Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 553/27.10.2016г.

             

гр. Пазарджик

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд Пазарджик, в открито заседание на двадесет и осми септември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ШОТЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  1. ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

  2. ВАСКО НАНЕВ

 

 

при секретаря Я.В. и с участието на прокурора Стефан Янев, разгледа докладваното от съдия Нанев касационно административно-наказателно дело № 632, по описа на съда за 2016 г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с гл.ХII от АПК.

С Решение № 376/01.07.2016 г., постановено по НАХД № 644, по описа за 2016 г., Районен съд Пазарджик е потвърдил Наказателно постановление № 33-0000006/27.01.2016 г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ Пазарджик, с което на „Тролейбусен транспорт-Пазарджик“ АД, ЕИК 201552200, гр. Пазарджик, ул. „Ц. Ш.“ № , представлявано от М. Ф., е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева, на основание чл.102, ал.2 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП).

Недоволно от така постановеното решение, търговското дружество е подало касационна жалба, чрез процесуалния си представител адв. П.. В жалбата се твърди, че обжалваното решение е незаконосъобразно, неправилно, постановено в нарушение на процесуалните правила и материалния закон. Иска се от съда да постанови решение, с което да отмени обжалвания съдебен акт и да върне делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пазарджик, алтернативно – да отмени обжалвания съдебен акт, като съответно отмени обжалваното НП.

Ответникът по касационната жалба – Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ Пазарджик, редовно призован, не изпраща представител, не заявява становище по жалбата.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата. От материалите по делото е  видно, че е извършена проверка от органите на Областен отдел „Автомобилна администрация“ Пазарджик на Автогара Пазарджик. Установено е, че липсва монтирана подемна платформа за инвалидни колички, което касае нарушение на Наредба № 4/2009 г. на Министерство на транспорта. Самото нарушение е доказано. Разпитани са свидетелите Р. и И., които са извършили проверката. Те потвърждават тези обстоятелства. Действително липсва такава платформа. Смята, че това нарушение е налице. Предлага административният съд да остави в сила решението на Районен съд Пазарджик.

Административен съд Пазарджик, след като прецени допустимостта и основателността на подадената касационна жалба с оглед наведените в нея касационни основания приема следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна в законоустановения 14-дневен срок по чл.211, ал.1 от АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество съгласно чл. 218 от АПК, същата се явява неоснователна.

За да потвърди обжалваното наказателно постановление, Районен съд Пазарджик е приел в мотивите си следното:

В периода 27.10.2015 г. до 02.11.2015 г. била извършена проверка от инспектори от ОО“АА“ Пазарджик – свидетелите Р. и И., на Автогара Пазарджик, собственост на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик“ АД, с Булстат 201552250, представлявано от М. Ф. В хода на проверката свидетелите установили, че в автогарата няма монтирана подемна платформа или рампа за придвижване на инвалидна количка, изпълнени съгласно изискванията за достъпност, определени съгласно чл.16 и чл.17 от Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр.54 от 2009 г). Тази констатация била отразена в протокола от проверката и свид. Р. съставил против представляващия дружеството, собственик на автогарата М. Ф, акт за нарушение по чл.54, ал.2, т.11 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на МТ. Актът бил връчен надлежно.

В хода на произнасяне на административнонаказващия орган, същият отчел невъзможност физическото лице, което представлява дружеството, собственик на процесната автогара, да бъде физическо лице (респ. несобственик в това качество) субект на вменената му отговорност и с резолюция по чл.54 от ЗАНН от 05.01.2016 г. прекратил административнонаказателното производство. Ден по-късно, на 06.01.2016 г., свид. Р. съставил акт против дружеството жалбоподател, който неговият законов представител, при надлежно предявяване, отказал да подпише. Отказът е оформен по правилата на ЗАНН и въз основа на акта е издадено обжалваното НП.

Подробно районният съд е развил мотиви за обстоятелството, че съставянето на АУАН срещу търговското дружество – касационен жалбоподател, след като е бил съставен акт срещу неговия законен представител и производството по първия акт е прекратено, не съставлява нарушение, което да засяга процесуалната изправност на акта. Прекратяването на административнонаказателното производство не препятства възможността за провеждане на ново административно-наказателно производство за същото нарушение против друго лице. Правилно е становището на първата контролна съдебна инстанция, че в хода на осъществения съдебен контрол върху проведеното административнонаказателно производство не са открити съществени нарушения на процесуалните правила, които да предпоставят самостоятелно отмяна на процесното НП. Безспорно е установено по делото, че на Автогара Пазарджик няма монтирана подемна платформа или рампа за придвижване на инвалидна количка, изпълнена съгласно изискванията за достъпност, определени по изискванията на Наредба № 4.

Тези изводи на районния съд са правилни и се споделят изцяло от настоящата съдебна инстанция. След като е обсъдил всички доказателства по делото, както и възраженията в жалбата, подадена пред него, съдът правилно е намерил за установен факта на извършеното нарушение.

При издаването на НП не са допуснати нарушения на производствените правила, които да предпоставят неговата отмяна.

Извършвайки своята проверка в рамките на приетите за установени от предходната съдебна инстанция факти и обстоятелства от кръга на подлежащите на доказване, Административен съд Пазарджик приема, че доводите на касационния жалбоподател не се подкрепят от доказателствата по делото и релевираните в жалбата отменителни основания не са налице.

По изложените съображения и с оглед извършената служебна проверка по чл.63, ал.1 от ЗАНН във вр. с чл.218, ал.2 от АПК, съдът не констатира други пороци на обжалваното решение, отнасящи се до неговата валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, поради което намира, че същото следва да бъде оставено в сила.

Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, Административен съд Пазарджик, VІІІ състав,

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 376/01.07.2016 г., постановено по НАХД № 644, по описа за 2016 г. на Районен съд Пазарджик.

           Решението е окончателно.

 

 

                                                                                     Председател: /П/

 

                                                                                              Членове: 1./П/

                                                                                            

       2./П/