Р Е Ш Е Н И Е 

№574/28.10.2016г. 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А 

Административен съд – Пазарджик –  Х състав, в открито съдебно заседание на двадесет и осми септември  две хиляди и шестнадесета  година в състав:

                                       Председател: Мариана Шотева

                                              Членове: 1.   Десислава Кривиралчева                                                                             2. Георги Видев

 

 със секретар Т.С. и с участието на прокурора от Окръжна прокуратура – Пазарджик Стефан Янев изслуша докладваното от съдия Шотева КАНД № 637 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:    

Производството е по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.      

Образувано е по повод постъпила касационна жалба от Т.Т. в качеството на Началник сектор към ОДМВР Пазарджик-р пътна полиция  против Решение305 от 07.06.2015г. , постановено по АНД № 459/16 година по описа на Районен съд Пазарджик., с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление   №15-5313-000138 от 02.06.2015 г. на Началник на сектор „Пътна полиция" към ОД на МВР гр.Пазарджик, с което на Г.А.М., ЕГН ********** ***, офис 13-адв.Н.Л. за нарушение на чл.315, ал.1 от Кодекса за застраховането /отм./ и на основание чл.315, ал.1, т.1 от КТ /отм./ наложена ГЛОБА в размер на 400 лева.

Касаторът счита, че решението е поставено в нарушение на законакасационно основание по чл.348 т.1 НПК. Излагат се доводи, че Районният съд неправилно е приел, че следва да се санкционира жалбоподателя по друга санкционна норма, и че лицето е собственик на автомобила.

 Ответникът по касационната жалбасе представлява от адв.Л., редовно упълномощен. Изразява становище, че решението на РС Пазарджик е правилно и законосъобразно и моли да бъде потвърдено.

 Представителят на Окръжна прокуратураПазарджик счита жалбата за основателна .

 Административен съд Пазарджик, след ка­то разгледа по отделно и съвкупност наведените с жалбата касационни основа­ния, намира същата за процесуално допустима, но разгледана по същест­во за неоснователна.

Правилно РС Пазарджик е приел една фактическа обстановка , която се подкрепя от всички приети по делото писмени и гласни доказателства. Настоящата касациона инстанция не счита за необходимо да е преповтаря.

От приетите  поделото писмени доказателства се установява, че жалбоподателката М. е санкционирана за това, че управлява МПС чужда собственост без да е сключена застраховка -ЗЗ„ГО“.Като нарушена е посочена и правната норма на чл.315 КЗ /отм./.По делото едва пред въззивната инстанция е представен акт за сключен граждански брак  от който е видно, че жалбоподателвката / отвеник в настоящето производство/ е съпруга на Георги Минчев от 19.05.2002 г. Следователно, управляваното от жалбоподателката МПС е СИО, което я прави съсобственик.

Видно от представените пред Административен съд доказателства , това обстоятелство не е декларирано пред административно наказващия орган. Автомобилът е регистриран в КАТ единствено от съпругът . В талонът на автомобила като собственик фигурира единствено съпругът . Застраховката отново е направена не от жалбоподателката а от нейния съпруг. Видно от АУАН жалбоподателката не е възразила, че е собственик на автомобила.

Настоящата инстанция счита, че никой не може да черпи права от собственото си противоправно поведение. Административно наказващия орган не е имал никакви доказателства, за това, че жалбоподателката е съсобственик на автомобила.

От друга страна управлявайки автомобила Г.М. има качеството не само на собственик но и на управляващ автомобила, поради което тя носи отговорност и заради това, че като водач на МПС, управлява същото без да има сключена застраховка „ГО“.

Настоящата съдебна инстанция счита, че въззивният съд е достигнал до погрешни правни изводи и неправилно е отменил процесното НП.

Извършвайки своята проверка в рамките на приетите за установени от предходната съдебна инстанция факти и обстоятелства от кръга на подлежащите на доказване, Административен съд Пазарджик приема, че доводите на касационния жалбоподател  се подкрепят от доказателствата по делото и релевираните в жалбата отменителни основания  са налице.

С оглед обстоятелството, че жалбоподателката / ответник в настоящото производство има качеството и на управляващ МПС , а не само на собственик, то наложеното наказание не следва да бъде намаляно съгласно разпоредбите на новия КЗ.

С оглед на гореизложеното постановеното решение от въззивния съд следва да бъде отменено, и вместо него следва да бъде постановено ново решение , с което процесното НП да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно .

Поради мотивите, изложени погоре Административен съд Пазарджик– Х състав ,

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ  Решение №305 от 07.06.2015г., постановено по АНД№459/16 г. по описа на ПРС за 2016г.

И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВАВА

ПОТВЪЖДАВА  НП №15-5313-000138 от 02.06.2015 г. на Началник на сектор „Пътна полиция" към ОД на МВР гр.Пазарджик, с което на Г.А.М., ЕГН ********** ***. Петко Машев" №9. ет.2, офис 13-адв.Н.Л. за нарушение на чл.315, ал.1 от Кодекса за застраховането /отм./ и на основание чл.315, ал.1, т.1 от КТ /отм./ наложена ГЛОБА в размер на 400 лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

                                                          ЧЛЕНОВЕ :

 

                                                          1./П/

                                                          2./П/