Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 595 / 8.11.2016г.

             

гр. Пазарджик

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Пазарджик, в открито заседание на дванадесети октомври, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ШОТЕВА

                                       ЧЛЕНОВЕ:  1. ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

2. ВАСКО НАНЕВ

 

                                                           

При секретаря Я.В. и с участието на прокурора Стефан Янев, разгледа докладваН.от съдия Нанев касационно административно-наказателно дело № 675 по описа на съда за 2016 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с гл.ХII от АПК.

С Решение № 377/04.07.2016 г., постановено по НАХД № 685 по описа за 2016 год., Районен съд – Пазарджик е потвърдил Наказателно постановление № 16-1006-003335/23.12.2015 г., издадено от началника на Сектор Пътна полиция при ОД на МВР Пазарджик, в частта, с която на Н.Р.К. ***, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 174, ал. 1 от същия закон, е наложена глоба в размер на 900 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца. Със същото решение е отменено същото НП в частта, с която на касационния жалбоподател, за нарушение на чл. 101, ал. 3, т. 9 от ЗДвП, на основание чл. 179, ал. 1, т. 4, е наложена глоба в размер на 100 лева.

Недоволен от така постановеното решение, Н. Р.К. е подал касационна жалба, като обжалва решението в потвърдителната му част. В жалбата се навеждат доводи за противоречие с материалния закон. Иска се от съда да отмени решението в обжалваната му част и да постанови друго, с което да отмени НП в потвърдената му част.

Ответникът по касационната жалба – Сектор Пътна полиция при ОД на МВР Пазарджик, редовно  призован, не изпраща представител, не заявява становище по жалбата.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата. От доказателствата по делото е видно, че жалбоподателят е управлявал лек автомобил в с. И.. Извършена е проверка от органите на полицията. При проверката с техническо средство „Алкотест дрегер“ той е отчел 0,80 промила алкохол в кръвта му. При кръвната проба алкохолът е малко по-висок – 0,97 промила. Смята, че на базата на представените документи по делото това нарушение е доказано. Предлага административният съд да отхвърли жалбата и да остави в сила решението на районния съд.

Административен съд – Пазарджик, след като прецени допустимостта и основателността на подадената касационна жалба с оглед наведените в нея касационни основания, приема следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна в законоустановения 14-дневен срок по чл.211, ал.1 от АПК и е процесуално допустима.

         Разгледана по същество, съгласно чл. 218 от АПК, същата се явява неоснователна.

За да потвърди с решението си първоначално обжалваното наказателно постановление в една част и да го отмени в друга, Районен съд – Пазарджик е приел в мотивите си следното:

На жалбоподателя е съставен АУАН затова, че на 11.11.2015 г., в с. И. е управлявал МПС, като е извършил следните нарушения: 1) управлява под въздействието на алкохол. При извършената му проба за наличие на алкохол в издишания въздух с техническо средство Алкотест-дрегер 7510 е отчетена концентрация на алкохол в издишания въздух от 0,83 промила. Пробата е показана на водача. Издаден е ТМИ, който водачът е подписал и получил; 2) Управлява с износени външни гуми до гладкост.

Въз основа на АУАН е издадено обжалваното НП.

Съдът е приел, по отношение на първото нарушение, че същото е доказано и словесното описание в НП съответства на това в АУАН. При тези данни, първата контролна съдебна инстанция е приела, че от обективна и субективна страна е осъществен фактическият състав на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, която постановява забрана за водача на МПС да управлява такова под въздействието на алкохол. Подробно е отговорено на възраженията в жалбата, като е намерил, че същите са неоснователни и че при издаване на НП в тази му част, не са допуснати нарушения на материалния закон и съществени нарушения на процесуалните правила.

Относно нарушението по чл. 101, ал. 3, т. 9 от ЗДвП, съдът е приел, че НП е незаконосъобразно. Това е така, защото в мотивите на НП е описано, че жалбоподателят управлява МПС с износени външни гуми до гладкост, а санкцията е наложена за нарушение на чл. 101, ал. 3, т. 9 от ЗДвП – за придвижване с МПС, чиято гума има разкъсвания, както и е записано в НП. По този начин не става ясно в какво точно се изразява нарушението. Тъй като съгласно чл. 10, ал. 1, т. 9 от ПП ЗДвП, разкъсванията на гумата, посочени в б. „б“ и нейното износване над 1,6 мм, посочено в б. „г“, са две отделни и различни неизправности по гумата на управляваното МПС. Районният съд е намерил, че при налагане на наказание за нарушението по чл.101, ал. 3, т. 9, е допуснато съществено процесуално нарушение, водещо до нарушаване правото на жалбоподателя да разбере в какво точно е обвинен, което е абсолютно основание за отмяната на НП в тази му част.

Тези изводи на районния съд са правилни и се споделят изцяло от настоящата съдебна инстанция. След като е обсъдил всички доказателства по делото, както и възраженията в жалбата, подадена пред него, съдът правилно е намерил за установен факта на извършеното нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП и е намерил, че при налагане на нарушението по чл. 101, ал. 3, т. 9 от същия закон е допуснато нарушение на административнопроизводствените правила, което предпоставя отмяната на НП в тази му част. При постановяване на обжалваното решение не са допуснати нарушения на съдопроизводствените правила, които да предпоставят неговата отмяна.

Извършвайки своята проверка в рамките на приетите за установени от предходната съдебна инстанция факти и обстоятелства от кръга на подлежащите на доказване, Административен съд – Пазарджик приема, че доводите на касационния жалбоподател не се подкрепят от доказателствата по делото и релевираните в жалбата отменителни основания не са налице.

По изложените съображения и с оглед извършената служебна проверка по чл.63, ал.1 от ЗАНН във вр. с чл.218, ал.2 от АПК, съдът не констатира други пороци в обжалваната част на решението, отнасящи се до неговата валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, поради което намира, че същото следва да бъде оставено в сила.

Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, Административен съд – Пазарджик, ХІ състав,

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 377/04.07.2016 г., постановено по НАХД № 685 по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик, в обжалваната му част.

           Решението е окончателно.

 

 

                                                                                     Председател: /П/

 

                                                                                              Членове: 1./П/

 

 

                                                                        2./П/