Р Е Ш Е Н И Е

692 / 9.12.2016г.

гр. Пазарджик

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Пазарджик, Х състав, в открито заседание на девети ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                        Председател:   Мариана Шотева

                   Членове:    1.   Десислава Кривиралчева

                                 2.   Георги Видев

 

при секретаря Я.В. и при участието на прокурора Живко Пенев, като разгледа кнахд № 812 по описа на съда за 2016 г., докладвано от съдия Видев, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Касационното производство е образувано по жалба на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково и Стара Загора към Главна дирекция „Контрол на пазара“ в Комисията за защита на потребителите против Решение № 61 от 16.09.2016 г., постановено по нахд № 144, по описа на Районен съд Пещера за 2016 г., с което е отменено наказателно постановление № К-038929/11.04.2016 г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково и Стара Загора към Главна дирекция „Контрол на пазара“ в Комисията за защита на потребителите.

         С посоченото наказателно постановление за нарушение на чл. 68в, във връзка с чл. 68г, ал. 4, във връзка с чл. 68д, ал. 1, предл. 1 от Закона за защита на потребителите на основание чл. 210а от същия закон на „Аси Тур“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер 1100 лева.

С жалбата се иска да бъде отменено решението на първоинстанционния съд и да бъде потвърдено наказателното постановление. Излагат се доводи за нарушение на закона. Касаторът не се представлява в проведеното съдебно заседание.  

Ответникът „Аси Тур“ ЕООД чрез процесуалния си представител в проведеното съдебно заседание и в представени писмени бележки оспорва жалбата, като счита решението на районния съд за правилно и законосъобразно.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата, като счита решението на първоинстанционния съд за правилно и законосъобразно. Предлага касационният съд да го остави в сила.

Настоящият състав, след извършената проверка на прилагането на материалния закон от първоинстанционния съд счита, че съдът правилно е приел, че в административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение, обосноваващо отмяната на наказателното постановление.

Както съдът правилно е приел нарушението е било установено на датата 25.09.2015 г., когато са извършени проверки съответно на място и на интернет страницата на хотела. Осъществяването на тези проверки е отразено в самото наказателно постановление, като е съставен и съответен констативен протокол. Няма съмнение, че нарушението и нарушителят са установени именно при тези проверки, а именно – установено е, че в предлагани в хотела брошури и в интернет страницата хотелът се е рекламирал като спа хотел три звезди, вместо притежаваната категория „семеен хотел“. АУАН е съставен на 25.02.2016 г., тоест три месеца след откриване на нарушителя, в който случай съгласно чл. 34, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН е предвидено да не съставя акт.

Неоснователно е възражението на касатора, че единствено комисията в гр. София, като колективен орган е компетентна да реши дали е налице нелоялна търговска практика или не. В Закона за защита на потребителите не е предвиден някакъв специален ред на установяване на нарушенията и налагане на наказанията, който да се отклонява от ЗАНН. Съгласно общите правила на ЗАНН, нарушенията се установяват от контролни органи, като същите тези контролни органи правят преценка дали е налице извършено нарушение и ако отговорът е положителен, го констатират със съставянето на АУАН. Преценката на административнонаказващия орган дали е налице нелоялна търговска практика и изобщо дали е налице състава на установеното с АУАН нарушение се прави не преди съставянето на АУАН, а след неговото съставяне. В случай, че този орган прецени, че нарушение няма и съответно, че актът е незаконосъобразен, то за него е предвидена възможността да прекрати административнонаказателното производство. Следователно предварителната преценка от страна на административнонаказващия орган или на други административни органи дали е налице извършено нарушение може да бъде взета предвид от актосъставителя, но само преди изтичането на тримесечния давностен срок за издаване на АУАН. Изтичането на срока, което се е осъществило и в настоящия случай, е преклудирало възможността за съставяне на АУАН и съответно за санкциониране на нарушителя и нарушението.

Следователно като е отменил наказателното постановление районният съд е спазил относимия материален закон.

На основание чл. 218, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН касационният съд намира, че решението на първоинстанционния съд е валидно и допустимо и тъй като е и материално законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

С оглед гореизложеното Административен съд, гр. Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

Оставя в сила Решение № 61 от 16.09.2016 г., постановено по нахд № 144, по описа на Районен съд Пещера за 2016 г., с което е отменено наказателно постановление № К-038929/11.04.2016 г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково и Стара Загора към Главна дирекция „Контрол на пазара“ в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение на чл. 68в във връзка с чл. 68г, ал. 4, във връзка с чл. 68д, ал. 1, предл. 1 от Закона за защита на потребителите на основание чл. 210а от същия закон на „Аси Тур“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер 1100 лева.

Решението е окончателно.     

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 

ЧЛЕНОВЕ:       1./П/

 

      2./П/