Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 704/13.12.2016г.

 

гр. Пазарджик,

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик – ХІ административен състав, в открито съдебно заседание на седми декември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 МАРИАНА ШОТЕВА

                                           ЧЛЕНОВЕ:

1. ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА
2. ВАСКО НАНЕВ

 

 

При секретар

А.М.

и с участието

на прокурора

Паун Савов

изслуша докладваното

от съдия

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

по к.н.а.х. дело867 по описа на съда за 2016 г.

                                  

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. от АПК. Делото е образувано по касационна жалба на А.Ю.М. ***, подадена чрез адв. М. *** против решение № 506 от 13.10.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 813/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик.

С обжалваното решение е потвърден електронен фиш серия К, № 1171834 на ОД на МВР гр. Пазарджик, с който на касатора на основание чл. 189, ал. 4 от ЗДвП във връзка с чл. 182, ал. 2, т. 4 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал. 2 от същия закон е наложена глоба в размер на 150 лева.

В касационната жалба се твърди, че обжалваното решение е неправилно, незаконосъобразно и издадено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и материалния закон, както и е необосновано. Моли се да бъде отменено решението на районния съд, както и да се отмени издаденият електронен фиш.

В съдебно заседание касаторът, редовно призована, не се представлява.

Ответникът по касационната жалба – ОД на МВР Пазарджик, редовно призован, не се явява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пазарджик счита, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно, поради което моли да бъде оставено в сила.

Административен съд - Пазарджик, като взе предвид доводите на страните и посочените касационни основания, прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

При проверка на обжалваното решение, настоящата инстанция счита, че същото е валидно, допустимо и постановено в съответствие с материалния закон. Събрани са достатъчно доказателства, установяващи фактическата обстановка, при преценката, на които са възприети законосъобразни правни изводи, които напълно се споделят от настоящата инстанция.

Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства районният съд е приел, за установена следната фактическа обстановка: На 17.03.2016 г. в 14,09 часа на главен път І-8, километър 203+700, кръстовището за с. Г. в посока гр. Пловдив жалбоподателката е управлявала МПС ****с ДК № *****, като при максимално разрешена скорост 60 км/ч, въведена с пътен знак В26, е заснета с  мобилна радарна система, която представлява автоматизирано техническо средство **** и след отчетен толеранс от 3 км/ч от измерената скорост е установена стойност на скоростта 92 км/ч, т.е. превишението на скоростта е с 32 км/ч, с което е  нарушен чл. 21, ал. 2 от ЗДвП. Въз основа на така направените констатации е издаден електронен фиш.

При така установеното от фактическа страна, районният съд правилно е приел за безспорно установено и доказано извършеното от жалбоподателката административно нарушение, като е счел, че правната квалификация на нарушението правилно е определена от наказващия орган.

С разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП се създава понятието "електронен фиш", с което се допуска изключение от общите процедурни правила на ЗАНН, касаещи започване на административно-наказателното производство със съставяне на АУАН и завършването му с издаване на НП. Като всяко изключение от общите правила, издаването на електронния фиш е подчинено на строго определени условия, изчерпателно дефинирани в чл. 189, ал. 4 ЗДвП, а именно нарушението да е установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система в отсъствие на контролен орган и на нарушител.

С изменението в бр. 19 от 2015 г. в посочената разпоредба е въведен терминът „автоматизирано“ техническо средство, което съгласно § 6, т. 65 от ДР представляват уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат:

а) стационарни – прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган;

б) мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес.

В конкретния случай, по делото безспорно е установено от първоинстанционния съд, че електронният фиш е издаден за нарушение констатирано и заснето с автоматизирано техническо средство TFR 1 – M 541, като с оглед определението на понятието „автоматизирано техническо средство“ е без значение дали нарушението е установено в присъствие или отсъствие на контролен орган.

          С оглед на горните мотиви съдът намира за неоснователни направените възражения в касационната жалба за незаконосъобразност на поставеното решение.
          При разглеждане на делото първоинстанционният съд не е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила, които да налагат отмяната на решението му. Решението на Районен съд гр. Пазарджик следва да бъде оставено в сила, а касационната жалба като неоснователна - без уважение. 

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 от АПК, Административен съд – Пазарджик

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 506 от 13.10.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 813/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                     ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                                                                                        2./п/