ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                                     № 77

 

                                             гр.Пазарджик, 12.01.2016 г.

 

 

Административен съд - Пазарджик, в закрито съдебно заседание на дванадесети януари, две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                                   

                                                                                    СЪДИЯ : СТЕФКА КЕМАЛОВА                                                         

като разгледа докладваното от съдия Кемалова  адм. дело № 693 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното :

           

Производството е по реда на чл.156 и следващите от ДОПК във връзка с чл.4  и чл.9б от ЗМДТ.

Образувано е по жалба на „Мигел Палма“ ООД гр.Варна, подадена чрез пълномощник адвокат С.В. против Акт за установяване на задължения по декларация № 4 от 07.09.2011 г., издаден от зам. кмета на Община Батак. В жалбата се твърди, че оспореният акт е мълчаливо потвърдено от ръководителя на звеното за местни приходи при същата община, тъй като липсвало произнасяне в законовия срок по подадена до решаващия орган жалба от дружеството с вх. № 02-ж-22/28.05.2015 г.

От събраните по делото доказателства се установяват следните обстоятелства :

Предмет на оспорване е  Акт за установяване на задължения по декларация № 4 от 07.09.2011 г., с който са установени дължими от дружеството – жалбоподател данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за периода – 2008 г. до 2011 г. включително, в общ размер на 31 960,72 лева и лихви върху тази сума в размер на 3 078,62 лева. Процесният акт е обжалван по административен ред с жалба рег. № 02-Ж-22 от 28.05.2015 г. адресирана до ръководителя на звеното по местни приходи при Община Батак. От страна на жалбоподателя се твърди, че липсва произнасяне от страна на решаващия орган по така подадената жалба, поради което оспореният акт е мълчаливо потвърден и като такъв се оспорва по настоящото дело. По делото обаче се установи, че в срока по чл.155, ал.1 от ДОПК /който в случая е бил до 04.08.2015 г./ е налице произнасяне от страна на решаващия орган. Представено е Решение № 1 от 14.07.2015 г. на Директор дирекция „ОА“ при Община Батак Е.М., в качеството й на решаващ орган  съгласно Заповед № 500/13.07.2015 г. на Кмета на общината, с което жалбата с рег. № 02-Ж-22 от 28.05.2015 г., подадена от „Мигел Палма“ ООД против АУЗД № 4/07.09.20111г. е оставена без разглеждане. Това решение е предмет на обжалване по друго административно дело № 765/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.

             Предмет на оспорения акт са вземания за данъци върху недвижимите имоти такси битови отпадъци, които съгласно чл.4, ал.1 и чл.9б от ЗМДТ се установяват, обезпечават и събират по реда на ДОПК, като обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. Съгласно чл.156, ал.1 и ал.3 от ДОПК, на съдебно обжалване подлежи акта в частта, която не е отменена от решаващия орган, респективно актът не може да се обжалва по съдебен ред в частта, в която жалбата е изцяло уважена с решението. На директно обжалване пред съда, акт за установяване на задължения по декларация подлежи само в хипотезата на мълчаливото му потвърждаване, каквото е налице при непроизнасяне на решаващия орган в срока по чл.155, ал.1 от АПК. Както се установи в конкретния случай е налице произнасяне на ръководителя на МДТ при Община Батак в срока по чл.155, ал.1 от ДОПК, поради което не е налице тази хипотеза, респективно не е налице мълчаливо потвърден акт, който да представлява годен за съдебно оспорване по реда на чл.156, ал.5 от ДОПК, по който ред е образувано настоящото дело.

             Воден от горните мотиви, жалбата на „Мигел Палма“ ООД против Акт за установяване на задължения по декларация № 4 от 07.09.2011 г., се явява процесуално недопустима, поради което следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

          Воден от горното Административен съд – Пазарджик, ІІ-ри състав

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

 

             ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Мигел Палма“ ООД гр.Варна против Акт за установяване на задължения по декларация № 4 от 07.09.2011 г., издаден от зам. кмета на Община Батак.

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по административно дело № 693/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ :/п/