О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

№ 423/12.4.2016г.

                   

                                            Гр.Пазарджик 12.04.2016г.

 

                                                                     

 

 

        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГРАД ПАЗАРДЖИК   в закрито заседание на дванадесети април две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                              Председател:        МАРИАНА ШОТЕВА

                                                               

При секретаря…………………………………………………и с

Участието на…………………………………прокурора……………..изслуша

Докладваното от …………..Мариана Шотева…………….адм.дело № 218 по описа за 2016г., за да се произнесе съобрази:   

 

             Производството по делото е образувано по оспорване, обективирано в протест от   Живко Пенев – прокурор при окръжна прокуратура Пазарджик против издадено от Главния архитект на община Пазарджик акт за узаконяване №7/21.12.2013г. на незаконен строеж :“Масивна двуетажна жилищна сграда“ състояща се от два редовни жилищни етажа и мансарден етаж със застроена площ 100.10кв.м. и разгърната застроена плащ 338.90 кв.м. находящ се в уреголиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-9 за жилищно строителство , местност „Кулински ливади“ , землището на с.Ивайло, община Пазарджик, обл.Пазарджик на основание чл.16,ал.1,т.1 и т.3, чл.147, ал.2 и чл.149,ал.5 от АПК.

Преди първото съдебно заседание по делото е  постъпила молба вх. №1502/31.03.2016г. в която същият заявява, че оттегля  протеста си и прави искане производството по делото да бъде прекратено.

Ответната страна е уведомена за оттеглянето на протеста, не е взела становище.

            Съдът намира, че подадената молба изхожда от лице с процесуална легитимация в предвидената в нормата на чл.155, ал.3 от АПК писмена форма, поради което същата е процесуално допустима. Оспорващият недвусмислено заявява, че оттегля жалбата си по повод на която е образувано делото, поради което направеното  искане за прекратяване на производството по делото, съдът преценява като основателно. Във всяко положение на делото съгласно нормата на чл.155, ал.1 от АПК оспорващия може да се заяви, че оттегля направеното оспорване. Точно това процесуално действие се прави с коментираната молба от страна на представителя на окръжна прокуратура- Пазарджик. По аргумент от разпоредбата на чл. 155, ал. 1 от АПК, като страна по чието оспорване е инициирано съдебното производство,  Живко Пенев – в качеството си на прокурор при окръжна прокуратура Пазарджик има процесуална възможност при всяко положение на делото да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти. За извършване на това процесуално действие не е необходимо съгласие на насрещната страна, като съобразно изискването на ал. 3 от цитирания законов текст, отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба.

        С оглед изложеното, съдът счита, че молбата на оспорващия следва да се уважи, като се прекрати производството по настоящото дело – поради оттегляне на оспорването.

          Ръководен от изложеното и на основание  чл.155, ал.1 от АПК във връзка с чл.159, т.8 от АПК , съдът

 

                                                     О П Р Е Д Е Л И :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ   протест от   Живко Пенев – прокурор при окръжна прокуратура Пазарджик против издадено от Главния архитект на община Пазарджик акт за узаконяване №7/21.12.2013г. на незаконен строеж :“Масивна двуетажна жилищна сграда“ състояща се от два редовни жилищни етажа и мансарден етаж със застроена площ 100.10кв.м. и разгърната застроена плащ 338.90 кв.м. находящ се в уреголиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-9 за жилищно строителство , местност „Кулински ливади“ , землището на с.Ивайло, община Пазарджик, обл.Пазарджик

          ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №218/16г. по описа на Административен съд гр.Пазарджик поради оттегляне на направеното оспорване от страна на оспорващия.

              ПРЕПИС от настоящото определение да се връчи на страните по делото.

           ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в 7 /седмодневен/ срок от съобщаването му на страните .

 

 

                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:   /п/