о п р е д е л е н и е

 

№ 600/19.5.2016г.

 

гр. Пазарджик

 

Административен съд Пазарджик, VІ състав, в закрито заседание на  деветнадесети май, две хиляди и шестнадесета година, в състав                                         

                  СЪДИЯ: ХРИСТИНА ЮРУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Христина Юрукова административно дело № 250, по описа на съда за 2016 г., намери за установено следното:

Делото е образувано по жалба на „Мигел Палма“ООД, ЕИК ***, със седалище: гр. Варна, ***, подадена от С.И.В.,***, против Акт № 4/07.09.2011г. на зам.-кмет на община Батак за установяване на задължение по декларация по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ, който е  мълчаливо или изрично потвържден на ръководителя на звено за местни приходи при община Батак, по жалба на дружеството с вх. № 02-ж-22/28.05.2015г.

В жалба на оспорващия се твърди, че оспореният акт е незаконосъобразен и нищожен е незаконосъобразен. Прави се  искане същият да бъде обявен за нищожен, евентуално да бъде отменен като неправилен. Претендират се разноски.

        При извършената служебна проверка на допустимостта на жалбата по реда на чл. 159 от АПК,  като съобрази всички писмени доказателства по делото съдът установи, че същата е недопустима поради липса на административен акт, подлежащ на съдебен контрол. Аргумент за същото е чл. 156, ал. 3 от ДОПК, съгласно който актът не може да се обжалва по съдебен ред в частта в която не е обжалван по административен ред.

Съображенията за това са следните:

Съдът се запозна с Решение № 11/15.01.2016г., постановено по адм. д. № 765/2015г. по описа на Административен съд – гр. Пазарджик. От него се установи, че „Мигел Палма“ООД е оспорил Решение № 1/14.07.2015г. на началник на отдел МДТ при община Батак, което решение е било досежно жалба на дружеството, подадена по административен ред срещу Акт № 4/07.09.2011г. на зам.-кмет на община Батак за установяване на задължение по декларация по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ /процесен акт и за настоящото съдебно производство/. Със съдебното решение е отменено решението на административния орган – началник на отдел „Местни данъци и такси“ при община Батак, като преписката по жалбата се изпраща на началника на МДТ при община Батак за произнасяне по същество. Решението не е обжалвано.

Видно от събраните доказателства Съдът е изпратил преписката на административния орган съобразно постановеното си съдебно решение № 11/15.01.2016г. по адм.д. № 765/2015г. с писмо с изх. № 412/13.04.2016г. Писмото, съгласно известие за доставяне с ИД PS 440 00Р63 NA, е получено от Началника на МДТ при община Батак на 15.04.2016г.

Съгласно чл. 174 от АПК когато задължи органа да издаде административен или документ, съдът определя и срок за това. С обсъденото съдебно решение не е определен срок за произнасяне, поради което произнасянето следва да се съобрази с законовите разпоредби, като началният момент следва да е от момента, когато възникване задължението на органа за произнасяне.

Преписката е изпратена на органа от съда на 15.04.2016г. За органа възниква задължение за произнасяне по жалбата на „Мигел Палма“ ООД против Акт № 4/07.09.2011г. на зам.-кмет на община Батак за установяване на задължение по декларация по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ от 15.04.2016г. Съгласно чл. 155, ал. 5 от ДОПК решаващият орган, какъвто в казуса е Началникът на МДТ при община Батак, разглежда жалбата по същество и се произнася с мотивирано решение в 60-дневен срок от изтичане на срока по чл. 146, съответно от отстраняване на нередовностите по чл. 145 или одобряване на споразумението по чл. 154 от ДОПК. Отнесено към настоящия казус произнасянето с мотивирано решение в 60-дневен срок следва да е от получаване на преписката, която е изпратена от съда на 15.04.2016г.

 

При така изяснена фактическа обстановка съдът счита, че не е формиран мълчалив отказ на началник на отдел “Местни данъци и такси”  при Община Батак.  След формирането на мълчалив отказ, което ще се счете за непроизнасяне на решаващия орган, Акт № 4/07.09.2011 г на зам.-кмет на община Батак за установяване на задължение по декларация по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ, ще подлежи на обжалване, тъй като ще се счете за потвърден. При хипотезата на уважаване на жалбата по административен ред, съответно частично уважаване, ще се формира друг предмет на съдебно оспорване. Но по настоящото съдебно производство жалбата е преждевременно подадена.

С оглед на гореобсъденото в случая липсва  годен за обжалване административен акт, а съгласно чл. 159 от АПК, съдът е длъжен да провери допустимостта на подадената жалба и след като констатира, че оспорването е недопустимо, по смисъла на чл. 159, т. 1  от АПК, следва да я остави без разглеждане и да прекрати образуваното въз основа на нея производство по делото.

 

        Предвид изложеното Административен съд – гр. Пазарджик, шести административен състав

 

                                       О П Р Е Д Е Л И :

 

       ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Мигел Палма“ООД, ЕИК ***, със седалище: гр. Варна, ***, подадена от С.И.В.,***, против Акт № 4/07.09.2011г. на зам.-кмет на община Батак за установяване на задължение по декларация по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ.

 

      ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 250/2016 г. по описа на Административен съд-гр. Пазарджик.

      

       Определението ПОДЛЕЖИ  на обжалване  с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено. 

 

        Препис от определението да се изпрати на страните по реда на 138, ал.1 от АПК.

 

                                     

                                                                    

                                                                             Съдия:/п/

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 7983 06/30/2016г. по адм. дело № 6906/2016 г. на Върховен административен съд на Република България - Седмо отделение:
ОТМЕНЯ определение № 600 от 19.05.2016 г. по адм.д. № 250/2016 г. на Административен съд Пазарджик.
Връща делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението не подлежи на обжалване.