О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 576/17.5.2016г.

 

гр. Пазарджик, 17.05.2016 г.

               

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК, ІІІ – административен състав, в закрито съдебно заседание на седемнадесети май, две хиляди и шестнадесета година в състав:

           

           

 

              СЪДИЯ: ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Кривиралчева адм. дело № 342 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 45 от ЗМСМА и е образувано по жалба на „Навигатор 5“ ЕООД с ЕИК 148046542, със седалище и адрес на управление гр. Вълчи дол 9280, обл. Варна,  местност „Парцелите“ против решение № 68 от 25.03.2016 г. на Общински съвет гр. Белово.

След извършена служебна проверка съдът констатира, че по жалба от Кмета на Община Белово срещу същия административен акт е образувано адм. дело № 331/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик.

Съгласно разпоредбата на чл. 213 от ГПК, субсидиарно приложима в административното производство по силата на препращащата норма на чл. 144 от АПК, когато има образувани няколко висящи дела, които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да постанови общ съдебен акт.

Настоящото дело е с идентичен предмет на обжалване, както и адм. дело № 331/2016 г., с оглед на което производствата следва да бъдат съединени за съвместно разглеждане в едно производство и постановяване на общ съдебен акт по тях.

При така изложеното, производството по адм. дело № 342/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик следва да бъде присъединено към производството по адм. дело № 331/2016 г. по описа на същия съд. По аргумент на чл. 126, ал. 1 от ГПК, по-късно образуваното дело следва да се прекрати служебно от съда.

Водим от горното и на основание чл. 213 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, Административен съд – Пазарджик

                                              

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

            ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 342/2016 г. към адм. дело № 331/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 342/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик.

            Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                

                                                            СЪДИЯ: /п/