О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 701/14.6.2016г.

 

гр. Пазарджик

 

Административен съд – Пазарджик, VІ-ти състав, в закрито заседание на четиринадесети юни, две хиляди и шестнадесета година, в състав                                                                                          СЪДИЯ: Христина Юрукова

като разгледа докладваното от съдията административно дело № 376 по описа за 2016 г. на Административен съд – Пазарджик,  за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.203 и сл. от АПК, във връзка с чл.1 от ЗОДОВ. Образувано е по искова молба, подадена от К.С.К., ЕГН **********, изтърпяващ наказание в Затвора-гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София да му заплати неимуществени вреди в размер на 5 000 лева.

При проверка редовността на исковата молба  съдът е констатирал, че към нея не е приложен документ, удостоверяващ внесена държавна такса, съгласно разпоредбата на чл.151, т.3 от АПК, поради което с разпореждане № 1103/17.05.2016 г. исковата молба е оставена без движение, с указания към ищеца в седмодневен срок от съобщаването да представи по делото документ за платена държавна такса в размер на 10 /десет/ лева, внесена по сметка на Административен съд – Пазарджик, съгласно чл. 2а от тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Съобщението, с което се указва на ищеца да отстрани констатираните нередовности, му е връчено на 20.05.2016 г. Със същото съобщение е посочено, че при неотстраняване на нередовностите, исковата молба ще се остави без разглеждане и производството по делото ще бъде прекратено. Съдът констатира, че в указания срок – до 27.05.2016 г. включително, както и към настоящия момент, държавната такса не е внесена, респективно по делото не е представен вносен документ.

Предвид изложеното съдът приема, че като в указания седмодневен срок не е представен документ за платена държавна такса, ищецът К.С.К. не е отстранил нередовностите на исковата си молба, поради което и на основание чл.158, ал.3 от АПК във връзка с чл.151, т.3 от АПК, исковата молба следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство - прекратено.

Подари изложените съображения и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба, подадена от К.С.К., ЕГН **********, изтърпяващ наказание в Затвора-гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София да му заплати неимуществени вреди в размер на 5 000 лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 376 по описа за 2016 г. на Административен съд – Пазарджик. 

На основание чл.160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . 

          Препис от настоящото определение да се изпрати на страните.

                                                       

Съдия:/п/