ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

572/16.5.2016г.

 

гр. Пазарджик, 16.05.2016 г.

 

               

Административен съд - Пазарджик, в закрито съдебно заседание на шестанедесети май две хиляди и шестандесета година в състав:

 

                                                                     СЪДИЯ : МАРИАНА ШОТЕВА                                                

като разгледа докладваното от съдия ШОТЕВА  адм. дело № 385 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Делото е образувано по протест на прокурор при Районна прокуратура Велинград- Емилия Балева, подадена против чл.35, т.9 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово, приета с Решение №321/ взето на 11.03.2003г. от ОС Ракитово.

След извършена служебна проверка съдът установи, че :

         Същият протест е подадена и директно в Административен съд Пазарджик , по който протест е образувано Адм.дело №287/16г. по описа на Административен съд Пазарджик.

При тези факти, протеста се явява процесуално недопустима поради следните съображения : Съгласно разпоредбата на чл.159,ал.1,т.7 от АПК жалбата или протеста се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, същото се прекратява,  когато :…т.7 има образувано дело пред същия съд, между същите страни на същото основание“ .

С оглед изложеното и на основание чл.160,ал.1 във вр. с  чл.159,ал.1,т.7 от АПК,  жалбата следва да бъде оставена без разглеждане а  производството по делото да се прекрати.

Воден от горното, Административен съд – Пазарджик, І състав

 

 

 

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  протест на прокурор при Районна прокуратура Велинград- Емилия Балева, подадена против чл.35, т.9 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово, приета с Решение №321/ взето на 11.03.2003г. от ОС Ракитово като недопустим.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 385/16г. по описа на Административен съд - Пазарджик.

 

 

Определението може да се обжалва от страните и от органа, на който се изпраща преписката с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му.

Препис от определението да се изпрати на прокурор Бадева и на общински съвет Ракитово.

 

                                                   СЪДИЯ:    /п/