О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 670/3.6.2016г.

 

гр. Пазарджик

 

 

 

Административен съд Пазарджик, ІV-ти състав, в закрито съдебно заседание на трети юни, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСКО НАНЕВ

 

 

като разгледа докладваното от съдия Нанев административно дело № 397 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Делото е образувано по жалба на „ТСБ-92“ ЕООД, против Заповед № 194/19.04.2016 г. на директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Селище“, общ. Сърница.

С обжалваната заповед директорът на ТП ДГС „Селище“ е разпоредил да се задържи гаранцията на „ТСБ-92“ ЕООД, ЕИК 112625676, в размер на 7 669,95 лева, за обект № 15, позиция 1551, отдел 140 „а“, поради изтичане на срока на договора и наличие на незаплатена и нетранспортирана дървесина. В заповедта е посочено, че същата подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Пазарджик.

Съдът намира подадената жалба за процесуално недопустима по следните съображения:

От постъпилата по делото преписка се установява, че между ТП ДГС „Селище“ от една страна като „продавач“ и дружеството жалбоподател – „ТСБ-92“ ЕООД от друга страна като „купувач“, е сключен Договор за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина № 101/09.07.2015 г. Договорът е сключен след проведена процедура – търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

С писмо изх. № 320 от 01.02.2016 г. продавачът – ТП ДГС „Селище“ е уведомил купувача „ТСБ-92“ ЕООД, че към 01.02.2016 г. в отдел/подотдел 140 „а“ (обект 15, позиция 1551) има налични на склад 662 пл.куб.м. дървесина, която, съгласно споразумение за удължаване на срока на договора № 1 от 04.12.2015 г., трябва да бъде заплатена и извозена до 31.03.2016 г. С оглед на това с писмото се съобщава, че в срок до 15.02.2016 г. следва дружеството жалбоподател да заплати и извози от временния склад минимум 50 % от дървесината от отдела, а именно 331 куб.м. на стойност 57 789 лева с ДДС.

Последвало е издаването на процесната заповед, с която директорът на ТП ДГС „Селище“ разпоредил да се задържи гаранцията на „ТСБ-92“ ЕООД, ЕИК 112625676, в размер на 7 769,95 лева, за обект № 15, позиция 1551, отдел 140 „а“, поради изтичане на срока на договора и наличие на незаплатена и нетранспортирана дървесина. Като правно основание в тази заповед е посочена разпоредбата на чл.15 от Договор за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад № 101/09.07.2015 г., Споразумение № 1/04.12.2015 г. и писмо изх. № 16-Изх.-2201-03/31.03.2016 г. на ЮЦДП гр. Смолян, както и е указано, че заповедта може да бъде обжалвана пред административния съд.

При така изложените факти, съдът счита, че процесната заповед не представлява годен за обжалване индивидуален административен акт, а обективира гражданско – правно волеизявление с облигационен характер, с което се изпълнява уговорена клауза по сключения между равнопоставени страни договор. Без значение в случая е, че това волеизявление е наречено заповед и в него погрешно е записано, че подлежи на съдебно обжалване. В Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, липсва разпоредба, която да регламентира възможност за обжалване по реда на АПК на волеизявлението за задържане на гаранция по договора. В случая административното производство е приключило с издаването на заповед, с която е определено лицето, спечелило търга за продажба на дървесина. Сключването на договор поставя началото на друго облигационно правоотношение, което се подчинява на друг правен режим, като споровете между страните в него се решават от общия, а не от административния съд.

По изложените съображения, жалбата се явява процесуално недопустима. Недопустимостта на жалбата е пречка за разглеждането й по същество с произнасяне по нейната основателност. Това налага оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

По изложените съображения и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, Административен съд Пазарджик, ІV-ти състав:

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ТСБ-92“ ЕООД с ЕИК 112625676, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4000, район Централен, бул. „Ц. Б. ІІІ Обединител“ № 52, вх. В – партер, представлявано от З.Х.К. против Заповед № 194/19.04.2016 г. на директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Селище“, общ. Сърница.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 397/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик.

Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.                                                   

 

                                                                              Съдия: /П/