о п р е д е л е н и е

№ 782/6.7.2016г.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Панагюрище срещу Наредба за условията и реда на прокопаване за прокарване елементи на техническата инфраструктура, приета с Решение № 157/26.04.2012 г. на Общински съвет Стрелча, в частта й по чл. 2, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 и чл. 3, ал. 1, ал. 3, ал. 4 и ал. 5.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 412 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г., Х състав.

ОСЪЖДА Общински съвет Стрелча да заплати по сметка на Районна прокуратура Панагюрище направените за това производство разноски в размер на 20 (двадесет) лева.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни, а за неприсъстващите страни – в 7-дневен срок от получаване на съобщението за прекратяване на делото.

 

 

                                              

                                                                  СЪДИЯ:/П/