О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 1046/20.9.2016г.

 

гр. Пазарджик, 20.09.2016 г.

               

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД–ПАЗАРДЖИК, ІІІ – административен състав, в закрито съдебно заседание на двадесети септември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                        

СЪДИЯ: ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Кривиралчева адм. дело № 447 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 от АПК, във връзка със чл. 83, ал. 6 от ЗОБВВПИ и е образувано по жалбата на И.А.Р. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. И.,*** против отказ № 340000-2200 от 08.04.2016 г. на началника на РУП Септември.

В жалбата се твърди, че оспореният отказ е незаконосъобразен, постановен при нарушение на административнопроизводствените правила и необоснован. Моли се да бъде отменен обжалвания отказ и преписката да бъде върната на административния орган със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. При условията на евентуалност, моли да се отмени оспорения отказ и да се постанови издаване на разрешение за съхранение, носене и употреба на късо огнестрелно оръжие на жалбоподателя.

С определение № 645 от 26.05.2016 г., съдът е оставил без разглеждане жалбата и е прекратил производството по делото, поради просрочие на същата. С определение № 8886 от 14.07.2016 г., постановено по адм. дело № 8029/2016 г. на ВАС – Седмо, отделение определение № 645 от 26.05.2016 г. е отменено и делото върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия след изпълнение на дадените указания за изпълнение на чл. 152, ал. 3 и чл. 171, ал. 4 от АПК.

С оглед на дадените указания на касационната инстанция, съдът с разпореждане е изискал от началника на РУП Септември и Директора на ОД на МВР гр. Пазарджик писмени доказателства, от които да е видно кога при горестоящия административен орган – Директора на ОД на МВР гр. Пазарджик е постъпила жалба с вх. № 312002-10/12.04.2016 г. от И.А.Р. против отказ № 340000-2200 от 08.04.2016 г. на началника на РУП Септември, ведно с цялата административна преписка по издаването на оспорения акт. В разпореждането е пояснено, че същите са необходими, за да може съдът да установи коя е началната дата за произнасяне на горестоящия административен орган по подадената жалба.

В изпълнение на съдебното разпореждане по делото е постъпило като доказателство заверено копие от писмо с рег. № 340р-4301 от 18.04.2016 г. /лист 103/, видно от което на посочената дата 18.04.2016 г. началникът на РУ Септември е изпратил до ОД на МВР гр. Пазарджик, административната преписка с вх. № 340000-1490 от 14.03.2016 г. по описа на РУ Септември, във връзка с подадена жалба против отказ рег. № 340000-2200 от 08.04.2016 г. на началника на РУ – Септември. Административната преписка е постъпила на същата дата – 18.04.2016 г. в ОД на МВР гр. Пазарджик, на която дата директорът на ОД на МВР я е резолирал за изпълнение от г-жа Динкова – полицейски инспектор „КОС“ сектор „ООРТП“, отдел „ОП“ в ОД на МВР гр. Пазарджик /справка на лист 71 от делото/.

С оглед на гореизложеното съдът намира подадената жалба за недопустима, по следните правни съображения:

Предмет на обжалване е отказ с рег. № 340000-2200/08.04.2016 г. на началника на РУП гр. Септември, с който е отказано издаването на разрешение за съхранение, носене и употреба на късо огнестрелно оръжие на И.А.Р. ***. Оспореният отказ е редовно връчен на жалбоподателя срещу подпис на 08.04.2016 г., видно от оформената разписка в края на обжалвания отказ.

В законоустановения срок е подадена жалба с вх. № 312002-10/12.04.2016 г. до Директора на ОД на МВР гр. Пазарджик /лист 8/, под който номер и дата жалбата е постъпила при горестоящия административен орган, за произнасяне. Видно е от представеното по делото писмо с рег. № 340р-4301 от 18.04.2016 г. /лист 103/, че на 18.04.2016 г. началникът на РУ Септември е изпратил до ОД на МВР гр. Пазарджик, административната преписка с вх. № 340000-1490 от 14.03.2016 г. по описа на РУ Септември, във връзка с подадена жалба против отказ рег. № 340000-2200 от 08.04.2016 г. на началника на РУ – Септември. Административната преписка е постъпила на същата дата – 18.04.2016 г. в ОД на МВР гр. Пазарджик, на която дата директорът на ОД на МВР я е резолирал  за изпълнение от г-жа Д. – полицейски инспектор „КОС“ сектор „ООРТП“, отдел „ОП“ в ОД на МВР гр. Пазарджик /справка на лист 71 от делото/.

Именно от този момент /18.04.2016 г./ за горестоящия административен орган е започнал да тече законоустановения 14 - дневен срок за произнасяне, който изтича на 03.05.2016 г. Директорът на ОД на МВР гр. Пазарджик е едноличен горестоящ орган и същият е бил длъжен да се произнесе в двуседмичен срок от постъпване на преписката, съгласно чл. 97, ал.1 предл. първо от АПК. При липса на произнасяне на горестоящия орган в посочения срок, на оспорване подлежи първоначалният административен акт по аргумент от чл. 97, ал. 5 от АПК, като съгласно чл. 149, ал. 3 от АПК, срокът за обжалването му започва да тече от изтичане на срока за произнасяне на горестоящия орган, а именно от 04.05.2016 г. Съгласно практиката на ВАС по тези дела и предвид тълкувателно решение № 6 от 30.06.2015 г. по т. дело № 4/2013 г. на ОСС, І и ІІ колегия на ВАС, от този момент – 04.05.2016 г. се е породило правото на жалба срещу първоначалния административен акт по съдебен ред в срока по чл. 149, ал. 1 от АПК, който срок е изтекъл на 17.05.2016 г. (присъствен ден). Жалбата против отказ с рег. № 340000-2200/08.04.2016 г. на началника на РУП гр. Септември е подадена на ръка в деловодството на съда и входирана в Административен съд гр. Пазарджик с вх. № 2522/25.05.2016 г. – близо 8 дни след законоустановения срок, поради което е просрочена.

Фактът, че горестоящият административен орган се е произнесъл по жалбата със съобщение рег. № 312000-7436/16.05.2016 г. на директора на ОД на МВР гр. Пазарджик след изтичане на срока по чл. 97, ал. 1 АПК не санира просрочието на жалбата срещу първоначалния административен акт, тъй като срокът по чл. 149, ал. 3 АПК е преклузивен. Произнасянето на компетентния орган, отхвърляйки жалбата след посочения срок, не дава възможност на засегнатия от административния акт да го обжалва по съдебен ред, тъй като на него не му се предоставя нов срок за обжалване, нито се новира изтеклият срок. Разпоредбата на чл. 97, ал. 1 и 5 АПК е пряко свързана с чл. 149, ал. 3 АПК, поради което те трябва да се тълкуват и прилагат съвместно.

Срокът за обжалване е преклузивен и с неговото изтичане правото на оспорване се погасява. Недопустимостта на жалбата е пречка за разглеждането й по същество с произнасяне по нейната основателност. Това налага оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

С оглед изложеното, Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.А.Р. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. И.,*** против отказ № 340000-2200 от 08.04.2016 г. на началника на РУП Септември.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 447/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                              

                                                                      СЪДИЯ:  /П/

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10951/19.10.2016 г. на ВАС София, Седмо отделение по адм. д. № 11478/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1046/20.09.2016 г., постановено по адм. дело № 447/2016 г., по описа на Административен съд Пазарджик.
Определението е окончателно.