О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 749/24.6.2016г.

 

гр. Пазарджик

 

 

 

Административен съд Пазарджик, ІV-ти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти юни, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСКО НАНЕВ

 

 

като разгледа докладваното от съдия Нанев административно дело № 448 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Делото е образувано по жалба „Национална електрическа компания“ ЕАД, подадена чрез Й. М. – процесуален представител, против мълчалив отказ на ръководителя на отдел МДТ в община Ракитово.

В жалбата се твърди, че НЕК ЕАД е собственик на сгради, находящи се в местността „Дъното“, кадастрален район № 504, попадащи в поземлени имоти с посочени в жалбата идентификатори. Това са съответно административна сграда, разположена с идентификатор 02837.504.10; седем броя сгради, разположени в имоти с идентификатор 02837.504.7 и една сграда, разположена в имот с идентификатор 02837.504.6.

Според жалбоподателя, след одобряването на кадастралната карта поземленият имот, в който се намират сградите, е с променена административна принадлежност от община Ракитово към община Батак. От датата на влизане в сила на заповедта за одобрение на КК и КР, произтичат и съответните промени в административното обслужване на района, което се извършва от община Батак. Това се отнася както за задълженията за плащане на местните данъци, така и за ТБО – услуга, осъществявана от община Батак, като имотите са декларирани отново пред община Батак. За промяната ръководителят на язовирен район Батак е уведомил кмета и приходното звено в община Ракитово. От получена справка жалбоподателят е разбрал, че община Ракитово продължава да начислява данъци и ТБО за 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г. вкл. Поискано е от ръководителя на МДТ да бъдат проверени описаните факти и да издаде съответния административен акт, с който да разпореди отстраняването на незаконосъобразни действия по установяване на местни данъци и такси, поради липса на местна компетентност, но това не било сторено от компетентния орган, което бездействие жалбоподателя счита за мълчалив отказ.

Настоящият съдебен състав намира, че жалбата е недопустима. Това е така, тъй като не е формиран мълчалив отказ от ръководителя на МДТ при община Ракитово. От жалбата не може да се разбере същият с какво е бил сезиран – с искане за издаване на административен акт или с искане да бъде задължен административния орган да извърши предписани от нормативен акт действия, или да прекрати незаконосъобразни фактически действия. В случай че жалбоподателят счита, че е настъпило обстоятелство, което е от съществено значение за определяне на данъка или ТБО по отношение на притежаваните от него имоти, то следва да подаде декларация по реда на чл.14, ал.1 от ЗМДТ, така както предписва чл.14, ал.3 от същия закон, а именно че при промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал.1. По същия начин се уреждат и случаите, при които има преминаване на недвижими имоти от необлагаеми в облагаеми и данъчно задължените лица уведомяват за това общината по местонахождението на имота. В тези случаи задължението за плащане на данъка се прекратява, съответно възниква в началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната. Ако след изтичането на този срок бъде издаден акт за установяване на задължения по декларация, то жалбоподателят ще разполага с възможността да оспорва същия акт, като се позовава на декларацията, която е подал с оглед промяна на обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка.

Настоящият съдебен състав намира, че жалбата е недопустима, тъй като не е налице годен за обжалване акт.

Предвид на изложеното, съдът намира, че е налице основанието на чл.159, т.1 и т.4 от АПК, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Воден от горното, Административен съд Пазарджик, ІV-ти състав,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

 ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Национална електрическа компания“ ЕАД, подадена чрез Й. М. – процесуален представител, против мълчалив отказ на ръководителя на отдел МДТ в община Ракитово.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 448/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик.

Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.

Препис от определението да се изпрати на страните.

                                                       

 

                                                                              Съдия: /П/

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11549/01.11.2016 г. на ВАС Седмо отделение по адм. д. № 9797/2016 г. ОТМЕНЯ определение № 749/ 24.06.2016 г. по адм.д.№ 448/ 2016 г. по описа на Административен съд-Пазарджик в ЧАСТТА, в която е прекратено съдебното производство по адм.д.№ 448/2016 г. по описа на АС-Пазарджик по жалбата на Национална електрическа компания ЕАД против отказ на ръководителя на отдел МДТ при община Ракитово да закрие партида № М-0025-010129 и
ВРЪЩА делото в тази част за продължаване на съдопроизводствените действия.
ОСТАВЯ В СИЛА определението в останалата част.
ИЗПРАЩА по компетентност на органа по приходи при община Ракитово искането на Национална електрическа компания ЕАД изх.№ 91 Ю-604/ 12.04.2016 г. за издаване на акт за установяване на задължения по декларация за имоти по партида № М-0025-010129.
Определението е окончателно.