О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 948/29.8.2016г.

 

гр. Пазарджик

 

Административен съд Пазарджик, VІ състав, в закрито заседание на  двадесет и девети август, две хиляди и шестнадесета година, в състав                                            

      СЪДИЯ: ХРИСТИНА ЮРУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Юрукова административно дело № 500, по описа на съда за 2016 г., намери за установено следното:

Производството е образувано е по молба, подадена от Х.И.Я. и Д.И.Я.,***. Молбата е подадена, като е изписано „относно Писмени бележки“ по адм. д. № 420/2015г. на Административен съд Пазарджик. В същата обаче се съдържа изявление, че на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ да „се потърси съдебна отговорност на Общинска администрация-Пещера. При и по повод изпълнение на административна дейност.“

При служебната проверка на редовността на исковата молба, съдът констатира нередовност за неприложено доказателство за платена държавна такса в размер на 10 лева. от страна на всеки ищец, както и че исковата молба не съответства по  съдържание на изискванията на чл. 127, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т.5 от ГПК.

 

С Разпореждане № 1440/01.07.2016г. производството по делото е оставено без движение, като на ищците са дадени подробни указания за отстраняване на констатираните нередовности в исковата молба.

Изрично е указано на ищците, че при неизпълнение на указания в посочения срок, исковата молба заедно с приложенията ще бъде върната и производството по делото прекратено.

С допълнителна искова молба по делото с вх. № 3514/25.07.2016г. ищецът Х.И.Я.  е внесла държавна такса в размер на 10 лева. Със същата молба тя е посочила, че предявява претенцията си срещу Общинските служители на Община Пещера, като е посочила четири имена, като сочи, че ответник по делото е Община Пещера, както и общинските служители, посочени от нея.

По отношение на редовността на исковата молба и констатираните неревности съдът е дал изрични указания ищците да посочат: името/срещу кого насочват своя иск/ и адреса на ответника; своите единни граждански номера/ЕГН/; цената на иска /в какъв размер се претендира обезщетение/; в какво се изразяват претърпените вреди, които са им причинени; в резултат на кой конкретен акт, действие или бездействие, както и от страна на кой орган или длъжностно лице са причинени; Да посочи конкретния период - с начален и краен момент, за който се претендират вреди.

Съдът счита, че пасивно легитимирани да отговорят на исковата молба по чл. 203 от АПК, във връзка с чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ не са посочените длъжностни лица, а само община Пещера. Длъжностните лица Г. И. К., Д. П. А., С. Я.П. и К. В. Х., срещу които е подадена исковата молба, не са пасивно легитимирани да отговарят по така предявеният иск. Поради това предявяването на исковата претенция срещу ненадлежна страна, има за последица недопустимост на иска.

Съдът счита, че Исковата молба с вх. № 2917/15.06.2016г. и нейното допълнение с вх. № 3514/25.07.2016г.  нямат изискуемото съдържание по ГПК. С допълнението на исковата молба не са отстранени констатираните нередовности. Не са посочени кой конкретен акт, действие или бездействие, както и от страна на кой орган или длъжностно лице са причинени вредите.

Съдът счита, че за да се разгледа в производството по чл. 203 от АПК, вр. с чл. 1 от ЗОДОВ, в исковата молба следва е посочено от кой конкретен незаконосъобразен административен акт, действие или бездействие са настъпили вредите.

Посочването и конкретизацията в исковата молба на конкретния акт, действие или бездействие, което се оспорва като незаконосъобразно/нищожно, индивидуализира предмета на делото. По този начин ищецът задава и определя спорното материално субективно право като основание и петитум, което пък определя рамката на съдържанието на решаващата дейност на съда, това, по което съдът ще дължи произнасяне.

Видно от текстовете на исковата молба и нейното допълнение усилията на ищците са насочени към защита по касационно административно дело № 420/2015г. на Административен съд Пазарджик и касаещи другото делото факти и обстоятелства. Ищците не конкретизират и индивидуализирани своите твърдения. Няма конкретизация на административен акт, който е предизвикал вредите, който да се оспорва и с който да е предявен настоящият иск, както и административен акт, който да е отменен по съответния ред, от който да се търси обезщетение за настъпили вреди.

Не е налице конкретизация на действие или бездействие на  длъжностни лица, които да послужат за валидно сезиране на съда. Посочените са такива, който са общи, неопределени, неконкретизирани, посочва се обща административна дейност на служители, без да е индивидуализирано по отношение на конкретни искане, молба или заявление, по отношение на които да е извършено незаконосъобразно действие или бездействие.

С оглед на изложеното до тук исковата молба се  явява недопустима за разглеждане в настоящото производство по отношение на ответниците Г. И. К., Д. П. А., С. Я.П. и К. В. Х..

С оглед неотстраняване на нередовностите на исковата молба и непосочване на конкретен акт, действие или бездействие, от който са причинени вредите, което валидно да сезира съда, същата се явява недопустима за разглеждане.

 

Воден от горното и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба и допълнителна молба, подадена от Х.И.Я.,*** в частта й срещу длъжностните лица Г. И. К., Д. П. А., С. Я.П. и К. В. Х..

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 500/2016 по описа на Административен съд Пазарджик по отношение на предявената от Х.И.Я. искова молба срещу длъжностните лица Г. И. К., Д. П. А., С. Я.П. и К. В. Х..

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба и допълнителна молба, подадена от Х.И.Я.,***, подадена срещу Община Пещера.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 500/2016 по описа на Административен съд Пазарджик по отношение на предявената от Х.И.Я. ***.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

                                                    СЪДИЯ :/п/