О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 831/18.7.2016г.

 

гр. Пазарджик, 18.07.2016 г.

               

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК, ІІІ – административен състав, в закрито съдебно заседание на осемнадесети юли, две хиляди и шестнадесета година в състав:                                                         

 

 

СЪДИЯ: ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Кривиралчева адм. дело № 540 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба от ЕТ „Сто – Стойчо Папазов – Борислава Папазова“ с ЕИК 112606996 от гр. Пазарджик, ул. „11 – ти август“ № 2, ет. 1, представлявано от Борислава Атанасова Папазова срещу Държавен фонд „Земеделие“, БУЛСТАТ 121100421 от гр. София, бул. Цар Борис ІІІ“ № 136, чрез Изпълнителния Директор Мирослав Николов с цена на иска 260 793.23 лева, от които 181 278.00 – главница и 79 515.23 лева – обезщетение за забава (като част от претенция за главница 206 779.00 лева и обезщетение за забава 85 959.16 лева).

Съдът намира, че делото не му е подсъдно по следните съображения:

Не се спори по делото, а се установява и от представените доказателства, че след приключила процедура по одобряване на проект по Наредба № 14 от 18.05.2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в земеделските стопанства по специалната предприсъединителна програма на ЕС за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) и въз основа на решение за одобрение на проект № 130102200150/2006 г. на основание чл. 23, ал. 2 от същата наредба е сключен договор № 2886/10.08.2007 г. между ЕТ „Сто – Стойчо Папазов – Борислава Папазова“ с ЕИК 112606996 от гр. Пазарджик, ул. „11 – ти август“ № 2, ет. 1, представлявано от Борислава Атанасова Папазова и Държавен фонд „Земеделие“, БУЛСТАТ 121100421 от гр. София „за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на специалната предприсъединителна програма на ЕС за развитие на земеделието и селските райони“. Съгласно сключения договор № 2886/10.08.2007 г., Държавен фонд „Земеделие“ се е задължил да заплати безвъзмездна финансова помощ в размер на 206 779.00 лева или 50 % от одобрените и реално извършени разходи по одобрения проект, чийто предмет е закупуване на технологично оборудване за свинеферма в свинекомплекс в с. Априлци, община Пазарджик.

Правоотношението между страните е възникнало на основание сключения по реда на Наредба № 14/18.05.2001 г. договор. Въпреки че ДФЗ, като страна по него, има качеството на административен орган, характерът на правоотношението не може да се определи като административно, тъй като не съществува пречка административните органи да действат в граждански правоотношения. Правопораждащият юридически факт в случая е именно сключването на договора между страните. Веднъж сключен, той ги обвързва със силата на закон /чл. 20а ал. 1 от ЗЗД/ и се подчинява на правилата, уреждащи гражданските правоотношения, както и изрично е предвидено от страните в самия договор /чл. 9.2/. Следователно, страните са обвързани от условията на договора на плоскостта на равнопоставеността и всяка от тях трябва да спазва уговорените в съглашението срокове, като обратното води до последиците, предвидени при неизпълнение на договорни клаузи – изпадане в забава и възникване на отговорността за заплащане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху изискуемите вземания по договора.

С оглед изложеното и на основание чл. 135, ал. 5 от АПК, съдът счита, че делото не му е подсъдно, поради което ще следва да се повдигне спор за подсъдност между Административен съд  - Пазарджик и Софийски градски съд, който спор следва да бъде решен от смесения състав по чл. 135, ал. 4 от АПК. Поради това и производството по делото следва да се прекрати.

Воден от горното, Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав              

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 540/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.

ПОВДИГА спор за подсъдност на производството по делото между Административен съд гр. Пазарджик и Софийски градски съд.

ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за произнасяне по повдигнатия спор за подсъдност от смесения състав по чл. 135, ал. 4 от АПК.

Определението не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на страните.

 

                    

                                             СЪДИЯ: /п/