О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1142/24.10.2016г.

 

гр. Пазарджик

 

 

 

 

Административен съд – Пазарджик, ІV състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти октомври, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСКО НАНЕВ

 

 

като разгледа докладваното от съдия Нанев административно дело № 772  по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Делото е образувано по жалба на ЕТ „Доктор К. Б. – ИППМП“, представян от д-р К. Б. против писмена покана с изх. № 13/29-05-1344/24.08.2016 г. на директора на РЗОК Пазарджик.

С разпореждане № 2124/03.10.2016 г. съдът е оставил жалбата без движение, като е указал на жалбоподателя, че в 7-дневен срок следва да представи доказателство за платена държавна такса по сметка на Административен съд Пазарджик в размер на 50 лева. С разпореждането съдът е предупредил жалбоподателя, че ако не отстрани в указания от закона срок описаните нередовности, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Оспорващият е получил съобщението за издаденото разпореждане на 07.10.2016 г. лично. В указания от закона 7-дневен срок същият не е отстранил констатираната нередовност, като този срок е изтекъл на 14.10.2016 г. – петък, присъствен ден.

С оглед изложеното съдът намира, че е налице основанието на чл.158, ал.3 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

 Предвид изложеното и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

 

 ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ „Доктор К. Б. – ИППМП“, представян от д-р К. Б. против писмена покана с изх. № 13/29-05-1344/24.08.2016 г. на директора на РЗОК Пазарджик.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 772/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

                                                       

 

                                                                              Съдия:/П/