ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1143 /24.10.2016г.

 

Административен съд Пазарджик, в закрито заседание, като разгледа докладваното от съдията – докладчик Георги Видев административно дело № 773 по описа на съда за 2016 г., намери за установено следното:

Делото е образувано по искова молба на Т.И.Н., с която е предявен иск за неимуществени вреди в размер на 12 000 лв. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

При проверка на редовността на исковата молба съдът констатира следното:

С Разпореждане № 2125 / 04.10.2016 г. съдът извърши проверка на редовността на исковата молба, като я остави без движение за отстраняване на нередовностите – заплащане на държавна такса в размер на 10 лв. и уточняване на периода, за който се претендира обезщетението. Изрично в разпореждането е посочено, че при неизпълнение в срок на дадените на ищеца указания исковата молба ще бъде оставена без разглеждане, а делото ще бъде прекратено.

            На 07.10.2016 г. ищецът е получил съобщение за оставянето на исковата молба без движение. До 15.10.2016 г., когато е изтекъл даденият му 7-дневен срок, а и до настоящия момент ищецът не е отстранил нередовността на исковата молба.

С оглед на това и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК исковата молба следва да бъде оставена без разглеждане, а делото следва да бъде прекратено.

Предвид гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Оставя без разглеждане исковата молба на Т.И.Н., с която е предявен иск за неимуществени вреди в размер на 12 000 лв. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

Прекратява административно дело № 773 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г.

Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Препис от определението да се изпрати на ищеца и на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

 

Съдия: /П/