ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1289 /9.12.2016г.

 

Административен съд Пазарджик, в закрито заседание, като разгледа докладваното от съдията – докладчик Г. Видев административно дело № 860 по описа на съда за 2016 г., намери за установено следното:

Делото е образувано по жалба на Г.Б.С. против Разпореждане от 11.11.2016, издадено от М.М. К. – полицай при РУ на МВР – Велинград.

При проверка на редовността на жалбата съдът констатира следното:

С Разпореждане № 2392 / 18.11.2016 г. съдът извърши проверка на редовността на жалбата, като я остави без движение за отстраняване на нередовността – заплащане на държавна такса в размер на 10 лв. Изрично в разпореждането е посочено, че при неизпълнение в срок на даденото на жалбоподателя указание жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а делото ще бъде прекратено.

            На 22.11.2016 г. жалбоподателят лично е получил съобщение за оставянето на жалбата без движение. До 30.11.2016 г., когато е изтекъл даденият му 7-дневен срок, а и до настоящия момент жалбоподателят не е отстранил нередовността на жалбата.

С оглед на това и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а делото следва да бъде прекратено.

Предвид гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Оставя без разглеждане жалбата на Г.Б.С. против Разпореждане от 11.11.2016, издадено от М. М. К.– полицай при РУ на МВР – Велинград.

Прекратява административно дело № 860 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г.

Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на М. М.К. – полицай при РУ на МВР – Велинград.

 

Съдия: /П/