О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

1299 / 13.12.2016г.

 

Административен съд гр. Пазарджик, в закрито заседание, като разгледа докладваното от съдията – докладчик Георги Видев административно дело № 938 по описа на съда за 2016 г., намери за установено следното:

Производството е по чл. 121, ал. 5 от ДОПК.

Образувано е по искане на публичен изпълнител  при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик за продължаване на срока до приключване на ревизионното производство на наложените на “Биотренд експорт” ЕООД, с ЕИК 203978105 обезпечителни мерки със следните три постановления: Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С160013-023-0002625/10.08.2016 г., Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С160013-023-0003220/07.10.2016 г. и Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С160013-023-0003740/09.11.2016 г.

Молителят счита, че е налице основание за продължаване срока на наложените обезпечителни мерки, тъй като до изтичане на предвидения в чл. 121, ал. 4 от ДОПК четиримесечен срок от налагане на предварителното обезпечение не е издаден ревизионен акт, с който да е установено окончателното задължение на дружеството.

От събраните доказателства се установи следната фактическа обстановка:

Със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001316005126-020-001/25.07.2016 г., издадена от орган по  приходите при ТД на НАП Пловдив е възложено извършването на ревизия на “Биотренд експорт” ЕООД, като в хода на ревизията, видно от приложените искания за предварително обезпечаване на задължения по ЗДДС са се установили задължения в общ размер на 140 141.19 лв. – главница.

По повод три мотивирани искания на главен инспектор по приходите публичният изпълнител е издал три постановления за налагане на предварителни обезпечителни мерки, а именно:

С Постановление изх. № С160013-023-0002625/10.08.2016 г. публичният изпълнител е наложил запор върху налични и постъпващи суми по две банкови сметки на дружеството, находящи се в ТБ „Уникредит Булбанк“ АД – сметка BG21UNCR70001522572026 за сумата от 43382.40 лв. и сметка BG58UNCR70001522572330 за сумата от 43382.40 лв.

С Постановление изх. № С160013-023-0003220/07.10.2016 г. публичният изпълнител е наложил следните запори:

-запор върху налични и постъпващи суми по две банкови сметки на дружеството, находящи се в ТБ „Уникредит Булбанк“ АД – сметка BG21UNCR70001522572026 за сумата от 49016.09 лв. и сметка BG58UNCR70001522572330 за сумата от 49016.09 лв.

-запор върху всички безналични ценни книжа притежавани от длъжника, които са вписани в регистъра на притежателите на финансови инструменти на Централния депозитар.

С Постановление изх. № С160013-023-0003740/09.11.2016 г. публичният изпълнител е наложил запор върху налични и постъпващи суми по две банкови сметки на дружеството, находящи се в ТБ „Уникредит Булбанк“ АД – сметка BG21UNCR70001522572026 за сумата от 47742.70 лв. и сметка BG58UNCR70001522572330 за сумата от 47742.70 лв.

Със Заповед  Р-16001316005126-023-001/25.11.2016 г. е спряно производството по извършване на ревизия.

С оглед установеното от фактическа страна, съдът намира следното:

Искането за продължаване на срока на наложените с постановление обезпечителни мерки е подадено от легитимирано лице по чл. 121, ал. 4 от ДОПК преди изтичане на срока за издаване на ревизионен акт по ал. 4 от ДОПК, поради което е допустимо.

Разгледано по същество е основателно по следните съображения:

От приложените към искането писмени доказателства, безспорно се установява, че на основание чл. 121, ал. 1 от ДОПК, във връзка с извършвана ревизия на “Биотренд експорт” ЕООД са наложени предварителни обезпечителни мерки – запор върху налични и постъпващи суми по две банкови сметки на дружеството и запор върху всички безналични ценни книжа притежавани от длъжника.

За да допусне продължаване срока на предварителното обезпечение, съдът на основание чл. 121, ал. 5 ДОПК проверява наличието на условията по ал. 1 за налагане на предварителни обезпечителни мерки и изпълнението на изискванията по ал. 3. Съгласно чл. 121, ал. 1 ДОПК в хода на ревизията или при издаване на ревизионния акт органът по приходите може да поиска мотивирано от публичния изпълнител налагането на предварителни обезпечителни мерки с цел предотвратяване извършването на сделки и действия с имуществото на лицето, вследствие на които събирането на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни, а съгласно ал. 3 на чл. 121 ДОПК предварителните обезпечителни мерки се налагат върху активи, обезпечаването върху които не води до сериозно възпрепятстване на дейността на лицето, а ако това не е възможно, наложените обезпечителни мерки следва да не спират извършваната от ревизираното лице дейност.

С оглед очаквания размер на публичните задължения на лицето, съдът намира, че без налагане на обезпечителни мерки съществува обоснована вероятност да се осуети или затрудни тяхното събиране. Налице са и изискванията по чл. 121, ал. 3 ДОПК, тъй като видът на приложените обезпечителни мерки – запор върху налични и постъпващи суми по две банкови сметки на дружеството и запор върху всички безналични ценни книжа притежавани от длъжника –  не обуславя спиране на осъществяваната дейност от ревизираното лице, поради което искането за продължаване срока на предварителното обезпечение е основателно и следва да се уважи.

Съгласно разпоредбата на чл. 121, ал. 5 от ДОПК, ако уважи искането, съдът определя срок за продължаване на мерките, не по-дълъг от срока за приключване на ревизионното производство. Ревизионното производство приключва с издаване на ревизионен акт. В случая не е известно кога ще приключи ревизионното производство, поради което искането с посочения в него срок следва да се уважи, като срока на наложените обезпечителни мерки следва да се удължи до издаване на ревизионен акт.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 121, ал. 5 от ДОПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

Продължава срока на наложените на “Биотренд експорт” ЕООД, с ЕИК 203978105  предварителни обезпечителни мерки, наложени с Постановление изх. № С160013-023-0002625/10.08.2016 г. на публичен изпълнител  при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, а именно: запор върху налични и постъпващи суми по две банкови сметки на дружеството, находящи се в ТБ „Уникредит Булбанк“ АД – сметка BG21UNCR70001522572026 за сумата от 43382.40 лв. и сметка BG58UNCR70001522572330 за сумата от 43382.40 лв. и наложени с Постановление изх. № С160013-023-0003220/07.10.2016 г. на публичен изпълнител  при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, а именно: запор върху налични и постъпващи суми по две банкови сметки на дружеството, находящи се в ТБ „Уникредит Булбанк“ АД – сметка BG21UNCR70001522572026 за сумата от 49016.09 лв. и сметка BG58UNCR70001522572330 за сумата от 49016.09 лв., както и запор върху всички безналични ценни книжа притежавани от длъжника, които са вписани в регистъра на притежателите на финансови инструменти на Централния депозитар, както и наложени с Постановление изх. № С160013-023-0003740/09.11.2016 г. на публичен изпълнител  при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, а именно: запор върху налични и постъпващи суми по две банкови сметки на дружеството, находящи се в ТБ „Уникредит Булбанк“ АД – сметка BG21UNCR70001522572026 за сумата от 47742.70 лв. и сметка BG58UNCR70001522572330 за сумата от 47742.70 лв., за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001316005126-020-001/25.07.2016 г., издадена от орган по  приходите при ТД на НАП Пловдив.

Определението не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на страните.

                                                                                                                      Съдия:/П/