Р   А  З   П   О   Р    Е   Ж   Д   А  Н   Е

 

 

1290/13.6.2016г.2016г.

 

       Мариана ШотеваПредседател на Административен съд Пазарджик, на основание  чл.306, ал.2 ,вр. с ал.3 от АПК,

 

Като разгледа докладваното адм.дело257/16 г. по описа на Административен съд Пазарджик, установи следното:

 

Производството е по реда на чл.306 вр. с чл.304, ал.2  от АПК.

Образувано е  по заявление Г.А.Г. *** , чрез адв. С.  с искане за налагане на глоба на кмета на община Батак за неизпълнение на влязло в сила решение6/06.01.2016г. постановено по адм.д.№ 806/15г. по описа на Административен съд Пазарджик. Твърди се, че с Решение № 6/16г. по описа на АС Пазарджик е отменено бездействието на Кмета на община Батак , в качеството му на орган по изпълнението на влязла в сила заповед №207/18.03.2015г. и е варната преписката за изпълнение на задължение по чл.276 и сл. от АПК по отправено искане от Г.Г.. Съдът е дал срок за изпълнение – два месеца.

  В съответствие с изискването на разпоредбата на чл.306, ал.3 от АПК е предоставена възможност на  кмета на община Пещера  да даде  писмени обяснения и представи доказателства за изпълнение на съдебното  решение  в 14 дн.срок от получаване на препис от молбата по чл.304 от АПК.

 В указания срок по делото  са представени писмени обяснения от кмета на община Батак  . В обясненията си Кмета на община Батак твърди, че са проведени разговори с Г.Г., като са постигнали съгласие за определени действия. Не са представени доказателства за изпълнение на решението на АС Пазарджик.

      От приложените по делото писмени доказателства и извършената служебна проверка на  посоченото административно дело, се установи следното:

      С решение6/06.01.2016г. постановено по адм.д.№ 806/15г. по описа на Административен съд Пазарджик е отменено бездействието на Кмета на община Батак , в качеството му на орган по изпълнението на влязла в сила заповед №207/18.03.2015г. и е варната преписката за изпълнение на задължение по чл.276 и сл. от АПК по отправено искане от Г.Г.. Съдът е дал срок за изпълнение – два месеца. Преписката е получена от Кмета на община Батак на 14.01.2016г..До 14.03.2016г. решението на съда не е изпълнено . С оглед неизпълнението на съдебното решение Г.Г. е подал и настоящето заявление за налагане на глоба на Кмета на община Батак. В изпълнение на законовите разпоредби е изискано обяснение от Кмета на община Батак, който с отговор от 05.05.2016г. , в който отговор Кмета на община Батак е заявил , че с Г.Г. са постигнали извън съдебно споразумение за прекратяване на настоящето производство. Оттегляне на заявление зо налагане на глоба от страна на Г.Г. не е постъпило.

          Тежестта за установяване на обстоятелството, че съдебното решение е изпълнено е за кмета на община Батак.След като в предоставеният му срок и към датата на постановяване на настоящото разпореждане, същият не е ангажирал доказателства, установяващи изпълнение на съдебното решение, Председателят на съда приема, че същото не е изпълнено и към датата на постановяване на настоящото разпореждане не е издаден административният акт, съобразно задължителните мотиви на съдебното решение .

          Установи се обаче , че все пак действия по изпълнението на съдебното решения са отпочнати.

С оглед на изложеното на кмета на община Батак, следва да бъде наложена глоба в размер на 200лв.на осн.чл.304, ал.1 от АПК за неизпълнение на решение6/06.01.2016г. постановено по адм.д.№ 806/15г. по описа на Администартивен съд Пазарджик.

Водим от изложеното, на осн.чл.306, ал.2 от АПК Председателя  на Административен съд

 

                           Р    А   З    П   О   Р   Е  Д   И:

 

НАЛАГА на  Кмета на община Батак  глоба в размер на 200лв.за неизпълнение на съдебно решение6/06.01.2016г. постановено по адм.д.№ 806/15г. по описа на Администартивен съд Пазарджикт.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на наказаното лице пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/