Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№2509/29.11.2016г.

гр. Пазарджик

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК, І състав, в закрито заседание на двадесет и девети ноември  две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                         Председател: МАРИАНА ШОТЕВА

 

Разгледа докладваното от съдията-докладчик М.Шотева административно дело804  по описа за 2016 г. и установи:

 

Производството е по реда на чл. 306 във връзка с чл. 304 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

            Образувано е по жалба на К.М. ***, процесуален представител на Невена Тодорова Миндова за налагане на наказние по чл.304 от АПК на Началник на общинска служба Земеделие гр.Панагюрище, поради отказ да изпълни съдебно решение.

Жалбоподателят твърди, че с решение № 55/22.04.2016 г. Панагюрският районен съд е отменил мълчалив отказ на началникана ОС“З“ – Панагюрище да издаде решение, скица на имот и да извърши въвод във владение на основание чл. 14, ал. 1, във вр. с чл. 10 от ЗСПЗЗ. Твърди, че с решението си съдът е задължил ОС“З“-Панагюрище да издаде исканото решение за възстановяване правото на собственост върху имота с посочен в решението номер и идентификация. Твърди, че със заявление вх. № ПО-06799 от 13.06.2016 г. е поискал от ОС“З“-Панагюрище да бъде изпълнено съдебното решение. Твърди, че до подаване на молбата ОС“З“-Панагюрище не е извършило никакви действия за изпълнение на съдебното решение.

 

               На основание чл.306 ал.3 от АПК препис от искането е изпратено на Началник ОС“З“-Панагюрище  с указания относно възможността да представи писмени обяснения и да посочи доказателства. В законоустановения 14-дневен срок е  постъпил писмен отговор от Началник ОС“З“-Панагюрище, като  се моли съдът да остави жалбата без разглеждане като неоснователна, развиват се подробни доводи в тази насока. Сочи доказателства. Твърди, че жалбата е недопустима, алтернативно неоснователна и недоказана.

Началникът на ОСЗ Панагюрище със своите обяснения е представил и съответните писмени доказателства.

Със съдебно решение № 55/22.04.2016 г. постановено по гр.дело № 178 по описа за 2013 г. на РС-Панагюрище е отменен мълчаливия отказ на ОбС“З“ – Панагюрище представлявана от началника й Цветана Симеонова, срещу искане за издаване на решение за възстановяване правото на собственост върху недвижим имот, представляващ нива с площ от 809 кв.м. в местността „Полето“ в землището на гр. Панагюрище при съседи: имот № 121006, имот № 121005, имот № 075358, имот № 121007, имот № 121100. С решението си РС – Панагюрище е задължил ОС“З“ – Панагюрище на основание чл. 10, ал. 12 от ЗСПЗЗ да издаде исканото решение за възстановяване на правото на собственост върху този недвижим имот. Решението е влязло в сила на 25.05.2016 г.

На 13.06.2016 г. К.М. в качеството на пълномощник на Невена Миндова е подал заявление с вх. № ПО-06-799/13.06.2016 г. за възстановяване право на собственост с оглед именно решение № 55/22.04.2015 г. на РС-Панагюрище. Към заявлението е представил пълномощно и удостоверение за наследници.

С мотивирано искане изх. № РД-05-678/26.05.2016 г. по описа на ОбС“З“ – Панагюрище във връзка с Правила № РД-04-9/23.09.2015 г. на МЗХ за издаване на решения с участието на експерти от МЗХ, началник ОС“З“-Панагюрище е поискала свикване на комисията по чл. 60А от ППЗСПЗЗ.

За графика на експертите от МЗХ за периода от 26.09.2016 г. до 30.09.2016 г. за Област Пазарджик са уведомени с писмо на МЗХ до Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик с вх. № РД-03-3127/10.08.2016 г. С писма изх. № РД-13-799/16.06.2016 г. на ОС“З“-Панагюрище и изх. № РД-13-799/18.08.2016 г. на ОС“З“-Панагюрище е отпочната процедура пред СГКК – Пазарджик относно издаване на скица на имот № 55302.121.514 от кадастралната карта на землище Панагюрище във връзка именно с изпълнение на съдебно решение № 55/22.04.2016 г. постановено по гр. дело № 178/2013 г. на Панагюрски районен съд. Скицата е необходима на комисията с оглед постановяване на решение за възстановяване на собствеността.

С писмо изх. № ПО-06-799/14.10.2016 г. началникът на ОбС“З“-Панагюрище е изпратил на К.М. два броя решения № 3-799/28.09.2016 г. за възстановяване правото на собственост на земеделска земя – поземлен имот с идентификатор 55302.121.514 в изпълнение на решения на районен съд Панагюрище № 154 по гр. Дело № 496/2012 г. и № 55 по гр. дело № 178/2013 г. придружени от два броя скици на имота от СГКК гр. Пазарджик. Жалбоподателят е уведомен, че следва да впише тези решения в службата по вписванията, след което да ги регистрира в служба по Геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.

          Настоящият съдебен състав няма правомощия да разгледа правилността и законосъобразността на издадено решение № 3-799/28.09.2016 г. на ОбС“З“ – Панагюрище.

С оглед на гореизложеното искането за търсене на отговорност от началника на ОС“З“ - Панагюрище за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение е неоснователно.

Отговорността, предвидена в чл. 304, ал. 1 от АПК е административно-наказателна и е лична. Субектът на това нарушение следва да притежава качеството на длъжностно лице, а изпълнителното деяние се изразява в неизпълнение на задължение, което произтича от влязъл в сила съдебен акт. Няма спор, че началникът на ОС“З“-Панагюрище има качеството на длъжностно лице. За да бъде длъжностното лице в случая субект на нарушение по чл. 304, ал. 1 от АПК, следва да е налице влязъл в сила съдебен акт, който да не е изпълнен и който да е следвало да бъде изпълнен от това длъжностно лице. От събраните доказателства не може да се направи обоснован извод за неизпълнение на задължение за началника на ОС“З“-Панагюрище. Съдът счита, че не следва да бъде налагана глоба, тъй като към момента на произнасяне няма отказ за изпълнение на произтичащото от съдебното решение задължение – към момента на постановяване на настоящето разпореждане е издадено решение, съгласно дадените указания от РС – Панагюрище. В решението си съдът е задължил началника на ОбС“З“-Панагюрище да издаде решение за възстановяване на правото на собственост върху изрично посочен в диспозитива имот. Такова решение е издадено на 28.09.2016 г. – Решение № 3-799/28.09.2016 г. Видно от приетите по делото доказателства процедурата във връзка с издаване на това решение е отпочната незабавно след влизане в сила на решението на РС – Панагюрище.

Като има предвид горните мотиви, съдът счита, че не е налице основание за налагане глоба на длъжностно лице за неизпълнение на влязъл в сила съдебен акт.

Воден от горното и на основание чл. 306, ал. 2 във връзка с чл. 304, ал. 1 от АПК Председателят на Административен съд – Пазарджик

 

Р А З П О Р Е Д И

 

ОТКАЗВА ДА НАЛОЖИ ГЛОБА на началника на Общинска служба „Земеделие“ гр. Панагюрище за неизпълнение на задължение, произтичащо от влязло в сила съдебно решение № 55/22.04.2016 г., постановено по гр.д.№ 178/2013 г. по описа на Районен съд Панагюрище..

Разпореждането подлежи на обжалване от Началника на ОС“З“ - Панагюрище пред тричленен състав на Административен съд - Пазарджик в 7-дневен срок от връчването м.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/