Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 439/2015, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 3.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр.Пазарджик против Решение № 699/31.07.2014 г. на Общински съвет – Белово. ОСЪЖДА Окръжна прокуратура гр. Пазарджик да заплати на Община – Белово, съдебно-деловодни разноски в размер на 500/петстотин/ лева и на „Навигатор -5“ООД съдебно-деловодни разноски в размер на 500/петстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 460/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.П.Д.,
А.П.П.,
Н.С.К.,
М.Р.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.1.2017г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в определение №8/04.01.2017г. постановено по адм.д.№460/15г- описа на Административен съд гр. Пазарджик с което е изменено решение №697/12.12.2016 г., постановено по адм. дело №460/15г. по описа на Административен съд Пазарджик в частта за разноските, първи състав, като в диспозитива следва да се чете вместо „община Велинград“, да се чете „община Брацигово“. Диспозитива да се чете : ОСЪЖДА Кмета на община“ Брацигово“ да заплати от бюджета на община „Брацигово“ на Н.П.Д., А.П.П., Н.С.К. и М.Р.Р. сума в размер на 890 лв. – 650 лв. адвокатски хонорар и 40 лв. ДТ и 200 лв. СТЕ / общо за четиримата/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.2.2017г.
3 Административно дело No 514/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Г.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 6.3.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на А.Г.Б. против Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за обезщетение за времето, през което същият не е бил на държавна служба, поради твърдяното от ищеца незаконосъобразно прекратяване на служебното му правоотношение със Заповед № 214 от 15.05.2015 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в размер на основната му заплата, определена към момента на признаване на уволнението за незаконно за период, през който не е заемал държавна служба, но за не повече от 6 месеца. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 514/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 24.3.2017г.
4 Административно дело No 702/2015, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МБАЛ ЗДРАВЕ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.1.2017г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в № 757/28.12.2015 год., постановено по адм. дело № 702/15 год.по описа на Административен съд гр. Пазарджик, като в мотивите на решението, страница последна вместо“ 9 790 .00лева, така че дължимата от жалбоподателя сума остане в размер на 3034.00 лева“ да се чете „8710 . 00 лева, така че дължимата от жалбоподателя сума остане в размер на 4114.00 лева“ и вместо „следва да бъде осъдено да заплати на жалбоподателя разноски в размер на 1169.35 лева“, да се чете „следва да бъде осъдено да заплати на жалбоподателя разноски в размер на 940 лева.“ В диспозитива на решението вместо“ НАМАЛЯВА дължимата сума на 3034.00 лева. ОСЪЖДА РЗОК Пазарджик, да заплати на МБАЛ „ЗДРАВЕ“ООД с ЕИК 112596309, представлявано от д-р Л., съдебно-деловодни разноски в размер на 1169.35 лева „ да се чете „НАМАЛЯВА дължимата сума на 4114.00 лева.
5 Административно дело No 812/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Б.Д.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.12.2017г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2014 г., с изх. № 02-130-6500/6778 от 29.09.2015 г. на зам.-изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“, с което е отказано изплащане на средства за подпомагане, както следва: по СЕПП – 55 854,89 лв.; по СПП – 159,48 лв.; по НР1 – 24 579,91 лв. ИЗПРАЩА преписката на зам.-изпълнителния директор на ДФЗ за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ДФЗ – РА да заплати на Б.Д.Х.,*** сумата от 1010 лв., представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
6 Административно дело No 833/2015, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ВИНАРНА-СЛАВОВИЦА ООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Винарна-Славовица“ ООД представлявано от управителя Иван К., чрез адв. К.С., против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане ,в частта в която е отказано плащане по мярка СЕПП и НР-2 за кампания 2014 г. на Държавен фонд „Земеделие“, РА – София изх. № 02-150-2600/6/65 от 29.09.2015 г.. ОСЪЖДА Винарна-Славовица“ ООД да заплати на Държавен фонд "Земеделие" с адрес гр.София, бул.“Цар Борис ІІІ „136 съдебни разноски в размер на 600 лв. /шестстотин/. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 942/2015, IV състав Закон за социално подпомагане А.Б.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.6.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на Решение № 121/23.03.2016 г., постановено по адм. дело № 942/2015 г. на Административен съд – Пазарджик, като на ред 9 в мотивите на решението, вместо „942/2016 г.“, номерът на делото да се чете „942/2015 г“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 71/2016, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС Л.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.1.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №2632 от 23.11.2015г. издадена от Кмета на община Пазарджик . Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.1.2017г.
9 Административно дело No 72/2016, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания Л.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.1.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2634 от 23.11.2015 г. издадена от Кмета на община Пазарджик. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
В законна сила на 17.1.2017г.
10 Административно дело No 211/2016, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация МЕГА ТРАКС ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.1.2017г.
Оставя без уважение молбата на адв.Димитър Д. за допълване на Решение № 639/21.11.2016г. постановено по адм.д.№211/16г. по описа на Административен съд – Пазарджик без уважение. ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 639/21.11.2016г. постановено по адм.д.№211/16г. по описа на Административен съд – Пазарджик първи състав, като в мотивите на решението вместо „ С оглед изхода на делото и направеното своевременно искане от пълномощника на жалбоподателя, ответникът ще следва да бъде осъден да заплати направените по делото разноски в размер на 1250 лева, от които – 50 лева за държавна такса и 1200 лева за адвокатско възнаграждение/ съгласно приложен списък с разноските .“ да се чете „С оглед изхода на делото и направеното своевременно искане от пълномощника на жалбоподателя, ответникът ще следва да бъде осъден да заплати направените по делото разноски в размер на 3050 лева, от които – 50 лева за държавна такса , 250 лв. депозит за вещо лице и 2750 лева за адвокатско възнаграждение/ съгласно приложен списък с разноските/. В диспоспозитива на решението да се чете : ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати в полза на „Мага Тракс“ООД с ЕИК 112663310 направените по делото разноски в размер на 3050лв./ три хиляди и петдесет/лв. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС - София.
11 Административно дело No 250/2016, V състав Закон за местните данъци и такси МИГЕЛ ПАЛМА ООД РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО МДТ ПРИ ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.2.2017г.
Допълва Решение № 596/10.11.2016 г. както следва: Отхвърля жалбата, в частта й с която се иска прогласяване нищожността на Акт за установяване на задължения по декларация № 4/07.09.2011 г., издаден от заместник-кмета на община Батак, в частта му за установеното задължение формирано от начислен данък недвижими имоти за 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г. ведно с изтекла законова лихва. Оставя без разглеждане жалбата, в частта й с която оспорва законосъобразността Акт за установяване на задължения по декларация № 4/07.09.2011 г., издаден от заместник-кмета на община Батак, в частта му за установеното задължение формирано от начислен данък недвижими имоти за 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г. ведно с изтекла законова лихва и прекратява делото в тази му част. Осъжда “Мигел Палма” ООД да заплати на Община Батак разноски по делото в размер на 150 (сто и петдесет) лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му, а в прекратителната му част в 7-дневен срок.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.10.2017
Административно дело № 3339/2017
С решение № 12563 от 19.10.2017 г. по адм. дело № 3339/2017 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 69/09.02.2017 г., постановено по адм. дело № 250/2016 г. по описа на Административен съд – гр. Пазарджик. ОСЪЖДА"Мигел Палма" ООД със седалище вгр. Варна и с посочен съдебен адрес *** да заплати на Община Батак направените разноски за касационната инстанция в размер на 176,13 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.10.2017г.
12 Административно дело No 271/2016, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Т.М.А.,
О.М.А.
НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.10.2017г.
ОТХВЪЛЯ жалбата на Т.М.А. *** против действия на органа по изпълнение, обективирани в Писмо с изх.№ ПЗ-215-01-148 от 09.03.2015г. на Началника на ДНСК ОТМЕНЯ по жалба на О.М.А. *** действия на органа по изпълнение, обективирани в Писмо с изх.№ ПЗ-215-01-148 от 09.03.2015г. на Началника на ДНСК. Решението е окончателно.
В законна сила на 27.10.2017г.
13 Административно дело No 315/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.П.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на П.П.К. с ЕГН ********** ***, СУМАТА от 5 000 / пет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр. Пазарджик и Ареста Пазарджик, за периода 14.12.2011г. до 11.06.2014г., ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба, до нейното окончателно изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на П.П.К. с ЕГН ********** *** против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част до размер 10 000 лв., вкл. за периодите 01.06.2009г. до 13.12.2011г., като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на П.П.К. с ЕГН ********** *** против Министерство на правосъдието за сумата от 10000лв. за периода от 01.03.2003г. до 01.06.2009г. като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването на акта, чрез АС Пазарджик пред Върховен Административен съд.
14 Административно дело No 330/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО,
НАВИГАТОР 5 ЕООД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на кмета на Община Белово – инж. Костадин Георгиев Варев, адрес гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4А и жалбата на „Навигатор 5“ ЕООД с ЕИК 148046542, със седалище и адрес на управление гр. Вълчи дол, местност „Парцелите“, представлявано от М.В.Г. срещу Решение № 67, взето с протокол № 11 от заседание на Общински съвет – гр. Белово, проведено на 25.03.2016 г., с което е потвърдено решение № 55 от 26.02.2016 г. на Общински съвет Белово, взето на заседание проведено на 26.02.2016 г. с протокол № 10/26.02.2016 г. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
15 Административно дело No 331/2016, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО,
НАВИГАТОР 5 ЕООД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на К. Г. В., в качеството му на кмет на община Белово и „Навигатор 5“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Вълчи дол, против Решение № 68/25.03.2016 г. на Общински съвет Белово, взето на заседание, проведено на 25.03.2016 г. по Протокол № 11/25.03.2016 г., с което е потвърдено Решение № 54/26.02.2016 г. на ОбС Белово, взето на заседание, проведено на 26.02.2016 г. по Протокол № 10/26.02.2016 г. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
16 Административно дело No 353/2016, IV състав Закон за държавния служител Ц.В.А.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 1.12.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на Решение № 534/19.10.2016 г., постановено по адм. дело № 353/2016 г. на Административен съд – Пазарджик, като на ред 9 в мотивите на решението, вместо „353/2015 г.“, номерът на делото да се чете „353/2016 г.“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
17 Административно дело No 434/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.И.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД,
А.И.А.
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.3.2017г.
Отменя Заповед № 204/20.02.2014 г. на кмета на община Велинград, с която е одобрен ПУП за изменение на регулацията на УПИ Х-8 и ХІ-10, така че вътрешната регулационна граница между УПИ Х-8 и ХІ-10 да бъде поставена в съответствие с имотната граница между п.и. № 8 и № 9 и между п.и. № 8 и № 10, в кв. 1 по плана на кв. Хасанова, село Кръстава, община Велинград, показано със зелен цвят в скицата проект. Осъжда община Велинград да заплати на М.И.А. разноски по делото в размер на 930 (деветстотин и тридесет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.8.2017
Административно дело № 4492/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 113 от 06 март 2017 година, постановено по адм.д. № 434/2016 година по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 7.8.2017г.
18 Административно наказателно дело (К) No 438/2016, XI състав ЗАНН: МВР И.С.С. СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на Решение № 391/14.07.2016 г., постановено по КАНХД № 438 по описа за 2016 г. на Административен съд – Пазарджик, като на ред 21, размерът на глобата, вместо 1000 (хиляда) лева, да се чете 100 (сто) лева. Решението е окончателно.
19 Административно дело No 448/2016, IV състав ДОПК НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на ръководителя на отдел МДТ, община Ракитово да издаде разпореждане за закриване на Партида № М-0025-010129 по искане на „Национална електрическа компания“ ЕАД. ВРЪЩА делото като преписка на ръководителя на отдел МДТ при Община Ракитово за произнасяне по подаденото искане, съгласно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ръководителя на МДТ при Община Ракитово да заплати от бюджета на Община Ракитово на „Национална електрическа компания“ ЕАД разноски по производството в размер на 350 (триста и петдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
20 Административно дело No 467/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.К.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на В.К.А., в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ОСЪЖДА В.К.А. ***, кв. Секирово, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 (триста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 19.4.2017г.
21 Административно дело No 471/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.М.А.,
О.М.А.
НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.М.А. *** и О.М.А. *** и двамата чрез адв.М. и адв.Кашъмов против Заповед № ДК – 02-ЮЦР-50/08.02.2012г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж „Жилищна сграда № 7“, находящ се в ПИ № 032006, местност „Орешака“, землище на община Пещера, област Пазарджик, изпълнен от Т.М.А. като недопустима. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 7.8.2017
Административно дело № 4156/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10362 от 07.08.2017 г. на ВАС на РБ , Второ отделение по адм. д. № 4156/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение, имащо характер на определение, № 11 от 13 януари 2017 година, постановено по адм.д. № 471/2016 година по описа на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 7.8.2017г.
22 Административно дело No 484/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.П.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 23.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на К.П.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед № 421/09.05.2016 г. на кмета на община Пещера, за одобрен проект на ЧИ на ПУП – ПРЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок считано от днес за присъстващите страни и в 7-дневен срок от получаване на препис от същото за неявилите се страни.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.6.2017
Административно дело № 6723/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 7757 на 20.06.2017 по адм. дело № 6723/2017. на Върховен административен съд на Република България - Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение от 23.03.2017 г. по адм.д.№484/2016 г. на Пазарджишкия административен съд. ОСЪЖДА К.П. *** разноски по делото за тази инстанция в размер на 100 лв. юрисконсултско възнаграждение и на „Бионас“ ЕООД разноски по делото за тази инстанция в размер на 1000лв. адвокатско възнаграждение. ОСТАВЯ В СИЛА определение от 25.04.2017 г. по адм.д.№484/2016 г. на Пазарджишкия административен съд. Определението е окончателно.
В законна сила на 20.6.2017г.
23 Административно дело No 494/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Г.М. СТОЛИЧНА ОБЩИНА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от Б.Г.М. ***, против Столична Община, за обезщетение на претърпени имуществени вреди в размер на 9208,12 лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
24 Административно дело No 495/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Главния архитект на Община Пазарджик – арх. К.Л.Т. от гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2 против заповед № ДК-10-ЮЦР-23 от 18.05.2016 г. на началника на РДНСК ЮЦР Пловдив. ОСЪЖДА Главния архитект на Община Пазарджик – арх. К.Л.Т. от гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2 да заплати на Началника на РДНСК ЮЦР Пловдив направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.10.2017
Административно дело № 3839/2017
РЕШЕНИЕ № 12617 от 20.10.2017 г. по адм. дело № 3839/2017 г. на ВАС- второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 59 от 09.02.2017 г., постановено по адм. дело № 495/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.10.2017г.
25 Административно дело No 499/2016, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър Р.М.А.,
Ф.А.А.,
И.Р.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 5.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.М.А. с ЕГН **********, Ф.А.А. с ЕГН ********** и И.Р.А. с ЕГН **********,***, местн. „Крушата“ № 5 против Заповед № 372/14.05.2016 г. на кмета на Община Сърница. ОСЪЖДА Р.М.А. с ЕГН **********, Ф.А.А. с ЕГН ********** и И.Р.А. с ЕГН **********,***, местн. „Крушата“ № 5 солидарно да заплатят на Община Сърница направените по делото разноски в размер на 600 /шестстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
26 Административно дело No 582/2016, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.А.К.,
С.А.К.,
Л.И.К.,
И.Г.К.,
В.С.К.,
Г.С.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.2.2017г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед № 1167/17.06.2016 г. на кмета на Община Велинград, с която е отказано изменение на кадастралния план и записване в регистъра на имотите като собственици на една част с площ от 255 кв.м. в имот пл. № 7633 в кв. 344 по сега действащия кадастрален план на гр. Велинград (кадастрален район 503), одобрен в цифров вид със заповед № 300-4-12/23.03.2004 г. на изпълнителния директор на АГКК. ИЗПРАЩА административната преписка по молба вх. № 94-00/2504/24.03.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за произнасяне в законоустановения срок, при съобразяване с дадените от съда задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА кмета на Община Велинград да заплати на В.А.К. с ЕГН ********** ***, С.А.К. с ЕГН ********** ***, Л.И.К. с ЕГН ********** ***, И.Г.К. с ЕГН ********** *** А, В.С.К. с ЕГН ********** *** и Г.С.К. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 465 /четиристотин шестдесет и пет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 21.3.2017г.
27 Административно дело No 593/2016, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.1.2017г.
Съдът счита, че с оглед обстоятелството, че Заповед № 1875/24.10.2016 г. е изрична, т.е. изрично с тази заповед е оттеглена процесната Заповед № 5/08.01.2015 г., като тази заповед не е оспорена и е влязла в законна сила и е налице основанието за прекратяване на настоящето производство с оглед на което и на основание чл. 159, т. 3 във връзка с чл. 156 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА административно дело № 593/2016 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС. Съдът счита, че направеното искане от кмета на Община Сърница за изплащане на юрисконсултско възнаграждение е неоснователно с оглед на което, съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от кмета на Община Сърница за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, т.к. към момента на подаване на молбата жалбоподателят е имал правен интерес за подаване на същата. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаване на страната пред ВАС.
В законна сила на 28.1.2017г.
28 Административно дело No 600/2016, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО,
БЪЛГАРСКО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО ЕООД
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 6.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на кмета на община Белово и жалбата на „Българско земеделско производство“ ЕООД, подадени против Заповед № ПО-110/28.06.2016 г. на Областния управител на област Пазарджик. ОСЪЖДА Община Белово и „Българско земеделско производство“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучър“ № 81, ет. 1, ап. 3, да заплатят в полза на Областна администрация - гр. Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
29 Административно дело No 603/2016, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО,
БЪЛГАРСКО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО ЕООД
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на кмета на община Белово и жалбата на „Българско земеделско производство“ ЕООД, подадени против Заповед № ПО-111/28.06.2016 г. на Областния управител на област Пазарджик. ОСЪЖДА Община Белово и „Българско земеделско производство“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучър“ № 81, ет. 1, ап. 3, да заплатят в полза на Областна администрация - гр. Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 20.6.2017
Административно дело № 3908/2017
Решение № 7809 от 20.06.2017 г. на ВАС София, Четвърто отделение - ОТМЕНЯ решение № 68 / 09.02.2017 г. на Административен съд - Пазарджик, ІV - ти състав, по административно дело № 603/2016 година и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ заповед № ПО-111 от 28.06.2016 г. на Областния управител на Област Пазарджик, с която е отменена Заповед № 577 / 17.09.2014 г. на Кмета на Община Белово. ОСЪЖДА Областна администрация Пазарджик, да заплати на Община Белово разноски за адвокатско възнаграждение за двете инстанции в общ размер на 1500.00 (хиляда и петстотин) лева. ОСЪЖДА Областна администрация Пазарджик, да заплати на Българско земеделско производство ЕООД , гр. София разноски за заплатена държавна такса за двете инстанции в общ размер на 75.00 (седемдесет и пет) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 20.6.2017г.
30 Административно наказателно дело (К) No 608/2016, XI състав ЗАНН: НАП МПД ФЕМИЛИ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на юрк. Боряна К. при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Пазарджик, в качеството й на процесуален представител на ТД на НАП Пловдив, за поправка на очевидна фактическа грешка на Решение № 506/10.10.2016 г., постановено по КАНХД № 608 по описа за 2016 г. на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
31 Административно дело No 621/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.П.Р. КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 210 ОТ ЗУТ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 403/31.05.2016 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.2.2017г.
Отменя Решение № 006/03.06.2016 г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ, назначена със Заповед № 403/31.05.2016 г. на кмета на Община Сърница, в мотивите на което е определена пазарна цена на правото на преминаване в размер на 4 лева на квадратен метър, а с диспозитива – е определена обща пазарна цена в размер на 688 лева с ДДС за учредяване право на преминаване през УПИ № 66, махала „Крушата“ по плана на гр. Сърница с площ на правото на преминаване 172 кв.м. поради липса на друго техническо решение за обслужване на УПИ № 130, както и поради липсата на постигнато съгласие между собствениците на недвижимите имоти. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 11.4.2017г.
32 Административно дело No 624/2016, III състав Закон за опазване на околната среда ЕЛШИЦА ТРАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 12.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Елщица Транс“ ЕООД с ЕИК 201729906, със седалище и адрес на управление с. Свобода, общ. Стрелча, ул. „Втора“ № 5, представлявано от Д.П.К. против решение № ПК – 32 – ОВОС от 05.07.2016 г. на директора на РИОСВ гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.1.2017г.
33 Административно дело No 648/2016, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.Г.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.9.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.Б. ***, против Заповед № 1389/18.07.2016 г. на кмета на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 648/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА кмета на община Велинград да заплати от бюджета на Община Велинград на В.Г.Б. ***, направените разноски по производството в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, за жалбоподателя, а за ответника срокът следва да се брои от датата на получаване на съобщение за определението, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 4.10.2017г.
34 Административно дело No 666/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.М.Е. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.М.Е. с ЕГН ********** ***, чрез адв.С. срещу заповед № ДК-02-ЮЦР 267 от 09.10.2012г. на РДНСК , ЮЦР. С посочената заповед е наредено да се премахне незаконен строеж: „Жилищна сграда „ намиращ се в поземлен имот №257 и №258 по плана с. Кръстава, общ.Велинград, изграден от С. Е.. Осъжда Р.М.Е. с ЕГН ********** *** да заплати на РДНСК , ЮЦР, сума в размер на 100 лв. възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
35 Административно дело No 671/2016, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Н.М. КМЕТ НА КМЕТСТВО С.РАДИЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.1.2017г.
ДОПЪЛВА решение № 532 от 19.10.2016 г., постановено по адм. дело № 671/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, като определя срок до един месец от влизане в сила на настоящото решение за изпълнение на съдебно решение № 532 от 19.10.2016 г., постановено по адм. дело № 671/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 15.2.2017г.
36 Административно дело No 678/2016, I състав Закон за пътищата КАРПАТИЯ ООД ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.6.2017г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение №263/22.05.2017г. постановено по адм.д.№678/16г- описа на Административен съд гр. Пазарджик . Диспозитива да се чете : ОСЪЖДА „Карпатия“ООД с БУЛСТАТ 112606263 да заплати в полза на Агенция“ пътна инфраструктура „, сума в размер на 100 лв. разноски поделото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
37 Административно дело No 678/2016, I състав Закон за пътищата КАРПАТИЯ ООД ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КАРПАТИЯ“ ЕООД с ЕИК 112606263 против заповед №РД-22-165/01.07.2016 г., издадена от председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура", на основание чл.26, ал.9, във връзка с чл.57, ал.4, т.З от Закона за пътищата, чл.7, ал.1 от Наредба за специално ползване на пътищата. ОСЪЖДА Община Белово и „Българско земеделско производство“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучър“ № 81, ет. 1, ап. 3, да заплатят в полза на Областна администрация - гр. Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му. лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 27.9.2017
Административно дело № 9198/2017
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на "Карпатия" ЕООД, гр. Пазарджик, против решение №263 от 22.05.2017 г. и против решение №298/8.06.2017 г., постановени по адм.д.№678/2016 г. на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№9198/2017 г. по описа на Върховния административен съд. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаване на съобщението с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 27.9.2017г.
38 Административно дело No 680/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ц.С.Й.,
П.С.Й.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 6.7.2017г.
ОБЯВЯВЯ за нищожна Заповед № 1137 от 12.08.2014г. на Кмета на община Велинград. ОСЪЖДА кмета на Община Велинград да заплати от бюджета на Общината на Ц.С.Й. и П.С.Й., направените от тях разноски по делото в общ размер на 540/ петстотин и четиридесет / лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
39 Административно дело No 681/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Г.З. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на П.Г.З. от с. Звъничево, в момента в Затвора гр. Пазарджик, подадена чрез адв. В.С., срещу ГДИН София с цена на иска 30 000 лева. ОСЪЖДА П.Г.З. от с. Звъничево, в момента в Затвора в гр. Пазарджик, ЕГН **********, да заплати в полза на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ сумата от 300 (триста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА П.Г.З. от с. Звъничево, в момента в Затвора в гр. Пазарджик, ЕГН **********, да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик, сумата от 150 (сто и петдесет) лева, представляваща изплатено от бюджета на съда възнаграждение за вещо лице. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 29.3.2017
Административно дело № 3150/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3906 от 29.03.2017 г. по адм. дело № 3150/2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба, подадена от адв. В.С. *** срещу Решение № 20 от 20.01.2017 г., постановено по адм. дело № 681/ 2016 г. от Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3150/ 2017 г. по описа на трето отделение на Върховен административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в 7- дневен срок от уведомяването, пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 14.4.2017г.
40 Административно дело No 685/2016, III състав Кодекс на труда ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Център за спешна медицинска помощ“ гр. Пазарджик с ЕИК 822114434, със седалище и адрес на управление ул. „Болнична“ № 45, представлявано от д-р Н.Р.П., подадена чрез адв. Ж.К.,***, против принудителни административни мерки, дадени с Протокол ФА № 1608711 от 30.05.2016 г. от инспектори на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик, потвърдени с Решение № 16209472/01.08.2016 г. на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“ София. ОСЪЖДА „Център за спешна медицинска помощ“ гр. Пазарджик с ЕИК 822114434, със седалище и адрес на управление ул. „Болнична“ № 45, представлявано от д-р Н.Р.П. да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
41 Административно дело No 718/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. О.А.Б. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.2.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед № ДК-02-ЮЦР-11/18.07.2016 г. на началника на РДНСК, ЮЦР Пловдив, с която административният орган е наредил да бъде премахнат незаконен строеж: „Разширение на апартамент на 1-ви етаж в пететажен жилищен блок – от изток“, намиращ се в УПИ І – жилищно строителство, озеленяване и гаражи, кв. 142 по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Рила“ № 48, изпълнен от О.Б., без необходимите строителни книжа. ОСЪЖДА началника на РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив, да заплати от бюджета на РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив на О.А.Б. ***, сумата от 640 (шестстотин и четиридесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.7.2017
Административно дело № 3658/2017
РЕШЕНИЕ № 9932 от 26.07.2017 г. на ВАС СОФИЯ, Второ отделение, по адм. д. № 3658/17 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 66 от 09.02.2017 г., постановено по адм. д. № 718/2016 г. по описа на АС Пазарджик. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 26.7.2017г.
42 Административно дело No 719/2016, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ФОНДАЦИЯ РАКИТОВО ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.3.2017г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за кампания 2013 на Зам. Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, с изх. № 01-5100/16 от 03.08.2016 г., в частта с която е отказано финансово подпомагане на Фондация „Ракитово“ с ЕИК 112074842 – земеделски производител, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово 4640, ул. „Цепина“ № 6 А, представлявана от председател А.П.Д.. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София – Разплащателна агенция да заплати на Фондация „Ракитово“ с ЕИК 112074842 – земеделски производител, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово 4640, ул. „Цепина“ № 6 А, представлявана от председател А.П.Д., направените по делото разноски в размер на 2060 /две хиляди и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
43 Административно дело No 723/2016, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси З.П.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.П.Й. ***, против Заповед № 1860/09.08.2016 г. на зам.-кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА З.П.Й. ***, да заплати в полза на Община Пазарджик 300 (триста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
44 Административно дело No 730/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Г.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 5.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.И. *** с ЕГН ********** против Заповед № 1186/09.08.2016 г. на Кмета на Община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 730/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от ответната страна.
В законна сила на 20.6.2017г.
45 Административно дело No 734/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.2.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на решение № 157, прието с протокол № 10 на заседание на Общински съвет Батак, проведено на 28.07.2016 г. ОСЪЖДА Общински съвет Батак да заплати на Областен управител на Пазарджишка област направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 10.3.2017г.
46 Административно дело No 735/2016, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.5.2017г.
Обявява нищожността на Решение № 160, прието на заседание на Общински съвет Батак, проведено на 28.07.2016 г., протокол № 10, с което е определен „ВиК Батак“ ЕООД като ВиК оператор по реда на Закона за водите за територията на община Батак, включваща следните землища: гр. Батак, с. Нова махала, с. Фотиново и курорта „Язовир Батак“ от м. „Дъното“ до м. „Друма“ и е възложено на кмета на общината да сключи договор с посочения ВиК оператор. Осъжда Общински съвет Батак да заплати на Областна администрация Пазарджик разноски по делото в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 10.6.2017г.
47 Административно дело No 746/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.1.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5,чл.37,т.17 и т.26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград като незаконосъобразни. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА разпоредбата на чл. 45 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати от бюджета на Община Велинград на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ БУЛСТАТ 177060406, със седалище и адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 67, с управител Георги Иванов Й. направените по делото разноски, в размер на 879.50 лв.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
48 Административно дело No 764/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.1.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 34, т. 17 и т. 26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА разпоредбата на чл. 45, Глава Трета – „Административнонаказателни разпоредби“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница, приета с Решение № 11, взето на заседание, проведено на 27.04.2015 г. по Протокол № 4. ОСЪЖДА Общински съвет Сърница да заплати от бюджета на Община Сърница на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“, БУЛСТАТ 177060406, със седалище и адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 67, с управител Георги Иванов Й., направените по делото разноски в размер на 850 (осемстотин и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 14.6.2017г.
49 Административно дело No 769/2016, V състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Р.А.Д. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.5.2017г.
Отменя Експертно решение на НЕЛК № 0375 от зас. 078/18.05.2016 г., втори специализиран състав по неврологични болести, в частта му, с която на Р.А.Д. са определени 60 % трайно намалена работоспособност, като вместо това постановява: Връща делото като преписка на НЕЛК за произнасяне при спазване на дадените по-горе задължителни указания. Осъжда НЕЛК да заплати на Р.А.Д. 900 /деветстотин/ лева, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
50 Административно дело No 771/2016, IV състав КСО С.Ж.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ж.Б. ***, против Решение № 1012-12-109#5 от 22.08.2016 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане с изх. № 2140-12-264/15.07.2016 г. на ръководител по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ Пазарджик. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.5.2017
Административно дело № 2463/2017
РЕШЕНИЕ № 6670 от 29.05.2017 г. на ВАС София, Шесто отделение по адм. д. № 2463/2017 г. - ОСТАВЯ В СИА решение № 7 от 13.01.2017 г., постановено по адм. д. № 771/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, ІV състав. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.5.2017г.
51 Административно дело No 787/2016, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ВЕЛЦ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.1.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-25-879/08.09.2016 г. на кмета на община Ракитово. ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Ракитово, за произнасяне по подадените оферти с окончателен акт, като се съобрази със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
52 Административно дело No 789/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.К.Т.,
Ф.А.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.Т. и Ф.А.Т. против Заповед № 2014/08.09.2016 г., издадена от кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА С.К.Т. и Ф.А.Т.,***, да заплатят в полза на Община Пазарджик сумата от 200 (двеста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.
53 Административно дело No 790/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.К.Т.,
Ф.А.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.Т. и Ф.А.Т., против Заповед № 2015/08.09.2016 г., издадена от кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА С.К.Т. и Ф.А.Т.,***, да заплатят в полза на Община Пазарджик сумата от 200 (двеста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.
54 Административно дело No 796/2016, V състав Закон за движението по пътищата В.Ж.Г. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 17.1.2017г.
Отхвърля жалбата на В.Ж.Г. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0315-000111/ 03.07.2016 г., издадена от началника на РУП – Пещера към ОДМВР Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена мярката „временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от шест месеца“. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 18.2.2017г.
55 Административно наказателно дело (К) No 803/2016, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ АМПИ-МАЙ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 25.1.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА КАНХД № 803/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.3.2017
Административно дело № 2206/2017
С определение № 2620 от 02.03.2017 г. по адм. дело № 2206/2017 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение №113/25.01.2017г., постановено по кнахд № 803/2016г.по описа на Административен съд-Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.3.2017г.
56 Административно дело No 807/2016, V състав Закон за защита от дискриминация ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛОВО-ХРИСТО ДЕЛИН КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.1.2017г.
Отменя Решение № 297/ 07.09.2016 г., на Комисията за защита от дискриминация, с което е установено, че ТП „Държавно горско стопанство“ Х.Д. е извършил акт на дискриминация под формата на тормоз по смисъла на чл. 5 от ЗЗДискр. във връзка с § 1, т. 1 от ДР на ЗЗДискр. на основата на признак „лично положение“ по отношение на Д.Г.Б., с което е нарушил забраната по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр., и с което на Х.Д. на основание чл. 78, ал. 1 от ЗЗДискр. е наложено наказание глоба в размер на 500 лв. за извършването на установената с решението дискриминация. Осъжда Комисията за защита от дискриминация да заплати на Х.И.Д. разноски по делото в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 28.2.2017г.
57 Административно дело No 809/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.К.К.,
Г.А.К.
ОБЩИНА БРАЦИГОВО ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.9.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №1 от Протокол от 07.04.2016г. на комисията по чл.210,ал.1 от ЗУТ на Община Брацигово в частта за определяне на обезщетение на право на прокарване и възникнал сервитут през имот №016031, представляващ пасище, мера в местността „Селчица“ в землището на с.Равногор, с площ на сервитута 0.496 дка. Решението не е окончателно и подлежи на оспорване в 14-дневен срок пред ВАС.
58 Административно дело No 810/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.А.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 29.5.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София да заплати на Й.А.А. с ЕГН **********, обезщетение в размер на 500 / петстотин/ лева за претърпени неимуществени вреди за периода 27.10.2016г. до 25.01.2017г.. ОТХВЪРЛЯ иска на Й.А.А. с ЕГН **********,срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София до пълния предявен размер от 20 000 лева. ОТХВЪРЛЯ иска на Й.А.А. с ЕГН **********,срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София за периода от 07.07.2016г. до 27.10.2016г.. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
59 Административно дело No 811/2016, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.Р.Н. КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ХАДЖИЕВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.2.2017г.
ОБЯВЯВА нищожността на изричен отказ на Кмета на с.Хаджиево за издаване на Скица и Удостоверение за описание на имот – едноетажна паянтова жилищна сграда, обективиран в писмо изх.№271/20.09.2016г . ИЗПРАЩА преписката на компетентния орган –кмета на община Пазарджик за произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящето решение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.8.2017
Административно дело № 2724/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 46/02.02.2017 г., постановено по адм. д. № 811/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА кмета на с. Хаджиево, община Пазарджик, да заплати на Д.Р.Н. сторените в тази инстанция разноски за един адвокат в размер на 500 (петстотин) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 7.8.2017г.
60 Административно дело No 813/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.К.Т. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.1.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-14-ЮЦР-120/22.08.2016 г. на началника на РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив. ОСЪЖДА РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив да заплати на П.К.Т. ***, сумата от 610 (шестстотин и десет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 13.2.2017г.
61 Административно дело No 815/2016, V състав Закон за движението по пътищата П.А.Ф. НАЧАЛНИК РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.2.2017г.
Отменя Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0340-000221/16.09.2016 г. на началника на РУП – Септември, с която на жалбоподателя за констатираното нарушение – управление на МПС под въздействието на упойващо вещество (амфетамини) - е наложена мярката „временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от шест месеца“. Осъжда РУП – Септември да заплати на П.А.Ф. разноски по делото в размер на 480 (четиристотин и осемдесет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
62 Административно дело No 817/2016, I състав ДОПК СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОРГАНА ПО ПРИХОДИТЕ КЪМ ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.4.2017г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване №1/11.07.2016г. издаден от Органа по приходите към Община Батак. ВРЪЩА преписката на органа по приходите при община Батак за произнасяне по заявлението рег.№67-00-25/26.06.2015г. съобразно горните указания. ОСЪЖДА Община Батак да заплати на СУ“Св.Климент Охридски“ сумата от 50.00 (петдесет) лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението.
63 Административно дело No 833/2016, I състав Закон за движението по пътищата Г.К.Р. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата наГеорги К.Р. *** против Заповед №16-0340-000250/12.10.2016г. за прилагане на принудителна административна мярка, издадена от РУ –Септември при ОДМВР Пазарджик, с която е наложена принудителна административна мярка – “временно отнемане свидетелството за управление на моторно превозно средство” по чл. 171 т. 1 б. ”б” от ЗДвП до решаване въпроса за отговорността му, но не повече от шест месеца.като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 26.4.2017
Административно дело № 4432/2017
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Г.К. Р. ***, чрез адв. В.Ц.К. ***, срещу Решение № 73/10.02.2017 г., постановено по адм. дело № 833/2016 г. , по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 4432/2017г. по описа на Върховния административен съд, седмо отделение. Определението може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
В законна сила на 19.5.2017г.
64 Административно дело No 834/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.К.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение (второ) от 12.7.2017г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в 217/02.05.2017г., постановено по адм.д.№ 834/16 по описа на Административен съд Пазарджик . Диспозитива да се чете : „ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София да заплати на В.К.М. *** с ЕГН **********, обезщетение в размер на 3000 (три хиляди ) лева за претърпени неимуществени вреди за периода 06.06.2013г. до 14.01.2017г., в едно със законната лихва считано от 01.11.2016г. датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата.“
65 Административно дело No 834/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.К.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.5.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София да заплати на В.К.М. *** с ЕГН **********, обезщетение в размер на 3000 (три хиляди ) лева за претърпени неимуществени вреди за периода 06.06.2017г. до 14.01.2017г., в едно със законната лихва считано от 01.11.2016г. датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на В.К.М. *** с ЕГН **********,срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София до пълния предявен размер от 10 000 лева. ОТХВЪРЛЯ иска на В.К.М. *** с ЕГН **********,срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София за периода от 01.01.2013г. до 05.06.2013г. вкл. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
66 Административно дело No 835/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Д.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.2.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на В.Д.Д. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора – Пазарджик в периода от 22.04.2016 г. – 24.11.2016 г., заедно със законната лихва за забава, считано от 22.04.2016 г. до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 10000 лв. над уважения размер 2000 лв., предявения от В.Д.Д. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 10000 лв., ведно с със законната лихва за забава, считано от 22.04.2016 г. до окончателното изплащане на сумата, причинени му от незаконосъобразните бездействия и действия на служителите на Затвора – Пазарджик, осъществени по отношение на В.Д.Д. в периода от 22.04.2016 г. до 24.11.2016 г. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните
67 Административно дело No 836/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 30.1.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ против чл. 66 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Стрелча. Прекратява административно дело № 836 по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2016 г. Осъжда Общински съвет – Стрелча да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ разноски по делото в размер на 530 лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.2.2017г.
68 Административно дело No 838/2016, III състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Т.П.П. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 10.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.П.П. *** против акт за прекратяване на административно производство изх. № І 1068 от 19.03.2015 г. на НЕЛК гр. София. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и неподлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 3.7.2017
Административно дело № 9631/2017
с ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8490 от 03.07.2017 г. по адм. дело № 3231/2017 г. на ВАС-Шесто отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Т.П.П. *** срещу определение № 29 от 10.01.2017 г., постановено по адм. дело № 838/2016 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3231/2017 г. по описа на ВАС. Определението може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на ВАСв 7- дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 25.9.2017г.
69 Административно дело No 840/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.И.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Н.И.А. ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, предявен чрез адв. В.С., против ГДИН София, с който се иска обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 10 000 лв. ОСЪЖДА Н.И.А. ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
70 Административно дело No 843/2016, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Я.Д.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ВИКТОР ЙОТОВ ПОЛИЦАЙ ООР, СЕКТОР "ОП" ПРИ РУ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.2.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане № 506/11.10.2016г. издадена от полицейски орган – мл.инспектор В.Й.-полицай, гр.ООР, сектор „ОП“ при РУ- при ОДМВР Пазарджик.. Осъжда мл.инспектор В.Й.-полицай, гр.ООР, сектор „ОП“ при РУ- при ОДМВР Пазарджик да заплати от бюджета РУ Пазарджик при ОДМВР Пазарджик на Я.Д.М. с ЕГН ********** сума в размер на 510 лв. – разноски по делото. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 8.3.2017г.
71 Административно дело No 844/2016, IV състав Закон за автомобилните превози ВОДНО СТОПАНСТВО ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.1.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-01-1253/17.09.2016 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на „Водно стопанство“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска“ № 3, ет. 3, представлявано от управителя П.С.К., сумата от 250 (двеста и петдесет) лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 25.5.2017
Административно дело № 3230/2017
РЕШЕНИЕ № 5667 от 25.05.2017 г. на ВАС Седмо отделение по адм. д. № 3230/2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 21/20.01.2017 г. на Административен съд Пазарджик по адм. д. № 844/2016 г. , ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВИ: ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА НА "Водно стопанство "ООД, ЕИК 112067171, гр. Пазарджик, срещу заповед № РД-01-1253/17.09.2016 г. на изпълнителния директор на ИА "Автомобилна администрация". Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.5.2017г.
72 Административно дело No 845/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Я.Р.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.4.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията", гр. София - 1309, бул. "Ген. Н. Столетов" № 21, на основание чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Я.Р.Д. с ЕГН ********** сумата от 800 ( осемстотин) лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди, вследствие незаконни действия и бездействия на администрацията на Следствен арест гр.Пазарджик, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 5 000 / пет хиляди/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието гр. София - 1309, бул. "Ген. Н. Столетов" № 21, да заплати на Я.Р.Д. с ЕГН ********** съдебно-деловодни разноски в размер на 10.00 /десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
73 Административно дело No 849/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Д.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.2.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на П.Д.К. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1 000 лв. /хиляда лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Арест – Пазарджик в периода от 16.12.2015 г. – 01.02.2016 г., заедно със законната лихва за забава, считано от 16.12.2015 г. до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 8 000 лв. над уважения размер 1 000 лв., предявения от П.Д.К. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 8 000 лв., ведно със законната лихва за забава, считано от 16.12.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, причинени му от незаконосъобразните бездействия и действия на служителите на Арест – Пазарджик, осъществени по отношение на П.Д.К. в периода от 16.12.2015 г. до 01.02.2016 г. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
74 Административно дело No 851/2016, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 484 на ОС-Септември, взето с Протокол №21 от заседание проведено на 25.10.2016г.. ОСЪЖДА Община Септември ДА ЗАПЛАТИ на на „Варварски минерални бани“ ЕООД с ЕИК 822088224 разноски по делото в размер на 1800 лева – адвокатски хонорар и депозит за вещи лица в размер на 953.00 лева Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му.
75 Административно дело No 856/2016, I състав КСО Й.К.Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 21.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.К.Р. *** против решение № 1012-12-131+1от 25.10.2016 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане ПР2140-23-314 от 10.09.2016г. на ръководител „ОП“, с което е постановен отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като е прието, че лицето не отговаря на условията по чл.68, ал.1 – ал.3 от КСО. ОСЪЖДА Й.К.Р. *** да заплати направените по делото разноски в полза на ТП на НОИ-Пазарджик, в размер на 100.00 (сто) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
76 Административно дело No 861/2016, I състав Закон за достъп до обществена информация Н.В.Ф. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 16.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.В.Ф. с , чрез адв.В.Д. – САК против мълчалив отказ на Директора на ОД на МВР-Пазарджик по заявление за достъп до обществена информация. Оставя без уважение искането на Н.В.Ф. за осъждане на Директора на ОДМВР Пазарджик да заплати сторените по делото разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 861/16 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 28.1.2017г.
77 Административно дело No 863/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.2.2017г.
Отменя мълчалив отказ на кмета на община Стрелча да уважи искането на П.П.К. за изменение на ПУП-план за регулация за УПИ ХІV – 487, кв. 16а по плана на гр. Стрелча. Изпраща преписката на кмета на община Стрелча за произнасяне съобразно дадените в мотивите на настоящето решение задължителни указания. Осъжда община Стрелча да заплати на П.П.К. разноски по делото в размер на 610 (шестстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 28.3.2017г.
78 Административно дело No 864/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВЪЛЧАНОВАТА КЪЩА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ВЪЛЧАНОВА КЪЩА“ЕООД,ЕИК 200745925 със седалище и адрес на управление с.Фотиново, ул.“Първа“№30Б, представлявано от П.В. против Заповед № 635/31.08.2016г. на кмета на община Батак, ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 864/16г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението, с характер на определение, подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 8.11.2017
Административно дело № 12086/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение, с характер на определение, №346/04.07.2017 г. постановено по адм.дело №864/2016 г. на Административен съд - Пазарджик, първи състав. ОСЪЖДА "Вълчанова къща" ЕООД, с.Фотиново, ^община-Батак, представлявано от собственика и управител ПетършЬ&Шт омч&&о?Ь? ^К 200745925, да заплати на С.М.А.,***, разноски за касационната инстанция, в размер на 900 /деветстотин/ лева.
В законна сила на 8.11.2017г.
79 Административно дело No 868/2016, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ХИГИЯ АД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на МБАЛ „ХИГИЯ“АД гр.Пазарджик , ул.“Св.Иван Рилски“№3, представлявано от доц.д-р С., изпълнителен директор , подадена чрез процесуален пълномощник адв.Л. против Писмена покана изх.№ 13/29-02-1484/14.10.2016г. на Директора на РЗОК гр.Пазарджик, в частта с която административния орган е приел възражението и е прекратил административното производство, поради липса на правен интерес от обжалване по т..2.2 и т.2.3 от ПНПС 113/06.06.2016г . ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на МБАЛ „ХИГИЯ“АД гр.Пазарджик , ул.“Св.Иван Рилски“№3, представлявано от доц.д-р С., изпълнителен директор , подадена чрез процесуален пълномощник адв.Л. против Писмена покана изх.№ 13/29-02-1484/14.10.2016г. на Директора на РЗОК гр.Пазарджик, в ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, т.е за сумата от 780 лв. по ИЗ 85/608 и ИЗ 91/642. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.4.2017г.
80 Административно дело No 873/2016, I състав Закон за движението по пътищата Д.И.Б. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 4.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.Б. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 16-0340-000265/31.10.2016г. на Началник РУП към ОДМВР Пазарджик, РУ Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 873/16 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 17.1.2017г.
81 Административно дело No 874/2016, V състав Закон за движението по пътищата В.А.Т. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 26.1.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.А.Т. против мълчалив отказ на началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик да разпореди нова регистрация на автомобил. Прекратява административно дело № 874, по описа на Административен съд – Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на жалбоподателката и на началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик.
В законна сила на 7.2.2017г.
82 Административно наказателно дело (К) No 876/2016, X състав ЗАНН: КЗП ИВИ-1 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 500/11.10.2016г. постановено по АНД № 1373/16 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
83 Административно наказателно дело (К) No 877/2016, X състав ЗАНН: Общини З.И.Ч. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.1.2017г.
Оставя в сила Решение № 58 от 19.10.2016 г., постановено по нахд № 167, по описа на Районен съд Панагюрище за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 035-А/25.03.2016 г., издадено от заместник-кмета на община Панагюрище, с което за нарушение на чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Панагюрище за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на общината на З. Иванова Ч. е наложена глоба в размер на 200 лева. Решението е окончателно.
84 Административно наказателно дело (К) No 879/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 86/26.10.2016 г. постановено по АНД № 243/16 г. по описа на Районен съд гр. Пещера . РЕШЕНИЕТО е окончателно.
85 Административно дело No 880/2016, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) АПМП-ГП МЕДИК-2000 ВЕЛИНГРАД ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.3.2017г.
Отхвърля жалбата на „АПМП-ГП-Медик 2000 – Велинград“ ООД против Заповед № 13/РД-09-981/21.09.2016 г. на директора на РЗОК – Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена санкцията частично прекратяване на договор № 13/РД-29-080/16.02.2015 г. по отношение на д-р Г. Василев А. – съдружник в дружеството, едностранно без предизвестие считано от 21.09.2016 г. Осъжда „АПМП-ГП-Медик 2000 – Велинград“ ООД да заплати на РЗОК - Пазарджик разноски по делото в размер на 500 (петстотин) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 5.7.2017
Административно дело № 4625/2017
С решение № 8751 от 05.07.2017 г. по адм. дело № 4625/2017 г. по описа на ВАС - ОТМЕНЯ решение № 114 от 06.03.2017 г., постановено по адм. дело № 880/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, V състав. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Административен съд - Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
86 Административно дело No 881/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения иск от С.Г.Р. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му заплати 10 000 лева за неимуществени вреди за периода 05.07.2011 г. до 04.01.2016 г. ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до крайното изпращане на сумата. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 881/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик в тази му част. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от С.Г.Р. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му заплати 10 000 лева за неимуществени вреди за периода 04.01.2016 г. до 21.11.2016 г. ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до крайното изпращане на сумата. ОСЪЖДА С.Г.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 3.10.2017
Административно дело № 9786/2017
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11592 от 03.10.2017 г. по адм. дело № 9786/2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 275/25.05.2017 г. по адм.дело № 881/2016 г. по описа на Административния съд-Пазарджик, в частта с характер на определение, с което е прекратено производството по делото в частта относно предявения от С.Г.Р. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанието“ иск за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени от лошите условия на живот в Затвора- Пазарджик в периода 5.07.2011 г. – 4.01.2016 г. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.10.2017г.
87 Административно дело No 882/2016, IV състав КСО Д.С.Х. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-129#2 от 02.11.2016 г., издадено от директора на ТП на НОИ, гр. Пазарджик, в частта му, с която е потвърдено Разпореждане № 2140-12-299/29.08.2016 г. на ръководителя на Пенсионно осигуряване при ТП на НОИ, гр. Пазарджик, с което на Д.С.Х. е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, във връзка с чл. 69б от КСО. ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ гр. Пазарджик за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр. Пазарджик да заплати на Д.С.Х. ***, разноски по производството в размер на 590 (петстотин и деветдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
88 Административно дело No 883/2016, V състав Закон за министерство на вътрешните работи М.Ж.Е. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 17.1.2017г.
Обявява нищожността на Заповед рег. № З-1699/27.06.2011 г. на директора на ОД на МВР Пазарджик в обжалваната й т. 2, с която М.Ж.Е. временно е отстранен от длъжност считано от 08.06.2011 г. до съобщаването на заповедта на М.Ж.Е. на 28.06.2011 г. Осъжда Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи Пазарджик да заплати на М.Ж.Е. разноски по делото в размер на 610 лв. /шестотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 18.2.2017г.
89 Административно дело No 884/2016, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.И.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 21.3.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.Г. против Заповед рег. № 312з-1937/03.11.2016 г. на директора на ОД на МВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 884/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 1.4.2017г.
90 Административно наказателно дело (К) No 885/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ф.Х.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 502 от 12.10.2016 г., постановено по нахд № 1726, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1189478 на ОД на МВР – Пазарджик, с който за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 182, ал. 2, т. 3 от същия закон на Ф.Х.Ф. е наложена глоба в размер на 100 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
91 Административно дело No 888/2016, III състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители В.М.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на В.М.Г. с ЕГН ********** *** за защита срещу неоснователни бездействия на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември. ОСЪЖДА В.М.Г. с ЕГН ********** *** да заплати на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.6.2017
Административно дело № 4472/2017
РЕШЕНИЕ № 7153 от 07.06.2017 г. по адм. дело № 4472/ 2017 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 94 от 23.02.2017 г. по адм. дело № 888/2016 г. на Административен съд Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.6.2017г.
92 Административно дело No 889/2016, V състав ДОПК ЕТ С.-Т.-С.Б. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 7.4.2017г.
Отменя Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 31-1/19.08.2016 г., издаден от старши специалист „МДТ“ при община Сърница, в частта му за установеното задължение по отношение на ЕТ „Спарк-Тур – С.Б.“, формирано от начислена такса битови отпадъци за 2015 г. и 2016 г. общо в размер на 1089,03 лв., както и 39,46 лв. изтекла законова лихва върху нея до съставянето му, тоест общо 1128,49 лв. Оставя без разглеждане жалбата на ЕТ „Спарк-Тур – С.Б.“ против Решение № 14/26.10.2016 г. на заместник-кмета на община Сърница и прекратява делото в тази му част. Осъжда община Сърница да заплати на ЕТ „Спарк-Тур – С.Б.“ разноски по делото в размер на 25 лв. (двадесет и пет лева). Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 9.5.2017г.
93 Административно дело No 891/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Я.Д.М. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.1.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на Я.Д.М. ***, против Възлагателно писмо с изх. № Пз-3030-05.288/21.11.2016 г. на началника на ДНСК София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 891/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 3.2.2017г.
94 Административно дело No 894/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Я.Д.М. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.1.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на Я.Д.М. ***, против Възлагателно писмо с изх. № Пз-3030-05.284/21.11.2016 г. на началника на ДНСК София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 894/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 3.2.2017г.
95 Административно дело No 895/2016, IV състав ДОПК МОНТЕ ООД ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Монте“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ***, против Акт за установяване на задължения (АУЗ) по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 34-1/30.08.2016 г., съставен от старши специалист МДТ – орган по приходите по смисъла на чл. 4, ал. 1 и ал. 4, във връзка с ал. 3 от ЗМДТ. ОСЪЖДА „Монте“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, *** да заплати в полза на Община Сърница сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.10.2017
Административно дело № 6342/2017
РЕШЕНИЕ № 12056 от 11.10.2017 г. по адм. дело № 6342/2017 г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 135 от 20.03.2017г. на Административен съд – гр.Пазарджик, постановено по адм.д. № 895/16г. ОСЪЖДА „Монте“ ООД –гр. Велинград, представлявано от управителя А. В. Н., да заплати на Община Сърница, обл.Пазарджик, разноски по делото за касационната инстанция в размер на 100/сто/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.10.2017г.
96 Административно дело No 897/2016, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Г.П. МЛАДШИ ИНСПЕКТОР ДИМИТЪР АТАНАСОВ СТАМАТОВ - МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР В ГРУПА ПП КЪМ РУ СЕПТЕМВРИ КЪМ О Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед рег. № 188/22.11.2016 г. за задържане на лице, издадена от мл. инсп. Д. А. С. – младши автоконтрольор в група ПП при РУ гр. Септември към ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на И.Г.П. от с. Капитан Димитриево, ул. „Христо Димитров Иванов“ № 19, съдебноделоводни разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 12.4.2017
Административно дело № 4070/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4602 от 12.04.2017 г. на ВАС София, по адм. д. № 4070/2017 г. -ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Д. А. С. - мл. автоконтрольор в РУ - Септември при ОД на МВР - Пазарджик, подадена срещу решение № 77 от 13.02.2017 г., постановено по адм. дело № 897/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящето дело. Определението може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 28.4.2017г.
97 Административно дело No 899/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Я.Д.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.1.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на Я.Д.М. ***, против Заповед № ДК-02-ЮЦР-351/07.11.2012 г. на началника на РДНСК, ЮЦР и против Възлагателно писмо с изх. № Пз-3030-05.288/21.11.2016 г. на началника на ДНСК София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 899/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 3.2.2017г.
98 Административно дело No 900/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Я.Д.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.1.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на Я.Д.М. ***, против Заповед № ДК-02-ЮЦР-352/07.11.2012 г. на началника на РДНСК, ЮЦР и против Възлагателно писмо с изх. № Пз-3030-05.286/21.11.2016 г. на началника на ДНСК София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 900/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 3.2.2017г.
99 Административно дело No 902/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Я.Д.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 4.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.Д.М. с ЕГН ********** *** – против Заповед №ДК-02-ЮЦР-354 от 07.11.2012г. на Началника на РДНСК ЮЦР. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 902/16 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 20.1.2017г.
100 Административно дело No 903/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.Г.Й. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.3.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Й.Г.Й. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 4 000 лв. /четири хиляди/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор –Пазарджик през 1 година и 27 дни от периода на престоя му в затвора – 06.11.2015 г. до 03.12.2016 г., ведно със законната лихва, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящето решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 10 000 лв. над уважения размер 4 000 лв., предявения от Й.Г.Й. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Затвор – Пазарджик в периода от 01.11.2015 г. – до момента на приключване на устните състезания по настоящето дело, в размер на 10 000 лв., ведно със законната лихва от 25.11.2016 г. до окончателното изплащане на сумата. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
101 Административно дело No 904/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.Г.Й. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.3.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Й.Г.Й. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 800 /осемстотин/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Й.Г.Й. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 10 000 лв. ОТХВЪРЛЯ иска на Й.Г.Й. с ЕГН ********** ***, предявен против Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 10 000 лева, дължими солидарно с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Й.Г.Й. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 10 /десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
102 Административно наказателно дело (К) No 905/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Т.З. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.1.2017г.
Оставя в сила Решение № 65 от 01.11.2016 г., постановено по нахд № 181, по описа на Районен съд - Панагюрище за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0310-000178/11.04.2016 г., издадено от началника на РУП – Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движение по пътищата на С.Т.З. на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 700 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца. Решението е окончателно.
103 Административно дело No 906/2016, III състав Закон за движението по пътищата И.С.Д. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.2.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 16-0310-000208 от 26.10.2016 г. на началника на РУ Панагюрище при ОД на МВР гр. Пазарджик, за налагане на принудителна административна мярка – отнемане на свидетелство за управление на МПС. ОСЪЖДА началника на РУ Панагюрище при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на И.С.Д. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 2.3.2017г.
104 Административно наказателно дело (К) No 907/2016, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ Г.М.П. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение /без номер/ от 28.10.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 223/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
105 Административно наказателно дело (К) No 908/2016, X състав ЗАНН: Общини М.К.Б. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.1.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение №59/19.10.2016г., постановено по АНД № 165 по описа за 2016 год., Районен съд – Панагюрище . Решението е окончателно.
106 Административно наказателно дело (К) No 909/2016, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.М.К. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.2.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 513/14.10.2016 г., постановено по НАХД № 1728 по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
107 Административно дело No 912/2016, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.4.2017г.
Отменя Заповед № 13/РД-09-1314/10.11.2016 г. на директора на РЗОК Пазарджик в частта й за извършено нарушение по т. 5.1 от същата и в частта на същата за наложена санкция „финансова неустойка“ в размер на 200 лева, наложена с т. 7 от санкционната част на заповедта. Отхвърля жалбата на „МБАЛ – Велинград“ ЕООД против Заповед № 13/РД-09-1314/10.11.2016 г. на директора на РЗОК Пазарджик в останалата й част. Осъжда „МБАЛ – Велинград“ ЕООД да заплати на РЗОК Пазарджик направени по делото разноски в размер на 16,66 лв. /шестнадесет лева и шестдесет и шест стотинки/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.5.2017г.
108 Административно дело No 913/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК А.С.С. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.С. ***, срещу действия по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЗР-113/12.04.2011 г. на началника на РДНСК, ЮЦР Пловдив, обективирани във Възлагателно писмо № ПЗ-3028-05-382/24.11.2016 г. на началника на ДНСК, относно принудително премахване на незаконен строеж, представляващ „Вилна сграда“, находящ се в ДГФ, отдел 207 „и“ по ЛУП на местност „Самодивска поляна“ (защитена местност), яз. Голям Беглик, землище на гр. Батак, с извършител А.С.С.. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 27.1.2017г.
109 Административно наказателно дело (К) No 914/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.А.А. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.1.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение №537 от 21.10.2016 г., постановено по АНД № 860, по описа за 2016 г., Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
110 Административно наказателно дело (К) No 915/2016, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Д.М.Н. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 1.2.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 546/25.10.2016 г., постановено по НАХД № 1718, по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
111 Административно наказателно дело (К) No 916/2016, XI състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ П.П.Ч. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 201 от 10.10.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 288/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
112 Административно наказателно дело (К) No 918/2016, X състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Е.К.С. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.1.2017г.
Оставя в сила Решение № 510 от 14.10.2016 г., постановено по нахд № 1078, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., с което е отменено наказателно постановление № 3734/11.06.2015 г., издадено от главен инспектор „Мониторинг“ към Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ на Агенция пътна инфраструктура, с което за нарушение на чл. 26, ал. 2, т. 1, б.“а“ от Закона за пътищата на основание чл. 53, ал. 1, предл. 5 от същия закон на Е.К.С. е наложена глоба в размер на 1000 лева. Решението е окончателно.
113 Административно дело No 919/2016, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси Х.Х.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.3.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 1775 от 21.11.2016 г. на кмета на Община Септември, с която е отменена заповед № 1751/14.11.2016 г. на кмета на Община Септември. ОТМЕНЯ заповед № 1803 от 30.11.2016 г. на кмета на Община Септември, с която е изменена заповед № 1775/21.11.2016 г. на кмета на Община Септември. ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на тръжната процедура за продажба на имот частна частна собственост - поземлен имот № 003120 с площ от 13,588 дка, находящ се в землището на с. Семчиново, местн. „Каменна поляна“ с НТП – друг селскостопански терен, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1811/09.02.2016 г. от етапа на определяне на нова дата на провеждане на търга и нов срок за подаване на заявления за участие в търга, при спазване на указанията съдържащи се в мотивите на решението. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Х.Х.Г. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 1020 /хиляда и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 3.7.2017
Административно дело № 5186/2017
РЕШЕНИЕ № 8497 от 03.07.2017 г. по адм. дело № 5186/2017 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОБЕЗСИЛВА решение № 145 от 23.03.2017 г. по адм. дело № 919/2016 г. на Административен съд-Пазарджик в частта му, в която е отменена заповед № 1775 от 21.11.2016 г. на кмета на община Септември. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Х.Х.Г. против заповед № 1775 от 21.11.2016 г., издадена от кмета на община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 919/2016 г. на Административен съд – Пазарджик в тази му част. ОТМЕНЯ решение № 145 от 23.03.2017 г. по адм. дело № 919/2016 г. на Административен съд-Пазарджик в частта му, в която е отменена заповед № 1803 от 30.11.2016 г. на кмета на община Септември и преписката му е върната за продължаване на тръжната процедура. ВРЪЩА делото в тази му част за ново разглеждане от друг състав на същия съд. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
114 Административно дело No 920/2016, V състав Закон за движението по пътищата В.А.К. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.3.2017г.
Отхвърля жалбата на В.А.К., с която се иска прогласяване за нищожна на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1006-000693/30.08.2016 г. на началник група в Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена мярката - временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от шест месеца. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 19.4.2017г.
115 Административно дело No 921/2016, III състав Закон за движението по пътищата Я.Д.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.2.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 16-1006-000825 от 11.10.2016 г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик, за налагане на принудителна административна мярка – временно спиране от движение на моторно превозно средство за срок от един месец. ОСЪЖДА началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на Я.Д.М. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 10.3.2017г.
116 Административно наказателно дело (К) No 922/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.М.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.1.2017г.
ОСТАВЯ в сила решение №545/25.10.2016г., постановено по АНД № 1568, по описа за 2016 год., Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
117 Административно дело No 923/2016, V състав Закон за интеграция на хората с увреждания Л.И.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 7.2.2017г.
Отхвърля жалбата на малолетния Л.И.П. чрез законния му представител – майка К.П.П. против Заповед № ЗИХУ32/Д-РА/1502/05.10.2016 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Пазарджик, с която му е отказано отпускането на добавка за балнеолечение и / или рехабилитация. Прекратява делото в частта му отнасяща се до жалбата против Заповед № ЗСПД/Д-РА/8596/30.08.2016 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Пазарджик. Жалбата против Заповед № ЗСПД/Д-РА/8596/30.08.2016 г. да се докладва на председателя на Административен съд - Пазарджик за образуването на ново дело и разпределянето му на съдия – докладчик в съответствие с принципа на случайния избор. Решението, с изключение на прекратителната му част, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 8.3.2017г.
118 Административно дело No 924/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Д.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на П.Д.К., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ОСЪЖДА П.Д.К. ***, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
119 Административно наказателно дело (К) No 925/2016, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.С.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 218 от 26.10.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 410/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
120 Административно дело No 926/2016, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ А.Г.-Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.2.2017г.
Отменя Заповед № 03-РД/3302/25.11.2016 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с която е наредено да бъде спряна обработката на заявление за подпомагане с ИД № 16/04/1/0/02440 от 02.06.2015 г. на жалбоподателката във връзка с регистриране в Дирекция „Противодействие на измамите“ относно събрани документи и/или информация от дирекцията, които създават съмнения за нередност и в съответствие с утвърдените Вътрешни правила за администриране на сигнали за нередности и нарушения по програми, схеми и мерки, финансирани от бюджета на ЕС и националния бюджет, както и да бъде удължен срокът за обработка на заявлението с времето до установяване на обстоятелствата от значение за издаването на акта за неговото одобрение или отхвърляне. Изпраща преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ за произнасяне съгласно дадените в мотивите на решението задължителни указания. Осъжда Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на ЕТ „А. Георева – Тонина“ разноски по делото в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 28.6.2017
Административно дело № 3907/2017
С определение № 8300 от 28.06.2017 г. по адм. дело № 3907/2017 г. на ВАС -ОТМЕНЯ протоколно определение от 07.06.2017г., постановено по адм. дело №3907 по описа за 2017г. на Върховен административен съд, с което е бил даден ход по същество на спора и: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба подадена от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” гр. София, срещу решение № 71 от 10.02.2017 г. /имащо характер на определение/ постановено по адм. дело № 926/2016 г. на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3907/2017 г. на Върховния административен съд, четвърто отделение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция да заплати в полза наЕТ "А. ***, разноски по делото в размер на 300 (триста) лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.3.2017г.
121 Административно дело No 927/2016, IV състав Закон за движението по пътищата Б.Р.Д. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Р.Д., подадена чрез адв. К.С., против Заповед № 16-0340-000273 от 14.11.2016 г., издадена от началник РУП към ОД МВР Пазарджик, РУ Септември. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.12.2017
Административно дело № 5844/2017
Решение № 15278 от 12.12.2017 г. на ВАС СОФИЯ, Седмо отделение по адм. д. № 5844/2017 г. - оставя в сила решение № 146/24.03.2017 г., постановено по адм. д. № 927/2016 г. по описа на АС Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.12.2017г.
122 Административно дело No 928/2016, I състав Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти Т.П. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 4.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по жалба на Т.П.Ш. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 928/16 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 29.6.2017
Административно дело № 6662/2017
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ писмо вх. № 12200 от 28.12.2016 г. с характер на частна жалба, подадена от Т.П.Ш. *** срещу Разпореждане № 2641 от 15.12.2016 г., постановено по адм. дело № 928/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик.ОСТАВЯ В СИЛА определение № 8337/29.06.2017г. постановено от тричленен състав на ВАС по адм.д.№6662/2017г. / Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от уведомяването. След влизане в сила на настоящото определение делото да се ВЪРНЕ на същия съд за произнасяне със съдебен акт по жалбата на Т.Ш. вх. № 5267 от 06.12.2016 г.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на Т.П.Ш. срещу писмо изх. № 457/21.04.2017 г. на Административен съд -Пазарджик във връзка запитване от лицето по отношение на адм.д. № 928/2016г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 6662/2017 г. по описа на Върховен административен съд, осмо отделение. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението му до страните, с частна жалба пред петчленен състав на Върховен административен съд.
В законна сила на 18.4.2017г.
123 Административно дело No 929/2016, I състав КСО Г.Д.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №1029-12-3177#1 от 17.11.2016г. с което е потвърдено писмо изх.№1019-12-723#3 от 30.05.2016г. на ръководителя на пенсионно осигуряване, с което е направен отказ отпуснатата пенсия на Г.Г. да бъде изменена като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ. ИЗПРАЩА преписката на ръководител ПО при ТП на НОИ Пазарджик, за ново произнасяне, съгласно дадените задължителни указания. ОСЪЖДА ТП на НОИ Пазарджик, да заплати на Г.Д.Г. *** с ЕГН ********** сума в размер на 400 лв., представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.3.2017г.
124 Административно наказателно дело (К) No 930/2016, X състав ЗАНН: РИОСВ С.Г.С. РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 521/17.10.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 1450/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
125 Административно наказателно дело (К) No 931/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Л.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 538 от 21.10.2016 г., постановено по АНД № 1543, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., РЕШЕНИЕТО е окончателно.
126 Административно наказателно дело (К) No 932/2016, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.А.П. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.2.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 572/04.11.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 811/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик, като вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-1006-001535/22.06.2015 г. на началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик, с което на И.А.П. с ЕГН ********** *** на основание чл. 179, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 5 от ЗДвП за нарушение на чл. 50, ал. 1 от същия закон е наложена глоба в размер на 100 /сто/ лв. Решението е окончателно.
127 Административно дело No 933/2016, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Б.Т.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-160-РД/684 от 23.11.2016 г. на директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив. ИЗПРАЩА преписката на директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
128 Административно дело No 934/2016, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.2.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 13/РД-09-1312 от 09.11.2016 г. на директора на РЗОК Пазарджик, в частта с която на „Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД, с ЕИК 112520604, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от Л.А.Д. е наложена санкция „Финансова неустойка“, както следва: по т. 1.1 – 200 лв. на основание чл. 265, ал. 3 от Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на НС на НЗОК, по т. 2.2 – 500 лв. на основание чл. 263, ал. 3 от Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на НС на НЗОК и т. 2.3 – 500 лв. на основание чл. 263, ал. 3 от Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на НС на НЗОК. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД, с ЕИК 112520604, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от Л.А.Д. против Заповед № 13/РД-09-1312 от 09.11.2016 г. на директора на РЗОК гр. Пазарджик в частта, с която е наложена санкция „Финансова неустойка“, както следва: по т. 1.2 – 200 лв. на основание чл. 265, ал. 3 от Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на НС на НЗОК, по т. 2.1 – 200 лв. на основание чл. 265, ал. 3 от Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на НС на НЗОК и по т. 3.1 – 200 лв. на основание чл. 265, ал. 3 от Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на НС на НЗОК. ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД, с ЕИК 112520604, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от Л.А.Д. да заплати на директора на РЗОК Пазарджик направените по делото разноски в размер на 75 (седемдесет и пет) лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
129 Административно дело (К) No 935/2016, XI състав Производства по чл. 306, ал. 2 и ал. 5 АПК Е.А.П. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.А.П. ***, против Разпореждане № 2518 от 30.11.2016 г., по адм. дело № 848/2016 г. на Административен съд – Пазарджик, І състав. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 935/2016 г., по описа на Административен съд – Пазарджик, ХI състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в седемдневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.3.2017
Административно дело № 1744/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3120 от 14.03.2017 г. на ВАС София, Осмо отделение по адм. д. № 1744/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 72 от 18.01.2017 г. по адм. д. № 935/2016 г. на Административен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.3.2017г.
130 Административно наказателно дело (К) No 936/2016, X състав ЗАНН: ДИТ ТПК ПЪРВИ МАЙ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.1.2017г.
Оставя в сила Решение № 554 от 27.10.2016 г., постановено по нахд № 1418, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 13-000276/20.05.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда на касатора е наложена имуществена санкция в размер 1500 лева. Решението е окончателно.
131 Административно дело No 940/2016, V състав Закон за акцизите и данъчните складове ПЕРГАМ ДК ЕООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 25.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Пергам-ДК“ ЕООД против Заповед № РД 15-1048/25.11.2016 г. на началника на Митница Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 940/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес по отношение на жалбоподателя „Пергам-ДК“ ЕООД, предвид присъствието на процесуалния му представител в днешното съдебно заседание и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за настоящото определение от страна на ответника – началника на Митница Пловдив.
В законна сила на 17.2.2017г.
132 Административно дело No 941/2016, V състав КСО А.И.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 24.1.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на А.И.Д. против отказ за отпускане на социална пенсия. Прекратява административно дело № 941 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката и директора на ТП на НОИ – Пазарджик.
В законна сила на 11.2.2017г.
133 Административно дело No 942/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 8.3.2017г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурора при Окръжна прокуратура - Пазарджик Стефан Янев против чл. 35, във връзка с чл. 11, т. 7, изр. 1 от Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 942/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет - Септември да заплати на Окръжна прокуратура - Пазарджик направените по делото разноски за обнародване в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес с частна жалба.
В законна сила на 15.3.2017г.
134 Административно дело No 943/2016, I състав Закон за държавния служител В.С.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 3.2.2017г.
С оглед разпоредбата на чл. 133, ал. 1 от АПК делото не следва да бъде разглеждано в централния офис на НАП София, а следва да бъде разглеждано в съответното териториално поделение. Съответното териториалното поделение в настоящия казус това е ТД на НАП Пловдив с оглед на което компетентен административен съд това е АС Пловдив, затова съдът ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА административно дело № 943/2016 г. по описа на АС Пазарджик и изпраща делото за разглеждане на АС Пловдив.
135 Административно дело No 944/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.В.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.2.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Г.В.А. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 1000 /хиляда/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на иска, до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.В.А. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 10 000 /десет хиляди/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати в полза на Г.В.А. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски за внесена държавна такса в размер на 10 /десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
136 Административно дело No 945/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 25.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ срещу Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Ракитово, приета с Решение № 238 по Протокол № 18/14.11.2016 г. на ОбС Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 945/2016 г. ОСЪЖДА ОбС Ракитово да заплати от бюджета на Община Ракитово направените от жалбоподателя разноски съгласно приложения списък на разноските и представения договор за правна помощ в размер общо на 538 (петстотин тридесет и осем) лв., от които 10 лв. платена държавна такса за разглеждане на жалбата; 4 лв. преводна такса за сумата; 20 лв. платена такса на Държавен вестник за публикуване на обявление; 4 лв. банкова такса за горната сума; и 500 лв. платен адвокатски хонорар съгласно приложения по делото договор за правна помощ. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващите страни, а за ответника – от съобщаването му.
В законна сила на 7.2.2017г.
137 Административно наказателно дело (К) No 946/2016, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Х.Ш. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 563 от 31.10.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 1869/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
138 Административно наказателно дело (К) No 947/2016, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК РОТАНА ГРУП ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 1.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 99/08.11.2016 г., постановено по НАХД № 174, по описа за 2016 г. на Районен съд Пещера и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 131302457 от 20.03.2015 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик, с което на „Ротана Груп“ ООД, представлявано от Васил Тодоров Димитров, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Северен, ул. „Дунав“ № 5, вх. Г, ет. 4, ап. 41, на основание чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), е наложена имуществена санкция в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева. Решението е окончателно.
139 Административно наказателно дело (К) No 948/2016, X състав ЗАНН: ИАРА К.М.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ЮБ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №92/01.11.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 163/16 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
140 Административно наказателно дело (К) No 949/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.А.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.1.2017г.
Отменя Решение № 66 от 08.11.2016 г., постановено по нахд № 178, по описа на Районен съд Панагюрище за 2016 г., с което е потвърден електронен фиш серия К № 1271744 на ОД на МВР– Пазарджик, като вместо това постановява: Отменя електронен фиш серия К № 1271744 на ОД на МВР– Пазарджик, с който за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 2 от същия закон на С.А.В. е наложена глоба в размер на 50 лева. Решението е окончателно.
141 Административно наказателно дело (К) No 950/2016, XI състав ЗАНН: НЗОК РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПАЗАРДЖИК МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 68 от 10.11.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 215/2016 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. Решението е окончателно.
142 Административно дело No 951/2016, I състав ДОПК НА ДЪНОТО ЕАД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “На Дъното” ЕАД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. Батак, Почивен дом яз. Батак, представлявано от Р.Г.Ф. против акт за установяване на задължения по декларация № 021-1/08.11.2016 г., изменен с решение № 30-1642-3от 24.11.2016 г. на началника на отдел „Местни приходи“ при Община гр. Пещера. ОСЪЖДА “На Дъното” ЕАД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. Батак, Почивен дом яз. Батак, представлявано от Р.Г.Ф. да заплати на Община гр. Пещера направените по делото разноски в размер на 500/ петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
143 Административно дело No 952/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.В.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни исковете на С.В.Б. ***, подадени против ГДИН гр. София и Министерството на правосъдието на Република България с цена по 10 000 лева всеки един. ОСЪЖДА С.В.Б. ***, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
144 Административно наказателно дело (К) No 953/2016, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК С.Ф.Ш. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.1.2017г.
Оставя в сила Решение № 241 от 22.11.2016 г., постановено по нахд № 462, по описа на Районен съд Велинград за 2016 г., с което е отменено наказателно постановление № 341/29.09.2016 г., издадено от директора на РДГ – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 190, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 1 от Закона за горите на С.Ф.Ш. на основание чл. 257, ал. 1, т. 1, предл. 3 от същия закон е наложена глоба в размер на 300 лева. Решението е окончателно.
145 Административно наказателно дело (К) No 954/2016, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Л.Д.Е. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.2.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение№251 от 28.11.2016г., постановено по АНД № 402, по описа за 2016 г., Районен съд – Велинград Решението е окончателно.
146 Административно наказателно дело (К) No 955/2016, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК С.Ф.Ш. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.2.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 240/22.11.2016 г., постановено по НАХД № 463 по описа за 2016 год. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
147 Административно дело No 956/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-БАНЯ АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.6.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 741 от 16.11.2016 г. на Кмета на Община Панагюрище, с която е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР с обхват УПИ І – „За санаториум на МНЗ и парк“ в кв. 1 по плана на с. Баня, Община Панагюрище. ОСЪЖДА Община Панагюрище да заплати на „Специализирана болница за рехабилитация – Баня“ АД с ЕИК 112592087, със седалище и адрес на управление с. Баня 4523, ул. „Минерални извори“ № 3, общ. Панагюрище, представлявано от д-р И.А.М. сумата от 1960 /хиляда деветстотин и шестдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 7.7.2017г.
148 Административно дело No 957/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.А.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.5.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. София 1309, ул. „Пиротска“ № 17 1А, представлявана от Николай Николов - директор да заплати на В.А.Р. с ЕГН **********, със съдебен адрес *** сумата от 5 980.80 лв. /пет хиляди деветстотин и осемдесет лева и осемдесет стотинки/, представляваща обезщетение за времето от 18.08.2014 г. до 18.02.2015 г., през което не е заемал държавна служба поради прекратяване на служебното му правоотношение, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 16.12.2016 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. София 1309, ул. „Пиротска“ № 17 1А, представлявана от Николай Николов - директор да заплати на В.А.Р. с ЕГН **********, със съдебен адрес *** сумата от 440 лв. /четиристотин и четиридесет/, представляваща мораторна лихва върху обезщетението от 5 980.80 лева. ОТХВЪРЛЯ иска на В.А.Р. с ЕГН **********, със съдебен адрес *** против Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. София 1309, ул. „Пиротска“ № 17 1А, представлявана от Николай Николов - директор в останалата част до предявения размер от 7 902 /седем хиляди деветстотин и два/ лева, както и ОТХВЪРЛЯ иска за мораторна лихва до предявения размер от 576,24 /петстотин седемдесет и шест лева и двадесет и четири стотинки/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. София 1309, ул. „Пиротска“ № 17 1А, представлявана от Николай Николов – директор да заплати на В.А.Р. с ЕГН **********, със съдебен адрес *** направените по делото разноски в размер на 658 лв. /шестстотин петдесет и осем/. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима исковата молба по т. 2 – претенция с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ за неимуществени вреди в размер на 3 000 /три хиляди/ лева, причинени от незаконосъобразен административен акт за периода 18.08.2014 г. до 18.02.2015 г., както и законните лихви, считано от датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
149 Административно дело No 958/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.К.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Г.К.С. от с. Капитан Димитриево, против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 10 000 лева за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от 17.11.2014 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Г.К.С. от с. Капитан Димитриево, ЕГН **********, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
150 Административно дело No 959/2016, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Е.Ю.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.2.2017г.
Обявява нищожността на Заповед № 2118/02.12.2016 г. на кмета на община Велинград / подписана със запетая/. Изпраща преписката на кмета на община Велинград за ново произнасяне в едномесечен срок от влизане в сила на настоящето решение. ОСЪЖДА кмета на община Велинград да заплати от бюджета на община Велинград на Е.Ю.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 510 (петстотин и десет) лева, представляваща разноски по производството. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 21.3.2017г.
151 Частно админист. наказателно дело (К) No 960/2016, XI състав Частни КАНД и КАД С.Н.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОДМВР ГР.ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 8.2.2017г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 320/13.06.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 706/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик, с което е оставена без разглеждане жалбата на С.Н.Л. против наказателно постановление № 002054/10.12.2014 г. на началника на Сектор „Охранителна полиция“ в РУП Пазарджик при ОД на МВР Пазарджик, с което на основание чл. 257, ал. 1 от ЗМВР му е наложена глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 64, ал. 1 от ЗМВР и е прекратено производството по делото. ВРЪЩА делото на същия съд и съдебен състав за администриране и изпращане на подадената частна жалба с вх. № 9279 от 10.05.2016 г. против решение от 26.04.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 706/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
152 Административно дело No 961/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.А.З.,
М.К.З.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.З. с ЕГН ********** и М.К.З. с ЕГН **********,***, против Заповед № 897 от 29.11.2016 г. на заместник-кмет на Община Пещера. ОСЪЖДА Г.А.З. с ЕГН ********** и М.К.З. с ЕГН **********,***, да заплатят солидарно на кмета на Община гр. Пещера направените по делото разноски в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 30.10.2017
Административно дело № 4201/2017
РЕШЕНИЕ № 12986 от 30.10.2017 г. по адм. дело № 4201/2017 г. на ВАС- Второ отделение: ОТМЕНЯ решение от 27.02.2017 г. по адм. дело № 961/2016 г. на Пазарджишкия административен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението е окончателно.
153 Административно дело No 962/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Л.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.3.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Б.Л.Б. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 5 550 лв. /пет хиляди и петстотин лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор –Пазарджик през 1 година 8 месеца и 23 дни от периода на престоя му в затвора – 24.06.2014 г. до 27.12.2016 г., ведно със законната лихва, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящето решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 10 000 лв. над уважения размер 5 500 лв., предявения от Б.Л.Б. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Затвор – Пазарджик в периода от 02.06.2014 г. – до момента на приключване на устните състезания по настоящето дело, в размер на 10 000 лв., ведно със законната лихва от 02.06.2014 г. до окончателното изплащане на сумата. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
154 Административно наказателно дело (К) No 963/2016, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Г.Й.С. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.1.2017г.
Оставя в сила Решение № 106 от 22.11.2016 г., постановено по нахд № 259, по описа на Районен съд Пещера за 2016 г., с което е отменено наказателно постановление № 292/29.08.2016 г., издадено от директора на РДГ – Пазарджик, с което за нарушение на чл.148, ал. 12 от Закона за горите на основание чл. 270 от същия закон на Г.Й.С. е наложена глоба в размер на 50 лева. Решението е окончателно.
155 Административно дело No 964/2016, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси Х.Х.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 1.2.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 964/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик към производството по адм. дело № 919/2016 г. по описа на същия съд за издаване на общо решение по тях. Производството по двете жалби следва да продължи под номера на по-рано образуваното дело, а именно № 919/2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 964/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
156 Частно административно дело No 965/2016, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕКО-ТИТАН ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 12.1.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Еко – Титан“ ЕООД срещу Решение № 485/15.12.2016 г. на Общински съвет – Велинград, в частта му, в която има характера на разпореждане за допускане на предварителното изпълнение на решението. Прекратява административно дело № 965 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на Общински съвет – Велинград.
В законна сила на 31.1.2017г.
157 Административно дело No 966/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Н.С.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 1.2.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.С.В. ***, против Покана за доброволно изпълнение № 44-Н-427/24.11.2016 г. на Заповед № 1685/24.07.2015 г. за премахване на незаконен строеж, издадена от кмета на община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 966/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.3.2017
Административно дело № 2485/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2980 от 13.03.2017 г. на ВАС ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО АДМ. Д. № 2485/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение от 01.02.2017 г. по адм.д.№966/2016 г. на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 13.3.2017г.
158 Административно наказателно дело (К) No 967/2016, XI състав ЗАНН: РИОСВ РИОСВ ПАЗАРДЖИК АГРОФАРМ ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.2.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 592/15.11.2016 г., постановено по НАХД № 1327, по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
159 Административно дело No 968/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“, подадена чрез пълномощник адвокат И.Г.Й., против чл. 66 на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Септември, приета с Решение № 233, протокол № 16 от 28.01.2005 г. на Общински съвет – Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 968/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет - Септември да заплати от бюджета на община Септември на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“, със седалище: гр. Пловдив и адрес на управление: ул. „Райко Даскалов“ № 67, 530 (петстотин и тридесет) лева разноски по производството, от които: 10 лева - платена държавна такса за разглеждане на жалбата, 20 лева - платена държавна такса на Държавен вестник за публикуване на обявление и 500 лева - платен адвокатски хонорар съгласно представения договор за правна помощ. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок за присъстващите страни, считано от датата на днешното съдебно заседание.
В законна сила на 16.3.2017г.
160 Административно дело No 969/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 22.2.2017г.
ОСТАВЯ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ без разглеждане като недопустима с оглед отпадане на правния интерес. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 969/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. ОСЪЖДА Общински съвет - Батак да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ сторените по делото разноски в размер на 530 лева, от които: 10 лева заплатена държавна такса, 20 лева заплатена държавна такса по сметката на Държавен вестник за публикуване на обявлението и 500 лева адвокатско възнаграждение. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.3.2017г.
161 Административно дело No 970/2016, I състав Закон за движението по пътищата А.М.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.Б. с ЕГН ********** ***, чрез адв.У. ПАК против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки №16-0367-000299 от 07.09.2016г.- на Началник група в РУ-Велинград при ОДМВР Пазарджик , с която на Б. е отнето свидетелството за управление на МПС, до решаване на въпроса за отговорността му но за не повече от шест месеца, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.5.2017г.
162 Административно дело No 972/2016, V състав Закон за министерство на вътрешните работи М.П.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.2.2017г.
Отменя Заповед № 312з-2122/06.12.2016 г. на директора на ОД на МВР – Пазарджик, с която на жалбоподателката е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от 3 месеца в качеството й на държавен служител инспектор – разузнавач ІV степен в сектор „Научно-техническа лаборатория“ към отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР - Пазарджик. Осъжда ОД на МВР – Пазарджик да заплати на М.П.Д. разноски по делото в размер на 600 (шестстотин) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 9.3.2017г.
163 Административно наказателно дело (К) No 973/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.С.П. РУП СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.1.2017г.
Оставя в сила Решение № 576 от 07.11.2016 г., постановено по нахд № 2024, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0340-000355/13.06.2016 г., издадено от началника на РУП – Септември при ОДМВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 174, ал. 3 от Закона за движение по пътищата на касатора е наложена глоба в размер на 2 000 лева и лишаване право да управлява МПС за срок от 24 месеца. Решението е окончателно.
164 Административно дело No 974/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 20.2.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 25.01.2017 г. за даване ход по същество на адм. д. № 974/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ БУЛСТАТ 177060406, със седалище и адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 67, с представляващ И.Г.Й. против чл. 42 от Наредбата за управление на общинската пътна мрежа и улиците на територията на Община Ракитово (Наредбата). ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 974/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Ракитово да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ БУЛСТАТ 177060406, със седалище и адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 67, с представляващ И.Г.Й. направените по делото разноски в размер на 537,50 лв. (петстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки). Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.3.2017г.
165 Административно дело No 975/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.4.2017г.
ОСТАВЯ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ без разглеждане като недопустима с оглед отпадане на правния интерес. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 975/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 24.5.2017г.
166 Административно дело No 976/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.4.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 66 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Брацигово, приета с Решение № 149, Протокол № 16 от 30.10.2008 г. на Общински съвет – Брацигово. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Брацигово да заплати от бюджета на Община Брацигово, на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ направените по делото разноски в размер на 530 (петстотин и тридесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 22.4.2017г.
167 Административно дело No 977/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 21.3.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл чл.15,ал.4 от Наредба за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата, тревната и декоративна растителност, полските имоти, горите и общинско имущество, специализирана закрила на децата на обществени места на територията на Община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и обществен ред на летовищата „Васил Петлешков" и „Розовски вриз", приета с Решение № 176/19.07.2005 г. на Общински съвет гр. Брацигово в санкционната и част. ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.54,т.13 от Наредба за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата, тревната и декоративна растителност, полските имоти, горите и общинско имущество, специализирана закрила на децата на обществени места на територията на Община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и обществен ред на летовищата „Васил Петлешков" и „Розовски вриз", приета с Решение № 176/19.07.2005 г. на Общински съвет гр. Брацигово в санкционната и част, относно налагане на санкция на „паркирането на превозни средства да се извършва само на определени места“. ОСЪЖДА Общински съвет - Брацигово, ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Пазарджик, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Препис от решението, на основание чл. 138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от второинстанционния съд.
В законна сила на 8.4.2017г.
168 Административно дело No 978/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЕЩЕРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.1.2017г.
Отхвърля протеста на районен прокурор при Районна прокуратура -Пещера против чл. 58, ал. 1 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Брацигово, изменена и допълнена с Решение № 223/25.11.2016 г. на Общински съвет - Брацигово. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 26.2.2017г.
169 Административно дело No 979/2016, V състав Закон за държавния служител Е.Х.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.2.2017г.
Отменя Заповед № РД-11-00-1830/22.11.2016 г. и Заповед № 384/22.11.2016 г., издадени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Осъжда Агенцията по заетостта да заплати на Е.Х.Х. разноски по делото в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
170 Административно дело No 980/2016, IV състав Закон за държавния служител Н.Н.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.3.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-11-00-1828/22.11.2016 г. и Заповед № 385/22.11.2016 г., издадени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. ОСЪЖДА Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта да заплати от бюджета на Агенцията по заетостта на Н.Н.Х. ***, разноски по производството в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
171 Административно дело No 981/2016, V състав Закон за държавния служител Е.Д.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.2.2017г.
Отменя Заповед № РД-11-00-1829/22.11.2016 г. и Заповед № 383/22.11.2016 г., издадени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Осъжда Агенцията по заетостта да заплати на Е.Д.Б. разноски по делото в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
172 Административно наказателно дело (К) No 983/2016, XI състав ЗАНН: ИААА Д.И.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.2.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 231 от 11.11.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 435/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Велинград при спазване на дадените задължителни указания в мотивите на това решение. Решението е окончателно.
173 Административно наказателно дело (К) No 984/2016, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ В.-В.И. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.1.2017г.
Отменя Решение № 589 от 14.11.2016 г., постановено по нахд № 846, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г. в частта на решението, с която частично е отменено наказателно постановление № 53/01.04.2016 г., издадено от началника на Митница Пловдив, като вместо това постановява: Потвърждава наказателно постановление № 53/01.04.2016 г., издадено от началника на Митница Пловдив в частта на същото, с което на ЕТ „Вили – Величка Иванова“ са наложени следните административни наказания: за нарушение на чл. 126 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева и на основание чл. 124а, ал. 1 във връзка с чл. 126 от същия закон е наложено наказанието лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от 1 месец в търговски обект – кафе-аперитив, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Панайот Волов“, кв. 68. Решението е окончателно.
174 Административно дело No 985/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.2.2017г.
Отменя чл. 66 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Велинград, приета от Общински съвет – Велинград с Решение № 50 от 23.02.2005 г., взето с протокол № 4. Осъжда Общински съвет – Велинград да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ разноски по делото в размер на 530 лв. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 10.3.2017г.
175 Административно дело No 986/2016, V състав Закон за движението по пътищата С.С.А. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 7.4.2017г.
Отхвърля жалбата на С.С.А. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0310-000229/26.11.2016 г., издадена от началника на РУП – Панагюрище към ОДМВР - Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена мярката „временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от шест месеца“. Осъжда С.С.А. *** разноски по делото в размер на 30 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 9.5.2017г.
176 Административно дело No 987/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Б.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 11.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от И.Б.П. *** чрез адв.В.С. против ГДИН-София , представлявана от Главен Директор – главен комисар Г.Г. , с правно основание ЗОДОВ и ЕКЗПЧ с цена на иска 10 000 лв.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 987/2016 по описа на Административен съд Пазарджик. Исковата молба, заедно с приложенията да се върне на ищеца. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 21.2.2017
Административно дело № 1748/2017
ОТМЕНЯ Определение № 31 от 11.01.2017г. на Административен съд -Пазарджик, постановено по адм. дело № 987/2016 год. ВРЪЩА делото на същия съд и същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
177 Административно дело No 987/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Б.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.6.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София да заплати на от И.Б.П. ***, обезщетение в размер на 800/ осемстотин/ лева за претърпени неимуществени вреди за периода 13.10.2016г. до 18.05.2017г., в едно със законната лихва считано от 22.12.2016г. датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на от И.Б.П. ***,срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София до пълния предявен размер от 10 000 лева. ОТХВЪРЛЯ иска на от И.Б.П. ***,срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София за периода от 01.01.2014г. до 12.10.2016г. вкл.,както и от 18.05.2017г. до 30.08.2017г.. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
178 Административно дело No 988/2016, V състав КСО И.С.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.3.2017г.
Отхвърля жалбата на И.С.С. против Решение № 1012-12-141/05.12.2016 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане № ЕГН, ****-12-340/07.10.2016 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване, с което на жалбоподателя е отказано отпускането на парична пенсия за осигурителен стаж и възраст. Осъжда И.С.С. *** разноски по делото в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
179 Административно дело No 989/2016, IV състав КСО К.П.З. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.П.З. ***, подадена чрез адв. Б.Т., против Решение № 1023-12-39#1 от 28.11.2016 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което се потвърждава писмо с изх. № 4004-12-886#2 от 13.09.2016 г. на инспектор по осигуряването, с което е направен отказ за заверка на осигурителната му книжка. ОСЪЖДА К.П.З. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ, гр. Пазарджик 200 (двеста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
180 Частно админист. наказателно дело (К) No 990/2016, X състав Частни КАНД и КАД Н.Л.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 30.11.2016 г., постановено по андело № 464/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Определението не подлежи на обжалване.
181 Частно админист. наказателно дело (К) No 991/2016, XI състав Частни КАНД и КАД Н.Л.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 8.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 30.11.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 460/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Определението не подлежи на обжалване.
182 Административно дело No 992/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.2.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 33, във връзка с чл. 2, т. 6 от Наредба за обществения ред в Община Пазарджик, приета с решение № 42/26.03.2015 г. на Общински съвет – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Пазарджик да заплати от бюджета на Община Пазарджик, на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 16.3.2017г.
183 Административно дело No 993/2016, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Б.Б.Ш. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.4.2017г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Главния архитект на Община Велинград по молба за издаване на виза с вх. № 94-00/8777 от 03.11.2016 г. от Б.Б.Ш. ***. ВРЪЩА преписката на главния архитект при Община Велинград, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 – дневен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на Б.Б.Ш. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
184 Административно дело No 994/2016, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Г.Л.П. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.3.2017г.
Отхвърля жалбата на Г.Л.П. против Писмо с изх. № РД-13-681/02.11.2016 г. на началника на Общинска служба по земеделие – Панагюрище, с което е отхвърлено искането на жалбоподателя, направено с негова молба вх. № РД-13-681/30.08.2016 г. за издаване на скица за възстановения с Решение № 166/12.06.1995 г. на ПК – Стрелча на наследниците на неговия наследодател Г. Иванов П. имот, представляващ нива от 12 декара, седма категория, находящ се в местността „Скумсале“, в землището на гр. Стрелча. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
185 Административно дело No 995/2016, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Г.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.4.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1006з-9/14.10.2016 г. на началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР- Пазарджик. ОСЪЖДА началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР- Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР Пазарджик на С.Г.К., ЕГН **********, сумата от 610 лв. (шестстотин и десет лева), представляваща разноски по производството. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 21.4.2017г.
186 Административно дело No 996/2016, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи П.Х.К. ДИРЕКТОРА НА ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.4.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 312з-2124/06.12.2016 г. на директор на ОДМВР- Пазарджик, с която на П.Х.К. е наложено дисциплинарно наказание "писмено предупреждение" за срок от три месеца. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 21.4.2017г.
187 Административно наказателно дело (К) No 997/2016, X състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА Г.Б.Ч. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.2.2017г.
ОТМЕНЯ решение от 31. 10.2016 г., постановено по НАХД № 1274/2016 г., по описа на Районен съд - гр. Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
188 Административно наказателно дело (К) No 998/2016, X състав ЗАНН: МВР С.И.Ц. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 591/15.11.2016г., постановено по а.н.д.№ 2121/2016 г., по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
189 Административно наказателно дело (К) No 999/2016, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ ВЕЗНИ МИТЕВИ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 609 от 22.11.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 1936/2016 г. по описа на Районен съд - Пазарджик, вместо което постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 417 от 18.08.2016 г. на началника на Митница Пловдив, в частта, в която на „Везни Митеви" ООД, ЕИК 112093440, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Мильо Войвода" № 5, представлявано от управителя Г. А. М., е наложена имуществена санкция в размер на 4000 лева, на основание чл. 123, ал. 6 от ЗАДС, както и на основание чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 123, ал. 6 от ЗАДС е наложено наказание лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от един месец. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
190 Административно дело No 1000/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.К.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от К.К.М., с адрес ***, иск против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 18 700 /осемнадесет хиляди и седемстотин/ лева за престоя му в Затвора в гр. Пазарджик за период 30.05.2013 до 30.12.2016г. и 10.03.2006г. до 20.10.2008 г., от условията в затвора, престой в карцера и медицинското обслужване в затвора и на законната лихва върху сумата, считано от 30.05.2013г. до крайното изплащане. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от К.К.М. иск срещу ГДИН-гр. София за претърпени неимуществени вреди от Писмо с рег. № 3648/15.04.2016г., подписано от гл.комисар М. Д., с което е отказан искан от К. ***.; от Уведомително писмо с рег. № 8570/07.09.2016г., издаден от Гл. Комисар Г. Г. от ГДИН-гр., с която е отказано да бъде приведен К.К. за ученик в СОУ „Д. Митов“ в Затвора гр. Ловеч; от Писмо с рег. № 8973/29.08.2015г. на главен директор на ГДИН, с което е отказано да бъде преведен ученик в СОУ „Д. Митов“ в Затвора гр. Ловеч, с който се иска да бъде осъдена ГДИН-гр. София да заплати обезщетение в общ размер на 9 000 лева, от които по 3 хиляди лева за причинени неимуществени вреди от всеки един от трите отказа да бъде преместен в затвора в гр. Ловеч и на законната лихва върху сумата, считано от 30.05.2013г. до крайното изплащане и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОСЪЖДА К.К.М., с адрес *** да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията" гр. София, сумата от 200 лв. - юрисконсултско възнаграждение. Решението, в частта, с която се отхвърля иска, и се осъжда ищеца за заплащане на разноски, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ. Решението, в частта, с която се оставя без разглеждане иска и се прекратява делото в тази му част, има характер на определение, и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
191 Административно дело No 1001/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 26.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – С. Я., подаден против чл. 2, т. 38, б. „а“ и „б“, т. 39, б. „б“, т. 40, б. „б“, т. 41, б. „б“, чл. 10, ал. 1, т. 3, б. „б“, т. 4, б. „б“ и чл. 27, ал. 1 и 2 от Наредба за осигуряване на обществения ред, организацията и реда при извършване на търговска дейност и поддържането на чистотата и зелените площи на територията на Община Батак, приета с решение № 374/31.01.2014г. на Общински съвет - Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1001/2016 г. по описа на Административен съд-гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.2.2017г.
192 Административно дело No 1002/2016, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 РУМЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 15.3.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 09.02.2017г., с което делото е насрочено за разглеждане за 16.03.2017г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Румекс" ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Р. П. Ж., против Заповед № 366 от 20.12.2016 г. на Директора на Държавно горско стопанство Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1002/2016 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 29.3.2017г.
193 Административно дело No 1003/2016, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 РУМЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 5.1.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждането, съдържащо се в Заповед 366/20.12.2016 г. на Директора на ТП Държавно горско стопанство Ракитово, с което е допуснато предварително изпълнение на същата. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.2.2017
Административно дело № 1899/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 20.02.2017г. по адм. дело № 1899/2017. на Върховен административен съд на Република България - Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение №18/ 5.01.2017 г., постановено по адм.д.№1003/2016 г. на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 20.2.2017г.
194 Административно наказателно дело (К) No 1004/2016, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Д.М.Н. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 603 от 17.11.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 1721/2016 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
195 Административно наказателно дело (К) No 1005/2016, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Д.М.Н. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 601 от 17.11.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 1722/2016 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
196 Административно дело No 1006/2016, VI състав КСО Г.М.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-138#1/09.12.2016 г., издадено от директора на ТП на НОИ Пазарджик, в обжалваната му част, ведно с потвърдените с тази част Разпореждане № 125-00-340-3/27.10.2016г. за отменяне на Разпореждане № 125-00-340-1/16.07.2013г. и Разпореждане № 125-00-340-5/31.10.2016г. ВРЪЩА ДЕЛОТО като преписка на компетентния орган при ТП на НОИ Пазарджик за ново произнасяне по Заявление № 125-00-340/15.07.2013г. за отпускане на парично обезщетение за безработица, подадено от Г.М.А., в съответствие със задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящето решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ Пазарджик да заплати на Г.М.А. сумата от 10 / десет / лева, представляваща внесена държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България.
В законна сила на 7.4.2017г.
197 Административно дело No 1007/2016, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.Г.Х.   Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 26.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на А.Г.Х.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1007/2016 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 8.2.2017г.
198 Частно административно дело No 1008/2016, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕКО-ТИТАН ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.1.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на „ЕКО-ТИТАН“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Видин, ***, подадена чрез управителя К. Д., срещу Разпореждане за допуснато предварително изпълнение на Решение № 485/15.12.2016 г. на Общински съвет – гр. Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1008/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 31.1.2017г.
199 Административно наказателно дело (К) No 1009/2016, X състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 3.1.2017г.
ИЗПРАЩА КАНД № 1009/16 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1009/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
200 Административно наказателно дело (К) No 1010/2016, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” КОЛОВАГ АД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.3.2017г.
Оставя в сила Решение № 621 от 25.11.2016 г., постановено по НАХД № 1971/2016 г., по описа на Районен съд - Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 728/01.09.2016 г., издадено от зам.началника на Митница – Пловдив, с което на „Вагоноремонтен завод – 99“ АД, (понастоящем – „Коловаг“ АД) за четири нарушения на чл. 29, § 1, от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12.10.1992 г., относно създаване на Mитнически кодекс на Oбщността, отменен с Регламент (ЕС) № 952/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета в сила от 01.05.2016 г., съответстващ чл. 70, § 1 на „Вагоноремонтен завод – 99“ АД на основание чл. 234, ал. 2, т. 1 от Закона за митниците са наложени четири имуществени санкции съответно в размери 25 056, 27 лева, 25 056, 27 лева, 25 056, 27 лева и 23 490, 24 лева. Решението е окончателно.
201 Административно наказателно дело (К) No 1011/2016, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” КОЛОВАГ АД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 1.3.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 622/25.11.2016г по АНД № 1973/2016 по описа на Районен съд Пазарджик, в частта му, с която е потвърдена т. 1 от НП № 726/01.09.2016г. на зам.-началник на Митница Пловдив, с която е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лева на „Вагоноремонтен завод - 99“ АД/“Коловаг“ АД/ за това, че по време на извършвана проверка от митническите служители е била установена разлика в по-малко между реалните наличности на колела за жп вагони в склада под митнически контрол и тези по водената материална отчетност, като с тези действия по представяне на справка „Материална отчетност по артикули за склад АВG00300000068“ от дата 01.01.2015г. до дата 02.02.2015г. на 02.02.2015г. в МБ Пазарджик с вх. № 149/02.02.2015г. за митнически склад от тип А, идентификационен № АBG003000/00068, за който период е била констатирана разлика в реалните наличности в склада от 2/два/броя колела за жп вагони в по-малко, поставени под режим на митническо складиране, дружеството е допуснало неспазване на едно от условията, определени в даденото му разрешение за откриване и управление на митнически склад № АBG003000/00068, а именно т. 25 Допълнителна информация – „материална отчетност трябва да съдържа всички данни, необходими за правилното прилагане на режима и за осъществяване на митнически надзор съгласно разпоредбите на чл. 515 и чл. 516 от Регламент /ЕИО/ № 2454/93 на Комисията „, с което е нарушило разпоредбите на чл. 101, буква в от Регламент /ЕИО/ № 2913 на Съвета , отменен с Регламент /ЕС/ № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета в сила от 01.05.2016г., съответстващ чл. 242, параграф 1, б. б. Като вместо това постановява ОТМЕНЯ т. 1 от НП № 726/01.09.2016 г. на зам.-началника на Митница Пловдив, с която наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лева на „Вагоноремонтен завод - 99“ АД/“Коловаг“ АД/ за това, че по време на извършвана проверка от митническите служители е била установена разлика в по-малко между реалните наличности на колела за жп вагони в склада под митнически контрол и тези по водената материална отчетност, като с тези действия по представяне на справка „Материална отчетност по артикули за склад АВG00300000068“ от дата 01.01.2015г. до дата 02.02.2015г. на 02.02.2015г. в МБ Пазарджик с вх. № 149/02.02.2015г. за митнически склад от тип А, идентификационен № АBG003000/00068, за който период е била констатирана разлика в реалните наличности в склада от 2/два/броя колела за жп вагони в по-малко, поставени под режим на митническо складиране, дружеството е допуснало неспазване на едно от условията, определени в даденото му разрешение за откриване и управление на митнически склад № АBG003000/00068, а именно т. 25 Допълнителна информация – „материална отчетност трябва да съдържа всички данни, необходими за правилното прилагане на режима и за осъществяване на митнически надзор съгласно разпоредбите на чл. 515 и чл. 516 от Регламент /ЕИО/ № 2454/93 на Комисията „, с което е нарушило разпоредбите на чл. 101, буква в от Регламент /ЕИО/ № 2913 на Съвета , отменен с Регламент /ЕС/ № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета в сила от 01.05.2016г., съответстващ чл. 242, параграф 1, б. б. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 622/25.11.2016г по АНД № 1973/2016 по описа на Районен съд Пазарджик в останалите му части, с които са потвърдени т. 2 и т. 3 от НП № 726/01.09.2016г. на зам.-началник на Митница Пловдив. Решението е окончателно.
202 Административно наказателно дело (К) No 1012/2016, X състав ЗАНН: БАБХ ЕТ "М.-К.М.-Н.М." ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 610 от 22.11.2016 г. по АНД 1555/2016г. на Районен съд – Пазарджик. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 64/07.07.2016г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните-Пазарджик, с което на ЕТ „Мира – Красимира Мишева-Николай М.“, с ЕИК ***, на основание чл. 165, ал. 2, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 101, т. 4 от Закона за защита на растенията е наложена имуществена санкция в размер на 3 600 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
203 Административно наказателно дело (К) No 1013/2016, X състав ЗАНН: ДКСБТ С.И.К. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 611 от 22. 11.2016 г. по АНД 1551/2016г. на Районен съд – Пазарджик. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 04257/06.07.2016г. на Председателя на Държавната комисия по стокови борси и тържища, гр. София, с което на С.И.К. ***, ЕГН **********, управител и едноличен собственик на капитал на „Леон 15” ЕООД, ЕИК 200260021, гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов” № 79, ет.6, ап. 39, на основание чл. 65, ал. 1, във връзка с чл. 9 от ЗСБТ е наложена глоба в размер на 400 лева Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
204 Административно наказателно дело (К) No 1014/2016, X състав ЗАНН: РИОСВ СВИКОМ АД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 607 от 21.11.2016 г. по АНД № 1644 от 2016 на Районен съд - Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
205 Административно дело No 1/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.А.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.А.Ш. с ЕГН ********** *** чрез адв.Ц. против писмо с изх. № 94-00/9001 от 01.12.2016 г. на кмета на Община Велинград ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело № 1/17г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 22.12.2017
Административно дело № 14486/2017
206 Административно дело No 2/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВЕНИТА-5 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Венита-5“ ЕООД, гр. Ракитово, ЕИК ***, подадена чрез управител Н. Т., против Заповед № 378/23.12.2016г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство-Ракитово“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 4.4.2017г.
207 Административно наказателно дело (К) No 3/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ТПК ПЪРВИ МАЙ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.2.2017г.
Оставя в сила Решение № 618/25.11.2016 г., постановено по нахд № 1424, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 13-000253/20.05.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик Решението е окончателно.
208 Административно наказателно дело (К) No 4/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ТПК ПЪРВИ МАЙ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.2.2017г.
Оставя в сила Решение № 643/05.12.2016 г., постановено по нахд № 1426, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 13-000256/20.05.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик Решението е окончателно.
209 Административно наказателно дело (К) No 5/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ТПК ПЪРВИ МАЙ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 642/02.12.2016 г., постановено по НАХД № 1416, по описа за 2016 г., Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
210 Административно дело No 6/2017, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Б.Т.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 31.1.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Б.Т.Г. ***, против Заповед № 03-160-РД/684 от 23.11.2016 г. на директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 6/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Заверено копие от жалбата и приложенията към нея, както и административната преписка ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 933 по описа за 2016 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 17.2.2017г.
211 Административно дело No 7/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Б.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадена от Н.Б.С. исковата молба за неимуществени вреди в размер на 3000 лева против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, причинени му от изтърпяване на 7 месеца на наказание „Лишаване от свобода“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 7/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 16.2.2017г.
212 Административно дело No 8/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Я.Н.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 16.3.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Я.Н.К. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1 250 лв. /хиляда двеста и петдесет лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Арест – Пазарджик в периода от 09.05.2013 г. до 08.07.2013 г., ведно със законната лихва, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящето решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 5 000 лв. над уважения размер 1 250 лв., предявения от Я.Н.К. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 5 000 лв., причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Арест – Пазарджик в периода от 20.04.2013 г. до 20.07.2013 г., ведно със законната лихва за забава, считано от 04.01.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Я.Н.К. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3 000 лв. /три хиляди лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик през 10 месеца и 15 дни от периода на престоя му в затвора – 12.07.2013 г. до 08.07.2014 г., ведно със законната лихва, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящето решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 5 000 лв. над уважения размер 3 000 лв., предявения от Я.Н.К. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 5 000 лв., причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Затвор – Пазарджик в периода от юли 2013 г. до юли 2014 г., ведно със законната лихва за забава, считано от 04.01.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на адвокат В.С.С. разноски по делото в размер на 757.50 лв. /седемстотин петдесет и седем лева и петдесет стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
213 Административно наказателно дело (К) No 9/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ТПК ПЪРВИ МАЙ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 23.1.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на ТПК „Първи май“ гр. Септември против Решение № 568 от 03.11.2016 г., постановено по нахд № 1422, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г. Прекратява касационно административно наказателно дело № 9, по описа на Административен съд – Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от настоящето определение да се изпрати на страните.
В законна сила на 11.2.2017г.
214 Административно наказателно дело (К) No 10/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ТПК ПЪРВИ МАЙ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 22.2.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ТПК „Първи май“, гр. Септември, бул. „България“ № 23, представлявано от председателя Й. С. Ц., против Решение № 569/03.11.2016 г., постановено по АНД № 1423/2016 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНХД № 10/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред Върховния административен съд на Република България.
215 Административно наказателно дело (К) No 11/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ТПК ПЪРВИ МАЙ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 26.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ТПК „Първи май“ гр. Септември, ЕИК 112042143, представлявана от председателя Й.С.Ц. против решение № 571 от 04.11.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 1425/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х. дело № 11/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
216 Административно наказателно дело (К) No 12/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ТПК ПЪРВИ МАЙ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 580 от 09.11.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 1421/2016 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
217 Административно наказателно дело (К) No 13/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ТПК ПЪРВИ МАЙ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.3.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 579/09.11.2016 г., постановено по НАХД № 1419, по описа за 2016 год. на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
218 Административно наказателно дело (К) No 14/2017, X състав ЗАНН: НАП ЕТ М.П. ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.2.2017г.
Оставя в сила Решение № 623 от 25.11.2016 г., постановено по нахд № 1389, по описа на Районен съд - Пазарджик за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 195178-F199137/30.05.2016 г., издадено от директора на офис „Пазарджик“ при ТД на НАП – Пловдив, с което нарушение на чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „в“ от ЗЗО във връзка с чл. 7, ал. 1 от КСО на касатора на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЗО е наложена имуществена санкция в размер на 4000 лева. Решението е окончателно.
219 Административно дело No 15/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 22.2.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Стефан Георгиев Янев – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против чл. 19, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Ракитово, приета от Общински съвет Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 15/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. В настоящия случай при оттеглянето на протеста протестиращата страна, според настоящия състав, няма право на разноски.
В законна сила на 7.3.2017г.
220 Административно дело No 16/2017, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЛИДЕР МЕС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Лидер мес“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул.“Михаил Такев“ №2А, подадена от управителя на същото Я.С.Д., Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г., с изх. ., с изх.№02-130-2600/4874 #4 от 28.11.2016г. на Изп.Директор на Държавен фонд “Земеделие”, в частта му, с която е отказано изплащане на средства за подпомагане и е наложена санкция за бъдещ период по НР 1, в размер на 4253.45 лева, по СЕПП, в размер на 12 380.34 лева и по СНДП, в размер на 108.63 лева. ИЗПРАЩА преписката на ИД на ДФЗ за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, да заплати на „Лидер мес“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул.“Михаил Такев“ №2А, сумата от 50 / петдесет/ лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
221 Административно дело No 17/2017, VI състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ С.Р.Ч. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 17/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Велинград. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
222 Административно наказателно дело (К) No 18/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.М.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 274 от 14.12.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 493/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
223 Административно наказателно дело (К) No 19/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.К.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 258 от 05.12.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 328/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
224 Административно дело No 20/2017, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Т.Р.К. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 1.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Т.Р.К. ***, подадена с правно основание чл. 292 от АПК, против началника на РДНСК, Южен централен район с адрес гр. Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 47. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 20/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Административен съд – Пловдив по подсъдност. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
225 Административно наказателно дело (К) No 21/2017, X състав ЗАНН: МВР СЕКТОР ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ В РУП ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК О.Т.К. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 626/28.11.16., постановено по НАХД №2025/16год. по описа на Районен съд – Пазарджик . Решението е окончателно.
226 Административно наказателно дело (К) No 22/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.3.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 79/05.12.2016 г., постановено по НАХД № 225 по описа за 2016 год. на Районен съд - Панагюрище. Решението е окончателно.
227 Административно дело No 23/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 25.1.2017г.
Оставя без разглеждане протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против разпоредбите на чл. 16, ал. 1 и чл. 78 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество на община Батак. Прекратява административно дело № 23, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.2.2017г.
228 Административно дело No 24/2017, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Г.Й.Д.,
С.Р.Д.
НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.4.2017г.
ОТМЕНЯ действия по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-97/23.03.2011 г. на началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж: „Вилна сграда и ограда“, находящ се в ПИ № 001095, местност „Компанията“, яз. Батак, землище на гр. Батак, обективирани във възлагателно писмо изх. № ПЗ-3033-05-862/23.12.2016 г. на началника на ДНСК. ОСЪЖДА началника на ДНСК София, да заплати от бюджета на ДНСК София, на Г.Й.Д. ***, разноски по производството в размер на 310 (триста и десет) лева. ОСЪЖДА началника на ДНСК София, да заплати от бюджета на ДНСК София, на С.Р.Д. ***, разноски по производството в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване, съгласно чл.298, ал.4 от АПК.
В законна сила на 7.4.2017г.
229 Административно наказателно дело (К) No 25/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.В.Д. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 13.1.2017г.
ИЗПРАЩА КАНД № 25/17 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 25/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
230 Административно дело No 26/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.П.Г.,
Е.С.П.,
Г.С.Г.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ дадения в съдебно заседание на 04.04.2017 г. ход на устните състезания. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.П.Г., Е.С.П. и Г.С.Г.-А. против Заповед № 164/29.11.2016 г. на кмета на община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 26/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА В.П.Г., Е.С.П. и Г.С.Г.-А., и трите с постоянен адрес ***, да заплатят на Община Пазарджик разноски по производството в размер на 600 (шестстотин) лева. ОСЪЖДА В.П.Г., Е.С.П. и Г.С.Г.-А., и трите с постоянен адрес ***, да заплатят на И.Г.Л. и Н.А.Л.,***, разноски по производството в размер на 1000 (хиляда) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.7.2017
Административно дело № 7516/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10016/27.07.2017 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 7516/17 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 446 от 04 май 2017 год., постановено по адм. дело № 26/2017 год. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА В.П.Г., Е.С.П. и Г.С.Г. - А. ***, да заплатят общо на община Пазарджик разноски за тази инстанция, в размер на 400 (четиристотин) лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 27.7.2017г.
231 Административно наказателно дело (К) No 27/2017, X състав Други по ЗАНН К.О.Г. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 1.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на К.О.Г. срещу Решение на Районен съд Пазарджик, постановено по НАХД № 2096 по описа на съда за 2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 27/2017 година по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
232 Административно наказателно дело (К) No 28/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.А.А. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 672 от 14.12.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 2460/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
233 Административно наказателно дело (К) No 29/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.А.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 669 от 14.12.2016 г., постановено по АНД № 2461, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г.. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
234 Административно дело No 30/2017, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК С.Р.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 12.1.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 30/2017 г. към адм. дело № 24/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 30/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
235 Административно дело No 31/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.5.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.3.6.2 – в цялост; чл. 8 т.3 в санкционната част „При нарушения на чл.8,т.3 се налагат глоби, както следва:-за законен представител, представител, определен със съдебно решение или по административенред-от 50 /петдесет/ до 500 /петстотин/ лева.Нарушенията се установяват с актове от служители на общинска администрация за лица от 14-год. възраст до навършване на 18г. възраст, а наказателното постановление се издава от кмета на община Велинград; за лицата до 14 годишна възраст- по реда на чл.46 от Закон за закрила на детето;-за собствениците на заведения за обществено хранене и развлечения,респективно ползватели/наематели, се налага глоба от 500 /петстотин/ до 1000 /хиляда/лв. За повторно нарушение се отнема разрешително за режим на работа, -за организатори на обществени прояви,се налагат глоби от 500 / петстотин/ до 1000 /хиляда/лв."; чл. 8 т.4 в санкционната част „При нарушение се налага глоба от 500 до 1000 лева. При повторно нарушение до края на календарната година се отнема разрешението за режим на работа"; чл. 8 т.6 – в цялост и чл.9 ал.2 в санкционната част „При първо нарушение се налага глоба от 500 до 2000 лева.“. ОСЪЖДА Общински съвет - Велинград, ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Пазарджик, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Препис от решението, на основание чл. 138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от второинстанционния съд.
В законна сила на 7.6.2017г.
236 Административно наказателно дело (К) No 32/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.И.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.3.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 81/16.12.2016 г., постановено по НАХД № 102 по описа за 2016 год., Районен съд - Панагюрище. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.6.2017г.
237 Административно дело No 33/2017, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Г.Л. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ИНСПЕКТОР СТОЯН ХРИСТЕВ РАЗУЗНАВАЧ ПРИ РУ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.4.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице № 638 от 23.12.2016г., издадена от С. П. Х., на длъжност «разузнавач» в Районно управление гр. Пазарджик, с която е заповядано задържането на И.Г.Л., за срок от 24 часа, на основание чл. 72, ал.1, т.1 от ЗМВР във връзка с чл. 330, ал.1 от НК. ОСЪЖДА Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи – гр. Пазарджик да заплати на И.Г.Л. направените по делото разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването.
238 Административно наказателно дело (К) No 34/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Й.Р.Р. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.2.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 1686 от 27.10.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 4060/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Пловдив. Решението е окончателно.
239 Административно дело No 35/2017, III състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК Г.Н.С. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 19.1.2017г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С160013-023-0002972 от 15.09.2016 г., с което е наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки и запор върху МПС на Г.Н.С. с ЕГН ********** с ЕТ „Г.С. – Ваго“, с ЕИК 112073690, със седалище и адрес на управление с. Сестримо, обл. Пазарджик, ул. „Тридесет и девета“ № 10. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.1.2017г.
240 Административно наказателно дело (К) No 36/2017, X състав ЗАНН: ДИТ РОТАНА ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.2.2017г.
Оставя в сила Решение № 107 от 23.11.2016 г., постановено по нахд № 172, по описа на Районен съд - Пещера за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 131302458/20.03.2015 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда на „Ротана груп“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. Решението е окончателно.
241 Административно дело No 37/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВЕНИТА-5 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 26.1.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Венита-5“ ЕООД, гр. Ракитово, подадена чрез управител Никола Таслев, против Заповед № 378/23.12.2016г., по отношение на която се иска и спиране на допуснатото предварително изпълнение, Заповед № 379/23.12.2016г. и Заповед № 380/23.12.2016г., всички издадени от Директора на ТП „Държавно горско стопанство-Ракитово“. Прекратява административно дело № 37, по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 8.2.2017г.
242 Административно дело No 38/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВАМ ЛОГИСТИКС ООД НАЧАЛНИК НА РО"НСК" - ПАЗАРДЖИК РДНСК - ЮЦР Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 19-ПЗ-7/22.12.2016 г. на началника на РО „НСК“ Пазарджик при РДНСК ЮЦР Пловдив. ОСЪЖДА началника на РО „НСК“ Пазарджик при РДНСК ЮЦР Пловдив да заплати от бюджета на РДНСК ЮЦР Пловдив на „Вам Логистикс“ ООД с ЕИК 200428825, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, бул. „Ген. Гурко“ № 6, ет. 3, представлявано от В.И. – управител направените по делото разноски в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
243 Административно наказателно дело (К) No 39/2017, XI състав ЗАНН: КЗП АВЕНИР ТЕЛЕКОМ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 584 от 10.11.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 723/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
244 Административно наказателно дело (К) No 40/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” С.Д.И. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 19.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Д.И. *** против решение № 390 от 08.06.2015 г., постановено по н.а.х. дело № 393/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х. дело № 40/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 21.4.2017
Административно дело № 2248/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4991 от 21.04.2017 г. по адм. дело № 2248/2017 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на С.Д.И. ***, срещу определение № 77 от 19 януари 2017 година, постановено по адм.д. № 40/2017 година по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2248/2017 година по описа на Върховния административен съд, второ отделение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му. с ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12431 от 17.10.2017 г. по адм. дело № 9533/2017 г. на ВАС- Петчленен състав- ІІ колегия: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 4991 от 21.04.2017 г., постановено по административно дело № 2248/2017 г. от Върховния административен съд, Второ отделение. Определението е окончателно.
В законна сила на 17.10.2017г.
245 Административно дело No 41/2017, III състав ДОПК СТРЕЛЕЦ-ДИМИТРОВ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 14.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Стрелец – Димитров“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Никола Донски“ № 2, представлявано от Димитър Стоянов Димитров – управител против акт за установяване на задължение по декларация № 049-1/10.11.2016 г. на Стефан Семерджиев – гл. експерт в отдел „Местни приходи“ при Община Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 41/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.3.2017г.
246 Административно дело No 42/2017, V състав ДОПК МИГЕЛ ПАЛМА ООД РЪКОВОДИТЕЛЯ НА "ЗВЕНО ЗА МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.6.2017г.
Отменя Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 25-1/26.09.2016 г., издаден от главен експерт „Приходи“ в звено „Местни приходи“ на община Батак. Връща преписката на административния орган - главен експерт „Приходи“ в звено „Местни приходи“ на община Батак, който следва да се произнесе в 10-дневне срок от влизане в сила на настоящото решение при спазване на дадените в мотивите задължителни указания. Отменя Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 26-1/26.09.2016 г., издаден от главен експерт „Приходи“ в звено „Местни приходи“ на община Батак. Осъжда община Батак да заплати на “Мигел Палма” ООД разноски по делото в размер на 700 /седемстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
247 Административно наказателно дело (К) No 43/2017, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ И.С.Б. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 647/06.12.2016 г., постановено по АНД № 2333, по описа за 2016 г., Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
248 Административно дело No 44/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 13г, ал. 2, чл. 16, ал. 1, чл. 47, ал. 1 и чл. 59 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, приета с Решение № 189/24.04.2008 г. на Общински съвет Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.4.2017г.
249 Административно наказателно дело (К) No 45/2017, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” КОЛОВАГ АД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 1.3.2017г.
Оставя в сила Решение № 665 от 13.12.2016 г., постановено по нахд № 1972, по описа на Районен съд - Пазарджик за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 727/01.09.2016 г., издадено от зам.началника на Митница – Пловдив, с което на „Вагоноремонтен завод – 99“ АД, (понастоящем – „Коловаг“ АД) за три нарушения на чл. 29, § 1, от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12.10.1992 г., относно създаване на Mитнически кодекс на Oбщността, отменен с Регламент (ЕС) № 952/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета в сила от 01.05.2016 г., съответстващ чл. 70, § 1 на „Вагоноремонтен завод – 99“ АД на основание чл. 234, ал. 2, т. 1 от Закона за митниците са наложени три имуществени санкции съответно в размери 10 014,89 лева, 34 485,20 лева и 10 883,62 лева. Решението е окончателно.
250 Административно наказателно дело (К) No 46/2017, X състав ЗАНН: РДГ Т.К.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.3.2017г.
Оставя в сила Решение № 122/27.12.2016 г., постановено по АНД № 302/2016 година по описа на Районен съд Пещера, с което е потвърдено наказателно постановление № 366/03.10.2016г., издадено от директор на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
251 Административно дело No 47/2017, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 9.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на МБАЛ „УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД, ЕИК ***, подадена против Заповед № 13/РД-09-1622/19.12.2016г. на Директор на Районна здравноосигурителна каса - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 47 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 22.2.2017г.
252 Административно дело No 48/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВЕНИТА-5 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Венита-5“ ЕООД, гр. Ракитово, ЕИК ***, подадена чрез управител Н.Т., против Заповед № 379/23.12.2016г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство-Ракитово“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 48/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 31.3.2017г.
253 Административно дело No 49/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВЕНИТА-5 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Венита-5“ ЕООД, гр. Ракитово, ЕИК ***, подадена чрез управител Н. Т., против Заповед № 380/23.12.2016г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство-Ракитово“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 49/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 31.3.2017г.
254 Административно дело No 50/2017, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Е.-А.Б. ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.Б. с ЕГН **********, в качеството си на лицензиран лесовъд и пълномощник на ЕТ“Еделвайс-А.Б.“ с ЕИК 202339777 против Заповед №660/28.12.2016г. на Директора на ДГС „Алабак“ гр.Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 50/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО/което е с характер на определение/ подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 18.10.2017
Административно дело № 10146/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение (с характер на определение) № 210 от 27.04.2017 г., постановено по адм. дело № 50/2017 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 18.10.2017г.
255 Административно дело No 51/2017, VI състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ГР.ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК КАРПАТИЯ ЕООД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.1.2017г.
Продължава срока на наложените с Постановление № С160013-023-000103/28.09.2016 г., издадено от старши публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Офис Пазарджик, на „Карпатия“, ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление : гр. Пазарджик, ***, представлявано от П.И.Т., предварителни обезпечителни мерки, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001316004977-020-001/21.07.2016 г., която е изменена със Заповед № Р-16001316004977-020-002/28.10.2016 г. и Заповед № Р-16001316004977-020-003/29.11.2016 г., издадени от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 25.1.2017г.
256 Административно дело No 52/2017, I състав ДОПК СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО МЕСТНИ ПРИХОДИ В ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.10.2017г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължения по декларация № 27-1/26.09.2016г. издаден от С.Г.на длъжност „главен експерт приходи „, звено „местни приходи“ към община Батак. ОСЪЖДА Община Батак да заплати на Софийски университет „Свети Климент Охридски“, гр.София, бул.“Цар Освободител“ № 15, представляван от ректора – проф.дфн Атанас Герджиков, деловодни разноски в размер на 50 /петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
257 Административно дело No 53/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.6.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № ДК-02-ЮЦР-97 от 23.03.2011 г. на началника на РДНСК ЮЦР Пловдив, за премахване на незаконен строеж. ОСЪЖДА началника на РДНСК ЮЦР Пловдив да заплати на С.Р.Д. с ЕГН ********** *** сумата от 1160.60 /хиляда сто и шестдесет лева и шестдесет стотинки/ лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
258 Административно дело No 54/2017, III състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Т.Р.К. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 10.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Т.Р.К. ***, подадена чрез адв. Г. САК против РДНСК ЮЦР Пловдив, с правно основание чл. 292 от АПК, против РДНСК, Южен централен район с адрес гр. Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 47. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 54/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Административен съд – Пловдив по подсъдност. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
259 Административно наказателно дело (К) No 55/2017, X състав ЗАНН: Общини З.И.И. ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.3.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение №674/14.12.2016г., постановено по АНД № 1832/16г., по описа за 2016 год., Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
260 Административно наказателно дело (К) No 56/2017, XI състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК П.Х.З. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 661/09.12.2016 г., постановено по НАХД № 2287, по описа за 2016 г. на Районен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 613 от 07.10.2016г. на зам. кмета на Община Пазарджик, с което на П.Х.З. ***, на основание чл. 32 от Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик, за нарушение съответно на чл.2, т.5 от същата е наложено административно наказание глоба в размер на 500 (петстотин) лв. Решението е окончателно.
261 Административно наказателно дело (К) No 57/2017, X състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК И.Д.М. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.4.2017г.
Оставя в сила Решение № 671 от 14.12.2016 г., постановено по нахд № 2110, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., в частта му, с която частично е отменено наказателно постановление № 33-0000319/27.09.2016 г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пазарджик, в частта на постановлението, с която за нарушение на чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11/31.10.2002 г. на МТС на И.Д.М. на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози е наложена глоба в размер на 1 500 лева. Решението е окончателно.
262 Административно наказателно дело (К) No 58/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ НЧ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1927" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.3.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 645/05.12.2016 г., постановено по НАХД № 1695, по описа за 2016 год. на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
263 Административно дело No 59/2017, VI състав Закон за държавния служител Т.Д.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.5.2017г.
Отхвърля жалбата на Т.Д.К., ЕГН **********,***, против Заповед № 43/05.01.2017г. на Областен управител на област Пазарджик. Осъжда Т.Д.К. да заплати на Областна администрация Пазарджик разноски по делото в размер на 500 /петстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
264 Административно дело No 60/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ А.-А.А.-В.П. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-ЮЦР-01/05.01.2017 г. на началника на РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив. ОСЪЖДА началника на РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив, да заплати на ЕТ „Алфа-А. А.-В.П.“, представляван от В.М.П., със седалище и адрес на управление с. Огняново, общ. Пазарджик, сума в размер на 650 (шестстотин и петдесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
265 Административно наказателно дело (К) No 61/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Т.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.4.2017г.
Отменя Решение от 13.12.2016 г., постановено по нахд № 1729, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., вместо което постановява: Отменя Електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 0850892 на ОД на МВР – Пазарджик, с който на Д.Т.Г. за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл. 182, ал. 2, т. 2 от същия закон е наложена глоба в размер на 50 лева. Решението е окончателно.
266 Административно наказателно дело (К) No 62/2017, X състав ЗАНН: Общини В.А.П. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.3.2017г.
ОБЕЗСИЛВА решение от 19.12.2016г. на Районен съд - Пазарджик по анд № 2022 по описа на съда за 2016 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд при спазване на задължителните указания, дадени с мотивите на настоящето решение. Решението не подлежи на оспорване.
267 Административно наказателно дело (К) No 63/2017, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ Г.Т.М. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 25.11.2016 г., постановено по АНД № 1647/2016 г., по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
268 Административно дело No 64/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.М.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.5.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Г.М.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 800 /осемстотин/ лева, за периода 10.08.2016 г. до 31.01.2017 г. ОТХВЪРЛЯ иска по т. 1 на Г.М.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 44 500 /четиридесет и четири хиляди и петстотин/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Г.М.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 200 /двеста/ лева, за периода 03.01.2017 г. до 05.01.2017 г. /2 денонощия/ и от 11.01.2017 г. до 23.01.2017 г. /още 12 денонощия/. ОТХВЪРЛЯ иска по т. 2 на Г.М.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 4 000 /четири хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
269 Административно наказателно дело (К) No 65/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Г.С. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.2.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 682/19.12.2016 г., постановено по НАХД № 2239 по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно
270 Административно дело No 66/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ О.К.,
ЕТ Е.К.-8.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 7.4.2017г.
Отхвърля жалбите на ЕТ „Огнян Каяджиев“ и ЕТ „Евгения Каяджиева-85“ против Писмо изх. № 38-00-431/23.12.2016 г. и Писмо изх. № 38-00-432/23.12.2016 г. на кмета на община Пазарджик, съдържащи откази за издаване на индивидуален административен акт – заповед за удължаване на срока за разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение за търговия на закрито – павилион. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 27.6.2017
Административно дело № 6914/2017
С определение № 8163 от 27.06.2017 г. по адм. дело № 6914/2017 г. по описа на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ЕТ „Огнян Каяджиев“ и на ЕТ „Евгения Каяджиева-85“ чрез техния пълномощник срещу решение №174/07.04.2017 г. по адм. д. № 66/2017 г. на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 6914/2017 г. по описа на Върховния административен съд. Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. С определение № 11743 от 05.10.2017 г. по адм. дело № 9632/2017 г. по описа на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение №8163/27.06.2017 г. постановено по адм.дело №6914/2017 г. на 3-членен състав на Върховен административен съд, второ отделение. Определението е окончателно.
В законна сила на 30.5.2017г.
271 Административно наказателно дело (К) No 67/2017, X състав ЗАНН: МВР М.И.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 84/30.12.2016 г., постановено по АНД № 210/2016 година по описа на Районен съд Панагюрище, с което е потвърдено НП № 4/31.08.2016г., издаден началник Районно управление - Панагюрище, като вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4/31.08.2016г., издадено от началник на Районно управление - Панагюрище, с което на М.И.М. за нарушение по чл. 37 от ЗНССПЕЕН 112 е наложено административно наказание „глоба" в размер на 200,00 лв. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
272 Административно наказателно дело (К) No 68/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” ПРОТРЕЙД-П ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 77/02.12.2016 г., постановено по НАХД № 240, по описа за 2016 г. на Районен съд - Панагюрище и вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 715/28.09.2016 г. на началника на Митница Пловдив, с което на „Протрейд-П“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, представлявано от П. Илиев Проданов, с което на основание чл.120, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и за нарушение на забраната на чл. 99, ал. 2, т. 5 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева за държане на стока „ръчно свити цигари“, на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС е постановено отнемане на стоките, предмет на нарушението в полза на Държавата, а на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗАДС, търговското дружество е лишено от право да упражнява търговска дейност в търговски обект - магазин, находящ се в с. Бъта, общ. Панагюрище, ул. „Благой Ендаров“ № 9 за срок от един месец. Решението е окончателно.
273 Административно наказателно дело (К) No 69/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.И.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.4.2017г.
Отменя Решение № 2 от 09.01.2017 г., постановено по нахд № 170, по описа на Районен съд Панагюрище за 2016 г., в частта му с която е потвърдено наказателно постановление № 16-0310-000326/06.07.2016 г., издадено от началника на РУП – Панагюрище при ОД на МВР – Пазарджик, в частта на същото, с която е потвърдено наказателното постановление в първата му част за извършено от М.И.С. нарушение на чл. 103 от ЗДвП, за което са му наложени наказанията - глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца, вместо което постановява: Отменя Наказателно постановление № 16-0310-000326/06.07.2016 г., издадено от началника на РУП – Панагюрище при ОД на МВР – Пазарджик, в първата му част за извършено от М.И.С. нарушение на чл. 103 от ЗДвП, за което са му наложени наказания - глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца Решението е окончателно.
274 Административно дело No 71/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ВЪЛЧАНОВА КЪЩА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Вълчанова къща“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Фотиново, ул. „Първа“ № 30Б, подадена чрез управителя Петър Кръстанов Вълчанов, против Заповед № 890/23.11.2016 г. на кмета на община Батак ОСЪЖДА „Вълчанова къща“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Фотиново, ул. „Първа“ № 30Б, представлявана от чрез управителя Петър Кръстанов Вълчанов да заплати на С.М.А. ***, сумата от 1100 (хиляда и сто) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
275 Административно дело No 72/2017, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Б.С.Л. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.С.Л. ***, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите за преходна национална помощ и обвързано с производството подпомагане на животни по реда на Наредба № 3/17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, издадено от Държавен фонд „Земеделие“ с изх. № 02-130-6500/1197 от 12.08.2016 г. на заместник-изпълнителния директор на ДФЗ. ОСЪЖДА Б.С.Л. ***, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ направените по делото разноски в размер на 450 лева (четиристотин и петдесет лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 23.8.2017г.
276 Административно дело No 73/2017, III състав КСО ТМ МАРИЯ МУТАФЧИЕВА ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.4.2017г.
ОТМЕНЯ мотивирано решение № 1012-12-154#1 от 05.01.2017 г., с което е потвърдено разпореждане № РЖ-5-12-00200535 от 23.11.2016 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО. ОСЪЖДА директора на ТП на НОИ Пазарджик да заплати на „ТМ – М.М.“ ЕООД с ЕИК 203195223, със седалище и адрес на управление с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, ул. „Бесапара“ № 9, представлявано от управителя М.Г.М. направените по делото разноски в размер на 1000 /хиляда/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 9.11.2017
Административно дело № 6246/2017
РЕШЕНИЕ № 13587 от 09.11.2017 г. по адм. дело № 6246/2017 г. на ВАС- Шесто отделение: ОТМЕНЯ решение № 199 от 20.04.2017 г. по адм. дело № 73/2017 г. на Административен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТМ М.М.“ ЕООД, с. Капитан Димитриево, против решение № 1012-12-154#1 от 05.01.2017 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик и потвърденото с него разпореждане № РЖ-5-12-00200535 от 23.11.2016 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО, с което е разпоредено събиране на суми по ревизионен акт за начет № РА-5-12-00195445 от 11.11.2016 г., с който „ТМ М.М.“ ЕООД е начетена във връзка с извършена ревизия със сумата от 8215,18 лв., от които 7382,91 главница и 832,27 лв. лихва – причинена щета на ДОО от неправилно извършени осигурителни разходи. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.11.2017г.
277 Административно дело No 74/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.4.2017г.
Отменя чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 2, т. 26 и т. 27 и чл. 2, т. 26 от Наредбата за обществения ред в община Лесичово. Осъжда Общински съвет – Лесичово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 9.5.2017г.
278 Административно наказателно дело (К) No 75/2017, XI състав ЗАНН: ИААА В.С.Й. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение /без номер/ от 13.12.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 2335/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
279 Административно наказателно дело (К) No 76/2017, X състав ЗАНН: РДГ В.З.Н. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.5.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение №120/23.12.2016г., постановено по АНД № 331 по описа за 2016 год., Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
280 Административно наказателно дело (К) No 77/2017, X състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ К.М.Х. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 3.4.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 121/23.12.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 164/16 г. по описа на Районен съд гр. Пещера, като вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №058/20.05.2016г. на Христомир Копчев Началник Отдел “ Рибарство и контрол-Южна България“-Пловдив към ГД „Рибарство и контрол” при ИАРА,със седалище в гр.Бургас, с което на К.М.Х. е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 650.00лв. на основание чл. 66, ал.3 от ЗРА за извършено нарушение на чл.24, ал.5 от ЗРА Решението е окончателно.
281 Административно дело No 78/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Ч. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.6.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.Р.Ч. в частта й, с която се иска отмяната като незаконосъобразно на Решение № 17/09.04.2013 г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при община Велинград. Отхвърля жалбата на С.Р.Ч. в частта й, с която се иска обявяване нищожността на Решение № 17/09.04.2013 г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при община Велинград. Осъжда С.Р.Ч. *** разноски по делото в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 6.7.2017г.
282 Административно дело No 79/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Р.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 9.3.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.Р.Ч. ***, против Заповед № 1230/15.08.2012 г. на кмета на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 79/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 28.3.2017г.
283 Административно дело No 81/2017, IV състав ДОПК А.В.С. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.В.С. ***, подадена чрез адв. П.М., против решение на началника на МДТ при Община Пазарджик, обективирано в писмо изх. № 13-А-1/11.01.2017 г. по АУЗД № АУ002632/27.10.2014 г. в частта му, с която е отказано възобновяване на административното производство по АУЗД № АУ002632/27.10.2014 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на А.В.С. ***, подадена чрез адв. П.М., за обявяване нищожността на АУЗД № АУ002632/27.10.2014 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 81/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в тази му част. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.7.2017
Административно дело № 6464/2017
С определение № 8853 от 06.07.2017 г. по адм. дело № 6464/2017 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА определение № 471/11.05.2017г., постановено по адм. дело № 81/2017г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА делото като преписка на началника на МДТ- Пазарджик, за разглеждане на подадената жалба от А.В.С. против АУЗД № АУ002632/27.10.2014г., издаден от началника на МДТ- Пазарджик, в частта досежно направеното искане за прогласяване на нищожност на акта. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.7.2017г.
284 Административно наказателно дело (К) No 82/2017, X състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК ФЛОРА Н ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.4.2017г.
ОТМЯНЯ Решение № 698 от 28.12.2016 г. на Районен съд- Пазарджик по АНД № 2035 от 2016 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
285 Административно наказателно дело (К) No 84/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.Д.Ш. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.4.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 7/20.01.2017 г., постановено по НАХД № 569 по описа за 2016 год. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
286 Административно наказателно дело (К) No 85/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.С.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.4.2017г.
Оставя в сила Решение № 4 от 12.01.2017 г., постановено по нахд № 568, по описа на Районен съд Велинград за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 15-0367-000458/08.06.2015 г., издадено от началник група в РУП – Велинград при ОД на МВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 6, т. 1 от ЗДвП на основание чл. 183, ал. 5, т. 1 от същия закон на Д.С.Г. е наложена глоба в размер на 100 лева и на основание Наредба № N Із-2539 на МВР са му отнети 8 контролни точки. Решението е окончателно.
287 Административно наказателно дело (К) No 86/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.С.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 280/23.12.2016г. по АНД № 489/2016 г. Велинградският районен съд, с което е потвърдил НП № 16-0367-000971/25.07.2016г. на началник група към ОД на МВР гр.Пазарджик, Районно управление Велинград, в частта, с която на К.С.В., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП за нарушение на чл. 6, ал. 1 от ЗДвП РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
288 Административно дело No 87/2017, IV състав Закон за движението по пътищата И.Л.Н. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Л.Н. ***, подадена чрез адв. Г., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 16-0340-000299 от 22.01.2017 г. на началника на РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Септември. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 20.5.2017г.
289 Административно дело No 88/2017, III състав Закон за движението по пътищата И.Л.Н. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Л.Н. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Г. САК против заповед за налагане на ПАМ № 16-0340-000298 от 22.01.2017 г. на началник РУП Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 13.6.2017г.
290 Административно дело No 89/2017, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.9.2017г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик Стефан Янев, подаден против Разрешение изх. № 004-ДФ-14/15.03.2016 г. на кмета на Община Лесичово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 89/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок, считано от уведомяването на страните.
В законна сила на 5.10.2017г.
291 Административно наказателно дело (К) No 90/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Г.Г. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.4.2017г.
Оставя в сила Решение № 666 от 13.12.2016 г., постановено по нахд № 2155, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-1006-000674/25.04.2016 г., издадено от началник на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП на Д.Г.Г. е наложена глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца. Решението е окончателно.
292 Административно наказателно дело (К) No 91/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” Г.И.Б. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 676 от 16.12.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 1863/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
293 Административно наказателно дело (К) No 92/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.4.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 83/30.12.2016 г., постановено по НАХД № 239 по описа за 2016 год. на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
294 Административно дело No 93/2017, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ЧОВЕЧНОСТ" КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 2.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 098 от 24.01.2017 г. на кмета на община Септември. ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на процедурата по провеждане на конкурса, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона съгласно мотивите на настоящето решение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
295 Административно наказателно дело (К) No 94/2017, X състав ЗАНН: РИОСВ ОПТИКС АД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.4.2017г.
Оставя в сила Решение № 82 от 23.12.2016 г., постановено по нахд № 179, по описа на Районен съд Панагюрище за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 1/27.06.2016 г., издадено от директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 120, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за водите на основание чл. 200, ал. 1, т. 6 от същия закон на „Оптикс“ АД е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева. Решението е окончателно.
296 Административно наказателно дело (К) No 95/2017, XI състав ЗАНН: НЗОК РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕНА КАСА ПАЗАРДЖИК МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.4.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 80/16.12.2016 г., постановено по НАХД № 216, по описа за 2016 г., Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
297 Административно дело No 96/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Н.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по жалба на С.Н.Н. *** против Заповед № 3005/15.12.2016г. издадена от Кмета на община Пазарджик . ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 96/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 18.3.2017г.
298 Административно дело No 97/2017, V състав Закон за семейни помощи за деца Л.И.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.4.2017г.
Изменя Заповед № ЗСПД/Д-РА/8596/30.08.2016 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик в обжалваната й част – по отношение на началната дата, от която е отпусната месечната помощ за дете с трайно увреждане по чл. 7, ал. 8 от ЗСПД, като променя посочената в заповедта начална дата от 01.08.2016 г. на 01.03.2016 г. Осъжда Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик да заплати на Л.И.П. разноски по делото в размер на 360 (триста и шестдесет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 23.10.2017
Административно дело № 6006/2017
С решение № 12666 от 23.10.2017 г. по адм. дело № 6006/2017 г. на ВАС -ОБЕЗСИЛВА решение № 182 от 10.04.2017 г., постановено по адм. д. № 97/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, V състав. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Административен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
299 Административно наказателно дело (К) No 98/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК НЧ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1927" Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 695/27.12.2016 г., постановено по НАХД № 1699, по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-000360 от 26.07.2016г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Пазарджик, с което на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1927“, гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2, представлявано от Мария Иванова Тодорова-Митова е наложена имуществена санкция в размер на 100 лева, на основание чл. 416, ал. 5 от КТ във връзка с чл. 415в, ал. 1 от КТ. Решението е окончателно.
300 Административно наказателно дело (К) No 99/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ф.Х.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 690 от 21.12.2016 г., постановено по нахд № 2157, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1278805 на ОД на МВР – Пазарджик, с който за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 182, ал. 2, т. 5 от същия закон на Ф.Х.Ф. е наложена глоба в размер на 200 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
301 Административно дело No 100/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.Т. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.3.2017г.
Отхвърля исковата молба на В.С.Т., с която е предявен против Национална агенция за приходите иск за обезщетение за неимуществени вреди, причинени му в резултат на незаконосъобразния Акт за прихващане или възстановяване № П-16001314025468-004-01/10.10.2014 г. на орган по приходите при ТД на НАП Пловдив, ИРМ – Пазарджик, отменен с Решение № 1210/31.01.2017 г., по адм. д. № 13142/2015 г. на ВАС, като твърдението е, че вредите са му причинени в периода от 10.10.2014 г. до настоящия момент, а претендираният размер на обезщетението е 900 лева, ведно със законната лихва от 31.01.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. Осъжда В.С.Т. да заплати на Националната агенция за приходите разноски по делото в размер на 300 лв. /триста лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
302 Административно дело No 101/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 8, т. 5 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на Община Велинград, приета с Решение № 93/30.03.2006 г. на Общински съвет Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 26.5.2017г.
303 Административно наказателно дело (К) No 102/2017, X състав ЗАНН: КФН ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС АДСИЦ/Н/ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 27.12.2016 г., постановено по АНД № 2272/2016 г., по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
304 Административно дело No 103/2017, I състав ДОПК Н.Н.Д. ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 22.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Н.Д. с ЕГН ********** *** против Решение № 002 /28.07.2016г. на зам.кмет на община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 103/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 6.4.2017г.
305 Административно дело No 104/2017, I състав Закон за достъп до обществена информация Т.Г.Г. ДИРЕКТОР НА В И К -БЕЛОВО ЕООД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Г.Г. старши репортер във вестник „Знаме“ , мълчалив отказ на Управителя на „В и К“ЕООД Белово по заявление за достъп до обществена информация на основание чл.40,ал.1 от ЗДОИ във вр. с чл.149,ал.2 от АПК ИЗПРАЩА преписка на административния орган за ново произнасяне в сроковете и по реда на Закона за достъп до обществената информация с решение за предоставяне или отказ на исканата обществена информация, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Белово да заплати на Т.Г. направените по делото разноски в размер на 10 лв. ( десет лева). Препис от решението, на основание чл. 138 от АПК, да се изпрати на страните. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховен административен съд.
306 Административно дело No 105/2017, I състав Закон за достъп до обществена информация Т.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.4.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Г.Г. старши репортер във вестник „Знаме“ , мълчалив отказ на кмета на община Белово по заявление за достъп до обществена информация на основание чл.40,ал.1 от ЗДОИ във вр. с чл.149,ал.2 от АПК ИЗПРАЩА преписка на административния орган за ново произнасяне в сроковете и по реда на Закона за достъп до обществената информация с решение за предоставяне или отказ на исканата обществена информация, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Белово да заплати на Т.Г. направените по делото разноски в размер на 10 лв. ( десет лева). Препис от решението, на основание чл. 138 от АПК, да се изпрати на страните. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховен административен съд.
307 Административно наказателно дело (К) No 106/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” Ц.А.З. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3 от 11.01.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 554/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
308 Административно дело No 107/2017, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ВР.И.Д ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.7.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на решение № 309/16.01.2017г., прието с протокол № 21 на заседание на Общински съвет Ракитово, проведено на 16.01.2017г. ОСЪЖДА Общински съвет Ракитово да заплати на Областен управител на Пазарджишка област направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
309 Административно наказателно дело (К) No 108/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.С. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.4.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 1/03.01.2017г., постановено по АНД № 1634/2016г. на Районен съд Пазарджик. Вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1006-001143/26.05.2016г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр.Пазарджик, с което на И.С.С. на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 174, ал. 1, т. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 700 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание „глоба" от 700 /седемстотин /лева на 500 /петстотин лева и НАМАЛЯВА срока на наложеното наказание право да управлява МПС от 7 /седем/ месеца на 6 /шест/месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
310 Административно наказателно дело (К) No 109/2017, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” КОЛОВАГ АД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.4.2017г.
ОСТАВЯ в сила решение № 12/06.01.2017 г., постановено по АНД №1974/16, по описа за 2016 г., Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
311 Административно дело No 110/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 22.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Живко Пенев, прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против тестовете на чл. 4, т. 4 и т. 5, чл. 49, ал. 1, т. 7 и чл. 59, ал. 1, т. 5 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Батак ОСЪЖДА Общински съвет Батак ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура Пазарджик направените съдебни разноски в размер на 20 (двадесет) лева за заплатена държавна такса за обнародване. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 110 по описа на съда за 2017 г. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ, в 7-дневен срок от съобщаването на ответника и в 7-дневен срок от днес, тъй като протестиращата страна е в съдебно заседание.
В законна сила на 4.4.2017г.
312 Административно дело No 111/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.О.К.,
А.М.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 14.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 111 по описа на Административен съд- Пазарджик за 2017 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- Велинград. Определението е окончателно.
313 Административно дело No 112/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АГРОКОМЕРС КОЛЕВ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.7.2017г.
Отхвърля жалбата на „Агрокомерс Колев“ ЕООД, със седалище гр. Батак, с която се иска обявяване нищожността на Уведомително писмо № 1598 – 01-2600/9193 от 23.12.2015 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с което се отказва изплащането на финансова помощ по заявка за окончателно плащане № 13/311/00896/3/01 от 13.10.2015 г., съдържаща претенция за изплащане на субсидия в размер на 262 728 лв., и се прекратява договора. Осъжда „Агрокомерс Колев“ ЕООД да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 330 лв. /триста и тридесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му, чрез настоящия съд, пред Върховния административен съд на Република България.
314 Административно дело No 113/2017, I състав ДОПК ХЕРМЕС-91 ЕООД ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 5.5.2017г.
На основание чл. 155, ал. 1 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА АД № 113/2017 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за ответната страна и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за жалбоподателя.
В законна сила на 26.5.2017г.
315 Административно наказателно дело (К) No 114/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Д.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 14.12.2016 г., постановено по анд № 1853/2016 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0340-000488/ от 05.08.2016 г., издадено от Началник на Районно управление Септември при ОД на МВР - Пазарджик, с което за извършеното нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 3, чл. 123, ал. 1, т. 3, буква „а“, чл. 123, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗДвП, на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП на жалбоподателя И.Д.А. е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
316 Административно наказателно дело (К) No 114/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Д.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на И.Д.А., с адрес: ***, относно тълкуване на влязло в сила Решение № 207 от 21.04.2017 г., постановено по КАНД № 114/2017 г., по описа на Административен съд – Пазарджик за наложеното наказание. Решението е окончателно.
317 Административно наказателно дело (К) No 115/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 7.3.2017г.
ИЗПРАЩА КАНД № 115/17 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 115/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
318 Административно наказателно дело (К) No 116/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК К.Ц.А. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 249 от 25.11.2016 г., постановено по АНД № 479/2016 г., по описа на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
319 Административно наказателно дело (К) No 117/2017, XI състав ЗАНН: НАП ПРОТЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 279 от 22.12.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 532/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
320 Частно административно дело (К) No 118/2017, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ С.Р.Ч. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЪРНИЦА Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.3.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 61 от 09.01.2017г. , с което е върната въззивната жалба на С.Ч. и е прекратено производството по гр.д.№1181/16г. по описа на РС Велинград. Връща делото на РС Велинград за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
321 Административно дело No 119/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.М.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 3.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба подадена от Г.М.Б. с ЕГН **********,***, против ГД“ИН“-София, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати обезщетение за периода 02.02.2017г. – 16.02.2017, с оглед претърпените неимуществени вреди от престоя в „Наказателна килия №101“ в Затвора Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 119/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. ВРЪЩА исковата молба на Г.М.Б.. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 20.4.2017г.
322 Административно дело No 120/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.5.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло чл. 4, ал. 2 и чл. 12 ал.2 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имущество на територията на община Сърница. ОТМЕНЯ чл. 4, ал. 1, т. 24 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имущество на територията на община Сърница в частта на текста „...на друго правно основание…....снабдено с писмен документ за изразено съгласие от родител, попечител, настойник и лица, полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание”. ОСЪЖДА Общински съвет Сърница да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 26.5.2017г.
323 Административно наказателно дело (К) No 121/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” И.П.В. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.4.2017г.
ОСТАВЯ в сила решение от 27.12.2016 г., постановено по НАХД № 1458, по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
324 Административно дело No 122/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.Д.Т. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 9.3.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.Д.Т.,***, против Заповед № Д – 58/07.02.2017 г. на началника на затвора в гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 122/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 22.3.2017г.
325 Административно дело No 123/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.П.С. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК,
СПЕЦИАЛИСТ СИНЯ ЗОНА ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.5.2017г.
Отменя Принудителна административна мярка, наложена на М.П.С. на 03.02.2017 г. от Димитър Василев Георгиев, специалист „Синя зона“ при община Пазарджик, изразяваща се в принудително преместване на автомобила на жалбоподателката марка „Фиат“, модел „Пунто“, рег. № РА 4164 ВК. Осъжда община Пазарджик да заплати на М.П.С. 50 /петдесет/ лева, представляващи обезщетение за причинени й от мярката имуществени вреди. Осъжда община Пазарджик да заплати на М.П.С. разноски по делото в размер на 410 /четири стотин и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
326 Административно дело No 124/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 РУМЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Румекс" ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Р. П. Ж., против Заповед № 24 от 02.02.2017 г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство Ракитово“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 124/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 29.3.2017г.
327 Административно дело No 125/2017, IV състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК БИОТРЕНД ЕКСПОРТ ЕООД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 6.3.2017г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С160013-023-0003718/08.11.2016 г. от старши публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Пазарджик, на „Биотренд Експорт“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 7, ет. 3, представлявано от Трендафил Ангелов Христосков, предварителни обезпечителни мерки, а именно: наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкова сметка ***, находяща се в Уникредит Булбанк АД за сумата от 37 297,52 лева и върху банкова сметка ***, находяща се в ТБ Уникредит Булбанк АД за сумата от 37 297,52 лева, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001316004458-020-001/29.06.2016 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 6.3.2017г.
328 Административно дело No 126/2017, V състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК БИОТРЕНД ЕКСПОРТ ЕООД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 1.3.2017г.
Продължава срока на наложените на “Биотренд Експорт” ЕООД предварителни обезпечителни мерки, наложени с Постановление изх. № С160013-023-0003813/14.11.2016 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, а именно: запор върху налични и постъпващи суми по следните две банкови сметки на “Биотренд Експорт” ЕООД в ТБ „Уникредит Булбанк“ АД – BG58UNCR70001522572330 и BG21UNCR70001522572026, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията възложена със ЗВР № Р-16001316007288-020-001/20.10.2016 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 1.3.2017г.
329 Административно дело No 127/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.В.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.5.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София да заплати на Г.В.Т. с ЕГН ********** понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение в размер общо на 700 / седемстотин/ лева за претърпени неимуществени вреди вследствие противоправно бездействие на служители на ГДИН, изразяващо се в неосигуряване на непрекъснат достъп до санитарен възел и течаща вода, стол, топлина и чист въздух в периода на настаняването му в наказателна килия в затвора в гр. Пазарджик от 03.01.2017г. До 12.01.2017г./вкл./, в едно със законната лихва до изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер от 10 000 лева. Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 14-дневен срок получаване на съобщенията за изготвянето му.
330 Административно наказателно дело (К) No 128/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата МЕГАДОМ ООД СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2 от 03.01.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 2400/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
331 Административно дело No 129/2017, V състав Закон за акцизите и данъчните складове МУРАТ ТРЕЙД-2013 ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МУРАТ ТРЕЙД-2013“ ООД, против Заповед № РД-15-73/30.01.2017 г. издадена от началника на Митница Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 129/2017 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, чрез настоящия съд до ВАС, като по отношение на жалбоподателката този срок тече от днес, а по отношение на Митница Пловдив този срок тече от получаване на съобщението.
В законна сила на 7.4.2017г.
332 Административно дело No 130/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.4.2017г.
ОТМЕНЯ чл. 88, ал. 1, т. 10 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Пещера. ОСЪЖДА Общински съвет Пещера да заплати в полза на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ направените по делото разноски в размер на 530 лева /петстотин и тридесет/. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 23.5.2017г.
333 Административно наказателно дело (К) No 131/2017, XI състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК С.Й.З. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 26/18.01.2017 г., постановено по НАХД № 2288, по описа за 2016 г. на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 614 от 07.10.2016 г. на зам.-кмета на Община Пазарджик, с което на С.Й.З.,*** за нарушения на чл. 2, т. 3 и чл. 2, т. 5 от Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик и на основание чл. 32 от Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик е наложена ГЛОБА в размер на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно.
334 Административно наказателно дело (К) No 132/2017, XI състав ЗАНН: БАБХ СТЕД 88 ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 44 от 25.01.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 2362/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
335 Административно наказателно дело (К) No 133/2017, X състав ЗАНН: ДНСК МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 21.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 278/20.12.2016 г., постановено по АНД №539/16, по описа на Районен съд Велинград за 2016 г., И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Пз-26-ДНСК-123 от 03.10.2016г. на Зам.Началника на Дирекция за Национален Строителен Контрол-гр.София,с което „Мини Марица Изток" ЕАД,гр.Раднево,ул."Георги Димитров",№13,търговско дружество,вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 833017552,представлявано от Андон Петров Андонов-Изпълнителен Директор е наложена имуществена санкция в размер на 3000/три хиляди/ лева на основание чл.237, ал.1, т.4 от ЗУТ,във връзка с чл.222, ал.1, т.15 от ЗУТ,за извършено нарушение по чл.178, ал.1 от ЗУТ като законосъобразно. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
336 Административно дело No 134/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 103, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, приета с решение № 189, протокол № 5 от 24.04.2008 г. на Общински съвет Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати от бюджета на Община Велинград на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ БУЛСТАТ 177060406, със седалище и адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 67, с управител Георги Иванов Й. направените по делото разноски в размер на 537.50 лева /петстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 26.5.2017г.
337 Частно административно дело No 135/2017, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Т.Т.К.   Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 28.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Т.К. с ЕГН ********** от с. Бяга, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против бездействия и действия на началника на Затвора Пазарджик да изпрати лишения от свобода на медицински преглед извън мястото за лишаване от свобода, който да определи необходимия хранителен режим във връзка със заболяването му. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 135/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.5.2017
Административно дело № 4528/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5772 от 10.05.2017 г. по адм. дело № 4528/2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 321 от 28.03.2017 г., постановено по адм. дело № 135/2017 г. от Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 10.5.2017г.
338 Административно наказателно дело (К) No 136/2017, X състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНА-2014 ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 35 от 20.01.2017 г., постановено по НАХД № 1842/ 2016 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
339 Административно дело No 137/2017, VI състав Закон за акцизите и данъчните складове ЕТ М.А.-С. НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15-107 от 08.02.2017 г. на началника на Митница Пловдив. ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на ЕТ „М. А. - Столат“, с ЕИК ***, сумата 500 (петстотин) лева, направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.
340 Административно дело No 138/2017, V състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК ЕТ П.-П.П. Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 1.3.2017г.
Продължава срока на наложените на Петко Симеонов Петков с ЕГН ********** с регистрация като ЕТ “Пексим – Петко Петков” ЕИК 117024868 предварителни обезпечителни мерки, наложени с Постановление изх. № С160013-023-0003597/01.11.2016 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, а именно: запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касети, както и суми, предоставени за доверително управление във 27 съществуващи и налични в страната банки, подробно описани в Постановление изх. № С160013-023-0003597/01.11.2016 г., както и запор върху лек автомобил марка Оpel, модел Кадет, рег. № Р8078РА и мотоциклет марка YAMAHA, модел ТДМ 850, рег. № Р1336Х, подробно описани в Постановление изх. № С160013-023-0003597/01.11.2016 г., за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията възложена със ЗВР № Р-16001316004081-020-001/15.06.2016 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 1.3.2017г.
341 Административно дело No 139/2017, III състав Закон за достъп до обществена информация Т.Д.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.4.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № ПО-7/19.01.2017 г. на Вр.ИД Областен управител на Пазарджишка област. ВРЪЩА преписката на Областен управител на Пазарджишка област за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 -дневен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Областен управител на Пазарджишка област да заплати от бюджета на Областна администрация Пазарджик на Т.Д.К., с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 800 /осемстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 17.5.2017г.
342 Административно дело No 140/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 5.4.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ „Български правозащитен алианс“, със седалище гр. Пловдив, подадена чрез пълномощника адв. И.Г.Й., против разпоредбата на чл. 89, ал. 1, т. 10 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Стрелча, приета с Решение № 42/28.02.2008, г, изменена и допълнена с Решение № 466/26.04.2013 г. на ОбС Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 140/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Стрелча, на основание чл. 143, ал. 2 от АПК и предвид направеното искане от страна на жалбоподателя, да заплати на СНЦ „Български правозащитен алианс“, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 67, разноски по производството в размер на 530 лева, от които 10 лева платена държавна такса за разглеждане на жалбата, 20 лева платена такса за публикуване на обявление в Държавен вестник и 500 лева платен адвокатски хонорар, съгласно приложения списък на разноските. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 13.4.2017г.
343 Административно дело No 141/2017, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) О.М.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 10.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на О.М.М.,***, V – то отделение, 9 - та група против Заповед № Д-75 от 22.02.2017 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 141/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.3.2017г.
344 Административно дело No 142/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 РУМЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Румекс" ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Батак, ***, представлявано от Р. П. Ж., против Заповед № 25 от 02.02.2017 г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство Ракитово“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 142/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 29.3.2017г.
345 Административно дело No 143/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 РУМЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Румекс" ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Батак, ***, представлявано от Р. П. Ж., против Заповед № 26 от 02.02.2017 г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство Ракитово“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 143/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 29.3.2017г.
346 Административно дело No 144/2017, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.Г.Д. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2017г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо с изх. № № 02-130-6500/909 от 12.08.2016 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите за предходната национална помощ и обвързано с производството на животни по реда на Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ в частта му по Таблица 2, Колона „Прихваната сума“, с която е приспадната сума от изискуеми задължения по други схеми и мерки, администрирани от ДФЗ, в размер на 11 136,50 лева. ИЗПРАЩА преписката на зам.-изпълнителния директор на ДФЗ за ново произнасяне в отменената част от уведомителното писмо със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част. ОСЪЖДА заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, РА, да заплати от бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ на И.Г.Д. ***, сумата от 110 (сто и десет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
347 Административно наказателно дело (К) No 145/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Г.Д. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.4.2017г.
Оставя в сила Решение № 32 от 19.01.2017 г., постановено по нахд № 2458, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-1006-001148/26.05.2016 г., издадено от началник на Сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОД на МВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП на Н.Г.Д. е наложена глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца. Решението е окончателно.
348 Административно наказателно дело (К) No 146/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Д.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.5.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 36 от 20.01.2017 г., постановено по АНД № 1535/2016 г., по описа на Районен съд - Пазарджик ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
349 Административно дело No 147/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.З.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.8.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Н.З.К., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, предявен на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ОСЪЖДА Н.З.К., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. ОСЪЖДА Н.З.К., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, да заплати на Административен съд – Пазарджик сума в размер на 150 (сто и петдесет) лева, представляваща предварително платено от бюджета на Административен съд – Пазарджик възнаграждение за вещо лице. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
350 Административно дело No 148/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Н.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.Н.Н., с адрес ***, против Заповед № 2986/13.12.2016г. на кмета община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 148/2017 г. по описа на Административен съд-гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.3.2017г.
351 Административно дело No 149/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Лесичово, приета с решение № 170, протокол № 23 от 27.02.2009г. на Общински съвет Лесичово. ОСЪЖДА Общински съвет Лесичово да заплати от бюджета на Община Лесичово на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ БУЛСТАТ 177060406, със седалище и адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 67, с управител Георги Иванов Й. направените по делото разноски в размер на 537.50 лева /петстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 26.5.2017г.
352 Административно дело No 150/2017, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.И.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 27.3.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на Н.И.А., с която обжалва наложеното му наказание с № Д-68/15.02.2017 г. Прекратява административно дело № 150 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на началника на Затвор - Пазарджик.
В законна сила на 28.4.2017г.
353 Административно дело No 151/2017, VI състав ДОПК И.Г.Н. СТАРШИ ИНСПЕКТОР В СЕКТОР КОНТРОЛ КЪМ ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.Н., ЕГН **********,***, против Акт за установяване на задължение по декларация № АУ000784/14.05.2014 г., издаден от Ц. Г. - старши инспектор в сектор „Контрол“ към отдел МДТ при община Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И.Г.Н. за допускане на обезпечение чрез спиране на изпълнението по изпълнително дело № 20168870400956 по описа на ЧСИ Д. Д.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 151/2017 по описа на Административен съд - Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя на звено за местни приходи при Община Пазарджик за произнасяне по подадената от И.Г.Н. жалба срещу Акт за установяване на задължение по декларация № АУ000784/14.05.2014 г., издаден от Ц. Г. - старши инспектор в сектор „Контрол“ към отдел МДТ при община Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.
В законна сила на 22.3.2017г.
354 Административно наказателно дело (К) No 152/2017, X състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК КЕСОВИ ГРУП ООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.4.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 8/06.02.2017 г., постановено по АНД № 270, по описа за 2016 г., Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
355 Административно наказателно дело (К) No 153/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.А.А. СЕКТОР ПП-КАТ КЪМ ОД НА МВР - ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.4.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на З.А.А. против Решение от 03.01.2017 г., постановено по нахд № 2407, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г. Прекратява касационно административно наказателно дело № 153, по описа на Административен съд – Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от настоящето определение да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.5.2017
Административно дело № 5145/2017
С определение № 6453 от 23.05.2017 г. по адм. дело № 5145/2017 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 349/05.04.2017 г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 153/2017 г. Определението е окончателно.
В законна сила на 23.5.2017г.
356 Административно наказателно дело (К) No 154/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Т.К. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 23 от 17.01.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 1318/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
357 Административно дело No 155/2017, I състав Закон за семейни помощи за деца С.М.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 3.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по жалба на С.М.А. с ЕГН ********** *** против Заповед №ЗСПД/Д-РА-ВГ/ 251 от 07.02.2017г. на Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ Велинград . ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 155/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 19.4.2017г.
358 Административно дело No 156/2017, IV състав Закон за семейни помощи за деца С.Т.К.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗСПД/Д-ПА-С/2269 от 03.05.2016 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември, потвърдена с Решение № 13-РД04-0117/17.02.2017 г. на директора на РДСП Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември да заплати от бюджета на ДСП Септември, на С.Т.К.-П. ***, сумата от 310 (триста и десет) лева направени разноските по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
359 Административно дело No 157/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 10.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ ЕИК 177060406 чр. Адв.Й., подадена против Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането /включително разделното/транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на община Белово / приета с Решение №737 от 31.10.2014г. на ОбС Белово . ОСЪЖДА общински съвет Белово да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ ЕИК 177060406 сума в размер на 510лв. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 157/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, Х състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.10.2017
Административно дело № 9891/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12063 от 11.10.2017 г. по адм. дело № 9891/2017 г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 467 от 10.05.2017 г. на Административен съд- Пазарджик, постановено по адм. дело № 157/2017 г. в обжалваната част. ОСЪЖДА Общински съвет- Белово да заплати на Сдружение с нестопанска цел "Български правозащитен алианс" разноски в размер на 500 лв. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.10.2017г.
360 Административно дело No 158/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Й.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ИНСПЕКТОР БОРИС БОРИКОВ НА ДЛЪЖНОСТ РАЗУЗНАВАЧ ПРИ РУП ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Й. ***, подадена чрез адв. В.К. АК Благоевград против заповед за задържане на лице с рег. № 367з-29 от 16.02.2017 г. издадена от инспектор Б.Б. на длъжност „Разузнавач“ при РУ Велинград при ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 17.8.2017г.
361 Административно дело No 159/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.А.Ц. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.10.2017г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите ДА ЗАПЛАТИ на Н.А.Ц. с ЕГН ********** сумата от 1000 /хиляда хиляди/ лв. за претърпени от него неимуществени вреди, заедно със законната лихва върху сумата, считано от 15.04.2015г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди над сумата от 1000 лв. до пълния му размер. ОТХВЪРЛЯ иска срещу Регионална дирекция по горите – Пазарджик за периода 05.11.2014г. до /вкл./до 16.01.2015г., както и за претендирана лихва за периода от 05.11.2014г. до 15.04.2015г. като неоснователен. ОСЪЖДА РДГ Пазарджик ДА ЗАПЛАТИ на Н.А.Ц. с ЕГН ********** , 825лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд чрез Пазарджишки административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
362 Административно наказателно дело (К) No 161/2017, XI състав ЗАНН: МВР С.Н.Л. РУП ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 23.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 229, постановено на 26.04.2017 г. по НАХД № 706, по описа за 2016 год., с което Районен съд Пазарджик е оставил без разглеждане жалбата на С.Н.Л.,***, против Наказателно постановление № 002054 от 10.12.2014 г. на Началника на Сектор „Охранителна полиция“ в РУ – Пазарджик при ОД на МВР – Пазарджик, с което на основание чл. 257, ал. 1 от ЗМВР му е наложена глоба в размер на 200 (двеста) лева, за нарушение на чл. 64, ал. 1 от ЗМВР и е прекратил производството по делото. ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Решението е окончателно.
363 Административно дело No 162/2017, IV състав Закон за движението по пътищата И.С.М. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2017г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0340-000031 от 11.02.2017 г. на началника на РУ Септември, по чл. 171, т. 2а от ЗДвП, по отношение на И.С.М. ***, представляваща „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1 (една) година“, като намалява срока на прилагане на посочената ПАМ на 6 (шест) месеца. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.8.2017г.
364 Административно наказателно дело (К) No 163/2017, X състав ЗАНН: ИАРА ОТДЕЛ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ - ЮЖНА БЪЛГАРИЯ -ПЛОВДИВ КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛ А.П.Г. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.5.2017г.
Отменя Решение № 8 от 30.01.2017 г., постановено по нахд № 321, по описа на Районен съд Пещера за 2016 г., с което е отменено наказателно постановление № 081/10.10.2016 г., издадено от началника на Отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ – Пловдив към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Връща делото на друг състав на Районен съд Пещера за ново разглеждане при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания. Решението е окончателно.
365 Административно наказателно дело (К) No 164/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” И.С.Р. АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1 от 03.01.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 241/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. Решението е окончателно.
366 Административно наказателно дело (К) No 165/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Н.М. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.5.2017г.
ОСТАВЯ в сила решение от 25.01.2017 г., постановено по НАХД № 1541 по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърдено НП №№15-1006-000728 от 09.04.2015 г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, с което на С.Н.М., за нарушение на чл. 103 от ЗДвП, на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от същия е наложена глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 (три) месеца, Решението е окончателно.
367 Административно наказателно дело (К) No 166/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Л.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 684 от 19.12.2016 г., постановено по АНД № 2119/2016 г., по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
368 Административно наказателно дело (К) No 167/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.А.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.5.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 66/07.02.2017 г., постановено по НАХД № 2409 по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик Решението е окончателно.
369 Административно наказателно дело (К) No 168/2017, X състав ЗАНН: КФН ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС АДСИЦ/Н/ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 13 от 06.01.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 2271/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
370 Административно дело No 169/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на СНЦ „Български правозащитен алианс“, БУЛСТАТ ***, подадена чрез пълномощник адвокат Й., против разпоредбите на чл. 64, ал. 3, чл. 65, ал. 2 и чл. 66, ал. 1 от Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането /включително разделното/ транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на община Белово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 169/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Материалите по делото ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 157, по описа за 2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 14.4.2017г.
371 Административно дело No 170/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВЪЛЧАНОВАТА КЪЩА ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 3.4.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Вълчанова къща“ EООД против Удостоверение за търпимост № 25/23.09.2013 г. на главния архитект на община Батак. Прекратява административно дело № 170, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от настоящето определение да се изпрати на страните по делото.
В законна сила на 19.4.2017г.
372 Административно дело No 171/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави МИРЧО-2013 ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Мирчо-2013“ ЕООД, подадена чрез адв. Славова и адв. М.,***, против Наредбата за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Септември, приета с Решение № 386 на Общински съвет гр. Септември, взето с Протокол № 16/28.07.2016 г. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
373 Административно наказателно дело (К) No 172/2017, X състав ЗАНН: Здравна инспекция НКГ 15 ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР.ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 10 от 07.02.2017 г., постановено по нахд № 268, по описа на Районен съд Панагюрище за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 53/20.10.2016 г., издадено от директора на РЗИ Пазарджик, с което за нарушение на чл. 56, ал. 1 от Закона за здравето на основание чл. 218, ал. 3 от същия закон на „НКГ-15“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева. Решението е окончателно.
374 Административно дело No 173/2017, III състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ А.Х.Б. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЪРНИЦА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Х.Б. с ЕГН ********** *** против отказ на Общинска служба „Земеделие“ гр. Сърница да издаде решение за възстановяване на земя по чл. 17 от ЗСПЗЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 173/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд гр. Велинград. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
375 Административно дело (К) No 174/2017, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНА БРАЦИГОВО А.Т.Т.,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕЩЕРА
Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 174/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд Пазарджик и Върховен административен съд. Изпраща делото на Върховен административен съд на Република България за разглеждане на спора за подсъдност от състав по чл.135, ал.3 АПК. Определението не подлежи на обжалване.
376 Административно дело No 175/2017, III състав КСО ЕТ Р.К.-Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Р.К. – Ради“ с ЕИК 112539729, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар“ № 47, представлявано от Р.Т.К. против решение № 1012-12-6/1 от 15.02.2017 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № РЖ-5-12-00211869/28.12.2016 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ Пазарджик. ОСЪЖДА ЕТ „Р.К. – Ради“ с ЕИК 112539729, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар“ № 47, представлявано от Р.Т.К. да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
377 Административно наказателно дело (К) No 176/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.А.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.5.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение №64/06.02.2017г., постановено по АНД № 2410 по описа за 2016 год., Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
378 Административно дело No 177/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 31.5.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на Чл.103 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница, която гласи :“ До участие в търгове и/или конкурси не се допускат лица, които: 1.Към момента на откриване на процедурата имат не погасени задължения към Общината; 2.В последните три години системно са просрочвали погасяването на задълженията си към Общината; 3.Които дължат суми по изтекли или прекратени в последните три години договори с Общината“ ОСЪЖДА Общински съвет Сърница да заплати в полза на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ ЕИК 177060406 направените по делото разноски в размер на 530/ петстотин и тридесет лева/.
В законна сила на 24.6.2017г.
379 Административно дело No 178/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Г.К. КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 5.7.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 94 от 08.02.2017 г. на кмета на Община Батак за премахване на незаконен строеж „Реализирана постройка“, намиращ се в гр. Батак с административен адрес: ул. „Антонивановци“ № 130, кв. 60 УПИ V-629 с идентификатор 02837.501.629 по КК на гр. Батак. ОСЪЖДА Кмета на Община Батак да заплати на А.Г.К. *** направените по делото разноски в размер на 710 /седемстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.8.2017г.
380 Административно дело No 179/2017, III състав Закон за водите ЕКО-ХИДРОВАТ ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № РЯ-01-59/211 от 29.12.2016 г. на „Еко – Хидроват“ ООД с ЕИК 112619997, със седалище и адрес на управление с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик, представлявано от управителя Сергей Василев Стойнов против мълчалив отказ на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив да се произнесе по заявление с вх. № Ря-01-59/29.09.2011 г., № РЯ-01-59/28.01.2014 г. и № РЯ-01-59/07.07.2015 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 179/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.4.2017г.
381 Административно дело No 180/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.5.2017г.
ОТМЕНЯ чл. 59 от Наредба за обществения ред в община Пазарджик. ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбата на чл. 60 от Наредба за обществения ред в община Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 2.6.2017г.
382 Административно дело No 181/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.4.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на Н.Н.А. с адрес ***, против Висшия адвокатски съвет гр. София, подадена с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с посочена цена на иска 1000 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 181/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.6.2017
Административно дело № 5407/2017
С определение № 7611 от 15.06.2017 г. постановено по дм. дело № 5407/2017 г. на ВАС- оставя в сила опеделение № 381/11.04.2017 г., постановено по адм. дело № 181/2017 г. по описа на АС гр. Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.6.2017г.
383 Административно дело No 182/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.А.Я. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.6.2017г.
ОСЪЖДА Национален осигурителен институт гр. София, бул. „Александър Стамболийски № 62-64 да заплати на Р.А.Я. с ЕГН ********** ***, сумата от 1 000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в резултат на отменен незаконосъобразен административен акт, а именно Решение № МП-2621#1 от 24.02.2014 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 15.03.2017 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.А.Я. с ЕГН ********** *** против Национален осигурителен институт гр. София, бул. „Александър Стамболийски № 62-64 за сумата над 1 000 /хиляда/ лева до претендирания размер от 20 000 /двадесет хиляди/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Национален осигурителен институт гр. София, бул. „Александър Стамболийски № 62-64 да заплати на Р.А.Я. с ЕГН ********** ***, сумата от 1 000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в резултат на отменен незаконосъобразен административен акт, а именно Решение № МП-2622#1 от 24.02.2014 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 15.03.2017 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.А.Я. с ЕГН ********** *** против Национален осигурителен институт гр. София, бул. „Александър Стамболийски № 62-64 за сумата над 1 000 /хиляда/ лева до претендирания размер от 40 000 /четиридесет хиляди/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Национален осигурителен институт гр. София, бул. „Александър Стамболийски № 62-64 да заплати на Р.А.Я. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 3 310 /три хиляди триста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
384 Административно наказателно дело (К) No 183/2017, XI състав ЗАНН: КФН ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС АДСИЦ/Н/ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 40 от 23.01.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 2270/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
385 Административно наказателно дело (К) No 184/2017, X състав ЗАНН: КФН ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС АДСИЦ/Н/ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 41 от 24.01.2017 г., постановено по АНД № 2306/2016 г., по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
386 Административно дело No 185/2017, V състав Закон за движението по пътищата И.В.П. НАЧАЛНИКА НА РУП СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.6.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0340-000055/25.02.2017 г. на началника на РУП Септември при ОД на МВР - Пазарджик, с която на жалбоподателя за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1, предл. 2 от ЗДвП е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 1, б.“б“ – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. ОСЪЖДА РУП Септември при ОД на МВР Пазарджик да заплати на И.В.П. разноски по делото в размер на 510 лева (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.7.2017г.
387 Административно наказателно дело (К) No 187/2017, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК А.К.И. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 65/06.02.2017 г., постановено по НАХД № 2729 по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
388 Административно наказателно дело (К) No 188/2017, X състав ЗАНН: ДКСБТ СТЕД-88 ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 59 от 03.02.2017 г., постановено по нахд № 2627, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 04423/28.11.2016 г., издадено от председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, с което за нарушение на чл. 3б от Закона за стоковите борси и тържищата на основание чл. 65, ал. 2 от същия закон на „Стед-88“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Решението е окончателно.
389 Административно наказателно дело (К) No 189/2017, XI състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА УНИВЕРС ЙОРДАНОВ ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.5.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 58/03.02.2017 г., постановено по НАХД № 2622, по описа за 2016 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
390 Административно дело No 190/2017, IV състав Закон за движението по пътищата Г.Г.К. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.К.,***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 17-0340-000042/16.02.2017 г. на началника на РУ на МВР Септември. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.7.2017г.
391 Административно дело No 191/2017, VI състав Закон за движението по пътищата И.В.П. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.6.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0340-000056/25.02.2017г. на началник на Районно управление Септември при ОДМВР-Пазарджик, с която е наложена санкция по чл. 171, т.2а от ЗДвП- прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от една година и са снети два броя регистрационни табели № *** и СРМПС № 005031495-част втора. ОСЪЖДА РУП – Септември при ОД на МВР Пазарджик да заплати на И.В.П. с ЕГН **********, сумата в размер на 810лв. /осемстотин и десет лева/, представляваща направени съдебни разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.7.2017г.
392 Административно дело No 192/2017, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА" СОФИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.3.2017г.
ИЗПРАЩА АД № 192/17 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 192/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
393 Административно дело No 193/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.Г.К. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.6.2017г.
Отменя Заповед № ДК-10-ЮЦР-9/26.01.2017 г. на началника на РДНСК – ЮЦР в обжалваната й част, с която е отменено Разрешение за строеж № 35/04.10.2016 г. в частта му, отнасяща се до „стопанска сграда“ и „плътна ограда“ Н ? 2,20 м – по северната граница в собствен имот УПИ ХІІ – 190 по плана на гр. Стрелча, издадено от главния архитект на община Стрелча с възложители: К.Г.К., Г.Н.У., К.Г.В. и М.Г.Н., като вместо това постановява: Оставя в сила Разрешение за строеж № 35/04.10.2016 г. в частта му, отнасяща се до „стопанска сграда“ и „плътна ограда“ Н ? 2,20 м – по северната граница в собствен имот УПИ ХІІ – 190 по плана на гр. Стрелча, издадено от главния архитект на община Стрелча с възложители: К.Г.К., Г.Н.У., К.Г.В. и М.Г.Н.. Осъжда РДНСК – ЮЦР да заплати на К.Г.К. разноски по делото в размер на 640 лева (шестстотин и четиридесет) лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.7.2017г.
394 Административно наказателно дело (К) No 194/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ж.Ж.М. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 74/09.02.2017 г., постановено по НАХД № 989 по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
395 Административно дело No 195/2017, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.7.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №131/23.02.2017г. на Кмета на Община Стрелча с която е отказано разрешаване изработване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план /ПУП/по Заявление на П.К..*** преписката по заявление на П.К. за ново произнасяне при съобразяване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Стрелча да заплати на П.П.К. сумата в размер на 260 лв, представляваща направени съдебни разноски. РЕШЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му пред ВАС София .
396 Административно дело No 196/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.5.2017г.
Отменя чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 16, ал. 4 в частта „не е деклариран като основно жилище по смисъла на ЗМДТ“, чл. 48, т. 30 в частта „и с разрешения за поставяне по чл. 56 от ЗУТ“, чл. 51а, ал. 2, т. 6, чл. 89 и чл. 89б от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик. Осъжда Общински съвет – Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура - Пазарджик разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 20.6.2017г.
397 Административно дело No 197/2017, IV състав Закон за водите ЕКО-ХИДРОВАТ ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 24.4.2017г.
ИЗПРАЩА делото на петчленен състав на ВАС за определяне на подсъдността. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 197/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.
398 Административно дело No 198/2017, I състав Закон за движението по пътищата И.Д.В. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 20.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по жалба на И.Д.В. *** с ЕГН ********** против Заповед за прилагане на ПАМ №17-0310-000033/18.02.2017г. на Началник група към ОДМВР Пазарджик, РУ Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 198/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 3.5.2017г.
399 Административно дело No 199/2017, III състав Закон за движението по пътищата И.Д.В. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.В. с ЕГН ********** *** против заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 17-0310-000034/18.02.2017 г. на Началник група към РУП Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 199/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на директора на ОД на МВР гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.4.2017г.
400 Административно дело No 200/2017, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.С.В. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.4.2017г.
Отхвърля жалбата на лишения от свобода П.С.В. против Заповед № Д-105/17.03.2017 г. на началника на Затвор Пазарджик, с която му е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия“. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.4.2017г.
401 Административно наказателно дело (К) No 201/2017, XI състав ЗАНН: РИОСВ СВИКОМ АД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 70 от 08.02.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 2718/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
402 Административно наказателно дело (К) No 202/2017, X състав ЗАНН: РИОСВ С.Н.Л. РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.5.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 77 от 10.02.2017 г., постановено по АНД № 2331/2016 г., по описа на Районен съд гр. Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 09/10.10.2016 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик, с което на С.Н.Л. ***, с ЕГН **********, е наложена глоба в размер на 2000 (две хиляди) лева, на основание чл.166, т.3, във връзка с чл.165 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), за нарушение на чл.155, ал.2, във връзка с чл.166, т.3 от ЗООС. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
403 Административно наказателно дело (К) No 203/2017, X състав Други по ЗАНН КОЛОВАГ АД ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 61 от 03.02.2017 г., постановено по нахд № 2456, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № НИ-1-12-00194801/10.11.2016 г., издадено от ръководителя на ТП на НОИ Пазарджик, с което за нарушение на чл. 349, ал. 1 от КСО на „Коловаг“ АД (с предишна фирма „Вагоноремонтен завод – 99“ АД) е наложено наказанието имуществена санкция в размер на 500 лева. Решението е окончателно.
404 Частно админист. наказателно дело (К) No 204/2017, XI състав Частни КАНД и КАД ХРИС ООД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 10.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 665/22.02.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 254/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
405 Административно наказателно дело (К) No 205/2017, X състав ЗАНН: ДИТ НЧ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1927" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 53 от 01.02.2017 г., постановено по нахд № 1693, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 13-000-359/26.07.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с което за нарушение на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 415в, ал. 1 от КТ на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1927“ е наложена имуществена санкция в размер на 100 лева.Решението е окончателно.
406 Административно наказателно дело (К) No 206/2017, X състав ЗАНН: ДИТ НЧ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1927" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 54 от 01.02.2017 г., постановено по нахд № 1696/16г., по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г..
407 Административно дело (К) No 207/2017, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕЩЕРА Н.Т.К. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 106 от 13.02.2017 г. постановено по адм.д. № 678/ 2016 г. Районен съд Пещера. ОТХВЪЛЯ жалбата на Н.Т.К.,*** против писмо с № ПО-44-90/23.06.2006г. на началник Общинска служба по земеделие – Пещера. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
408 Административно дело (К) No 208/2017, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕЩЕРА Ю.Т.Н. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 756/21.12.2016 г., постановено по гр. д. № 478/2016 г. на Районен съд – Пещера. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
409 Административно дело No 209/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи И.М.Ю. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛАДШИ РАЗУЗНАВАЧ ДИМИТЪР ЛЕКОВ ПРИ РУ-ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 7.4.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на И.М.Ю. против Заповед за задържане на лице № 367зз-61/22.03.2017 г. на полицейски орган при РУП Велинград. Прекратява административно дело № 209, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.4.2017г.
410 Административно дело No 210/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.П.Д. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.П.Д. с ЕГН **********, с адрес за съобщения и призоваване гр. София, ул. „Петър Парчевич“ № 41 против разрешение за строеж № 56 от 02.09.2015 г. на главен архитект на Община Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 210/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Южен централен район гр. Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.4.2017г.
411 Административно дело No 211/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Стефан Георгиев Янев – прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, против Решение № 36/23.02.2017 г. на ОбС – Пазарджик. ОСЪЖДА Окръжна прокуратура гр. Пазарджик да заплати в полза на Община Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 400 (четиристотин) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
412 Административно дело No 211/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 26.7.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 27.06.2017 г. за даване ход на устните състезания на адм. д. № 211/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ без разглеждане протест на Стефан Георгиев Янев – прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, против Решение № 36/23.02.2017 г. на ОбС – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 211/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 10.10.2017
Административно дело № 9941/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11888 от 10.10.2017 г. по адм. дело № 9941/2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ Определение № 714 от 26. 07. 2017 г. по административно дело № 211 по описа за 2017 г. на Административен съд- Пазарджик. ВРЪЩА делото на Административен съд- Пазарджик за продължаване на следващите се съдопроизводствени действия. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
413 Административно дело No 212/2017, VI състав Кодекс на труда ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Център за спешна медицинска помощ – гр. Пазарджик, представляван от директора д-р Н. Р. П., чрез адвокат К., против точка 1 и точка 5 от принудителната административна мярка, дадена с Протокол ФА № 1700752/22.02.2017г. на служители на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
414 Административно дело No 213/2017, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.С.Г.А.,
Е.С.П.,
В.П.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 26.9.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.Г.-А., Е.С.П. и В.П.Г., подадена чрез адв. А.Р.А.,***, срещу Заповед № 552/06.03.2017 г. на кмета на община Пазарджик, за поправка на очевидна фактическа грешка. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 213/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. В приложеното писмено становище от 01.09.2017 г. процесуалният представител на община Пазарджик е поискал присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 500 лева. Настоящият съдебен състав намира, че това искане е направено своевременно и е основателно, поради което ОПРЕДЕЛИ: ОСЪЖДА Г.С.Г.-А., Е.С.П. и В.П.Г.,***, с посочен съдебен адрес ***, да заплатят на Община Пазарджик юрисконсултско възнаграждение по настоящото производство в размер на 500 (петстотин) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, за всички присъстващи страни и техните процесуални представители пред Върховния административен съд на Република България.
415 Административно дело No 214/2017, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър И.К.К.,
Б.А.К.,
А.А.К.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.К.К., Б.А.К. и А.А.К., тримата с адрес ***, против Заповед № 18-1405/01.03.2017г. на началник на СГКК гр. Пазарджик. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
416 Административно наказателно дело (К) No 215/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.М.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.5.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 24/23.02.2017 г., постановено по НАХД № 584 по описа за 2016 год. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
417 Административно наказателно дело (К) No 216/2017, X състав ЗАНН: МВР И.М.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 22 от 21.02.2017 г., постановено по АНД № 33/2017 г., по описа на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
418 Административно наказателно дело (К) No 217/2017, X състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК АВАНГАРД-2002 ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 9 от 06.02.2017 г., постановено по нахд № 272, по описа на Районен съд Панагюрище за 2016 г., с което е отменено наказателно постановление № 112/11.11.2016 г., издадено от директора на Областна дирекция по безопасност на храните Пазарджик, с което за нарушение на чл. 372, ал. 1 от Закона за ветеринарната и медицинската дейност на основание чл. 450б, ал. 2 във връзка с ал. 1 от същия закон на „Авангард – 2002“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева. Решението е окончателно. ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Георги Видев Считам, че мнозинството неправилно прие, че решението на районният съд е законосъобразно. Споделям мотивите на касационния състав, че в административно-наказателното производството не е доказано извършването от „Авангард – 2002“ ООД на вмененото му административно нарушение. Независимо от това считам, че решението на районния съд е постановено в нарушение на процесуалните правила, като той е отменил НП без да положи необходимите усилия за разкриване на обективната истина. Действително възражението по АУАН и съответстващата му поддържана пред районния съд теза на наказаното лице, че в случая не е била налице продажба на ВМП, а продажба на ветеринарна услуга, в рамките на която съответното животно е било третирано с такъв продукт, изглеждат обосновани и резонни. Но съдът ги е приел без да изпълни процесуалното си задължение за събиране на нови доказателства, основавайки решението си единствено и само на доказателствата, събрани в административнонаказателното производство. Следва да се има предвид също, че независимо от резонността на посочената защитна теза, за достоверността на същата не са събрани никакви доказателства. Напротив – доказателства за извършване на нарушението от лечебницата са събрани от административнонаказателните органи и представени по делото, макар и да е поставена под съмнение тяхната доказателствена сила: Това е липсата на четирите ВМП и обяснението на служителя на лечебницата, че същите са продадени. Затова считам, че касационният състав не следваше да остави в сила решението на районния съд, а да го отмени и да го върне за ново разглеждане на друг първоинстанционен състав със следните задължителни указания: да бъде извършен разпит на служителя на наказаното лице д-р Любомир Спасов и да бъдат събрани писмени, а евентуално и гласни доказателства относно предоставяните ветеринарномедицински услуги от „Авангард – 2002“ ООД.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Георги Видев Считам, че мнозинството неправилно прие, че решението на районният съд е законосъобразно. Споделям мотивите на касационния състав, че в административно-наказателното производството не е доказано извършването от „Авангард – 2002“ ООД на вмененото му административно нарушение. Независимо от това считам, че решението на районния съд е постановено в нарушение на процесуалните правила, като той е отменил НП без да положи необходимите усилия за разкриване на обективната истина. Действително възражението по АУАН и съответстващата му поддържана пред районния съд теза на наказаното лице, че в случая не е била налице продажба на ВМП, а продажба на ветеринарна услуга, в рамките на която съответното животно е било третирано с такъв продукт, изглеждат обосновани и резонни. Но съдът ги е приел без да изпълни процесуалното си задължение за събиране на нови доказателства, основавайки решението си единствено и само на доказателствата, събрани в административнонаказателното производство. Следва да се има предвид също, че независимо от резонността на посочената защитна теза, за достоверността на същата не са събрани никакви доказателства. Напротив – доказателства за извършване на нарушението от лечебницата са събрани от административнонаказателните органи и представени по делото, макар и да е поставена под съмнение тяхната доказателствена сила: Това е липсата на четирите ВМП и обяснението на служителя на лечебницата, че същите са продадени. Затова считам, че касационният състав не следваше да остави в сила решението на районния съд, а да го отмени и да го върне за ново разглеждане на друг първоинстанционен състав със следните задължителни указания: да бъде извършен разпит на служителя на наказаното лице д-р Любомир Спасов и да бъдат събрани писмени, а евентуално и гласни доказателства относно предоставяните ветеринарномедицински услуги от „Авангард – 2002“ ООД. Съдия Г. Видев:
419 Административно наказателно дело (К) No 218/2017, X състав ЗАНН: КЗП ГОЛЧЕВ И СИЕ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 78 от 10.02.2017 г., постановено по АНД № 2469/2016 г., по описа на Районен съд – Пазарджик. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К-037283/17.10.2016 г. на директор на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите, с което на „Голчев и Сие“ ЕООД, представлявано от управителя Ж. Г. Г., за нарушение на чл. 114, т.1 от Закона за туризма, на основание чл. 206, ал. 1 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 1000 (хиляда) лева. Решението не подлежи на обжалване и/или протест.
420 Административно наказателно дело (К) No 219/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.В.З. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 9 от 01.02.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 326/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
421 Административно наказателно дело (К) No 220/2017, X състав ЗАНН: ИАРА ОТДЕЛ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ - ЮЖНА БЪЛГАРИЯ -ПЛОВДИВ КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛ Н.В.З. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 10 от 10.02.2017 г., постановено по нахд № 328, по описа на Районен съд Пещера за 2016 г., с което е отменено наказателно постановление № 76/14.09.2016 г., издадено от началника на отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с което за нарушение на чл. 24, ал. 5 от Закона за рибарството и аквакултурите на основание чл. 66, ал. 3 от същия закон на Н.В. Забурдаев е наложена глоба в размер на 400 лева. Решението е окончателно.
422 Административно дело No 221/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи К.И.Т. ИЛИАН ПЕТКОВ-ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.7.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 03.07.2017 г. за даване ход по същество на адм. дело № 221/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.И.Т. с ЕГН № ********** ***, подадена чрез адв. К.-П. против фактическо задържане на лице на 14.03.2017 г., извършено от И.П. – полицейски орган при РУ Септември към ОД на МВР гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 221/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОСЪЖДА К.И.Т. с ЕГН № ********** *** да заплати на И.П. – полицейски орган при РУ Септември към ОД на МВР гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 600 /шестстотин/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.10.2017
Административно дело № 11218/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12521 от 18.10.2017 г. по адм. дело № 11218/2017 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 671 от 07.07.2017 г., постановено по адм. дело № 221/2017 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 18.10.2017г.
423 Административно наказателно дело (К) No 222/2017, XI състав ЗАНН: НАП ТД НАП ПЛОВДИВ, ИРМ ПАЗАРДЖИК Ц.Й.С. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение /без номер/ от 26.01.2017г., постановено по н.а.х. дело № 1823/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
424 Административно наказателно дело (К) No 223/2017, XI състав ЗАНН: БАБХ Ж.В.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 86/15.02.2017 г., постановено по НАХД № 904, по описа за 2016 г. на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 21 от 26.04.2016 г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните Пазарджик, с което е наложена глоба в размер на 500 лева на основание чл. 53 от ЗАНН, във връзка с чл. 417, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност на Ж.В.А. ***, за нарушение на чл. 132, ал. 1, т. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Решението е окончателно.
425 Административно наказателно дело (К) No 224/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.И.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 29.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №26/24.02.2017 г. постановено по АНД № 41/2017г. по описа на Районен съд-Велинград, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-0367-002144 /12.01.2017 година на Началник група при РуП Велинград към ОД на МВР Пазарджик , с което на Х.И.В. *** , с ЕГН**********, са наложени АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ: глоба в размер на 1000 / хиляда / лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, на основание чл. 174,ал.1 от ЗДвП,за нарушение на чл. 5,алЗ,т.1 от ЗДвП. ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0367-002144 /12.01.2017 година на Началник група при РуП Велинград към ОД на МВР Пазарджик , с което на Х.И.В. *** , с ЕГН**********, са наложени АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ: глоба в размер на 1000 / хиляда / лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, на основание чл. 174,ал.1 от ЗДвП,за нарушение на чл. 5,алЗ,т.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 1000 лв. на 800 лв. и лишаването от право да управлява МПС от дванадесет месеца на осем месеца.
426 Административно наказателно дело (К) No 225/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.И.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 29.5.2017г.
ОБЕЗСИЛВА Решение 18/20.02.2017г., постановено по АНД №266 по описа за 2016 год., Районен съд – Панагюрище в частта с която е потвърдил Наказателно постановление № 16-0310-000617 от 17.11.2016г. на Началника на РУ на МВР Панагюрище, с което за нарушение на чл.137а,ал.1 от Закона за движение по пътищата, на Л.И.К., с ЕГН- **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 50,00 (петдесет лева) на основание чл.183,ал.4,т.7,пр.1 от ЗДВ. ОТМЕНЯ Решение 18/20.02.2017г., постановено по АНД №266 по описа за 2016 год., Районен съд – Панагюрище в останалата част, ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0310-000617 от 17.11.2016г. на Началника на РУ на МВР Панагюрище, с което за нарушение на чл.137а,ал.1 от140,ал.1 от Закона за движение по пътищата, на Л.И.К., с ЕГН- **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.175,ал.1,т.1 от ЗДвВ, като намалява размера на глобата от 200 лв. на 100 лева, а срока на лишаване от правоуправление от 6 месеца на 2 месеца.
427 Административно наказателно дело (К) No 226/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.Д.К. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.5.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 20/27.02.2017 г., постановено по НАХД № 293 по описа за 2016 год. на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
428 Административно дело No 228/2017, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители З.А.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-РД/629 от 10.03.2017 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ в частта по т. ІІ, с която е отказано финансиране по заявлението за подпомагане на З.А.П. с УРН 425187. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София да заплати на З.А.П. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в общ размер на 30 300 /тридесет хиляди и триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
429 Административно наказателно дело (К) No 229/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Д.С.Т. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 114 от 27.02.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 109/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
430 Административно наказателно дело (К) No 230/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.М.У. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПП Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 100 от 22.02.2017 г., постановено по АНД № 91/2017 г., по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърден електронен фиш серия К № 1456354, издаден от ОДМВР - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
431 Административно дело No 231/2017, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.К.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 24.4.2017г.
ВРЪЩА искова молба и нейно допълнение, подадена от К.К.М., срещу Мирослав Добрев с правно основание чл.1, ал.1 ЗОДОВ за обезщетение в размер на 6 600 лв. шест хиляди и шестстотин лева) . ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 231/2017 г . по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.6.2017
Административно дело № 5620/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7183 от 08.06.2017 г. по адм. дело № 5620/ 2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 421 от 24.04.2017 г., постановено по адм. дело № 231/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.6.2017г.
432 Административно дело No 232/2017, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА-1914 С.ДИНКАТА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба от „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА -1914“ с БУЛСТАТ 112075983, представлявано от С.С. – Председател, чрез адв.К. от ПАК против ДФ“Земеделие“ с цена на иска 39 734.33лв., от които главница 39265.46лв. и лихва 458.87 лв.. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 232/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 18.10.2017
Административно дело № 9855/2017
ОТМЕНЯ определение № 548/08.06.2017 г. на Административен съд Пазарджик по адм.д. № 232/2017 г. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия състав на Административен съд Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не може да се обжалва.
433 Административно дело No 233/2017, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 3.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на директора на РИОСВ Пазарджик, против Решение № 329/27.01.2017 г. на ОбС Белово. ПРЕКРАТЯВА АД № 233/2017 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с ч.ж. пред ВАС, подадена чрез настоящия съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.7.2017г.
434 Административно наказателно дело (К) No 234/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Д.Г. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 124 от 28.02.2017 г., постановено по нахд № 2702, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., с което е изменено наказателно постановление № 16-1006-002143/03.10.2016 г., издадено от началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик, като размерът на наложените на А.Д.Г. с постановлението санкции глоба и лишаване от право да управлява МПС за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движение по пътищата с решението са намалени съответно на 500 лв. и 6 месеца. Решението е окончателно.
435 Административно наказателно дело (К) No 235/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.В.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 73 от 09.02.2017 г., постановено по АНД № 1732/2017 г., по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
436 Административно наказателно дело (К) No 236/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК НЧ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1927" Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 128/02.03.2017 г., постановено по НАХД № 1697, по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-000391 от 26.07.2016 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с което на основание чл. 416, ал. 5, във връзка с чл. 415в, ал. 1 от КТ, за нарушение на чл. 12, ал. 1 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата, на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1927“ гр. Белово, ЕИК 112046608, със седалище и адрес на дейността гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2, е наложена имуществена санкция в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
437 Административно наказателно дело (К) No 237/2017, X състав ЗАНН: ДИТ НЧ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1927" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 117/27.02.2017 г., постановено по НАХД № 1698, по описа за 2016 г. на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърдено Наказателно постановление № 13-000376/26.07.2016 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
438 Административно наказателно дело (К) No 238/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК НЧ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1927" Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 129/02.03.2017 г., постановено по НАХД № 1700, по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-000377 от 26.07.2016 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с което на основание чл. 416, ал. 5, във връзка с чл. 415в, ал. 1 от КТ, за нарушение на чл. 12, ал. 1 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата, на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1927“ гр. Белово, ЕИК 112046608, със седалище и адрес на дейността гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2, представлявано от председателя Мария Иванова Тодорова-Митова е наложена имуществена санкция в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
439 Административно наказателно дело (К) No 239/2017, X състав ЗАНН: ДИТ НЧ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1927" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 118 от 27.02.2017 г., постановено по нахд № 1701, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 13-000-379/26.07.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с което за нарушение на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 415в, ал. 1 от КТ на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1927“ е наложена имуществена санкция в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
440 Административно дело No 240/2017, IV състав Закон за движението по пътищата Н.А.А. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.А. ***, против Заповед за прилагане на ПАМ № 16-1006-000914 от 19.11.2016 г. на Началник-сектор Пътна полиция към ОД на МВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 240/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 1.7.2017г.
441 Административно наказателно дело (К) No 241/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ЕЛТО-ПЕРЛА ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.5.2017г.
Отменя Решение № 13 от 15.02.2017 г., постановено по нахд № 334, по описа на Районен съд Пещера за 2016 г., с което е отменено наказателно постановление № 13-000335/29.09.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, като вместо това постановява: Потвърждава наказателно постановление № 13-000335/29.09.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с което за нарушение на чл. 275, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на основание чл. 413, ал. 2 от КТ на „Елто-Перла“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева. Решението е окончателно.
442 Административно наказателно дело (К) No 242/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” ПЕРГАМ ДК ЕООД АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.6.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 19/08.03.2017 г., постановено по НАХД № 357, по описа за 2016 год. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
443 Административно дело No 243/2017, V състав Закон за движението по пътищата С.С.Г. НАЧАЛНИК РУП ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.8.2017г.
Отхвърля жалбата на С.С.Г. против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0310-000045/15.03.2017 г., издадена от началника на Районно управление „Полиция” Панагюрище, с която е наредено отнемането на свидетелството за управление на МПС на Г. до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от осемнадесет месеца. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 22.9.2017г.
444 Административно дело No 244/2017, I състав Закон за движението по пътищата С.С.Г. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С.С. *** с ЕГН ********** против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0310-000046 от 15.03.2017. на Началник РУП към ОДМВР Пазарджик, РУ Панагюрище. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.
445 Административно дело No 245/2017, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 29.6.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Министерство на правосъдието, представлявано от министър М. П., с адрес: ***, срещу Решение изх. № 17-99/07.03.2017 г. на началника на СГКК гр. Пазарджик за отказ за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър, състоящи се в нанасяне на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 56277.502.959.4. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 245/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България за жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес, а за административния орган - в 7-дневен срок считано от получаване на съобщението за днешното определение.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 9.11.2017
Административно дело № 10277/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13641 от 09.11.2017 г. по адм. дело № 10277/2017 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Протоколно определение с № 639/29.06.2017 г. на Административен съд- Пазарджик по адм. дело № 245/ 2017 г. Определението е окончателно.
В законна сила на 9.11.2017г.
446 Административно дело No 246/2017, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.7.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Министъра на правосъдието срещу Решение изх. № 17-103/08.03.2017 г. на началника на СГКК Пазарджик за отказ за изменение на КККР, състоящо се в нанасяне на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 55302.501.2587.2. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 246/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок, считан от датата на днешното съдебно заседание за жалбоподателя и от датата на получаване на съобщение за настоящото определение от ответника.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.10.2017
Административно дело № 10306/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11502 от 02.10.2017 г. по адм. д. № 10306/2017 г. по описа на ВАС София - Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение № 663/04.07.2017 г по адм. д. № 246/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определенето е окончателно.
В законна сила на 2.10.2017г.
447 Административно дело No 247/2017, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 20.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Министерство на правосъдието гр. София против Решение № 17-102/08.03.2017 г. на началник СГКК гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 247/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.11.2017
Административно дело № 10280/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13279 от 03.11.2017 г. по адм. дело № 10280/2017 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 59/ 20.06.2017 г., постановено по адм. дело № 247/ 2017 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 3.11.2017г.
448 Административно наказателно дело (К) No 248/2017, XI състав ЗАНН: Патентно ведомство ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КРОНОС 2000 ООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 27 от 27.02.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 538/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
449 Административно наказателно дело (К) No 249/2017, X състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА КЪМ МЗ Х.М.К. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №3/24.01.2017г., постановено по АНД № 563, по описа за 2016 г., Районен съд – Велинград като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
450 Административно наказателно дело (К) No 250/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Ю.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 33 от 08.03.2017 г., постановено по нахд № 39, по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., с което е изменено наказателно постановление № 16-0367-001423/12.10.2016 г., издадено от началник група в РУП Велинград при ОД на МВР Пазарджик, с което за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 174, ал. 1 от същия закон на касатора са наложени наказанията глоба в размер на 700 лева и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца, като наложената глоба е намалена от районния съд на 500 лева, а в останалата част постановлението е потвърдено. Решението е окончателно.
451 Административно наказателно дело (К) No 251/2017, X състав ЗАНН: НАП И И ГРУП ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 121 от 28.02.2017 г., постановено по АНД № 2720/2016 г., по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
452 Административно наказателно дело (К) No 252/2017, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК А.К.И. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 123 от 28.02.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 2728/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
453 Административно дело No 253/2017, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Й.А.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 10.4.2017г.
Отменя определението, с което са насрочени за 10.04.2017 г. от 14,00 ч. оглед на наказателната килия, достъп до следните свидетели: лишените от свобода Георги Бозаджийски – 8 отр. и Мирослав Тодоров – 7 отр., както и достъп до медицинското досие на жалбоподателя. Оставя без разглеждане жалбата на лишения от свобода Й.А.А., с която се поддава сигнал, т.е. иска се прекратяване на упражняван върху него в момента психически и физически тормоз, извършван от администрацията на Затвор – Пазарджик. Прекратява административно дело № 253 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Разпореждането подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от издаването му. Преписи от определението да се изпратят незабавно по факса на Затвор Пазарджик, като съответния връчител следва да ги връчи незабавно след получаването им на жалбоподателя и на началника на затвора, като след това – върне подписаните от тях разписки в съда.
В законна сила на 10.4.2017г.
454 Административно дело No 254/2017, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ВИНАРНА-СЛАВОВИЦА ООД МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 20.4.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 254/17г. към адм. дело № 833/15г. по описа на Административен съд - Пазарджик, за съвместно разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 254/17г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване
455 Административно дело No 255/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.А.Г. ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 20.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /исковата молба/ на Д.А.Г. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. В. ***, против НАП, офис Пазарджик към Министерство на финансите. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 255/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.6.2017г.
456 Административно дело No 256/2017, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК К.Д.Д.,
Е.Я.Д.
НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.7.2017г.
ОТМЕНЯ действия на началника на ДНСК гр. София, обективирани в писмо изх. № ПЗ-4437-01-110/23.03.2017 г., относно възлагането на принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-217/21.04.2011 г., издадена от началника на РДНСК, ЮЦР, за премахване на незаконен строеж: „вилна сграда“, находяща се в държавен горски фонд (ДГФ), отдел 289 „4“ по ЛУП на местност „Слънчева поляна“ (защитена местност), яз. Широка поляна, землище на гр. Батак, община Батак. ОСЪЖДА началника на ДНСК гр. София, да заплати от бюджета на ДНСК гр. София, на К.Д.Д. ***, разноски по производството в размер на 610 (шестстотин и десет) лева. ОСЪЖДА началника на ДНСК София, да заплати от бюджета на ДНСК София, на Е.Я.Д. ***, разноски по производството в размер на 10 (десет) лева. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване, съгласно чл. 298, ал. 4 от АПК.
В законна сила на 13.7.2017г.
457 Административно наказателно дело (К) No 257/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ С.А.Л. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.6.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 110/24.02.2017 г., постановено по НАХД № 2641 по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
458 Административно наказателно дело (К) No 258/2017, X състав ЗАНН: ДИТ С.А.Л. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 109 от 24.02.2017 г., постановено по НАХД № 2639/2016 г., Пазарджишкият районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
459 Административно наказателно дело (К) No 259/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ С.Р.М. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.6.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 111/24.02.2017 г., постановено по НАХД № 2395 по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
460 Административно наказателно дело (К) No 260/2017, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” С.С.Ш. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ в сила решение № 94/17 г., постановено по НАХД № 1480, по описа за 2016 год., Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
461 Административно дело No 261/2017, III състав Закон за движението по пътищата Т.Х.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Разпореждане от 24.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането по чл. 250 от АПК на Т.Х.А. с ЕГН ********** *** против действията на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик по задържане на издаденото СУМПС. РАЗПОРЖДАЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в тридневен срок от издаването му. Препис от разпореждането да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.6.2017
Административно дело № 5840/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8254 от 28.06.2017 г. по адм. дело № 5840/ 2017 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 842 от 24.04.2017 г., постановено по адм. дело № 261/ 2017 г. по описан на Административен съд- Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 28.6.2017г.
462 Административно дело No 262/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Т.А. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.9.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на В.Т.А., ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Министерство на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София да му заплатят сума в размер на 35 000 лева за претърпени неимуществени вреди за престоя в ареста в Пазарджик от 30.12.2015г. до 25.11.2016г., ведно със законната лихва от 07.01.2016г. до крайното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 262/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 7.11.2017
Административно дело № 12024/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13436 от 07.11.2017 г. по адм. дело № 12024/2017 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОТМЕНЯ определение № 959 от 25.09.2017 г., постановено по адм. дело № 262/2017 г. от Административен съд- Пазарджик и ВРЪЩА делото на същия състав на Административен съд - Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на подадената от В.Т.А. искова молба с вх. № 1430 от 10.04.2017 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Определението е окончателно.
463 Административно дело No 263/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.А. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.9.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на Д.Г.А., ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Министерство на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София с иск да бъдат осъдени солидарно да му заплатят сума в размер на 35 000 лева за претърпени неимуществени вреди за престоя в ареста в Пазарджик от 07.01.2016г. до 05.10.2016г., ведно със законната лихва от 07.01.2016г. до крайното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 263/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.10.2017
Административно дело № 12015/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13093 от 31.10.2017г. по адм. дело № 12015/2017. на Върховен административен съд на Република България - Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 961/25.09.2017 г., постановено по адм. дело № 263 по описа за 2017 г. на Административен съд-Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.10.2017г.
464 Административно дело No 264/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ф.Х.К. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.12.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Ф. Хорхе Ферари К. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1 800 (хиляда и осемстотин) лева, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Арест – Пазарджик в периода от 08.01.2016 г. – до 31.10.2016 г., ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 35 000 лв. над уважения размер 1 800 лв. иска, предявен от Ф. Хорхе Ферари К. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, като периода, в който ищецът претендира, че е търпял вреди е от 08.01.2016 г. – до 31.10.2016 г., ведно със законната лихва от 08.01.2016 г., а претендираният размер на обезщетението е 35 000 лв., ведно със законната лихва от 08.01.2016 г. до крайното изплащане. Отхвърля предявения от Ф. Хорхе Ферари К. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” иск за обезщетение за имуществени вреди в размер на 114 лв. за закупени лекарства за лечението му от заболяването, което е придобил в ареста, ведно със законните лихви от 08.01.2016 г. до окончателното изплащане на сумата. Оставя без разглеждане иска, предявен срещу Министерството на правосъдието и прекратява делото в тази му част. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” на Административен съд Пазарджик разноски по делото в размер на 660 лв. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
465 Административно наказателно дело (К) No 265/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.М.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 26 от 09.03.2017 г., постановено по нахд № 292, по описа на Районен съд Панагюрище за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0310-000344/13.07.2016 г., издадено от началник на РУП Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик, с което за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 174, ал. 1 от същия закон на касатора са наложени наказанията: глоба в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за 10 месеца. Решението е окончателно.
466 Административно наказателно дело (К) No 266/2017, X състав ЗАНН: МВР Р.Х.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 29 от 14.03.2017 г., постановено по нахд № 294, по описа на Районен съд Панагюрище за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 10/13.12.2016 г., издадено от началника на РУП Панагюрище, с което за нарушение на чл. 56, ал. 1 във връзка с чл. 50, ал. 1-3 от ЗОБВВПИ, на основание чл. 212 от същия закон на Р.Х.Б. е наложена глоба в размер на 500 лева. Решението е окончателно.
467 Административно наказателно дело (К) No 267/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Л.У. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ в сила решение /без номер / от 23.02.2017., постановено по АНД № 2424, по описа за 2016 год., Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
468 Административно дело No 268/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.С. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.11.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед № 22/04.04.2017г. на Главния архитект на Община Пазарджик, с която на основание чл. 99 от АПК е отменено Разрешение за строеж № 147/20.06.2016г., издадено в полза на Н.И.С., с предмет „Склад за керамични изделия“, находящ се в ПИ с идентификатор 55155.19.257, съставляващ УПИ Х-257, търговия и услуги, местност „Азмъка“, землището на гр. Пазарджик. ОСЪЖДА главният архитект на Община Пазарджик да заплати от бюджета на община Пазарджик на Н.И.С., сумата от 360 /триста и шестдесет/ лева, разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
469 Административно дело No 269/2017, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 979/28.01.2015 г. на Общински съвет Септември, повторно прието с Решение № 1002/16.02.2015 г., с което ОбС Септември е дал съгласие за частична замяна на дълга на община Септември към кредитора „Пътстрой“ ООД, общо в размер на 3 290 535.46 лева, като за сумата от 500 000 лева да се замени собствеността върху общински имоти, подробно описани в списък, приложение № 1 към решението, представляващи общо 145 броя имоти с НТП ниви с обща площ 1 206.732 дка. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
470 Административно дело No 270/2017, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ф.Б.Б. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.Б.Б., с адрес: ***, против Решение № 340000-2255/07.04.2017г. на началник на Районно управление Септември към ОДМВР Пазарджик. Отхвърля искането на Ф.Б.Б. за присъждане на разноски в производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 28.8.2017
Административно дело № 9122/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 10679 от 28.08.2017г. по адм. дело № 9122/2017г. на Върховен административен съд на Република България - Седмо отделение: ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело №9122/2017 г. на Върховния административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването.
В законна сила на 12.9.2017г.
471 Административно дело No 271/2017, III състав Закон за местните данъци и такси П.Г.Г. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.6.2017г.
ОТМЕНЯ акт за установяване на задължение № АУ000115/16.01.2017 г., издаден от старши инспектор в сектор Контрол към отдел „МДТ“ при Община Пазарджик, в частта по т. 1 за данък превозно средство за лек автомобил „Ланчия капа“ с рег. № РВ 1985 АН, двигател № 838А10000236890, шаси № ZLA83800002050040. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН акт за установяване на задължение № АУ000115/16.01.2017 г., издаден от старши инспектор в сектор Контрол към отдел „МДТ“ при Община Пазарджик, в частта по т. 3 за данък превозно средство за лек автомобил марка „Ланчия капа“ с рег. № РА 5292 ВВ, двигател без номер, шаси № ZLA83800002067601 и по т. 4 за данък превозно средство за лек автомобил марка „Мерцедес А 160“ с рег. № РА 8415 ВК, двигател № 16696030256458, шаси № WDB1680331J298992. ОСЪЖДА Началник отдел “Местни данъци и такси” при Община гр. Пазарджик да заплати на П.Г.Г. с ЕГН ********** *** от бюджета на общината направените по делото разноски в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
472 Административно дело No 272/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Л.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.8.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни исковете на А.Л.К. ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Министерство на правосъдието на Република България и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ОСЪЖДА А.Л.К. ***, ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
473 Административно дело No 273/2017, V състав Закон за движението по пътищата Г.К.В. НАЧАЛНИКА НА ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.6.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1006-000032/02.02.2017 г. на началник група в Сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОД на МВР - Пазарджик, с която на Г.К.В. за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 2а от същия закон – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година. ОСЪЖДА група в Сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОД на МВР - Пазарджик да заплати на Г.К.В. разноски по делото в размер на 510 лева (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.7.2017г.
474 Административно наказателно дело (К) No 274/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Г.П. ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.5.2017г.
Оставя в сила частта от Решение от 07.03.2017 г., постановено по нахд № 2703, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-1006-001856/30.08.2016 г., издадено от началник група в Сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОД на МВР Пазарджик, в частта на решението на районния съд, с което е потвърдена т. 2 от наказателното постановление, а именно - за извършено нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, за което на основание чл. 175, ал. 1, т. 1, предл. 1 от същия закон на А.Г.П. са наложени глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца. Решението е окончателно.
475 Административно наказателно дело (К) No 275/2017, XI състав ЗАНН: НАП И И ГРУП ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение /без номер/ от 01.03.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 2719/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
476 Административно наказателно дело (К) No 276/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ЕЛТО-ПЕРЛА ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 18 от 08.03.2017 г., постановено по АНД № 332/2016 г. по описа на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
477 Административно наказателно дело (К) No 277/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ЕЛТО-ПЕРЛА ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.6.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 17/08.03.2017 г., постановено по НАХД № 336 по описа за 2016 год. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
478 Административно дело No 278/2017, III състав Закон за движението по пътищата С.П. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПАЗАРДЖИК КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.6.2017г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 17-1006-000165 от 30.03.2017 г. на Началник група към сектор „Пътна полиция“ Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник група към сектор „Пътна полиция“ Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на С.П., роден на *** г., от Р. Гърция направените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 30.6.2017г.
479 Административно дело No 279/2017, IV състав Закон за движението по пътищата С.П. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000166 на Началник-група към ОД на МВР Пазарджик, Сектор Пътна полиция. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 25.8.2017г.
480 Частно административно дело No 280/2017, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 26.4.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждането, съдържащо се в Решение № 699/04.04.2017г. на Общински съвет – Септември, с което е допуснато предварително изпълнение на същото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.5.2017г.
481 Частно административно дело No 281/2017, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.4.2017г.
ОТМЕНЯ разпореждане за предварително изпълнение по чл. 60, ал. 1 от АПК, съдържащо се в Решение № 700, прието на заседание на Общински съвет – Септември, проведено на 04.04.2017 г., протокол № 30, т. 6 от дневния ред. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.5.2017г.
482 Частно административно дело No 282/2017, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 26.4.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждането, съдържащо се в Решение № 698/04.04.2017г. на Общински съвет – Септември, с което е допуснато предварително изпълнение на същото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.5.2017г.
483 Административно дело No 283/2017, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ФЕЙС КОНСУЛТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 27.6.2017г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебно заседание 29.06.2017 г. - 09.30 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Фейс консулт“ ЕООД, ЕИК ***, с адрес: гр. Пазарджик, ***, подадена чрез управителя Д.С.Г., против Заповед № 699/27.03.2017г., Заповед № 700/27.03.2017г. и Заповед № 701/27.03.2017г. на кмета на община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 283/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 7.7.2017г.
484 Административно дело No 284/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.К.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.6.2017г.
ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР Пазарджик ДА ЗАПЛАТИ на Б.К.Ф. с ЕГН ********** *** сумата от 300/триста/ лв. обезщетение за претърпени от него имуществени вреди, сумата от 1000 /хиляда хиляди/ лв. за претърпени от него неимуществени вреди, заедно със законната лихва върху двете суми, считано от 13.05.2016г. до окончателното им изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска за заплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди над сумата от 300лв. до пълния му размер. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик ДА ЗАПЛАТИ на Б.К.Ф. с ЕГН ********** *** сумата от 310 /триста и десет/ лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд чрез Пазарджишки административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 14.7.2017г.
485 Административно дело No 285/2017, I състав Закон за достъп до обществена информация С.М.Г. КМЕТ НА С.ЗЛОКУЧЕНЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на С. М. Г. *** против Мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация от страна на кмета на с.Злокучене, общ.Септември, във връзка с подадено Заявление за достъп до обществена информация от 28.02.2017г.. ИЗПРАЩА преписка на административния орган за ново произнасяне в сроковете и по реда на Закона за достъп до обществената информация с решение за предоставяне или отказ на исканата обществена информация, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Препис от решението, на основание чл. 138 от АПК, да се изпрати на страните. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховен административен съд.
В законна сила на 22.7.2017г.
486 Административно наказателно дело (К) No 286/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.В.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение /без номер/ от 16.03.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 20/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
487 Административно наказателно дело (К) No 287/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 47 от 22.03.2017 г., постановено по АНД № 51/2017 г., по описа на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
488 Административно дело No 288/2017, I състав КСО А.А.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-12/17.03.2017 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което са потвърдени разпореждане № 0-12-000-00-01082354/26.01.2017 г., разпореждане № 0-12-000-00-0108355/26.01.2017 г. и разпореждане № 0-12-000-00-01082359/26.01.2017 г. на ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите, с което е отказано отпускане на парично обезщетение за временна неработоспособност поради придружаване и гледане на дете до 18 годишна възраст . Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
489 Административно дело No 289/2017, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.10.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Разрешение изх. № 5/11.04.2016 г. на зам. кмета на Община Лесичово, за отсичане и изкореняване на дървета в земеделски земи в площи над един декар. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
490 Административно дело No 290/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.В.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 26.7.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на А.В.Г., ЕГН **********,***, сумата от 450 (четиристотин и петдесет) лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по НАХД № 1142/2016 год. по описа на Районен съд – Пазарджик и по КАНХД № 627/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 28.10.2016 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Пазарджик, да заплати на А.В.Г., ЕГН **********,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 12.8.2017г.
491 Административно дело No 291/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.И.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.6.2017г.
Осъжда сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОД на МВР Пазарджик да заплати на А.И.П. обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 (триста) лева, причинени му от заплащането на възнаграждение на адвокат, който го е представлявал по нахд № 2516/2016 г., по което е постановено влязло в сила Решение № 689/20.12.2016 г. на Районен съд Пазарджик, с което е отменено издаденото срещу П. наказателно постановление № 16-1006-000669, издадено на 11.04.2016 г. от началник сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОД на МВР Пазарджик. Осъжда сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОД на МВР Пазарджик да заплати на А.И.П. разноски по делото в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 29.7.2017г.
492 Административно дело No 292/2017, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.С.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 1.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.В., представляван от адвокат С., против Заповед № Л-1902/07.04.2017г. на Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“-София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 292/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 15.6.2017г.
493 Административно дело No 293/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Ф.Б.Б. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУП СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.7.2017г.
Отменя Заповед за задържане на лице рег. № 340з-43/04.04.2017 г. на полицейски орган при РУП Септември, с която Ф.Б.Б. е задържан за срок до 24 часа в помещение за временно задържане на РУП Септември. Осъжда РУП Септември при ОД на МВР Пазарджик да заплати на Ф.Б.Б. разноски по делото в размер на 510 лв. /петстотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му, чрез настоящия съд, пред Върховния административен съд на Република България.
494 Административно дело No 294/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.К.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 294/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ПОВДИГА спор за подсъдност на производството по делото между Административен съд гр. Пазарджик и Районен съд гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за произнасяне по повдигнатия спор за подсъдност от смесения състав по чл. 135, ал. 4 от АПК. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
495 Административно наказателно дело (К) No 295/2017, XI състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК МЪРФИ ОЙЛ ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 162/23.03.2017 г., постановено по НАХД № 2508, по описа за 2016 г. на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 10/03.11.2016 г. на заместник-кмета на Община Пазарджик, с което на „Мърфи – Ойл“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, Област Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 137, ет. 5, ап. 17 и представлявано от Андриан Димитров Атанасов, е наложена санкция в размер на 300 лева, на основание чл. 200 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Решението е окончателно.
496 Административно дело No 296/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.7.2017г.
Отменя разпоредбите на чл.20,ал.3 в частта „не са основно жилище“, чл.53,ал.2,т.6, чл.63 – чл.65 и Приложение №10 към глава ІІІ т.28 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово Осъжда Общински съвет – Лесичово да заплати на Окръжна прокуратура - Пазарджик разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 30.7.2017г.
497 Административно дело No 297/2017, I състав Закон за достъп до обществена информация К.П.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОБЯВЯВА нищожността на Писмо с изх.№30-2064-243/28.03.2017г. на Зам.кмета на община Пещера , с което е отказан достъп до общствена информация по Заявление вх.№ 30-2064-2/10.03.2017г.. ИЗПРАЩА административната преписка на компетентния административен орган - Кмета на Община Пещера, за произнасяне по Заявление вх.№ 30-2064-2/10.03.2017г.,в срока по чл. 28, ал.1 от ЗДОИ, считано от влизане в сила на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Пещера да заплати на К.П.Д. с ЕГН ********** сумата от 460 лева (четиристотин и шестдесет лева), представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването чрез изпращане на препис по реда на чл. 137 от АПК.
В законна сила на 21.7.2017г.
498 Административно дело No 298/2017, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Л.А.Г. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ СДВРП КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 12.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Л.А.Г. против Заповед № Л-1870/06.04.2017г. на началник отдел „Социални дейности и възпитателна работа с правонарушители“ при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 298 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.7.2017
Административно дело № 7401/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8787 от 06.07.2017 г. по адм. дело № 7401/2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 476/ 12.05.2017 г., постановено по адм. дело № 298/ 2017 г. по описа на Административен съд- Пазарджик- VІ състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.7.2017г.
499 Административно наказателно дело (К) No 299/2017, XI състав ЗАНН: КФН КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР МИКРО КРЕДИТ АД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 105 от 23.02.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 2562/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
500 Административно наказателно дело (К) No 300/2017, XI състав ЗАНН: ДАМТН ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР РО ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ ЕТ М.-Е.Д. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 147/15.03.2017 г., постановено по НАХД № 2566, по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 200/10.11.2016 г. на началник на Регионален отдел МН „Южна централна България“ на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ към ДАМТН, с което на ЕТ „Меди – Емил Димитров“, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, община Пазарджик, с. Главиница 4409, представлявано от Емил Димитров Димитров, е наложена имуществена санкция в размер на 200 (двеста) лева, на основание чл. 85, ал. 2 от Закона за измерванията. Решението е окончателно.
501 Административно наказателно дело (К) No 301/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.А.И. ОД НА МВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 95 от 21.02.2017 г., постановено по АНД № 2714/2016 г., по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърден електронен фиш серия К № ***, издаден от ОДМВР – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
502 Административно дело No 302/2017, V състав КСО Д.Г.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.С. против Решение № 1012-12-82/18.12.2015 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 121-00-2473-1 от 19.11.2015 г. на ръководителя на осигуряването за безработица, с което на Д.Г.С. е отпуснато парично обезщетение за безработица за периода от 06.11.2015 г. до 05.03.2016 г. в размер на 7.20 лева дневно. ОСЪЖДА Д.Г.С. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ Пазарджик 300 (триста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
503 Административно наказателно дело (К) No 303/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ЕЛТО-ПЕРЛА ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11 от 14.02.2017 г., постановено по АНД № 335/16 г. на Районен съд – Пещера. Решението не подлежи на обжалване.
504 Административно наказателно дело (К) No 304/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ЕЛТО-ПЕРЛА ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12 от 14.02.2017 г., постановено по АНД № 333/2016 г. по описа на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
505 Административно наказателно дело (К) No 305/2017, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ, ИРМ-ПАЗАРДЖИК ЕТ Е.-С.Д. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 23.5.2017г.
ИЗПРАЩА КАНД № 305 / 17 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 305/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
506 Административно дело No 306/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БРОКС 98 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.8.2017г.
Отменя мълчалив отказ на кмета на община Септември по искане вх. № 26 00-328/07.03.2017 г. на „Брокс-98“ ООД за издаване на скица и удостоверение с описание на УПИ ІV-Административна сграда, складова база, КПП и бензиностанция в кв. 72 по плана на гр. Септември. Изпраща делото като преписка на кмета на община Септември за ново произнасяне при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
507 Административно дело No 307/2017, IV състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ГР.ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК БИОТРЕНД ЕКСПОРТ ЕООД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.5.2017г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № 13/РД-10-3/04.01.2017 г. на старши публичен изпълнител Иван Трендафилов при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Пазарджик, на „Биотренд Експорт“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 7, ет. 3, представлявано от Трендафил Ангелов Христосков, предварителни обезпечителни мерки, а именно: наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкова сметка ***, находяща се в ТБ Уникредит Булбанк АД за сумата от 93 333,83 лева и върху банкова сметка ***, находяща се в ТБ Уникредит Булбанк АД за сумата от 93 333,83 лева, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001316008258-020-001/24.11.2016 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 12.5.2017г.
508 Административно дело No 308/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.С.Г. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 20.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Р.С.Г. с ЕГН ********** ***, подадена от адв. С. против Министерство на правосъдието гр. София и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да бъдат осъдени ответниците солидарно да заплатят сумата от 20 000 лева за неимуществени вреди, ведно със законовите лихви от 01.01.2011 г. до окончателното изплащане на сумата. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 308/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Определение от 11.10.2017
Административно дело № 9813/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12022 от 11.10.2017 г. по адм. дело № 9813/2017 г. на ВАС- Осмо отделение: ОТМЕНЯ определение № 592 от 20.06.2017 г. по адм. дело № 308/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик, ІІІ състав, като ВРЪЩА делото на същия състав на Административен съд Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на подадената от Р. С.Г. искова молба с вх. № 1684 от 28.04.2017 г. по описа на АС Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
509 Административно наказателно дело (К) No 309/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Т.М. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 165/27.03.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 61/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
510 Административно наказателно дело (К) No 310/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.И.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ в сила решение № 106/17 г., постановено по НАХД № 2100 по описа за 2016 год., Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
511 Административно дело No 311/2017, VI състав КСО Е.А.Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Е.А.Р. против Решение № 1012-12-21#1/03.04.2017 г., издадено от директора на ТП на НОИ - гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 2140-12-433/23.12.2016г. на ръководителя на пенсионно осигуряване. ОСЪЖДА Е.А.Р. да заплати на ТП на НОИ - гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на сумата от 100(сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщението, че е изготвено.
512 Административно дело No 312/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. О.З.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Заповед №293/19.04.2017г.издадена от Кмета на Община Пещера, на основание чл.225а, ал.1 и 2 от ЗУТ за премахване на незаконен строеж. ОСЪЖДА О.З.К. *** да заплати съдебни разноски, съставляващи юрисконсултско възнаграждение, на стойност от 100/сто/ лв. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
В законна сила на 10.9.2017г.
513 Административно дело No 313/2017, V състав Закон за движението по пътищата Н.А.К. НАЧАЛНИКА НА РУП СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.8.2017г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0340-000102/04.04.2017 г., издадена от началника на Районно управление „Полиция” Септември, с която е наредено временното спиране от движение на МПС за срок до един месец, а именно за 30 дни. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 12.9.2017г.
514 Административно наказателно дело (К) No 314/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.Б.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.6.2017г.
ОСТАВЯ в сила решение № без номер / от 04.04.2017 г., постановено по НАХД № 54 по описа за 2017 год., Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
515 Административно наказателно дело (К) No 315/2017, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК М.Ю.Т. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 46 от 22.03.2017 г., постановено по АНД № 15/2017 г., по описа на Районен съд - Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
516 Административно наказателно дело (К) No 316/2017, X състав ЗАНН: ИААА М.С.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.6.2017г.
Отменя Решение № 42 от 20.03.2017 г., постановено по нахд № 36, по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № ДАИ-0000065/16.12.2016 г., издадено от главния директор на Главна дирекция „Автомобилна администрация“, като вместо това постановява: Отменя Наказателно постановление № ДАИ-0000065/16.12.2016 г., издадено от главния директор на Главна дирекция „Автомобилна администрация“, с което за нарушение на чл. 12, ал. 1 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП на касатора е наложена глоба в размер на 1 500 лева. Решението е окончателно.
517 Административно дело No 317/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.10.2017г.
ОТМЕНЯ чл.12,т.11,чл.14,ал.8 и чл.24, ал.1,т.2 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Септември приета с Решение № 459 от 26.09.2016г. година на Общински съвет – Септември. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик сумата от 20 /двадесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване и протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. Решението, да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК, като в тридневен срок от разгласяването бъде уведомен Административен съд – Пазарджик.
В законна сила на 1.11.2017г.
518 Административно дело No 318/2017, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.П.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ИНСПЕКТОР МИТКО КАНДЬОВ ПРИ РУ МВР ГР.ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.9.2017г.
ОТМЕНЯ заповед за задържане № 76/16.04.2017г. издадена от полицейски орган – мл.инспектор М.К. полицай при РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА мл.инспектор М.К. полицай при РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик, да заплати от бюджета на РУВелинград при ОДМВР Пазарджик, на Г.П.К. с ЕГН ********** сторените по делото разноски в размер на 10 лв.. Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 27.10.2017г.
519 Административно дело No 320/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АСЛАН 2012 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.10.2017г.
Отхвърля жалбата на „Аслан 2012“ЕООД с ЕИК 202706515 представлявано от Манол Манолов – управител против Заповед № 03-РД/3947 от 28.12.2015г. на изпълнителния директор на ДФЗ. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
520 Административно дело No 321/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 31.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор на Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 20, предл. 5-то и 6-то и против чл. 38 от Наредбата за записване, отписване и приемане на децата в общинските детски градини на територията на община Ракитово, приета с Решение № 192/26.07.2016 г. на Общински съвет Ракитово. По отношение на искането за присъждане на разноски съдът ще се произнесе впоследствие. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 321 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура Пазарджик и в 7-дневен срок за ответника, считано от получаване на съобщението.
В законна сила на 1.7.2017г.
521 Административно дело No 322/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) В.Н.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.Н.Г. ***, против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 322/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
522 Административно дело No 323/2017, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.М.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 1.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.М.Б.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 323/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 15.6.2017г.
523 Административно дело No 324/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Л.И. ДИРЕКТОРА НА ГДИН - СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 24.7.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на Д.Л.И. ***, против Мълчалив отказ по смисъл на чл. 57, ал. 1 от АПК на директора на ГД „ИН“ да издаде заповед на основание чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС за преместване на съпруга й Митко Сашев Костадинов от Затвора гр. Пазарджик в Затвора гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 324/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 8.8.2017г.
524 Административно дело No 325/2017, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Г.М.Б.   Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.6.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на Г.М.Б. против Заповед № Л-5094/16.12.2016 г. за преместване в Затвор Пазарджик. Прекратява административно дело № 325 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на министъра на Правосъдието
В законна сила на 6.7.2017г.
525 Административно дело No 326/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Н.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София да заплати на И. Н.Д. ***, понастоящем в Затвора Пазарджик, обезщетение в размер на 1 000/ хиляда/ лева за претърпени неимуществени вреди за периода 05.04.2016г. до 18.09.2017г., в едно със законната лихва считано от 04.05.2017г. датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на И.Н.Д. ***, понастоящем в Затвора Пазарджик,срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София до пълния предявен размер от 10 000 лева, както и иска за лихва от 19.01.2016г. до 04.05.2017г.. ОТХВЪРЛЯ иска на от И.Н.Д. ***, понастоящем в Затвора Пазарджик,срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София за периода от 19.01.2016г. до 05.04.2016г.. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
526 Административно наказателно дело (К) No 327/2017, X състав ЗАНН: ДИТ С.Р.М. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.6.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 153/17.03.2017 г., постановено по АНД № 2394 по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
527 Административно наказателно дело (К) No 328/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ С.Р.М. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 5.7.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 152/17.03.2017 г., постановено по НАХД № 2396 по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
528 Административно дело No 329/2017, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.А.А. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.12.2017г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № 110/23.02.2017г. на изпълнителния директор на „Изпълнителна агенция по горите“ гр.София ,с която е наредено да се отпише от публичния регистър на физическите лица за упражняване на лесовъдска практика А., както и е обявено за невалидно удостоверение №4432/30.09.2011г.. ОСЪЖДА ответника да заплати на жалбоподателя 610лв.разноски по делото. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок с касационна жалба пред ВАС чрез административен съд - Пазарджик.
529 Административно дело No 330/2017, III състав Закон за движението по пътищата Ф.Б.Б. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.9.2017г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на принудителна административни мерки № 17-0340-000101/04.04.2017г. на Началника на РУП Септември към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началника на РУП Септември към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Ф.Б.Б. с EГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 18.10.2017г.
530 Административно дело No 331/2017, V състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ГР.ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК АУТО ГАРАНТ 1 ЕООД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 23.5.2017г.
Продължава срока на наложените на „Ауто гарант 1“ ЕООД ЕИК 201017691 предварителни обезпечителни мерки, наложени с: Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № С170013-023-0000014/13.01.2017 г., а именно - запор върху следните МПС: - Товарен автомобил марка SCANIA, модел 420 ЛА, рег. № РА 4003 ВТ, рама № XLER4X20005147131, двигател № DC1214, година на производство 2006 г., мощност 309 kw, с цена на придобиване 0,00 лева; - Лек автомобил марка FORD, модел ТРАНЗИТ, рег. № РА 1215 ВМ, рама № WF0HXXGBVHSS14255, година на производство 1995 г., мощност 63 kw, с цена на придобиване 0,00 лева; - Товарен автомобил марка MITSHUBISHI, модел Л 200, рег. № РА 7174 ВН, рама № MMBJNK740XD0322934, година на производство 1999 г., мощност 73 kw с цена на придобиване 0,00 лева; - Товарен автомобил марка RENAULT, модел ПРЕМИУМ, рег. № РА 3956 ВТ, рама № VF624GPA000016837, двигател № DXІ11133371, година на производство 2008 г., мощност 322 kw, с цена на придобиване 0,00 лева; - Товарен автомобил марка RENAULT, модел ПРЕМИУМ 420 ДЦИ, рег. № РА 6559 ВС, рама № VF622GVA000149361, двигател № DCІ1183M0667206, година на производство 2005 г., мощност 303 kw, с цена на придобиване 0,00 лева. И с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С 170013-023-0000019/13.01.2017 г., а именно - запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касети, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в 27 съществуващи и налични в страната банки за сумата от 95 506,92 лева, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001316007154-020-001/14.10.2016 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 23.5.2017г.
531 Административно дело No 332/2017, IV състав Закон за движението по пътищата Д.А.К. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2017г.
ИЗМЕНЯ Заповед № 17-0310-000068/12.04.2017 г., с която е приложена на жалбоподателя санкция по чл. 171, т.2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 11 месеца, по отношение на Д.А.К. ***, представляваща „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 11 (единадесет) месеца“, като намалява срока на прилагане на посочената ПАМ на 6 (шест) месеца. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.К. ***, против Заповед № 17-0310-000067/12.04.2017 г., с която е приложена ПАМ – временно отнемане на СУМПС до решаване на въпроса за отговорността на жалбоподателя, но не повече от 18 месеца Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.8.2017г.
532 Административно дело No 333/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.С.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.11.2017г.
Отхвърля жалбата на Б.С.Н. против Заповед № 152/11.04.2017 г. на кмета на община Велинград. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
533 Административно дело No 333/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.С.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.12.2017г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 562/13.11.2017 г., постановено по адм.д. № 333, по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г., както следва: На стр. 1, ред 12 от решението – вместо Заповед № 152/11.04.2017 г. да се чете „Заповед № 521/11.04.2017 г.“ и На стр. 2, ред 30 от решението – вместо Заповед № 152/11.04.2017 г. да се чете „Заповед № 521/11.04.2017 г.“ Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
534 Административно дело No 334/2017, III състав Закон за автомобилните превози ЛЕО ГАЗ 80 ЕООД НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-14-436/27.03.2017 г. на началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик, за прилагане на принудителна административна мярка.. ОСЪЖДА Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик да заплати на „Лео газ 80“ ЕООД, с ЕИК 202348908, със седалище и адрес на управление с. Карабунар, ул. „Двадесет и пета“ № 16 общ. Септември, обл. Пазарджик, представлявано от управителя В.Й.Б., направените по делото разноски в размер на 550 /петстотин и петдесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.10.2017г.
535 Административно дело No 335/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Н.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 9.6.2017г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебно заседание 15.06.2017 г. - 11.15 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на В.Н.П., ЕГН ********** ***, против Заповед № 856/11.04.2017г. на кмета на община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 335/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 1.8.2017г.
536 Административно дело No 336/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 6.7.2017г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход по същество на делото, постановено в съдебно заседание, проведено на 28.06.2017 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Стефан Янев – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против чл. 2, ал. 1, т. 4, чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5, Раздел V, чл. 24, чл. 25, чл. 26, чл. 27 и чл. 28, чл. 35, т. 10, чл. 41а, ал. 4, т. 6 и чл. 50 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово, приета с Решение № 321/11.03.2003 г. на Общински съвет гр. Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 336/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Ракитово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по производството в размер на 20 (двадесет) лева. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 21.7.2017г.
537 Административно дело No 337/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 6.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Живко Пенев - окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - Пазарджик, с който са оспорени разпоредби чл. 1, ал. 2 и 3, чл. 12, ал. 6, чл. 14, чл. 16, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 18, чл. 19, чл. 42, чл. 43 и чл. 44 от Наредба за управлението на общинската пътна мрежа и улиците на територията на община Ракитово (в редакцията им преди приемане на Решение № 416 от 26.05.2017 г. на Общински съвет Ракитово). ДОКЛАДВА протеста на Живко Пенев - окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - Пазарджик ведно с негово становище с вх. № 2294/13.06.2017г., имащо характер на нов протест, против изменените текстове на чл. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за управлението на общинската пътна мрежа и улиците на територията на община Ракитово ( в редакцията им след приемане на Решение № 416 от 26.05.2017 г. на Общински съвет Ракитово) на Председателя на Административен съд – гр. Пазарджик за образуване на ново производство. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 337 по описа за 2017 година на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 21.7.2017г.
538 Административно дело No 338/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАР МИНЕРАЛИ СТРЕЛЧА АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/,
САЙЛЕСТ ЕООД
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.6.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Булгар минерали Стрелча“ АД (в несъстоятелност) със седалище гр. Стрелча, и „Сайлест“ ЕООД със седалище гр. Бургас, против мълчалив отказ на началника на РДНСК, ЮЦР за произнасяне по жалба срещу Разрешение за строеж № 39/22.11.2016 г., издадено от главен архитект на община Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 338/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.7.2017г.
539 Административно дело No 339/2017, VI състав ДОПК И.Г.Н. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на И.Г.Н., ЕГН **********, с адрес ***, чрез адвокат К.С.,***, против Решение № 13-И-16/12.04.2017г. на началник на МДТ при община Пазарджик, с което е оставена без разглеждане жалбата й срещу Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № АУ000784/14.05.2014 г., издаден от Ц. Г. - старши инспектор в сектор „Контрол“ към отдел МДТ при община Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.6.2017г.
540 Административно дело No 340/2017, V състав Закон за движението по пътищата С.А.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.11.2017г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000130/17.03.2017 г. на началник Група в Сектор “Пътна полиция” Пазарджик при ОДМВР Пазарджик, с която на С.А.Т. е наложена ПАМ – прекратяване на регистрацията на ППС за 11 месеца. Осъжда Група в Сектор “Пътна полиция” Пазарджик при ОДМВР Пазарджик да заплати на С.А.Т. разноски по делото в размер на 160 (сто и шесдесет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
541 Административно дело No 341/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Б.В.Б. ИНСПЕКТОР ЦВЕТАН ТИХОМИРОВ ТОШЕВ - РАЗУЗНАВАЧ В СЕКТОР 03, ОТДЕЛ 03 НА ДИРЕКЦИЯ ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ Н Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице рег. № 7855зз-14/10.05.2017 г. на инспектор Ц. Т. Т.– разузнавач в сектор 03, отдел 03 на Дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР. ОСЪЖДА Дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР да заплати на Б.В.Б. ***, разноски по производството в размер на 610 (шестстотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
542 Административно дело No 342/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи С.К.Х. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ЕКСПЕРТ АНГЕЛ ПЕТКОВ ПРИ РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.Х. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. П. *** против заповед № 34033-55/25.04.2017 г. на мл. експерт А.Л.П. на длъжност МРКП при РУ Септември при ОД на МВР Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
543 Административно дело No 343/2017, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.С.П.   Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 9.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадена от П.С. П., изтърпяващ, наказание в Затвора в гр. Ловеч, жалба/исковата молба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 343/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.7.2017
Административно дело № 7722/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8946 от 10.07.2017 г. по адм. дело № 7722/2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 554 от 09.06.2017 г., постановено по адм. дело № 343 по описа на Административен съд- Пазарджик за 2017 г. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.7.2017г.
544 Административно дело No 344/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.10.2017г.
Отменя чл. 25, ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 12, т. 19 и т. 39, т. 40 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград. Осъжда Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 14.11.2017г.
545 Административно дело No 345/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 5.7.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ на протеста на Стефан Георгиев Янев – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 3, против разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 4, чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5, Раздел V, чл. 26, чл. 27, чл. 28, чл. 29, чл. 30, Раздел VІІІ, ал. 2, предл. шесто, чл. 54, допълнение ал. 1 и ал. 2, т. 27.1 от Списък с видовете услуги и цени за тях в частта „депозит“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище, приета с Решение № 660/26.02.2003 г. на Общински съвет – Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 345/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Панагюрище да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по производството в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за оспорващата страна и от получаване на препис от определението за ответника.
В законна сила на 20.7.2017г.
546 Административно дело No 346/2017, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.А.А. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.А.А. ***, против Заповед № 110/23.02.2017 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 346/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Заверено копие от жалбата и приложенията към нея, както и административната преписка ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 329 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 6.6.2017г.
547 Административно дело No 348/2017, V състав Закон за движението по пътищата С.Д.П. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.11.2017г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0310-000069/14.04.2017 г. на началника на РУП Панагюрище при ОДМВР Пазарджик. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 14.12.2017г.
548 Административно дело No 349/2017, VI състав Закон за движението по пътищата С.Д.П. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0310-000070/14.04.2017г. на началник РУП към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Панагюрище. ОСЪЖДА РУП към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Панагюрище да заплати на С.Д.П., сума в размер на 400лв. /четиристотин лева/, представляващи платено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА РУП към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Панагюрище да внесе по сметка на Административен съд Пазарджик, сума в размер на 20лв. /двадесет лева/, представляващи депозит за свидетел, които да бъдат изплатени на свидетеля И.К.И.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 1.12.2017г.
549 Административно дело No 350/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Е.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен исковата молба на П.Е.П. ***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София. ОСЪЖДА П.Е.П., ЕГН **********,***, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
550 Административно наказателно дело (К) No 351/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.К.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.7.2017г.
Отменя Решение от 07.04.2017 г., постановено по нахд № 52, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0340-000660/18.10.2016 г., издадено от началника на РУП – Септември при ОД на МВР – Пазарджик, в обжалваните му части, вместо което постановява: Отменя наказателно постановление № 16-0340-000660/18.10.2016 г., издадено от началника на РУП – Септември при ОД на МВР – Пазарджик, в следните му части, потвърдени от Районен съд Пазарджик, а именно: по т. 2, с която за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 на основание чл. 175, ал.1, т. 1, пр. 1 на Г.К.Р. е наложена глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца и по т. 3, с която за нарушение на чл. 140, ал. 1 на основание чл. 174, ал. 1 на Г.К.Р. е наложено лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. Отменя наказателно постановление № 16-0340-000660/18.10.2016 г., издадено от началника на РУП – Септември при ОД на МВР – Пазарджик, в следната му част, изменена от Районен съд Пазарджик, а именно: по т. 3, с която за нарушение на чл. 140, ал. 1 на основание чл. 174, ал. 1 на Г.К.Р. е наложена глоба в размер на 800 лева, която Районен съд Пазарджик е намалил на 500 лева. Решението е окончателно.
551 Административно дело No 352/2017, III състав ДОПК СОМАТ АД РЕШАВАЩИЯ ОРГАН ПО ЧЛ.152, АЛ.2 ОТ ДОПК-ЕЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА МИХАЙЛОВА ДИРЕКЦИЯ "ОА" ПРИ ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.11.2017г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 2-91/19.01.2017 г., издаден от С.Г. на длъжност Звено „Местни приходи“, Главен експерт приходи в Община Батак, в частта му по отношение на определените задължения за такса битови отпадъци периода - 2014 г., 2015 г., и 2016 г. в размер на 8 309.63 лева. ОСЪЖДА Решаващият орган по чл. 152, ал. 2 от ДОПК – Е.В.М. на длъжност Директор на Дирекция „Обща администрация“ при Община Батак да заплати на „СОМАТ“ АД, ЕИК 831635144, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Самоковско шосе“ № 1, представлявано от В.И. направените по делото разноски в размер на 800 /осемстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
552 Административно дело No 353/2017, IV състав Закон за движението по пътищата И.Я.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2017г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ по чл. 171, т. 2а от ЗДвП, № 17-1006-000175, издадена на 02.04.2017 г. от началник-сектор Пътна полиция, към ОД на МВР гр. Пазарджик, по отношение на И.Я.М. ***, представляваща „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 11 (единадесет) месеца“, като намалява срока на прилагане на посочената ПАМ на 6 (шест) месеца. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.8.2017г.
553 Административно наказателно дело (К) No 354/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.В.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 38 от 21.04.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 24/2017 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
554 Административно наказателно дело (К) No 355/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.В.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 37 от 21.04.2017 г., постановено по АНД № 27/2017 г., по описа на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
555 Административно дело No 356/2017, V състав Закон за достъп до обществена информация ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПК ЕКОГЛАСНОСТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.8.2017г.
Отменя Писмо рег. № 0402/05.05.2017 г. на заместник кмета на община Септември, съдържащо отказ за достъп до обществена информация. Изпраща делото като преписка на заместник кмета на община Септември за ново произнасяне при спазване на дадените задължителни указания в мотивите на това решение. Осъжда община Септември да заплати на политическа партия „ПК Екогласност“ разноски по делото в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 4.10.2017
Административно дело № 11075/2017
С определение № 11694 от 04.10.2017 г. по адм. дело № 11075/2017 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалбата на Община Септември, представлявана от кмета М. Р. против решение № 408 от 10.08.20174 г., постановено по адм. д. № 356/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 11075/2017 г. по описа на Върховния административен съд. Определението може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението на страните. С определение № 14534 от 29.11.2017 г. по адм. дело № 12531/2017 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА определение от 04.10.2017 г. по адм.д.№11075/2017 г. на Върховния административен съд, V отделение . Определението е окончателно.
В законна сила на 29.11.2017г.
556 Административно наказателно дело (К) No 357/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.И.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.7.2017г.
Оставя в сила Решение № 169 от 29.03.2017 г., постановено по нахд № 60, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0340-000669/15.11.2016 г., издадено от началника на РУП – Септември при ОД на МВР – Пазарджик, с което да нарушение на чл. 103 от Закона за движение по пътищата на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от същия закон на А.И.Р. е наложена глоба в размер на 200 лева и лишаване право да управлява МПС за срок от 6 месеца. Решението е окончателно.
557 Административно дело No 358/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Л.И.Т. КРАСИМИР РАЧЕВ - РАЗУЗНАВАЧ В СЕКТОР 03 ОТДЕЛ 03 НА ДИРЕКЦИЯ ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ КЪМ МВР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице рег. № 7855зз-13/10.05.2017 г. на Красимир Рачев, разузнавач в сектор 03, отдел 03, на Дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
558 Административно дело No 359/2017, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър С.Р.Т.,
Р.Р.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.10.2017г.
Отхвърля жалбата на С.Р.Т. и Р.Р.Т. против Писмо № 0505/27.03.2017 г. на кмета на община Сърница, съдържащо отказ за издаване на скици на ПИ 180 и ПИ 181, находящи се в мах. Крушата по плана на гр. Сърница, постановен по заявления вх. № 0635 от 16.03.2017 г. и вх. № 0636 от 16.03.2017 г., подадени от Р.Р.Т.. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
559 Административно дело No 360/2017, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър СД"САТЕЛИТ-ПАНАГЮРИЩЕ-ВЕЛЕВ-КАЙМАКАНОВ-СЪДРУЖИЕ" НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.11.2017г.
ОТМЕНЯ решение на комисия, назначена със заповед № РД-14-40/14.07.2011 г. на ИД на АГКК, обективирано в протокол от 27.07.2016 г. за отразяване на служебно изменение на КККР за ПИ с идентификатор 55302.121.61 в землището на гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, във връзка с чл. 55, ал. 1 от Наредба № 3. ИЗПРАЩА преписката на началника на Служба по геодезия, картография кадастър гр. Пазарджик за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография кадастър гр. Пазарджик да заплати на СД „Сателит-Панагюрище-В.-К.-Съдружие“, със седалище гр. Панагюрище и адрес на управление ул. „Орчо Войвода“ № 30, сумата от 650 (шестстотин и петдесет) лева, направени разноските по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
560 Административно дело No 361/2017, V състав ДОПК С.К.У. СТАРШИ ИНСПЕКТОР В СЕКТОР РЕВИЗИИ КЪМ ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 21.6.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.К.У. *** с искане за отмяна и обявяването за нищожна на пререгистрация от 2006 г. на стар рег. № РА5306ТА с нов рег. № РА3084АС на МПС марка БМВ, модел 318, да се издаде наказателно постановление, колата да се конфискува в полза на държавата, както и обявяване нищожността и заличаването с обратна сила на Акт за установяване на задължения по декларация № АУ0000083/26.04.2013 г., отписване на данъчни задължения, погасени по давност, както и прекратяването на и.д. № 20178870400519. Прекратява административно дело № 361, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.7.2017
Административно дело № 8141/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10103 от 31.07.2017 г. на ВАС София, по адм. д. № 8141/2017 г. - Седмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 609 от 21.06.2017 г. постановено по адм. д. № 361/2017 г., по описа на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 31.7.2017г.
561 Частно админист. наказателно дело (К) No 362/2017, XI състав Частни КАНД и КАД Т.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 19.6.2017г.
ОТМЕНЯ разпореждане № 432 от 28.04. 2017 г., постановено по н.а.х. дело № 86/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. ВРЪЩА делото на същия съд и съдебен състав за администриране на касационна жалба вх. № 2093/27.04.2017 г. подадена от Т.П.П. с ЕГН ********** *** А против решение № 55/04.04.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 86/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград и изпращането й на компетентния Административен съд, за решаване на спора по същество. Определението не подлежи на обжалване.
562 Административно наказателно дело (К) No 363/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.В.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 67 от 21.04.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 99/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
563 Административно наказателно дело (К) No 364/2017, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ Д.Б.Д. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 5.7.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 63/13.04.2017 г., постановено по НАХД № 52, по описа за 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
564 Административно наказателно дело (К) No 365/2017, X състав ЗАНН: РИОСВ ИНТЕР-Д ООД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.7.2017г.
Отменя Решение № 25 от 12.04.2017 г., постановено по нахд № 10, по описа на Районен съд Пещера за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 19/07.12.2016 г., издадено от директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пещера при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания. Решението е окончателно.
565 Административно наказателно дело (К) No 366/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.И.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.7.2017г.
Оставя в сила Решение № 72 от 25.04.2017 г., постановено по нахд № 60, по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0367-001418/12.10.2016 г., издадено от началника на РУП – Велинград при ОД на МВР – Пазарджик. Решението е окончателно.
566 Административно дело No 367/2017, VI състав Закон за движението по пътищата К.А.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.7.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-5313-00028 от 21.03.2017 г. на началника група в сектор “Пътна полиция“ към ОДМВР – Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 9.8.2017г.
567 Административно дело No 368/2017, VI състав ДОПК ГЛАВЕН ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК МИРАКАЛ СТРОЙ АД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 23.5.2017г.
Продължава срока на наложените с Постановление № С170013-023-0000187/25.01.2017 г.., издадено от публичен изпълнител при НАП, на „Миракал строй“ АД, ЕИК ***, с адрес по чл. 8 от ДОПОК гр. Панагюрище, пл. „20 април“ № 2, предварителни обезпечителни мерки, а именно: възбрана върху собствен на дружеството на недвижим имот – „Самостоятелен обект в сграда, КИД 55302.501.2628.1.45 по КККР на гр. Панагюрище, одобрени със Заповед № РД-18-39/17.07.2012г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик, ул. „***, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 на пет надземни етажа с идентификатор 55302.501.2628.1, построена в поземлен имот с идентификатор 55302.501.2628, с предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, брой нива на обекта 1, с площ 87 кв. м. при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж-55302.501.2628.1.44; под обекта-няма; над обекта – 55302.501.2628.1.21, 55302.501.2628.1.12“, който имот е идентичен с „кафе-аперитив с площ 87 кв.м., находящ се в партерния етаж от четириетажна масивна сграда, означена с пл. № 2628, построена в УПИ-жилищен комплекс, в кв. 241 по плана на гр. Панагюрище, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, с вх. р. № 159/29.01.2016г. на Служба по вписвания гр. Панагюрище, акт № 107, том І, дело 39/2016г., посочен в постановлението, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със ЗВР № Р-16001316007540-020-001/28.10.2016 г., която е изменена със Заповед № № Р-16001316007540-020-002/06.02.2017 г. и Заповед № № Р-16001316007540-020-003/06.03.2017 г., издадена от орган по приходите при Национална агенция за приходите. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 23.5.2017г.
568 Административно дело No 369/2017, IV състав КСО Н.Т.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Т.Б. ***, подадена чрез адв. Л.Г., против Решение № 1054-12-6#1 от 28.04.2017 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Н.Т.Б. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ гр. Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
569 Административно дело No 370/2017, IV състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК РУС КОМЕРС 63 ЕООД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 5.6.2017г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С170016-023-0000372/03.02.2017 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, на „Рус Комерс 63“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. „Мильо Войвода“ № 5, представлявано от Валентин Луков Русеков, предварителни обезпечителни мерки, а именно: наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, вкл. и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в Райфайзен Банк АД, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със Заповед за възлагане на ревизия Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001317000422-020-001/25.01.2017 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 5.6.2017г.
570 Административно дело No 371/2017, VI състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК ВИ ЕНД ДЖИ ГРУП ООД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 23.5.2017г.
Продължава срока на наложените с Постановление № С170013-023-0000158/23.01.2017 г., издадено от публичен изпълнител при НАП, на „Ви енд Джи Груп“ ООД, ЕИК ***, предварителни обезпечителни мерки, а именно: запор върху налични и постъпващи суми по банкова сметка ***, находяща се в ТБ Райфайзенбанк, BIC ***, посочена в постановлението, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със ЗВР № Р-16001616008502-020-001/05.12.2016 г., която е изменена със Заповед № Р-16001616008502-020-002/14.03.2017 г., издадена от орган по приходите при Национална агенция за приходите. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 23.5.2017г.
571 Административно дело No 372/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.7.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 4, чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 25, ал. 10 и ал. 11, чл. 38, т. 26 и т. 26а, чл. 45, ал. 2, т. 6 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Септември, приета с решение на Общински съвет Септември. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ разпоредбите на цялата Раздел VІ – „Административнонаказателни разпоредби“ – чл. 54, 57, 58, 58а, 59, 60 и 61 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Септември, приета с решение на Общински съвет Септември. ОСЪЖДА Общински съвет Септември да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 26.7.2017г.
572 Административно дело No 373/2017, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Л.А.Г. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 31.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Л.А.Г. , роден на ***г***, в момента в Затвора Пазарджик против заповед № Д-592/21.12.2016г., на Началника на Затвора Пазарджик, потвърдена със Заповед №Л-346/2 от 30.01.2017г. на директора на Главна дирекция „изпълнение на наказанията“- София. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 373/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 15.6.2017г.
573 Административно дело No 374/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.А.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Т.А.Т., ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора-гр. Пазарджик против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София да му заплати сума в размер на 15 000 лева за претърпени неимуществени вреди за престоя в Затвора в Пазарджик от 01.10.2016г. до 15.05.2017г., ведно със законната лихва от 11.10.2016г. до крайното изплащане. ОСЪЖДА Т.А.Т., ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора-гр. Пазарджик да заплати на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
574 Административно дело No 375/2017, VI състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Т.Г.М. ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.6.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Г.М., ЕГН **********, с адрес: ***, против Писмо с изх. № І 1127 от 22.03.2017г. на директор на Национална експертна лекарска комисия. Прекратява производството по адм. дело № 375/2017 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.6.2017г.
575 Административно дело No 376/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.10.2017г.
Отменя разпоредбите на чл.19,ал.8 във вр. с глава ІV- административно наказателни разпоредби, чл.27,ал.2,т.6 и т.23 от раздел І- такси за административно-технически услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастър към тарифа по чл.3,ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера, приета с Решение № 581/31.08.2010 г. на общински съвет Пещера Осъжда Общински съвет Пещера да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 31.10.2017г.
576 Административно дело No 377/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Д.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 30.6.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на В.Д.Г., ЕГН **********,***, сумата от 300 /триста/лева. представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД № 1388/2016 год. по описа на Районен съд - Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 14.10.2016 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Пазарджик, да заплати на В.Д.Г., ЕГН **********,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 18.7.2017г.
577 Административно дело No 379/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Д.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна исковата молба на Д.Д.А. ***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София за обезщетение за неимуществени вреди от условията в ареста в размер на 5000 лева, ведно със законовите лихви от 27.04.2015 г. до крайното изплащане, и 15 000 лева за вредите от условията в затвора, ведно със законовите лихви от датата на завеждане на исковата молба до крайното изплащане. ОСЪЖДА Д.Д.А., ЕГН **********,***, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
578 Административно дело No 381/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.В. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на С.Д.В. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Ч. *** против Държавен фонд „Земеделие“– Разплащателна агенция гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, представлявана от изпълнителния директор – Ж.Ж., с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 45 581,32 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди /пропуснати ползи/, ведно със законната лихва върху тази сума от деня на подаване на исковата молба по окончателното изплащане на сумата, като лишен от възможността да получи финансово подпомагане за стопанската 2013 г. и ВРЪЩА същата на ищеца. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 381/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА С.Д.В. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Държавен фонд „Земеделие“– Разплащателна агенция гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, представлявана от изпълнителния директор – Ж.Ж. направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за ищеца и Окръжна прокуратура Пазарджик и в 7-дневен срок от съобщаването му на ответника.
В законна сила на 28.10.2017г.
579 Административно дело No 382/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 27.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор Стефан Янев при Окръжна прокуратура Пазарджик, подаден против чл. 2, ал. 1, т. 4, чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 41, ал. 2, изр. 2, чл. 46, ал. 2, т. 3 и чл. 57 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 382/2017 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, Х състав. Определението подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 15.7.2017г.
580 Административно дело No 384/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Б.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.7.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на К.Б.Б. с ЕГН ********** ***, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 01.02.2017 г. - датата на влизане в сила на решението, с което се отменя незаконния административен акт, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на К.Б.Б. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 22.7.2017г.
581 Административно дело No 385/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 5.7.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Живко Пенев – Прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 3, чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31-34, чл. 66, ал. 1, чл. 67 и чл. 68 от Наредбата за управлението на общинските пътища в Община Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 385/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Батак да заплати в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по съдебното производство в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок пред Върховния административен съд на Република България, считано от датата на днешното съдебно заседание за протестиращата страна, а за ответника – от датата на получаване на препис от настоящото определение.
В законна сила на 18.7.2017г.
582 Административно дело No 386/2017, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.Г.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 29.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата /жалба/ на Г.Г.В. ***, с искане да бъде задължен кмета на Община Пазарджик да му връчи заповед № 2513/26.10.2016 г., ведно с приложената към нея служебна скица. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 386/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.10.2017г.
583 Административно наказателно дело (К) No 387/2017, XI състав Други по ЗАНН В.П.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 76 от 27.04.2017 г., постановено по НАХД № 92, по описа за 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
584 Административно наказателно дело (К) No 388/2017, XI състав Други по ЗАНН МЕТАЛИКА-2000 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.7.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 62/13.04.2017 г., постановено по НАХД № 537 по описа за 2016 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
585 Административно дело No 389/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) А.Б.В.   Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 13.7.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А.Б.В. *** срещу неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 389/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 26.7.2017г.
586 Административно дело No 390/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.7.2017г.
Отменя чл. 66, ал. 1, чл. 67, ал. 1 и ал. 2 и чл. 68 от Наредба за управлението на общинските пътища в община Пазарджик. Отхвърля протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 1, ал. 2, чл.19, ал. 1, чл. 21, ал. 3, чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31- 34 и чл. 67, ал. 3 от Наредба за управлението на общинските пътища в община Пазарджик. Осъжда Окръжна прокуратура Пазарджик да заплати на Общински съвет Пазарджик разноски по делото в размер на 283,40 лв. /двеста осемдесет и три лева и четиридесет стотинки/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
587 Административно наказателно дело (К) No 391/2017, X състав ЗАНН: ИААА МЕТАЛИКА ООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 208 от 26.04.2017 г., постановено по АНД № 215/2017 г., по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
588 Административно наказателно дело (К) No 392/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ТПК ПЪРВИ МАЙ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 5.6.2017г.
ИЗПРАЩА КАНД № 397 / 17 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 397/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
589 Административно дело No 393/2017, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.М.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 26.6.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.М.Б. против Заповед № Л-3585/04.05.2011 г. на заместник-главен директор и Заповед № Л-919/08.03.2017 г. на началника на затвора. Прекратява административно дело № 393 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.
В законна сила на 27.7.2017г.
590 Административно дело No 394/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.П.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.12.2017г.
Осъжда Министерство на правосъдието да заплати на Д.П.Г. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода 01.06.2009 г. – 07.01.2016 г., ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Д.П.Г. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода 01.01.2004 г. – 01.06.2009 г., ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Осъжда Министерство на правосъдието да заплати на Административен съд Пазарджик разноски по делото в размер на 125 лв. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Административен съд Пазарджик разноски по делото в размер на 125 лв. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
591 Административно наказателно дело (К) No 395/2017, X състав ЗАНН: ДИТ С.А.Л. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 197 от 20.04.2017 г., постановено по НАХД № 2638/2016 г., Пазарджишкият районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
592 Административно наказателно дело (К) No 396/2017, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ АВТОТРАНС - 1 ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.7.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 41 от 26.04.2017 г., постановено по АНД № 282/2016 г., по описа на Районен съд - Панагюрище, вместо което постановява: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 978/2016г. от 18.11.2016г. на началник на Митница Пловдив, с което на „Автотранс-1“ООД, ЕИК *** за нарушение по чл. 99, ал. 1, т. 3 от ЗАДС е наложено административно наказание –„имуществена санкция”, в размер на 2 000 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
593 Административно наказателно дело (К) No 397/2017, X състав ЗАНН: МВР К.Г.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.7.2017г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение 39/21.04.2017 г., постановено по АНД №29/17, по описа на Районен съд Панагюрище, И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВАВА ОТМЕНЯ НП № 12 от 06.10.2016 г. на Началника на РУ-Панагюрище с което на основание чл. 264, ал.1 от ЗМВР му е наложена глоба на К.Г.Т. *** с ЕГН: ********** в размер на 500,00 (петстотин) лв.
594 Административно дело No 398/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.С.К.,
Н.Т.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Заповед №568/21.04.2017г. на Кмета на община Септември. ОСЪЖДА И.С.К. с ЕГН ********** и Н.Т.К. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Септември съдебни разноски, съставляващи възнаграждение за адвокат, на стойност от 600 лв. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд. Препис от съдебното решение да се връчи на страните в едно със съобщението.
В законна сила на 11.11.2017г.
595 Административно дело No 399/2017, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.Г.З. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.6.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА заповед № 263 от 26.05.2017 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик, с която на лишения от свобода П.Г.З. на основание чл. 101, т. 7 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 102 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 105, ал. 1 от ЗИНЗС е наложено дисциплинарно наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от десет денонощия“ за нарушение на чл. 96, т. 3, чл. 97, т. 1 и т. 3 във връзка с чл. 100, ал. 1, ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗИНЗС. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 19.6.2017г.
596 Административно дело No 400/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДИРЕКТОР НА ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП БЛАГОЕВГРАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.8.2017г.
ОТМЕНЯ определение на съда № 670 от 07.07.2017 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание като ЗАЛИЧАВА датата на насроченото съдебно заседание - 11.09.2017 г. от 11.30 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Югозападно държавно предприятие“ ДП гр. Благоевград, ул. „Зора“ № 18, представлявано от инж. Дамян Дамянов – директор против заповед № ДК-10-ЮЦР-26 от 20.04.2017 г. на началника на РДНСК ЮЦР Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 400/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.9.2017г.
597 Административно дело No 401/2017, IV състав ДОПК Т.Т.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Т.Б. ***, против Мълчалив отказ на кмета на община Пазарджик да направи искане до Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – Пазарджик за прекратяване на изпълнително дело № 2208/2013 г., на основание чл. 403, ал. 1, т. 2 от ГПК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 401/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 27.6.2017г.
598 Административно дело No 402/2017, I състав ДОПК Г.А.И. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 28.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по жалба на Г.А.И. с ЕГН ********** *** против писмо изх.№13-Г-14/17.05.2017г. на началник отдел МДТ при община Пазарджик за оставяне без разглеждане на жалба против АУЗД № АУ 000879/12.05.2015г.издаден от старши инспектор в сектор контрол към отдел 4МДТ“ при община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 402/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 8.9.2017г.
599 Административно дело No 403/2017, VI състав Закон за движението по пътищата П.Г.Ч. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.7.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 17-0367-000138/16.05.2017г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Велинград. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 12.8.2017г.
600 Административно дело No 404/2017, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър Я.Г.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 640 от 03.05.2017 г. на кмета на Община Велинград, с което е отказано издаване на комбинирана скица по обезсилените регулационни планове (план за улична регулация и съответно за дворищна регулация) от 1955 г. до 1957 г. на сграда, попадаща в имот пл. № 263 в кв. 55 и в имот пл. № 4826 по действащия план на гр. Велинград. ВРЪЩА преписката на кмета на Община Велинград за ново произнасяне по заявление с вх. № 94-00/2416 от 11.04.2017 г. на Я.Г.Н. *** съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение, в едномесечен срок от получаване на преписката. ОСЪЖДА кмета на Община Велинград да заплати на Я.Г.Н. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 24.10.2017г.
601 Частно административно дело No 405/2017, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Н И Н-84 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 5.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 405/2017г. по описа на Административен съд Пазарджик. ПОВДИГА препирня за подсъдност между Административен съд Пазарджик и Административен съд Пловдив относно компетентността за разглеждане на жалба на “НИН-84” ЕООД, с ЕИК *** със седалище и адрес на управление в гр. Пазарджик, ***, представлявано от управителя Н. Н. П., чрез валидно упълномощен адвокат Ц. К., против разпореждане по чл. 60 от АПК, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед № 30-0055792 от 19.04.2017 г. на директора на дирекция “Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, с която на основание чл.186, ал.1 от ЗДДС е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за определяне на подсъдността му. Определението не подлежи на обжалване.
602 Административно дело No 406/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕЛТРЕЙД ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 1.11.2017г.
Отменя определението, с което съдът е насрочил делото за разглеждане в открито заседание за 08.11.2017 г. от 14.30 ч. Оставя без разглеждане жалбата на „Елтрейд“ ООД против Заповед № 529/13.04.2017 г. на кмета на община Септември. Прекратява административно дело № 406, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.
603 Административно дело No 407/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.А.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 24.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.А.С., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Протокол № 6/16 и 17.11.2016 г. на комисията по чл. 73 от ЗИНЗС (отм.) с който му е отказано преместване в затворническо общежитие от по-лек тип. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 407/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за жалбоподателя, и в същия срок – от датата на получаване за неявилата се страна.
В законна сила на 10.11.2017г.
604 Административно дело No 408/2017, V състав КСО А.А.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.П., против решения на директора на ТП на НОИ Пазарджик с които е потвърден отказ за изплащане лично обезщетение на жалбоподателката по представени от нея болнични листове, отнасящи се до периода 04.01.2016 г. - 18.03.2016 г. ПРЕКРАТЯВА АД № 408/2017 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, който тече за ответника от днес, а по отношение на жалбоподателката от връчване на съобщението с постановеното определение.
В законна сила на 15.8.2017г.
605 Административно дело No 409/2017, IV състав Закон за движението по пътищата С.А.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.А.Т., подадена чрез законния представител – негов баща А.Б.Т.,***, срещу Заповед № 17-1006-000130/17.03.2017 г. за прилагане на ПАМ на началник-група към ОД на МВР гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 409/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Заверено копие от жалбата и приложенията към нея, както и административната преписка ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 340 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 4.7.2017г.
606 Административно наказателно дело (К) No 410/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Х.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.7.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 75 от 27.04.2017 г., постановено по АНД № 46/2017 г., по описа на Районен съд - Велинград в частта, с която е потвърдено НП № 16-0367-001677/21.10.2016г., издадено от началник на група в РУ Велинград в частта, с която на Н.Х.Н. е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева на основание чл. 177, ал. 1, т. 4, пр. 1 от ЗДвП за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 2 от ЗДвП. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
607 Административно дело No 411/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 18.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 25/18.04.2017г. на главния архитект на община Пазарджик На основание чл. 200, ал.2 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария от страните, участващи в административното производство.
608 Административно наказателно дело (К) No 412/2017, XI състав ЗАНН: РДГ Б.И.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 27 от 18.04.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 29/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
609 Административно дело No 413/2017, III състав Закон за държавния служител Н.С.К.Ф. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.К. – Ф. с ЕГН ********** *** против заповед –ЧР № 8 от 23.05.2017 г. на кмета на Община Панагюрище. ОСЪЖДА Н.С.К. – Ф. с ЕГН ********** *** да заплати на кмета на Община Панагюрище направените по делото разноски в размер на 600 лева /шестстотин/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 26.7.2017г.
610 Административно дело No 414/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ АД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.12.2017г.
ОТМЕНЯ заповед №ДК-10-ЮЦР-23/07.04.2017г. , издадена от Началника на РДНСК-Южен централен район. ОСЪЖДА РДНСК – ЮЦР гр. Пловдив да заплати на „Булгармин инженеринг“АД сумата от 1050 лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
611 Административно дело No 415/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик подадена против разпоредбите на чл.16,ал.1 в частта „не е деклариран като основно жилище по смисъла на параграф 1,т.2 от ДР на ЗМДТ“, чл.16, ал.1,т.8, чл.38,ал.1,чл.38,ал.3 и чл.47, ал.2,т.6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белово. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 415/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, Х състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 24.7.2017г.
612 Административно дело No 416/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.Н.К. ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 19.7.2017г.
Оставя без разглеждане исковата молба (наречена тъжба) на Цветелин Н.К. ***. Прекратява административно дело № 416 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на ищеца и на началника на Затвора Пазарджик.
В законна сила на 22.8.2017г.
613 Административно дело No 417/2017, VI състав Закон за опазване на околната среда ХИДРОЕНЕРДЖИ ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Хидроенерджи“ ООД, ЕИК ****, със седалище гр. Пазарджик, ****, представлявано от управителя на И.Ж. Т., против Решение № ПК-23-ОВОС/05.05.2016 г. на Директора на РИОСВ Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
614 Административно дело No 417/2017, VI състав Закон за опазване на околната среда ХИДРОЕНЕРДЖИ ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Хидроенерджи“ ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ****, представлявано от управителя И.Ж. Т., против Решение № ПК-23-ОВОС/05.05.2016 г. на директора на РИОСВ гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 417/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, VІ - състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на Министъра на околната среда и водите. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 13.10.2017
Административно дело № 10355/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 12238 от 13.10.2017г. по адм. дело № 10355/2017г. на Върховен административен съд на Република България - Шесто отделение: ОТМЕНЯ определение № 703 от 19.07.2017 г., постановено по адм. дело № 417/2017 г. по описа на Административен съд –Пазарджик, VI състав. ВРЪЩА делото на състава на Административен съд –Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
615 Административно дело No 418/2017, I състав Закон за движението по пътищата И.В.М. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.9.2017г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0340-000116/01.05.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Пазарджик, РУ Септември, КАТО определя срок на наложената санкция – 8 месеца, т.е налага на И.В.М. *** с ЕГН ********** санкция по чл.171,т.2а от ЗДвП – прекратяване регистрацията на ППС „Фиат Дукато“ с ДК№5926ВА негова собственост - за срок от 8 месеца. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.10.2017г.
616 Административно наказателно дело (К) No 419/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК И.Х.Ц. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 218/28.04.2017г. постановено по анд № 2712/16 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-1006-000172 от 16.02.2016 г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР Пазарджик, с което на И.Х.Ц., ЕГН **********, съд.адрес: ***- адв.Г.К. за нарушение на чл.25, ал.1 от ЗДвП на основание чл.179, ал.2 във връзка с ал.1, т.5 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 100 лева.
617 Административно наказателно дело (К) No 420/2017, X състав Други по ЗАНН Н.Т.Т. ГРУПА В РУ ВЕЛИНГРАД ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.7.2017г.
Отменя Решение № 66 от 21.04.2017 г., постановено по нахд № 88, по описа на Районен съд Велинград за 2017 г. Отменя наказателно постановление № 16-0367-002106/05.01.2017 г., издадено от началник Група в РУП Велинград към ОДМВР Пазарджик, с което за нарушение на чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховането (КЗ) на Н.Т.Т. е наложена глоба в размер на 400 лева. Решението е окончателно.
618 Административно наказателно дело (К) No 421/2017, X състав ЗАНН: ИААА Д.И.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.6.2017г.
ИЗПРАЩА КАНД № 421 / 17 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 421/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
619 Административно дело No 422/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДИРЕКТОР НА ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП БЛАГОЕВГРАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Благоевград, ул. „Зора“ № 18, представлявано от директора Дамян Дамянов против заповед № ДК-10-ЮЦР-26/20.04.2017 г. на началника на РДНСК ЮЦР Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 422/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му. Материалите по адм. дело № 422/2017 г. следва да бъдат присъединени по адм. дело № 400/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя на посочения в жалбата адрес и на административния орган.
В законна сила на 27.6.2017г.
620 Административно дело No 423/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.А.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Х.А.Х., ЕГН **********, понастоящем изтърпяващ наказанието в Затвора гр. Ловеч, против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София да му заплати сума в размер на 500 000 лева за претърпени неимуществени вреди за престоя в Затвора гр. Пазарджик от 23.04.2016г. до 26.04.2016г., ведно със законната лихва от 23.04.2016г. до крайното изплащане. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
621 Административно наказателно дело (К) No 424/2017, X състав Възобновяване на КАНД ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА   Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 12.6.2017г.
ИЗПРАЩА КАНД №424/17 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 424/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
622 Административно дело No 425/2017, V състав Закон за движението по пътищата И.Д.В. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 17.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0310-000033/18.02.2017 г. на началник Група в РУП Панагюрище при ОДМВР Пазарджик, с която на жалбоподателя за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1, предл. 2 от ЗДвП е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 1, б.“б“ – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. ОСЪЖДА Група в РУП Панагюрище при ОДМВР Пазарджик да заплати на И.Д.В. разноски по делото в размер на 360 лева (триста и шестдесет) лева. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.11.2017г.
623 Административно дело No 426/2017, VI състав Закон за движението по пътищата И.Д.В. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0310-000034/18.02.2017г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Панагюрище. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Пазарджик да заплати на И.Д.В., сума в размер на 410лв. /четиристотин и десет лева/, представляващи платено адвокатско възнаграждение и държавна такса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 26.10.2017г.
624 Административно дело No 428/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ М.М.Л. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.12.2017г.
Отменя Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. за кампания 2016 г., изх. № 01-6500/355 от 02.05.2017 г. на зам.- изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“. Осъжда Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на М.М.Л. разноски по делото в размер на 860 лв. /осемстотин и шестдесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
625 Административно дело No 429/2017, IV състав ДОПК ГЛОБУС ЕООД НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 1.8.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Глобус“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София – 1510, ул. „Резбарска“ № 5, подадена чрез управителя Р.А. против мълчалив отказ на орган по приходите и на началника на отдел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик за възстановяване на надвнесена такса битови отпадъци /ТБО/ за 2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 429/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 18.8.2017г.
626 Административно дело No 430/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Г.Ч. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.12.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", гр.София да заплати на И.Г. *** с ЕГН ********** обезщетение за претърпени неимуществени вреди, настъпили за времето на престоя му в Затвора Пазарджик от 4.11.2015г. до 18.04.2017г., поради липса на минимална жилищна площ, в размер на 900 лв. ведно със законната лихва, считано от 12.06.2017 г. до окончателно изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над 900 лв. до претендираните 10 000 лв., като неоснователен. Отхвърля иска като неоснователен за периода 17.09.2015г. – 30.10.2015г. ; за периода 30.10.2015г. - 4.11.2015г. и за периода 18.04.2017г.- до приключване на съдебното дирене – 07.11.2017г.. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
627 Административно дело No 431/2017, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Б.А.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 24.7.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Б.А.Г. *** против решение № 125/25.05.2017 г. на Общински съвет Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 431/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.10.2017
Административно дело № 10069/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11809 от 06.10.2017 г. по адм. дело № 10069/2017 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 707 от 24.07.2017 г., постановено по административно дело № 431 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 6.10.2017г.
628 Административно дело No 432/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.Д. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.12.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Д.Г.Д. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 7 800 (седем хиляди и осемстотин) лева, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в в Затвор гр. Пазарджик и в Арест гр. Пазарджик в следните периоди: 15.01.2013 г. – 22.02.2013 г., 22.02.2013 г. – 03.06.2014 г., 03.10.2014 г. – 02.12.2014 г., 02.12.2014 г. – 26.05.2015 г., 20.08.2015 г. – 09.10.2015 г., 09.10.2015 г. – 17.03.2016 г., 29.09.2016 г. – 07.10.2016 г. и от 05.05.2017 г. – 21.07.2017 г. Отхвърля до размера 30 000 лв. над уважения размер 7 800 лв. иска, предявен от Д.Г.Д. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, като периода, в който ищецът претендира, че е търпял вреди е от 15.01.2013 г. до момента на приключване на устните състезания, а претендираният размер на обезщетението е 30 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 15.01.2013 г. до момента, т.е. до момента на приключване на устните състезания. Оставя без разглеждане иска, предявен срещу Министерството на правосъдието и прекратява делото в тази му част. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Административен съд Пазарджик разноски по делото в размер на 1 100 лв. /хиляда и сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
629 Административно наказателно дело (К) No 433/2017, XI състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СОФИЯ ИЗОТЕРМ СТИЛ ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 20.6.2017г.
ИЗПРАЩА КАНД № 433 / 17 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 433/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
630 Административно дело No 434/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 7.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.П., с адрес *** против Заповед № 359 от 26.05.2017 г. на кмета на община Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 434 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България .
В законна сила на 22.8.2017г.
631 Административно дело No 435/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АГРО ТРАНС - ЕМ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 2293/13.06.2017г. по описа на Административен съд – Пазарджик от „Агро Транс - ЕМ“, ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. Мало Конаре, община Пазарджик, ул. „17-та“ № 3, представлявано от управителя Е.Н.Г., ЕГН ********** против Заповед № 724/30.03.2017г. на кмета на община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 435/2017г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба чрез Административен съд - Пазарджик до Върховен административен съд на Република България. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на административния орган.
В законна сила на 12.8.2017г.
632 Административно наказателно дело (К) No 436/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” С.А.К. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила решение № 222 от 28.04.2017 г., постановено по НАХД № 258, по описа за 2017 год., Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
633 Административно наказателно дело (К) No 437/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ТПК ПЪРВИ МАЙ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 240 от 12.05.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 279/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
634 Административно наказателно дело (К) No 438/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ТПК ПЪРВИ МАЙ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 229 от 09.05.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 280/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
635 Административно наказателно дело (К) No 439/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Р.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 81/04.05.2017 г., постановено по НАХД № 124 по описа за 2017 год. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
636 Административно дело No 440/2017, I състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ С.Р.Ч. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 18.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Р.Ч., с ЕГН **********, адрес: *** против мълчалив отказ на Общински съвет – Сърница за предоставяне на имоти по § 27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 440/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.10.2017г.
637 Административно дело No 441/2017, VI състав Закон за движението по пътищата З.Б.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000044/09.03.2017г. на началник група при ОДМВР-Пазарджик, Районно управление Велинград. ОСЪЖДА РУП – Велинград при ОД на МВР Пазарджик да заплати на З.Б.Б., с ЕГН **********, сумата в размер на 460лв. /четиристотин и шестдесет лева/, представляваща направени съдебни разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.12.2017г.
638 Административно дело No 442/2017, IV състав Закон за движението по пътищата З.Б.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 13.7.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на З.Б.Б. ***, против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0367-000045, издадена на 09.03.2017 г. от началник-група към ОД на МВР гр. Пазарджик, РУ Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 442/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 28.7.2017г.
639 Административно дело No 445/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.С.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.11.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Отказ за издаване на документ – виза за строителство, обективиран в писмо с изх. № 94-В-28/06.06.2017г. на кмета на община Батак. ИЗПРАЩА административната преписка на Главния архитект на община Батак за произнасяне по Заявление № 94-В-28/29.05.2017г. и Заявление № 94-В-27/29.05.2017г. на В.С.Г., при спазване на дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Батак, да заплати на В.С.Г. направените по делото разноски в размер на 760 (седемстотин и шестдесет) лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
640 Административно дело No 446/2017, III състав Закон за управление на отпадъците ТЛВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 5.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ТЛВ“ ЕООД с ЕИК 202394898 гр. Пазарджик, ул. „Цар Асен“ № 28, представлявано от управителя Т.Л.В. против решение № 07-ДО-305-01 от 15.05.2017 г. за отнемане на решение № 07-ДО-305-01 от 27.05.2013 г. на директора на РИОСВ Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 446/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на Министъра на Околната среда и водите гр. София. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.7.2017г.
641 Административно наказателно дело (К) No 447/2017, X състав ЗАНН: ДИТ САНАФРУТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.7.2017г.
Оставя в сила Решение № 209 от 27.04.2017 г., постановено по нахд № 336, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е изменено наказателно постановление № 13-000571/09.11.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с което за нарушение на чл. 415, ал. 1 от КТ на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 2500 лева, намалена от районния съд на 1500 лева. Решението е окончателно.
642 Административно наказателно дело (К) No 448/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Н.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 206 от 25.04.2017 г., постановено по НАХД № 340, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
643 Административно дело No 449/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.10.2017г.
Отменя чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 18в, ал. 1, чл. 47а, ал. 2, т. 7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брацигово, приета с Решение № 27/28.02.2008 г. на Общински съвет Брацигово и т. 4 от Тарифата по чл. 3, ал. 1 от същата наредба. Осъжда Общински съвет Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 28.11.2017г.
644 Административно дело No 450/2017, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община МАРИНА МК 2010 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 11.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Марина МК 2010“ ЕООД, ЕИК 201173975, със седалище и адрес на управление ***1, представлявано от управителя П.Р.Б. против Заповед № 683/12.05.2017 г. на кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 450/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на „Марина МК 2010“ ЕООД, ЕИК 201173975, със седалище и адрес на управление ***1, направените по делото разноски в размер на 1 030 (хиляда и тридесет) лв. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок с частна жалба пред Върховния административен съд, който срок за жалбоподателя започва да тече от днес, а за административния орган – от получаване на съобщението за определението.
В законна сила на 26.9.2017г.
645 Административно дело No 451/2017, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Р.Г.Ф. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.9.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.Г.Ф. с ЕГН ********** ***, действията на Началника на ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-92/23.03.2011 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж, обективирани във възлагателно писмо с изх. № ПЗ-1249-02-333 от 14.06.2017 г. на Началника на ДНСК гр. София. ОСЪЖДА Началника на ДНСК гр. София да заплати на Р.Г.Ф. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 10 лева /десет/. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.9.2017г.
646 Административно дело No 452/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Г.Ф. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 23.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г.Ф. ***, подадена чрез пълномощника адв. Б.Б., против Заповед № ДК-02-ЮЦР-92/23.03.2011 г., издадена от началника на РДНСК, ЮЦР. ОСЪЖДА Р.Г.Ф. *** да заплати на РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив 100 (сто) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
647 Административно наказателно дело (К) No 453/2017, X състав ЗАНН: НАП СЕКТОР ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП МИГ ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.7.2017г.
Оставя в сила Решение № 85 от 11.05.2017 г., постановено по нахд № 123, по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., с което е изменено наказателно постановление № 247881-F291664/22.02.2017 г., издадено от началника на Сектор „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП, с което за нарушение на чл. 25, ал. 2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, във връзка с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, на основание чл. 185, ал. 1 от същия закон на „Миг“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева, която е намалена от районния съд на 500 лева. Решението е окончателно.
648 Административно наказателно дело (К) No 454/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” Х.А.П. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 84/11.05.2017 г., постановено по НАХД № 162 по описа за 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
649 Административно наказателно дело (К) No 455/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.М.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ПАНАГЮРИЩЕ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 40/26.04.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 259/2016 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
650 Административно наказателно дело (К) No 456/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” М.М.Е. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 86/12.05.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 155/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
651 Административно дело No 458/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.В. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 1.9.2017г.
Отменя определението, с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 27.09.2017 г. от 13,45 часа. Оставя без разглеждане жалбата на Н.И.В. против изричен отказ на главния архитект на община Пазарджик от 13.06.2017 г. за издаване на виза за промяна предназначение на обект по искане вх. № 77/08.06.2017 г., подадено в община Пазарджик. Прекратява административно дело № 458, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Осъжда община Пазарджик да заплати на Н.И.В. разноски по делото в размер на 610 (шестстотин и десет) лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7–дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.10.2017г.
652 Административно наказателно дело (К) No 459/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ТПК ПЪРВИ МАЙ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.7.2017г.
Оставя в сила Решение № 246 от 19.05.2017 г., постановено по нахд № 278, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 13-000454/24.11.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с което за нарушение на чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда на касатора е наложена имуществена санкция в размер 1500 лева. Решението е окончателно.
653 Административно наказателно дело (К) No 460/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Г.Н.Н. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 5.7.2017г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Пазарджик като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 460 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
654 Административно наказателно дело (К) No 461/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.П.Ч. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 233/10.05.2017 г., постановено по НАХД № 494 по описа за 2017 год. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
655 Административно дело No 462/2017, I състав Закон за движението по пътищата Д.З.Д. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 28.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.З.Д. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0240-000153 от 05.06.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Пазарджик, РУ Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 462/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 26.9.2017г.
656 Административно дело No 463/2017, III състав Закон за движението по пътищата А.Х.И. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 17-1006-000266 от 04.05.2017 г. на Началник група към ОД на МВР Пазарджик, сектор „Пътна полиция“, за налагане на принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелство за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от осемнадесет месеца. ОСЪЖДА Началник група към ОДМВР – Пазарджик, сектор „Пътна полиция“, да заплати на А.Х.И. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 110 /сто и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 10.11.2017г.
657 Административно наказателно дело (К) No 464/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Г.Ш. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.7.2017г.
Оставя в сила Решение № 234 от 10.05.2017 г., постановено по нахд № 585, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0340-000060/17.03.2017 г., издадено от началника на РУП – Септември при ОД на МВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 150 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 от същия закон на касатора е наложена глоба в размер на 300 лева. Решението е окончателно.
658 Административно наказателно дело (К) No 465/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.И.С. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 237 от 11.05.2017 г., постановено по АНД № 36/2017 г., по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
659 Административно дело No 466/2017, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК М.К.К.П.,
Р.З.К.
НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 24.7.2017г.
ОТМЕНЯ постановеното в съдебно заседание от 11.07.2017 г. определение за насрочване на делото в открито съдебно заседание за 19.09.2017г., от 10,30 часа. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.К.К.- П. и Р.З.К. ***, подадена против действия по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-110/26.04.2012 г. на началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж: „Пристройка към съществуваща жилищна сграда“, находяща се в УПИ ХХХ-5263, в кв.427 по плана на гр. Велинград, с извършител М.К.К. – П., същата е посочена в мотивите на заповедта и като собственик на строежа, обективирани във възлагателно писмо изх. № Пз-4654-02-337/ 14.06.2017 г. на началника на ДНСК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 466/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 12.8.2017г.
660 Административно дело No 467/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Г.Я. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.8.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на А.Г.Я. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 7000 (седем хиляди) лева, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода 05.05.2010 г. – 21.12.2012 г., заедно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 10 000 лева над уважения размер 7000 лева, предявения от А.Г.Я. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 10 000 лева, ведно със законната лихва за забава, считано от 23.12.2012 г. до окончателното изплащане на сумата, причинени му от незаконосъобразните бездействия и действия на служителите на Затвор гр. Пазарджик, осъществени по отношение на А.Г.Я. в периода от 05.05.2010 г. до 23.12.2012 г. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
661 Административно наказателно дело (К) No 468/2017, X състав ЗАНН: РИОСВ РИОСВ ПАЗАРДЖИК СВИКОМ АД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 12.7.2017г.
ИЗПРАЩА КАНД № 468 / 17 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 468/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
662 Административно наказателно дело (К) No 469/2017, XI състав ЗАНН: РИОСВ РИОСВ ПАЗАРДЖИК БИОЕН-2015 ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.7.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 28/18.04.2017 г., постановено по НАХД № 20, по описа за 2017 год. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
663 Административно дело No 470/2017, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ Х.-И.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 28.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ“Хелиос – Иван Радев“с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***срещу Уведомително писмо за отхвърляне на плащания изх.№01-65600/1539от 16.03.2017г. на Изпълнителния Директор на ДФ“Земеделие“ ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 470 по описа на Административен съд-Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 28.9.2017г.
664 Административно дело No 471/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.10.2017г.
ОТМЕНЯ чл. 21, ал. 4; 22, 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1, т. 2, т. 5 и ал. 2, т. 4; чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 34, чл. 67 и чл. 68 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Септември, приета с решение № 233/28.01.2005 на Общински съвет Септември. ОТХВЪРЛЯ протеста в останалата му част, с която са оспорени разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 28, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 2, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Септември, приета с решение № 233/28.01.2005 на Общински съвет Септември. ОСЪЖДА Общински съвет Септември да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
665 Административно дело No 472/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ПАНАГЮРСКИ МИНИ ЕАД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.10.2017г.
Отхвърля жалбата на „Панагюрски мини“ ЕАД в ликвидация против Решение за спиране на административното производство по реда на чл. 54 от АПК № ПК-016-ОВОС от 22.05.2017 г. на директора на РИОСВ Пазарджик. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 1.12.2017
Административно дело № 12967/2017
С определение № 14712 от 01.12.2017 г. по адм. дело № 12967/2017 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1013 от 05.10.2017 г. постановено от Административен съд Пазарджик по адм. дело № 472/2017 г. Определението е окончателно.
В законна сила на 1.12.2017г.
666 Административно дело No 473/2017, III състав Закон за движението по пътищата Л.И.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.9.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-5313-00057 от 26.05.2017 г. на Началник група към ОДМВР – Пазарджик, група КПДГПА-Пазарджик. ОСЪЖДА Началник група към ОДМВР – Пазарджик, група КПДГПА-Пазарджик да заплати на Л.И.Г., ЕГН **********, с адрес *** направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 17.10.2017г.
667 Административно дело No 474/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 13.9.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Живко Пенев, подаден против разпоредбата на чл. 5, ал. 2, т. 5 и чл. 20, т. 2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 474/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Панагюрище да заплати от бюджета на Община Панагюрище на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски за обнародване в ДВ в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 20.9.2017г.
668 Административно наказателно дело (К) No 475/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Л.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.7.2017г.
Отменя Решение № 46 от 26.05.2017 г., постановено по нахд № 16, по описа на Районен съд Панагюрище за 2017 г., вместо което постановява: Изменя наказателно постановление № 16-0310-000693/21.12.2016 г., издадено от началника на РУП – Панагюрище при ОД на МВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движение по пътищата на основание чл. 174, ал. 1 от същия закон на Б.Л.К. е наложена глоба в размер на 700 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца, като намалява глобата на 500 лева, а лишаването от право да управлява МПС - на 6 месеца. Решението е окончателно.
669 Административно дело No 476/2017, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.С.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 27.11.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на П.С.Д. против мълчалив отказ от 2007 година на кмета на община Стрелча за закупуване от жалбоподателя на общински имот УПИ VIII - 2490 в квартал 89 по плана град Стрелча по пазарни цени от 2007 г., както и против т. 3 от Решение № 526 от 31.07.2013 година на Общински съвет - Стрелча и прекратява адм.д. № 476, по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя П.С.Д.,*** и на Общински съвет Стрелча.
670 Административно дело No 477/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 13.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Окръжна прокуратура Пазарджик против разпоредбите на чл. 8; чл. 18, ал. 8 в частта относно „документ за липса на финансови задължения към общината“; чл. 18, ал. 10 и чл. 28 от Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 477/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС. Съдът счита, че направеното искането за присъждане на 20 лв. разноски е направено своевременно и е основателно, с оглед на което ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА Общински съвет Панагюрище да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик 20 (двадесет) лв. разноски за публикуване в Държавен вестник. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 21.9.2017г.
671 Административно дело No 478/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.10.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 3, чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 34, чл. 67 и чл. 68 от Наредбата за управлението на общинските пътища в Община Брацигово, приета с Решение № 149/30.10.2008 г. на ОбС – Брацигово. ОСЪЖДА Общински съвет – Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
672 Административно дело No 479/2017, VI състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ С.Р.Ч. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 10.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Р.Ч., с ЕГН **********, адрес: *** против мълчалив отказ на Общински съвет – Сърница за предоставяне на имоти по § 27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ по подадено негово Заявление с рег. № 236/08.12.2016 г. до Общински съвет Сърница за предоставяне на имот. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 479/2017 год. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.7.2017г.
673 Административно дело No 481/2017, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър Н.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 27.6.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 481/2017 г. към адм. дело № 427/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 481/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
674 Административно наказателно дело (К) No 482/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Г.Ш. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 256/26.05.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 584/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
675 Административно дело No 483/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.10.2017г.
Отменя чл. 8, ал. 1, т. 6-8, 10, чл. 44, ал. 1, т. 9 в частта относно „документ за липса на изискуеми задължения към общината“ и т. 12, чл. 48, Приложение № 4 към чл. 57, ал. 1 – Таблица за размера на глобите от Наредбата в частта относно „чл. 39, ал. 1 – 30 лева“ от Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Велинград. Осъжда Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 14.11.2017г.
676 Административно дело No 484/2017, VI състав Закон за защита от дискриминация С.Д.Д. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.Д., ЕГН **********, чрез адвокат Б., срещу Решение № 159/12.05.2017 г. на Комисията за защита от дискриминация, постановено по препика № 16/2016г. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
677 Административно дело No 485/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Б.Н.Г. КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ЛОЗЕН Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 30.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Н.Г., ЕГН **********, с адрес: *** против мълчалив отказ на кмета на кметство с. Лозен за издаване на скица и удостоверение за описание на имот по молба за издаване от 03.05.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 485/2017 год. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА кмета на село Лозен, община Септември да заплати на Б.Н.Г. 160 /сто и шестдесет лева/ лв. разноски по делото, от които 10 лева за държавна такса по делото и 150 лева адвокатско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба.
В законна сила на 19.9.2017г.
678 Административно дело No 486/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 1, ал. 2; чл. 19, ал. 1; чл. 21, ал. 4; чл. 22; чл. 24, ал. 2; чл. 26, ал. 2; чл. 27; чл. 28, ал. 1 и ал. 2; чл. 29, ал. 2; чл. 31; чл. 32; чл. 33; чл. 34; чл. 66; чл. 67 и чл. 68 от Наредба за управление на общинските пътища, приета с Решение № 156/30.03.2005 г. на Общински съвет Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 486/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Стрелча да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева за обнародване в Държавен вестник. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 1.11.2017г.
679 Административно дело No 487/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.10.2017г.
Отменя чл.19, ал. 1, чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31 чл. 32, чл. 33, чл. 34, чл. 67, ал. 1 и ал. 2 и чл. 68 от Наредба за управлението на общинските пътища в община Велинград. Отхвърля протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 1, ал. 2 и чл. 67, ал. 3 от Наредба за управлението на общинските пътища в община Велинград. Осъжда Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 17 лв. /седемнадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
680 Административно дело No 488/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.З.Ш. НАЧАЛНИК НА РО"НСК" - ПАЗАРДЖИК РДНСК - ЮЦР Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДК-11-ПЗ-3/09.06.2017г. на началника на РО“НСК“Пазарджик при РДНСК-ЮЦР с която е отменено разрешение за строеж №152/26.05.2017г. на „Гараж“ , строеж – пета категория, в урегулиран поземлен имот І-15, за търговия , монтаж и демонтаж на гуми за МПС, местност „Капаница“, землище нас.Мало Конаре, община Пазарджик, ПИ № 138015. ОСЪЖДА Началника на РО»НСК» при РДНСК ЮЦР ДА ЗАПЛАТИ на Г.З.Ш. ЕГН ********** разноски по делото в общ размер на 10 лева - държавна такса.
681 Административно наказателно дело (К) No 489/2017, X състав ЗАНН: РИОСВ ЕЛИНОРД-МЕТАЛС ЕООД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.11.2017г.
Оставя в сила Решение № 190 от 13.04.2017 г., постановено по нахд № 155/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е изменено наказателно постановление № 15/22.11.2016 г., издадено от директора на Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 145, ал. 1, т. 1 от същия закон, на основание чл. 145, ал. 2 от същия закон на „Елинорд-Металс“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 30000 лева, която районният съд е намалил на 15 000 лв. Решението е окончателно.
682 Административно дело No 490/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АГРО ТРАНС - ЕМ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 23.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Агро Транс-ЕМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, ул. „Седемнадесета“ № 3, представлявано от управителя Е. Н. Г., против Заповед № 1491/14.06.2017 г., издадена от кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА „Агро Транс-ЕМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, ул. „Седемнадесета“ № 3, представлявано от управителя Е. Н. Г., да заплати в полза на Община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.
683 Административно дело No 491/2017, IV състав Закон за движението по пътищата Н.Я.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-01-523/15.06.2017 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на Н.Я.С.,***, разноски по производството в размер на 1010 (хиляда и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
684 Административно дело No 492/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 27.9.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурора при Окръжна прокуратура – Пазарджик против оспорените текстове от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 492 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2017 г. Предвид изхода на делото и оттеглянето на оспорените тестове, е основателно искането за присъждане на направените разноски на прокуратурата, с оглед на което СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСЪЖДА Общински съвет – Панагюрище да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева. Определението и за прекратяване на делото и за разноските ПОДЛЕЖИ на обжалване чрез настоящия съд до Върховния административен съд в 7-дневен срок, който за прокурора тече от днес, а за Общинския съвет – от получаването на съобщението.
В законна сила на 14.11.2017г.
685 Административно дело No 493/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.В.,
А.Г.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.В. с ЕГН ********** и А.Г.В. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, офис 2, адв. М. П. против Заповед №1492/14.06.2017г. на Кмета на община Пазарджик с която е забранено ползването и достъпа до ползващия се в нарушение на чл.178,ал.4 от ЗУТ : „Сервиз за ремонт на машини „Авена“, находящ се в партерен етаж на масивна четириетажна жилищна сграда, построена в УПИ ХІІ-286, в кв.481б по ПУП на гр.Пазарджик, с административен адрес : бул.“Княгиня Мария Луиза“№65 и е постановено преустановяване захранването на строежа с електроенергия и вода. ОСЪЖДА Н.И.В. с ЕГН ********** и А.Г.В. с ЕГН ********** *** да заплати на Кмета на община Пазарджик сума в размер на 500 лв. възнаграждение на юрисконсулт. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните, чрез изпращане на препис от същото на основание чл.138, ал.1 АПК.
686 Административно дело No 494/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Т.Д. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.10.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на М.Т.Д. против Решение изх. № РД-13-2053/15.06.2017 г. на началника на Общинска служба „Земеделие“ гр. Пазарджик, с което е оставено без движение заявлението на жалбоподателя вх. № РД-13-2053/03.05.2017 г., с което е поискана регистрация и издаване на скици за имот, находящ се извън регулацията на с. Ивайло, общ. Пазарджик. Прекратява административно дело № 494, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и на началника на Общинска служба „Земеделие“ гр. Пазарджик
В законна сила на 7.11.2017г.
687 Административно дело No 495/2017, VI състав Кодекс на труда БИОВЕТ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 30.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Биовет“АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ***, представлявано от А. Ж. И., против точки 1, 2, 3 4, 5, 11, 12 и 13 от принудителната административна мярка, дадена с Протокол № ПР1711096/31.03.2017г. на служители на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 495/2017г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 12.9.2017г.
688 Административно дело No 496/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.С.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 31.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед № 110/14.02.2017г. на кмета на община Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 496/2017г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.9.2017г.
689 Административно наказателно дело (К) No 497/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Д.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 32 от 15.05.2017 г., постановено по АНД № 11/2017 г., по описа на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
690 Административно дело No 498/2017, III състав Закон за движението по пътищата Н.А.А. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000349/01.06.2017 г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Н.А.А. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 210 /двеста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 20.10.2017г.
691 Административно дело No 499/2017, IV състав Закон за движението по пътищата Г.Б.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 31.7.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.Б.Б. ***, подадена чрез адв. П., против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000352 от 04.06.2017 г. на началник сектор към ОД на МВР Пазарджик, Сектор Пътна полиция. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 499/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.10.2017г.
692 Административно дело No 500/2017, I състав Закон за движението по пътищата А.Х.И. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 1.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 500/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Материалите от делото да се приложат по адм.д.№ 463/17г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 13.9.2017г.
693 Административно дело No 501/2017, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ФОНДАЦИЯ РАКИТОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.10.2017г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 г. издадено от „за“ Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – Ат. Д. с изх. № 02-5100/26 от 21.08.2015 г. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София – Разплащателна агенция да заплати на Фондация „Ракитово“ с ЕИК 112074842 – земеделски производител, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово 4640, ул. „Цепина“ № 6 А, представлявана от председател Александър Петров Допчев, направените по делото разноски в общ размер на 3 670 /три хиляди шестстотин и седемдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
694 Административно наказателно дело (К) No 502/2017, XI състав Други по ЗАНН С.Т.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 52/15.06.2017 г., постановено по НАХД № 98/2017 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
695 Административно наказателно дело (К) No 503/2017, X състав Други по ЗАНН П.Ц.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.10.2017г.
Отменя Решение № 50 от 09.06.2017 г., постановено по нахд № 32, по описа на Районен съд Панагюрище за 2017 г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-0310-000044/07.02.2017 г., издадено от началника на Районно управление на полицията Панагюрище. Отменя Наказателно постановление № 17-0310-000044/07.02.2017 г., издадено от началника на Районно управление на полицията Панагюрище, с което за нарушение на чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ на касатора на основание чл. 638, ал. 1, т. 2 от същия кодекс е наложена глоба в размер на 2 000 лева. Решението е окончателно.
696 Административно дело No 505/2017, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Д-Р КАТЯ ГИНЕВА-АСМП-ИП ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 6.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкция № 13/РД-09-806 от 15.06.2017 г. на директора на РЗОК гр. Пазарджик. ОСЪЖДА РЗОК гр. Пазарджик да заплати на „Д-р К. Г.-АСМП-ИП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Цар Асен“ № 76, представлявано от д-р К. Г.-П. разноски по делото в размер на 420 (четиристотин и двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
697 Административно наказателно дело (К) No 506/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Г.Л. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 288 от 07.06.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 635/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
698 Административно наказателно дело (К) No 507/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Н.Н. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 225/03.05.2017 г., постановено по НАХД № 201 по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик в обжалваната му част. Решението е окончателно.
699 Административно наказателно дело (К) No 508/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Л.Н. РУП СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 10.7.2017г.
Оставя без разглеждане касационна жалба на И.Л.Н. против Решение № 181/12.04.2017 г., постановено по нахд № 134, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Прекратява административно дело № 508, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.
700 Административно наказателно дело (К) No 509/2017, XI състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА Г.Б.Ч. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 14.7.2017г.
ИЗПРАЩА КАНД № 509 / 17 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 509/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
701 Административно дело No 510/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.М.М. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.9.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на В.М.М., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик със съдебен адрес:***, с която предявява иск, насочен срещу Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10000 лева до 01.06.2009г. , ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба до крайното изплащане и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 510/2017 по описа на Административен съд Пазарджик в тази му част. ВРЪЩА исковата молба на В.М.М., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик със съдебен адрес:***, с която предявява иск срещу Министерство на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София да му заплатят сума в размер на 10 000 лева за претърпени неимуществени вреди от 01.06.2009г. до 21.07.2017г., ведно със законната лихва от 07.01.2016г. до крайното изплащане и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 510/2017 по описа на Административен съд Пазарджик в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.11.2017
Административно дело № 12013/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13790 от 14.11.2017 г. по адм. дело № 12013/2017 г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 962/25.09.2017 г. по адм. дело № 510/ 2017 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.11.2017г.
702 Административно дело No 511/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.Т.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 4.8.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на П.Т.Х. против Заповед № Л-2628/26.05.2017 г. (с неправилно посочен от жалбоподателя № 1-2628/26.05.2017 г.) на ГД“ИН“. Прекратява административно дело № 511 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване, чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на гл.директор на ГД“ИН“.
В законна сила на 5.9.2017г.
703 Административно дело No 512/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.10.2017г.
ОТМЕНЯ чл. 21, чл. 23, ал. 2, чл. 25, ал. 2, чл. 26, чл. 27, ал. 1, т. 2, т. 4 и т. 5, чл. 28, ал. 2 в частта „актуална състояние на съдебната регистрация“, чл. 30, чл. 31, чл. 32, чл. 33 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Сърница, приета с решение № 81/20.06.2016г. на Общински съвет Сърница. ОТХВЪРЛЯ протеста в останалата му част. ОСЪЖДА Общински съвет Сърница да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 16.11.2017г.
704 Административно дело No 513/2017, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси Х.Х.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ,
Д.Г.Т.
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 30.11.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Х.Х.Г. ***, подадена чрез адв. Д., против Заповед № 1803/30.11.2016 г. на кмета на община Септември, с която е изменена Заповед № 1775/21.11.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 513/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА кмета на община Септември, да заплати от бюджета на Община Септември, на Х.Х.Г. ***, разноски по производството в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
705 Административно дело No 514/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.Т.Х. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № Л-2348/2 от 09.05.2017 г. на Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за преместване на жалбоподателя П.Т.Х. от Затвора гр. София в Затвора гр. Пазарджик. Съгласно чл. 62, ал. 3, изречение последно от ЗИНЗС, решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
706 Административно дело No 515/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 27.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик Живко Пенев, с който са оспорени разпоредбите на чл. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за управлението на общинската пътна мрежа и улиците на територията на община Ракитово, последно изменена с Решение № 416/26.05.2017 г. на Общински съвет Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 515/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Ракитово да заплати в полза на Окръжна прокуратура Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на такса за обявление в Държавен вестник, в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 11.10.2017г.
707 Административно наказателно дело (К) No 516/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.И.М. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 275/31.05.2017г., постановено по АНХД № 570/17 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
708 Административно дело No 517/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.К.Ч. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 30.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.К.Ч. ***, подадена чрез адв. З. *** против Заповед № 38 от 16.06.2017 г. на Началника на РДНСК ЮЦР Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 517/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 7.11.2017
Административно дело № 10981/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13449 от 07.11.2017 г. по адм. дело № 10981/2017 г. на ВАС- Второ отделение: ОТМЕНЯ определение № 838 от 30.08.2017 г., постановено по адм. дело № 517/2017 г. по описа на Административен съд- Пазарджик и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
709 Административно дело No 519/2017, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) АПМП-ГП МЕДИК-2000 ВЕЛИНГРАД ООД,
Д-Р ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ АНТОНОВ
ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АПМП-ГП Медик-2000 Велинград“ ООД с ЕИК 112506227, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. Съединение № 46, представлявано от д-р Х. А. М.против Заповед № 13/РД-09-981 от 21.09.2016 г. на Директора на РЗОК Пазарджик, за налагане на санкция частично прекратяване на договора за оказване на първична извънболнична медицинска помощ. ОТХВЪРЛЯ жалбата на д-р Г. В. А. с ЕГН ********** *** против Заповед № 13/РД-09-981 от 21.09.2016 г. на Директора на РЗОК Пазарджик, за налагане на санкция частично прекратяване на договора за оказване на първична извънболнична медицинска помощ. ОСЪЖДА „АПМП-ГП Медик-2000 Велинград“ ООД с ЕИК 112506227, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. Съединение № 46, представлявано от д-р Х. А. М.и д-р Г. В. А. с ЕГН ********** *** да заплатят солидарно в полза на РЗОК гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
710 Административно дело No 520/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик – Стефан Янев, подаден против разпоредбите на чл. 20, предл. 5 и 6 и чл. 38 от Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Белово, приета с Решение № 173/21.09.2016 г. на Общински съвет Белово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 520/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му, пред ВАС на Република България.
В законна сила на 13.9.2017г.
711 Административно наказателно дело (К) No 521/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Д.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.10.2017г.
Оставя в сила Решение № 55 от 16.06.2017 г., постановено по АНД № 100/2017 г., по описа на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
712 Административно наказателно дело (К) No 522/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 99 от 14.06.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 196/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
713 Административно наказателно дело (К) No 523/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 55/04.04.2017 г., постановено по НАХД № 86 по описа за 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
714 Административно дело No 525/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Р.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 30.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба/ наречена тъжба/ подадена от А.Р.П. ***, против ГД“ИН“-София, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати обезщетение за периода непосоченв исковата молба, с оглед претърпените неимуществени вреди от престоя в „Наказателна килия в Затвора Пазарджик в размер на 50 000 лв.. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 525/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. ВРЪЩА исковата молба на А.Р.П.. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 20.9.2017г.
715 Административно дело No 526/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АЙ ИНВЕСТ ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 21.11.2017г.
ОСЪЖДА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ-НАП, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Дондуков“№52 да заплати на „АЙ ИНВЕСТ“ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Генерал Гурко“№10,вх.В, ет.5 ,представлявано от А.Б. , със съдебен адрес *** обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени от незаконосъобразен акт – ревизионен акт № 21400120/18.02.2014 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП София, отменен с Решение № 11305/28.10.2015 г., постановено по адм. дело № 2121/2015 г. по описа на ВАС, в размер на 2 928 000/ два милиона деветстотин двадесет и осем хиляди / лева, ведно с лихвата за забава за периода от 28.10.2015 г. до завеждане на иска на 11.07.2017 г. в размер на 506960.42/ петстотин и шест хиляди деветстотин и шестдесет лева и 42 ст./ лева, ведно със законната лихва върху сумата от 2 928 000 лева от предявяване на иска на 11.07.2017 г. до окончателното издължаване, като в останалата част до пълния размер на акцесорната претенция за обезщетение за забава от 377 625.82 лева, ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ-НАП, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Дондуков“№52 да заплати на „АЙ ИНВЕСТ“ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Генерал Гурко“№10,вх.В, ет.5 ,представлявано от А.Б. направените по делото разноски, съобразно уважената част на иска, в размер на 20 150 лева.
716 Административно дело No 526/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АЙ ИНВЕСТ ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.12.2017г.
ДОПЪЛВА Решение № 575/21.11.2017г., постановено по адм.д.№526/17г. по описа на административен съд – Пазарджик : „Оспорването на датата на два документа по реда на чл.193 от ГПК – предварителен договор за покупко продажба на недвижим имот от 10.06.2013г. сключен между „Ай инвест“ЕООД като продавач и „Кънтри ауто“ООД като купувач и Уведомление за прекратяване на договор от „Кънтри ауто“ООД за разваляне на сключен Предварителен договор поради неизпълнение на задължение от страна на „Ай инвест“ ЕООД, получен от представител на „Ай инвест“ЕООД на 14.12.2013г. НЕ Е ДОКАЗАНО.“ Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
717 Административно дело No 527/2017, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.А.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ЗООТ "СРЕДНА ГОРА" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.8.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, именувана първоначално искова молба, на К.А.С. с вх. № 2815/11.07.2017 г. ПРЕКРАТЯВА адм. д № 527/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик за 2017 г. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, от днес и за двете страни, доколкото те присъстват в днешното съдебно заседание пред Върховния административен съд на Република България. Копие от жалбата, именувана искова молба, да се приложи по адм. д. № 407/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.
В законна сила на 19.9.2017г.
718 Административно дело No 528/2017, VI състав Закон за движението по пътищата С.Д.Ч. НАЧАЛНИК НА ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-5313-000063/16.06.2017 г. на началник Група в сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 31.10.2017г.
719 Административно наказателно дело (К) No 529/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.А.К. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 279 от 02.06.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 2707/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
720 Административно дело No 530/2017, III състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.Б.Б. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на П.Б.Б. с ЕГН ********** *** за защита срещу неоснователни бездействия на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
721 Административно наказателно дело (К) No 531/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ АРЕНА - И.Т. ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 207 от 26.04.2017 г., постановено по АНД № 2455/2016 г., по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
722 Административно дело No 532/2017, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВАЛКИРИЯ СКР ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Валкирия СКР“ ЕООД с ЕИК ***, ***, представлявано от управителя К. К. С., подадена чред адв. П. *** против заповед № 809/14.06.2017 г. на кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 532/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.8.2017г.
723 Административно дело No 533/2017, IV състав Закон за движението по пътищата И.Д.В. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 24.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.В. ***, против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0310-000033/18.02.2017 г. на началник група към ОД МВР Пазарджик, РУ Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 533/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Заверено копие от жалбата и приложенията към нея, както и административната преписка ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 425 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 8.8.2017г.
724 Административно дело No 535/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.10.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбата на чл. 8, ал. 1, предложение 11 от Наредба за рекламната дейност на физически и юридически лица в Община Пещера, приета с решение № 584/05.08.1999 г. на Общински съвет Пещера. ОСЪЖДА Общински съвет – Пещера да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик, направените деловодни разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
725 Административно дело No 536/2017, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.А.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 4.8.2017г.
Изпраща АД № 536/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик по подсъдност на Окръжен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на началника на Затвора Пазарджик.
726 Административно дело No 537/2017, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители К И Ш ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 14.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „К и Ш“ ЕООД, ЕИК 112614466, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. „Пионерска“ № 31, представлявано от управителя К.Д.Ш., чрез валидно упълномощен адвокат д-р Р.П., с адрес: ***, офис център 1, ет. 2, офис 11, с която се оспорва Решение № 36/3/3120303/3/01/04/01, с изх. № 01-2600/521 от 23.03.2017 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 537/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му, който за оспорващия тече от днешното съдебно заседание, а за ответника – от получаване на определението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.11.2017
Административно дело № 12768/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14056 от 20.11.2017 г. по адм. дело № 12768/2017 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 906 от 14.09.2017 г. по адм. дело № 537/2017 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.11.2017г.
727 Административно дело No 539/2017, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Б.Л.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Б.Л.Б. с ЕГН ********** устен отказ на Началника на Затвора Пазарджик за произнасяне по реда на чл.64 от ЗИНЗС с оглед подадена молба от 04.07.2017г.. ИЗПРАЩА преписка на административния орган за ново произнасяне в сроковете и по реда на ЗИНЗС. Препис от решението, на основание чл. 138 от АПК, да се изпрати на страните. Решението на съда е окончателно.
В законна сила на 18.11.2017г.
728 Административно наказателно дело (К) No 540/2017, X състав ЗАНН: КЗП ДОРИТА 2010 ООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА ОБЛ. ПЛОВДИВ, СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА НА КЗП Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 48/08.06.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 73/17 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
729 Административно дело No 541/2017, III състав Закон за движението по пътищата Н.Б.П.С. НАЧАЛНИК ГРУПА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на ПАМ № 17-0367-000047 от 12.03.2017 г. на Началник група РУ Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 28.11.2017г.
730 Административно наказателно дело (К) No 543/2017, XI състав Други по ЗАНН Р.П.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 53/15.06.2017 г., постановено по НАХД № 102 по описа за 2017 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
731 Административно дело No 544/2017, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи В.Г.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ КЪМ РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 340з-135/29.05.2017 г. на началник група „Криминална полиция“ в РУ-Септември към ОДМВР-Пазарджик, с която на В.Г.Д. е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от три месеца. ОСЪЖДА началник група „Криминална полиция“ в РУ-Септември към ОДМВР-Пазарджик да заплати от съответния бюджет на органите на МВР в полза на В.Г.Д., сторените от него разноски по делото в размер на 500 /петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
732 Административно дело No 545/2017, III състав Закон за социално подпомагане А.А.Р. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 17.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.Р. *** против отказ на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик да допусне възобновяване производството на Заповед № ЗСП/Д-РА-Д/279 от 27.04.2017 г. на ДСП Септември, обективиран в писмо № 13-94А-00-0737 от 07.07.2017 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.11.2017
Административно дело № 12983/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14249 от 22.11.2017 г. по адм. дело № 12983/2017г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1063/ 17.10.2017 г. по адм. дело № 545/2017 г. на Административен съд- Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.11.2017г.
733 Административно дело No 546/2017, V състав КСО П.В.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.11.2017г.
Отменя Решение № 1012-12-54#1 от 20.06.2017 г. на директора на ТП на НОИ – Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане № 2140-12-118/03.04.2017 г. на ръководителя по пенсионното осигуряване, с което на жалбоподателя е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по член 69 от КСО във връзка с § 50 от същия кодекс. Изпраща преписката на ръководителя по пенсионното осигуряване, което следва да се произнесе след влизане в сила на настоящото решение съобразно дадените в неговите мотиви задължителни указания. Осъжда ТП на НОИ – Пазарджик да заплати на П.В.В. разноски по делото в размер на 360 (триста и шестдесет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
734 Административно дело No 547/2017, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация К.Н.Т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Н.Т., с адрес: ***, в качеството му на общински съветник в Общински съвет – Септември, срещу Решение № 762/28.06.2017г. на Общински съвет - Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 547/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 22.9.2017г.
735 Административно дело No 548/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.10.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбата на чл.8, ал.1, т.11 от Наредбата за рекламната дейност в община Пазарджик, приета с Решение №104 от 12.12.1997 г. , изменена и допълнена с Решение № 25/24.02.2005г. на Общински съвет – Пазарджик. ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 37, ал.1, т. 3 от Наредбата за рекламната дейност в община Пазарджик, приета с Решение №104 от 12.12.1997 г. , изменена и допълнена с Решение № 25/24.02.2005г. на Общински съвет – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Пазарджик, ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура – Пазарджик, направените деловодни разноски в размер на 20.00/двадесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 31.10.2017г.
736 Административно наказателно дело (К) No 549/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.В.Б. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.10.2017г.
Оставя в сила Решение № 303/13.06.2017г., постановено по АНД № 2055/2016г., Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
737 Административно дело No 551/2017, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.А.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 29.9.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 2939/20.07.2017 г., подадена от К.А.С.,***, подадена чрез адв. В.С. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София да му заплати сума в размер на 10 000 лева за настъпили неимуществени вреди за престоя му в Затвора в гр. Пазарджик от 19.11.2012 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 551/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 17.10.2017г.
738 Административно дело No 552/2017, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.М.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.9.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на Г.М.Б., ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, представляван от адвокат С., против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София с иск да бъдат осъдена да му заплати „солидарно“ сума в размер на 10 000 лева за претърпени неимуществени вреди за престой в два затвора от 23.12.2016г. до „момента“, ведно със законната лихва от 23.12.2016г. до крайното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 552/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.11.2017
Административно дело № 11953/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14279 от 23.11.2017 г. по адм. дело № 11953/2017г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 960/ 25.09.2017 г., постановено по административно дело № 552/2017 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.11.2017г.
739 Административно дело No 553/2017, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.С.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.12.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на С.С.Б. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода в периода от 14.02.2012 г. – 04.07.2014 г. и в периода 27.04.2017 г. до 21.08.2017 г. и в Затвор Пловдив в периода 08.01.2016 г. – 27.04.2017 г., ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
740 Административно дело No 554/2017, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.С.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 29.9.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 2942/20.07.2017 г., подадена от С.С.К., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, със съдебен адресат – адвокат С., против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр. София, с искане да бъде осъдена да му заплати сума в размер на 10 000 лева за настъпили неимуществени вреди за престоя в затвора в гр. Пазарджик от 24.05.2015 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 554/2017 по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.11.2017
Административно дело № 12399/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13715 от 13.11.2017 г. на ВАС София, Четвърто отделение по адм. д. № 12399/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 982 от 29.09.2017 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. д. № 554/2017 г. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.11.2017г.
741 Административно дело No 555/2017, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.С. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С. *** с ЕГН ********** , чрез адв.В.С. срещу Заповед за задържане /без посочен номер/. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №555/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 1.11.2017г.
742 Административно дело No 556/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ УНИМИЛК ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ГР.БУРГАС Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.10.2017г.
Отменя финансова корекция наложена с покана за доброволно изпълнение изх. № 2600-11767/28.06.2017 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Изпраща преписката на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за ново произнасяне, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. Оставя без разглеждане жалбата на „Унимилк“ ООД против Решение № РД-254/26.06.2017 г., издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и прекратява делото в тази му част. Осъжда Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да заплати на разноски по делото в размер на 300 лв. /триста лева/. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му чрез настоящия съд пред Върховен административен съд на Република България.
743 Административно наказателно дело (К) No 557/2017, X състав ЗАНН: ДАНС ЗАЛОЖНА КЪЩА БЪЛГАРИЯ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение№ 91/30.05.2017г.постановено по НАХД № 190/17г .. Вместо него постановява: ОТМЕНЯ НП-№ 38-137/19.12.2016г. на Председателя на Държавна Агенция „Национална Сигурност“,гр.София,с което на „Заложна Къща България“ ЕООД, ЕИК 202651976, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Черни Връх”, № 47,бизнес център „Витоша“,офис 19, представлявано от прокуриста Ахмед Мустафов Н. с ЕГН-********** , е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв./две хиляди/ на основание чл.23,ал.4 от ЗМИП за осъществено нарушение по чл.6,ал.1,т.2 във връзка с чл.4,ал.1 от ЗМИП,като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
744 Административно наказателно дело (К) No 558/2017, X състав ЗАНН: РДГ Л.А.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.10.2017г.
Оставя в сила Решение № 93 от 02.06.2017 г., постановено по нахд № 136, по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 390/18.10.2016 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 144, ал. 4, т. 1 от Закона за горите на Л.А.А. е наложена глоба в размер на 50 лева. Решението е окончателно.
745 Административно наказателно дело (К) No 559/2017, XI състав Други по ЗАНН А.Ц.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 106/22.06.2017 г., постановено по НАХД № 226, по описа за 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
746 Административно наказателно дело (К) No 560/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” А.М.З. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила решение № 114 от 28.06.2017 г., постановено по АНД № 243/2017 г., по описа на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
747 Административно наказателно дело (К) No 561/2017, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Л.А.А. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.11.2017г.
Оставя в сила Решение № 92 от 01.06.2017 г., постановено по нахд № 110, по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., с което е отменено наказателно постановление № 343/20.09.2016 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 12, ал. 2, във вр. с ал. 1 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии на Л.А.А. е наложена глоба в размер на 50 лева. Решението е окончателно.
748 Административно дело (К) No 562/2017, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ К.Д.Ц. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЪРНИЦА Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 121 от 22.05.2017 г. по гр. дело № 1058/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
749 Административно дело No 563/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.Т.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА СОФИЯ,
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 2.10.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.Т.Х., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, подадена срещу Заповед № 117/07.04.2017 г. на началника на Затвора гр. София и срещу Заповед № Л-2628/26.05.2017 г. на ГД на ГДИН. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 563/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 18.10.2017г.
750 Административно дело No 565/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕКО ХИДРО 90 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 2.8.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 565/2017 г., по описа на Административен съд Пазарджик. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 565/2017 г. на Административен съд Пазарджик, към адм. д. № 564/2017 г. на Административен съд Пазарджик, за съвместно разглеждане и постановяване на общо решение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
751 Административно дело No 566/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 566/2017 г., по описа на Административен съд Пазарджик. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 566/2017 г. на Административен съд Пазарджик, към адм. д. № 564/2017 г. на Административен съд Пазарджик, за съвместно разглеждане и постановяване на общо решение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
752 Административно наказателно дело (К) No 567/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК САНАФРУТ ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 293/09.06.2017 г., постановено по НАХД № 335, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-000372 от 31.10.2016 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с което на „Санафрут“ ООД, със седалище в гр. София, представлявано от управителя Роберто Мура, на основание чл. 416, ал. 5 от КТ, във връзка с чл. 414, ал. 1 от КТ и за нарушение на чл. 128, т. 2 от същия кодекс, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева, Решението е окончателно.
753 Административно дело No 568/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.10.2017г.
Отменя чл. 7, т. 3, предл. 7-мо от Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на община Велинград, приета с Решение № 231/26.05.2016 г. на Общински съвет гр. Велинград. Осъжда Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 14.11.2017г.
754 Административно дело No 569/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.Л.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Л.П. ***, против Заповед № РД-01-136/19.01.2016 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ София. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБългария в 14-дневен срок от съобщението.
755 Административно дело No 570/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи С.М.Г. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУП СЕПТЕМВРИ,
ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.11.2017г.
Отделя от настоящото дело производството по предявения от С.М.Г. иск за неимуществени вреди против ОДМВР Пазарджик, в размер на 1000 лв., причинени му от твърдяното незаконосъобразно задържанe, постановено със Заповед за задържане на лице № 340зз-104/12.07.2017 г. на полицейски орган при РУП Септември, като по същото да бъде образувано ново дело, което да бъде разпределено на същия съдия-докладчик. Отменя Заповед за задържане на лице № 340зз-104/12.07.2017 г. на полицейски орган при РУП Септември. Решението в отменителната му част подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
756 Административно дело No 571/2017, I състав чл. 304 АПК С.М.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 30.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане вх.№3033/25.07.2017г. на С.М.Г. *** , за налагане на наказние по чл.304 от АПК на Директора на Дирекция „социално подпомагане“Септември. ОТКАЗВА ДА НАЛОЖИ ГЛОБА НА Директора на Дирекция „социално подпомагане“Септември. На основание чл.306 ал.5 разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик.
В законна сила на 22.9.2017г.
757 Административно дело No 572/2017, I състав чл. 304 АПК И.А.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 30.8.2017г.
НАЛАГА на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Септември за неизпълнение на Решение № 5491/10.05.2016 г., постановено по адм. дело 9165/2015 г. по описа на ВАС, с което е оставено в сила Решение № 418/06.07.2015 г., постановено по адм. дело № 265/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик глоба в размер на 200 /двеста/ лева. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на наказаното лице пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 27.11.2017г.
758 Административно дело No 573/2017, I състав чл. 304 АПК А.А.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 30.8.2017г.
НАЛАГА на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Септември за неизпълнение на Решение № 4935/26.04.2016 г., постановено по адм. дело № 9134/2015 г. по описа на ВАС глоба в размер на 200 /двеста/ лева. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на наказаното лице пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 9.11.2017г.
759 Административно дело No 574/2017, V състав ДОПК ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК БУЛФАРМА ООД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 4.8.2017г.
Продължава срока на наложената на “Булфарма” ООД предварителна обезпечителна мярка, наложена с Постановление изх. № С170013-023-0001274/05.04.2017 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, а именно: запор върху следното МПС – л.а. марка RENAULT, модел ТАЛИСМАН, рег.№ РА 1001 КА, рама № VF1RFD00X55504061, двигател № R9МЕ409С012924, година на производство 2017 г., мощност 96 kw, с балансова стойност 0,00 лева за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията възложена със ЗВР № Р-16001317001081-020-001/24.02.2017 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 4.8.2017г.
760 Административно дело No 575/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВАТИЯ ХОЛДИНГ АД ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СМОЛЯН Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 13.9.2017г.
С оглед на това съдът счита, че действително е некомпетентен, а компетентен е административният съд по седалището на жалбоподателя, което е в гр. София. С оглед на горното, съдът ОПРЕДЕЛИ ИЗПРАЩА АД № 575 по описа на АС Пазарджик за 2017 г. по подсъдност на компетентния АС София-град. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
761 Административно дело No 576/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВАТИЯ ХОЛДИНГ АД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.9.2017г.
НЕ ДАВА ХОД ДЕЛОТО ИЗПРАЩА административно дело № 576/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик по компетентност на Административен съд София – град. Съдебното определение не подлежи на обжалване.
762 Административно дело No 577/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 13.9.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Стефан Янев, подаден против разпоредбите на чл. 8, ал. 2, т. 8 и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Ракитово, приета с Решение № 91/02.06.2004 г. на Общински съвет – Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 577/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Ракитово да заплати в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на такса за обявление в Държавен вестник, в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 28.9.2017г.
763 Административно дело No 578/2017, III състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК СЕВЪН ТАКСИ ЕООД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 8.8.2017г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С170013-023-0001207/31.03.2017 г., с което е наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в Райфайзенбанк BIC ***.00 лева на „Севън Такси“ ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М. И. П.. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.8.2017г.
764 Административно дело No 579/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Б.Б.,
В.Г.Б.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.11.2017г.
Отхвърля жалбата на Г.Б.Б. и В.Г.Б. против Заповед № 923/10.07.2017 г. на кмета на община Велинград. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
765 Административно дело No 580/2017, VI състав ДОПК В.А.Я. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МПСК ПРИ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на В.А.Я., с ЕГН **********, против мълчалив отказ на административен орган за произнасяне по жалба, подадена на 22.06.2017г., против т. 1 от АУЗД № 157-2017/17.05.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 580/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба с вх. № 3202/09.08.2017г. на В.А.Я.. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.11.2017г.
766 Административно дело No 581/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 30.11.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на С.Д.Ф. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по НАХД № 2346/2016 г. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 16-0340-000340/20.05.2016 г. на началника на РУ Септември, към ОД на МВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 26.07.2017 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Пазарджик, да заплати на С.Д.Ф. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
767 Административно дело No 582/2017, IV състав Кодекс на труда С.М.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.10.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.М.Г. ***, против писмо изх. № 17224218/20.06.2017 г. на директор на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 582/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.12.2017
Административно дело № 13129/2017
768 Административно дело (К) No 583/2017, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ЕКО-ХИДРО-90 ООД КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 209/15.03.2016 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 27.9.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 214, ал. 1 от АПК, КАХД № 583/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за явилите се страни, а за неявилите се – в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 28.10.2017г.
769 Административно дело No 584/2017, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Р.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 29.9.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 3062/27.07.2017 г., подадена от А.Р.П., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, подадена чрез адв. В.С., против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр. София и Министерство на правосъдието на Република България, с искане да бъдат осъдени ответниците да му заплатят солидарно сума в размер на 10 000 лева за настъпили неимуществени вреди за престоя в Затвора в гр. Пазарджик, считано от 01.01.1999 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 584/2017 по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.11.2017
Административно дело № 12484/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13762 от 14.11.2017 г. на ВАС София, Първо отделение по адм. д. № 12484/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 989/29.09.2017 г. , постановено по адм. д. № 584/2017 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.11.2017г.
770 Административно дело No 585/2017, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.П.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 11.12.2017г.
ОТМЕНЯ хода по същество. ОТМЕНЯ определението с което е даден ход на съдебното дирене. ВРЪЩА исковата молба на В.П.Б.,***,, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, чрез валидно упълномощен адвокат – В.С., със съдебен адрес:***, с която предявява иск срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и против Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение от 10 000 лева за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от 27.11.2012г. до крайното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 585/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
771 Административно дело No 586/2017, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.П.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.9.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на В.П.Б.,***,, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, чрез валидно упълномощен адвокат – В.С., със съдебен адрес:***, с която предявява иск срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и против Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение от 10 000 лева за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от 08.07.2012г. до крайното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 586/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 20.11.2017
Административно дело № 11952/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14015 от 20.11.2017 г. по адм. дело № 11952/2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ Определение № 958 от 25.09.2017 г., постановено по адм. д. № 586 по описа на Административен съд - Пазарджик за 2017 г. и ВРЪЩА делото на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
772 Административно дело No 587/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.В.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 20.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.В.Г. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция „Изтърпяване на наказанието“ гр. София и Министерство на правосъдието гр. София, с искане да бъдат осъдени солидарно ответниците да заплатят сумата от 10 000 лева за неимуществени вреди, ведно със законовите лихви от 08.06.2012 г. до окончателното изплащане на сумата и ВРЪЩА същата на ищеца. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 587/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 1.11.2017
Административно дело № 11835/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13134 от 01.11.2017 г. по адм. дело № 11835/2017 г. на ВАС- Осмо отделение: ОТМЕНЯ определение № 931 от 20.09.2017г. по адм. дело № 587/2017г. на Административен съд - Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия при спазване на дадените указания. Определението е окончателно.
773 Административно дело No 588/2017, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.В.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.10.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на К.В.Г. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 8 000 (осем хиляди) лева, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода 29.11.2012 г. – 28.04.2016 г. (с изключение на периода 12.07.2013 г. - 09.12.2013 г.), ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 10 000 лв. над уважения размер 8 000 лв. иска, предявен от К.В.Г. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, като периода, в който ищецът претендира, че е търпял вреди е от 08.06.2012 г. до 13.03.2017 г., а претендираният размер на обезщетението е 10 000 лева, ведно със законната лихва от 08.06.2012 г. до крайното изплащане. Оставя без разглеждане иска, предявен срещу Министерството на правосъдието и прекратява делото в тази му част. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
774 Административно наказателно дело (К) No 589/2017, X състав ЗАНН: ИААА Н.Г.М. РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ -ГР.ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.11.2017г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение№ 317/20.06.2017г.постановено по НАХД № 761/17г. в обжалваната част. Вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 33 – 0000052 от 24.04.2017г. на Началника на ОО „АА“ гр.Пазарджик, в частта, в която на Н.Г.М. ***, ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 2000 лв. на основание чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози във връзка с чл.2 ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г. на МТ,като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест
775 Административно наказателно дело (К) No 590/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.И.Е. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 107 от 22.06.2017 г., постановено по АНД № 238/2017 г., по описа на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
776 Административно наказателно дело (К) No 591/2017, XI състав ЗАНН: РИОСВ МЕТАЛИКА СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 95 от 06.06.2016 г., постановено по а.н.х. дело № 151/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
777 Административно дело No 592/2017, I състав ДОПК ГЛАВЕН ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК ЕНЕРДЖИ ВЕЛИНГРАД ООД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 4.8.2017г.
ДОПУСКА продължаване на срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № № С170013-023-00001578/26.04.2017год. , с което е наложена обезпечителната мярка - запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, по вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в ТБ „СИБАНК" АД, като определя срок за продължаване на мерките до издаване на ревизионния акт. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на главен- публичен изпълнител – Я. П.. ТД на НАП гр.Пловдив, офис Пазарджик.
В законна сила на 4.8.2017г.
778 Административно наказателно дело (К) No 593/2017, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЗАРЯ-2000 ЕАД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 116/03.07.2017 г., постановено по НАХД № 178, по описа за 2017 г. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
779 Административно наказателно дело (К) No 594/2017, XI състав ЗАНН: КЗП ЖИ ВЕЛИ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 105/22.06.2017 г., постановено по НАХД № 189, по описа за 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
780 Административно дело No 595/2017, I състав Закон за движението по пътищата И.П.Д. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ №17-0310-000145, издадена от Началник РУП Панагюрище при ОДМВР Пазарджик, КАТО определя срок на наложената санкция – 8 месеца, т.е налага на И.П. Дюлгеров с ЕГН ********** *** санкция по чл.171,т.2а от ЗДвП – прекратяване регистрацията на ППС „Ауди 80“ с ДК№РА2394ВН негова собственост - за срок от 8 месеца. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.12.2017г.
781 Административно дело No 596/2017, VI състав ДОПК ГЛАВЕН ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК Р.А.А. Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 7.8.2017г.
Продължава срока на наложените с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С170013-023-00001421/13.04.2017 г., издадено от публичен изпълнител при НАП, на Р.А.А., ЕГН **********, с адрес ***, предварителни обезпечителни мерки, а именно запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в търговските банки, посочени в постановлението, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със ЗВР № Р-16001317000165-020-001/11.01.2017 г., която е изменена със Заповед за изменение и възлагане на ревизия № Р-16001317000165-020-002/13.04.2017 г. и със Заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-16001317000165-020-003/18.05.2017 г., издадени от орган по приходите при Национална агенция за приходите. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 7.8.2017г.
782 Административно наказателно дело (К) No 597/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Т.Г. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 315 от 19.06.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 829/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
783 Административно дело No 598/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. НАЙКЕН ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.10.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на отказ материализиран в писмо с изх. № 21-02-3(1) от 13.07.2017 г. на Зам. кмета на Община Панагюрище и ВРЪЩА преписката за ново произнасяне от компетентния орган – Главния архитект на Община Панагюрище, определен съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредба за ред и условия за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Панагюрище. ОСЪЖДА Община Панагюрище да заплати на „Найкен“ ЕООД, ЕИК ***, ***, представлявано от Н. Н. Н.направените по делото разноски в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 31.10.2017г.
784 Административно дело No 599/2017, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС Б.И.Е.,
Г.И.С.,
В.И.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Б.И.Е. с ЕГН ********** ***, Г.И.С. с ЕГН ********** *** и В.И.И. с ЕГН ********** *** против Заповед №РД 25-694 от 26.06.2017г. на Кмета на община Ракитово. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 18.12.2017г.
785 Административно дело No 600/2017, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) С.Д.И. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ СДВРП ПРИ ГД"ИН" - СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С. Д.И.,*** против заповед № 1-2213/28.04.2017г. на Началник на отдел СДВРП“, с която е отхвърлена молбата му да бъде преместен за доизтърпяване на наказанието от затвора в гр. Пазарджик в затвора в гр. Пловдив или в затвора в Стара Загора. Решението на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража е окончателно и не подлежи на оспорване.
В законна сила на 26.10.2017г.
786 Административно дело No 602/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.П.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 9.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.П.Д., с посочен адрес ***, против Заповед № ДК-10-ЮЦР-34 от 02.06.2017 г. на началника на РДНСК, ЮЦР. Определението, съгласно чл.216, ал.5, изр. последно от ЗУТ, НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
В законна сила на 9.10.2017г.
787 Административно дело No 603/2017, III състав ДОПК ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК К.С.И. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.8.2017г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление по чл. 121, ал. 1 от ДОПК с изх. № С170013-023-0001400/12.04.2017 г. и Постановление по чл. 121, ал. 1 от ДОПК с изх. № С170013-023-0001438/13.04.2017 г. за сумата от 15 526.00 лева на ЕТ “К.И. 70“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, ***, представлявано от К.С.И. с ЕГН **********, като определя срок за продължаване на мерките до приключване на ревизионното производство. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.8.2017г.
788 Административно наказателно дело (К) No 605/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” ЕТ М.А.-С. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила решение № 322 от 23.06.2017 г., постановено по АНД № 316/2017 г., по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
789 Административно наказателно дело (К) No 606/2017, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ Ц.Г.К. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.10.2017г.
Отменя Решение № 56/03.07.2017 г., постановено по нахд № 87/2017 г. по описа на Районен съд Панагюрище, в частта му, с която частично е отменено наказателно постановление № 1216/16/2017 от 31.03.2017 г., издадено от началника на Митница Пловдив, а именно - в частта на постановлението, с която за нарушение на чл. 126, от Закона за акцизите и данъчните складове на Ц.Г.К. е наложена глоба в размер на 6723.64 лева. Връща делото на Районен съд Панагюрище за разглеждане от друг състав при спазване на дадените мотивите на настоящото решение задължителни указания. Решението е окончателно.
790 Административно дело No 608/2017, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС Л.С.П. КМЕТ НА КМЕТСТВО С. МАЛО КОНАРЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 18.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.П.,***., против Писмо с № 514/20.07.2017г. на кмета на с. Мало Конаре. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 608/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 3.10.2017г.
791 Административно наказателно дело (К) No 610/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Х.А. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение№ 319/21.06.2017 г. постановено по НАХД № 568/17 г., в частта с която е потвърдено Наказателно постановление № 16-1006-002141 от 03.10.2016г. на Началника на Сектор ПП при ОД на МВР Пазарджик, в частта, в която на Т.Х.А. ***, ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 20 лв. на основание чл.185 от ЗДвП във връзка с чл.20 ал.1 от същия закон и глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174 ал.З от ЗДвП и на основание Наред¬ба № 1з - 2539 на МВР са отнети общо 12 точки като законосъобразно. Вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1006-002141 от 03.10.2016г. на Началника на Сектор ПП при ОД на МВР Пазарджик, в частта, в която на Т.Х.А. ***, ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 20 лв. на основание чл.185 от ЗДвП във връзка с чл.20 ал.1 от същия закон и глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174 ал.З от ЗДвП и на основание Наред¬ба № 1з - 2539 на МВР са отнети общо 12 точки,като незаконосъобразно.
792 Административно наказателно дело (К) No 611/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.Н.Ш. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 346/05.07.2017г., постановено по АНД № 498/2017 г., по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
793 Административно наказателно дело (К) No 612/2017, XI състав ЗАНН: БАБХ ФЛОРА Н ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 5.12.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 301/13.06.2017 г., постановено по НАХД № 654 по описа за 2017 г. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
794 Административно дело No 613/2017, IV състав КСО С.Й.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 6.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Й.Б. ***, против Решение № 1012-12-62#2/18.07.2017 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА С.Й.Б. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ гр. Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
795 Административно дело No 614/2017, III състав ДОПК ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК МЕБЕЛНА КЪЩА ЯВОР ЕООД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.8.2017г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление по чл. 121, ал. 1 от ДОПК изх. № С170013-023-0001390/11.04.2017 г. за сумата от 96 812.58 лева на “Мебелна къща Явор“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ***, представлявано от Благо Атанасов Солов, като ОПРЕДЕЛЯ срок за продължаване на мерките до приключване на ревизионното производство. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.8.2017г.
796 Административно дело No 615/2017, V състав Закон за движението по пътищата К.А.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000509/31.07.2017 г. на началник-група в Сектор “Пътна полиция” Пазарджик при ОДМВР Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДВП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година. ОСЪЖДА Сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОД на МВР - Пазарджик да заплати на К.А.С. разноски по делото в размер на 410 лева ( четиристотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.12.2017г.
797 Административно дело No 616/2017, VI състав Закон за движението по пътищата Д.М.М.,
Н.Х.М.
НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 26.9.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1006-000511/31.07.2017г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Пазарджик да заплати на Д.М.М. и Н.Х.М., сума в размер на 620лв. /шестстотин и двадесет лева/, представляващи платено адвокатско възнаграждение и държавна такса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 19.10.2017г.
798 Административно дело No 617/2017, I състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК ЕТ А.К.-А. Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 29.8.2017г.
ДОПУСКА продължаване на срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки по чл.121, ал.1 от ДОПК № С170013-023-0001593/26.04.2017г като определя срок за продължаване на мерките до приключване на ревизионното производство. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на старши публичен изпълнител – К. Т. ТД на НАП гр.Пловдив, офис Пазарджик.
В законна сила на 29.8.2017г.
799 Административно дело No 618/2017, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.С.Л. ИВАН УЗУНОВ НА ДЛЪЖНОСТ МС ПРИ БМ ПО КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.11.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на принудителна административна мярка /репатриране на лек автомобил марка “Хюндай“ с рег. № РА 2272 КВ, собственост на В.С.Л. ***/ наложена на 07.08.2017 г. от И. Г. У.на длъжност младши специалист при Бюджетно мероприятие „Паркинги и охрана“ към Община Пазарджик, по реда на Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудително задържане на МПС без знанието на техните собственици или на упълномощените от тях водачи. ОСЪЖДА И. Г. У.на длъжност младши специалист в Бюджетно мероприятие „Паркинги и охрана“ към Община Пазарджик да заплати от бюджета на Община Пазарджик на В.С.Л. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
800 Административно дело No 619/2017, VI състав КСО Й.С.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Й.С.Г., ЕГН **********,***, подадена чрез С.И.Г., ЕГН **********, пълномощник съгласно пълномощно с рег. № 2578/15.12.2011г., заверено от нотаруис Юлия Ваклинова, срещу мълчалив отказа на директора на Териториално поделение на национален осигурителен институт – Пазарджик, във връзка с жалба с х. № 1012-12-65#1 за обявяване за нищожни на Разпореждане № **********, № 61 от 16.03.2012г. и Разпореждане № **********,№ 25 от 04.07.2015г., изготвени от отдел „Пенсионно осигуряване“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 619 по описа за 2017 год. на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от получаване на съобщенията пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.11.2017
Административно дело № 12223/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14102 от 21.11.2017 г. по адм. дело № 12223/2017 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 996/ 02.10.2017 г. по адм. дело № 619/ 2017 г. на Административен съд- Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.11.2017г.
801 Административно дело No 620/2017, V състав Закон за семейни помощи за деца В.К.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.11.2017г.
Отменя отказ за изплащане на суми за минал период по чл. 8д от ЗСПД, обективиран в писмо изх. № 1303-94В-00-2929/16.06.2017 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик и Заповед № 1303-РД-01-0210/11.07.2017 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик. Изпраща преписката по двата отменени акта на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик за произнасяне съгласно мотивите на настоящето решение. Осъжда Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик да заплати на В.К.С. разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
802 Административно дело No 621/2017, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.А.Н. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.10.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.А.Н., подадена против Заповед № Д-341/10.08.2017 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 621/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 24.10.2017г.
803 Административно дело No 622/2017, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Я.С.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.10.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Я.С.Д.,***, срещу неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 622/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 26.10.2017г.
804 Административно дело No 623/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Г.В. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалба подадена от Н.Г.В. с ЕГН ********** против отказ с изх.№174/20.07.2017г.на гл.архитект на община Пазарджик да издаде Удостоверение за търпимост на строеж „Масивен гараж“ и „навес-барбекю“ находящи се в УПИ ХVІ-290 в кв.35 по плана на с.Ивайло, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 14 –дневен срок , чрез Административен съд Пазарджик.
805 Административно наказателно дело (К) No 624/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ СТЕЛТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 327 от 28.06.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 785/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
806 Административно наказателно дело (К) No 625/2017, X състав ЗАНН: ДИТ СТЕЛТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.11.2017г.
Отменя Решение № 326 от 28.06.2017 г., постановено по нахд № 788, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е изменено наказателно постановление № 13-000513/07.04.2017 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик. Отменя наказателно постановление№ 13-000513/07.04.2017 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 128, т. 2 от КТ на основание чл. 416, ал. 5, във връзка с чл. 414, ал. 1 от същия кодекс на „Стелт“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева, която Районен съд Пазарджик е намалил на 1500 лв. Решението е окончателно.
807 Административно наказателно дело (К) No 626/2017, XI състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА ЕТ Т.К. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 358/06.07.2017 г., постановено по НАХД № 1033/2017 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
808 Административно наказателно дело (К) No 627/2017, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” ПРОТРЕЙД-П ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ПАЗАРДЖИК
Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.10.2017г.
Оставя в сила Решение № 58/07.07.2017 г., постановено по нахд № 57/2017 г. по описа на Районен съд Панагюрище, с което е потвърдено наказателно постановление № 1134-2016/06.02.2017 г., издадено от началника на Митница Пловдив, с което на„Протрейд-П“ ЕООД за нарушение на чл. 99, ал. 2, т. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове на основание чл. 120, ал. 2 от същия кодекс е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева и на основание чл. 124а, ал. 1 от кодекса е лишен от правото да упражнява търговска дейност за срок от 1 месец в търговски обект - магазин за хранителни стоки, находящ се в село Бъта област Пазарджик. Решението е окончателно.
809 Административно дело No 635/2017, I състав чл. 304 АПК М.Д.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 25.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане /жалба/ с вх. № 3264/14.08.2017 г., подадено от М.Д.Н. срещу ТП на НОИ Пазарджик, представлявано от директора – Елка Гълъбова с правно основание чл. 304 от АПК. ОТКАЗВА ДА НАЛОЖИ ГЛОБА НА ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК. На основание чл.306, ал.5 разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик.
В законна сила на 10.10.2017г.
810 Административно дело No 636/2017, III състав Закон за движението по пътищата СЕФЕРИНКИН ТРАНСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на ПАМ № 17-1006-000530/05.08.2017 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 14.12.2017г.
811 Административно наказателно дело (К) No 637/2017, XI състав ЗАНН: НАП АРТ-93 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 96 от 12.06.2017 г., постановено по НАХД № 203 / 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
812 Административно наказателно дело (К) No 638/2017, X състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ К.Т.К. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 118/04.07.2017г. постановено по анд № 259/17 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11001- 606 от 27.04.2017 година на Директора на АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ гр.СОФИЯ ,с което на К.Т.К., ЕГН **********, адрес: ***, пл. „Христо Ботев" № 6, с настояща месторабота Община Велинград на длъжност кмет, е наложена г л о б а в размер на 1000 / хиляда / лева, на основание чл. 32,ал.1,т.1 и чл. 35,ал.1 от Закон за държавната финансова инспекция ,за нарушение на разпоредбата на чл. 128 от Закон за публичните финанси във вр. с пар.1,т.22 от ДР на Закон за публичните финанси. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
813