Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 814/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЛИДЕР МЕС ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.5.2018г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г., с изх. № 02-130-2600/3776 от 25.09.2015 г., издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция в частта му, с която е извършено намаление на оторизираната сума съответно за разликата между декларирана и установена площ по СЕПП за БЗС №№ 02837-16-1-1; 02837-19-1-1, находящи се в землището на гр. Батак и № 36124-215-2-1 и № 36124-3-1-1, находящи се в землището на с. Капитан Димитриево, Община Пещера ; по НР1 за БЗС 02837-16-1-1 и 02837-19-1-1, находящи се в землището на гр. Батак и по НР2 за БЗС 36124-215-2-1 и 36124-3-1-1, находящи се в землището на с. Капитан Димитриево . ОТХВЪРЛЯ жалбата срещу уведомителното писмо в останалата й част. ОСЪЖДА „Лидер мес“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. Георги Кьосеиванов № 23, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция, гр. София, сумата от 500 (петстотин) лева, представляваща разноски по производството. ОТМЕНЯ на основание чл. 92, ал. 2 от ГПК наложената с определение, постановено в съдебно заседание на 20.03.2018 г. глоба в размер на 100 /сто/ лева на зам.-изпълнителния директор на ДФЗ. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
2 Административно дело No 69/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация СИТИ-СТРОЙИНВЕСТ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Сити – стройинвест“ ООД, ЕИК 200094133, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Димчо Дебелянов“ № 9, представлявано от управителя Н.Г.П., подадена чрез адв. Г. *** против заповед № 37 от 06.01.2016 г. на кмета на Община Пазарджик, в обжалваната й част. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.8.2018
Административно дело № 3884/2018
РЕШЕНИЕ № 10461 от 08.08.2018 г. по адм. дело № 3884/2018 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 63/ 15.02.2018 г., постановено по адм. дело № 69/2016 г., по описа на Административен съд- Пазарджик. Решеието е окончателно.
В законна сила на 8.8.2018г.
3 Административно дело No 153/2016, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК А.А.М. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.1.2018г.
ОТМЕНЯ Възлагателно писмо с изх. № Пз-803-00-687 от 10.02.2016г. с което е постановено принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-60/08.02.2012г. на Началника на РДНСК – ЮЦР . ВРЪЩА преписката на органа за продължаване на действията по изпълнението, считано от установеното незаконно такова, а именно - връчване на поканата за доброволно изпълнение на жалбоподателката.
В законна сила на 31.1.2018г.
4 Административно дело No 841/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.И.Е.,
Г.И.С.,
В.И.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявания от Б.И.Е., Г.И.С. и В.И. ***, представлявана от Кмета на общината, с искане Община Ракитово да бъде осъдена да заплати на Б.И.Е., Г.И.С. и В.И.И., сума в размер на 12 920лв., както следва 4 306.67 лв. на Б.Е. и по 2153.33лв. на Г.И.С. и В.И.И., представляващи имуществени щети от незаконосъобразно действие – отказ на Кмета на община Ракитово да изпълни Решение на ОС Ракитово от 18.05.2000 г., обективиран в писмо от 20.03.2014г. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.5.2018
Административно дело № 5541/2018
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 113/28.02.2018 г. на Административен съд Пазарджик по адм. д. № 841 по описа за 2016 г. ОТМЕНЯ определение № 434/29.03.2018 г. на Административен съд Пазарджик по адм. д. № 841 по описа за 2016 г., с което Б.И.Е., Г.И.С. и В.И.И. са осъдени да заплатят на община Ракитово разноски за горницата над 250 лв. до пълния размер от 300 лв. Определението не може да се обжалва.
В законна сила на 16.5.2018г.
5 Административно дело No 957/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.А.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.А.Р. с ЕГН **********, със съдебен адрес *** иск срещу Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. София 1309, ул. „Пиротска“ № 17 1А, представлявана от Н.Н. - директор, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 3 000 лева представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
6 Административно дело No 982/2016, IV състав Закон за държавния служител Д.А.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Д.А.Х. ***, сумата 2970 (две хиляди деветстотин и седемдесет) лева, представляваща обезщетение за времето, през което не е бил на държавна служба, поради незаконосъобразно прекратяване на служебното му правоотношение със Заповед № Л-4056/h от 04.10.2016 г., издадена от главен директор на ГДИН при Министерството на правосъдието, ведно със законната лихва, считано от 12.07.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан в останалата му част. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Д.А.Х. ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 750 (седемстотин и петдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 83/2017, VI състав Закон за държавния служител Т.Д.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 29.8.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм.д. № 83/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик; ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустим иска на Т.Д.К., ЕГН **********,***, за заплащане на обезщетение по чл. 121, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 104 ал. 1 от Закона за държавния служител за времето, през което жалбоподателката не е била на служба поради прекратяването на служебното правоотношение, ведно със законна лихва от датата на връчване на заповедта – 05.01.2017г. до момента на изплащане на същото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 83/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде на обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 - дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 8.9.2018г.
8 Административно дело No 227/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Х.Я. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.1.2018г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Т.Х.Я. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, причинени му от служителите на Затвор – Пазарджик и в резултат на условията, при които е бил поставен по време на престоя си там в следните периоди: 04.02.2008 г. до 29.04.2009 г. и от 29.09.2009 г. до 28.04.2017 г., ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” на Административен съд Пазарджик разноски по делото в размер на 600 лв. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
9 Административно дело No 232/2017, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА-1914 С.ДИНКАТА ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.3.2018г.
ОБЯВЯВА по жалба на „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА -1914“ с БУЛСТАТ 112075983, представлявано от С.С. – Председател, чрез адв.К. от ПАК нищожност на Уведомително писмо за одобрение №1052/322 с изх.№ 01-2600/700 от 20.01.2016г. издадено от зам.изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие" да заплати на „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА -1914“ с БУЛСТАТ 112075983, представлявано от С.С. – Председател разноски по делото в размер на 5720.20 лева. ИЗПРАЩА административната преписка на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" за ново произнасяне. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република Б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл. 138 АПК.
10 Административно дело No 262/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Т.А. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на В.Т.А., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик, сумата от 300лв. /триста лева/ представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени вследствие на противоправни действия и бездействия на длъжностни лица от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, изразяващи се в липса на течаща вода и санитарен възел към спалното помещение на ищеца, за периода от 30.12.2015 г. до 25.11.2016 г., ведно със законна лихва върху тази сума от 07.01.2016г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на В.Т.А., ЕГН ********** срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за горницата над тази сума от 300 /триста/ лева до предявения с иска размер от 35 000 лв. ОТХВЪРЛЯ иска срещу Министерство на правосъдието на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на В.Т.А., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик, сумата от 35 000 лв., представляваща обезщетение за причинени му неимуществени вреди, за периода от 30.12.2015 г. до 25.11.2016 г., РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
11 Административно дело No 308/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.С.Г. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Р.С.Г. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 500 /петстотин/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.С.Г. с ЕГН ********** ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 20 000 лв. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.С.Г. с ЕГН ********** ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, предявен против Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 20 000 лева, дължими солидарно с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 260 /двеста и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
12 Административно дело No 319/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.С.Б.,
С.С.П.Б.,
П.Б.Г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 27.3.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОТХВЪРЛЯ искането на Д.С.Б., с посочен съдебен адрес ***, да бъде конституиран като жалбоподател по делото на мястото на първоначално подалите жалба Р.С.Б. и С.С.П.-Б.. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.С.Б. и С.С. ***, и П.Б.Г. ***, против Решение № 663/21.03.2017 г. на ОбС Септември, относно одобряване на ПУП – Парцеларен план, за определяне на трасетата на електропровод и водопровод за захранване на ПИ № 387010 в местността „Бунара“ в землището на с. Варвара. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 319/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващите страни, а по отношение на Д.Б. – след получаване на съобщение за постановеното определение. Препис от определението да се изпрати по електронна поща на адв. Б., след изготвяне на протокола.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.7.2018
Административно дело № 8367/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9542 от 12.07.2018 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 8367/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 433/27.03.2018г., постановено по адм. дело № 319/2017г. по описа на Административен съд-Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 12.7.2018г.
13 Административно дело No 347/2017, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители ХЕРБС ИНДЪСТРИ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Хербс Индъстри“ООД, ЕИК ***, против Заповед № 03-РД/3246 от 22.11.2016 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, в частта по т.ІІ., с която е отказано финансиране на заявени разходи за ремонтно оборудване в размер на 8 810 лева, заявени за финансиране разходи СМР на подобект „Изграждане на предприятие за преработка на билки и черупкови плодове – производствен корпус, приемане на суровини и санитарен блок“ – в размер на 471 227, 97 лева, заявени за финансиране разходи за подобект „Ажурна ограда с портал“ в размер на 73 395, 26 лева, заявени за финансиране разходи на подобект КПП на стойност 2 695,50 лева. ОСЪЖДА „Хербс Индъстри“ООД , ЕИК ***, представлявано от управителя Ц.И.Ц., да заплати на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, сумата в размер на 500 /петстотин/ лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
14 Административно дело No 378/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.К.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.11.2018г.
Отменя Заповед № 15/09.05.2017 г., издадена от кмета на община Септември, с която е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на улица с осови точки 19-38а, 39-38а-38-38б-38в. в кв. 9 по плана на Варварски минерални бани. Осъжда община Септември да заплати на А.К.Л. разноски по делото в размер на 2 047,40 лв. /две хиляди и четиридесет и седем лева и четиридесет стотинки/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
15 Административно дело No 383/2017, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър Т.М.Т.,
Н.З.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.М.Т. с ЕГН ********** ***, против Заповед № 86/04.05.2015г. на Кмета на община Сърница, с която се одобрява попълване на кадастрален план с верни имотни граници на нов ПИ № 180 и ПИ 181 в кв.Крушата по плана на гр.Сърница на основание параграф 4, ал.1,т.2 от ЗКИР и чл.62,ал.3 от Наредба 3 / без посочване на година и издател/. като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н. З. Т. с ЕГН ********** ***, против Заповед № 86/04.05.2015г. на Кмета на община Сърница, с която се одобрява попълване на кадастрален план с верни имотни граници на нов ПИ № 180 и ПИ 181 в кв.Крушата по плана на гр.Сърница на основание параграф 4, ал.1,т.2 от ЗКИР и чл.62,ал.3 от Наредба 3 / без посочване на година и издател/. като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 383/17г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 3.7.2018
Административно дело № 7295/2018
ОТМЕНЯ определение № 231 от 16.04.2018 г. постановено по адм. дело № 383/2017 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Връща делото на същия съд за продължаване на действия по жалбите на Т.М.Т. и Hyp Определението е окончателно.
16 Административно дело No 383/2017, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър Н.З.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 17.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.М.Т. с ЕГН ********** ***, против Заповед № 86/04.05.2015г. на Кмета на община Сърница, с която се одобрява попълване на кадастрален план с верни имотни граници на нов ПИ № 180 и ПИ 181 в кв.Крушата по плана на гр.Сърница на основание параграф 4, ал.1,т.2 от ЗКИР и чл.62,ал.3 от Наредба 3 / без посочване на година и издател/. като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н. З. Т. с ЕГН ********** ***, против Заповед № 86/04.05.2015г. на Кмета на община Сърница, с която се одобрява попълване на кадастрален план с верни имотни граници на нов ПИ № 180 и ПИ 181 в кв.Крушата по плана на гр.Сърница на основание параграф 4, ал.1,т.2 от ЗКИР и чл.62,ал.3 от Наредба 3 / без посочване на година и издател/. като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 383/17г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
17 Административно дело No 417/2017, VI състав Закон за опазване на околната среда ХИДРОЕНЕРДЖИ ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на пълномощника на „Хидроенерджи“ ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ****, за допълване на Решение № 642/18.12.2017г., постановено по адм. д. № 417/2017г. на Административен съд Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.10.2018
Административно дело № 4127/2018
РЕШЕНИЕ № 11870 от 05.10.2018 г. по адм. дело № 4127/2018 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 642/ 18.12.2017 г. и Решение № 60/ 14.02.2018 г. по адм. дело № 417/ 2017 г. на Административен съд- Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.10.2018г.
18 Административно дело No 427/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 21.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА съдебното споразумение сключено пред съда на датата 24.01.2018 г. приложено към настоящия протокол в едно със скица-проект за изменение на кадастралния план п.и. 856, п.и. 860 и п.и. 861, кв. 88, с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, представляваща неразделна част от споразумението. ОБЕЗСИЛВА обжалвания административен акт Заповед № РД-188/05.05.2017 г., издадена от кмета на Община Брацигово. ПРЕКРАТЯВА настоящето АД № 427 по описа на АС Пазарджик за 2017 г. На основание чл. 178, ал. 6 от АПК настоящето потвърдено от съда споразумение има значението на влязло в сила съдебно решение. Настоящето определение не подлежи на обжалване, с изключение на хипотезата, предвидена в чл. 178, ал. 5 от АПК, а именно: определението може да бъде обжалвано само от страна неучаствала в споразумението.
В законна сила на 21.3.2018г.
19 Административно дело No 457/2017, VI състав Закон за социално подпомагане С.М.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на С.М.Г. ***, за допълване на Решение № 12/12.01.2018г., постановено по адм. д. № 457/2017г. на Административен съд Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
20 Административно дело No 457/2017, VI състав Закон за социално подпомагане С.М.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗСП/Д-РА-С/217/04.05.2017г. на директор на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември, с която е спряна получаваната от С.М.Г. месечна социална помощ по чл.9 от ППЗСП, за периода от 01.03.2017г. до 30.04.2017г., отпусната със Заповед № ЗСП/Д-РА-С/217 от 09.02.2017г. по заявление с вх. № ЗСП/Д-РА-С/217 от 31.01.2017г. ОСЪЖДА Директора на Дирекция „Социално подпомагане“, гр.Септември да заплати от бюджета на дирекцията в полза на С.М.Г. ***, разноски по производството в размер на 10 /десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.
21 Административно дело No 517/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.К.Ч. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.К.Ч. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. З. *** против Заповед № 38 от 16.06.2017 г. на Началника на РДНСК ЮЦР Пловдив ОСЪЖДА П.К.Ч. с ЕГН ********** *** да заплати на Началника на РДНСК ЮЦР гр. Пловдив направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.1.2018г.
22 Административно дело No 518/2017, I състав КСО А.И.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.М. *** против Решение №1012-12-48#1/09.06.2017г. на Директора на ТП на НОИ гр.Пазарджик с което е потвърдено разпореждане №ЕГН , ПР -2140-12-34 от 01.02.2017г. на ръководителя на пенсионното осигуряван, с което е отказана пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1 и ал.2 от КСО.
В законна сила на 16.3.2018г.
23 Административно дело No 524/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Б.П.,
М.Б.В.,
Р.Р.Ш.
ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Р.Б.П. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати обезщетение за претърпени имуществени вреди по отменения по съдебен ред, като незаконосъобразен АУПОВ № 3/18.08.2015г. в размер на 2632.11лв. /две хиляди шестстотин тридесет и два лева и единадесет стотинки/, ведно със законната лихва върху главницата, считано от дата на влизане в законна сила на Решение № 344/28.06.2016г. по адм. дело №179/2016г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик - 21.01.2017г., до окончателното му изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.Б.П. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменения по съдебен ред, като незаконосъобразен АУПОВ № 4/18.08.2015 на органа по приходите на община Белово, в размер на 3838.93лв. /три хиляди осемстотин тридесет и осем лева и деветдесет и три стотинки/, ведно със законната лихва върху главницата, считано от дата на влизане в законна сила на Решение № 344/28.06.2016г. по адм.дело №179/2016г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик - 21.01.2017г., до окончателното му изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на М.Б.В. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета, с искане ответникът да бъде осъден да й заплати, обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменения по съдебен ред, като незаконосъобразен АУПОВ № 4/18.08.2015 в размер на 3836.98лв. /три хиляди осемстотин тридесет и шест лева и деветдесет и осем стотинки/, ведно със законната лихва върху главницата, считано от дата на влизане в законна сила на Решение № 344/28.06.2016г. по адм.дело № 179/2016г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик - 21.01.2017г., до окончателното му изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.Р.Ш. с ЕГН ********** като наследник на Е.Б.Ш., ЕГН **********,***, представлявана от кмета, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати, обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменения по съдебен ред, като незаконосъобразен АУПОВ № 3/18.08.2015, в размер на 71324.03лв. /седемдесет и една хиляди триста двадесет и четири лева и три стотинки/, ведно със законната лихва върху главницата, считано от дата на влизане в законна сила на Решение № 344/28.06.2016г. по адм.дело №179/2016г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик - 21.01.2017г., до окончателното му изплащане. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
24 Административно дело No 538/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Я.С.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Я.С.Д. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 400 /четиристотин/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Я.С.Д. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 50 000 лв. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
25 Административно дело No 542/2017, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Д-Р КАТЯ ГИНЕВА-АСМП-ИП ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на „Д-р К.Г.-АСМП-ИП“ЕООД, ЕИК *** против Писмена покана с изх. № 13-29-07-307/29.06.2017г. на директор на РЗОК - Пазарджик ОСЪЖДА „Д-р К.Г.-АСМП-ИП“ЕООД, ЕИК *** да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик, сумата в размер на 200 (двеста) лв., представляваща съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.12.2018
Административно дело № 6103/2018
РЕШЕНИЕ № 15261 от 10.12.2018 г. по адм. дело № 6103/ 2018 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 168 от 15.03.2018 г., постановено по адм. дело № 542/ 2017 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. ОСЪЖДА „Д-р К.Г.- АСМП-ИП“ ЕООД, седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Цар Асен“ № 76, да заплати на Районна здравноосигурителна каса- Пазарджик сумата от 100,00 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.12.2018г.
26 Административно дело No 550/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.З.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искова молба на В.З.И., срещу Областна дирекция на министерство на вътрешните работи Пазарджик, с която се иска тя да бъде осъдена да му заплати сума в размер на 1 лев за причинените неимуществени вреди от условията в арестното помещение, където е изтърпял задържане от 24 часа от 15.30ч. на 25.11.2014г. до 15.30ч. на 26.11.2014г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 – дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
27 Административно дело No 564/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.К.,
М.Р.К.,
ЕКО ХИДРО 90 ООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.3.2018г.
Отменя Заповед № 889/30.06.2017 г. на кмета на община Велинград, с която е одобрен ПУП – частично изменение на плана за улична регулация, като улица-тупик с о.т. № № 1318-1347 се скъсява до имот пл. №8891, който се присъединява към УПИ ХХ-5863 и се образува нов УПИ № ХХ-5863,8891 с площ 340 кв.м. и с който проект се извършва частично изменение на плана за застрояване, като се предвижда ново застроително петно на един етаж в рамките на имот пл. № 8891 с площ 81 кв.м., свързано застрояване, при следните параметри: плътност на застрояване – 60 %, Кинт. = 1,2, минимално озеленяване – 40%, съгласно червения цвят в проекта. Осъжда община Велинград да заплати на „Еко Хидро 90“ ООД разноски по делото в размер на 280 лв. Осъжда община Велинград да заплати на С.А.К. и М.Р.К. разноски по делото в размер на 150 лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2018
Административно дело № 6523/2018
С решение № 13492 от 06.11.2018 г. по адм. дело № 6523/2018 г. на ВАС- ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 180/21.03.2018 г., постановено по административно дело № 564/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Община Велинград, да заплати на „Еко Хидро 90” ООД, ЕИК : 112580619, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 12, представлявано от Г. Делчев, юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. ОСЪЖДА Община Велинград, да заплати на С.А.К. и МедкоРусанов К. *** съдебно – деловодни разноски в размер на 600 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.11.2018г.
28 Административно дело No 585/2017, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.П.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.3.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на В.П.Б.,***, СУМАТА от 1 000 / хиляда/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни действия и бездействия на администрацията на Затвора гр. Пазарджик, за периода 29.11.2012г. до 12.07.2013г. и от 09.12.2013г. до 03.05.2016г., ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба, до нейното окончателно изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на В.П.Б.,*** против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част до размер 10 000 лв., вкл. за периодите 27.11.2012г. до 29.11.2012г. и от 12.07.2013г. до 09.12.2013г.,както и от 03.05.2016г. до 27.07.2017г. като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на В.П.Б.,*** против Министерство на правосъдието за сумата от 10000лв. за периода от 27.11.2012г. до 27.07.2017г. като неоснователен и недоказан.
29 Административно дело No 586/2017, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.П.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на В.П.Б., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик, сумата от 300лв. /триста лева/ представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени вследствие на противоправни действия и бездействия на длъжностни лица от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, изразяващи се в неосигуряване на течаща вода и санитарен възел непосредствено към спалното помещение на ищеца, за периода от 08.06.2012 г. до 27.11.2012 г. и престой от един час на открито на ден, ведно със законна лихва върху тази сума от 07.01.2016г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на В.П.Б., ЕГН ********** срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за горницата над тази сума от 300 /триста/ лева до предявения с иска размер от 10 000 лв. ОТХВЪРЛЯ иска на В.П.Б., ЕГН ********** срещу Министерство на правосъдието на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, за заплащане на сумата от 10 000 лв., представляваща обезщетение за причинени му неимуществени вреди, за периода от 07.06.2012 г. до 27.11.2012 г., които продължават до 06.12.2017г. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
30 Административно дело No 587/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.В.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.1.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на К.В.Г. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 300 /триста/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на К.В.Г. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 10 000 лв. ОТХВЪРЛЯ иска на К.В.Г. с ЕГН ********** ***, предявен против Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 10 000 лева, дължими солидарно с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
31 Административно дело No 601/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.М.,
Д.Т.А.,
З.Ж.М.,
Г.В.М.,
М.Т.А.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.В.М., ЕГН **********, Д.Т.А., ЕГН **********, З.Ж.М., ЕГН **********, Г.В.М., ЕГН **********, чрез адв. Х.С., на Заповед № ДК-02-ЮЦР-57/08.02.2012г. на началник на РДНСК-ЮЦР гр. Пловдив. ОСЪЖДА Д.В.М., ЕГН **********, Д.Т.А., ЕГН **********, З.Ж.М., ЕГН **********, Г.В.М., ЕГН **********, да заплатят на Регионална Дирекция за национален строителен контрол – ЮЦР сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
32 Административно дело No 604/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Д.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.С., ЕГН **********, с адрес ***, против заповед № 977 от 24.07.2017 г. на кмета на община Велинград, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: "Пристройка към жилищна сграда", находяща се в УПИ – V-5599, кв. 18, по плана на гр. Велинград, състояща се от първо ниво масивна част с размери дължина 5.85м, ширина 3.35м, с височина 2.20м.; второ ниво с изградена от дървен материал конструкция с размери 3.35м на 8.60м. с височини 2.50/3.50м. с находяща се вътре стълбищна клетка с размери 3.30м на 2.50м. с извършител Г.Д.С.. ОСЪЖДА Г.Д.С., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на кмета на община Велинград разноски по производството в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА Г.Д.С., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на Й.М.К. и М.Г.К. разноски по производството в размер на 600 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 8.6.2018
Административно дело № 4452/2018
РЕШЕНИЕ № 7642 от 08.06.2018г. по адм. дело № 4452/2018г. на Върховен административен съд на Република България - Второ отделение: ОБЕЗСИЛВА решение № 83 от 19.02.2018 г. по адм. дело № 604/2017 г. на Административен съд - Пазарджик по отношение на Й.М.К., М.Г.К. и З.Д.С. и в частта, в която Г.Д.С. е осъден да заплати на Й.М.К. и на М.Г.К. разноски и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тези части. СТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. ОСЪЖДА Г.Д.С. *** да заплати на община Велинград сумата 100.00 (сто) лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
33 Административно дело No 607/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Г.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Г. ***, подадена против Заповед № 471/05.07.2017 г. на кмета на Община Пещера. ОСЪЖДА В.Г. *** да заплати на Община Пещера юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. ОСЪЖДА В.Г. *** да заплати на „Матраци Симеонов“ ООД със седалище гр. Пещера, ул. „М. Такев“ № 144 разноски по производството в размер на 600 (шестстотин) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
34 Административно дело No 609/2017, V състав ДОПК СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ ООД НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.3.2018г.
Отхвърля жалбата на „Солар парк Тракия“ ООД против Акт за установяване на задължения по декларация № АУ000332/27.05.2016 г. на старши инспектор в Сектор „Контрол“ към отдел „МДТ“ при община Пазарджик. Осъжда „Солар парк Тракия“ ООД да заплати на община Пазарджик разноски по делото в размер на 3029,26 лв. /три хиляди и двадесет и девет лева и двадесет и шест стотинки/. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.
35 Административно дело No 628/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.Л. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.6.2018г.
ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета на общината Тодор Попов да заплати на В.С.Л. с ЕГН ********** ***, сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета на общината Тодор Попов да заплати на В.С.Л. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.7.2018г.
36 Административно дело No 643/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1627/30.06.2017г. на кмета на община Пазарджик, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Стопанска постройка", изпълнен в поземлен имот 55155.506.678 по КК на гр. Пазарджик, съставляващ УПИ VІ-565 в кв. 107 по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес гр. Пазарджик, ***, собственост на наследниците на К. Г.К.: М.Д.К., Г.К.К. и Д.К.К.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.2.2018г.
37 Административно дело No 656/2017, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи З.Д.П. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 3.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 367з-197/24.07.2017г. на началник на РУ – Велинград към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА началник на РУП – Велинград към ОДМВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на З.Д.П., сторените от него разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.1.2018г.
38 Административно дело No 657/2017, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.Н.Г. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 367з-195/24.07.2017г. на началник на РУ – Велинград към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА началник на РУП – Велинград към ОДМВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на Г.Н.Г., сторените от него разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
39 Административно дело No 672/2017, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.Б.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 26.3.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Х.Б.Г., ЕГН:**********,***, с посочен съдебен адрес *** Крум 1, адв. В.С. обезщетение в размер на 900,00лв. (деветстотин лв.) за претърпени неимуществени вреди за периода от 06.12.2016г. до 19.04.2017г. включително, както и законовата лихва върху тази сума, считано от 16.12.2016г., до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на Х.Б.Г., ЕГН:**********,***, с посочен съдебен адрес *** Крум 1, адв. В.С. да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата – за разликата от 900,00лв. до пълния заявен размер от 15000,00лв., за претърпени неимуществени вреди за периода от 11.08.2016 г. до 18.08.2017г., както и законовата лихва върху тази сума, считано от 11.08.2016г., до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на Х.Б.Г., ЕГН:**********,***, с посочен съдебен адрес *** Крум 1, адв. В.С., да бъде осъдено Министерство на правосъдието, гр. София, солидарно Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към същото министерство, да му заплати обезщетение в размер на 15 000,00лв., за претърпени неимуществени вреди за периода от 11.08.2016 г. до 18.08.2017г., както и законовата лихва върху тази сума, считано от 11.08.2016г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на Административен съд Пазарджик по сметка за държавните такси, сума за възнаграждения на вещо лице в размер на 300,00лв. /триста лв./ Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
40 Административно дело No 675/2017, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, против решение № 113/27.07.2017г. на Общински съвет-Пазарджик, с правно основание чл. 21, ал.1, т.8 ЗМСМА и чл.6 , ал.1 от Закон за общинска собственост. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
41 Административно дело No 680/2017, VI състав Закон за движението по пътищата Н.С.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1006-000151/25.03.2017г., издадена от началник група сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик, с която е наложена санкция по чл. 171, т.2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от единадесет месеца и са иззети два броя регистрационни табели и СРМПС. ОСЪЖДА началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на Н.С.В., сторените от него разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 10.4.2018г.
42 Административно дело No 701/2017, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Е.Ю.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Ю.Г. с ЕГН ********** *** против Заповед № 1124/17.08.2017 г. на Кмета на Община Велинград. ОСЪЖДА Е.Ю.Г. с ЕГН ********** *** да заплати на кмета на Община Велинград направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. ОСЪЖДА Е.Ю.Г. с ЕГН ********** *** да заплати на Ц.П.Д. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 17.3.2018г.
43 Административно дело No 702/2017, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Д.В. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Уведомително писмо № 02-130-6500/4717 от 13.07.2017г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г., на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, постановено по Заявление за подпомагане УИН 13/270513/69899 за кампания 2013г., подадено от С.Д. В.,***. ИЗПРАЩА преписката на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, за произнасяне по Заявление за подпомагане УИН 13/270513/69899 за кампания 2013г., подадено от С.Д. В.,*** при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивната част на настоящето решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136 да заплати на С.Д. В., ЕГН ********** ***, сумата от 460,00лв. (четиристотин и шестдесет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страни за неговото изготвяне.
44 Административно дело No 716/2017, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 23.5.2018г.
ОБЯВЯВА за нищожно Решение № 212 на Общински съвет – Велинград, взето по Протокол № 8, т. 31, на заседание, проведено на 26.04.2012 г. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
45 Административно дело No 718/2017, IV състав Закон за движението по пътищата Б.К.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Б.К.Б. ***, подадена чрез адв. У., заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № 17-1006-000-569/15.08.2017 год. на началник група към ОДМВР Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ – Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена на основание чл.171, т.1, б.“б“ от Закон за движение по пътищата/ЗДвП/ принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца“. ОСЪЖДА ОД на МВР- Пазарджик да заплати на Б.К.Б. *** сумата от 1010 /хиляда и десет/ лева, представляваща разноски по производството. РЕШЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 16.3.2018г.
46 Административно дело No 736/2017, II състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК С.М.Г. ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ КЪМ РС-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.2.2018г.
ОТМЕНЯ бездействието на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд Пазарджик по Молба, вх. № 4420 от 06.07.2017 г. на С.М.Г., ЕГН **********,***, да образува производство по принудително изпълнение на Заповед № ЗС/Д-РА-С/217 от 09.02.2017 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Септември. ЗАДЪЛЖАВА Държавен съдебен изпълнител при Районен съд Пазарджик да образува изпълнително дело по Молба, вх. № 4420 от 06.07.2017 г. на С.М.Г., ЕГН **********,***, за принудително изпълнение на Заповед № ЗС/Д-РА-С/217 от 09.02.2017 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Септември. Това в едноседмичен срок от получаване на настоящото решение. Препис от решението да се връчи на държавния съдебен изпълнител и на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Септември. Препис от решението да се връчи на жалбоподателя с писмо с обратна разписка, както и посредством e-mail на адрес [email protected] Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.2.2018г.
47 Административно дело No 745/2017, V състав КСО Г.Д.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.8.2018г.
Отменя Решение № 1012-12-76 от 29.08.2017 г. на директора на ТП на НОИ – Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане №ЕГН, **Р № 2140-12-214 от 09.06.2017 г. на ръководителя на пенсионото осигуряване, с което е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Г.Д.П., като изпраща преписката на ръководителя на пенсионото осигуряване, който следва да се произнесе при спазване на дадените срок и указания в мотивите на настоящото решение. Осъжда ТП на НОИ – Пазарджик да заплати на Г.Д.П. разноски по делото в размер на 10 лв. /десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
48 Административно дело No 756/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.Р.Х.,
Г.И.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 2.1.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата (наречена „възражение“) на Г.И.Г., с които изразява несъгласието си за обединяване на парцел жилище за празненства в кв. 198 УПИ ХIII, УПИ ХIV и УПИ ХV. Оставя без разглеждане жалбата (наречена „възражение“) на А. Ангелова Х., с които изразява несъгласието си за обединяване на парцел жилище за празненства в кв. 198 УПИ ХIII, УПИ ХIV и УПИ ХV. Прекратява административно дело № 756 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателките, на ответника и на заинтересованото лице – М.Д.А..
В законна сила на 12.2.2018г.
49 Административно дело No 761/2017, IV състав Закон за движението по пътищата К.И.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.3.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на Решение № 676/22.12.2017 г., постановено по адм. дело № 761/2017 г. на Административен съд – Пазарджик, като стр. 5, на ред 10 от диспозитива на решението, вместо „Сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР Пазарджик“ да се чете „РУ Панагюрище към ОД на МВР Пазарджик“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.4.2018г.
50 Административно дело No 763/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АКВАРЕЛ-МГ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.1.2018г.
Отхвърля жалбата на „Aкварел – МГ“ ЕООД против Заповед за спиране експлоатацията на обект с изх. № 4/17.09.2016 г. на директора на РЗИ Пазарджик, с която е спряна експлоатацията на фабрика за бутилиране на изворна вода в град Велинград на „Aкварел – МГ“ ЕООД до възстановяване на директната тръбопроводна връзка от извор „Легоринец“ до фабриката за бутилиране на изворна вода. Осъжда „Aкварел – МГ“ ЕООД да заплати на Регионална Здравна Инспекция Пазарджик разноски по делото в размер на 360 лв. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 28.3.2018
Административно дело № 3660/2018
С определение № 4051 от 28.03.2018 г. по адм. дело № 3660/2018 г. на ВАС -ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на"Акварел- МГ" ЕООД срещу решение № 5/08.01.2018г. на Административен съд Пазарджик по адм.д. № 763/2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 3660 по описа на Върховен административен съд за 2018г. Определението подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. Препис от определението да се изпрати на страните по делото.
В законна сила на 17.4.2018г.
51 Административно дело No 770/2017, II състав Закон за защита от дискриминация Б.В.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба на Б.В.Л., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 575 от 21.09.2017 г. на Кмета на Община Панагюрище, с която е удължен срока на действие, от 11:00часа на 21.09.2017г. до 11:00часа на 10.10.2017г. на Заповед № 564 от 15.09.2017г. на Кмета на Община Панагюрище с която е обявено бедствено положение за населените места от Община Панагюрище, както следва : гр. Панагюрище, с. Бъта, с. Баня, с. Оборище, с. Елшица, с. Левски, с. Поибрене и с. Попинци. Съответно, разпоредено е извършването на авариен ремонт на магистралния водопровод от с. Злокучене в участък т. 39 по посока ОШ „Бошуля“ с дължина 1 км. и от т. 40 по посока ПС ІІІ подем – 1км., като е постановено до нормализиране на водоснабдяването с питейна вода на населените места с питейна вода в общината да се доставя вода както следва : за с. Бъта, с. Баня, с. Попинци, с. Елшица и с. Левски при наличие на вода от магистралния водопровод и чрез водоноски. За гр. Панагюрище, с. Оборище и с. Поибрене – подаване на максимално възможните количества вода от откритите водоизточници, а при невъзможност, снабдяването да става с водоноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 770 по описа на административен съд Пазарджик за 2017г. ОСЪЖДА „Б.В.Л., ЕГН **********,***, да заплати на Община Панагюрище, сумата от 500,00лв. (петстотин лв.), представляваща извършени разноски по производството.. Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.7.2018
Административно дело № 7776/2018
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 537 от 23.04.2018г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 770/2017г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 3.7.2018г.
52 Административно дело No 774/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Т.Т.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Т.Т.К. ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 200 /двеста/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Т.Т.К. ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 30 000 лв. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 270 /двеста и седемдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
53 Административно дело No 778/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.К.М. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.1.2018г.
ОТМЕНЯ отказ, обективиран в Писмо рег. № 9194/21.09.2017 г., издадено от главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за включване в учебна дейност на лишения от свобода К.К.М.. ИЗПРАЩА преписката на главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за ново произнасяне по искането, със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
54 Административно дело No 779/2017, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.Е.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 26.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 637 от 04.09.2017 г. на Кмета на Община Сърница, с която е одобрен ПУП- План за регулация и застрояване, за промяна предназначението на земеделска земя на имот 132075 от „ливада“ в „къща за вилен отдих“, като се предвижда образуване на УПИ I-75 за къща за гости, с площ от 1570,00m?. Достъпът до имота е предвиден от полски път – имот №001710. Предвидено е „свободно застрояване“, с параметри плътност до 80%, озеленяване 20%, етажност до 7 м. височина и Кинт=0,8. ОСЪЖДА Община Сърница да заплати на Е.Е.Т.,***, сумата от 610,00лв.(шестстотин и десет лв.) представляваща извършени от последната разноски по производството - заплатени държавна такса и възнаграждения за един адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
55 Административно дело No 780/2017, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС ЕТ Г.-С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „ГЕО – С.П.“ с ЕИК 112049928, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Пейо Яворов“ № 1, представлявано от С.П., подадена чрез адв. К. и адв. Г. *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Велинград да се произнесе по подадена молба с вх. № 53-00/1303/14.09.2017 г. ОСЪЖДА ЕТ „ГЕО – С.П.“ с ЕИК 112049928, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Пейо Яворов“ № 1, представлявано от С.П. да заплати на кмета на Община Велинград направените по делото разноски в размер на 920 /деветстотин и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 28.10.2018
Административно дело № 4826/2018
РЕШЕНИЕ № 12743 от 22.10.2018 г. по адм. дело № 4826/2018 г. на ВАС- Второ отделение: ОБЕЗСИЛВА решение № 138/ 06.03.2018 г., постановено по адм. дело № 780/2017 г. по описа на Административен съд- Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.10.2018г.
56 Административно дело No 793/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи А.В.Ш. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 312з-1777/21.09.2017 г. на директора на ОД на МВР Пазарджик, с която на жалбоподателя А.В.Ш. е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Директора на ОДМВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на А.В.Ш. ***, сторените от него разноски в размер на 10 (десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.4.2018г.
57 Административно дело No 799/2017, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.А.Х. ВПД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ГР.СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 29.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.Х. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***,офис 3 срещу Заповед №Л-4211/В от 04.10.2017г. , на ВПД Главен директор на ГД“ИН“-София за прекратяване на служебно му правоотношение поради неявяване на служителя да заеме длъжността на която е възстановен, в 14 дневен срок от влизане на съдебното решение за отмяна на заповед за прекратяване на служебното правоотношение в сила . Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 24.2.2018г.
58 Административно дело No 801/2017, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) КОМИСАР ВЕСЕЛИН КОЦЕВ НАЧАЛНИК НА ТС ЗАТВОР ГР. ПАЗАРДЖИК 2 КАТЕГОРИЯ КЪМ МП НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 26.2.2018г.
на основание чл. 159, т. 5 от АПК, Съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Комисар В.К., началник на Затвор гр. Пазарджик, 2 категория към МП. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 801 по описа на АС Пазарджик за 2017 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 16.3.2018г.
59 Административно дело No 804/2017, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ГОЛДЪН АГРО КЪМПАНИ ЕООД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на „ГОЛДЪН АГРО КЪМПЪНИ“ЕООД с ЕИК 200980204, против Заповед № 03-РД/3965 от 29.12.2015г. издадена от изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“, с която на основание чл.4.4, букви „ж“ и „и“ от договор №13/311/00887 от 19.11.2014г. и чл.39,ал.1,т.1 от Наредба №30 от 11.08.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразие към неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. Държавен фонд „Земеделие „- РА отказва изплащането на финансова помощ по заявка за окончателно плащане №13/311/00887/3/01 от 08.10.2015г. на „Голдън агро къмпъни“ ЕООД.Също така е посочено, че ползвателя дължи възстановяване на получено междинно плащане в размер на 69 001.68 лв е подадена на 28.07.2016г. в административен съд – София град. ОСЪЖДА „ГОЛДЪН АГРО КЪМПЪНИ“ЕООД с ЕИК 200980204, представлявано от З.П., да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 300,00 лв. (триста лева). РЕШЕНИЕТО може да се обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото получаването му от страните по делото. РЕШЕНИЕТО да се съобщи на страните посредством изпращане препис от същото, съобразно чл. 138 от АПК.
60 Административно дело No 806/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 5.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Бургартрансгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, район Люлин, ж.к. Люлин 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, подадена чрез пълномощника юрк. В. Д., против Заповед № ДК-10-ЮЦР-46/09.08.2017 г. на началника на РДНСК, ЮЦР. ОСЪЖДА „Бургартрансгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, район Люлин, ж.к. Люлин 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, да заплати на РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив сумата от 100 (сто) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА „Бургартрансгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, район Люлин, ж.к. Люлин 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, да заплати на Н.И.С. ***, сумата от 590 (петстотин и деветдесет) лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
61 Административно дело No 810/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Т.Т.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.2.2018г.
Отменя отказ от 12.09.2017 г. на началника на Затвор – Пазарджик лишеният от свобода Т.Т.К. да бъде преведен в „Затворническо общежитие Открит тип“. Изпраща преписката на началника на Затвор – Пазарджик за ново произнасяне, при спазване на дадените в мотивите на настоящето решение задължителни указания. Осъжда Затвор – Пазарджик, да заплати на адвокат В.С.С. разноски в размер на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.2.2018г.
62 Административно дело No 813/2017, II състав КСО Г.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-96#1 от 29.09.2017 г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт, с което е потвърдено Разпореждане ПР №2140-12-285 от 07.08.2017г., издадено от Анастасия Костадинова, на длъжност Ръководител Сектор „Отпускане на пенсии“ при ТП на НОИ, Пазарджик, съответно с което е отказано да бъде отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Г.Д.Д. ЕГН **********,***. ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при Териториално поделение на НОИ, гр. Пазарджик, за ново произнасяне по Заявление за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст вх. №2113-12-2384 от 15.12.2016г. по описа на ТП на НОИ, гр. Пазарджик, подадено от Г.Д.Д., при съблюдаване на дадените с настоящо решение указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт, гр. Пазарджик да заплати на Г.Д.Д. ЕГН **********,***, сумата от 610,00лв. (шестстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
63 Административно наказателно дело (К) No 818/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Г.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 7.2.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА КАНХД № 818/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик, като оставя жалбата без разглеждане като недопустима. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страна на жалбоподателя и ответника, а за прокурора – в 7-дневен срок от днес, пред Върховния административен съд на Република България.
64 Административно дело No 819/2017, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.Г.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № Д-444/17.10.2017 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик, с която на Д. Г.А. е наложено дисциплинарно наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия“. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗИНЗС решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.1.2018г.
65 Административно дело No 838/2017, III състав Закон за движението по пътищата С.Ц.Н. НАЧАЛНИК НА РУП ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 17-0310-000235/25.09.2017 г. на Началника на РУП Панагюрище при ОД на МВР гр. Пазарджик, за прилагане на принудителна административна мярка. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 23.2.2018г.
66 Административно дело No 839/2017, V състав Закон за движението по пътищата С.Ц.Н. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0310-000236/25.09.2017 г. на началник РУП Панагюрище при ОДМВР Пазарджик, с която на С.Ц.Н. за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1, предл. 2 от ЗДвП е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 2а от същия закон – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 11 месеца. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните
В законна сила на 24.3.2018г.
67 Административно дело No 842/2017, III състав КСО Г.П.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Т. с ЕГН ********** *** против Решение № 1012-12-102#1/10.10.2017 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № ********** – ПР № 2140-12-286/08.08.2016 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване. ОСЪЖДА Г.П.Т. с ЕГН ********** ***, да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 400 /четиристотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 20.6.2018г.
68 Административно дело No 844/2017, IV състав ДОПК ЕТ С.-Т.-С.Б. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 5.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.Б. ***, в качеството му на едноличен търговец с фирма ЕТ „Спарк-тур – С.Б.“***, подадена частично срещу АУЗД по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 91-1/20.07.2017 г., съставен от ст. инспектор при Дирекция МДТ при Община Сърница. ОСЪЖДА „ЕТ „Спарк-тур – С.Б.“***, представлявано от С.М.Б.,*** сумата от 350 (триста и петдесет) лева, разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 5.5.2018г.
69 Административно дело No 845/2017, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 16.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА административно дело № 845/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъстващата страна и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страна жалбоподателя пред ВАС.
В законна сила на 31.1.2018г.
70 Административно дело No 846/2017, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.Х.М.,
Е.В.П.,
Л.В.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 27.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА административно дело № 846/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъстващия жалбоподател и в 7-дневен срок от връчване на съобщението за прекратяване на делото на останалите страни.
В законна сила на 12.4.2018г.
71 Административно дело No 848/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи А.И.Б. НАЧАЛНИКА НА РУ ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР- ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 367з-290 от 10.10.2017 г. на началника на РУ Велинград при ОД на МВР Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от шест месеца, на инсп. А.И.Б.. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.3.2018г.
72 Административно дело No 850/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.А.З.,
М.К.З.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.З. и М.К.З. *** против Заповед № 897 от 29.11.2016 г. на кмет на Община Пещера. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 14.7.2018г.
73 Административно дело No 852/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.1.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на Б.Н.З. ***, сумата от 404 /четиристотин и четири/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД № 1654/2015 год. по описа на Районен съд - Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 17.12.2015 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ предявения от Б.Н.З. *** срещу Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик иск в частта за обезщетяване на претърпени неимуществени вреди в размер на 1000 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 17.12.2015 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на Б.Н.З. *** сумата от 154 (сто петдесет и четири) лева за направените по настоящото дело съдебно-деловодни разноски, сума от 154 (сто петдесет и четири) лева за направените съдебно-деловодни разноски по адм. д. № 191/2016г. по описа на Административен съд Пазарджик, сума в размер на 149 (сто четиридесет и девет) лева за направените съдебно-деловодни разноски по адм. д. № 8088/2016г. по описа на Върховен административен съд. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
74 Административно дело No 855/2017, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Й.З. МЛ. ЕКСПЕРТ ЕМИЛ ЛЬОТЕВ НА ДЛЪЖНОСТ МКР ПРИ УЧАСТЪК РАКИТОВО РУ ВЕЛИНГРАД ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице рег. № 367зз от 14.10.2017 г., постановена от мл. експерт Емил Л., на длъжност МКР при участък Ракитово, Районно управление Велинград, Областна дирекция на МВР Пазарджик, въз основа на която, З. е задържан за срок от 24часа. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на Д.Й.З., ЕГН : **********,*** сумата от 610,00лв. /шестстотин и десет лв./, представляваща извършени от последния разноски по производството – заплатена държавна такса и възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на съобщаването за изготвянето му от страните.
В законна сила на 23.3.2018г.
75 Административно дело No 859/2017, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между ДП „НКЖИ“ София, кмета на Община Белово и „Импрегнация 2000“ АД София споразумение производството по настоящото дело да бъде прекратено, като се обезсили Заповед № 366/16.10.2017 г. на кмета на Община Белово, с която е одобрен ПУП – ПЗ на ПИ № 000352 „Завод за контейнери и траверси“ в земл. на с. Момина клисура, като страните нямат претенции относно направените от тях съдебно-деловодни разноски един спрямо друг. ОБЕЗСИЛВА Заповед № 366/16.10.2017 г. на кмета на Община Белово, с която е одобрен ПУП – ПЗ на ПИ № 000352 „Завод за контейнери и траверси“ в земл. на с. Момина клисура. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 859/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението е ОБЖАЛВАЕМО в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 24.4.2018г.
76 Административно дело No 860/2017, IV състав КСО С.С.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-113#1 от 20.10.2017 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № ПР-1-2140-12-336 от 07.09.2017 г. на ръководителя на пенсионно осигуряване при ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което на С.С.П. *** е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69 от КСО, във връзка с § 50 от ПЗР на КСО . ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ гр. Пазарджик за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр. Пазарджик да заплати на С.С.П. ***, разноски по производството в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
77 Административно дело No 862/2017, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Я.А.В. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.А.В., ЕГН **********, срещу Отказ рег. № 315з-135 от 17.10.2017г. на Началник на РУ Пещера при ОДМВР - Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 20.4.2018г.
78 Административно дело No 863/2017, II състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ц.И.Д. НАЧАЛНИКА НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.4.2018г.
ОТМЕНЯ Отказ № 367р-13560 от 09.10.2017 г., на Началника на Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР Пазарджик, да издаде на Ц.И.Д., ЕГН: **********,***, разрешение за носене и съхранение на един брой късо огнестрелно оръжие – пистолет „ЧЗ – 75, кал. 9х19, с № D8610, като е разпоредено от същия да се изземе Разрешение за носене и употреба на късо огнестрелно оръжие обр. 3, № РА124536 и огнестрелно оръжие – пистолет „ЧЗ – 75, кал. 9х19, с № D8610, един брой пълнител и 45 бр. боеприпаси. ВРЪЩА административната преписка на Началника на Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР Пазарджик за продължаване на административното производство по заявлението на Ц.И.Д., при съблюдаване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, да заплати на Ц.И.Д., ЕГН: **********,***, сумата от 610,00лв. (шестстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 28.4.2018г.
79 Административно дело No 865/2017, IV състав Закон за водите ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 23.2.2018г.
ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд на Република България за определяне на подсъдността. ОТМЕНЯ дадения на 23.01.2018 г. ход на устните състезания. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 865/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението е окончателно.
80 Административно дело No 868/2017, V състав Закон за движението по пътищата Г.И.К. НАЧАЛНИК ГРУПА В РУП ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0367-000261/13.09.2017 г., издадена от началник Група в РУП Велинград към ОД на МВР – Пазарджик, с която на Г.И.К. е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДВП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 6 месеца. Осъжда Група в РУП Велинград към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на Г.И.К. разноски по делото в размер на 410 лв. /четиристотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.2.2018г.
81 Административно дело No 873/2017, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Щ.Г.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Щ.Г.Т., ЕГН **********,*** в частта ? срещу Заповед № ОЗ-РД/3553 от 27.09.2017 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, София, съответно в частта ? с която е одобрено финансиране по Заявление за подпомагане на Щ.Г.Т. от 11.11.2016г. , УРН на кандидата 512080, УИН 13/091116/90709, ИД на проекта 13/04/1/0/00103. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 873 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г., в частта му по жалбата на Щ.Г.Т., ЕГН **********,*** в частта ? срещу Заповед № ОЗ-РД/3553 от 27.09.2017 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, София, съответно в частта ? с която е одобрено финансиране по Заявление за подпомагане на Щ.Г.Т. от 11.11.2016г. , УРН на кандидата 512080, УИН 13/091116/90709, ИД на проекта 13/04/1/0/00103. РЕШЕНИЕТО в тази част има характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването му на страните. ОТМЕНЯ Заповед № ОЗ-РД/3553 от 27.09.2017 г., Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, София в частта ? с която по Заявление за подпомагане на Щ.Г.Т. от 11.11.2016г. , УРН на кандидата 512080, УИН 13/091116/90709, ИД на проекта 13/04/1/0/00103 е отказано финансиране за следните разходи по проектното предложение : - разходи за обновяване на сграда за нуждите на стопанството и подобряване на енергийната ефективност в УПИ I, кв. 28, по устройствения план на гр. Пещера – сграда за нуждите на стопанството битова част на обща стойност по проекта в размер на 44226,06лв., от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 7509,43лв.; - разходи за обект „Преустройство и реконструкция на съществуващо хале в склад за съхранение на собствена земеделска продукция(яйца). Обновяване на сграда за нуждите на стопанството и подобряване на енергийната му ефективност в УПИ VIII, кв. 28, по устройствения план на гр. Пещера – Склад за яйца“, на обща стойност по проекта в размер на 328334,09лв., от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 134642,39лв. - разходи за Бизнес план на обща стойност по проекта в размер на 22500,00лв., от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 6957,63лв. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Щ.Г.Т., ЕГН **********,***, сумата от 150,00лв. (сто и петдесет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
82 Административно дело No 876/2017, II състав Закон за опазване на околната среда РЕСУРС 1 АД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 17.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Ресурс 1“ АД, ЕИК 200090099, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, 4009 Индустриална зона КЦМ, ул. „Асеновградско шосе“, чрез Изпълнителния директор Георги Налджиев срещу Решение за оценка на въздействието върху околната среда № 2-2/2017г. от 03.10.2017 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Пазарджик с което не е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Добив и преработване на волфрамосъдържащи руди от находище „Грънчарица център“, находящо се на територията на община Велинград, обл. Пазарджик с възложител „Ресурс 1“ АД. ОСЪЖДА „Ресурс 1“ АД, ЕИК 200090099, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, 4009 Индустриална зона КЦМ, ул. „Асеновградско шосе“, да заплати на Община Велинград, ул. „Хан Аспарух“, № 35, сумата от 600,00лв. (шестстотин лв.), представляваща извършени от последното разноски по производството. ОСЪЖДА „Ресурс 1“ АД, ЕИК 200090099, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, 4009 Индустриална зона КЦМ, ул. „Асеновградско шосе“, да заплати на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ №3, ет.4, сумата от 500,00лв. (петстотин лв.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.11.2018
Административно дело № 7563/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение №233/17.04.2018 г., постановено по адм.д. №876/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „Ресурс-1" АД да заплати на Регионална инспекция за опазване на околната среда гр.Пазарджик сумата от 100 /сто/ лева, разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА „Ресурс-1" АД да заплати на Община Велинград сумата от 840 /осемстотин и четиридесет/ лева, разноски по делото за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА „Ресурс-1" АД да заплати на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг /ВКТВ/" ЕООД сумата от 840 /осемстотин и четиридесет/ лева, разноски по делото за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 13.11.2018г.
83 Административно дело No 880/2017, I състав Закон за движението по пътищата Р.Д.З. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.Д.З. *** чрез адв.Д.К. от ПАК против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0367-000299 от 11.10.2017г. издадена от Началник група към ОДМВР Пазарджик, РУ Велинград. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването. На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 28.2.2018г.
84 Административно дело No 881/2017, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ И.Д.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.2.2018г.
Отменя Заповед № 620/16.10.2017 г. на кмета на община Панагюрище, с която е наредено изземването от И.Д.С. на следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 55302.98.368 по КК и КР на гр. Панагюрище, представляващ пасище, седма категория, с площ 2865 кв.м. в местността „Света Петка“, землище Панагюрище, собственост на К.Т.Б. ***, съгласно Решение на Поземлена комисия – Панагюрище № РПАН от 05.01.2000 г. и Протокол за въвод във владение № 1702 от 02.03.2000 г. на ПК – Панагюрище. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
85 Административно дело (К) No 882/2017, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ДЕЙВ - 2007 ЕООД,
АГРО ММ ООД,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК
  Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.3.2018г.
Отменя Решение № 428 от 09.06.2017 г., постановено по гр. д. № 3536/2016 г., по описа на Районен съд гр. Пазарджик, в частта му, с която е отхвърлена жалбата на „Дейв-2007“ ЕООД против Заповед № РД-06-150/31.10.2013 г., издадена от директора на Областна дирекция “Земеделие” – Пазарджик, тоест в частта извън отменената част на Заповед № РД-06-150/31.10.2013 г., а именно извън частта й, с която е одобрен доклада по чл. 37в, алинея 4 от ЗСПЗЗ на комисията за разпределение на масивите за ползване за землището на село Мало Конаре, община Пазарджик, с начин на трайно ползване “ниви“, с който като земи по чл. 37в, алинея 3, точка 2 от ЗСПЗЗ са разпределени за ползване и предоставени за ползване на „Агро ММ“ ООД 74 имота, описани с номерата си в диспозитива на решението, като вместо това постановява: Отменя Заповед № РД-06-150/31.10.2013 г., издадена от директора на Областна дирекция “Земеделие” – Пазарджик и в останалата й част, която не е отменена с Решение № 428 от 09.06.2017 г., постановено по гр. д. № 3536/2016 г., по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Отхвърля жалбите на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пазарджик и на „Агро ММ“ ООД против Решение № 428 от 09.06.2017 г., постановено по гр. д. № 3536/2016 г., по описа на Районен съд гр. Пазарджик, в частта му, с която е отменена Заповед № РД-06-150/31.10.2013 г., издадена от директора на Областна дирекция “Земеделие” – Пазарджик, в частта на заповедта, с която е одобрен доклада по чл. 37в, алинея 4 от ЗСПЗЗ на комисията за разпределение на масивите за ползване за землището на село Мало Конаре, община Пазарджик, с начин на трайно ползване “ниви“, с който като земи по чл. 37в, алинея 3, точка 2 от ЗСПЗЗ са разпределени за ползване и предоставени за ползване на „Агро ММ“ ООД 74 имота, описани с номерата си в диспозитива на решението. Осъжда Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пазарджик да заплати на „Дейв-2007“ ЕООД разноски по делото в общ размер на 2805 лв. /две хиляди осемстотин и пет лева/. Решението е окончателно.
86 Административно дело No 883/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Я.А.Я.,
А.З.Я.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.4.2018г.
Отменя Писмо № 9200-506-1/20.10.2017 г. на кмета на община Септември, съдържащо отказ за заличаване на адресната регистрация на Я.Й.К. с постоянен адрес:***. Изпраща преписката на кмета на община Септември за ново прознасяне при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания. Осъжда община Септември да заплати на Я.А.Я. и А.З.Я. разноски по делото в размер на 520 лв. /петстотин и двадесет лева/. Решението е окончателно.
В законна сила на 27.4.2018г.
87 Административно дело No 884/2017, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ А.-Д.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.3.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ „Алтона-Д. Т.“ против Решение № 30/3/3120591/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция на Държавен фонд „Земеделие“ с изх. № 01-6500/2694 от 08.08.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 884/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 14.4.2018г.
88 Административно дело No 885/2017, IV състав Закон за движението по пътищата В.С.С. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0340-000316/30.09.2017 г., издадена от началника на РУ Септември при ОД на МВР Пазарджик, която е приложена ПАМ – прекратяване на регистрацията на ППС с ДКН № *** за срок от шест месеца. ОСЪЖДА РУ Септември при ОД на МВР Пазарджик, да заплати на В.С.С. ***, сумата от 410 (четиристотин и десет) лева, представляващи разноски по производството. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 26.4.2018г.
89 Административно дело No 886/2017, VI състав Закон за държавния служител В.В.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.3.2018г.
Отменя Заповед № ДН-00-11/31.10.2017г. на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, с която на В.В.Д. е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“. Осъжда Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София да заплати на В.В.Д. разноски по производството в размер на 500 лв. ( петстотин лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
90 Административно наказателно дело (К) No 888/2017, XI състав ЗАНН: НАП ЕТ Х.-0.М.Ч. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 450 от 04.10.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 1402/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
91 Административно дело No 890/2017, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ПРАИДГРУП ООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 5.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Праидгруп“ ООД с ЕИК 200501077, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Незабравка“ № 7, вх. А, ет. 3, ап. 8, с представляващ Д.Г.Д. против Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за кампания 2016 г., с изх. № 01-2600/5543 на Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 890/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
92 Административно дело No 891/2017, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕКО ПАН ООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕКО ПАН“ООД, ЕИК ***, със седалище адрес на управление: гр. Панагюрище,***, представлявано от управителя В. С. С., против Уведомително писмо с изх. № с изх.№ 01-2600/1721“, с което е отказана финансова помощ и е прекратен агроекологичният ангажимент по направление „Биологично растениевъдство“ по мярка 214 „Агроекологични плащания“ (АЕП) от Програмата за развитието на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. за кампания 2016 г. ОСЪЖДА „ЕКО ПАН“ООД, ЕИК *** на ДФ „Земеделие” сумата от 100 лв. – юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
93 Административно дело No 892/2017, VI състав Закон за движението по пътищата ЕТ А.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1818-000067/28.09.2017г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 12.3.2018г.
94 Административно дело No 893/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.В.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 13.2.2018г.
ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.В.Т. с посочен постоянен адрес ***, против отказ на кмета на община Велинград да издаде заповед за допускане изменение на ПУП по реда на чл. 135, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ, обективиран в писмо изх. № 94-00/6944 от 02.11.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 893/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъствалите страни.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 16.8.2018
Административно дело № 3438/2018
ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ определение № 229 от 13 февруари 2018 година, постановено по адм. дело № 893 от 2017 година по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно.
95 Административно дело No 893/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.В.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 8.11.2018г.
ОБЯВЯВА за нищожен отказа на кмета на община Велинград да издаде заповед за допускане изменение на ПУП, по реда на чл. 135, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ, обективиран в писмо изх. № 94-00/6944 от 02.11.2017 г. ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Велинград за произнасяне по Заявление вх. № 94-00/6944 от 19.10.2018 г., със задължителни указания, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА кмета на община Велинград, да заплати от бюджета на Община Велинград, на П.В.Т. ***, сумата от 610 (шестстотин и десет) лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 8.12.2018г.
96 Административно дело No 895/2017, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители ГАЛАТИ-1 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Галати 1“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление обл. Пазарджик, община Батак, гр. Батак, п.к. 4600, КК Цигов чарк, жкм ***, „Къща за гости Колори“, представлявано от управителя М.С.В., чрез адвокатско дружество „В. и В.“, против Решение № 13/312/02834/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" гр.София с изх. № 01-2600/2940 от 27.09.2017г. ОСЪЖДА „Галати 1“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление обл. Пазарджик, община Батак, гр. Батак, п.к. 4600, КК Цигов чарк, жкм ***, представлявано от управителя М.С.В. да заплати на Държавен фонд „Земеделие” сумата от 815 /осемстотин и петнадесет/ лева, представляващи съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
97 Административно дело No 896/2017, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.1.2018г.
ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областния управител на област Пазарджик, против Решение № 379, прието на заседание на ОбС Пещера, проведено на 26.10.2017 г. по Протокол № 28, т. 10 от дневния ред. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 896/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 24.1.2018г.
98 Административно дело No 899/2017, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ СД"САТЕЛИТ-ПАНАГЮРИЩЕ-ВЕЛЕВ-КАЙМАКАНОВ-СЪДРУЖИЕ" КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.3.2018г.
Отменя Заповед № 690/07.11.2017 г., с която е наредено изземването от СД „Сателит-Панагюрище-Велев-Каймаканов-Съдружие“ с ЕИК 030105014 на поземлен имот с идентификатор 55302.121.514 по кадастралната карта и кадастралния регистър на град Панагюрище, с трайно предназначение на територията Земеделска, начин на трайно ползване „нива - трета категория“, с площ 809 квадратни метра в местността „Полето“, собственост на наследници на Тодор Атанасов Босев от град Панагюрище, съгласно Решение на Общинска служба по земеделие Панагюрище № 3-799 от 28. 09.2016 година и Протокол за въвод във владение от 9 март 2017 година на Общинска служба по земеделие Панагюрище. Осъжда община Панагюрище да заплати на СД „Сателит-Панагюрище-Велев-Каймаканов-Съдружие“ с ЕИК 030105014 разноски по делото в размер на 850 лв. /осемстотин и петдесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
99 Административно наказателно дело (К) No 900/2017, X състав Други по ЗАНН Р.Я.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 6.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №502 от 25.10.2017г., постановено по анд № 1572/17г., по описа на Районен съд Пазарджик, с което е изменено НП № 001245 от 22.05.2017 на Началника на РУ на МВР-Пазарджик, с което на Р.Я.М. ***, ЕГН **********, на основание чл.80, т.5 от ЗБЛД, във вр. с чл.6 от ЗБЛД е наложена глоба в размер на 100 лв. /сто лева/, като НАМАЛЯВА размера на глобата на 50лв. /петдесет лева/., И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВАВА ОТМЕНЯ НП № 001245 от 22.05.2017 на Началника на РУ на МВР-Пазарджик, с което на Р.Я.М. ***, ЕГН **********, на основание чл.80, т.5 от ЗБЛД, във вр. с чл.6 от ЗБЛД е наложена глоба в размер на 100 лв. /сто лева/.
100 Административно наказателно дело (К) No 903/2017, XI състав ЗАНН: НАП ВЕСИАНА-АНА МИРЧЕВА ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 144 от 04.10.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 375/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
101 Административно наказателно дело (К) No 904/2017, X състав ЗАНН: БАБХ Р.Ц.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 6.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №150/10.10.2017г., постановено по нахд № 384/17г. по описа на РС Велинград, с което е потвърдено НП № 81/10.07.2017г. на Директора на Областна Дирекция по безопасност на храните гр.Пазарджик ,с което на Р.Ц.Х. ***,с ЕГН-********** е наложено административно наказание-глоба в размер на 1500 лева на осн.чл.42 ал.1 от ЗХ/Закон за храните/,за осъществено нарушение по чл.12 ал.1 от ЗХ/Закон за храните/,като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 81/10.07.2017г. на Директора на Областна Дирекция по безопасност на храните гр.Пазарджик ,с което на Р.Ц.Х. ***,с ЕГН-********** е наложено административно наказание-глоба в размер на 1500 лева на осн.чл.42 ал.1 от ЗХ/Закон за храните/,за осъществено нарушение по чл.12 ал.1 от ЗХ/Закон за храните
102 Частно админист. наказателно дело (К) No 905/2017, X състав Частни КАНД и КАД М.Ф.У. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.2.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 18.10.2017г. постановено по АНД № 366/17г. по описа на РС Велинград и ВРЪЩА делото на Велинградски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия . Определението не подлежи на обжалване.
103 Административно дело No 907/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.К.К. ВАСИЛ ВЕРГИЛОВ МИНКОВ - ПОЛИЦАЙ В ГРУПА ООР ПРИ РУ ПАЗАРДЖИК КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед рег. № 456/04.11.2017 г. за задържане на лице, издадена от В. В. М. – полицай в група ООР при РУ Пазарджик, към ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на Д.К. ***, разноски по производството в размер на 490 (четиристотин и деветдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
104 Административно дело No 908/2017, III състав Закон за движението по пътищата Д.К.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административни мерки № 17-1006-000801/06.11.2017 г. – чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП на началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Д.К.К. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 490 /четиристотин и деветдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 17.3.2018г.
105 Административно наказателно дело (К) No 909/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ЕТ Т.9.-В.Б. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 452/05.10.2017 г., постановено по АНД № 1106/2017г. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
106 Административно дело No 913/2017, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.2.2018г.
ОТМЕНЯ дадения в съдебно заседание на 16.01.2018 г. ход на устните състезания. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Банка Пиреос България“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ***, ***, подадена чрез адв. С.Д., против Решение с изх. № 17-552-31.10.2017 г. на началника на Службата по геодезия картография и кадастър – гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 913/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „Банка Пиреос България“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ***, ***, да заплати в полза на бюджета на Областна администрация Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. ОСЪЖДА „Банка Пиреос България“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ***, ***, да заплати на „Петра Инвест“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Филип Кутев“ № 10, разноски по производството в размер на 720 (седемстотин и двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 23.4.2018
Административно дело № 4821/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5289 от 23.04.2018 г. на ВАС София - Второ отделение по адм. д. № 4821/2018 г. - ОТМЕНЯ определение № 245 от 16.02.2018 г., постановено по адм. дело № 913/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно.
107 Административно дело No 913/2017, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Банка Пиреос България“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, ***, бул. Цариградско шосе № 115Е, подадена чрез адв. С.Д. против Решение с изх. № 17-552/31.10.2017 г. на началника на СГКК Пазарджик. ОСЪЖДА „Банка Пиреос България“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, ***, бул. Цариградско шосе № 115Е да заплати в полза на бюджета на Областна администрация Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 1.9.2018г.
108 Административно дело No 914/2017, X състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК,
Ц.С.С.
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.2.2018г.
Възобновява административнонаказателно производство по влязло в сила наказателно постановление № 13-000582/20.02.2017 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик. Отменя наказателно постановление № 13-000582/20.02.2017 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с което за нарушение на чл. 126, т. 6 и т. 13 от КТ, във връзка с чл. 246, ал. 2 от Наредба № 7 от 23.09.1999 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на Ц.С.С. на основание чл. 413, ал. 1 от КТ е наложена глоба в размер на 500 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.2.2018г.
109 Административно наказателно дело (К) No 915/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 467/11.10.2017 г., постановено по НАХД № 1424/2017 г., по описа на Районен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
110 Административно дело No 916/2017, I състав Закон за движението по пътищата Я.А.А. НАЧАЛНИК НА ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Я.А.А. с ЕГН ********** ***, Заповед за прилагане на ПАМ № 17-5313-000093/03.11.2017г. издадена от Началник група към ОДМВР Пазарджик, група КПДГПА Пазарджик. Осъжда Началник група към ОДМВР Пазарджик, група КПДГПА Пазарджик да заплати от бюджета на ОДМВР Пазарджик на Я.А.А. с ЕГН ********** *** сума в размер на 310 лв. съдебно деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването. На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 14.3.2018г.
111 Административно дело No 917/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.В.Л. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 23.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на Б.В.Л. с ЕГН ********** *** против Кмета на Община Панагюрище и Началника на ВИК Панагюрище, с искане ответниците солидарно да бъдат осъдени да му заплатят сумата от 10 000 лева за претърпените от ищеца имуществени и неимуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 917/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.3.2018г.
112 Административно дело No 918/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.А.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от Д.А.Х. ***, чрез процесуален представител адв.С. против ГД”Изпълнение на наказанията” гр.София, с която е предявен иск по чл.121, ал.1, т.3, във вр. с чл.104, ал.1 от Закон за държавния служител (ЗДСл) с цена на иска – брутно трудово възнаграждение за два месеца. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №918/17г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховен административен съд.
В законна сила на 8.6.2018г.
113 Административно дело No 919/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.3.2018г.
ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР Пазарджик ДА ЗАПЛАТИ на В.С.С. с ЕГН **********,*** сумата от 300/триста/ лв. обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди, заедно със законната лихва върху сумата, считано от 30.12.2017г. до окончателното им изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди над сумата от 300лв. до пълния му размер. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик ДА ЗАПЛАТИ на В.С.С. с ЕГН **********,*** сумата от 310 /триста и десет/ лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд чрез Пазарджишки административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.12.2018
Административно дело № 5499/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 169 от 19.03.2018 г., постановено по адм. д. № 919 по описа за 2017 г. на Административен съд-Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.12.2018г.
114 Административно дело No 920/2017, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация АЛЕКСАНДЪР-1989 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „А. – 1989“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Братаница, общ. Пазарджик, ул. „Шеста“ № 3А, представлявано от управителя А.А.Г. против заповед № 37 от 06.01.2016 г. на кмета на Община Пазарджик, в обжалваната й част. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.11.2018
Административно дело № 4018/2018
РЕШЕНИЕ № 13607 от 07.11.2018 г. по адм. дело № 4018/2018 г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 62 от 15.02.2018 г., постановено по адм. дело № 920/2017 г. на Административен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.11.2018г.
115 Административно дело No 923/2017, VI състав Закон за движението по пътищата В.Д.З. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ИЗМЕНЯ по жалба на В.Д.З. Заповед № 17-1006-000641/09.09.2017 г., издадена от началник група към ОДМВР-Пазарджик, сектор „Пътна полиция“, с която е приложена ПАМ на В.Д.З. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за десет месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от десет на шест месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.3.2018г.
116 Административно дело No 924/2017, III състав Закон за движението по пътищата В.Д.З. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.З. с ЕГН ********** *** против заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 17-1006-000640 от 09.09.2017 г. на Началник група към сектор „Пътна полиция“ Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 23.2.2018г.
117 Административно дело No 925/2017, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Министерство на правосъдието, ЕИК 000695349, представлявано от Цецка Цачева – министър на правосъдието срещу Заповед №534/14.08.2017г. издадена от административен ръководител- председател на Окръжен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 925/17 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението може да се в 7-дневен срок от съобщението на страните за постановяването му с частна жалба пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 30.4.2018
Административно дело № 4125/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5642 от 30.04.2018 г. на ВАС София , Шесто отделение по адм. д. № 4125/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 249 от 19.02.2018 г., постановено по адм. д. № 925/2017 г. на Административен съд - Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.4.2018г.
118 Административно наказателно дело (К) No 926/2017, X състав ЗАНН: ДАНС БРОКЕР ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 7.2.2018г.
Оставя в сила Решение № 490 от 20.10.2017 г., постановено по нахд № 1184, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което за нарушение на чл. 4, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, на основание чл. 23, ал. 4, в вр. с ал. 1 от същия закон на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева. Решението е окончателно.
119 Административно дело No 927/2017, IV състав Закон за движението по пътищата ПРИНТЕКС ООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.2.2018г.
ОТМЕНЯ ПО жалба на И.Г.Б., в качеството му на управител на „Принтекс“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ***, ***, ***, Заповед № 17-1006-000790/01.11.2017 г., издадена от началник сектор към ОДМВР Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ Пазарджик, с която е приложена ПАМ на И.Г.Б.,*** по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за шест месеца. ОСЪЖДА сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик да заплати на И.Г.Б.,*** разноски по производството в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 16.3.2018г.
120 Административно дело No 927/2017, IV състав Закон за движението по пътищата ПРИНТЕКС ООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 31.5.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на Решение № 75/16.02.2018 г. постановени адм. д. № 927/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, като на стр. 5, на ред 4 от диспозитива на решението, вместо „И.Г.Б.,***, да се чете „Принтекс“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 59, ет. 3, ***“. ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Разпореждане № 635/02.04.2018 г., постановено по адм. д. № 927/2017 г. по описа Административен съд – Пазарджик, като лист 2, ред 3 и 4, вместо „И.Г.Б.,***, да се чете „Принтекс“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 59, ет. 3, ***“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
121 Административно наказателно дело (К) No 928/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.А.Л. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.2.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 479/18.10.2017 г., постановено по НАХД № 774, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
122 Административно дело No 929/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.К.К. СТОЛИЧНА ОБЩИНА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.2.2018г.
ОСЪЖДА Столична община гр. София да заплати на Ц.К.К. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по НАХД № 5781/2017 г. на Софийски районен съд, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № СОА17-РД11-1543/18.02.2017 г. на зам.-кмета на Столична община, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 22.07.2017 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Столична община гр. София да заплати на Ц.К.К. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 16.3.2018г.
123 Административно дело No 932/2017, II състав Закон за движението по пътищата И.Д.К. АСЕН САШЕВ ГЕШЕВ НАЧАЛНИК ГРУПА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-1006-000722 от 08.10.2017г. на Началник група, Сектор „Пътна полиция“, Областна Дирекция на МВР, гр. Пазарджик, с която спрямо К. е наложена „санкция по чл. 171, т. 2а - „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 11 месеца, считано от датата на изземване на СРМП част втора”, като са иззети два броя регистрационни табели РА6498КВ и Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство № 008613025. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 8.3.2018г.
124 Административно дело No 933/2017, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Д.Д.Ш. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2018г.
ОТМЕНЯ Решение за налагане на финансова корекция № 13/112/07014/3/04/01 от 07.11.2017 г. на Директора на Областна дирекция Пловдив на Държавен фонд „Земеделие“ с спрямо Д.Д.Ш., ЕГН**********,***, е определена финансова корекция в размер на 48892,00лв., представляваща първо и второ плащане по сключен между страните Договор № 13/112/07014 от 26.10.2012 г., по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Д.Д.Ш., ЕГН**********,***, сумата от 1238,92лв. (хиляда двеста тридесет и осем лв. и деветдесет и две ст.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
125 Административно дело No 934/2017, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.Н.Ш. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Н.Ш. *** против Решение № 13/112/06943/3/01/04/01 от 02.11.2017 г. за налагане на финансова корекция на директора на ОД на ДФЗ гр. Пловдив. ОСЪЖДА М.Н.Ш. ***, да заплати на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив направените по делото разноски в размер на 350 лева (триста и петдесет лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
126 Административно наказателно дело (К) No 935/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Г.Г.К. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 442/28.09.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 1363/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик, като вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0340-000244 от 07.03.2017 г. на началника на РУ Септември при ОД на МВР Пазарджик, с което на Г.Г.К. *** е наложена глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца на основание чл. 174, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. Решението е окончателно.
127 Административно дело No 936/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи К.В.Р. НАЧАЛНИК ГРУПА КПДГПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.2.2018г.
Отменя Заповед № 1006з-14/16.10.2017 г. на началник група „КПДГПА“ в сектор „ПП“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик, с която на К.В.Р. в качеството му на държавен служител – младши инспектор I-ва степен в група „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали“ в сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение за срок от три месеца“. Осъжда група „КПДГПА“ в сектор „ПП“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик да заплати на К.В.Р. разноски по делото в размер на 600 лв. /шестстотин лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
128 Административно дело No 937/2017, V състав Закон за движението по пътищата В.С.З. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.2.2018г.
Отхвърля жалбата против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0340-000355/19.11.2017 г. на началника на РУП Септември при ОДМВР Пазарджик, с която на В.С.З. за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1, предл. 2 от ЗДвП е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 1, б.“б“ от ЗДвП – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.3.2018г.
129 Административно дело No 938/2017, VI състав Закон за движението по пътищата И.И.К. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0315-000173/27.10.2017г. на началник на Районно управление Пещера към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Пазарджик да заплати на И.И.К., сума в размер на 510лв. /петстотин и десет лева/, представляващи платено адвокатско възнаграждение и държавна такса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 16.2.2018г.
130 Административно дело No 939/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.Н.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 15.1.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.Н.М. *** против неозначена заповед на кмета на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 939/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 31.1.2018г.
131 Административно дело No 943/2017, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) И.Г.Ч. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.1.2018г.
Обявява нищожността на Заповед № ОРЖ-1/15.11.2017 г., издадена от гл. инспектор Динко Динков по делегация от началника на Затвор Пазарджик, с която на лишения от свобода И.Г.Ч. е отказано да бъде заменен режима в следващия по-лек в рамките на първоначално определения от съда. Изпраща делото като преписка на началника на Затвор Пазарджик, който следва да се произнесе съобразно дадените в мотивите на настоящето решение задължителни указания. Осъжда Затвор Пазарджик да заплати на адвокат В.С.С. разноски по делото в размер на 500 лв. /петстотин лева/. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.1.2018г.
132 Административно дело No 944/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Х.Б.Г. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 15.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Б.Г. ***, с посочен съдебен адрес ***, адв. В.С.С., против Заповед № Л-5145/21.11.2017 г. на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГД на ГДИН) за преместване на клиента му от Затвора гр. Пазарджик в Затвора гр. Бобов дол. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 944/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Административен съд – Кюстендил по подсъдност. ОТМЕНЯ Определение № 1306/18.12.2017 г. за насрочване на делото в открито съдебно заседание. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
133 Административно наказателно дело (К) No 945/2017, XI състав ЗАНН: РИОСВ ИНТЕР-Д ООД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.2.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 67/25.10.2017 г., постановено по НАХД № 181, по описа за 2017 г. на Районен съд Пещера. Решението е окончателно.
134 Административно наказателно дело (К) No 946/2017, X състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ И.Г.Л. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 158 от 20.10.2017 г., постановено по а.н.дело №261 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
135 Административно наказателно дело (К) No 947/2017, XI състав ЗАНН: НАП ОРИОН ИНВЕСТ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 156/17.10.2017 г., постановено по НАХД № 265, по описа за 2017 г. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
136 Административно наказателно дело (К) No 948/2017, X състав ЗАНН: НАП ДИДИ-81 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.2.2018г.
Оставя в сила Решение № 161 от 24.10.2017 г., постановено по нахд № 354, по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 262912-F291667 от 03.04.2017 г., издадено от заместник директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив, с което за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 1 от ЗДДС, на основание чл. 185, ал. 2, във връзка с чл. 185, ал. 1 от същия закон на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Решението е окончателно.
137 Административно наказателно дело (К) No 949/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ - ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ СОФИЯ БСБ-ОЙЛ ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 166/27.10.2017 г., постановено по НАХД № 216, по описа за 2017 год. на Районен съд Велинград и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 128/2016/2017 от 13.04.2017 г. на директора на Дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ в Централно митническо управление към Агенция Митници, с което на „БСБ-Ойл“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, индустриална зона, представлявано от Г.В.Б., е наложена имуществена санкция в размер на 4164,88 лева, на основание чл. 112, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Решението е окончателно.
138 Административно дело No 950/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.Г.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Женет Г.С. с ЕГН ********** ***, Заповед № 2784/14.11.2017г. на Кмета на община Пазарджик, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Женет Г.С. с ЕГН ********** ***, сумата в размер на 810 лева, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.
В законна сила на 17.4.2018г.
139 Административно наказателно дело (К) No 951/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Г.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 81 от 13.11.2017г., постановено по а.н.дело №158 по описа на Районен съд Панагюрище за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
140 Административно дело No 952/2017, IV състав Закон за движението по пътищата К.Г.С. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.3.2018г.
ОХВЪРЛЯ жалба на К.Г.С. ***, подадена чрез адв. Е.И., против Заповед № 17-0315-000172/27.10.2017 г., издадена от началника на РУП към ОД МВР Пазарджик, РУ Пещера, с която е приложена ПАМ на К.Г.С. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 3.10.2018
Административно дело № 6711/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11717/03.10.2018 г. на ВАС София, Седмо отделение по адм. д. № 6711/2018 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Костадеин Г.С. от гр. София против решение № 166 от 15.03.2018 г. по адм.д.№952/2017 г. на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№6711/2018 г. по описа на Върховния административен съд. ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание пред Върховния административен съд. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 1.11.2018г.
141 Административно дело No 953/2017, IV състав Закон за движението по пътищата К.Г.С. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.3.2018г.
ОХВЪРЛЯ жалба на К.Г.С. ***, подадена чрез адв. Е.И., против Заповед № 17-0315-000171/27.10.2017 г., издадена от началника на РУП към ОД МВР Пазарджик, РУ Пещера, с която е приложена ПАМ на К.Г.С. по чл. 171, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗДвП – временно отнемане на свидетелството за управление на ППС на водача до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.12.2018
Административно дело № 6712/2018
142 Административно наказателно дело (К) No 954/2017, XI състав ЗАНН: БАБХ Ц.Д.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 484/18.10.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 1054/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
143 Административно наказателно дело (К) No 955/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Т.К. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 507 от 26.10.2017 г. постановено по н.а.х. дело № 1468/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. . РЕШЕНИЕТО е окончателно.
144 Административно дело No 956/2017, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) И.Й.Н. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба/жалба с вх. № 5165/01.12.2017г. на И.Й.Н., ЕГН **********, изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 956 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 16.1.2018г.
145 Административно дело No 957/2017, III състав Закон за движението по пътищата Г.Г.К. НАЧАЛНИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.К. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. У. *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 17-0310-000282 от 25.10.2017 г. на началник РУ Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.12.2018
Административно дело № 3705/2018
Решение № 15492 от 12.12.2018г. на ВАС първо отделние - ОСТАВЯ В СИЛА решение №41/07.02.2018 г. по адм.д. №957/2017 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.12.2018г.
146 Административно дело No 958/2017, I състав Закон за движението по пътищата Г.Г.К. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.К. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. У. *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 17-0310-000283 от 25.10.2017 г. на началник РУП Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.12.2018
Административно дело № 3911/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 45 от 08.02.2018 г. по адм. д. № 958/2017 г. на Административен съд - Пазарджик Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.12.2018г.
147 Административно наказателно дело (К) No 959/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Д.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 509 от 27.10.2017г., постановено по а.н.дело №1140 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
148 Административно дело No 961/2017, I състав ДОПК ЕТ З.Ш.-С. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“Запринка Шуманова – Спадина“ЕИК 822070183, чрез адв.П.М. против Акт за установяване на задължения по декларация № АУ000095/12.01.2017г. издаден от орган по приходите, в частта потвърден с Решение № 13-38-100/14.11.2017г. на началник отдел “МДТ” при Община Пазарджик относно начисления данък върху превозните средства за МПС седлови влекач или влекач с ремарке марка „Скания“ с рег. № 9977АК в общ размер на 2064.11 лв. за 2014, 2015 и 2016г. ОСЪЖДА ЕТ“Запринка Шуманова – Спадина“ЕИК 822070183 да заплати на Община Пазарджик сумата от 374.49 лева, представляваща разноски по делото.
В законна сила на 7.3.2018г.
149 Административно наказателно дело (К) No 962/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Н.Г. ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 7.2.2018г.
Оставя в сила Решение № 480 от 18.10.2017 г., постановено по нахд № 776, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., в частта на решението, с която е потвърдена част от Наказателно постановление № 17-1006-000140 от 20.02.2017 г., издадено от началника на Група в Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Пазарджик, с която част от постановлението за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 2 от същия закон на Г.Н.Г. е наложена глоба в размер на 10 лева. Решението е окончателно.
150 Административно дело No 963/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 95, ал. 3, чл. 104, ал. 3 и чл. 113, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера, приета с решение № 673/28.02.2011 г. на Общински съвет Пещера, взето с протокол № 63, изменена и допълнена с Решение № 319/27.02.2013 г. на Общински съвет Пещера, взето с протокол № 20. ОСЪЖДА Общински съвет Пещера да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
151 Административно дело No 964/2017, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.Т.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Т.К.,*** срещу изявлението на фелдшера Д.К., че състоянието му позволява изтърпяване на наложеното му наказания „изолиране в наказателна килия“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 964 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017г. Определението е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.5.2018
Административно дело № 3355/2018
С определение № 6684 от 22.05.2018 г. по адм. дело № 3355/2018 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА определение № 238/16.02.2018г. по адм.д. № 964/2017г. на Административен съд - Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.5.2018г.
152 Административно наказателно дело (К) No 965/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 82/15.11.2017 г., постановено по НАХД № 190 по описа за 2017 г. на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно.
153 Административно наказателно дело (К) No 966/2017, XI състав ЗАНН: НАП ВЕСИАНА-АНА МИРЧЕВА ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 177/03.11.2017 г., постановено по НАХД № 374, по описа за 2017 г. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
154 Административно наказателно дело (К) No 967/2017, XI състав ЗАНН: ДНСК ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 268/12.12.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 436/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
155 Административно дело No 969/2017, II състав Закон за движението по пътищата Е.А.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-1006-000816 от 07.10.2017г. на Началник Сектор „Пътна полиция“, Областна Дирекция на МВР, гр. Пазарджик, с която спрямо Е.А.Б., ЕГН : **********,*** е наложена „санкция“ по чл. 171, т. 2а - „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца, считано от 22.10.2017 г.”, като са иззети два броя регистрационни табели РА4745ВТ и Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство № 006548246. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 11.3.2018г.
156 Административно наказателно дело (К) No 971/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК СТЕЛТ ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.2.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 530/03.11.2017 г., постановено по НАХД № 784 по описа за 2017 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
157 Административно наказателно дело (К) No 972/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК СТЕЛТ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.2.2018г.
Оставя в сила Решение № 532 от 03.11.2017 г., постановено по нахд № 781, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е отменено наказателно постановление № 13-000652/07.04.2017 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 128, т. 2 от КТ на основание чл. 416, ал. 5, във връзка с чл. 414, ал. 1 от същия кодекс на „Стелт“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева. Решението е окончателно.
158 Административно наказателно дело (К) No 973/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК СТЕЛТ ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 529/03.11.2017 г., постановено по НАХД № 777 по описа за 2017 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
159 Административно наказателно дело (К) No 974/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ПАЗАРДЖИК КЪМ ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТЕЛТ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 531 от 03.11.2017г., постановено по а.н.дело №782 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
160 Административно наказателно дело (К) No 975/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.В.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 6.2.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение №487/19.10.2017г., постановено по АНД №1431 по описа за 2017 год., Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
161 Административно наказателно дело (К) No 976/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Х.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 515 от 31.10.2017 г., постановено по нахд № 1144, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1560422 на ОД на МВР – Пазарджик, с който за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл. 182, ал. 2, т. 2 от същия закон на И.Х.И. е наложена глоба в размер на 50 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
162 Административно дело No 977/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Р.Т. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ СПЕЦИАЛИСТ МС ПРИ БМПО КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.2.2018г.
Обявява нищожността на Принудителна административна мярка, наложена на Maрин Р.Т. на 28.11.2017 г., изразяваща се в принудително преместване на автомобила на жалбоподателя марка „Мерцедес“, рег. № С 6068 МХ, издадена от Димитър Василев Георгиев – младши специалист „Звено за самоохрана“ – Синя зона при БМПО към община Пазарджик. Обявява нищожността на Глоба с фиш серия № 0000002566 от 28.07.2017 г., с който на Maрин Р.Т. е наложена глоба в размер на 20 лв., издаден от Димитър Василев Георгиев – младши специалист „Звено за самоохрана“ – Синя зона при БМПО към община Пазарджик, издадена от Димитър Василев Георгиев – младши специалист „Звено за самоохрана“ – Синя зона при БМПО към община Пазарджик. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 24.3.2018г.
163 Административно дело No 978/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Р.Т. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ СПЕЦИАЛИСТ МС ПРИ БМПО КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.2.2018г.
Отменя Принудителна административна мярка, наложена на С.Р.Т. на 28.11.2017 г., изразяваща се в принудително преместване на автомобила на жалбоподателя марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № Ст 1081 ВВ, издадена от Димитър Василев Георгиев – младши специалист „Звено за самоохрана“ – Синя зона при БМПО към община Пазарджик. Отменя Глоба с фиш А № 0000002565 от 28.11.2017 г., с който на С.Р.Т. е наложена глоба в размер на 20 лв., издаден от Димитър Василев Георгиев – младши специалист „Звено за самоохрана“ – Синя зона при БМПО към община Пазарджик, издадена от Димитър Василев Георгиев – младши специалист „Звено за самоохрана“ – Синя зона при БМПО към община Пазарджик. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 24.3.2018г.
164 Административно наказателно дело (К) No 979/2017, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” Г.С.И. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 513 от 27.10.2017г., постановено по а.н.дело №2588 по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Пазарджишки районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
165 Административно дело No 980/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Д.К. МЛАДШИ РАЗУЗНАВАЧ КП ПРИ РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.К. ***, подадена чрез адв. Л.К., против Заповед за задържане рег. № 310зз-179/11.11.2017 г. на мл. разузнавач КП Р.Н. Б.при РУ Панагюрище. ОСЪЖДА С.Д.К. ***, да заплати в полза на ОД на МВР Пазарджик, РУ Панагюрище, сума в размер на 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
166 Административно дело No 981/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Т.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на К.Т.Ш., ЕГН **********, сумата от 300 /триста/лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД № 1235/2017 год. по описа на Районен съд - Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 21.11.2017 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на К.Т.Ш., ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 13.3.2018г.
167 Административно дело No 982/2017, III състав Закон за движението по пътищата Л.И.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000826/10.11.2017 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Л.И.Г. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 23.2.2018г.
168 Административно дело No 983/2017, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Б.Г.Т. НАЧАЛНИК НА РУ-ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Г.Т. с ЕГН ********** ***, чрез адв.Д. против Отказ рег.№1818з-178/20.10.2017г. на Началник РУ-Пазарджик към ОДВМВР- Пазарджик, с което на същия е отказано издаването на разрешение за носене, съхранение и употреба на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси за охрана дейността на фирма “Б и Б Търговски център „ЕООД . Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от получаването му от страните,пред Върховния административен съд София.
169 Административно дело No 984/2017, I състав Закон за движението по пътищата С.М.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.М.К. ,Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000832/14.11.2017г. на Началник сектор към ОДМВР Пазарджик, сектор пътна полиция Пазарджик, с която е наложена санкция по чл. 171, т.2а от ЗДвП- прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца и са снети два броя регистрационни табели № РА9929ВР и СРМПС № 008501183. Осъжда Началник сектор към ОДМВР Пазарджик, сектор пътна полиция Пазарджик да заплати от бюджета на ОДМВР Пазарджик на С.М.К. с ЕГН **********,сума в размер на 510 лв. съдебно деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването. На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 13.3.2018г.
170 Административно дело No 985/2017, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.Т.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 25.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №985 по описа на съда за 2017 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните по реда на чл. 138, ал. 1 от АПК.
171 Административно дело No 987/2017, II състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ц.И.Д. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение рег. № 14821 от 31.10.2017 г., на Началника на Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР Пазарджик, с което е постановено отнемане на Разрешение за носене и употреба на късо огнестрелно оръжие обр. 3, № РА124536 и изземване на огнестрелно оръжие – пистолет „ЧЗ – 75, кал. 9х19, с № D8610, един брой пълнител и 45 бр. боеприпаси. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, да заплати на Ц.И.Д., ЕГН: **********,***, сумата от 610,00лв. (шестстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 8.8.2018г.
172 Административно наказателно дело (К) No 988/2017, XI състав ЗАНН: ИААА ХЕБЪРБУС АД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.2.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 537/06.11.2017 г., постановено по НАХД № 1624, по описа за 2017 г. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
173 Административно наказателно дело (К) No 989/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Д.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 496 от 24.10.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 1437/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
174 Административно дело No 990/2017, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Г.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.4.2018г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Д.Г.А. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 800 лв. /осемстотин лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Арест – Пазарджик в периода от 08.01.2016 г. до 05.10.2016 г., ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 35 000 лв. над уважения размер 800 лв., предявения от Д.Г.А. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Арест – Пазарджик в периода от 07.01.2016 г. – до 05.10.2016 г., в размер на 35 000 лв., ведно със законната лихва от 07.01.2016 г. до крайното изплащане на сумата. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Д.Г.А. разноски по делото в размер на 10 лв. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
175 Административно дело No 992/2017, VI състав Закон за движението по пътищата Е.Б.Б.,
Б.Г.Д.
НАЧАЛНИК ГРУПА КПДГПА ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Г.Д. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1006-000778/27.10.2017г. на началник група КПДГПА Пазарджик към ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 992/2017 г. на Административен съд Пазарджик в тази му част. ОТХВЪРЛЯ искането на Б.Г.Д. за присъждане на разноски по производството. Решението в тази част има характер на определението и може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването. ОТМЕНЯ по жалба на Е.Б.Б. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1006-000778/27.10.2017г. на началник група КПДГПА Пазарджик към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА началник на КПДГПА Пазарджик към ОДМВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на Е.Б.Б., сторените от нея разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението в тази част подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 10.4.2018г.
176 Административно дело No 993/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Х.З. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.2.2018г.
Отменя Заповед № 315з-157/20.11.2017 г. на началника на РУП Пещера при ОД на МВР Пазарджик, с която на И.Х.З. в качеството му на държавен служител – младши полицейски инспектор в участък Брацигово към РУП Пещера при ОД на МВР – Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. Осъжда РУП Пещера при ОД на МВР Пазарджик да заплати на И.Х.З. разноски по делото в размер на 835 лв. /осемстотин тридесет и пет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
177 Административно наказателно дело (К) No 994/2017, XI състав ЗАНН: ДНСК ДНСК СОФИЯ ВАМ ЛОГИСТИКС ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 449/25.10.2017 г., постановено по НАХД № 1076 по описа за 2017 г. на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
178 Административно дело (К) No 995/2017, X състав Производства по чл. 306, ал. 2 и ал. 5 АПК А.М.Б.   Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.3.2018г.
Отменя Разпореждане № 2432 от 27.11.2017 г., постановено от председателя на Административен съд Пазарджик по административно дело № 800 по описа на съда за 2017 г., с което съдът е наложил на А.М.Б., в качеството му на кмет на кметство с. Злокучене глоба в размер на 1000 лв. Решението не подлежи на обжалване.
179 Административно дело No 996/2017, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Г.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 6.2.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 5424/14.12.2017 г., подадена от Д. Г.А., подадена чрез адв. В.С., против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му се заплати обезщетение за причинени вреди, както следва – 10 000 лева за причинени неимуществени вреди за престоя му в Затвора в гр. Пазарджик за времето от 05.10.2016 г. до 14.12.2017 г.; 3300 лева обезщетение за неимуществени вреди при изтърпяване на наказанието „Изолиране в наказателна килия“; както и 5000 лева причинени имуществени вреди за унищожена от плъховете храна и дрехи. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 996/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.5.2018
Административно дело № 2863/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6215/14.05.2018 г. - на ВАС София, Трето отделение по адм. д. № 2863/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 193 от 06.02.2018 г., постановено по адм. дело № 996/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 14.5.2018г.
180 Административно наказателно дело (К) No 997/2017, X състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА Г.С.К. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №510/27.10.2017г. постановено по н.а.х. дело № 1423/17 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
181 Административно наказателно дело (К) No 998/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.2.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 525/02.11.2017 г., постановено по НАХД № 720 по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
182 Административно дело No 999/2017, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ДИРЕКТОР НА СУ "АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ-ЧАПАЙ" БЕЛОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.1.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на директора на СУ „Александър Иванов - Чапай“ гр. Белово – Ивана Димитрова Даутова – против Решение № 474/08.12.2017 г. на Общински съвет Белово. Прекратява административно дело № 999, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и на Общински съвет Белово.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 8.5.2018
Административно дело № 1654/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5848 от 08.05.2018 г. по адм. дело № 1654/ 2018 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ определение № 22/05.01.2018 г., постановено по адм. дело № 999/2017 г. от Пазарджишкия административен съд и ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по него. Определението не подлежи на обжалване.
183 Административно дело No 999/2017, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация СУ "АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ-ЧАПАЙ" ГР. БЕЛОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 13.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СУ „Александър Иванов– Чапай“ гр. Белово против Решение № 474/08.12.2017 г. на ОбС Белово. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 999/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните – СУ „Александър Иванов – Чапай“ гр. Белово и ОбС Белово.
В законна сила на 18.7.2018г.
184 Административно наказателно дело (К) No 1000/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Я.Д.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 535/03.11.2017 г., постановено по НАХД № 1404 по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик, в обжалваната му част и вместо него ПОСТАНОВЯВА ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0340-001043/19.06.2017 г. на началника на РУ Септември, в частта му по т. 1 от същото, с което е наложено на Я.Д.М., с адрес ***, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП, глоба в размер на 300 лв., като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба на 100 (сто) лева. Решението е окончателно.
185 Административно дело No 1001/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.3.2018г.
ОТМЕНЯ Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 141 по Протокол № 14 от 25.09.2008 г. на Общински съвет гр. Брацигово. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
В законна сила на 23.3.2018г.
186 Административно дело No 1002/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 14.3.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Ракитово, приета с Решение № 383/20.12.2008 г. на Общински съвет – Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1002/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА Общински съвет – Ракитово да заплати от съответния бюджет на община Ракитово в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на такса за обявление в Държавен вестник, в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 28.3.2018г.
187 Административно дело No 1003/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 7.2.2018г.
Отменя Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2015-2019 г., приет от Общински съвет – Брацигово с Решение № 3 от 17.11.2015 г., взето с Протокол № 2. Осъжда Общински съвет – Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 9.3.2018г.
188 Административно дело No 1004/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 7.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1004/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик сумата от 20 (двадесет) лева, представляващи извършени разноски по производството, обжалваемо в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 15.3.2018г.
189 Административно наказателно дело (К) No 1005/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 557 от 10.11.2017г., постановено по а.н.дело №1476 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
190 Административно дело No 1006/2017, III състав Закон за движението по пътищата В.Б.С. НАЧАЛНИК ГРУПА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 17-0367-000298/09.10.2017 г. на Началник група в РУ Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник група в РУ Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на В.Б.С. с ЕГН ********** ***, офис 806 направените по делото разноски за държавна такса в размер на 10 /десет/ лева. ОСЪЖДА Началник група в РУ Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на адвокат С.Д.С. САК с адрес ***, процесуален представител на жалбоподателката В.Б.С. сумата от 500 /петстотин/ лева представляваща разноски за адвокатско възнаграждение на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 1.3.2018г.
191 Административно дело No 1007/2017, I състав Закон за водите СИГМА-2003 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Сигма – 2003“ЕООД ЕИК 104605880 със седалище и адрес на управление гр.Велико Търново, ул.“Мармарлийска“№41, представлявано от управителя Н.Ш. против Решение №Р-022/21.11.2017г. издадено от кмета на община Стрелча, за отказ за продължаване срок на Разрешително №01610046/30.10.2017г. за водовземане на минерална вода от находище“Стрелча“, сондаж 1 ХГ , издадено от министъра на околната среда и водите, изменено с Решение №РР-1275/29.06.2011г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР – Пловдив с титуляр „Сигма -2003“ЕООД гр.Велико Търново . ОСЪЖДА „Сигма – 2003“ЕООД ЕИК 104605880 със седалище и адрес на управление гр.Велико Търново, ул.“Мармарлийска“№41, да заплати на Кмета на община Стрелча юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв..
В законна сила на 11.5.2018г.
192 Административно дело No 1008/2017, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Д.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 21.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на П.Д.Т., ЕГН **********, с посочен адрес ***, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата от 20000,00лв., представляващи обезщетение „….за Материални и Неимуществени вреди и за Морални вреди….“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1008 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 20.7.2018г.
193 Административно дело No 1009/2017, III състав Закон за движението по пътищата Д.К.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административни мерки № 17-1006-000802/06.11.2017 г. – чл. 171, т. 2а от ЗДвП на началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Д.К.К. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 490 /четиристотин и деветдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 17.3.2018г.
194 Административно наказателно дело (К) No 1010/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Я.В.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 512 от 27.10.2017г., постановено по а.н.дело №1108 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
195 Административно дело No 1011/2017, V състав Закон за движението по пътищата С.И.Т. НАЧАЛНИК НА РУП ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.2.2018г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0310-000325/27.11.2017 г., издадена от началника на РУП Панагюрище към ОД на МВР – Пазарджик, с която на С.И.Т. за нарушение на чл. 174, ал. 3, пр. 2 от ЗДвП, на основание чл. 171, т. 1, б. б) е наложена принудителната административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Осъжда РУП Панагюрище към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на С.И.Т. разноски по делото в размер на 410 лв. /четиристотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 24.3.2018г.
196 Административно дело No 1012/2017, III състав Закон за движението по пътищата Г.Й.Ч. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административни мерки № 17-0315-000093/04.06.2017 г. на началник РУП Пещера към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник РУП Пещера към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Г.Й.Ч. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 810 /осемстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 24.3.2018г.
197 Административно дело No 1013/2017, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.И.Н.,
К.А.Н.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.Н. с ЕГН ********** и К.А.Н. с ЕГН ********** *** против решение № 202/25.09.2013 г. на Общински съвет Пазарджик, взето с протокол № 11, в обжалваната му част. ОСЪЖДА М.И.Н. с ЕГН ********** и К.А.Н. с ЕГН ********** *** да заплати на Общински съвет Пазарджик направените разноски по делото в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
198 Административно дело No 1014/2017, VI състав Закон за движението по пътищата Н.А.Д. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0310-000327/25.11.2017г. на началник на РУП Панагюрище към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА началник на РУП Панагюрище към ОДМВР Пазарджик да заплати от бюджета на ОДМВР Пазарджик на Н.А.Д., ЕГН **********, сума в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 22.3.2018г.
199 Административно дело No 1015/2017, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.В.Л. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ Изричен отказ рег. №5114 от 30.11.2017г. на Началника на затвора Пазарджик да уважи искането на Н.В.Л. за замяна режима на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ от „строг“ на „общ“. ВРЪЩА административната преписка на Началника на Затвора Пазарджик за произнасяне по искането на Н.В.Л., при съблюдаване на указанията по прилагане и тълкуване на закона, дадени в настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 6.3.2018г.
200 Административно наказателно дело (К) No 1016/2017, XI състав ЗАНН: БАБХ ЕТ И.Х.- 6. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 2.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 183/09.11.2017г. по АДН № 420/2017г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
201 Административно наказателно дело (К) No 1017/2017, X състав ЗАНН: РДГ Л.А.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.3.2018г.
Отменя Решение № 181/07.11.2017 г., постановено по анхд № 352 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 258 от 29.05.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик, вместо което постановява: Отменя Наказателно постановление № 258 от 29.05.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 190, ал. 2, т. 1 от Закона за горите на основание чл. 257, ал. 1, т. 1, пр. 3 от същия закон на Л.А.А. е наложена глоба в размер на 300 лева. Решението е окончателно.
202 Административно наказателно дело (К) No 1018/2017, X състав ЗАНН: КЗП ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,ХАСКОВО,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА НА КЗП ГР. ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 176 от 03.11.2017 г., постановено по а.н.дело №361 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
203 Административно дело No 1019/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.К.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Н.К.К. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 600 /шестстотин/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Н.К.К. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 10 000 лв. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.12.2018
Административно дело № 5905/2018
РЕШЕНИЕ № 15827 от 18.12.2018 г. по адм. дело № 5905/ 2018 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ в сила решение №90 от 22.02.2018 г., постановено по адм. дело №1019/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
204 Административно наказателно дело (К) No 1020/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” И.Р.А. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 85/22.11.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 199/2017 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. Решението е окончателно.
205 Административно дело No 1021/2017, I състав Закон за държавния служител А.Д.К. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № №ЧР-29/04.12.2017г. на Директора на Регионална дирекция по горите гр.Пазарджик ,с която е прекратено служебното и правоотношение на А.Д.К. *** за заеманата от нея длъжност главен експерт „Стопанисване и защита на горските територии“, отдел „експерти – горско стопанство“, Дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Осъжда Директора на Регионална дирекция по горите гр.Пазарджик от бюджета на РДГ-Пазарджик ,да заплати на А.Д.К. *** сума в размер на 300 лв.- разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд, с връчване на преписи за страните по чл. 138 от АПК.
206 Административно дело No 1022/2017, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) А.В.Н. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.В.Н., изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора гр. Пазарджик срещу Заповед № 030-5/18.12.2017г. на началника на Затвора гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1022 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 7.2.2018г.
207 Административно дело No 1023/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.К.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.6.2018г.
Отхвърля жалбата на Б.К.Б. против Заповед № 1717/24.11.2017 г. на заместник кмета на община Септември, с която е наредено премахването на незаконен строеж „масивна ограда“, находящ се в УПИ V-305 в кв. 47 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември, изграден без необходимите строителни книжа. Осъжда Б.К.Б. *** разноски по делото в размер на 600 лв. /шестотин лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
208 Административно дело No 1024/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Т.И. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 30.1.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.Т.И. против мълчалив отказ на главния архитект на Община Панагюрище по заявление с вх. № ТСУ – 142 от 06.11.2017 г. за издаване на разрешение за поставяне на сглобяема преграда /параван/ около дворната му чешма с мивка, в поземлен имот с идентификатор 55302.501.3509 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище. Прекратява административно дело № 1024 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на главния архитект.
В законна сила на 1.3.2018г.
209 Административно дело No 1025/2017, V състав Закон за движението по пътищата Й.М.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР В РУП ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1818-00087/16.12.2017 г., издадена от началник Сектор в РУП Пазарджик към ОД на МВР – Пазарджик, с която на Й.М.Т. е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДВП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 10 месеца. Осъжда Сектор в РУП Пазарджик към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на Й.М.Т. разноски по делото в размер на 10 лв. /десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.3.2018г.
210 Административно наказателно дело (К) No 1026/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Г.Г.К. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.3.2018г.
Поправя очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 131/02.03.2018 г., постановено по касационно административнонаказателно дело № 1026 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2017 г., както следва: Вместо диспозитива на решението – на страница втора, редове от 17 до 26 от същото, който гласи: „Отменя Решение № 575 от 17.11.2017 г., постановено по нахд № 1364, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е отменено наказателно постановление № 17-0340-000243 от 07.03.2017 г., издадено РУП Септември при ОД на МВР Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 174, ал. 3 от Закона за движение по пътищата на Г.Г.К. са наложени наказанията глоба в размер на 2000 лева. и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца. Връща делото на друг състав на Районен съд – Пазарджик за ново произнасяне при спазване на задължителните указания, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно.“, да се чете следното: „Оставя в сила Решение № 575 от 17.11.2017 г., постановено по нахд № 1364, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е отменено наказателно постановление № 17-0340-000243 от 07.03.2017 г., издадено от началника на РУП Септември при ОД на МВР Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 174, ал. 3 от Закона за движение по пътищата на Г.Г.К. са наложени наказанията глоба в размер на 2000 лева. и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца. Решението е окончателно.“ Настоящото решение за поправка на очевидна фактическа грешка е окончателно.
211 Административно наказателно дело (К) No 1026/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Г.Г.К. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.3.2018г.
Отменя Решение № 575 от 17.11.2017 г., постановено по нахд № 1364, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е отменено наказателно постановление № 17-0340-000243 от 07.03.2017 г., издадено РУП Септември при ОД на МВР Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 174, ал. 3 от Закона за движение по пътищата на Г.Г.К. са наложени наказанията глоба в размер на 2000 лева. и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца. Връща делото на друг състав на Районен съд – Пазарджик за ново произнасяне при спазване на задължителните указания, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно.
212 Административно дело No 1027/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ Б.И.-Г.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 19.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на ЕТ „БГ ИНВЕСТ-Г.С.“, чрез представляващ Г.В.С.. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1027/2017 г. по описа на АС Пазарджик. Определението е обжалваемо в 7-дневен срок от днес за присъстващите и от съобщаването за останалите страни.
В законна сила на 1.3.2018г.
213 Административно дело No 1028/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ Б.И.-Г.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от ЕТ“БГ-ИНВЕСТ-Г.С.“, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ул. „***“№ 62, с. Динката, община Лесичово, област Пазарджик, представлявано от Г.В.С., иск срещу ответника Областна дирекция„Земеделие“ – Пазарджик, представлявана от своя директор, адрес: гр. Пазарджик, ул. „***“ № 3, ет. 4, за присъждане на сумата от 3032,51 лева, представляваща обезщете¬ние за причинените имуществени вреди, вследствие на издаден нищожен админист¬ра¬тивен акт - Заповед РД-06-149/31.10.2013г. на директора на Областна дирекция„Земеделие“ – Пазарджик. ОСЪЖДА ЕТ“БГ-ИНВЕСТ-Г.С.“, с ЕИК *** да заплати на Областна дирекция „Земеделие“ Пазарджик сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.
214 Административно дело No 1029/2017, X състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЕЩЕРА К.И.В.,
НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.3.2018г.
Възобновява административнонаказателно производство по влязло в сила НП №17-0315-000461/24.07.2017г. от началника на РУМВР –Пещера. Отменя НП №17-0315-000461/24.07.2017г. от началника на РУМВР –Пещера, влязло в сила на 02.08.2017г .
В законна сила на 1.3.2018г.
215 Административно наказателно дело (К) No 1030/2017, XI състав ЗАНН: МВР Л.Т.Ш. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 89/08.12.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 89/2017 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
216 Административно наказателно дело (К) No 1031/2017, XI състав Други по ЗАНН В.И.Ж. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 563 от 13.11.2017 г., постановено по АНД № 1403/2017 г., по описа на Районен съд - Пазарджик Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
217 Административно наказателно дело (К) No 1032/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 571/16.11.2017 г., постановено по НАХД № 1425, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.7.2018г.
218 Административно дело No 1033/2017, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Т.Т.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 25.1.2018г.
Оставя без разглеждане исковата молба на Т.Т.К., с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за обезщетение за неимуществени вреди, причинени му в резултат на условията, при които е поставен в продължение на 5 денонощия в наказателна килия на Затвор – Пазарджик в размер на 16 000 лв., ведно със законната лихва от 29.12.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. Прекратява административно дело № 1033 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на ищеца и на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.
В законна сила на 27.2.2018г.
219 Административно дело No 1034/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.П.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на С.П.Д. ***, сумата от 400 (четиристотин) лева, представляващи разноски по НАХД № 2747/2015 г. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 30/25.11.2015 г. на началника на РУ Септември при ОД на МВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 29.12.2017 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на С.П.Д. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 2.4.2018г.
220 Административно дело No 1035/2017, II състав Закон за движението по пътищата В.В.К. НАЧАЛНИК ГРУПА В РУ "ПОЛИЦИЯ" ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0367-000325 от 11.11.2017г. на Началник Група, Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо В.В.К., ЕГН **********,***, на основание чл. 171, т.2а от ЗДвП е наложена санкция – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство, лек автомобил „БМВ 528“, с рег. № РА6680ВР за шест месеца, като са отнети два броя регистрационни табели № РА6680ВР и СРМПС № 005951931. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, да заплати на В.В.К., ЕГН **********,***, сумата от 510,00лв. (петстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 10.3.2018г.
221 Административно дело No 1036/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Ч.,
А.И.Ч.,
М.К.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 14.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на С.Р.Ч. *** ; А.И.Ч.,*** и М.К.А.,***, срещу Покана по чл. 193, ал. 1 от ЗУТ, изх. № 1967 от 06.12.2017г. на Кмета на Община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1036 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
В законна сила на 11.3.2018г.
222 Административно дело No 1037/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Ч.,
А.И.Ч.,
М.К.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.2.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.Р.Ч. против Писмо-покана № 1968 от 06.12.2017 г. на кмета на община Сърница. Оставя без разглеждане жалбата на А.И.Ч. против Писмо-покана № 1968 от 06.12.2017 г. на кмета на община Сърница. Оставя без разглеждане жалбата на М.К.А. против Писмо-покана № 1968 от 06.12.2017 г. на кмета на община Сърница. Прекратява административно дело № 1037 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на тримата жалбоподатели и на кмета на община Сърница.
В законна сила на 23.3.2018г.
223 Административно наказателно дело (К) No 1/2018, XI състав ЗАНН: ДКСБТ МАДИ-25 ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 565/13.11.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 1243/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
224 Административно наказателно дело (К) No 2/2018, X състав ЗАНН: НАП Д.Г.Д. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №495/24.10.2017г., постановено по АНД № 1384/17г. по описа на Районен съд-Пазарджик. Решението е окончателно.
225 Административно наказателно дело (К) No 3/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.С.И. СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.3.2018г.
Оставя в сила Решение № 579/21.11.2017 г., постановено по нахд № 928/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-5313-000797/01.12.2016 г., издадено от началник Сектор „Пътна полиция“ Пазарджик, при ОД на МВР Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 58, т. 1 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 183, ал. 2, т. 1 от същия закон на М.С.И. е наложена глоба в размер на 20 лева и за нарушение на чл. 139, ал. 5 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 179, ал. 3, т. 1 от същия закон му е наложена глоба в размер на 3000 лева. Решението е окончателно.
226 Административно наказателно дело (К) No 4/2018, XI състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ И.Г.Л. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 160/20.10.2017 г., постановено по НАХД № 262, по описа за 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
227 Административно наказателно дело (К) No 5/2018, X състав ЗАНН: НАП ПОПОЛИНО 3 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №198 от 23.11.2017г., постановено по АНД № 347/17г. по описа на Районен съд-Велинград. Решението е окончателно.
228 Административно наказателно дело (К) No 6/2018, XI състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ И.Б.Х. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 184/10.11.2017г. по АДН № 402/2017г. на Районен съд – Велинград. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
229 Административно наказателно дело (К) No 7/2018, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК К.Г.П. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 194 от 17.11.2017 г., постановено по а.н.дело №415 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
230 Административно дело No 8/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СД ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 23.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СД „Елдорадо-НПР-Импорт-Експорт-Сие“ с ЕИК 112050243 със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „30 – ти април“ № 52, с представляващ Д.Н.М. против Заповед № ДК-10-ЮЦР-62/06.12.2017г. на Началника на РДНСК ЮЦР Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.2.2018г.
231 Административно дело No 9/2018, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.И.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 4.1.2018г.
Отменя Заповед № Д-537/22.12.2017 г. на началника на Затвор – Пазарджик, с която на И.И.М. е наложено дисциплинарното наказание „изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия“. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.1.2018г.
232 Административно дело No 10/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.Т. КРДОПБГДСРСБНА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.4.2018г.
ОСЪЖДА Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия да заплати на И.Д.Т. с ЕГН ********** ***, сумата от 7 000 /седем хиляди/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в резултат на отменен незаконосъобразен административен акт, а именно Решение № 2-498 от 28.04.2015г. на КРДОПБГДСРСБНА, отменено с влязло в сила Решение № 5172/18.07.2016 г., постановено по адм. д. № 5218/2015 г. по описа на Административен съд София град, ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на И.Д.Т. с ЕГН ********** *** против Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за сумата над 7 000 /седем хиляди/ лева до претендирания размер от 50 000 /петдесет хиляди/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия да заплати на И.Д.Т. с ЕГН ********** *** мораторна лихва в размер на 408.34 лева /четиристотин и осем лева и тридесет и четири стотинки/, за периода 07.06.2017 г. до 02.01.2018 г. ОТХВЪРЛЯ иска на И.Д.Т. с ЕГН ********** *** против Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за заплащане на мораторна лихва сумата над 408.34 лева /четиристотин и осем лева и тридесет и четири стотинки/ до претендирания й размер от 13 651.36 лева /тринадесет хиляди шестстотин петдесет и един лева и тридесет и шест стотинки/. ОСЪЖДА Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия да заплати на И.Д.Т. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
233 Административно дело No 11/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.Б.Г. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ИНСПЕКТОР В ГРУПА ООР ПРИ РУ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Б.Г. ***, против Заповед за задържане № 2/01.01.2018г. издадена от полицейски орган – мл.инспектор в група „ООР“ при РУ –Пазарджик – Илко Ангелов Г.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
234 Административно дело No 12/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Д.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 29.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на П.Д.Т. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 20 000 лева за неимуществени вреди, за периода от 08.04.2015 г. до датата на подаване на исковата молба и ВРЪЩА същата на ищеца. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 12/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 12.4.2018
Административно дело № 4217/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4678 от 12.04.2018 г. по адм. дело № 4217/2018 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на П.Д.Т. изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в Затвора - Пазарджик за предоставяне на правна помощ. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на П.Д.Т., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в Затвора -Пазарджик, срещу определение №139 от 29.01.2018 г. по адм. дело № 12/2018 г. на Административен съд – Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 4217/2018 г. на Върховния административен съд, четвърто отделение. Определението може да се обжалва с частна жалба пред 5 - членен състав на Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.4.2018г.
235 Административно дело No 13/2018, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.З.М.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 1.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.З.М.-П., с адрес *** срещу мълчалив отказ на кмета на община Велинград, по подадено от нея заявление с вх. № 94-00-6424/27.09.2017г. на основание чл. 135, ал. 3 и чл. 124, ал. 3 от ЗУТ, което е допълнено с молба-пояснение с вх. № 94-00/7650/15.11.2017г. с представяне на необходимите документи. ПРЕКРАТЯВА производството по адм .дело № 13/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд - Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България. Препис от определението да се съобщи на жалбоподателя и ответника по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 17.3.2018г.
236 Административно наказателно дело (К) No 14/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ИРУНЯ ТРАНС ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 83/20.11.2017г. по АДН № 169/2017г. на Районен съд – Панагюрище. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
237 Административно наказателно дело (К) No 15/2018, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК БИСИ ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.3.2018г.
Оставя в сила Решение № 569 от 15.11.2017 г., постановено по нахд № 1505/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 13-000752/13.07.2017 г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от КТ, на основание чл. 416, ал. 5, във връзка с чл. 414, ал. 3 от същия кодекс на „Биси“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. Решението е окончателно.
238 Административно дело No 16/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 11.1.2018г.
Повдига спор за подсъдност между Административен съд Пазарджик и Софийски градски съд. Делото да се изпрати на състав, включващ трима представители на ВКС и двама – на ВАС. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
239 Административно дело No 17/2018, VI състав Закон за семейни помощи за деца С.В.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С.В.Г., с адрес: ***, против Заповед № ЗСПД/Д-РА-С/2972/07.12.2017 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември. ОСЪЖДА С.В.Г., с адрес: *** да заплати на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември, сумата 100 /сто/ лева – възнаграждение за юрисконсулт. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
240 Административно дело No 18/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.И.Н.,
К.А.Н.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.Н. с ЕГН ********** и К.А.Н. с ЕГН ********** *** против решение № 231/25.11.2013 г. на Общински съвет Пазарджик, взето с протокол № 13, в обжалваната му част. ОСЪЖДА М.И.Н. с ЕГН ********** и К.А.Н. с ЕГН ********** *** да заплати на Общински съвет Пазарджик направените разноски по делото в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.12.2018
Административно дело № 8455/2018
Решение №15369 от 11.12.2018г. по АД № 8455/2018г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 329 от 23.05.2018 г. по адм. дело № 18/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.12.2018г.
241 Административно дело No 19/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави М.А.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 11.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.К. против чл. 77; чл. 78, ал. 2 и чл. 82 от Наредбата за управление на зелената система на Велинград. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 19 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 година. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на М.А.К. разноски по делото в размер на 530 (петстотин и тридесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес – за прокурора и от съобщаването му – за останалите страни.
В законна сила на 14.5.2018г.
242 Административно дело No 20/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави М.А.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.К. против разпоредбата на чл. 101, в частта относно израза „или упълномощено от него длъжностно лице“ от Наредбата за управление на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на община Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на М.А.К., ЕГН ********** *** сумата от 530 (петстотин и тридесет) лева, представляващи извършени от последния разноски по делото по заплатени държавни такси и адвокатско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 20 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 година. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС.
В законна сила на 4.5.2018г.
243 Административно дело No 21/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави М.А.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 18.4.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.К., ЕГН **********,***, подадена чрез пълномощник адвокат Д., против разпоредбата на чл. 69, ал. 3 от Наредба за управление на общинските пътища в община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 21/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА Общински съвет – Велинград да заплати от съответния бюджет на Община Велинград в полза на М.А.К., ЕГН **********,*** направените разноски по производството в размер на 530 (петстотин и тридесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, за присъстващата страна, а за неявилите се страни – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 4.5.2018г.
244 Административно дело No 22/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави М.А.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.4.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.К. ***, подадена чрез адв. Ю.Л.Д., против разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 1, и § 4 от Наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на ППС и пешеходците на територията на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 22/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Велинград, да заплати от съответния бюджет на Община Велинград, в полза на М.А.К. ***, ЕГН **********, направените разноски по производството в размер на 530 (петстотин и тридесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилите се страни – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 5.5.2018г.
245 Административно наказателно дело (К) No 23/2018, X състав Други по ЗАНН СВИКОМ АД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 558 от 10.11.2017г., постановено по а.н.дело №1048 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
246 Административно дело No 24/2018, V състав Закон за водите ЕКО-ХИДРОВАТ ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ Р-Н С ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.2.2018г.
Изпраща административно дело № 24 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. по подсъдност на Административен съд Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
247 Частно административно дело No 25/2018, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на „Варварски минерални бани“ ЕООД, ЕИК 822088224, със седалище и адрес на управление гр. София, общ. Столична, бул. „Гоце Делчев“, бл. 102 ЕЛТРЕЙД, вх. Д-Е, район Триадица, представлявано от управителя Николай Михайлов Проданов, срещу Разпореждане по чл. 60, ал. 1 от АПК, с което се допуска предварително изпълнение на Решение № 896 по Протокол № 45 от извънредно заседание на 04.01.2018г. на Общински съвет Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 25 по описа на Административен съд Пазарджик по описа за 2018 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.2.2018
Административно дело № 1659/2018
С определение № 1840 от 12.02.2018 г. по адм. дело № 1659/2018 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 41 от 10.01.2018 г. по адм. дело № 25/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.2.2018г.
248 Административно дело No 26/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И И М ЕКО ПЕЛЕТИ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 7.3.2018г.
Отменя насроченото съдебно заседание на 08.03.2018г., 11,00ч. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „И и М ЕКО ПЕЛЕТИ“ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. Семчиново, община ***, против Заповед № 66/18.12.2017г. на кмета на Община Септември, с която е отказано изработване чрез възлагане от „И и М ЕКО ПЕЛЕТИ“ЕООД на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, състоящ се от ПУП-ПРЗ за ПИ № 030033. ОТХВЪРЛЯ искането на „И и М ЕКО ПЕЛЕТИ“ЕООД, с ЕИК ***, за присъждане на направените в производството разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 26/2018 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 17.3.2018г.
249 Административно наказателно дело (К) No 27/2018, XI състав ЗАНН: НАП ЕТ З.-Н.М. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 93/15.12.2017 г., постановено по НАХД № 280, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно
250 Административно наказателно дело (К) No 28/2018, XI състав ЗАНН: ИААА БАБОВ ТРАНС ООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 74/20.11.2017 г., постановено по НАХД № 274 по описа за 2017 г. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
251 Административно наказателно дело (К) No 29/2018, XI състав ЗАНН: ИААА БАБОВ ТРАНС ООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 79/21.11.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 273/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
252 Административно наказателно дело (К) No 30/2018, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Н.С.Б. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 90/13.12.2017 г., постановено по НАХД № 177 по описа за 2017 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
253 Административно наказателно дело (К) No 31/2018, XI състав ЗАНН: НАП ЕТ Т.-С.У. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 192/17.11.2017г. по АДН № 389/2017г. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
254 Административно наказателно дело (К) No 32/2018, XI състав ЗАНН: АДФИ И.Г.Л. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на И.Г.Л., ЕГН **********,***, подадена чрез валидно упълномощен адвокат – Р.П., против Решение № 159 от 20.10.2017 г., по адм. дело № 258/2017 г. на Районен съд – Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 32/2018 г., по описа на Административен съд – Пазарджик, ХI състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в седемдневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Решение от 21.3.2018
Административно дело № 2862/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3630 от 21.03.2018г. по адм. дело № 2862/2018г. на Върховен административен съд на Република България - Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 112 / 24.01.2018 г. на Административен съд - Пазарджик, ХІ състав, постановено по административно дело № 32/2018 година. Определението е окончателно.
В законна сила на 21.3.2018г.
255 Частно админист. наказателно дело (К) No 33/2018, X състав Частни КАНД и КАД АГРИПЛАНЕТ ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 12.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 183 от 27.11.2017г., постановено по а.н.дело №439 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г. с което производството по делото е прекратено. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
256 Административно наказателно дело (К) No 34/2018, X състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,ХАСКОВО,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА КЪМ ГД "КП" В КЗП Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.3.2018г.
Оставя в сила Решение № 195 от 17.11.2017 г., постановено по нахд № 306, по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № К-040413/15.03.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция „Контрол на пазара“ в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение на чл. 113, ал. 2 от Закона за защита на потребителите на основание чл. 222а от същия закон на „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева. Решението е окончателно.
257 Административно наказателно дело (К) No 36/2018, X състав ЗАНН: ДИТ ПЕРФЕКТ-2012 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 77/21.11.2017 година по н.а.х.д. № 161/2017 година на Районен съд – Пещера с което е потвърдено Наказателно постановление №13-000758 от 30.05.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда" гр.Пазарджик, с което на „Перфект 2012 " ЕООД, ЕИК 201832952, представлявано от управителя Ергин Кемал Хаджимустафа е наложена имуществена санкция в размер на 1500лв. Вместо него постановява ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №13-000758 от 30.05.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда" гр.Пазарджик, с което на „Перфект 2012 " ЕООД, ЕИК 201832952, представлявано от управителя Ергин Кемал Хаджимустафа е наложена имуществена санкция в размер на 1500лв, като на основание чл.414в,ал.2 от КТ, определя имуществена санкция в размер на 300 лв. Решението е окончателно.
258 Административно наказателно дело (К) No 37/2018, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК М.Ю.К. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 90/12.12.2017 г., постановено по НАХД № 199 по описа за 2017 г., Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
259 Административно наказателно дело (К) No 38/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ ПЕРФЕКТ-2012 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение /без номер/ от 22.11.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 162/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. Решението е окончателно.
260 Административно дело No 39/2018, II състав Закон за министерство на вътрешните работи А.Б.Ш. БОРИС ПЕТРОВ КАЧАКОВ МЛАДШИ ИНСПЕКТОР ПРИ РУ ВЕЛИНГРАД НА ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.Б.Ш., ЕГН: **********,*** против Заповед за задържане на лице рег. № 367зз-289 от 17.12.2017 г., постановена от Борис Петров Качаков, на длъжност младши инспектор при Районно управление Велинград на Областна дирекция на МВР Пазарджик, въз основа на която, Ш. е задържан за срок от 24часа. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
261 Административно дело No 40/2018, III състав ДОПК ПФБ-ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД МАЯ ЧОБАЛИГОВА НА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В МПСК ПРИ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 29.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ПФБ Пресо Фондал България“ ЕООД, ЕИК 131233199, със седалище и адрес на управление с. Варвара, обл. Пазарджик, представлявано от В.П.Ф. против акт за установяване на задължение по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 261-2017-1/08.11.2017 г., издаден от Мая Чобалигова на длъжност главен експерт в МПСК при Община Септември, потвърден с решение № 005/07.12.2017 г. на началник отдел „Местни приходи събиране и контрол“ при Община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 40/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.2.2018г.
262 Частно административно дело No 41/2018, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.Ц.С. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Разпореждане от 12.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането на В.Ц.С. ***, ЕГН **********, против незаконосъобразни действия на длъжностни лица при РУ Велинград, а именно – изземане на регистрационни табели на притежаваното от него МПС „***“ с ДК № ***и СРМПС, част ІІ. ОСТАВЯ без разглеждане искането да бъде задължен административния орган да издаде и връчи наказателно постановление. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 41/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик в тази му част. Разпореждането в отхвърлителната си част ПОДЛЕЖИ на обжалване, съгласно чл. 254 от АПК, в 3-дневен срок, считано от издаването му, а в прекратителната му част – в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 20.2.2018г.
263 Административно дело No 45/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 7.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 45/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Панагюрище да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща извършени разноски по производството, обжалваемо в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 15.3.2018г.
264 Административно дело No 46/2018, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЛИАНИ-14 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 662 от 28.12.2017г. на Директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Родопи“, гр. Батак с която в процедура сложена в ход със Заповед 611 от 28.11.2017г. на Директора на ТП ДГС „Родопи“ по открит конкурс с предмет: сеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификацията за размерите и качеството на асортименти дърва, който се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти включени в КФЛ 2018год. е утвърден Протокол № Д-20 от 22.12.2017 г. на работна комисия, назначена със Заповед № 636 от 20.12.2007г. на Директора на държавното горско стопанство, с решение на която „Лиани 14“ ЕООД, ЕИК 202928277, със седалище и адрес на управление, 4580 гр. Батак, ул. „Катя Ванчева“ №1 е отстранено от по-нататъшно участие в процедурата за обекти № 1815 и № № 1832, на основание чл. 22, ал. 5, т. 3 от Наредбата ; обявено е класирането на кандидатите за Обект № 1832 – отдел 1058“ж1“ в размер на 150м? и начална цена за обекта 3153,97лв. без ДДС, като на първо място е класиран кандидата „Зейто“ ООД, ЕИК 200414665, със седалище и адрес на управление с. Нова махала, ул. „Изгрев“ №16 с предложена цена 2300,00лв., без ДДС; на второ място е класиран едноличен търговец „Ергин Дост – ЕДост“, ЕИК 822138289, със седалище и адрес на управление, с. Нова Махала, ул. „Здравец“, № 9, с предложена цена 2699,00лв., без ДДС, като за изпълнител на възложената дейност по обекта е определен „Зейто“ ООД, ЕИК 200414665, по предложената от него цена. ВРЪЩА административната преписка на Директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Родопи“, гр. Батак за продължаване на административното производство, при съблюдаване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Териториално поделение Държавно горско стопанство „Родопи“, гр. Батак, да заплати на „Лиани 14“ ЕООД, ЕИК 202928277, със седалище и адрес на управление, 4580 гр. Батак, ул. „Катя Ванчева“ №1, сумата от 910,00лв. (деветстотин и десет лв.), представляваща извършени от последното разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 12.5.2018г.
265 Административно дело No 47/2018, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЛИАНИ-14 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №653/28.12.2017г. на Директора на ТП“ДГС“-„Родопи“ – гр.Батак. ВРЪЩА административната преписка на Директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Родопи“, гр. Батак за продължаване на административното производство, при съблюдаване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Териториално поделение Държавно горско стопанство „Родопи“, гр. Батак, да заплати на „Лиани 14“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление, 4580 гр. Батак, ул. „Катя Ванчева“ №1, сумата от 850.00лв. представляваща извършени от последното разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 15.6.2018г.
266 Административно наказателно дело (К) No 48/2018, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК С.Г.Т. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.3.2018г.
Оставя в сила Решение № 84 от 29.11.2017 г., постановено по нахд № 180/2017 г. по описа на Районен съд Пещера, с което е отменено наказателно постановление № 391 от 08.06.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 101, ал. 3 от Закона за горите, във връзка с чл.62 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, на основание чл. 257, ал. 2 от Закона за горите на С.Г.Т. е наложена глоба в размер на 1000 лева. Решението е окончателно.
267 Административно наказателно дело (К) No 49/2018, XI състав ЗАНН: ИААА КАПИТАН ТРАНС ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 88 от 07.12.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 164/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. Решението е окончателно.
268 Административно дело No 50/2018, IV състав Закон за движението по пътищата М.И.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.6.2018г.
ОХВЪРЛЯ жалбата на М.И.Б. ***, подадена чрез адв. У., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-5313-000103/28.10.2017 г. на началник на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Пазарджик. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 22.7.2018г.
269 Административно дело No 51/2018, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Й.С.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Й.С.Д. *** против Решение № 92/28.05.2015 г., взето по Протокол №7/28.05.2015 г. на Общински съвет Пазарджик. ОСЪЖДА Й.С.Д. *** да заплати на Общински съвет Пазарджик, сумата от 500 /петстотин/ лева – възнаграждение за адвокат. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
270 Административно дело No 52/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.4.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев, подаден против разпоредбите на чл. 10, ал. 1, т. 5 и чл. 12, ал. 1, т. 2, в частта относно „Искане на най-малко 1/3 от всички общински съветници“ от Правилника на Общински съвет – Пазарджик за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 52/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Пазарджик да заплати от съответния бюджет на Община Пазарджик в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по производството разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 26.4.2018г.
271 Административно дело No 53/2018, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия С.Г.К. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 30.1.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.Г.К. *** против Решение рег. № 340р-26/02.01.2018 г. на началника на РУ Септември при ОД на МВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 53/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 10.2.2018г.
272 Административно наказателно дело (К) No 54/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.А.Б. ГРУПА В РУП ВЕЛИНГРАД ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.3.2018г.
Отменя Решение № 200 от 23.11.2017 г., постановено по нахд № 428, по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., в частта на решението, с която е потвърдено наказателно постановление № 16-0367-001988/15.11.2016 г., издадено от началник група в РУП Велинград към ОД на МВР Пазарджик, в частта на постановлението, с която за нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 175, ал. 1, т. 1, пр. 1 от същия закон на М.А.Б. е наложено наказанието лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца, вместо което постановява: Изменя наказателно постановление № 16-0367-001988/15.11.2016 г., издадено от началник група в РУП Велинград към ОД на МВР Пазарджик, в частта на постановлението, с която за нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 175, ал. 1, т. 1, пр. 1 от същия закон на М.А.Б. е наложено наказанието лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца, като намалява размера на наказанието от 2 месеца на 1 месец. Оставя в сила Решение № 200 от 23.11.2017 г., постановено по нахд № 428, по описа на Районен съд Велинград за 2017 г. в останалата му част. Решението е окончателно.
273 Административно наказателно дело (К) No 55/2018, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК В.И.Б. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 204/24.11.2017 г., постановено по НАХД № 417 по описа за 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
274 Административно наказателно дело (К) No 56/2018, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК В.И.Б. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.3.2018г.
Отменя Решение № 206/24.11.2017 г., постановено по анхд № 418 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., с което е отменено наказателно постановление № 187 от 21.07.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 190, ал. 2, т. 1 от Закона за горите на основание чл. 257, ал. 1 от същия закон на В.И.Б. е наложена глоба в размер на 2500 лева. Връща делото на друг състав на Районен съд – Велинград за ново произнасяне при спазване на задължителните указания, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно.
275 Административно дело (К) No 57/2018, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ С.Р.Ч. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЪРНИЦА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.3.2018г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 280 от 10.11.2017г., постановено по гр. дело №1116 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.дело № 57 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. ИЗПРАЩА к.а.дело № 57 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. на Административен съд Пазарджик по компетентност. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
276 Административно дело (К) No 58/2018, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ А.Х.Б. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЪРНИЦА Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ решение №250/17г., постановено по гр.д.№ 420/17 г., по описа на Районен съд –Велинград с което е оставена без разглеждане подадена искова молба / жалба / от Ахмед Х.Б. и връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.
277 Административно дело No 59/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 14.3.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик против разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 8 от Правилника на Общински съвет – Панагюрище за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 59/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Панагюрище да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева за обнародване в Държавен вестник. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Пазарджик и в 7-дневен срок от съобщаването му на ответната страна – Общински съвет – Панагюрище, с частна жалба пред Върховен административен съд.
В законна сила на 28.3.2018г.
278 Административно дело No 60/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.4.2018г.
Отменя чл. 5, ал. 1, т. 4, т. 11, т. 20 и т. 21 и чл. 18, ал. 1, т. 8 и т. 15 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет на община Септември и взаимодействието му с общинска администрация, приет от Общински съвет – Септември с Решение № 3 от 11.11.2015 г., взето с Протокол № 2. Осъжда Общински съвет – Септември да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
279 Административно дело No 61/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АСАРЕЛ ТРАНС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.2.2018г.
Осъжда Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на „Асарел – Транс“ ООД сума в размер на 450 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, причинени му от заплащането на възнаграждение на адвокат, който го е представлявал по нахд № 117/2017 г. по описа на Районен съд - Панагюрище, по което е постановено влязло в сила решение, с което е отменено издаденото срещу дружеството Наказателно постановление № 33-0000046 от 24.04.2017 г. от началника на ОО „Автомобилна администрация“ - Пазарджик. Отхвърля изцяло претенцията на „Асарел – Транс“ ООД за осъждане на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да му заплати разноските, направени по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 29.3.2018г.
280 Административно дело No 62/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АСАРЕЛ ТРАНС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан иска на „Асарел -Транс“ООД , с ЕИК ***, представлявано от адвокат Ц.Ч., срещу Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – София, представлявана от своя директор, с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, във връзка с чл. 203 от АПК, за осъждане на ответника да заплати 450 лева, като обезщетение за претърпени имуществени вреди – направени разходи за процесуално представителство по АНД № 118/2017г. по описа на Районен съд Панагюрище, с което е отменено като незаконосъобразно НП № 33-0000047/24.04.2017г. на началник на ОО АА – Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ искането на „Асарел -Транс“ООД , с ЕИК *** за присъждане на разноски по производството. ОСЪЖДА „Асарел -Транс“ООД , с ЕИК *** да заплати на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – София направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.5.2018г.
281 Административно дело No 63/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АСАРЕЛ ТРАНС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СОФИЯ-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ИД - КРАСИМИР СРЕБРОВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан иска на „Асарел -Транс“ООД , с ЕИК 130149830, представлявано от адвокат Ц.Ч., срещу Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – София, представлявана от своя директор, с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, във връзка с чл. 203 от АПК, за осъждане на ответника да заплати 300 лева, като обезщетение за претърпени имуществени вреди – направени разходи за процесуално представителство по АНД № 133/17г. по описа на Районен съд Панагюрище, с което е отменено като незаконосъобразно НП № 33-0000031/24.04.2017г. на началник на ОО АА – Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ искането на „Асарел -Транс“ООД , с ЕИК 130149830 за присъждане на разноски по производството. ОСЪЖДА „Асарел -Транс“ООД , с ЕИК 130149830 да заплати на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – София направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.11.2018
Административно дело № 7430/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 196/27.03.2018г., постановено по адм. д. № 63/2018г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ искането на ИА „Автомобилна администрация" София за присъждане на разноски по настоящото дело.
В законна сила на 26.11.2018г.
282 Административно дело No 64/2018, III състав Закон за защита от дискриминация КОСТАДИН ЩЕРЕВ ХОЛЯНОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 375/10.11.2017 г. на Комисията за защита от дискриминация. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 17.7.2018г.
283 Административно дело No 65/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Б.Д. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.2.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.Б.Д. против Заповед № 15/21.11.2017 г. на главния архитект на община Ракитово. Прекратява административно дело № 65 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката и на главния архитект на община Ракитово.
В законна сила на 24.3.2018г.
284 Административно дело No 66/2018, IV състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 25.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Н.Н.А., ЕГН **********, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – София с правно основание чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминация. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 66/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Пазарджик. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
285 Административно дело No 67/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.А.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 16.2.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на Р.А.П. против Заповед № 341/10.05.2017 г. на кмета на община Пещера. Прекратява административно дело № 67 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката и на кмета на община Пещера.
В законна сила на 20.3.2018г.
286 Административно наказателно дело (К) No 68/2018, X състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,ХАСКОВО,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА НА КЗП ГР. ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 91 от 13.12.2017г., постановено по а.н.дело №178 по описа на Районен съд Пещера за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
287 Административно дело No 69/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 26.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София и „Български пощи“ЕАД, с искане ответниците да бъдат осъдени да му заплатят сумата от 10000 лева за неимуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 69/18 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. ВРЪЩА исковата молба на Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 17.4.2018г.
288 Административно дело No 70/2018, II състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 19.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 70 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийски районен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
289 Административно дело No 71/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи С.А.Г. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ИВАН ФЕРКОВ ПОЛИЦАЙ В ГРУПА "ООР" РУ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на С.А.Г. ***, против Заповед за задържане на лице № 522/17.12.2017г., издадена от И. Д. Ф.- полицай в Група ООР при РУ-Пазарджик. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
290 Административно дело No 72/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.В.С. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК,
ДНСК СОФИЯ
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Й.В.С. с ЕГН ********** *** и Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ гр. София, с искане ответниците да й заплатят сума от по 500 лева за всеки от отменените – Акт за узаконяване № 1/01.02.2012 г. на главния архитект на Община Пазарджик, Акт за узаконяване № 2/01.02.2012 г. на главния архитект на Община Пазарджик, Заповед № ДК-10-ЮЦР-24/12.04.2012 г. на Началника на РДНСК ЮЦР и Заповед № ДК-10-ЮЦР-25/12.04.2012 г. на Началника на РДНСК ЮЦР, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 26.03.2013 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Й.В.С. с ЕГН ********** *** и Дирекция за национален строителен контрол гр. София, с искане ответниците да й заплатят мораторна лихва върху двата иска, а именно: срещу ДНСК сумата от по 302.34 лева с начална дата 01.02.2012 г. и крайна дата – 18.01.2018 г. и срещу Община Пазарджик сумата от по 293.71 лева с начална дата 12.04.2012 г. и крайна дата 18.01.2018 г. ОСЪЖДА Й.В.С. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. ОСЪЖДА Й.В.С. с ЕГН ********** *** да заплати на Дирекция национален строителен контрол гр. София направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
291 Административно дело No 73/2018, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) В.А.Б. ВПД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.Б.,*** против Заповед № Л-5300/01.12.2017 г. на ВПД Главен директор на ГД „Изпълнение на наказанията“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 73/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 19.3.2018г.
292 Административно дело No 74/2018, IV състав ДОПК ВИНАРСКА КЪЩА-ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 6.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Винарска къща – Виноградец“ АД със седалище и адрес на управление с. Виноградец, подадена против АУЗД по чл. 107, ал. 3 от ДОПК с № 239-2017-1/02.11.2017 г., издаден от Мая Чобалигова на длъжност „главен експерт“ в МПСК при Община Септември, в частта му, в която е установено задължение за такса битови отпадъци към 02.11.2017 г. на „Винарска къща – Виноградец“ АД. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Винарска къща – Виноградец“ АД в останалата й част. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 74/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в тази му част. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
293 Административно дело No 75/2018, II състав Закон за движението по пътищата З.А.Т. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на З.А.Т., ЕГН **********, от с. Панагюрски колонии, ул. „Христо Ботев“, № 27, ет.2, ап. 7, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0310-000346 от 17.12.2017г. на Началник Районно управление Панагюрище, към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Т., на основание чл. 171, т.2а от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство, за срок от единадесет месеца, като са отнети два броя регистрационни табели № РА8751КВ и СРМПС № 008791764. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 27.3.2018г.
294 Административно дело No 76/2018, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Т.А.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.10.2018г.
ОТМЕНЯ по отношение на Т.А.Х., ЕГН **********,***, Заповед № 02 от 02.01.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която на основание чл. 65, ал. 1 от ЗОбС е наредено от Т.А.Х., ЕГН ********** да се изземе, държаният без правно основание, имот – частна общинска собственост, състоящ се от три стаи, кухня, антре, перално помещение и баня с тоалетна, вкопано мазе под цялата сграда с площ от 69,00м?, находящ се на адрес : гр. Пазарджик, ул. „Йордан Ненов“, № 10, актуван с Акт общинска собственост №3940 от 08.08.2014г. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Т.А.Х., ЕГН **********,***, сумата от 910,97лв.(деветстотин и десет лв. и деветдесет и седем ст.), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.11.2018г.
295 Административно дело No 77/2018, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми И.Г.Г.,
Т.А.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 9.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на И.Г.Г., ЕГН ********** и Т.А.Х., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес ***, срещу Писмо изх. № 44-Т-181 от 26.09.2017г., с което на основание раздел V, точка 5.1, б. „б“ от Договор за наем № 1330 от 16.10.2014г., Кмета на Община Пазарджик, уведомява Т.А.Х., че прекратява едностранно с тримесечно писмено предизвестие, наемното правоотношение, относно общински жилищен имот, представляващ масивна едноетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Пазарджик, ул. „Й.Н.“, № 10, в поземлен имот и идентификатор 55155.504.290, съответно с идентификатор на сградата 55155.504.290.1, със застроена площ от 99м? и полезна жилищна площ от 76м?, състояща се от три стаи, кухня, антре, перално помещение и баня с тоалетна, включително мазе под цялата сграда с площ от 69,00м?, актуван с Акт общинска собственост №3940 от 08.08.2014г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 77 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. ОСЪЖДА И.Г.Г., ЕГН ********** и Т.А.Х., ЕГН **********,*** да заплатят на Община Пазарджик, сумата от 100,00лв.(сто лв.), представляващи извършени от последната разноски по производството. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.9.2018г.
296 Административно дело No 78/2018, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Т.А.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 20.2.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на насроченото съдебно заседание на 19.03.2018 г. от 10.30 часа. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 78/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА материалите по адм. дело № 78/2018 г. за прилагане и докладване по адм. дело № 77/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
297 Административно дело No 79/2018, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.Т.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 15.2.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Т.К., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик срещу Протокол № Р 8/18.01.2018г., т. І на комисията към Затвора гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 79 по описа за 2018г. на Административен съд-Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящото да се връчи на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Определение от 15.2.2018
Административно дело № 3168/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 4021от 28.03.2018г. на Върховен административен съд на Република България - Първо отделение: ОБЕЗСИЛВА определение № 235/15.02.2018 г. по адм.д. № 79/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА ДЕЛОТО на Административен съд Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не може да се обжалва.
298 Административно дело No 79/2018, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.Т.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Разпореждане от 19.10.2018г.
НАРЕЖДА на Началника на Затвора Пазарджик, да бъдат прекратени, безусловно действията по преустановяване на трудовата дейност и преместването на лишеният от свобода Т.Т.К. от ІХ отделение в VІІ отделение на затвора. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на В.С. *** сумата от 500,00лв. /петстотин лв./ адвокатско възнаграждение. Препис от разпореждането да се връчи незабавно на Началник Затвора Пазарджик и на жалбоподателя. Разпореждането подлежи на обжалване от Началник затвора Пазарджик в три дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 16.11.2018г.
299 Административно дело No 80/2018, V състав Закон за движението по пътищата С.А.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Разпореждане от 31.1.2018г.
Отхвърля искане (наречено „жалба“) на С.А.М. за прекратяване на незаконосъобразни действия на началника на РУП Панагюрище, изразяващи се в задържане на издаденото му СУМПС и регистрационни табели на автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № V 240 LRN. Препис от разпореждането да се изпрати на С.А.М. ***. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, чрез настоящия съд, в тридневен срок от издаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.4.2018
Административно дело № 2893/2018
С определение № 4965 от 18.04.2018 г. по адм. дело № 2893/2018 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане №246 от 31.01.2018 г. на Административен съд, гр. Пазарджик, постановено по административно дело №80/2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 18.4.2018г.
300 Административно дело (К) No 81/2018, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕЩЕРА Й.И.К. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №627/06.11.2017г., постановено по гр.д.№ 962/17 г., по описа на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
301 Административно дело No 82/2018, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия С.Г.К. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.К. ***, против Решение рег. № 340р-26/02.01.2018 г. на началника на РУ Септември при ОД на МВР Пазарджик. Отхвърля искането на С.Г.К. за присъждане на разноски в производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.6.2018г.
302 Административно наказателно дело (К) No 83/2018, X състав ЗАНН: Общини Н.А.П. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОБЕЗСИЛВА Решение №589 от 27.11.2017г., постановено по а.н.дело №1586 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.дело № 83 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. ИЗПРАЩА преписката на Община Пазарджик за произнасяне по Жалбата на Н.А.П., срещу Фиш серия А, № 0000004733 от 21.08.2017г. на Община Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
303 Административно наказателно дело (К) No 84/2018, X състав ЗАНН: РИОСВ КОЛОВАГ АД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.4.2018г.
Оставя в сила Решение № 594 / 28.11.2017 г., постановено по нахд № 1737 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 11 от 23.08.2017 г., издадено от директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 46, ал. 1, т. 3, б. “б” от Закона за водите, на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от същия закон на „Коловаг“ АД е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева. Решението е окончателно.
304 Административно наказателно дело (К) No 85/2018, XI състав ЗАНН: РИОСВ ПМБ ИНДЪСТРИС ООД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 576 от 20.11.2017 г., постановено по НАХД № 989, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
305 Административно дело No 86/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 11.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Окръжна прокуратура Пазарджик против разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 4, т. 11, т. 20 и т. 21 в частта “с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници“, както и на чл. 17, ал. 1, т. 8 и чл. 17, ал. 1, т. 15 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет на Община Белово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 86/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Белово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик сторените разноски в размер на 20 (двадесет) лева за публикуване на обявлението в Държавен вестник. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура Пазарджик и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от ответната страна пред ВАС.
В законна сила на 24.4.2018г.
306 Административно дело No 87/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи С.А.Г. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ИВАН ФЕРКОВ ПОЛИЦАЙ В ГРУПА "ООР" РУ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 22.1.2018г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 87/2018 г. към адм. дело № 71/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 87/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
307 Административно наказателно дело (К) No 88/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.В.К. ОД НА МВР СЕКТОР ПП ГРАД ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 583 от 24.11.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 1760/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
308 Административно дело No 89/2018, VI състав Закон за движението по пътищата С.П.С.,
СЕДМАКОВ ЕООД
НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1818-000084/09.12.2017г. на А. С. Т. - началник сектор към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Пазарджик. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати общо на С.П.С. и „С.“ЕООД, ЕИК ***, сума в размер на 560 /петстотин и шестдесет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.4.2018г.
309 Административно дело No 90/2018, II състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 24.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 90 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийски районен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
310 Административно дело No 91/2018, I състав КСО МЕДЕЯ ООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МЕДЕЯ“ООД с ЕИК 822118087 – Пазарджик, чрез адв.К.С. против Решение №1012-12-132#1 от 02.01.2018г., на Директора на ТП на НОИ гр.Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане №РЖ-5-12-00332663/27.10.2017г. на РКРДОО при ТП на НОИ - Пазарджик . Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
311 Административно наказателно дело (К) No 93/2018, X състав Други по ЗАНН РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Ф.Б.Б. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 611 от 05.12.2017г., постановено по а.н.дело №1774 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
312 Административно дело No 94/2018, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 29.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Варварски минерални бани“ЕООД с ЕИК 822088224, със седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от Николай Проданов - управител срещу Решение № 896 на ОС-Септември , взето с протокол №45 от извънредно заседание, проведено на 04.01.2018г.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 94/18 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението може да се обжалва от страните, с частна жалба до Върховния Административен Съд, чрез Административен съд-Пазарджик в 7-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.2.2018
Административно дело № 2282/2018
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 135 от 29.01.2018г. на Административен съд - гр.Пазарджик, I ви състав, постановено по адм.д. № 94/2018г. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.2.2018г.
313 Административно дело No 95/2018, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ КАМЕЛИЯ-БАТАК ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Камелия – Батак“ЕООД с ЕИК 202374995 , със седалище и адрес на управление гр.Батак, к.к.“Цигов чарк“, ж.к.м. „Еньов камък“, хотел „Ла Каза“ представлявано от Любен П. – управител, чрез адвокатско дружество „В. *** против Решение за налагане на финансова корекция №13/312/02801/3/01/04/01 , с изх.№ 01-2600/2941 от 27.09.2017г. на Изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“. ОСЪЖДА „Камелия – Батак“ЕООД с ЕИК 202374995 , със седалище и адрес на управление гр.Батак, к.к.“Цигов чарк“, ж.к.м. „Еньов камък“, хотел „Ла Каза“ представлявано от Любен П. – управител да заплати на Държавен фонд „Земеделие” сумата от 600 лева, представляващи съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
314 Административно дело No 96/2018, II състав Закон за движението по пътищата И.Д.С. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.6.2018г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 346 от 06.06.2018 г., постановено по адм. дело № 96 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г., като в осъдителния диспозитив на същото вместо „…ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, Районно управление Велинград да заплати …“ да се чете „…ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, Районно управление Септември да заплати …“ Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. След влизане в сила, настоящото решение за поправка да се отбележи върху поправеното решение и издадените преписи. Препис от решението да се връчи на страните
В законна сила на 27.6.2018г.
315 Административно дело No 96/2018, II състав Закон за движението по пътищата И.Д.С. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0340-000004 от 07.01.2018г. на Началник Районно управление Септември към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо И.Д.С., ЕГН ********** *** е наложена принудителна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца, като е отнето Свидетелство за управление на МПС № 255657009. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, Районно управление Велинград да заплати на И.Д.С., ЕГН ********** ***, сумата от 240,00лв. (двеста и четиридесет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 27.6.2018г.
316 Административно дело No 97/2018, IV състав КСО С.Л.Е. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.Л.Е. *** против Решение № 1012-12-129#1/02.01.2018 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 97/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 4.10.2018
Административно дело № 11634/2018
Определение № 11834 от 04.10.2018 г. на ВАС София, Шесто отделение по адм. д. № 11634/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 535 от 23.04.2018 г. по адм.дело № 97/2018 г. на Административен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.10.2018г.
317 Административно дело No 98/2018, V състав КСО МЕДЕЯ ООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.4.2018г.
Отхвърля жалбата на „Медея“ ООД против Решение № 1012-12-114/08.11.2017 г. на директора на ТП на НОИ – Пазарджик, с което са потвърдени задължителни предписания № ЗД-1-12-00322970 от 09.10.2017 г. на старши инспектор по осигуряването, с които предписания е наредено на осигурителя „Медея“ ООД да се заличат подадените данни по реда на чл. 5, ал. 4 от КСО с код за вид осигурен „01“ за Тодор Иванов Дрангажов, ЕГН ********** за периода от месец 01.2010 г. до месец 11.2014 г. /включително/. Осъжда „Медея“ ООД да заплати на ТП на НОИ – Пазарджик разноски по делото в размер на 350 лв. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.12.2018
Административно дело № 7247/2018
318 Административно наказателно дело (К) No 99/2018, XI състав ЗАНН: КЗП ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 613/06.12.2017 г., постановено по НАХД № 1652, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
319 Административно дело No 100/2018, II състав Закон за движението по пътищата Д.К.Р. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0340-000016 от 13.01.2018г. на Началник Районно управление гр. Септември към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Д. Карисимирова Р., ЕГН **********,***, на основание чл. 171, т.2а от ЗДвП е наложена мярка – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца до една година, а именно за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, да заплати на Д. Карисимирова Р., ЕГН **********,***, сумата от 510,00лв. (петстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 26.4.2018г.
320 Административно дело No 103/2018, I състав Закон за движението по пътищата В.Н.Я. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Н.Я. с ЕГН ********** ***, чрез адв. К.У. , Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000869/05.12.2017г. на Началник сектор към ОДМВР Пазарджик, сектор пътна полиция Пазарджик, с която е наложена санкция по чл. 171, т.2а от ЗДвП- прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца считано от 05.12.2017г. и са снети два броя регистрационни табели № РА1361ВК и СРМПС №007647961. Осъжда Началник сектор към ОДМВР Пазарджик, сектор пътна полиция Пазарджик да заплати от бюджета на ОДМВР Пазарджик на В.Н.Я. с ЕГН ********** ***,сума в размер на 610 лв. съдебно деловодни разноски.
В законна сила на 6.4.2018г.
321 Административно дело No 104/2018, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ А.С.С. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 26.7.2018г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на устните състезания, постановено в открито съдебно заседание от 26.06.2018 г. ОСТАВЯ без разглеждане „искова молба“ на А.С.С. ***, подадена срещу Държавен фонд „Земеделие“ с искане за извършване на второ плащане по Договор № 13/112/01266 от 15.05.2009 г. за отпускане на финансова помощ по Мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепен от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в размер на 24 446 лв., както и за заплащане на обезщетение за забава в размер на 5 450,13 лв., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 104/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 14.9.2018
Административно дело № 11048/2018
Определение № 10853 от 14.09.2018 г. на ВАС София, Четвърто отделение по адм. д. № 11048/2018 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 11048/2018 г. на Върховния административен съд, четвърто отделение. ВРЪЩА делото на Административен съд - Пазарджик за постановяване на допълнителен съдебен акт по евентуалното искане, предявено от А. С. чрез процесуалния му представител - адвокат Т. В., за обявяване нищожността на заповед № 03-160-РД/495 от 29.09.2012 г. на директора на Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - Пловдив. СЛЕД постановяването му, делото да се върне обратно на Върховния административен съд за произнасяне по частна жалба, вх. № 14516 от 3.09.2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.Четвърто отделение по адм. д. № 11048/2018 г.
322 Административно дело No 105/2018, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 5.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД15-05 от 04.01.2018 г. на началника на Митница Пловдив, за налагане на принудителна административна мярка. ОСЪЖДА Началника на Митница Пловдив да заплати от бюджета на същата на Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, ПК 4487, представлявано от Г. Г. М. направените по делото разноски в размер на 1450 (хиляда четиристотин и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
323 Административно дело No 106/2018, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИНАРСКА КЪЩА-ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД15-04/04.01.2018 г. на началника на Митница Пловдив. ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на „Винарска къща Виноградец“ АД, ЕИК***, сумата 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.10.2018
Административно дело № 6216/2018
РЕШЕНИЕ № 12919 от 24.10.2018 г. по адм. дело № 6212/2018 г. на ВАС- Осмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 193/27.03.2018 г., постановено по адм. д. № 106/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на „Винарска къща Виноградец“ АД, ЕИК ***, сумата 1520 (хиляда петстотин и двадесет) лева, направени разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.10.2018г.
324 Административно дело No 107/2018, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15-03 от 04.01.2018 г. на началника на Митница Пловдив. ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на „Винарска къща Виноградец“, с ЕИК 112537678, сумата 550 (петстотин и петдесет) лева, направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 9.10.2018
Административно дело № 6319/2018
С решение № 12037 от 09.10.2018 г. по адм. дело № 6319/2018 г. на ВАС - ОТМЕНЯ изцяло решение № 176/20.03.2018 г., постановено по адм. дело № 107/2018 г. по описа на Административен съд – гр. Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Винарска къща Виноградец” АД – с. Виноградец, Община Септември, Област Пазарджик срещу заповед № РД-15-03/04.01.2018 г. на началника на Митница Пловдив за налагане на принудителна административна мярка - „запечатване на данъчен склад в с. Виноградец и забрана за достъп до него, считано от 22.01.2018 г., 13,00 часа”. ОСЪЖДА Винарска къща Виноградец” АД – с. Виноградец, Община Септември, Област Пазарджик да заплати на Митница Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лв. за двете съдебни инстанции. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.10.2018г.
325 Административно дело No 108/2018, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 15-06 от 04.01.2018 г. на Началника на Митница Пловдив, за налагане на принудителна административна мярка. ОСЪЖДА Началника на Митница Пловдив да заплати на Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, ПК 4487, представлявано от Г.Г.М. направените по делото разноски в размер на 750 лева /седемстотин и петдесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.12.2018
Административно дело № 6076/2018
РЕШЕНИЕ № 15039 от 15,12,2018г. на ВАС - осмо отделение по АД № 6076/2018г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 178 от 21.03.2018 г., постановено по адм. д. №108 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Началника на Митница Пловдив да заплати на Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец 4487, общ. Септември, обл. Пазарджик, представлявано от Г.Г.М. сумата от 1800 лева, представляваща разноски в настоящото производство. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.12.2018г.
326 Административно дело No 109/2018, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №РД 15-07 от 04.01.2018г. на Началник Митница Пловдив, с която спрямо „Винарска къща Виноградец“ АД, ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, обл. Пазарджик, на основание чл. 124б, ал.1 от ЗАДС е наложена административна мярка – запечатване на обект: данъчен склад с ИНДС BGNCA 00095001, намиращ се в с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, извън регулация, считано от 22.01.2018г.г. – 13:00часа, като съответно на основание чл. 124в, ал. 1 от ЗАДС е постановена забрана за достъп до обекта, считано от 22.01.2018г.г. – 13:00часа., както и отстраняване на наличните стоки в обекта, с изключение на тези, които са предмет на установеното твърдяното нарушение, в срок до 21.01.2018г. ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на „Винарска къща Виноградец“ АД, ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, обл. Пазарджик, сумата от 1150,00лв. (хиляда сто и петдесет лв.), представляваща извършени от последното разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.12.2018
Административно дело № 6273/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 211/05.04.2018 г. по адм. дело № 109/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.12.2018г.
327 Административно дело No 110/2018, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕЛИТ-ПРО БГ ЕООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.3.2018г.
Отхвърля жалбата на „Елит – про БГ“ ЕООД гр. Пазарджик против Заповед № ДС-12/12.01.2018 г. на Областния управител на област Пазарджик, с която на основание чл. 80 от ЗДС е разпоредено да се изземе от „Елит – про БГ“ ЕООД и да се предаде на РД „ПБЗН" гр. Пазарджик имот - публична държавна собственост - подземни гаражи, който се държи без правно основание. Осъжда „Елит – про БГ“ ЕООД гр. Пазарджик да заплати на Областната управа на област Пазарджик разноски по делото в размер на 500 лв. /петстотин лева/.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.10.2018
Административно дело № 5563/2018
С решение № 13200 от 31.10.2018 г. по адм. дело № 5563/2018 г. на ВАС - оставя в сила решение № 190 от 22.03.2018 г. постановено по адм. дело № 110/2018 г. по описа на Административен съд - гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 31.10.2018г.
328 Административно наказателно дело (К) No 111/2018, XI състав ЗАНН: ИАРА К.Ш.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 205/24.11.2017г., постановено по АНД № 525/2017г. на Районен съд-Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
329 Административно наказателно дело (К) No 112/2018, X състав ЗАНН: ИААА Й.Н.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 191 от 16.11.2017г., постановено по а.н.дело №499 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г. в частта му с която е потвърдено Наказателно постановление № 33-0000042 от 24.04.2017г. на Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик, съответно в частта му и с която на Й.Н.П., за нарушение по чл. 19, ал. 1, т. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Обн., ДВ, бр. 108 от 19.11.2002 г., в сила от 19.11.2002 г.), на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози, е наложено административно наказание глоба в размер на 2000,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
330 Административно наказателно дело (К) No 113/2018, X състав Други по ЗАНН ДОКТОР ПЕЙЧИНОВИ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА КЪМ МЗ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №190/16.11.2017г. , постановено по АНХД № 451/17г. по описа на РС Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
331 Частно админист. наказателно дело (К) No 114/2018, XI състав Частни КАНД и КАД В.Ф.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 190 от 11.12.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 616/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Определението не подлежи на обжалване.
332 Административно дело No 115/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Г.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан иска на Д.Г.А. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ за заплащане на обезщетение в размер на 1 400 лева за претърпени неимуществени вреди от 18.10.2017г. до 01.11.2017г. от незаконосъобразна Заповед № Д-444/17.10.2017г. на началник на затвора гр. Пазарджик, която е отменена със съдебно решение № 9/10.01.2018г. по адм. д. № 819/2017г. на Административен съд Пазарджик, ведно със законната лихва от 17.10.2017г. до крайното изплащане, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан иска на Д.Г.А. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ за заплащане на обезщетение в размер на 1 000 лева за претърпени неимуществени вреди от 18.10.2017г. до 01.11.2017г. от поставяне в неблагоприятна среда при изтърпяване на наказанието от незаконосъобразна Заповед № Д-444/17.10.2017г. на началник на Затвора гр. Пазарджик, ведно със законната лихва от 17.10.2017г. до крайното изплащане. ОСЪЖДА Д.Г.А., с адрес *** да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията" гр. София, сумата от 100 лв. - юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България.
333 Административно дело No 116/2018, III състав Закон за достъп до обществена информация Т.Г.Г. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № Р-833/32-365244 от 28.12.2017 г. на Директора на Агенция „Митници“ гр. София в частта, с която е отказано предоставянето на информация по сключения Договор за наем № 32-205523/25.07.2017 г. между Митница Пловдив и „Тракийско пиво“ АД гр. Пазарджик по отношение на предмета на договора, размера на договорената наемна цена и срока на договора. ВРЪЩА преписката на Директора на Агенция „Митници“ гр. София за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 -дневен срок от получаване на административната преписка. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
334 Административно дело No 118/2018, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Г.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 1.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.А., подадена против Заповед № 91/04.08.2017 г. на началника на затвора в гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 118/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Пазарджик по подсъдност. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
335 Административно дело No 119/2018, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Ф.Х.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 2.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.Х.Ф.К.. , подадена против Заповед № 94/08.08.2017 г. на началника на затвора в гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 119/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Пазарджик по подсъдност. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
336 Административно дело No 120/2018, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) В.Т.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 30.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 120 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пазарджишки районен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение, а делото незабавно да се изпрати на районния съд.
337 Административно дело No 121/2018, I състав ДОПК ЕТ Е.-И.Г. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 22.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.Г.в качеството му на ЕТ“ЕЙВИС – И.Г.“ с ЕИК 822062966 , със седалище и адрес на управление с.Варвара , ул.“Двадесет и трета“№32, общ.Септември , обл.Пазарджик,чрез адв.Л. против мълчалив отказ на Началник на отдел „МДТ“ към Община Пазарджик за преизчисляване на данъчни задължения и издаване на АУДЗ за 2015г., 2016г. и 2017г.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 121/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І-ви състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на началник отдел „МДТ“ при Община гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.3.2018г.
338 Административно наказателно дело (К) No 122/2018, XI състав ЗАНН: ИААА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ К.П.К. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 7/03.01.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 2067/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
339 Административно наказателно дело (К) No 123/2018, X състав ЗАНН: ИААА С.Н.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.4.2018г.
Отменя частта от Решение № 615 от 07.12.2017 г., постановено по нахд № 951, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с която част от решението е потвърдено наказателно постановление № 33-0000022 от 24.04.2017 г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пазарджик, в частта на постановлението, с която за нарушение на чл. 34, § 6, б. „б“ от Регламент (ЕС) № 165/2014, на основание чл. 93в, ал. 15, т. 3, предл. 1 от Закона за автомобилните превози на С.Н.К. е наложена глоба в размер на 500 лв., като вместо това постановява: Отменя Наказателно постановление № 33-0000022 от 24.04.2017 г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пазарджик, в частта на постановлението, с която за нарушение на чл. 34, § 6, б. „б“ от Регламент (ЕС) № 165/2014, на основание чл. 93в, ал. 15, т. 3, предл. 1 от Закона за автомобилните превози на С.Н.К. е наложена глоба в размер на 500 лв. Решението е окончателно.
340 Административно наказателно дело (К) No 124/2018, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ БОШ СА ЛИМИТИД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 590/27.11.2017г., постановено по АНД № 820/17г., по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
341 Административно дело No 125/2018, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) И.Г.Ч. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОРЖ от 22.01.2018 г. на Началника на затвора Пазарджик с която е отказано да бъде уважено искането на И.Г.Ч., ЕГН **********,*** за замяна режима на изтърпяване на наказанието в следващия по-лек в рамките на първоначално определения от съда. ВРЪЩА административната преписка на Началника на Затвора Пазарджик за произнасяне по искането на И.Г. Чевчибашиев, при съблюдаване на указанията по прилагане и тълкуване на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на В.С. *** сумата от 500,00лв. /петстотин лв./ адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 24.4.2018г.
342 Административно наказателно дело (К) No 127/2018, XI състав ЗАНН: ДАМТН СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ УСПЕХ-2004 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 603/01.12.2017 г., постановено по НАХД № 1487, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно
343 Административно наказателно дело (К) No 128/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.А.А. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №639 /21.12.2017г., постановено по АНД № 493/17г. по описа на Районен съд-Пазарджик. Решението е окончателно.
344 Административно дело No 129/2018, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Н.Н.И. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2018г.
ОТМЕНЯ Експертно решение на НЕЛК № 0002/03.01.2018 г., Специализиран състав на НЕЛК по психични болести, с което е отменено Експертно решение № 3955/31.10.2017 г. на Втори състав на ТЕЛК при „МБАЛ Пазарджик“ АД. ИЗПРАЩА преписката на НЕЛК София за ново произнасяне по същество, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА НЕЛК София да заплати на Н.Н.И., с ЕГН ********** *** разноски по производството в размер на 860 (осемстотин и шестдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.8.2018г.
345 Административно наказателно дело (К) No 130/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ БИОВЕТ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1/03.01.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 245/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. Решението е окончателно.
346 Административно наказателно дело (К) No 131/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ БИОВЕТ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 2/04.01.2018 г., постановено по НАХД № 246 по описа за 2017 г. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
347 Административно дело No 132/2018, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия И.В.С. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 10.5.2018г.
ОТМЕНЯ дадения на 10.04.2018 г. ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.В.С. ***, с посочен съдебен адрес ***, подадена чрез адв. В., против Решение за отнемане на ловно гладкоцевно оръжие и разрешението за него № 1207/24.01.2018 г. на началника на РУ Панагюрище към ОД на МВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 132/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Панагюрище по подсъдност. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
348 Административно дело No 133/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Г.М. СТОЛИЧНА ОБЩИНА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.5.2018г.
ОСЪЖДА Столична община – ЕИК 000696327, представлявано от Й.Ф.- Кмет, да заплати на Б.Г.М. *** , СУМАТА от 6 930.00 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Столична община / район Триадица и Лозенец/, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 13.06.2016г., до нейното окончателно изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска Б.Г.М. *** против Столична община – ЕИК 000696327, представлявано от Й.Ф.- Кмет за сумата от 6930.00лв. до 9 208.12лв. като неоснователен и недоказан, както и относно лихвата върху тази сума. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването на акта, чрез АС Пазарджик пред Върховен Административен съд.
349 Административно дело No 134/2018, IV състав ДОПК ГЛОБУС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 23.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Глобус“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, против Акт за установяване на задължения № АУ 002463/17.10.2017 г., издаден от старши инспектор в Сектор „Контрол“ към Отдел МДТ при Община Пазарджик, потвърден с Решение № 13-38-128/09.01.2018 г. на началника на Отдел МДТ към Дирекция „Бюджет и общинска собственост“ при Община Пазарджик. ОСЪЖДА „Глобус“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София – 1510, ул. „Резбарска“ № 5, да заплати в полза на Община Пазарджик направените разноски по делото в размер на 3837 /три хиляди осемстотин тридесет и седем/ лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
350 Административно дело No 135/2018, V състав КСО А.Н.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.4.2018г.
Отменя Решение № 1012-12-131 от 10.01.2018 г. на директора на ТП на НОИ – Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № ПР-2140-12-455 от 17.11.2017г. на ръководителя на пенсионното осигуряване, с което е отказано да бъде отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69б от КСО на А.Н.А. ***. Осъжда ТП на НОИ – Пазарджик да заплати на А.Н.А. разноски по делото в размер на 670 лв. /шестстотин и седемдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
351 Административно дело No 136/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Т.Т.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.7.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Т.Т.К., ЕГН **********, в момента в Затвора Пазарджик, с посочен съдебен адрес ***, адв. В.С. обезщетение в размер на 250,00лв. (двеста и петдесет лв.) за претърпени неимуществени вреди за периода от 04.12.2017г. до 08.12.2017г. включително, както и законовата лихва върху тази сума, считано от 01.02.2018г., до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на Т.Т.К., ЕГН **********, в момента в Затвора Пазарджик, с посочен съдебен адрес *** Крум 1, адв. В.С. да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата – за разликата от 250,00лв. до пълния заявен размер от 16000,00лв., за претърпени неимуществени вреди за периода от 04.12.2017г. до 08.12.2017г., както и законовата лихва върху тази сума, считано от 01.02.2018г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на Административен съд Пазарджик по сметка за държавните такси, сума за възнаграждения на вещо лице в размер на 300,00лв. /триста лв./ ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на В.С. *** сумата от 500,00лв. /петстотин лв./ адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
352 Административно дело No 137/2018, VI състав Закон за достъп до обществена информация Б.В.Л. УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-П ЕООД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1/28.01.2018г., издадено от управителя на „Водоснабдяване и канализация-П“ЕООД, с ЕИК ***, с което е отказано предоставяне на достъп до обществена информация. ИЗПРАЩА преписката на органа по чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ за произнасяне съобразно указанията в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА „Водоснабдяване и канализация-П“ЕООД, с ЕИК *** да заплати на Б.В.Л., сума в размер на 10 /десет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 4.7.2018
Административно дело № 7823/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9153 от 04.07.2018 г. по адм. дело № 7823/2018 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на "Водоснабдяване и канализация - П" ЕООД, със седалище гр. Панагюрище, чрез процесуален представител, срещу решение №287/27.04.2018 г. по адм.дело №137/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 7823/18 на Върховен административен съд, пето отделение. Определението подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13860 от 13.11.2018 г. по адм. дело № 13155/2018 г. на ВАС- Петчленен състав – ІІ колегия: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на управителя на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД срещу Определение № 9153/04.07.2018 г. по адм. дело № 7823/2018 г. на Върховния административен съд, тричленен състав на V отделение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 13155/2018 г. по описа на Върховния административен съд, петчленен състав. Определението е окончателно.
В законна сила на 13.11.2018г.
353 Административно дело No 138/2018, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ-ПАЗАРДЖИК АД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 13/РД-09-56 от 12.01.2018 г. на директора на РЗОК Пазарджик за наложените санкции на „МБАЛ Пазарджик“ АД по т. 7, т. 8 и т. 24. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБАЛ Пазарджик“ АД, ЕИК ***1, представлявана от своя изпълнителен директор д-р В. В., против Заповед № 13/РД-09-56 от 12.01.2018 г. на директора на РЗОК Пазарджик, в частта й за наложените санкции по т. 1, 2, 3, 4, 5. ОСТАВЯ без уважението искането за разноски, направено от страна на „МБАЛ Пазарджик“ АД. ОСТАВЯ без уважение искането за разноски, направено от страна на Директора на РЗОК – Пазарджик. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
354 Административно наказателно дело (К) No 139/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.В.Б. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 486/19.10.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 1441/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
355 Административно дело No 140/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.Т. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.6.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, гр. София бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52, да заплати на В.С.Т., ЕГН **********,***, сумата от 900,00лв./деветстотин лв./, представляващи обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди в периода от 10.10.2014г. 08.02.2017г., изразяващи се в негативни психически изживявания, сприхавост, нисък праг на толерантност, прояви на гняв, униние, причинени от издаването на Акт за прихващане или възстановяване № П-16001314025468-004-01 от 10.10.2014 г. на орган по приходите при Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, отменен с Решение № 1210 от 31.01.2017 г., постановено по адм. д. № 13142 по описа на Върховния административен съд за 2015 г., както законната лихва върху сумата от 900,00лв., считано от 31.01.2017 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, гр. София бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52, да заплати на В.С.Т., ЕГН **********,***, сумата от 11,00лв. /единадесет лв./, представляваща извършени от последния разноски за производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването.
356 Административно наказателно дело (К) No 141/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.П.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 222 от 15.12.2017г., постановено по а.н.дело №561 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., в частта му с която е потвърдено Наказателно постановление № 16-0367-000924 от 12.07.2016г. на Началник Група в Районно управление Велинград на Областна дирекция на МВР Пазарджик, съответно в частта му, с която на М.П.М., ЕГН **********,*** за нарушение по чл. 139, ал. 5 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300,00лв. ОТМЕНЯ Решение № 222 от 15.12.2017г., постановено по а.н.дело №561 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., в частта му с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-0367-000924 от 12.07.2016г. на Началник Група в Районно управление Велинград на Областна дирекция на МВР Пазарджик, съответно в частта му с която на М.П.М., за нарушение по чл. 150 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. първо от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300,00лв. и за нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 2 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. трето от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 10,00лв., като вместо това ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0367-000924 от 12.07.2016г. на Началник Група в Районно управление Велинград на Областна дирекция на МВР Пазарджик, съответно в частта му с която на М.П.М., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 150 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. първо от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300,00лв. и за нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 2 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. трето от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 10,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
357 Административно наказателно дело (К) No 142/2018, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ А.-А.С. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 231/28.12.2017г. по АДН № 549/2017г. на Районен съд – Велинград. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
358 Административно наказателно дело (К) No 143/2018, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК В.И.Б. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 4/11.01.2018 г., постановено по НАХД № 425 по описа за 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
359 Административно наказателно дело (К) No 144/2018, XI състав ЗАНН: КЗП НИП ИНВЕСТ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 221/15.12.2017 г., постановено по НАХД № 526, по описа за 2017 г., Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
360 Административно дело No 145/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Д.Н.,
Н.Т.Н.,
А.А.Н.,
Н.А.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 23.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Н.Д.Н., Н.Т.Н., А.А.Н., Н.А.Н. ***, срещу Заповед № 159 от 18.12.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е одобрен проект за ПУП – План за застрояване и Работен устройствен план за УПИ І-1339 (п.и. с идентификатор 55155.501.1339) ; УПИ ІІ-1338(п.и. с идентификатор 55155.501.1338) ; УПИ ІІІ-1337(п.и. с идентификатор 55155.501.1337) ; УПИ ІV-1336(п.и. с идентификатор 55155.501.1336) и ; УПИ V-1335(п.и. с идентификатор 55155.501.1335) от кв. 268 по плана на гр. Пазарджик, като с плана за застрояване е предвидено свързано застрояване от 10м. до 15м., при показатели за зона „Ц“ с Пзаст.80% ; Позел.20% и Кинт.3 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 145 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
В законна сила на 8.3.2018г.
361 Административно дело No 146/2018, III състав Закон за движението по пътищата Н.Г.Ц. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000896/20.12.2017 г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Н.Г.Ц. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 28.4.2018г.
362 Административно дело No 147/2018, III състав Закон за движението по пътищата Н.Г.Ц. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000897/20.12.2017 г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Н.Г.Ц. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 28.4.2018г.
363 Административно дело No 148/2018, V състав ДОПК А.И.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.2.2018г.
Изпраща административно дело № 148, по описа на Административен съд - Пазарджик за 2018 г.по подсъдност на Административен съд - Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
364 Административно дело No 149/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи И.К.П. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.К.П., ЕГН **********, против Заповед № 3403-6/03.01.2018г. на началник на РУП – Септември към ОДМВР Пазарджик, с която му е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от пет месеца, считано от датата на връчване на заповедта. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
365 Административно дело No 150/2018, VI състав Кодекс на труда Х.В.К. ДИРЕКТОР НА СУ "АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ-ЧАПАЙ" БЕЛОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производство по административно дело № 150/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА същото по подсъдност на Районен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
366 Административно дело No 151/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ А.-А.Л. БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.4.2018г.
ОСЪЖДА Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, да заплати на „Анкона-А. Л.“, представлявано от А. К. Л., сумата 800 (осемстотин) лева, представляваща имуществени вреди от платено за две инстанции по 400 (четиристотин) лева адвокатско възнаграждение за процесуално представителство по НАХД № 2408/2015 г. на Районен съд – Пазарджик и КАНХД. № 175/2016 г. на Административен съд – Пазарджик, с което дело на административния съд е отменено НП № 119/07.10.2015 г. на директора на Басейнова дирекция, Източнобеломорски район (БД, ИБР), ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 02.01.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, да заплати на „Анкона-А. Л.“, представлявано от А. К. Л., направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 27.5.2018г.
367 Административно дело No 151/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ А.-А.Л. БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 8.8.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на Решение № 283/27.04.2018 г., постановено по адм. дело № 151/2018 г. на Административен съд – Пазарджик, като стр. 5, на ред 2 и ред 13 от диспозитива на решението, вместо „Анкона – А. Л.“ да се чете ЕТ „Анкона – А. Л.“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
368 Административно дело No 152/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 26.2.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.Р.Ч. *** против Уведомително писмо № 005/03.01.2018 г. на кмета на община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 152/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 14.3.2018г.
369 Административно дело No 153/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.Р.Ч. *** против Уведомително писмо с изх.№ 006/03.01.2018г. на Кмета на община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 153/18 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 26.4.2018г.
370 Административно дело No 154/2018, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.7.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №18-578-19.01.2018г. на Началник СГКК-гр.Пазарджик , с която одобрено изменение в КК и КР на гр.Пазарджик, ЕКАТТЕ 55155, гр.Пазарджик, одобрена със Заповед №РД-18-97/28.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, състоящо се в нанасяне на нови обекти в КККР и заличаване на обекти в КККР на основание чл.54,ал.4, във вр.с чл.51,ал.1,т.2 от ЗКИР. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.8.2018г.
371 Административно дело No 155/2018, IV състав Закон за движението по пътищата З.Л.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 22.2.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на З.Л.К. ***, подадена против Заповед № 17-006-000923 от 28.12.2017 г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 155/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 27.3.2018г.
372 Административно дело No 156/2018, IV състав Закон за движението по пътищата В.П.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.2.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.П.В. *** срещу Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0315-000197/21.12.2017 г. на началник група към ОДМВР-Пазарджик, сектор Пътна полиция - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 156/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 25.4.2018г.
373 Административно дело (К) No 157/2018, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕЩЕРА С.И.Б.М. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.4.2018г.
Отменя Решение № 626 от 06.11.2017 г., постановено по гр.д. № 959, по описа на Районен съд Пещера за 2017 г., с което е отменено Решение № Р156-2 от 12.07.2017 г. на ОСЗ Пещера. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пещера, при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания. Решението е окончателно.
374 Административно дело No 158/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.С.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.Й. ***, подадена чрез адв. З., против Заповед № 22/17.01.2018 г. на кмета на община Пещера. ОСЪЖДА С.С.Й. ***, да заплати на Община Пещера юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
375 Административно наказателно дело (К) No 159/2018, XI състав Други по ЗАНН Д.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 187/15.11.2017 г., постановено по НАХД № 495, по описа за 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
376 Административно наказателно дело (К) No 160/2018, X състав ЗАНН: АДФИ И.Г.Л. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.4.2018г.
Оставя в сила Решение № 218 от 12.12.2017 г., постановено по нахд № 264/2017 г. по описа на Районен съд Велинград, с което е потвърдено наказателно постановление № 11-01-617 от 27.04.2017 г., издадено от директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което за нарушение на чл. 8, ал. 1 във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2; чл. 16, ал. 8 и чл. 15, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗОП /отм./, на основание чл. 129, ал. 1, предл. първо от същия закон на И.Г.Л. е наложена глоба в размер на 7000 лева. Решението е окончателно.
377 Административно наказателно дело (К) No 161/2018, XI състав ЗАНН: АДФИ И.Г.Л. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 217/12.12.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 263/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
378 Административно наказателно дело (К) No 162/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Д.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 621 от 13.12.2017г., постановено по а.н.дело №2037 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., в частта с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-1006-001345 от 05.06.2017г. на Началник Група „КПДГПА“ към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, съответно в частта му, с която на Г.Д.Г., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 139, ал. 5 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от Закона за движение по пътищата, е наложено административно наказание глоба в размер на 300,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
379 Административно наказателно дело (К) No 163/2018, X състав ЗАНН: ИААА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Н.Ю.И. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 6 от 03.01.2018г., постановено по а.н.дело №2071 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
380 Административно наказателно дело (К) No 164/2018, XI състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА С.Г.Д. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 632/15.12.2017 г., постановено по НАХД № 1912, по описа за 2017 год., Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
381 Административно дело No 165/2018, V състав Закон за движението по пътищата В.Б.С. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.4.2018г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 18-1006-000057/01.02.2018 г. на началник Група в Сектор “Пътна полиция” Пазарджик при ОДМВР Пазарджик, с която на В.Б.С., в качеството му на водач на МПС, е наложена мярката по чл. 171, т. 1, б. Б - Временно отнемане на Свидетелството за управление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Осъжда група в РУП Велинград към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на В.Б.С. разноски по делото в размер на 610 лв. /шестстотин и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.5.2018г.
382 Административно дело No 166/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Р.В.П. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 2.7.2018г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Уведомително писмо изх. № 02-130-6500/6950 от 15.10.2015 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., за кампания 2014 година”. ВРЪЩА преписката на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за ново произнасяне при спазване на дадените указания по прилагането на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ със седалище и адрес на управление – гр.София, ***да заплати на Р.В.П., деловодни разноски общо в размер на 910лв., от които 600,00лв. - адвокатско възнаграждение, 300 лв. – възнаграждение за вещо лице и 10 лв. – държавна такса. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
383 Административно дело No 167/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Г.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.3.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 838/08.02.2018 г., подадена от Н.Г.Д., подадена против Затвора в гр. Пазарджик и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му се заплати обезщетение за причинени вреди в размер на 60 000 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 167/2018 по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 5.4.2018г.
384 Административно дело No 168/2018, I състав Закон за движението по пътищата В.Ж.Ч. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Ж.Ч. с ЕГН ********** ***, чрез адв.К.У. против Заповед за прилагане на ПАМ №18-1006-000013 от 08.01.2018г.издадена от Началник група към ОДМВР Пазарджик, сектор ПП Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 18.5.2018г.
385 Административно дело No 169/2018, VI състав Закон за движението по пътищата В.Ж.Ч. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.4.2018г.
ИЗМЕНЯ по жалба на В.Ж.Ч. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1006-000014 от 08.01.2018 г. на началника група в сектор“Пътна полиция“ към ОДМВР – Пазарджик, с която е приложена ПАМ на В.Ж.Ч. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за единадесет месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от единадесет на шест месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.5.2018г.
386 Административно дело No 170/2018, III състав Закон за движението по пътищата Л.С.П. НАЧАЛНИК ГРУПА В РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0310-000032 от 27.01.2018г. на Началник РУП Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник РУП Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на Л.С.П. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 810 /осемстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 23.5.2018г.
387 Административно дело No 171/2018, III състав ДОПК СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ КМЕТА НА ОБЩИНА БАТАК- РЕШАВАЩ ОРГАН ПО ЧЛ. 152, АЛ. 2 ОТ ДОПК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.5.2018г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване № 1 от 11.07.2016 г., издаден от Органа по приходите към Община Батак. ОСЪЖДА Решаващият орган по чл. 152, ал. 2 от ДОПК – Кмета на Община Батак да заплати на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, представляван от ректора проф. А.Г.Г. направените по делото разноски в размер на 50 /петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.6.2018г.
388 Административно дело No 172/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.А.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалба подадена от Л.А.Д. ***, чрез адв.Т.З. против Заповед № ДК-10-ЮЦР-02/05.01.2018г. на Началника на РДНСК ЮЦР Пловдив. РЕШЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 14 –дневен срок , чрез Административен съд Пазарджик.
389 Административно дело No 173/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.И.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.3.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на Б.И.Г., ЕГН **********, сумата от 200 /двеста/лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД № 1958/2017 год. по описа на Районен съд - Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 06.02.2018 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ искането на Б.И.Г., ЕГН ********** *** за заплащане на законна лихва върху присъдената сума от 02.10.2017г. до 05.02.2018г. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на Б.И.Г., ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
390 Административно дело No 174/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Т.С.,
П.Р.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 1.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Т.С. и П.Р.С.,***, подадена чрез адв. И.П., против Заповед № 138/19.01.2018 г. на кмета на община Пазарджик ОСЪЖДА А.Т.С. и П.Р.С.,***, да заплатят в полза на Община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 1.9.2018г.
391 Административно дело No 175/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.Г.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Г.Г.М. ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София с правно основание чл.284 ЗИНЗС и цена на иска 10 000 лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
392 Административно наказателно дело (К) No 176/2018, XI състав Други по ЗАНН Д.П.В. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 645 от 29.12.2017 година на Районен съд - Пазарджик, постановено по АНД № 1778 по описа за 2017 година. Решението е окончателно.
393 Административно наказателно дело (К) No 177/2018, X състав ЗАНН: ДАНС БРОКЕР ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 643 от 22.12.2017г., постановено по а.н.дело №1185 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
394 Частно админист. наказателно дело (К) No 178/2018, X състав Частни КАНД и КАД БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 28.3.2018г.
Отменя Определение № 14 от 09.01.2018 г., постановено по нахд № 2359, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е оставена без разглеждане жалбата на „Бат Секюрити“ ЕООД против Наказателно постановление № 131302477 от 07.05.2015 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик и е прекратено производството по делото. Връща делото на същия състав на Районен съд – Пазарджик за продължаване на производството по нахд № 2359, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Определението е окончателно.
395 Административно дело No 179/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕКО АГРО ДАР ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 16.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-РД/5066 от 14.12.2017 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София, за спиране на обработката на заявление за подпомагане с ИД № 13/04/1/0/00389 от 25.11.2016 г. ОСЪЖДА Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София да заплати на „ЕКО АГРО ДАР“ ООД, с ЕИК 203555607, с. Щърково със седалище и адрес на управление с. Щърково, общ. Лесичово, ул. „Втора“ № 3, представлявано от управителите Митко Василев Кръстев и Благовест Георгиев Гогов, направените по делото разноски в размер на 50 /петдесет/ лева, представляващи заплатена държавна такса. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 18.6.2018
Административно дело № 5000/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8224 от 18.06.2018 г. по адм. дело № 5000/2018 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/, чрез юрк. Таня Николова, срещу определение № 367 от 16.03.2018г. по адм. дело № 179/2018 г. по описа на Административния съд – Пазарджик като процесуално НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 5000/2018 г. по описа на Върховния административен съд. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на Върховния административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12406 от 16.10.2018 г. по адм. дело № 10718/2018 г. на ВАС- Петчленен състав: ОСТАВЯ В СИЛА определение №8224/18.06.2018 г. по адм.дело №5000/2018 г. по описа на Върховния административен съд. Определението не подлежи на обжалване. Особено мнение на съдията Жанета Петрова.
В законна сила на 16.10.2018г.
396 Административно наказателно дело (К) No 180/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.А.А. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №640 от 21.12.2017г., постановено по а.н.дело №1252 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
397 Административно дело No 181/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ А.-А.А.-В.П. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Васил Марков Петраков, ЕГН **********, в качеството му на едноличен търговец с фирма „АЛФА – Атанас Атанасов – Васил Петраков, ЕИК 112602072, със седалище и адрес на управление с. Огняново, общ. Пазарджик, ул. „СВ. Св. Кирил и Методий“, № 46, срещу Заповед № ДК-02-ЮЦР-01 от 05.01.2017г., на Началника на Регионална дирекция „Национален строителен контрол“ Южен Централен район, Пловдив с която е наредено да бъде премахнат строеж : „Данъчен склад за пълнене на бутилки с газ пропан-бутан“ находящ се в урегулиран поземлен имот ХІХ-търговия и услуги, кв. 52 по плана на с. Огняново, обл. Пазарджик, изграден без строителни книжа от ЕТ „АЛФА – Атанас Атанасов – Васил Петраков“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
398 Административно наказателно дело (К) No 182/2018, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ КРОНОС ООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.3.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 630/15.12.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 1820/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
399 Административно наказателно дело (К) No 183/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ж.Г.З. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 2/03.01.2018 г., постановено по НАХД № 1802 по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
400 Административно дело No 184/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.Т. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.5.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, гр. София бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52, да заплати на В.С.Т., ЕГН **********,***, сумата от 1500,00лв.(хиляда и петстотин лева), представляващи обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди в периода от 22.06.2016г. до 06.06.2017г., изразяващи се във възмущение, несигурност, психоемоционален стрес, безпокойство, енервация на нервите, които са имали за резултат повишена раздразнителност, гневност в общуването, хронично безсъние, лесна възбудимост и гневливост и съпътстващ стрес, причинени от Акт за прихващане или възстановяване № П-16001316097512-004-01 от 22.06.2016 г., издаден от Румен С. Велков орган по приходите при Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, изнесено работно място Пазарджик, отменен с Решение № 27 от 09.01.2017 г., постановено по адм. д. № 2119 по описа на Административен съд Пловдив за 2016 г., оставено в сила с Решение 7080 от 06.06.2017г., постановено по административно дело № 2703 по описа на Върховния административен съд за 2017г., както и обезщетение за забавено плащане на сумата от 1500,00лв. в размер на законната лихва, считано от 06.06.01.2017 г. до окончателното ? изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на В.С.Т., ЕГН **********,***, да бъде осъдена Национална агенция за приходите, гр. София бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52, да му заплати сумата за разликата от 1500,00лв. до 3500,00лв., представляващи обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди в периода от 22.06.2016г. до 06.06.2017г., причинени от Акт за прихващане или възстановяване № П-16001316097512-004-01 от 22.06.2016 г., на ТД Пловдив на НАП, изнесено работно място Пазарджик, отменен с Решение № 27 от 09.01.2017 г., постановено по адм. д. № 2119 по описа на Административен съд Пловдив за 2016 г., оставено в сила с Решение 7080 от 06.06.2017г., постановено по административно дело № 2703 по описа на Върховния административен съд за 2017г., както и да му бъде присъдено обезщетение за забавено плащане на сумата, за разликата от 1500,00лв. до 3500,00лв., считано от 06.06.01.2017 г. до окончателното ? изплащане. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването.
401 Административно дело No 185/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Б.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.5.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на Д.Б.А. *** СУМАТА от 1 000/хиляда/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр. Пазарджик, за периода 04.11.2013г. до 24.04.2018г., ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба, до нейното окончателно изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.Б.А. против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част до размер 10 000 лв., вкл. за периодите 01.06.2009г. до 04.11.2013., като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.Б.А. против Министерство на правосъдието за сумата от 10000лв. за периода от 01.01.1999г. до 01.06.2009г. като неоснователен и недоказан и поради изтекла давност. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.Б.А. против Министерство на правосъдието за сумата от 10000лв.предявен солидарно с ГД“ИН“ за периода от 01.06.2009г. до 24.04.2018 като неоснователен и недоказан Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването на акта, чрез АС Пазарджик пред Върховен Административен съд.
402 Административно дело No 186/2018, V състав ДОПК Р.И.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.3.2018г.
Отменя Акт за установяване на задължения № 1867-2017-1/28.08.2017 г. на старши инспектор в отдел „Местни приходи“ при община Велинград, в частта му, която е потвърдена с Решение № 64/17.01.2018 г. на началника на отдел „МДТ“ при община Велинград, а именно по отношение на начислените на Р.И.К. задължения за лек автомобил марка „Шкода“, модел 1203 и рег. № РА0047Т и лек автомобил марка „Шкода“, модел 120Л и рег. № ПЗ6082В, за периода след 2011 г. Осъжда община Велинград да заплати на Р.И.К. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 27.4.2018г.
403 Административно дело No 187/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.К.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.4.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на Г.К.Л.,***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по НАХД № 1043/2017 г. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 16-5313-000688/20.12.2016 г., издадено от началник Сектор към ОД на МВР Пазарджик, Сектор Пътна полиция, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 15.02.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на Г.К.Л.,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 360 (триста и шестдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 19.5.2018г.
404 Административно наказателно дело (К) No 188/2018, X състав ЗАНН: Общини М.Т.М. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 28 от 17.01.2018г., постановено по а.н.дело №1813 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
405 Административно наказателно дело (К) No 189/2018, XI състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ,
М.В.Р.
Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.4.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила наказателно постановление№ 11-01-100/18.09.2017 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което М.В.Р. е наказан за това, че в качеството си на кмет на община Септември и първостепенен разпоредител с бюджетни средства по смисъла на чл. 11, ал. 3 от Закона за публичните финанси към 31.12.2016г. с временно свободни средства от събрани такси битови отпадъци, предназначени за текущо финансиране на дейностите по чл. 66, ал. 1, т. 1-4 от ЗМДТ, е финансирал други разходи в местни дейности – дейност 622 „Озеленяване“ и дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“, като с деянието той е нарушил чл. 126 от Закона за публичните финанси, за което му е наложена глоба в размер на 1000 лева. ОТМЕНЯ наказателно постановление№ 11-01-100/18.09.2017 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което М.В.Р. е наказан за това, че в качеството си на кмет на община Септември и първостепенен разпоредител с бюджетни средства по смисъла на чл. 11, ал. 3 от Закона за публичните финанси към 31.12.2016г. с временно свободни средства от събрани такси битови отпадъци, предназначени за текущо финансиране на дейностите по чл. 66, ал. 1, т. 1-4 от ЗМДТ, е финансирал други разходи в местни дейности – дейност 622 „Озеленяване“ и дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“, като с деянието той е нарушил чл. 126 от Закона за публичните финанси, за което му е наложена глоба в размер на 1000 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.4.2018г.
406 Административно дело No 190/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 21.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против разпоредбите на чл. 15, ал. 1, т. 3 и чл. 17, ал. 1, т. 8 от Правилник за организацията и дейността на ОбС Батак, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2015 – 2019 г., приет с Решение № 39/17.12.2015 г. на ОбС Батак, взето с Протокол № 3. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 190/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС, който за прокурора тече от днес, а за ОбС Батак – от получаване на съобщението.
В законна сила на 26.4.2018г.
407 Административно дело No 191/2018, I състав Закон за движението по пътищата М.И.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.И.Н. с ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000904/22.12.2017г. на Началник сектор към ОДМВР Пазарджик, сектор пътна полиция Пазарджик, с която е наложена санкция по чл. 171, т.2а от ЗДвП- прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца считано от 21.12.2017г. и са снети два броя регистрационни табели № РВ7858РН и СРМПС №005332613. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването. На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 4.5.2018г.
408 Административно дело No 192/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.И.Д.,
К.П.М.,
И.С.Г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 24.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.И.Д. ***, от К.П.М. ***, от И.С.Г. ***, против Решение № 876/20.12.2017г. на Общински съвет Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 192/2018. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящото да се връчи на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 26.9.2018
Административно дело № 11108/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11327 от 26.09.2018 г. по адм. дело № 11108/2018 г. на ВАС- Второ отделение: ОТМЕНЯ определение №541 от 24.04.2018г. постановено по адм.дело №192/2018г. на Административен съд-Пазарджик, 6-ти състав. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата. Определението не подлежи на обжалване.
409 Административно наказателно дело (К) No 194/2018, X състав ЗАНН: ДАМТН ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХН. НАДЗОР" ПРИ ДАМТН С.Н.К. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №637от 21.12.2017г., постановено по АНД № 2032/17г. по описа на Районен съд-Пазарджик. Решението е окончателно.
410 Административно наказателно дело (К) No 195/2018, X състав ЗАНН: РИОСВ К.Ц.К. РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №18/11.01.2018г. постановено по НАХД № 1920/17 г., по описа на Районен съд Пазарджик с което е потвърдено НП №12 от 24.08.2017 г. на Директора на РИОСВ гр.Пазарджик, с което на К.Ц.К., ЕГН ********** *** за нарушение на чл.38, ал.1, т.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, на основание чл.125 ал.1 от ЗБР е наложена ГЛОБА в размер на 100 лв. Вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №12 от 24.08.2017 г. на Директора на РИОСВ гр.Пазарджик, с което на К.Ц.К., ЕГН ********** *** за нарушение на чл.38, ал.1, т.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, на основание чл.125 ал.1 от ЗБР е наложена ГЛОБА в размер на 100 лв.,като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
411 Частно админист. наказателно дело (К) No 196/2018, X състав Частни КАНД и КАД БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 28.3.2018г.
Отменя Определение № 10 от 05.01.2018 г., постановено по нахд № 2358, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е оставена без разглеждане жалбата на „Бат Секюрити“ ЕООД против Наказателно постановление № 131302460 от 07.05.2015 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик и е прекратено производството по делото. Връща делото на същия състав на Районен съд – Пазарджик за продължаване на производството по нахд № 2358, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Определението е окончателно.
412 Административно наказателно дело (К) No 197/2018, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” С.Х.В. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.4.2018г.
Оставя в сила Решение № 23 от 12.01.2018 г., постановено по нахд № 1739/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което в една част е изменено, а в останалите му части е потвърдено Наказателно постановление № 679 от 25.08.2017 г., издадено от началника на Митница Пловдив, с което за следните нарушения на С.Х.В. са наложени съответни наказания, както следва: за нарушение на чл. 126 от ЗАДС ? е наложена глоба в размер на 1000 лв., за нарушение на чл. 99, ал. 2, т. 5 от ЗАДС, на основание чл. 120, ал. 2 от същия закон ? е наложена глоба в размер на 500 лв., намалена от съда на 200 лв. и са отнети в полза на държавата и стоките, предмет на нарушенията, на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС, а именно: 1828 бр. къса ръчно направени цигари и 1.170 кг. тютюн за пушене. Решението е окончателно.
413 Административно наказателно дело (К) No 198/2018, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” П.А.К. АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14/24.01.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 321/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. Решението е окончателно.
414 Административно дело No 199/2018, III състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители А.М.С. НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.С. с ЕГН ********** *** против неоснователни действия и бездействия на органи на РУ „Полиция“ Велинград при ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
415 Административно дело No 200/2018, I състав Закон за движението по пътищата А.Б.Ш. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ №17-0367-000362/17.12.2017г., издадена от Началник група при ОДМВР Пазарджик, РУ Велинград за налагане на принудителна административна мярка на А.Б.Ш. с ЕГН ********** ***. ОСЪЖДА Началник група към ОДМВР – Пазарджик, РУ Велинград, да заплати от бюджета на ОДМВР на А.Б.Ш. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 630 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 30.11.2018г.
416 Административно наказателно дело (К) No 201/2018, XI състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА ТИТИ ТРЕЙД ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 644/29.12.2017 г., постановено по НАХД № 1818/2017 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
417 Административно дело No 202/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.4.2018г.
ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик – Стефан Георгиев Янев, против чл. 39, ал. 2, т. 5 и т. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Ракитово, приет с Решение № 27/22.12.2015 г. на ОбС гр. Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 202/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Ракитово да заплати от съответния бюджет на Община Ракитово, в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик, направените разноски по производството в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване, в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщение за настоящото определение, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 3.5.2018г.
418 Административно дело No 203/2018, I състав Кодекс на труда ИСАВ-1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 11.6.2018г.
ОПРЕДЕЛИ: Прекратява производството по административно дело № 203/18г. по описа на Административен съд град Пазарджик за 2018 г. Изпраща делото по подсъдност на Административен съд град Плевен. Определението не подлежи на оспорване. Преписи от определението да се изпратят на страните.
419 Административно наказателно дело (К) No 204/2018, X състав ЗАНН: МВР Г.И.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.4.2018г.
Отменя Решение № 46 от 24.01.2018 г., постановено по нахд № 2021, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е изменено Наказателно постановление № 000625 от 04.04.2017 г., издадено от началника на РУП Пазарджик при ОД на МВР Пазарджик, като вместо това постановява: Отменя Наказателно постановление № 000625 от 04.04.2017 г., издадено от началника на РУП Пазарджик при ОД на МВР Пазарджик, с което за нарушение на чл. 6 от Закона за българските лични документи, на основание чл. 80, т. 5 от същия закон на касатора е наложена глоба в размер на 100 лева, намалена от районния съд на 50 лв. Решението е окончателно.
420 Административно дело No 205/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.З.К.,
С.З.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.8.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 245 от 26.01.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено, да се премахне незаконен строеж : „Плътна ограда“, попадащ в УПИ V-775, квартал 45, по плана на с. Мало Конаре, с административен адрес с. Мало Конаре, ул. „Дванадесета“, № 30, извършен от Г.З.К. и Л.Д.К..*** да заплати на с Г.З.К., ЕГН ********** и С.З.К., ЕГН **********,***, сумата от 770,00лв.(седемстотин и седемдесет лв.), представляваща извършени от последните разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.9.2018г.
421 Административно дело No 206/2018, V състав Закон за движението по пътищата Л.А.Ш. НАЧАЛНИК ГРУПА В РУП ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.4.2018г.
Изменя Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0367-000317/02.11.2017 г. на началник група в РУП Велинград към ОД на МВР – Пазарджик, с която на жалбоподателя, в качеството му на собственик, е наложена мярката прекратяване на регистрацията на ППС - т.а. Додж Рам Ванн50 с рег. № РА8205КА - за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 11 /единадесет/ месеца, като намалява срока на мярката от 11 месеца на 6 /шест/ месеца. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.5.2018г.
422 Административно дело No 207/2018, V състав Закон за културното наследство В.Е.Ж. АРХ. СЛАВИ СЛАВОВ РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОР В ГД "ИОКН"-ПАЗАРДЖИК,
АРХ. РУМЕН СТЕФАНОВ-НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "АПИ" В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.7.2018г.
Обявява нищожността на Указания от 02.10.2017г. за аварийно-временно укрепване, съставени на основание чл. 72, ал. 3 от ЗКН, от арх. С.С. – рег. инспектор в ГД „ИОКН“ и арх. Р.С. – началник отдел „АПИ“ в община Пазарджик, с които указания е наредено на собствениците на сградата на бившата Популярна банка в УПИ I-502, кв. 360 по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес ул. „Шипка“ № 1 да предприемат действия за ограничаване на достъпа до и около НКЦ по подходящ и категоричен начин, на първо място, като в срок от 30 дни от получаване на указанията да обезопасят района около сградата с предпазна ограда и предупредителни надписи и на второ място - в срок до 45 дни от получаване на указанията да поставят предпазна мрежа по северната фасада /по ул. „Генерал Гурко“/ в зоната на обрушените места. Оставя без разглеждане жалбата на В.Е.Ж., с която тя претендира отмяната, като незаконосъобрани на Указания от 02.10.2017г. за аварийно-временно укрепване, съставени на основание чл. 72, ал. 3 от ЗКН, от арх. С.С. – рег. инспектор в ГД „ИОКН“ и арх. Р.С. – началник отдел „АПИ“ в община Пазарджик, с които указания е наредено на собствениците на сградата на бившата Популярна банка в УПИ I-502, кв. 360 по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес ул. „Шипка“ № 1 да предприемат действия за ограничаване на достъпа до и около НКЦ по подходящ и категоричен начин, на първо място, като в срок от 30 дни от получаване на указанията да обезопасят района около сградата с предпазна ограда и предупредителни надписи и на второ място - в срок до 45 дни от получаване на указанията да поставят предпазна мрежа по северната фасада /по ул. „Генерал Гурко“/ в зоната на обрушените места и прекратява делото в тази му част. Осъжда В.Е.Ж. да заплати на Б.З.Б. и И.А.Б. разноски по делото в размер на 70 лв. /седемдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
423 Административно дело No 208/2018, V състав Закон за културното наследство В.Е.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.7.2018г.
Отменя т. 1 от разпоредителната част на Заповед № 2721/06.11.2017 г. на кмета на община Пазарджик, с която точка е наредено на собствениците на недвижимата културна ценност (Сградата на бившата Популярна банка, намираща се на ул. „Шипка“ № 1, в УПИ I – 502, кв. 36 по плана на гр. Пазарджик, притежаваща статут на единична архитектурно-строителна ценност с категория „местно значение“) да предприемат действия по изготвяне, съгласуване и одобряване на проекта по чл. 84 от ЗКН. Обявява нищожността на т. 2 от разпоредителната част на Заповед № 2721/06.11.2017 г. на кмета на община Пазарджик, с която точка е наредено през този период да бъдат извършени незабавни мерки по ограничаване достъпа до националната културна ценност с категория „местно значение“ Осъжда община Пазарджик да заплати на В.Е.Ж. разноски по делото в размер на 610 лв. /шестстотин и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
424 Административно дело No 209/2018, V състав Закон за движението по пътищата В.М.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА В РУП ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.4.2018г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0367-000227/09.08.2017 г. на началник група в РУП Велинград към ОД на МВР – Пазарджик, с която на В.М.Н., в качеството му на водач на МПС, е наложена мярката по чл. 171, т. 1, б. Б - Временно отнемане на Свидетелството за управление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Осъжда група в РУП Велинград към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на В.М.Н. разноски по делото в размер на 2 040 лв. /две хиляди и четиридесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.5.2018г.
425 Административно дело No 210/2018, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЛИДЕРФАРМ 2014 ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.5.2018г.
Отхвърля жалбата на „Лидерфарм 2014“ ООД, с ЕИК 202943293, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Младост, бул. Република, сграда на „Медицински център Младост Варна“, представлявано от управителя В.С.М., против Писмена покана изх. № 13/29-03-8/11.01.2018г. на Директор на РЗОК-Пазарджик. Осъжда „Лидерфарм 2014“ ООД, с ЕИК 202943293 да заплати на РЗОК Пазарджик разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
426 Административно дело No 211/2018, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЛАРИДА ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.5.2018г.
Отхвърля жалбата на „Ларида“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ***, ***, сграда на „Медицински център Младост Варна“, представлявано от управителя В. С. М., против Писмена покана изх. № 13/29-03-7/11.01.2018г. на Директор на РЗОК-Пазарджик. Осъжда „Ларида“ ЕООД, с ЕИК *** да заплати на РЗОК Пазарджик разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
427 Административно дело No 212/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.4.2018г.
Отменя Заповед № 308/01.02.2018 г. на кмета на община Пазарджик, с която на Д.С.С. е наредено премахването на незаконен строеж: “Външна тоалетна със септична яма”, находящ се в поземлен имот № 230, участващ в УПИ IХ-230, 231, квартал 17 по плана на с.Синитово, изпълнен от същия без необходимите строителни книжа. Осъжда община Пазарджик да заплати на Д.С.С. разноски по делото в размер на 540 лв. /петстотин и четиридесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
428 Административно дело No 213/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Б.Г.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.4.2018г.
ИЗМЕНЯ по жалба на Б.Г.К. Заповед № 17-1006-000872/08.12.2017г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик, с която е приложена ПАМ на Б.Г.К. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от десет месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от десет на шест месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 26.5.2018г.
429 Административно дело No 214/2018, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МЕДИКОТРЕЙД ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.4.2018г.
Отхвърля жалбата на „Медикотрейд“ ООД против Писмена покана изх. № 13/29-03-6/11.01.2018 г. на директора на РЗОК Пазарджик, с която жалбоподателят е приканен в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неоснователно получената от него сума в размер на 2116.71 лв. (две хиляди сто и шестнадесет лева и седемдесет и една стотинка) и лихва в размер на 51.26 лв. (петдесет и един лева и двадесет и шест стотинки), начислена от 10.10.2017 г., датата на заплащане на неоснователно получената сума, до дата 04.01.2018 г. Осъжда „Медикотрейд“ ООД да заплати на РЗОК Пазарджик разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
430 Частно административно дело No 215/2018, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.А.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.3.2018г.
ОТМЕНЯ разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед № 332/02.02.2018г. на Кмета на община Пазарджик . Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 29.3.2018г.
431 Административно наказателно дело (К) No 216/2018, XI състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК ВЕЛТРАНС 11 ООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 37/22.01.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 2086/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
432 Административно наказателно дело (К) No 217/2018, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК В.И.Б. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 5/11.01.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 426/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
433 Административно наказателно дело (К) No 218/2018, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ Д.Д. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14/29.01.2018г., постановено по АНД № 598/2017г. по описа на Районен съд – Велинград, в оспорената му част, с която е отменено НП № 1002/13.11.2017 г. на Началник Митница - Пловдив, с което на ЕТ "Джамал Д.", ЕИК *** са наложени "имуществена санкция" в размер на 4000 /четири хиляди/ лева и лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от един месец в търговски обект - магазин за хранители стоки, находящ се в с. Юндола. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
434 Административно наказателно дело (К) No 219/2018, X състав ЗАНН: НАП РАДИ-АС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 9 от 23.01.2018г., постановено по АНД № 550/18г. по описа на Районен съд-Велинград. Решението е окончателно.
435 Административно дело No 220/2018, II състав Закон за движението по пътищата Б.Д.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Б.Д.А., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес ***, офис 13, адв. Л. К., срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1006-000084 от 13.02.2018г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо А., на основание чл. 171, т.2а, б. „б“ от ЗДвП е наложена мярка – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца до една година, а именно за срок от единадесет месеца, като са отнети СРМПС №008074952 и два броя регистрационни табели РА0746КК. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 5.6.2018г.
436 Административно дело No 221/2018, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси НАЗАР 2007 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 132/23.02.2018 г. и Заповед № 133/23.02.2018 г. на директора на ТП ДГС „Алабак“ гр. Велинград. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА директора на ТП ДГС „Алабак“ гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 125, да заплати от съответния бюджет в полза на „Назар-2007“ ЕООД, ЕИК 202547995, със седалище гр. Велинград, ул. „Братовчеди Пухалеви“ № 32, представлявано от управителя Нели Любомирова Гаджанова, направените по делото разноски в размер на 750 (седемстотин и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 9.8.2018г.
437 Административно дело No 222/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 9.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД, ЕИК 201327590, представлявано от управител Юрий Сидеров, с посочен съдебен адрес:***, чрез адв. Ю.Л.Д. против разпоредбата на чл. 42, ал. 2 от Наредба за управление на отпадъците в Община Ракитово, в частта относно предвидената в нея възможност, наказателни постановления да се издават от упълномощени от кмета на общината длъжностни лица. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 222 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 29.3.2018г.
438 Административно дело No 223/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 8.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейсър Ауто“ ЕООД с ЕИК 201327590 със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Юрий Василевич Сидоров, подадена чрез адв. Д. - САК против чл. 85, ал. 2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 223/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.3.2018г.
439 Административно дело No 224/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 8.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейсър Ауто“ ЕООД с ЕИК 201327590 със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Юрий Василевич Сидоров, подадена чрез адв. Д. - САК против чл. 81, ал. 2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 224/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.3.2018г.
440 Административно дело No 225/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 9.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейсър Ауто“ ЕООД с ЕИК 201327590 със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Юрий Василевич Сидоров, подадена чрез адв. Д. - САК против чл. 85, ал. 2 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 225/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на
В законна сила на 29.3.2018г.
441 Административно дело No 226/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 9.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейсър Ауто“ЕООД, ЕИК ***, представлявано от управителя Ю. С., подадена чрез пълномощник адвокат Д. против разпоредбата на чл. 67 от Наредба за организацията и финансирането на дейностите по управление на отпадъците в Община Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 226/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.3.2018г.
442 Административно дело No 227/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейсър Ауто“ ЕООД, ЕИК 201327590, представлявано от управителя Юрий Сидоров, подадена чрез пълномощник адвокат Д., против разпоредбата на чл. 43, ал. 3 от Наредба за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, вкл. разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, вкл. биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 227/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.4.2018г.
443 Административно дело No 228/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 9.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейсър Ауто“ЕООД, ЕИК ****, представлявано от управителя Ю. С., подадена чрез пълномощник адвокат Д. против разпоредбата на чл. 67 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 228/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.3.2018г.
444 Административно наказателно дело (К) No 229/2018, X състав Възобновяване на КАНД ДОЙЧО ТАРЕВ ПРОКУРОР ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА СОФИЯ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ,
М.В.Р.
Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.4.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно наказателното производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление № 11-01-99 от 18.09.2017г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция с което на М.В.Р., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 112, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки, на основание чл. 254 от ЗОП е наложено административно наказание глоба в размер на 2000,00лв. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-99 от 18.09.2017г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция с което на М.В.Р., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 112, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки, на основание чл. 254 от ЗОП е наложено административно наказание глоба в размер на 2000,00лв. ПРЕКРАТЯВА административно наказателното производство, образувано със съставянето на Акт за установяване на административно нарушение № 11-01-99 от 27.03.2017г., съставен от Виолета Петрова Георгиева, на длъжност държавен финансов инспектор в Агенция за държавна финансова инспекция Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.4.2018г.
445 Административно наказателно дело (К) No 230/2018, XI състав ЗАНН: МВР П.К.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.5.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 2/05.02.2018 г., постановено по НАХД № 239, по описа за 2017 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
446 Административно наказателно дело (К) No 231/2018, XI състав ЗАНН: МВР М.И.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3/05.02.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 240/2017 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
447 Административно дело No 232/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. РАНГЕЛОВА И ПАРТНЬОРИ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 30.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Р.а и партньори“ЕООД с ЕИК *** против мълчалив отказ на кмета на Община Велинград. Осъжда „Р.а и партньори“ЕООД с ЕИК *** да заплати на „Марина МК 2010"ЕООД, сторените по делото разноски в размер на 960.00лв. – заплатен адвокатски хонорар. Осъжда „Р.а и партньори“ЕООД с ЕИК *** да заплати на „Община Велинград, сторените по делото разноски в размер на 600.00лв. – заплатен адвокатски хонорар. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело № 232/18г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Решение от 20.12.2018
Административно дело № 11276/2018
РЕШЕНИЕ № 16165 от 18 20.12.2018 г. по адм. дело № 11276/ 2018 г. на ВАС- Второ отделение: ОТМЕНЯ решение / с характер на определение/ № 931/30.07.2018 г. по адм. д. № 232/2018 г. на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по обжалване на мълчавив отказ на кмета на община Велинград по заявление на "Р.а и партньри" ЕООД с вх. №26-00/98 от 18.01.2018 г. съобразно мотивите на настоящето определение. Определението не подлежи на обжалване.
448 Административно дело No 233/2018, III състав Закон за семейни помощи за деца Е.А.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗСПД/Д-РА-ПН/1319/02.02.2018 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Панагюрище, в оспорената й част. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне съгласно дадените в мотивите на настоящия съдебен акт указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Панагюрище, да заплати на Е.А.К. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
449 Административно дело No 234/2018, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми И.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.7.2018г.
ОТМЕНЯ по отношение на И.Г.Г., ЕГН ********** ***, Заповед № 02 от 02.01.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която на основание чл. 65, ал. 1 от ЗОбС е наредено от Т.А.Х., ЕГН ********** да се изземе, държаният без правно основание, имот – частна общинска собственост, състоящ се от три стаи, кухня, антре, перално помещение и баня с тоалетна, вкопано мазе под цялата сграда с площ от 69,00м?, находящ се на адрес : гр. Пазарджик, ул. „Йордан Ненов“, № 10, актуван с Акт общинска собственост №3940 от 08.08.2014г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
450 Административно дело No 235/2018, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Г.А.   Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 29.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадена от Д.Г.А.,***, жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 235/2018 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 15.4.2018г.
451 Административно дело No 236/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 2.3.2018г.
I.Оставя без разглеждане жалбата на „Рейсър ауто“ ЕООД против чл. 67, ал. 3 от Наредба за управлението на общинските пътища в община Велинград и прекратява административно дело № 236 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. II.Делото да се изпрати по адм.дело № 13118/2017 г. по описа на ВАС за произнасяне, предвид направеното от жалбоподателя уточнение, че жалбата му следва да се счита за молба за присъединяване към оспорването по адм.дело № 13118/2017 г. по описа на ВАС. Препис от определението да се изпрати на страните.
452 Административно дело No 237/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 6 от 31.01.2018 г. на Общински съвет Пазарджик, взето с протокол № 1. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 15.6.2018г.
453 Административно дело No 238/2018, V състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 28.2.2018г.
Повдига спор за подсъдност между Административен съд Пазарджик и Районен съд Пазарджик и изпраща административно дело № 238 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. на смесен състав от представители на ВКС и ВАС за решаване на спора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
454 Административно дело No 240/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.А.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.4.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 1204/28.02.2018 г., подадена от Д.А.К., в момента в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му заплати сума в размер на 10 000 лева за настъпили неимуществени вреди за престоя в Затвора в гр. Пазарджик и в гр. Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 240/2018 по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 19.7.2018
Административно дело № 6578/2018
Определение № 9937 от 19.07.2018 г. на ВАС София, осмо отделение по адм. д. № 6578 от 2018 г. - ОТМЕНЯ определение № 471 от 12.04.2018 г. по адм. дело № 240/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик, като ВРЪЩА делото на същия състав на Административен съд Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на подадената от Д. К. искова молба с вх. № 1204 от 28.02.2018 г. по описа на АС Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
455 Административно дело No 240/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.А.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 14.12.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 1204/28.02.2018 г., подадена от Д.А.К. ***, подадена чрез адв. В.С., против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му заплати сума в размер на 10 000 лева за настъпили неимуществени вреди за престоя в Затвора в гр. Пазарджик и в гр. Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 240/2018 по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
456 Административно дело No 241/2018, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси В.А.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.6.2018г.
Отхвърля жалбата на В.А.И. против Заповед № 332/02.02.2018 г., издадена от кмета на община Пазарджик, с която, въз основа на резултатите от публичния търг с явно наддаване, е обявен Б.Г.А. за купувач на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 4943/07.112017 г., а именно: ПИ с идентификатор 55155.502.1057 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик. Осъжда В.А.И. *** разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
457 Административно дело No 242/2018, III състав Закон за движението по пътищата И.Т.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.Т. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. У. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000899/17.12.2017 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 13.6.2018г.
458 Административно наказателно дело (К) No 243/2018, XI състав ЗАНН: НАП Е.Г.Т. ТД НА НАП ГРАД ПЛОВДИВ-ОФИС ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 19/11.01.2018 г., постановено по НАХД № 1821, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд –Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
459 Административно наказателно дело (К) No 244/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК БОКСТЕР ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 6/18.01.2018 г., постановено по НАХД № 240, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
460 Административно наказателно дело (К) No 245/2018, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК БОКСТЕР ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №7 от 17.01.2018г., постановено по а.н.дело №239 по описа на Районен съд Пещера за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
461 Административно дело No 246/2018, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ",
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.10.2018г.
Отхвърля жалбата на Община Лесичово, с която се иска обявяване нищожността на Уведомително писмо № ПК 7/3526,3533 с изх. № 02-0800/265 от 05.11.2015 г. на ДФЗ – РА, Централно управление, издадено от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. Оставя без разглеждане жалбата на Община Лесичово, с която се иска отмяната като незаконосъобразно на Уведомително писмо № ПК 7/3526,3533 с изх. № 02-0800/265 от 05.11.2015 г. на ДФЗ – РА, Централно управление, издадено от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ и прекратява делото в тази му част. Оставя без разглеждане жалбата на Община Лесичово против Уведомително писмо за одобрение № 1230/321 с изх. № 01-0800/1124 от 03.02.2016 г., издадено от заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, като се прави искане за прогласяване на акта за нищожен или алтернативно – за отмяната му, като незаконосъобразен и прекратява делото в тази му част. Осъжда Община Лесичово да заплати на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 100 лв. Осъжда Община Лесичово да заплати на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 100 лв. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
462 Административно дело No 247/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Д.Б.И. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.5.2018г.
ИЗМЕНЯ по жалба на Д.Б.И. Заповед № 17-0367-000269/16.09.2017г. на началник група към РУП Велинград към ОДМВР Пазарджик, с която е приложена ПАМ на Д.Б.И. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за единадесет месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от единадесет на шест месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 12.6.2018г.
463 Административно дело No 248/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Д.Д. МЛАДШИ КОНТРОЛЬОР В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за полицейско задържане с рег. № 102/02.03.2018 г., издадена от младши контрольор в Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Пазарджик. ОСЪЖДА Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Пазарджик да заплати на И.Д.Д., разноски по делото в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
464 Административно дело No 249/2018, II състав Закон за движението по пътищата В.А.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0367-000287 от 27.09.2017г. на Началник група в Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо В.А.Б., ЕГН **********,***, на основание чл. 171, т.1 б. „б“ е наложена санкция – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като е отнето СУМПС № 232968910. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, Районно управление Велинград да заплати на В.А.Б., ЕГН **********,***, сумата от 510,00лв. (петстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 22.6.2018г.
465 Административно дело No 250/2018, VI състав Закон за движението по пътищата В.А.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000288/27.09.2017г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, РУП Велинград. ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство на вътрешните работи - Пазарджик да заплати на В.А.Б., ЕГН **********, сумата в размер на 510лв. /петстотин и десет лева/, представляваща направени съдебни разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.6.2018г.
466 Административно дело No 251/2018, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Х.А.Х.   Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 23.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /сигнал/ с вх. № 1275/02.03.2018 г. на Х.А.Х., понастоящем в Затвора гр. Ловеч. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 251/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА копие от материалите по адм. дело № 251/2018 г. на Районна прокуратура гр. Пазарджик, за преценка за извършено престъпление. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.4.2018г.
467 Административно дело No 252/2018, III състав Закон за движението по пътищата С.А.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1006-000128 от 26.02.2018 г. на началник група към ОД на МВР гр. Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник група към ОД на МВР гр. Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на С.А.Г. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
468 Административно дело No 253/2018, II състав КСО С.Б.Ф. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.Б.Ф., ЕГН **********,***, срещу Решение № 1054-12-7#1 от 20.02.2018г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което е потвърдено Разпореждане № 121-00-121-1 от 17.01.2018г. на ръководителя на осигуряването за безработица, с което е спряно производството по отпускане на парично обезщетение за безработица на С.Б.Ф. до извършване на проверка от Дирекция „Инспекция по труда“ гр. София, относно сключен и непрекратен трудов договор от „Стилист 2014“, ЕООД гр. Златица, ЕИК 201207281. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
В законна сила на 2.6.2018г.
469 Административно дело No 254/2018, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ С.Р.Ч. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.6.2018г.
Отхвърля жалбата на С.Р.Ч. ***, с ЕГН **********, като наследник на Ахмед Али Ч., против отказ на началника на Общинска служба по земеделие - Сърница, обективиран в Писмо изх.№ РД-13- 423/11.07.2017 година, с който е отказано извършването на поисканата от Ч. услуга – нанасяне на промени в КВС и издаване на скица за имот – «нива» от 7,500 дка в местност «Халиловото», в землището на гр. Сърница. Осъжда С.Р.Ч. да заплати на Общинска служба по земеделие гр. Сърница разноски по делото в размер на 500 лв. /петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
470 Административно дело No 255/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Г.П.,
Я.Я.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.7.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 291/31.01.2018г. на кмета на община гр. Пазарджик. ОСЪЖДА кмета на Община Пазарджик да заплати от съответния бюджет на Д.Г.П. и Я.Я.П.,*** сумата в размер на 920 (деветстотин и двадесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
471 Административно дело No 256/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Г.П.,
Я.Я.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ Жалбата на Д.Г.П., ЕГН ********** и Я.Я.П., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес ***, офис № 2, адв. Е. П., срещу Заповед № 307 от 01.02.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено, да се премахне незаконен строеж : „Двуетажна жилищна сграда“, намираща в УПИ ІХ-62, квартал 6, по плана на с. Хаджиево, извършен от Д.Г.П. и Я.Я.П.. ОСЪЖДА Д.Г.П., ЕГН ********** и Я.Я.П., ЕГН **********,***, да заплатят на Община Пазарджик сумата от 100,00лв.(сто лв.), представляваща извършени от последната разноски по осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
472 Административно дело No 257/2018, IV състав Закон за закрила на детето А.Ф.Ш. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 6.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Ф.Ш. ***, подадена чрез адв. И.М., против Заповед № ЗД/Д-РА-024/02.03.2018 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик. ОСЪЖДА А.Ф.Ш. с настоящ адрес *** да заплати на Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 6.8.2018г.
473 Административно дело No 258/2018, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ХИГИЯ-СЕВЕР ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на МБАЛ „Хигия- Север“ ООД, ЕИК 112511199, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. Свобода № 17, срещу Покана за възстановяване на суми получени без правно основание изх. № 13/29-02-211 от 05.02.2018г. на Директора Регионална здравноосигурителна каса Пазарджик, с която дружеството е задължено да възстанови неоснователно получена сума в размер на 1840,00лв. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия- Север“ ООД, ЕИК 112511199, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. Свобода № 17 да заплати на Национална здравноосигурителна каса, Регионална здравноосигурителна каса гр. Пазарджик, сумата от 300,00лв. (триста лева), представляваща извършени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 28.6.2018г.
474 Административно наказателно дело (К) No 259/2018, X състав Други по ЗАНН Р.К.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 49 от 24.01.2018г., постановено по а.н.дело №1236 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
475 Административно наказателно дело (К) No 260/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.В.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 59/30.01.2018г., постановено по АНД № 1898/2017г. по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
476 Административно наказателно дело (К) No 261/2018, X състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА   Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.4.2018г.
Възобновява административнонаказателно производство по влязло в сила наказателно постановление № 11-01-97/18.09.2017 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция. Отменя наказателно постановление № 11-01-97/18.09.2017 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което за нарушение на чл. 17, ал. 1, във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 9, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки на М.В.Р. в качеството му на кмет на община Септември на основание чл. 256, ал. 1, предл. 2 от същия закон е наложена глоба в размер на 733,84 лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.4.2018г.
477 Административно наказателно дело (К) No 262/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК П.Х.Ш. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 26/17.01.2018 г., постановено по НАХД № 1646, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд –Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО
478 Административно дело No 263/2018, VI състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Б.Б.Х. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.10.2018г.
ОТМЕНЯ Експертно решение на НЕЛК № 0050/05.02.2018 г. на НЕЛК, Специализиран състав по очни болести, с което е отменено Експертно решение № 4234/20.11.2017 г. на Втори състав на ТЕЛК при „МБАЛ Пазарджик“ АД. ИЗПРАЩА преписката на Национална експертна лекарска комисия София за ново произнасяне по същество, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Национална експертна лекарска комисия София да заплати на Б.Б.Х., ЕГН **********, разноски по производството в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
479 Административно дело No 265/2018, IV състав Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти Т.П.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.П.Ш. ***, против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 265/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.5.2018
Административно дело № 6577/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6923/28.05.2018 г. на ВАС София, Осмо отделение по адм. д. № 6577/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 487/13.04.2018 г., постановено по адм. д. № 265/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.5.2018г.
480 Административно наказателно дело (К) No 266/2018, X състав ЗАНН: ИАРА Г.Й.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ЮБ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.4.2018г.
Оставя в сила Решение от 16.01.2018 г., постановено по нахд № 305/2017 г. по описа на Районен съд Пещера, с което е потвърдено наказателно постановление № 011 от 27.07.2017 г., издадено от началника на отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с което постановление за нарушение на чл. 32, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, на основание чл. 70, ал. 1 от същия закон на Г.Й.Т. е наложена глоба в размер на 1500 лева. Решението е окончателно.
481 Административно наказателно дело (К) No 267/2018, X състав ЗАНН: ИАРА Г.Й.Т. ОТДЕЛ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ-ЮЖНА БЪЛГАРИЯ-ПЛОВДИВ КЪМ ГД РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ПРИ ИА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.4.2018г.
Оставя в сила Решение № 12 от 15.01.2018 г., постановено по нахд № 304/2017 г. по описа на Районен съд Пещера, с което е потвърдено наказателно постановление № 010 от 27.07.2017 г., издадено от началника на отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с което за нарушение на чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, на основание чл. 56, ал. 1 от същия закон на касатора е наложена глоба в размер на 1500 лева. Решението е окончателно.
482 Административно дело No 268/2018, VI състав Закон за защита от дискриминация А.Г.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като недоказана и неоснователна исковата молба и допълнение на искова молба на А.Г.Г., с адрес *** срещу Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, с която на основание чл. 71, ал. 1 от ЗЗДискр, се иска да бъде установено нарушение на чл. 6 от ЗЗДискр. от полицейски служители при РУП Пазарджик за период 13.00 ч. - 13.45 ч. на 17.12.2017г., от което са причинени болки, страдания и срам, неприятни чувства и емоции, и се иска осъждане на ОДМВР Пазарджик да преустанови нарушението и да бъде осъдена да заплати 1600 лева обезщетение за неимуществените вреди, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения. ОСЪЖДА А.Г.Г. да заплати на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик разноски по първоинстанционното производство в размер на 200 лева за юрисконсулство възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България.
483 Административно дело No 269/2018, II състав Закон за движението по пътищата М.О.Б. ИВАН ГЕОРГИЕВ КАЗАКОВ НАЧАЛНИК ГРУПА В РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.О.Б., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес ***3, адв. К. У., срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0367-000371 от 22.12.2017г. на Началник група в Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Б., на основание чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП е наложена мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца и са отнети свидетелство за управление на МПС № 282863535 и контролен талон № 62477530. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 6.6.2018г.
484 Административно дело No 270/2018, IV състав Закон за движението по пътищата М.О.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.6.2018г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 17-0367-000372 от 22.12.2017 г., издадена от Началник-група към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград, по отношение на М.О.Б. ***, представляваща ПАМ по чл. 171, т. 2а, б. „б“ – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно 11 (единадесет) месеца, на МПС л.а. Джип „Гранд Чероки“, с рег. № РА6454ВХ, като НАМАЛЯВА срока на прилагане на посочената ПАМ на 6 (шест) месеца. ОСЪЖДА Началник-група към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград, да заплати от съответния бюджет в полза на М.О.Б. ***, сторените от него разноски в размер на 505 (петстотин и пет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.7.2018г.
485 Административно дело No 271/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Л.В.Х. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.В.Х. ***, подадена от адв. П. против изричен отказ на директора на ОДМВР Пазарджик за извършване на административна услуга по чл. 233 от ЗМВР, материализиран в писмо рег. № 312000-16836 от 19.12.2017 г. ОСЪЖДА Л.В.Х. ***, да заплати в полза на Областна дирекция на МВР Пазарджик 100 (сто) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
486 Административно наказателно дело (К) No 272/2018, XI състав ЗАНН: Общини С.Л.П. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.5.2018г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ в сила Решение № 71/06.02.2018 г., постановено по НАХД № 2254, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
487 Административно наказателно дело (К) No 273/2018, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” И.С.Ч. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 70 от 05.02.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 999/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
488 Административно наказателно дело (К) No 274/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.5.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 9/14.02.2018 г., постановено по НАХД № 250 по описа за 2017 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
489 Административно наказателно дело (К) No 275/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Г.Г.К. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7 от 12.02.2018г., постановено по а.н.дело №249 по описа на Районен съд Панагюрище за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
490 Частно админист. наказателно дело (К) No 276/2018, X състав Частни КАНД и КАД ЛЕКОВИТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 25.4.2018г.
Отменя Определение № 19 от 30.01.2018 г., постановено по нахд № 40/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, с което е оставена без разглеждане жалбата на „Лековит“ ЕООД против Наказателно постановление № К-0045279 от 08.12.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисията за защита на потребителите и е прекратено делото поради просрочие на жалбата. Връща делото на същия състав на Районен съд – Велинград за продължаване на производството по нахд № 40/2018 г. по описа на Районен съд Велинград. Определението е окончателно.
491 Административно дело No 277/2018, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители БУЛГАРЦВЕТ-ВЕЛИНГРАД ЕООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.7.2018г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо изх.№ 02-130-2600/375 от 02.02.2018г. на Зам.изпълнителния директор на ДФ“Земеделие „. ИЗПРАЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” да заплати на „БУЛГАРЦВЕТ-ВЕЛИНГРАД“ЕООД с ЕИК ***, с адрес на управление гр.Велинград, Инд.зона , представлявано от Н.Л. – управител сумата от 500 лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му.
492 Административно дело No 278/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.Й.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.7.2018г.
Отхвърля исковата молба на лишения от свобода С.Й.Г., с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди, причинени му в Затвор – Пазарджик на датата 11.03.2018 г., в размер на 135 000 лв., като твърденията са, че вредите са му причинени от упражнено физическо и психическо насилие, извършено по отношение на него от служители на администрацията на Затвор Пазарджик. Оставя без разглеждане исковата молба на лишения от свобода С.Й.Г., с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди, причинени му в Затвор – Пазарджик в периодите от 19.02.2018 г. до 10.03.2018 г. и от 12.03.2018 г. до 18.04.2018 г., в размер на 135 000 лв., като твърденията са, че вредите са му причинени от упражнено физическо и психическо насилие, извършено по отношение на него от служители на администрацията на Затвор Пазарджик и прекратява делото в тази му част. Осъжда С.Й.Г. да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
493 Административно дело No 279/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.И.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.5.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 1845/13.03.2018 г., подадена от А.И.В.,***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му заплати сума в размер на 10 000 лева за настъпили неимуществени вреди за престоя в Затвора в гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на ищеца за предоставяне на правна помощ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 279/2018 по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 22.5.2018г.
494 Административно дело No 280/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.Й.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 13.6.2018г.
ВРЪЩА Исковата молба заявена от С.Й.Г.,*** в която е направена претенция Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към министъра на правосъдието, Затвора Пазарджик и администрацията на затвора да бъдат осъдени да му заплатят сумата от 57 000,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 280 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването. Препис от определението да се връчи на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.10.2018
Административно дело № 10821/2018
Определение № 11699 от 03.10.2018 г. на ВАС София осмо отделение по адм. д. № 10821/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 752 от 13.06.2018 г., постановено по адм. дело № 280/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.10.2018г.
495 Административно дело No 281/2018, I състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 26.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Н.Н.А. с ЕГН ********** срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ - София с правно основание чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминация. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 281/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
496 Административно дело No 282/2018, III състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 15.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 282/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийски районен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
497 Административно дело No 283/2018, VI състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Н.Н.А. с ЕГН ********** срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ - София с правно основание чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминация. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 283/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
498 Административно наказателно дело (К) No 284/2018, XI състав ЗАНН: ИААА ЕВРО ФРЕЙТ 94 ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.5.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 47 от 24.01.2018 г., постановено по АНД № 1625/2017 г., по описа на Районен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Пловдив. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
499 Административно дело (К) No 285/2018, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНА СЪРНИЦА А.С.С. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 7/05.01.2018 г., постановено по гр. дело № 179/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. ОСЪЖДА Община Сърница да заплати на А.С.С. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 700 /седемстотин/ лева. Решението е окончателно.
500 Административно дело No 286/2018, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.Т.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Т.К. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Заповед № ОРЖ – 6 от 23.02.2018 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.6.2018г.
501 Административно дело No 287/2018, II състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ К.Н.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 10.5.2018г.
ОТКАЗВА предоставянето на правна помощ – процесуално представителство на К.Н.П., ЕГН **********,*** ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Н.П., ЕГН **********,*** срещу Решение № 53/9 от 27.02.1996г. ; Писмо изх. № 1127 от 05.04.1996г. ; Писмо изх. № 3651 от 12.08.1998г. и Протокол № 3Б050 от 30.07.1998г., всички на Поземлена комисия /сега Общинска служба по земеделие/Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 287 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седем дневен срок от съобщаването пред Върховния административен съд.
В законна сила на 29.5.2018г.
502 Административно дело No 288/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.С.Ч. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № К-08/26.02.2018 г. на Началника на Затвора Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „Предупреждение“ за срок от шест месеца на мл. инспектор Н.С.Ч., надзирател II-ра степен в Затвора - гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началника на Затвора Пазарджик да заплати на Н.С.Ч. с ЕГН********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
503 Административно дело No 289/2018, IV състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Н.Н.А. с ЕГН **********, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София с правно основание чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминация. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 289/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Пазарджик. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
504 Административно дело No 290/2018, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.С.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 5 от 06.01.2004г. на Кмета на Община Велинград, с която е одобрено „….Попълване на кадастъра с верните имотни граници на поземлен имот с пл. № 417, квартал 35, като от него и от имот пл. № 312 образуват нов имот пл. № 1022-общински в кв.35 по кадастралния план на с. Сърница…“ ОСЪЖДА Община Сърница да заплати на Ахмет С.М., ЕГН **********,***, сумата от 910,00лв.(деветстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
505 Административно дело No 291/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 9.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, подаден против разпоредбите на чл. 22, ал. ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 5/26.11.2015 г. на ОбС Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 291/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА ОбС Пазарджик да заплати от бюджета Община Пазарджик в полза на Окръжна прокуратура Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на държавна такса за обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок, считано от днес, с оглед присъствието на страните по делото.
В законна сила на 17.5.2018г.
506 Административно дело No 292/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Н.С.,
К.П.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.7.2018г.
ОТМЕНЯ отказ на Главния архитект на Община Батак, обективиран в писмо рег. № 94-П-11 от 07.03.2018 г., за издаване на виза за проектиране за УПИ XLIV-1939 „Търговия и услуги“, в кв. 15 на курорт „Язовир Батак“. ВРЪЩА преписката на главния архитект при Община Батак, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 – дневен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Община Батак да заплати на П.Н.С. с ЕГН ********** *** и К.П.М. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 620 /шестстотин и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
507 Административно дело No 293/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.10.2018г.
Отхвърля иска за неимуществени вреди на лишения от свобода Н.Н. Азис против Министерство на правосъдието за периода 24.06.2006 г. – 01.06.2009 г. в размер на 10 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 24.06.2006 г. до окончателното погасяване на задължението, като твърденията са, че вредите представляват нечовешко и унизително отношение към него и са му причинени от администрациите на Арест Хасково и Затвор Стара Загора, които не са му осигурили ежедневна физическа или спортна активност. Отхвърля иска за неимуществени вреди на лишения от свобода Н.Н. Азис против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за периода 01.06.2009 г. – до 16.03.2018 г. (датата на завеждането на исковата молба в съда) в размер на 40 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 01.06.2009 г. до окончателното погасяване на задължението, като твърденията са, че вредите представляват нечовешко и унизително отношение към него и са му причинени от администрациите на Затвор Стара Загора, Затвор Пловдив и Затвор Пазарджик, които не са му осигурили ежедневна физическа или спортна активност. Осъжда лишения от свобода Н.Н. Азис да заплати на Министерство на правосъдието разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Осъжда лишения от свобода Н.Н. Азис да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
508 Административно дело No 295/2018, IV състав Закон за движението по пътищата А.Б.Ш. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Б.Ш. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000361/17.12.2017 г. на Началник група към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
509 Административно дело No 296/2018, V състав Закон за движението по пътищата А.Б.Ш. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 19.3.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на А.Б.Ш. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000362 от 17.12.2017 г. на началник група в РУП Велинград при ОД на МВР Пазарджик. Прекратява административно дело № 296 по описа на Административен Съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на определението делото да се приложи по адм.д. № 200/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик, с оглед евентуалното му послужване по същото.
В законна сила на 24.4.2018г.
510 Административно дело No 297/2018, II състав КСО И.А.Ю. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.А.Ю., ЕГН **********,***, срещу Решение №1012-12-16#1 от 23.02.2018 г. на Директора на Териториално поделение на НОИ, Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане №2140-12-432 от 31.10.2017г. на Ръководителя на пенсионното осигуряване в Териториално поделение на НОИ Пазарджик, съответно с което на И.А.Ю. е отказано да бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 5.11.2018г.
511 Административно дело No 299/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.В.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.7.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Й.Р., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3 да заплати на И.В.П. с ЕГН ********** ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди във връзка с отменени ЗППАМ № 17-0340-000055/25.02.2017 г. и ЗППАМ № 17-0340-000056/25.02.2017 г. и двете на Началника на РУ Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, отменени с влезли в сила Решение № 294/05.06.2017 г., постановено по адм. д. № 185/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик и Решение № 324/16.06.2017 г., постановено по адм. д. № 191/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на И.В.П. с ЕГН ********** *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Й.Р., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3 за сумата над 500 /петстотин/ лева до претендирания размер от 10 000 /десет хиляди/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Й.Р., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3 да заплати на И.В.П. с ЕГН ********** *** мораторна лихва в размер на 35.50 лева /тридесет и пет лева и петдесет стотинки/, за периода 07.07.2017 г. до 19.03.2018 г. ОТХВЪРЛЯ иска на И.В.П. с ЕГН ********** *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Й.Р., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3 сумата над 35.50 лева /тридесет и пет лева и петдесет стотинки/ до претендирания й размер от 712.53 лева /седемстотин и дванадесет лева и петдесет и три стотинки/. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Й.Р., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3 да заплати на И.В.П. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 340 /триста и четиридесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
512 Административно дело No 300/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Г.В.,
С.Б.Б.,
И.С.П.,
Г.А.К.,
М.П.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 26.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 15/19.02.2018г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване и РУП на УПИ III-597,512,598, за жилищно строителство и магазини, в кв. 184 по плана на гр. Пазарджик.; с която с плана за регулация за сметка на УПИ III-597,512,598 УПИ III-597,512,598 се обособяват нови УПИ - УПИ III-512, УПИ Х-1499, УПИ -ХI598; с която с плана за застрояване се предвижда свободно стоящо застрояване с височина до 6м., като се запазват показателите по действащия план – зона Ц, - П застр. 80%, П озел. 20% и Кинт. 3.; с която работния устройствен план конкретизира с точни мерки и коти бъдещото застрояване в план и във височина, съгласно означенията на проекта. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на С.Г.В., ЕГН **********, сумата от 600/шестстотин/ лева адвокатско възнаграждение и 10 лева държавна такса. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на С.Б.Б., ЕГН **********, сумата от 600/шестстотин/ лева адвокатско възнаграждение и 10 лева държавна такса. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на М.П.И., ЕГН **********, сумата от 600/шестстотин/ лева адвокатско възнаграждение и 10 лева държавна такса. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Г.А.К., ЕГН **********, сумата от 600/шестстотин/ лева адвокатско възнаграждение и 10 лева държавна такса. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на И.С.П., ЕГН **********, сумата от 600/шестстотин/ лева адвокатско възнаграждение и 10 лева държавна такса. Оставя без уважение искането на М.З.П., ЕГН **********, за заплащане на разноски по производството. Оставя без уважение искането на М.И.М., ЕГН **********, за заплащане на разноски по производството. Оставя без уважение искането на А.Ц.Ч., ЕГН **********, за заплащане на разноски по производството. Оставя без уважение искането на И.А.К., ЕГН **********, за заплащане на разноски по производството. Оставя без уважение искането на Г.Д.А., ЕГН **********, за заплащане на разноски по производството. Оставя без уважение искането на В.В.Р., за заплащане на разноски по производството. Оставя без уважение искането на Л.П.П., ЕГН **********, за заплащане на разноски по производството. Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
513 Административно дело No 301/2018, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ-ПАЗАРДЖИК АД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБАЛ – Пазарджик“ АД с ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 17, представлявано от д-р Васил Костов Вълчев против писмена покана изх. № 13/29-02-235/07.02.2018 г. на Директора на РЗОК гр. Пазарджик, в обжалваната й част. ОСЪЖДА „МБАЛ – Пазарджик“ АД с ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 17, представлявано от д-р Васил Костов Вълчев да заплати в полза на РЗОК гр. Пазарджик съдебно-деловодни разноски в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
514 Административно дело No 302/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Стефан Янев, подаден против разпоредбите на чл. 59, ал. 9, чл. 91, ал. 1, т. 8 и чл. 121 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Батак, приета с Решение № 433/25.11.2010 г. на Общински съвет – Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 302/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Батак да заплати от съответния бюджет на Община Батак, в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по производството в размер на 20 (двадесет) лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 2.6.2018г.
515 Административно дело No 303/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 4.10.2018г.
Отхвърля иска за неимуществени вреди на лишения от свобода Н.Н. Азис против Министерство на правосъдието за периода 24.06.2006 г. – 01.06.2009 г. в размер на 10 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 24.06.2006 г., като твърденията са, че вредите представляват нечовешко и унизително отношение към него и са му причинени от администрациите на Арест Хасково, Затвор Стара Загора, Затвор Пловдив и Затвор Пазарджик, които не са му е осигурили никакви културни и информационни мероприятия. Отхвърля иска за неимуществени вреди на лишения от свобода Н.Н. Азис против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за периода 01.06.2009 г. – до 20.03.2018 г. (датата на завеждането на исковата молба в съда) в размер на 40 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 01.06.2009 г., като твърденията са, че вредите представляват нечовешко и унизително отношение към него и са му причинени от администрациите на Арест Хасково, Затвор Стара Загора, Затвор Пловдив и Затвор Пазарджик, които не са му е осигурили никакви културни и информационни мероприятия. Осъжда лишения от свобода Н.Н. Азис да заплати на Министерство на правосъдието разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Осъжда лишения от свобода Н.Н. Азис да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
516 Административно дело No 304/2018, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД КЛОН МС ЗДРАВЕ ГР.ПАЗАРДЖИК,
УМБАЛ "ПЪЛМЕД" ООД
ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 16.4.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на УМБАЛ „Пълмед“ ООД – клон МС „Здраве“ против Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание с изх. № 13-2902-206/01.02.2018 г. на директора на РЗОК Пазарджик и прекратява адм.д. № 304 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 3.10.2018
Административно дело № 10847/2018
Определение № 11647/03.10.2018 г. на ВАС София, VІ отд. по адм д № 10847/2018 г. - ОТМЕНЯ определение № 490 от 16.04.2018 г., постановено по адм. д. № 304 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия съд за извършване на следващите съдопроизводствени действия.
517 Административно дело No 304/2018, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) УМБАЛ "ПЪЛМЕД" ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.12.2018г.
Отхвърля жалбата на УМБАЛ „Пълмед“ ООД против Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание с изх. № 13-2902-206/01.02.2018 г. на директора на РЗОК Пазарджик, с която на жалбоподателя е наредено да възстанови неоснователно получена сума на обща стойност 9 634.00 лв. Осъжда УМБАЛ „Пълмед“ ООД да заплати на Районна здравноосигурителна каса Пазарджик разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
518 Административно дело No 305/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕЛТРЕЙД ООД НАЧАЛНИКА НА РО "НСК" ПАЗАРДЖИК ПРИ РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.6.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Елтрейд“ ООД против Заповед № ДК-09-Пз-1/16.02.2018 г. на началника на РОНСК – Пазарджик при РДНСК ЮЦР и прекратява адм.д. № 305 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.7.2018г.
519 Административно наказателно дело (К) No 306/2018, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ЕТ П.С. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8 от 12.02.2018г., постановено по а.н.дело №216 по описа на Районен съд Панагюрище за 2017 г., Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
520 Административно наказателно дело (К) No 307/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.А.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 28/20.02.2018г., постановено по АНД № 303/2017г. по описа на Районен съд - Пещера. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
521 Административно дело No 308/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Л.С.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.6.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Л.С.А. с ЕГН **********,*** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 300 /триста/ лева. ОТХВЪРЛЯ иска на Л.С.А. с ЕГН **********,*** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 30 000 /тридесет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
522 Административно дело No 309/2018, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.В.Л. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.В.Л. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Заповед № ОРЖ – 7 от 23.03.2018 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик, с която на основание чл. 66 ал. 2 от ЗИНЗС е отказано да се замени режимът на изтърпяване на наказанието му в следващ по – лек. Решението е окончателно, съобразно чл.66 ал.2 изр.четвърто от ЗИНЗС и не подлежи на обжалване или протест. Преписи от решението да се изпратят на страните на основание чл.138 от АПК.
В законна сила на 12.6.2018г.
523 Административно дело No 310/2018, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Я.В.Г. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 310з-36 от 08.03.2018г., на Началника на Районно управление Панагюрище към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която на държавен служител Я. Василев Г., на длъжност младши полицейски инспектор „КОС“ към ПУ Панагюрище е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от три месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, да заплати на Я.В.Г., ЕГН ********** ***, сумата от 410,00лв. (четиристотин и десет лв.), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на съобщаването за изготвянето му от страните.
В законна сила на 24.8.2018г.
524 Административно наказателно дело (К) No 311/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Д.Н.С. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 30.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 79 от 09.02.2018г., постановено по а.н.дело №2296 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., в частта с която е отменено Наказателно постановление № 17-0340-000948 от 21.07.2017г. на Началника на Районно управление Септември на Областна дирекция на МВР, Пазарджик Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
525 Административно наказателно дело (К) No 312/2018, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” Ц.Г.К. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение /без номер/ от 19.02.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 224/2017 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. Решението е окончателно.
526 Административно дело No 313/2018, II състав Закон за водите КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 9.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на изпълняващ функцията Кмет на Община Септември, срещу Решение № РР-3237 от 18.01.2018г. на Директора на Басейнова дирекция, „Източнобеломорски район“, Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 313 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните
В законна сила на 26.5.2018г.
527 Административно наказателно дело (К) No 314/2018, XI състав ЗАНН: ДНСК РО "НСК" ПАЗАРДЖИК ПРИ РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Д.Г.Д. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 76/07.02.2018г., постановено по АНД № 2161/2017г. по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
528 Административно наказателно дело (К) No 315/2018, XI състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК О.Н.П. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.5.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 35/02.03.2018 г., постановено по НАХД № 344/2017 г., Районен съд - Пещера и вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №33-0000139/13.10.2017 г. на началника на Областен отдел "Автомобилна администрация" - Пазарджик, с което на О.Н.П. на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП е наложена глоба в размер на 2000 лева за нарушение на чл.18, т. 6 от Наредба № Н-8/2008 год. на МТ. Решението е окончателно.
529 Административно наказателно дело (К) No 316/2018, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” Е.С.Е. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 39 от 02.03.2018г., постановено по а.н.дело №359 по описа на Районен съд Пещера за 2017г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
530 Административно дело No 317/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.Н.Р. СТ. ИНСПЕКТОР МАТЕЙ ТОДОРЕЕВ ПРИ РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Н.Р. с ЕГН ********** *** против Заповед за задържане на лице № 310зз-42/11.03.2018 г. на ст. инспектор Матей Дойчинов Т. при РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА Т.Н.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 25.7.2018г.
531 Административно дело No 318/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи М.С.П. СТАРШИ ИНСПЕКТОР РУ ПАНАГЮРИЩЕ УЧАСТЪК СТРЕЛЧА-МАТЕЙ ТОДОРЕЕВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.С.П., ЕГН **********,***, против Заповед за задържане на лице рег. № 310зз-41/11.03.2018 г. на старши инспектор М. Д. Т.при РУ гр. Панагюрище, с правно основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, с която е наредено задържането му за срок от 24 часа. ОСЪЖДА М.С.П., ЕГН **********,*** да заплати на Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи – РУ Панагюрище направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването.
532 Административно дело No 319/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.К.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 22.6.2018г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на устните състезания, постановено в открито съдебно заседание от 22.05.2018 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА искова молба вх. № 3627/03.08.2016 г., подадена от А.К.Т. ***, против Областна дирекция “Земеделие“ гр. Пазарджик, с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с цена на иска 3000 (три хиляди) лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 319/2018 по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 25.8.2018г.
533 Административно дело No 320/2018, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Ю.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Разпореждане от 15.5.2018г.
ЗАДЪЛЖАВА на основание чл. 280, ал.2, т.2 от ЗИНЗС, Началника на затвора Пазарджик в едноседмичен срок да осигури по отношение на Д.Ю.С., ЕГН**********,***, консултация от специалист, лекуващия го лекар Д-р Вълканов от УМБАЛ „Каспела“ ЕООД, гр. Пловдив при условията на чл. 137, ал. 1 и ал. 2 от ЗИНЗС. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на В.С. *** сумата от 500,00лв. /петстотин лв./ адвокатско възнаграждение. Разпореждането може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 9.8.2018г.
534 Административно дело No 322/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи А.С.С. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.6.2018г.
Отменя Заповед № 312з-524/07.03.2018 г., издадена от директора на ОД на МВР Пазарджик, с която на жалбоподателя в качеството му на държавен служител – началник на сектор „Криминална полиция“ към РУ – Пазарджик при ОД на МВР Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „порицание за срок от шест месеца“. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 28.7.2018г.
535 Административно дело No 323/2018, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.Л.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 312з-556 от 13.03.2018г., на Директора на Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която на държавен служител, главен инспектор Н.Л.Г., на длъжност Началник І степен на Районно управление Пазарджик към Областна дирекция на МВР, Пазарджик е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 3.7.2018г.
536 Административно дело No 324/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.А. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.7.2018г.
Осъжда Министерство на правосъдието на Република България да заплати на Н.Н.А. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 800 лв. (осемстотин лева), причинени му в резултат на лишаването му от безплатно облекло и обувки в Затвор гр. Стара Загора в периода 03.01.2007 г. – 01.06.2009 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата, на която настоящето решение стане окончателно. Отхвърля до размера 30 000 лв., над уважения размер 800 лв., искът за неимуществени вреди, предявен от Н.Н.А. против Министерство на правосъдието за периода 03.01.2007 г. – 01.06.2009 г. в размер на 30 000 лв., ведно със законната лихва за забава, считано от 03.01.2007 г. до окончателното погасяване на задължението като твърденията са, че вредите са резултат от бездействието на администрацията на Затвор Стара Загора, която не му е осигурила полагащите му се безвъзмездно обувки, дрехи и други вещи и дори не е направила предложение за осигуряването на такива. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
537 Административно дело No 325/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.Б.Д. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.6.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Б.Д. ***, подадена чрез адв. А.К., против мълчалив отказ за произнасяне по възражение за изтекла давност и отписване на задължения с вх. № 01-131-6500/5#2 от 13.02.2018 г. по описа на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 325/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за жалбоподателя, а за ответника – в 7-дневен срок от получаване на препис от същото, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 28.6.2018г.
538 Административно дело No 326/2018, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.В.Л. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 16.4.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на Н.В.Л. против Заповед № ОРЖ-7/13.03.2018 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик, съдържаща отказ за изменение на режима на изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“ и прекратява адм.д. № 326 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на определението делото да се приложи по адм.д. № 309/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик, с оглед евентуалното му послужване по същото.
В законна сила на 19.5.2018г.
539 Административно дело No 327/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.С.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.5.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Б.С.Д., ЕГН **********,*** сумата от 506,00лв.(петстотин и шест лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение и заплащане на държавна такса за препис от влязло в сила съдебно решение, както и обезщетение за забавено плащане на въпросната парична сума в размер на законната лихва, считано от 26.03.2018г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, ПЛ. „Съединение“, № 3, да заплати на Б.С.Д., ЕГН **********,***, сумата от 510,00лв.(петстотин и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 6.6.2018г.
540 Административно дело No 328/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.12.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на А.Г.К., ЕГН **********,*** сумата от 600,00лв.(шестстотин лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 2097 по описа на Пазарджишки районен съд за 2017 г., както и сумата от 400,00лв.(четиристотин лева) неимуществени вреди, изразяващи се причинен стрес, унижение и безпокойство, претърпени в периода от 03.07.2017г. до 07.03.2018г., като последица от отменено с влязло в сила на 07.03.2018г. Решение № 80 от 13.02.2018г., постановено по а.н.дело № 2097 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017г., като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1006-002985 от 03.10.2017г. на Началник група в Сектор „Пътна полиция“ на Областна дирекция на МВР, Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на въпросните парични суми, считано от 07.03.2018г. до окончателното им изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на А.Г.К., ЕГН **********,***, да бъде осъдена Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да му заплати сумата от 8,00лв. имуществени вреди, представляващи разходи по снабдяване със заверено копие от съдебното решение по н.а.дело № 2097 по описа на Пазарджишки районен съд за 2017 г. ; както и сумата за разликата от 400,00лв. до 700,00лв. неимуществени вреди, изразяващи се причинен стрес, унижение и безпокойство, претърпени в периода от 14.06.2017г. и понастоящем, като последица от отменено с влязло в сила на 07.03.2018г. Решение № 80 от 13.02.2018г., постановено по а.н.дело № 2097 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017г., като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1006-002985 от 03.10.2017г. на Началник група в Сектор „Пътна полиция“ на Областна дирекция на МВР, Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на въпросните парични суми, считано от 07.03.2018г. до окончателното им изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на А.Г.К., ЕГН **********,*** сумата от 657,50лв. (шестстотин петдесет и седем лева и 50 ст.), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
541 Административно наказателно дело (К) No 330/2018, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК М.И.А. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.6.2018г.
Оставя в сила Решение № 82 от 13.02.2018 г., постановено по нахд № 2/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 13-000853/27.11.2017 г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с което за нарушение на чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от КТ, на основание чл. 416, ал. 5, във връзка с чл. 414, ал. 3 от същия кодекс на ЗП „М.И.А.“ е наложена глоба в размер на 1500 лева. Решението е окончателно
542 Административно дело No 331/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на А.Д.И., лишен от свобода и изтърпяващ наказанието си първоначално в ОЗ- Пазарджик , а по настоящем в ОЗ – Стара Загора, чрез адв.В.С., против Министерство на правосъдието за периода 01.01.1997г. до 01.06.2009г. за сума в размер на 10 000лв. и срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София и МП за периода 01.06.2009г. до 01.01.2019 г.с правно основание чл.284 ЗИНЗС и цена на иска 10 000 лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
543 Административно дело No 332/2018, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД15-135/14.03.2018 г. на началника на Митница Пловдив. ОСЪЖДА Началника на Митница Пловдив да заплати от съответния бюджет в полза на Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, ПК 4487, представлявано от Гергана Георгиева Манджукова направените по делото разноски в размер на 1450 (хиляда четиристотин и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 22.7.2018г.
544 Административно дело No 333/2018, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 15-134 от 14.03.2018 г. на Началника на Митница Пловдив, за налагане на принудителна административна мярка. ОСЪЖДА Началника на Митница Пловдив да заплати на Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, ПК 4487, представлявано от Г. Г. М. направените по делото разноски в размер на 750 лева /седемстотин и петдесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.11.2018
Административно дело № 8977/2018
РЕШЕНИЕ № 1414 от 19.11.2018г. по АД № 8977/2018г. на ВАС - Първо отделенние: ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 369 на Административен съд – гр.Пазарджик, ІІІ - ти състав, от 13.06.2018г., постановено по адм.д. № 333/18г. ОСЪЖДА Митница – гр.Пловдив да заплати на „Винарска къща Виноградец” – АД – с.Виноградец, общ.Септември, представлявано от изп.директор Г. Манджукова,ЕИК ***, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 1 400 /хиляда и четиристотин/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.11.2018г.
545 Административно дело No 334/2018, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15-136 от 14.03.2018 г. на началника на Митница Пловдив. ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на „Винарска къща Виноградец“, с ЕИК 112537678, сумата 850 (осемстотин и петдесет) лева, направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.
546 Административно дело No 335/2018, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър М.Б.Г. НАЧАЛНИК НА СГКК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.7.2018г.
Отменя Заповед № 18-1309/13.02.2018 г. на началника на СГКК Пазарджик, с която е одобрено изменение в кадастрална карта и кадастрални регисти на гр. Панагюрище, ЕКАТТЕ 55302, общ. Панагюрище, одобрена със заповед № РД-18-39 / 17.07.2012 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, представляващо „Нанасяне на самостоятелни обекти в сграда в КККР“. Изпраща делото, като преписка на началника на СГКК Пазарджик, за ново произнасяне при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение срок и задължителни указания. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.8.2018г.
547 Административно наказателно дело (К) No 336/2018, XI състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК С.Д.Г. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.5.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 93/19.02.2018 г., постановено по НАХД № 1810, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на С.Д.Г., направено от процесуалния му представител адв. К. за заплащане на направените по делото разноски. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
548 Административно дело No 337/2018, V състав Закон за движението по пътищата А.Б.Ш. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.4.2018г.
Оставя без разглеждане жалба на А.Б.Ш. против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0367-000362/17.12.2017 г. на началник група в РУП – Велинград към ОД на МВР – Пазарджик и прекратява адм.д. № 337/2018 г. по описа на Административен Съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на определението делото да се приложи по адм.д. № 200/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик, с оглед евентуалното му послужване по същото.
В законна сила на 22.5.2018г.
549 Административно дело No 338/2018, VI състав Закон за движението по пътищата МОНИКА КОМЕРС-2 ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000376/28.12.2017г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Велинград. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на „Моника Комерс 2“ЕООД, ЕИК ***, сума в размер на 50 /петдесет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.6.2018г.
550 Административно наказателно дело (К) No 339/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Н.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 94 от 19.02.2018г., постановено по а.н.дело №1936 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., в частта с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-1006-002637 от 17.08.2017г. на Началник група в Сектор „Пътна полиция“ на Областна дирекция на МВР, Пазарджик, съответно в частта с която на Е.Н.П., за нарушение по чл. 123, ал. 1, б. „а“ от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 200,00лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 5 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
551 Административно наказателно дело (К) No 340/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ ТРИМАНС -1 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26/26.02.2018 г., постановено по НАХД № 611, по описа за 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
552 Административно дело No 341/2018, II състав Закон за защита от дискриминация А.Г.Г. НАЧАЛНИК НА РУ-ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 20.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на А.Г.Г., ЕГН : **********,*** с искане :…. На основание чл. 256 ЗМВР, във връзка с чл. 168, ал. 3 АПК да отмените като нищожна, издадена не в установената писмена форма и противоречаща на антидискриминационното законодателство заповед за задържане, издадена на 17.12.2017г., обективирана във волеизявленията „давай да го връзваме!“ и „Ставай горе, въшльо!“, направени от Петър Кошлуков, служител на Районно управление „Полиция“ – Пазарджик …“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 341 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
В законна сила на 3.5.2018г.
553 Административно дело No 342/2018, I състав Закон за движението по пътищата И.Д.Д. НАЧАЛНИКА НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.6.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Д.Д. с ЕГН ********** , чрез адв.С.С. САК Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0310-000024/21.01.2018г., на Началник РУ-Панагюрище при ОДМВР - Пазарджик, с която е наложена санкция по чл. 171, т.2а, б.А от ЗДвП- прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца считано от 21.01.2018г. и са снети два броя регистрационни табели № СВ0427КР и СРМПС №007802260. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 26.9.2018
Административно дело № 11648/2018
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на началника на РУ Панагюрище при ОД на МВР -Пазарджик против решение № 344 от 05.06.2018 г., постановено по адм. дело № 342/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 11648/2018г. по описа на Върховния административен съд,седмо отделение.
В законна сила на 28.6.2018г.
554 Административно дело No 343/2018, III състав КСО Г.Т.З. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1019-12-165#1/12.02.2018 на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № ЕГН № 2140-12-2 от 03.01.2018 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Директора на ТП на НОИ Пазарджик да заплати на Г.Т.З. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на общо 610 (шестстотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
555 Административно дело No 344/2018, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.Б.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на К.Б.Д., ЕГН : **********,***, с посочен съдебен адрес ***, адв. К., срещу мълчалив отказ на Директора на Областна дирекция Пазарджик на Държавен фонд „Земеделие“ да отпише задължение на К.Б.Д. в размер на 1257,00лв., определено като салдо към 30.12.2017г. по линия – De minimus за фураж 2008 (с-ка 5311/200804) и да спре да изпраща ежегодно писма за тази своя претенция. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 344 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. След влизане в сила на настоящото определение, делото да се докладва по адм. дело № 325 по описа на съда за 2018г., с оглед евентуална преценка за неговото прилагане. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седем дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 25.4.2018г.
556 Административно дело No 346/2018, III състав Закон за движението по пътищата Д.А.М. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 18-1006-000080 от 12.02.2018 г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Д.А.М. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 4.7.2018г.
557 Административно дело No 347/2018, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.А.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.А.Х. *** против Заповед № 396/29.03.2018 г. на кмета на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 347/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.5.2018
Административно дело № 5846/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6342 от 15.05.2018 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 5846/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 470/12.04.2018г., постановено по адм. дело № 347/2018г. на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 15.5.2018г.
558 Административно дело No 348/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2018г.
ОТМЕНЯ чл. 5, ал. 2, т. 5 и чл. 24, т. 2 от Наредба за рекламната дейност в Община Лесичово, приета с Решение № 123 по Протокол №15 от 26.09.2008 г. на Общински съвет Лесичово. ОСЪЖДА Община Лесичово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
В законна сила на 15.8.2018г.
559 Административно дело No 349/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Н.Т. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 312з-665/23.03.2018 г. на заместник-директора на ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА Директора на ОДМВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на Д.Н.Т. ***, сторените от него разноски в размер на 610 (шестстотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.7.2018г.
560 Административно наказателно дело (К) No 350/2018, XI състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА С.С.Н. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 69/05.02.2018 г., постановено по НАХД № 2158/2017 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
561 Административно дело No 351/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.С.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.7.2018г.
ОТМЕНЯ Писмо с изх. № 94-В-8/19.03.2018г. на кмета на община Батак и връща преписката на органа, образувана по заявление с № 94-В-8/12.03.2018 г. на В.С.Г. за постановяване на акт по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, при съобразяване с мотивите, изложени в настоящото решение. ОСЪЖДА община Батак да заплати на В.С.Г. сумата от 860/осемстотин и шестдесет/ лева разноски по производството. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
562 Административно дело No 352/2018, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА РАКИТОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 31.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Община Ракитово, представлявана от К.Х., чрез адв.И.Л. против Решение №80811-118/07.03.2018г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „ Оперативна програма – Наука и образование за интелигентен растеж“. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 -дневен срок от съобщаването му.
563 Административно наказателно дело (К) No 353/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 87 от 16.02.2018г., постановено по а.н.дело №24 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., в частта с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-1006-003182 от 18.09.2017г. на Началник група „КПДГПА“ в Сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, съответно в частта му, с която на Г.И.Т., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 100, ал. 1, т.2 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предложение първо от Закона за движение по пътищата, е наложено административно наказание глоба в размер на 10,00лв. и за нарушение по чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, на основание чл. 179, ал.3, т. 4 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 300,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
564 Административно дело No 354/2018, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.А.Х. УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.5.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.А.Х. *** против Заповед № 33/29.03.2018 г. на кмета на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 354/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.9.2018
Административно дело № 11116/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11057 от 20.09.2018 г. по адм. дело № 11116/ 2018 г. на ВАС - второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 629/16.05.2018 г. по адм. дело № 354/2018 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 20.9.2018г.
565 Административно наказателно дело (К) No 355/2018, XI състав ЗАНН: ИАРА А.И.О. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 25/23.02.2018г., постановено по АНД № 8/2018г. на Районен съд-Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
566 Административно наказателно дело (К) No 356/2018, X състав ЗАНН: ИААА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ А.С.Ф. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 30.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 18 от 16.02.2018г., постановено по а.н.дело №10 по описа на Районен съд Велинград за 2018г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
567 Административно дело No 357/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЦСМП ПАЗАРДЖИК ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 14.6.2018г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на устните състезания, постановено в открито съдебно заседание от 15.05.2018 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА искова молба вх. № 1964/04.04.2018 г., подадена от Център за спешна медицинска помощ гр. Пазарджик, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 17, представлявана от д-р И. В. С., подадена чрез адв. Ж.К., против Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с цена на иска 900 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 357/2018 по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 11.10.2018
Административно дело № 10802/2018
ОТМЕНЯ определение №755/14.06.2018 г. по адм.дело №357/ 2018 г. по описа на Административния съд-Пазарджик за прекратяване на производството по делото. ВРЪЩА исковата молба на Център за спешна медицинска помощ - Пазарджик срещу Дирекция "Инспекция по труда" - Пазарджик на съда за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване. Особено мнение на съдията Жанета Петрова: Не съм съгласна с мнението на мнозинството от съдебния състав. Намирам, че определението за прекратяване на производството по адм.дело №357/2018 г. по описа на Административния съд-Пазарджик е правилно и следва да се остави в сила. Съгласно чл. 205 АПК искът за обезщетение за вреди от незаконосъобразен административен акт се предявява срещу юридическото лице, представлявано от органа, от чийто незаконосъобразен акт, действие или бездействие са причинени вредите. В случая искът е предявен срещу ответник, който не е правен субект и не може да предявява искове, както и да отговаря по тях. По тази причина производството е недопустимо и подлежи на прекратяване. Частният жалбоподател неоснователно поддържа, че административният съд е имал задължение да остави исковата молба без движение и да му даде възможност да поправи грешката си. Ищецът е този, който предявявайки иска си, посочва ответника по него. Съдът няма право или задължение да указва на ищеца срещу кого да предяви иска си, включително и в случаите, когато искът неправилно е насочен срещу неправосубектен ответник. Процесуалният закон задължава съда да остави исковата молба без движение само когато молбата не е редовна или в случаите когато не отговаря на изискванията на чл.127, ал.1 ГПК и чл.128 ГПК. Тези разпоредби регламентират необходимото съдържание на исковата молба и приложенията към нея като предпоставка за разглеждането й по същество. Въпросът за процесуалната легитимация на ответника не попада в обхвата на извършваната от съда формална преценка на редовността на исковата молба, поради което той няма задължение да оставя исковата молба без движение и да указва насочването на иска срещу друг ответник, който е юридическо лице. Нередовност на исковата молба съгласно чл.127, ал. 1, т. 2 ГПК е непосочването на името и адреса на ответника, но не и погрешното насочване на иска срещу неправосубектен ответник. В случаите, когато искът е предявен срещу лице, което няма необходи
568 Административно дело No 357/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЦСМП ПАЗАРДЖИК ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.12.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да заплати на Център за спешна медицинска помощ гр. Пазарджик, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 17, БУЛСТАТ 822114434, сумата от 900 (деветстотин) лева, представляваща разноски по АНД № 1424/2017 г. по описа на Районен съд – Пазарджик и КАНД № 915/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 13-000807/09.06.2017 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 04.04.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да заплати на Център за спешна медицинска помощ гр. Пазарджик, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 17, БУЛСТАТ 822114434, направените по настоящото дело разноски в размер на 425 (четиристотин двадесет и пет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
569 Административно дело No 358/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЦСМП ПАЗАРДЖИК ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.7.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" - гр. София да заплати на „Център за спешна медицинска помощ“ гр. Пазарджик сумата от 900 (деветстотин) лева, представляваща разноски за осъществена адвокатска защита по АНД № 1425/2017г. на Районен съд Велинград и КАНД № 1032/2017г. на Административен съд Пазарджик, по отмяна на НП № 13-000549/09.06.2017г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, ведно със законна лихва, считано от 07.06.2018г. - датата на подаването на исковата молба до окончателно изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" - гр. София да заплати на „Център за спешна медицинска помощ“ гр. Пазарджик сумата от 425 (четиристотин двадесет и пет) лева съдебно-деловодни разноски за настоящата инстанция. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.
В законна сила на 24.8.2018г.
570 Административно дело No 359/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ПРИМА КОЛОР ЕООД,
СТИФ - 34 ЕООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.7.2018г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на Община Велинград да се произнесе по искане с вх. № 26-00/481 от 15.03.2018 г. за изменение на ПУП. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Велинград, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 – дневен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на Прима Колор“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ***, представлявано от управителя Ц. К. направените по делото разноски в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лева. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на „Стиф – 34“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.Т. направените по делото разноски в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 27.7.2018г.
571 Административно дело No 360/2018, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО,
НАВИГАТОР 5 ЕООД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.7.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 69/25.03.2016г. на Общински съвет Белово, с което е потвърдено решение №56/26.02.2016г. на Общински съвет Белово. ОСЪЖДА Общински съвет Белово да заплати на кмета на община Белово 860 (осемстотин и шестдесет)лева, разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването с касационна жалба.
572 Административно дело No 361/2018, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.П.П. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.10.2018г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания № 02-130-6500/1421 от 02.02.2018г. на Зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, в частта с която спрямо К.П.П., ЕГН ********** ***, по Заявление за подпомагане от 15.06.2015г. за кампания 2015г. с УИН 13/130715/83835 и УРН 588063, по Схема за обвързано подпомагане за плодове е отказано изпащане на субсидия и са наложени санкции за бъдещ период в размер на 1937,96лв. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136 да заплати на К.П.П., ЕГН ********** ***, сумата от 310,00лв. (триста и десет лв.), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страни за неговото изготвяне.
573 Административно дело No 362/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители Н.С.Н. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.12.2018г.
Отменя Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания, базирани на площ за кампания 2015 с изх. № 02-130-6500/1267 от 02.02.2018 г. на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА, в частта на писмото, с която на Н.С.Н. е отказано изплащане на субсидията по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци /СЗ/ в размер на 34 151.31 лв. и изпраща преписката на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА, който следва да се произнесе при спазване на срока и задължителните указания, дадени в мотивите на настоящото решение. Осъжда Държавен фонд „Земеделие" да заплати на Н.С.Н. разноски по делото в размер на 78,33 лв. /седемдесет и осем лева и тридесет и три стотинки/. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България чрез настоящия съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
574 Административно дело No 363/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Н.Н. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба/искова молба на С.Н. ***, с която се описват факти, отношения между роднини и сделки и действия на администрацията. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 363 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 31.7.2018г.
575 Административно наказателно дело (К) No 364/2018, XI състав ЗАНН: ДАМТН АЛПИ-2010 ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 61/31.01.2018 г., постановено по НАХД № 1545, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
576 Административно дело No 365/2018, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) А.С.А.   Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.С.А., изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 365 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл. 160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 31.5.2018г.
577 Административно дело No 366/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Л.С.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.4.2018г.
Оставя без разглеждане искова молба на лишения от свобода Л.С.А. с ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, с която е предявен иск за обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на условията, в които е поставен от декември 2015 г. откакто е в Затвор Пазарджик, изразяващо се в пренаселеност на килиите, наличието на хлебарки и дървеници в същите, некачественост и некалоричност на храната, в резултат на което са се развалили зъбите му и прекратява адм.д. № 366/2018 г. по описа на Административен Съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на определението делото да се приложи по адм.д. № 308/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик, с оглед евентуалното му послужване по същото.
В законна сила на 22.5.2018г.
578 Административно дело No 367/2018, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВЕЛИ МЕДИКУС ЕООД УПРАВИТЕЛЯ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 10.7.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Весел Албенов Хърльов от гр. Велинград, в качеството му на управител на Медицински център „Вели Медикус“ ЕООД с ЕИК 201748568 против Заповед № 35/05.04.2018 г. на управителя на МБАЛ - Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 367/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 11.8.2018г.
579 Административно дело No 368/2018, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) С.Й.Г. ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА КЪМ МП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 22.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Й.Г. против Заповед № Л/1602 от 30.03.2018 г. на Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 368 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и от съобщаването за неприсъстващите.
В законна сила на 10.7.2018г.
580 Административно наказателно дело (К) No 369/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Г.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 130/09.03.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 100/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
581 Административно наказателно дело (К) No 370/2018, XI състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Н.С.С. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 111/28.02.2018 г., постановено по НАХД № 2356, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
582 Административно наказателно дело (К) No 371/2018, X състав ЗАНН: Здравна инспекция РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР.ПАЗАРДЖИК РОДОПИ АД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 30.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 100 от 22.02.2018г., постановено по а.н.дело №2338 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
583 Административно наказателно дело (К) No 372/2018, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ АГРО ММ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.6.2018г.
Оставя в сила Решение № 114 от 01.03.2018 г., постановено по нахд № 2261/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление №287899-F294947/14.09.2017 г., издадено от заместник директора на Териториална дирекция на НАП Пловдив, с което за нарушение на § 4 от ПР към ЗДДС, във връзка с чл. 176в, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, на основание чл. 180в, ал. 1 от същия закон на „Агро ММ“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лева. Решението е окончателно.
584 Административно дело No 373/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ПРИМА КОЛОР ЕООД,
СТИФ-34 ЕООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 4.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Прима колор“ЕООД ЕИК 112618703 и „Стиф-34“ЕООД ЕИК 201699950 и двете дружества черз адв.К. против мълчалив отказ на Кмета на община- Велинград по искане вх.№ 26-00/481 от 15.03.2018г. за изменение на ПУП. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 373/18 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 19.5.2018г.
585 Административно дело No 374/2018, III състав Закон за защита на потребителите КРЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Крез България“ ЕООД с ЕИК 204174413, с адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов“ – Стройммаркет Крез, представлявано от Костадин Тошев, подадена чрез адв. Р., САК, против Заповед № 1168/21.12.2017 г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите. ОСЪЖДА „Крез България“ ЕООД с ЕИК 204174413, с адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов“ – Стройммаркет Крез, представлявано от Костадин Тошев да заплати на Председателя на Комисията за защита на потребителите направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
586 Административно наказателно дело (К) No 375/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.А.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 132 от 09.03.2018г., постановено по а.н.дело №127 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., в частта с която е потвърдено Наказателно постановление № 18-1006-000002 от 08.01.2018г. на Началник Група в Сектор „Пътна полиция“ на Областна дирекция на МВР Пазарджик, съответно в частта с която на В.А.Т., за нарушение по чл. 103 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100,00лв. и административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 месеца и за нарушение по чл. 105, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 185 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 20,00лв. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на районния съд, при съобразяване на указанията дадени в настоящото решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
587 Административно наказателно дело (К) No 376/2018, X състав ЗАНН: ДИТ БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 103 от 23.02.2018г. постановено по а.н.дело №2360 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на районния съд, при съобразяване на указанията дадени в настоящото решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
588 Административно наказателно дело (К) No 377/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.К.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ПЕЩЕРА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.6.2018г.
Оставя в сила Решение № 43 от 08.03.2018 г., постановено по нахд № 1, по описа на Районен съд Пещера за 2018 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0315-000760/21.11.2017 г., издадено от началника на РУП Пещера към ОД на МВР Пазарджик, с което за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, на основание чл. 179, ал. 3, т. 2 от същия закон на В.К.К. е наложена глоба в размер на 1500 лева. Решението е окончателно.
589 Административно дело No 378/2018, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.И.О. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МЛ. СПЕЦИАЛИСТ БМПО ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.7.2018г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на принудителна административна мярка /репатриране на лек автомобил марка „Нисан“ рег. № РВ0047МТ, паркиран в гр. Пазарджик, ул. „Р.Даскалов“, собственост на А.И.О. ***/ наложена на 23.03.2018 г. от Д.Г. на длъжност младши специалист при Бюджетно мероприятие „Паркинги и охрана“ към Община Пазарджик, по реда на Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудително задържане на МПС без знанието на техните собственици или на упълномощените от тях водачи. ОСЪЖДА Димитър Василев Георгиев на длъжност младши специалист в Бюджетно мероприятие „Паркинги и охрана“ към Община Пазарджик да заплати от бюджета на Община Пазарджик на А.И.О. *** направените по делото разноски в размер на 510 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
590 Административно дело No 379/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.Г.В. ИВАН КОСТОВ ИВАНОВ МЛ. ИНСП. ПК ПРИ РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 1.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.В. ***, подадена чрез адв. Р.К., против Заповед за задържане № 310зз-52 от 27.03.2018 г. на мл. инсп. ПК при РУ на МВР – Панагюрище И. К. И.. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
591 Административно дело No 380/2018, V състав Закон за движението по пътищата В.П.Г. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.7.2018г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0310-000084/06.03.2018 г. на началника на РУП Панагюрище, с която на жалбоподателя, в качеството му на водач на МПС, е наложена мярката по чл. 171, т. 2а, б. б) – Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 11 месеца. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
592 Административно дело No 381/2018, I състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) С.Г.Д. ПЪРВИ СЪСТАВ НА ТЕЛК КЪМ МБАЛ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Г. *** с ЕГН ********** срещу Експертно Решение №0967 от 062 с дата 29.03.2018г. издадено от втори състав на ТЕЛК към МБАЛ Пазарджик АД ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 381/18 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І-ви състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на НЕЛК – София. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.5.2018г.
593 Административно наказателно дело (К) No 382/2018, XI състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК- РАДОСЛАВ БАКЪРДЖИЕВ   Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.6.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила наказателно постановление № 17-1006-003512/27.10.2017 г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ Пазарджик. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-1006-003512/17.10.2017 г. издадено от Началник група към ОД на МВР Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ гр. Пазарджик, с което на Р.С. *** са наложени глоби: по т. 1 в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 20, ал. 1 от ЗДвП и т. 2 за нарушение на чл. 150 от ЗДвП в размер на 200 лв. по повод управляваното от нея на 17.10.2017 г. МПС. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 7.6.2018г.
594 Административно дело No 384/2018, II състав КСО И.П.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1054-12-15#1 от 14.03.2018г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което е потвърдено Разпореждане №12/прот №N01488 от 15.12.2017г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване, в частта му с която на основание чл. 69в, ал. 3 от КСО е отпусната към пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от КСО, добавка от Учителски пенсионен фонд за 7 месеца осигурителен стаж. ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт, за ново произнасяне по Заявление вх. № 2113-12-1530 от 30.08.2017г., подадено от И.П.Т., при съблюдаване на дадените с настоящото решение указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.8.2018г.
595 Административно дело No 385/2018, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация В.А.Х.,
П.Б.П.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 31.5.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.А.Х. *** и П.Б.П. ***, против Решение № 50/22.02.2018 г. на Общински съвет – Велинград, публикувано на 27.02.2018 г. на интернет-страницата на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 385/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 20.7.2018г.
596 Административно дело No 386/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ПРИМА КОЛОР ЕООД,
СТИФ-34 ЕООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 3.7.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Прима колор“ ЕООД, със седалище гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 2 и „Стиф-34“ ЕООД, със седалище гр. Ракитово, ул. „Райна Княгиня“ № 19, против Заповед № 313/14.03.2018 г. на кмета на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 386/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 26.9.2018
Административно дело № 11162/2018
Определение № 11359 от 26.09.2018 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 11162/2018 г. - ОТМЕНЯ определение от 03.07.2018 г. по адм.д.№386/2018 г. на Пазарджишкия административен съд. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
597 Административно дело No 387/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.А.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 31.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Й.А.П.,***, с която се възразява във връзка със започнато производство по събаряне на навес, констатирано с акт № 03/04.04.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 387 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 23.6.2018г.
598 Административно дело No 388/2018, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ "СЪГЛАСИЕ" ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на на Всестранна кооперация „Съгласие“, ЕИК 822116873, със седалище и адрес на управление с. Семчиново, общ. Септември, срещу Заповед №14 от 23.03.2018г. на Зам. кмета на Община Септември ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 388 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
В законна сила на 6.6.2018г.
599 Административно дело No 389/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРО ММ ООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.12.2018г.
Отхвърля жалбата на „Агро – ММ“ ООД против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания, базирани на площ за кампания 2015 с изх. № 02-130-2600/1295 от 02.02.2018 г. на заместник-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, в частта, с която на жалбоподателя е отказано плащане на заявени от него субсидии в общ размер на 9460,31 лв., от които: 5 575, 54 лв. по СЕПП; 1442,51 лв. по ЗДП; 76,67 лв. по мярка 13.2/НП2; 196,74 лв. по СПК и 2168, 85 лв. по схема специално плащане за памук. Осъжда „Агро – ММ“ ООД да заплати на Държавен фонд „Земеделие" 260 /двеста и шестдесет/ лева, представляващи разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България чрез настоящия съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
600 Административно дело No 390/2018, II състав Закон за управление на отпадъците ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Община Септември, ЕИК 000351825, ул. „Ал. Стамболийски, № 37А, представлявана от кмета Марин Василев Рачев, срещу Акт за установяване на публично държавно вземане №08 от 14.11.2017г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите, Пазарджик с който за Община Септември, като собственик на регионално депо за неопасни отпадъци в местността „Горни Башали“, землище гр. Ветрен, са установени задължения общо в размер на 186436,83лв., от които 165784,00лв. непреведени месечни отчисления по чл. 64, ЗУО за 2015г., 2016г. и за месец януари до м. март 2017г., включително и общ размер на дължимата лихва от 20652,83лв., изчислена към 31.07.2017г. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на съобщаването за изготвянето му от страните.
601 Административно наказателно дело (К) No 391/2018, X състав ЗАНН: БАБХ ВАНЬО И ДЕНИ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.6.2018г.
Оставя в сила Решение № 136 от 14.03.2018 г., постановено по нахд № 2292/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 127/29.11.2017 г., издадено от директора на Областна дирекция по безопасност на храните Пазарджик, с което за нарушение на чл. 12, ал. 1 от ЗХ, на основание чл. 42, ал. 2, пр. 1, във връзка с ал. 1 и от същия закон на „Ваньо и Дени“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева. Решението е окончателно.
602 Административно дело No 392/2018, III състав Закон за движението по пътищата П.Л.К. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Л.К. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. К. *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № РД-14-619/27.02.2018 г. издадена от Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА П.Л.К. с ЕГН ********** *** да заплати на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик, направените по делото разноски в размер на 100 /сто/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
603 Административно наказателно дело (К) No 393/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Р.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 19/21.03.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 243/2017 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
604 Административно дело No 394/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Т.Т.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.11.2018г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Т.Т.К. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик на датата 17.02.2016 г. и в периода от 23.02.2018 г. до 31.05.2018 г. Отхвърля до размера на равностойността на 250 000 евро над уважения размер 300 лв., предявения от Т.Т.К. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 250 000 евро, причинени му от незаконосъобразните бездействия и действия на служителите на Затвор – Пазарджик, осъществени по отношение на Т.Т.К. на датата 17.02.2016 г. и в периода от 23.02.2018 г. до 31.05.2018 г. Оставя без разглеждане исковата молба на Т.Т.К. в частта ?, с която е предявен иск за обезщетение за неимуществени вреди в размер на равностойността на 250 000 евро против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Затвор – Пазарджик, по отношение на претендирания период, подлежащ на обезщетение - датата 16.02.2016 г. и периода от 18.02.2016 г. до 22.2.2018 г. и прекратява делото в тази му част. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
605 Административно дело No 396/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.С.Ц. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ СТ. КОМИСАР ЙОРДАН РОГАЧЕВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.6.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на Ц.С.Ц. с ЕГН ********** ***, сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, във връзка с частично отменено наказателно постановление № 16-5313-000826/20.01.2017 г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ иска на Ц.С.Ц. с ЕГН ********** *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от директора – ст. комисар Йордан Рогачев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3 за сумата над 250 /двеста и петдесет/ лева до претендирания размер от 550 /петстотин и петдесет/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на Ц.С.Ц. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 210 /двеста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 13.7.2018г.
606 Административно дело No 397/2018, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.7.2018г.
ОБЯВЯВА по жалба на Община Лесичово, представлявана от кмета Серьожа Даскалов, чрез адв.К. от ПАК нищожност на Решение за налагане на финансови корекции с изх.№ 01-0800/3737 от 06.02.2018г. на „За изпълнителен директор“ – М. ,с което са наложени финансови корекции на Община Лесичово в размер на 7620.00 лв. по ЗУСЕСИФ ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие" да заплати на Община лесичово разноски по делото в размер на 726.00 лева. ИЗПРАЩА административната преписка на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" за ново произнасяне. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република Б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл. 138 АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.12.2018
Административно дело № 11437/2018
РЕШЕНИЕ № 15962 от 19.12.2018 г. по адм. дело № 11437/ 2018 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 452/17.07.2018 г., постановено по адм. дело № 397/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Община Лесичово, разноски по делото в размер на 800 (осемстотин) лв. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
607 Административно дело No 398/2018, I състав ДОПК ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.6.2018г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА административно дело № 398/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне по компетентност. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страна на ответника.
В законна сила на 4.7.2018г.
608 Административно дело No 399/2018, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.7.2018г.
ОТМЯНЯ Заповед № ДС-96/23.03.2018г. на областния управител на област Пазарджик, с която е отменен Акт за публична общинска собственост № 824/21.06.2017г. ОСЪЖДА Областен управител на област Пазарджик да заплати от съответния бюджет на Областна администрация Пазарджик, на община Стрелча разноски по първоинстанционното производство в размер на 200 лева за юрисконсулство възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.8.2018г.
609 Административно наказателно дело (К) No 400/2018, X състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАНАГЮРИЩЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК,
М.Н.К.
Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно наказателното производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление № 17-0310-000121 от 17.03.2017г. на Началника на Районно управление Панагюрище при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с което на М.Н.К., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. чл. 6, т. 1 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. чл. 179, ал.2, във връзка с чл. 179, ал. 1, т.5 от Закона за движението по пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 200,00лв. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0310-000121 от 17.03.2017г. на Началника на Районно управление Панагюрище при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с което на М.Н.К., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. чл. 6, т. 1 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. чл. 179, ал.2, във връзка с чл. 179, ал. 1, т.5 от Закона за движението по пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 200,00лв. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано със съставянето на Акт за установяване на административно нарушение, серия Г, № 366421 от 08.03.2017г., съставен от И.С.А., на длъжност младши автоконтрольор в ОДМВР, Пазарджик Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.6.2018г.
610 Административно дело No 401/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.6.2018г.
ОТМЕНЯ Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера за мандат 2015-2019 г., приет с Решение № 3/26.11.2015 г. на Общински съвет Пещера. ОСЪЖДА Общински съвет Пещера да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 11.7.2018г.
611 Административно дело No 402/2018, IV състав Закон за чужденците в РБ Х.П. НАЧАЛНИК ГРУПА МИГРАЦИЯ ПРИ ОБЛ. ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.П., от Афганистан, с адрес на призоваване „Бусманци“ при Дирекция „Миграция“ на МВР, против Заповед № 312з – 733/01.04.2018 г. на началника на Група „Миграция“ при ОД на МВР – Пазарджик за налагане на административна мярка „Принудително настаняване на чужденец в специален дом за временно настаняване на чужденци при Дирекция „Миграция“. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.9.2018г.
612 Административно наказателно дело (К) No 403/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Н.И.Т. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №125 от 08.03.2018г., постановено по АНД № 2265 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
613 Административно дело No 404/2018, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси СТЕФАНОВ ГРУП-2006 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДГС БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 27.8.2018г.
ОТМЕНЯ определение на съда от 18.06.2018 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание като ЗАЛИЧАВА датата на насроченото съдебно заседание - 10.09.2018 г. от 10.00 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Стефанов груп – 2006“ ЕООД, ЕИК 201465634, със седалище и адрес на управление област Пазарджик, община Белово, с. Сестримо, ул. „Тридесет и осма“ № 31, представлявано от Ц.И.С. против Заповед № РД-07-140/23.03.2018 г., издадена от Директора на ТП ДГС „Белово“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 404/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.12.2018г.
614 Административно дело No 405/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.6.2018г.
Отменя Наредба за реда за упражняване правата на собственик на община Брацигово в търговските дружества с общинско участие в капитала, приета с Решение № 399/08.06.2007 г. на Общински съвет Брацигово, взето с Протокол № 34, изменена и допълнена с Решение № 81/29.05.2008 г. на Общински съвет Брацигово, взето с Протокол № 9. Осъжда Общински съвет Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 19.7.2018г.
615 Административно дело No 406/2018, V състав Закон за чужденците в РБ А.Х.К. НАЧАЛНИК ГРУПА МИГРАЦИЯ ПРИ ОБЛ. ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 31.5.2018г.
Отхвърля жалбата на А.Х.К. против Заповед № 312з – 737/01.04.2018 г. на началника на група „Миграция“ при ОД на МВР – Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена мярката принудително настаняване на чужденец в СДВНЧ за не повече от шест месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 3.7.2018г.
616 Административно дело No 407/2018, II състав Закон за движението по пътищата МАГИ СК ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 26.9.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-1006-000927 от 27. 12.2018г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо С.С.К., ЕГН **********,*** е наложена принудителна мярка – временно спиране от движение на товарен автомобил, влекач модел и марка „ВОЛВО ФХ4Х2Т“ с рег. № А3390КК, собственост на „Маги СК“ ЕООД, ЕИК 204057926, за срок от 3 месеца, като е отнето Свидетелство за регистрация на МПС № 008479639. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 15.10.2018г.
617 Административно дело No 408/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.6.2018г.
Отменя чл. 51 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Панагюрище, приета с Решение № 321/30.03.2017 г., взето с Протокол № 21 на Общински съвет Панагюрище, в частта относно въведеното изискване за притежаване на съответно разрешително по чл. 35 и чл. 67 от ЗУО или на комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда за извършването на дейности по транспортиране на ИУМПС. Отхвърля жалбата на „Рейсър Ауто“ ЕООД в останалата ? част, а именно – жалбата против следните разпоредби от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Панагюрище, приета с Решение № 321/30.03.2017 г., взето с Протокол № 21 на Общински съвет Панагюрище: чл. 21 в частта му, с която се предоставя възможност упълномощени от кмета лица да издават наказателни постановления за нарушения на наредбата, чл. 62, 63, 68 и 72. Осъжда Общински съвет – Панагюрище да заплати на „Рейсър Ауто“ ЕООД разноски по делото в размер на 111,67 лв. (сто и единадесет лева и шестдесет и седем стотинки). Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 19.7.2018г.
618 Административно дело No 409/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Д.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на П.Д.Т. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 40 000 лева за неимуществени вреди, ведно със законната лихва. ОТХВЪРЛЯ искането на ответната – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 10.11.2018г.
619 Административно дело No 410/2018, IV състав Закон за движението по пътищата А.П.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1006-000200/20.04.2018 г. по чл. 171, т. 2а,, б. „а“ от ЗДвП, издадена от Началник Сектор към ОД на МВР, Сектор Пътна полиция Пазарджик, по отношение на А.П.К. ***, представляваща ПАМ по чл. 171, т. 2а,, б. „а“ от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на лек автомобил Мерцедес С 350, с рег. № СВ6371МК за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 10 месеца, като НАМАЛЯВА срока на прилагане на посочената ПАМ на 6 (шест) месеца. ОСЪЖДА Началник Сектор към ОД на МВР, Сектор Пътна полиция Пазарджик да заплати от съответния бюджет на А.П.К. ***, разноски по производството в размер на 10 (десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.8.2018г.
620 Административно дело No 411/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Р.В.,
М.К.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 4.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по жалба на А.Р.В. *** и М.К.В. с ЕГН ********** ***/25.04.2018г.. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 411/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 15.6.2018г.
621 Административно дело No 412/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.П.Р.,
Г.В.С.,
М.Г.Х.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.12.2018г.
Отменя Заповед № 16/20.02.2018 г., издадена от кмета на община Пазарджик, с която е одобрен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ XI- 37 и УПИ X- 38 в кв. 471 по плана на гр. Пазарджик, като с плана за регулация УПИ XI- 37 е преотреден за УПИ XI- 37 - за жил. строителство, а с плана за застрояване е предвидено ново стьпаловидно свързано застрояване с височини 10 м. и 12 м., при запазване на зона „Ц2“, съгласно ОУП и показатели - П заст. 70% , П озел. 30% и Кинт. 3, съгласно означенията и корекциите на приложения проект. Осъжда община Пазарджик да заплати на В.П.Р. разноски по делото в размер на 10 лв. /десет лева/. Осъжда община Пазарджик да заплати на Г.В.С. разноски по делото в размер на 760 лв./седемстотин и шестдесет лева/. Осъжда община Пазарджик да заплати на М.Г.Х. разноски по делото в размер на 610 лв. /шестстотин и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
622 Административно дело No 413/2018, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.Т.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.5.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Т.К. против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 413/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. След влизане в сила на определението делото де се докладва по адм. дело № 79/2018 г., с оглед евентуалната преценка за прилагането му. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 7.6.2018г.
623 Административно дело No 414/2018, IV състав КСО С.Д.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.Б. ***, против Решение № 1012-12-26#1 от 03.04.2018 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик.. ОСЪЖДА С.Д.Б. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ гр. Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
624 Административно дело No 415/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2018г.
ОТМЕНЯ Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера, приета с Решение № 581 от 31.08.2010 г. на Общински съвет Пещера. ОСЪЖДА Община Пещера да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
625 Административно наказателно дело (К) No 416/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК РАФ 12 ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 107/27.02.2018 г., постановено по НАХД № 2092 по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
626 Административно дело No 417/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.К.Т. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.6.2018г.
Осъжда Регионална здравна инспекция - Пазарджик да заплати на Н.К.Т. сума в размер на 257 лв. /двеста петдесет и седем лева/, представляваща обезщетение за имуществени вреди, причинени ? от заплащането на разноски за преписи и на възнаграждение на адвокат, който я е представлявал по нахд № 121/2018 г. по описа на Районен съд - Пазарджик, по което е постановено влязло в сила решение, с което е отменено издаденото срещу Т. Наказателното постановление № 76 изх. № 42 от 11.01.2018 г. на директора на РЗИ Пазарджик. Осъжда Регионална здравна инспекция - Пазарджик да заплати на Н.К.Т. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 24.7.2018г.
627 Административно наказателно дело (К) No 418/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Л.С.П. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 21/21.03.2018 г., постановено по НАХД № 259, по описа за 2017 г. на Районен съд – Панагюрище и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0310-000981 от 24.11.2017 г. на Началника на РУ на МВР Панагюрище, с което на Л.С.П. ***, е наложена глоба в размер на 3000 лева, на основание чл. 179, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, във връзка с чл. 139, ал. 5 от същия закон. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
628 Административно дело No 419/2018, V състав Закон за движението по пътищата ЕР ТРАНС 1 ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР В РУП ПАЗАРДЖИК КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.7.2018г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 18-1818-000011/15.03.2018 г. на началник Сектор в РУП Пазарджик към ОД на МВР – Пазарджик. Осъжда Сектор в РУП Пазарджик към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на „ЕР ТРАНС 1“ ЕООД, с ЕИК 201472326 разноски по делото в размер на 50 лв. /петдесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 15.8.2018г.
629 Административно дело No 420/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.С.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.6.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Т.С.Д., ЕГН **********,***, сумата от 300,00лв.(триста лева), представляваща обезщетение за имуществени вреди от извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а. дело № 2226 по описа на Пазарджишки районен съд за 2017 г. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, ПЛ. „Съединение“, № 3, да заплати на Т.С.Д., ЕГН **********,***, сумата от 300,00лв.(триста лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.12.2018
Административно дело № 9802/2018
630 Административно дело No 421/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ОТМЕНЯ Наредба за управлението на общинските пътища в община Брацигово, приета с Решение № 149/30.10.2008 г. на Общински съвет – Брацигово. ОСЪЖДА Общински съвет – Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване– в 14-дневен срок от съобщението му на страните, че е изготвено, с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България и.
В законна сила на 4.8.2018г.
631 Административно дело No 422/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 27.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при ОП Пазарджик, против Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград в нейната цялост, приета с Решение № 453/20.12.2012 г. ПРЕКРАТЯВА АД № 422 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, който за прокурора тече от днес, а за ОбС Велинград от датата на съобщаване. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.05 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.
В законна сила на 28.7.2018г.
632 Административно дело No 423/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.6.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Живко Пенев, подаден против Наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград, приет с Решение № 302/26.06.2008г. на Общински съвет – Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 423/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА ОбС – Велинград да заплати от съответния бюджет на Община Велинград, в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик, направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на такса за обявление в ДВ в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се – в същия срок, считано от датата на получаване на настоящото определение.
В законна сила на 29.6.2018г.
633 Административно дело No 424/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ Ц.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Ц. Г.“, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Никола Вапцаров“ № 7, против Решение на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ № 13/311/01247/3/01/04/1, с изх. № 01-6500/4674 от 19.02.2018 г. за налагане на финансова корекция на едноличния търговец жалбоподател. ОСЪЖДА ЕТ „Ц. Г.“, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Никола Вапцаров“ № 7, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция гр. София, направените по делото разноски в размер на 750 лева (седемстотин и петдесет лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
634 Административно дело No 425/2018, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Д.Г. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 425/2018г по описа на Административен съд - Пазарджик. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд - Пазарджик и Районен съд - Пазарджик по жалбата на И.Д.Г., изтърпяващ наказание в Затвора град Пазарджик, срещу заповед № 68/23.04.2018 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА на основание чл. 135, ал. 4 от АПК, делото на смесен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на страните.
635 Административно наказателно дело (К) No 426/2018, X състав ЗАНН: РДГ И.И.Л. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 20/21.03.2018г. постановено по НАХД № 247/18 по описа на РС Панагюрище, с което е потвърдено Наказателно постановление № 422 от 14.11.2017г. на Директора на Регионална дирекция по горите гр.Пазарджик, с което на И.И.Л. ***, ЛК № 642760220, издадена на 17.08.2011г. от МВР Па¬зарджик, ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 100 лв. и лишава¬не от право на ловуване за срок от три години на основание чл.84 ал.1 пр.3 от Закона за лова и опазване на дивеча във връзка с чл.43 ал.3 т.1 от същия закон и чл.94 ал.1 от ЗЛОД. Вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 422 от 14.11.2017г. на Директора на Регионална дирекция по горите гр.Пазарджик, с което на И.И.Л. ***, ЛК № 642760220, издадена на 17.08.2011г. от МВР Па¬зарджик, ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 100 лв. и лишава¬не от право на ловуване за срок от три години на основание чл.84 ал.1 пр.3 от Закона за лова и опазване на дивеча във връзка с чл.43 ал.3 т.1 от същия закон и чл.94 ал.1 от ЗЛОД.
636 Административно наказателно дело (К) No 427/2018, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” М.Е.М. АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 52/04.04.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 394/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. Решението е окончателно.
637 Административно наказателно дело (К) No 428/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Т.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 54/10.04.2018 г., постановено по НАХД № 283 по описа за 2017 г. не Районен съд – Пещера. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
638 Административно наказателно дело (К) No 429/2018, XI състав ЗАНН: КЗП ВИП 2005 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.6.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 37/19.03.2018 г., постановено по НАХД № 37, по описа за 2018 год. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
639 Административно наказателно дело (К) No 430/2018, X състав ЗАНН: КЗП ВИП 2005 ООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА ОБЛ. ПЛОВДИВ, СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА НА КЗП Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.7.2018г.
Оставя в сила Решение № 36 от 16.03.2018 г., постановено по нахд № 39/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, с което е потвърдено наказателно постановление № К -040422/08.12.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение на чл. 114, т. 1 от Закона за туризма, на основание чл. 206, ал. 1 от същия закон на „ВИП 2005“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева. Решението е окончателно.
640 Административно наказателно дело (К) No 431/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Т.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 38/20.03.2018 г., постановено по НАХД № 584 по описа за 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
641 Административно дело (К) No 432/2018, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЪРНИЦА С.Р.Ч. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.7.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 62/28.02.2018 г., постановено по гр. дело № 16/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград, в частта му, с която е отменен отказ за издаване на решение по чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността в реални граници на и издаване на скици за следните имоти – имот пл. № 000591 в местн. „Лочките“; имот пл. № 000509 в местн. „Джелджилери“; имот пл. № 000615 в местн. „Кутлата“; имот пл. № 000704 в местн. „Кутлата“ в земл. на с. Сърница, обективиран в писмо изх. № РД 13869/07.10.2016 г. на началника на Общинска служба по земеделие Сърница, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОБЯВЯВА за нищожен отказа за издаване на решение по чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността в реални граници на и издаване на скици за следните имоти – имот пл. № 000591 в местн. „Лочките“; имот пл. № 000509 в местн. „Джелджилери“; имот пл. № 000615 в местн. „Кутлата“; имот пл. № 000704 в местн. „Кутлата“ в земл. на с. Сърница, обективиран в писмо изх. № РД 13869/07.10.2016 г. на началника на Общинска служба по земеделие Сърница. ОТМЕНЯ решение № 62/28.02.2018 г., постановено по гр. дело № 16/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград, в частта му, с която е оставено без уважение и искането на С.Р.Ч. с ЕГН ********** ***, да бъде задължена Общинска служба земеделие гр. Сърница да издаде исканите документи решение по чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ и скици за процесните имоти, респективно и да бъде задължен да нанесе промени в КВС. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по заявление № РД-13-234/25.02.2016 г. от С.Р.Ч., при спазването на указанията по тълкуването и прилагането на закона дадени в мотивите на настоящото решение, едномесечен срок от получаване на административната преписка. ОСТАВЯ В СИЛА решението в частта му за разноските. Решението е окончателно.
642 Административно дело No 433/2018, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) А.С.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 433/2018 г., по описа на Административен съд Пазарджик. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 433/2018 г. на Административен съд Пазарджик, към адм. д. № 365/2018 г. на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.5.2018г.
643 Административно дело No 434/2018, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Ю.С. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Ю.С., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Заповед № Л-1906/20.04.2018 г. на Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Съгласно чл. 62, ал. 3, изречение последно от ЗИНЗС, решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 6.8.2018г.
644 Административно наказателно дело (К) No 435/2018, X състав ЗАНН: КЗП ВИП 2005 ООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА ОБЛ. ПЛОВДИВ, СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА НА КЗП Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.7.2018г.
Оставя в сила Решение № 35 от 15.03.2018 г., постановено по нахд № 38/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, с което е потвърдено наказателно постановление № К-0045281/08.12.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение на чл. 114, т. 1 от Закона за туризма, на основание чл. 206, ал. 1 от същия закон на „ВИП 2005“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева. Решението е окончателно.
645 Административно дело No 436/2018, I състав Закон за движението по пътищата С.Д.П. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на на С.Д.П. с ЕГН ********** *** чрез адв.В. САК против Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0310-000126/08.04.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Пазарджик, РУ Панагюрище. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването. На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 25.10.2018г.
646 Административно наказателно дело (К) No 437/2018, XI състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ С.Н.К. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 139 от 16.03.2018 г., постановено по НАХД № 2034/2017 г. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
647 Административно наказателно дело (К) No 438/2018, XI състав ЗАНН: ИААА Д.Г.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 146/21.03.2018 г., постановено по НАХД № 147 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
648 Административно наказателно дело (К) No 439/2018, X състав ЗАНН: БАБХ ХЕБЪР КООП АД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 162 от 27.03.2018 г., постановено по НАХД № 11/2018 г. по описа на РС Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
649 Административно дело No 440/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.В.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 1.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.В.П. *** против Заповед № 255/13.04.2018 г. на кмета на Община Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 440/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от ответната страна.
В законна сила на 12.10.2018г.
650 Административно дело No 441/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.А.Х. ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ,
МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДЪРЖАВАТА,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.7.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 2560/03.05.2018 г., подадена от Х.А.Х., понастоящем в Затвора гр. Ловеч против Европейския съюз, Република България, Министерство на правосъдието и ГД „Изпълнение на наказанието“, с която се претендира обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 4 000 000 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 441/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 24.7.2018г.
651 Административно дело No 442/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Г.С.Д. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Г.С.Д., ЕГН **********, против Заповед № 10-1006-000187/01.04.2018г. на началник група сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик, с която на основание чл. 171, т. 1, б. "б" от ЗДвП е постановено временно отнемане на свидетелството му за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.8.2018г.
652 Административно наказателно дело (К) No 443/2018, X състав ЗАНН: ДИТ ГЕРМИТ 73 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 142 от 19.03.2018г., постановено по а.н.дело №78 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
653 Административно дело No 445/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 445 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за протестиращата страна и 7-дневен срок от получаване на съобщението за ответника пред ВАС. ОСЪЖДА Общински съвет Лесичово да заплати на ОП Пазарджик направените разноски по делото в размер на 20 лева.
В законна сила на 5.10.2018г.
654 Административно дело No 446/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 12.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 446 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за протестиращата страна и 7-дневен срок от получаване на съобщението за ответника пред ВАС. ОСЪЖДА Общински съвет Лесичово да заплати на ОП Пазарджик направените разноски по делото в размер на 20 лева.
В законна сила на 5.10.2018г.
655 Административно дело No 447/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.9.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев, подаден против Наредба за обществения ред в община Лесичово, приета с Решение № 226/29.06.2012 г. на Общински съвет – Лесичово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 447/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Лесичово да заплати от съответния бюджет на Община Лесичово в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на такса за обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщение за настоящото определение.
В законна сила на 5.10.2018г.
656 Административно дело No 448/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.7.2018г.
Отменя Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Септември, приета с Решение № 375/23.04.2013 г. на Общински съвет Септември, взето с Протокол № 24. Осъжда Общински съвет Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 21.8.2018г.
657 Административно дело No 449/2018, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.М.Й. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Д-182/03.05.2018 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик, с която на Е.М.Й. е наложено Дисциплинарно наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия“. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗИНЗС решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
В законна сила на 22.5.2018г.
658 Административно дело No 450/2018, I състав Закон за социално подпомагане А.А.Р. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 3.7.2018г.
Отменя по жалба на А.А.Р. с ЕГН ********** *** писмо с изх. № 13-94А-00-0490/26.04.2018 г. на директора на РДСП Пазарджик като незаконосъобразно. Връща администиративната преписка на директора на РДСП Пазарджик за произнасяне. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 25.7.2018г.
659 Административно дело No 451/2018, IV състав Закон за движението по пътищата К.Г.К. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.10.2018г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 18-0367-000032/07.02.2018 г. на началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград, по отношение на К.Г.К. ***, представляваща „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 11 (единадесет) месеца“, като намалява срока на прилагане на посочената ПАМ на 6 (шест) месеца. Осъжда началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград да заплати от съответния бюджет на К.Г.К. ***, разноски по производството в размер на 305 (триста и пет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.11.2018г.
660 Административно дело No 452/2018, II състав Закон за движението по пътищата Д.К.К. НАЧАЛНИК ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1006-000224 от 23.04.2018г., издадена от Асен Сашев Гешев, на длъжност Началник Сектор „Пътна полиция“ в Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Д.К.К., ЕГН **********,*** е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на пътно превозно средство мотопед „Джилера-Рънър 50“, с рег. № РА0239Р за срок от десет месеца, като са иззети Свидетелство за регистрация на МПС № 007562134 и един брой регистрационна табела на мотопед РА0239Р, съобразно допуснатата конкретизация на жалбата в съдебно заседание на 01.06.2018г. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, да заплати на Д.К.К., ЕГН **********,***, сумата от 490,00лв. (четиристотин и деветдесет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 30.10.2018г.
661 Административно дело No 453/2018, IV състав Закон за движението по пътищата Д.К.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата Д.К. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1006-000223/23.04.2018 г. по чл. 171, т.1, б. „б“ от Закона за движение по пътищата на Началник сектор към ОД на МВР Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
662 Административно наказателно дело (К) No 454/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Г.С.Г., ЕГН **********,***, подадена чрез валидно упълномощен адвокат – Е.,***, офис 403-404 против Решение № 131 от 09.03.2018 г., по адм. дело № 97/2018 г. на Районен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 454/2018 г., по описа на Административен съд – Пазарджик, ХI състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в седемдневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 21.6.2018г.
663 Административно дело No 455/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.А.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.6.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Г.А.Г. с ЕГН ********** ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 500 /петстотин/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.А.Г. с ЕГН ********** ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 50 000 /петдесет хиляди/ лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
664 Административно наказателно дело (К) No 456/2018, X състав ЗАНН: НАП ЕКОВИТА ООД ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ-ПАЗАРДЖИК В ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.7.2018г.
Оставя в сила Решение № 170 от 29.03.2018 г., постановено по нахд № 278/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 292935-F337099/17.10.2017 г., издадено от директора на Офис /дирекция/ за обслужване – Пазарджик в ТД на НАП Пловдив, с което за нарушение на чл. 201, ал. 1, във връзка с чл. 195, ал. 1 от ЗКПО, на основание чл. 261, ал. 1 от същия закон на „Ековита“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Решението е окончателно.
665 Административно наказателно дело (К) No 457/2018, X състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК АР ЕС ЕЙ - ТРАНСПОРТ ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.7.2018г.
Оставя в сила Решение № 158 от 27.03.2018 г., постановено по нахд № 1621/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 33-0000103/26.07.2017 г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ Пазарджик, с което за нарушение на чл. 10, § 5, б. „а“, ii), предл. 2 от Регламент № 561/2006 г. на „Ар Ес Ей Транспорт“ ЕООД на основание чл. 104, ал. 7, предл. последно от Закона за автомобилните превози е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева. Решението е окончателно.
666 Административно наказателно дело (К) No 458/2018, X състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Р.Д.Ч. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 43/04.04.2018 г. постановено по н.а.х. дело № 103/18 г. по описа на Районен съд гр. Велинград . Решението е окончателно.
667 Административно наказателно дело (К) No 459/2018, XI състав Други по ЗАНН М.К. РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-ВЕЛИНГРАД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40/29.04.2018г., постановено по АНД 636/2017г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
668 Административно наказателно дело (К) No 460/2018, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК ДЕНИС 73 ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 47 от 13.04.2018г., постановено по а.н.дело №366 по описа на Районен съд Велинград за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
669 Административно дело No 461/2018, VI състав Закон за защита от дискриминация И.Р.И. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №169 от 23.04.2018г. на Комисията за защита от дискриминация. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването.
670 Административно дело No 463/2018, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Е.М.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.12.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-130-РД/141 от 28.11.2017г. на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“, Пазарджик, с която е отказано да бъде финансирано заявление на Е.М.М. с УИН 13/06/3/0/03754 от 12.08.2016г., с УРН 420434. ВРЪЩА административната преписка на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“, Пазарджик за произнасяне по Заявление на Е.М.М. с УИН 13/06/3/0/03754 от 12.08.2016г., с УРН 420434, при спазване на указанията по прилагане на закона дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136 да заплати на Е.М.М., ЕГН : **********,***, сумата от 460,00лв. (четиристотин и шестдесет лв.), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страни за неговото изготвяне.
671 Административно наказателно дело (К) No 465/2018, X състав Други по ЗАНН И.В.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 26 от 17.04.2018г., постановено по а.н.дело №42 по описа на Районен съд Панагюрище за 2018 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на районния съд, при съобразяване на указанията дадени в настоящото решение.
672 Административно дело No 466/2018, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БРАЦИГОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Брацигово против Решение за налагане на финансова корекция № 01-0800/3705 от 21.12.2017 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ направените по делото разноски в размер на 700 (седемстотин) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
673 Административно наказателно дело (К) No 467/2018, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ Т.-В.М. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.7.2018г.
Оставя в сила Решение № 166 от 28.03.2018 г., постановено по нахд № 2260/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 287904-F294949/14.09.2017 г., издадено от заместник директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите Пловдив, с което за нарушение на чл. 176в, ал. 1, т. 3 от ЗДДС на ЕТ „Тимагро-Васил Марин“ на основание чл. 180в, ал. 1 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лева. Решението е окончателно.
674 Административно наказателно дело (К) No 469/2018, XI състав ЗАНН: ДКСБТ А.Т.Г. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на А.Т.Г. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Н.М. против решение № 120 от 02.03.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 2222/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х. дело № 469/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.7.2018г.
675 Административно наказателно дело (К) No 470/2018, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” ДИРЕКЦИЯ МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ В ЦМУ НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ТРАКИЙСКА ЛОЗА ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.7.2018г.
Оставя в сила Решение № 128 от 09.03.2018 г., постановено по нахд № 1178/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 125/25.04.2017 г., издадено от директора на дирекция “Митническо разузнаване и разследване” в Централното митническо управление на Агенция “Митници”, с което за нарушение на чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове, на „Тракийска лоза“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС, във връзка с чл. 126 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките предмет на нарушението – 6 900 литра червено вино и 9 413 литра розе. Решението е окончателно.
676 Административно дело No 472/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 28.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Н.Н.А., с ЕГН **********, изтърпяващ наказание в Затвора Пазарджик за отвод на съдията докладчик по настоящото дело. В тази част определението не подлежи на обжалване. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Н.Н.А., с ЕГН **********, изтърпяващ наказание в Затвора Пазарджик с искане Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, София и „Български пощи“ ЕАД, гр. София да бъдат осъдени солидарно да му заплатят сумата от 10000,00лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от ищеца, изразяващи се в безсъние, безсилие, болки, нерви, гняв, яд и нежелание за живот. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 472 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. В тази част, определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, с частна жалба в седем дневен срок от съобщаването на страната. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
В законна сила на 14.7.2018г.
677 Административно дело No 474/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Ч. КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 210 АЛ.1 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 3.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С. Реджеп Ч. срещу Решение № 12 от 27.03.2018 г. на Комисия по чл. 210 от ЗУТ при община Сърница, назначена със Заповед № 125/20.02.2018г. ОСЪЖДА С. Реджеп Ч. ***, сумата 100 /сто/ лева – възнаграждение за юрисконсулт. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
678 Административно наказателно дело (К) No 475/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ ИЗОЛА БИЛДИНГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 47/28.03.2018 г., постановено по НАХД № 416 по описа за 2017 г. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
679 Административно наказателно дело (К) No 476/2018, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ Т.А.И. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 55/13.04.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 389/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. Решението е окончателно.
680 Административно дело No 477/2018, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Б.К.Ч. ПЕТЪР КРЪСТЕВ БАРАБАРОВ МЛ. АВТОКОНТРОЛЬОР В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Б.К.Ч., ЕГН **********,*** с посочен съдебен адрес ***, срещу Заповед за задържане на лице № 133 от 23.03.2018г., издадена от Петър Кръстев Барабаров, на длъжност мл. автоконтрольор в Сектор „Пътна полиция“, при Областна дирекция на МВР, Пазарджик. ОСЪЖДА Б.К.Ч., ЕГН **********,***, да заплати на Областна Дирекция на МВР, Пазарджик, сумата от 400,00лв. /четиристотин лв./, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсулска защита Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на съобщаването за изготвянето му от страните.
681 Административно дело No 478/2018, II състав Закон за движението по пътищата Д.С.Я. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.7.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0367-000356 от 16.12.2017г. на Началник група в Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Д.С.Я., ЕГН **********,*** е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на моторно превозно средство за срок от дванадесет месеца, като е отнето Свидетелство за регистрация на МПС № 008499193 и два броя регистрационни табели с № РА0068КВ. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на Д.С.Я., ЕГН **********,***, сумата от 460,00лв. (четиристотин и шестдесет лв.), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото
В законна сила на 14.8.2018г.
682 Административно дело No 479/2018, III състав Закон за движението по пътищата Н.Х.К. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.9.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Х.К. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Ч. *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 18-0315-000023/15.03.2018 г. на Началник РУП Пещера към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 20.10.2018г.
683 Административно дело No 480/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Н.Х.К. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Н.Х. К., с адрес: ***, чрез валидно упълномощен адвокат Ж.Ч., против Заповед № 18-0315-000022/15.03.2018 г. на началник РУП Пещера към ОДМВР Пазарджик, с която е наложена ПАМ по чл. 171, т. 1 буква „б“ от ЗДвП - временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 13.11.2018г.
684 Административно дело No 481/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Н.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.7.2018г.
Отменя Заповед № 1006з-196/20.04.2018 г. на началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Пазарджик, с която на Д.Н.К. в качеството му на държавен служител – „младши автроконтрольор“ в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ на сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от три месеца. Осъжда сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Пазарджик да заплати на Д.Н.К. разноски по делото в размер на 610 лв. /шестстотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 28.8.2018г.
685 Административно дело No 482/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи К.В.Р. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1006з – 195 от 19.04.2018 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик, на К.В.Р. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 30.10.2018г.
686 Административно дело No 483/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ И.М. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 30.10.2018г.
ОСЪЖДА Агенция Митници, представлявана от своя директор, да заплати на ЕТ „И.М.“, ЕИК 825129434, обезщетение в размер на 800 (осемстотин) лева, представляващи разноски по АНД № 175/2017 г. на Районен съд Велинград и КАНД № 870/2017 година на Административен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 233/27.03.2017 г. на началник на Митница Пловдив, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 16.05.2018 г./датата на завеждане на исковата молба/до окончателното й изплащане. ОТХВЪЛЯ иска на ЕТ „И.М.“, ЕИК 825129434 срещу Агенция Митници, представлявана от своя директор, за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 194,28 лв., представляващо лихвата, за периода от датата на превеждане на сумата от 2000 лева депозит, съответстваща на наложената имуществена санкция на търговеца, на 06.04.2017г., до датата на връщане на същата на 20.03.2018г. ОТХВЪЛЯ иска на ЕТ „И.М.“, ЕИК 825129434 срещу Агенция Митници, представлявана от своя директор, за заплащане на законна лихва върху присъдената сума, от влизане в сила на решението, с което е отменено наказателното постановление /09.11.2017г./ до завеждане на исковата молба /16.05.2018г./ . ОСЪЖДА Агенция Митници, представлявана от своя директор, да заплати на ЕТ „И.М.“, ЕИК 825129434, направените по настоящото дело разноски в размер на 360 (триста и шестдесет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
687 Административно наказателно дело (К) No 484/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.6.2018г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № № 161/27.03.2018г., постановено по АНД № 2357/2017г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено Наказателно постановление № 131302468/07.05.2015г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Бат Секюрити“ ЕООД, с ЕИК***, със седалище и адрес на управление гр. София, район Надежда, ***, срещу Наказателно постановление № 131302468/07.05.2015г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по жалбата на „Бат Секюрити“ ЕООД, с ЕИК***, със седалище и адрес на управление гр. София, район Надежда, ***, срещу Наказателно постановление № 131302468/07.05.2015г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик. Решението е окончателно.
688 Административно дело No 485/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.7.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик подадена против разпоредбите на чл. 6, ал. 4 и чл. 33, ал. 7, изр. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 16/17.12.2015г. на Общински съвет – Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 485/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Велинград да заплати от съответния бюджет на Община Велинград, в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на държавна такса за обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в същия срок от датата на съобщаването на настоящото определение, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 17.7.2018г.
689 Административно дело No 486/2018, III състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 486/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийски районен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
690 Административно наказателно дело (К) No 487/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Н.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 167/28.03.2018 г., постановено по НАХД № 1793 по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
691 Административно наказателно дело (К) No 488/2018, X състав Други по ЗАНН М.Г.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 000655 от 04.04.2017г. на Началника на Районно управление Пазарджик при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с което на М.Г.Ц., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. чл. 28, ал.1 от ЗНССПЕЕН112, и на основание чл. 37 от ЗНССПЕЕН112, е наложено административно наказание глоба в размер на 1000,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
692 Административно дело No 489/2018, III състав КСО Й.К.Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.7.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 1012-12-131#1 от 25.10.2016 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № ЕГН, Р-2140-12-314/10.09.2016 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Директора на ТП на НОИ Пазарджик да заплати на Й.К.Р. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на общо 1610 /хиляда шестстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 26.7.2018г.
693 Административно дело No 490/2018, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.А.Х. УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 8.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на д-р В.А.Х. с ЕГН ********** *** против заповед № 70/15.04.2018 г. на управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение гр. Велинград“ ЕООД гр. Велинград. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ особеното искане на д-р В.А.Х. с ЕГН ********** ***, за спиране на предварителното изпълнение на заповед № 70/15.04.2018 г. на управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение гр. Велинград“ ЕООД гр. Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 490/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.6.2018г.
694 Административно дело No 491/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.7.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Живко Пенев, подаден против разпоредбите на чл. 6, ал. 4 и чл. 33, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 491/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Ракитово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева за обнародване в Държавен вестник. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и в 7-дневен срок от съобщаването му на неприсъстващите страни, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 18.7.2018г.
695 Административно дело No 495/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 10.10.2018г.
На основание чл. 159, т. 3 от АПК, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадения протест от ОП Пазарджик, против чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата за собственост на Община Пазарджик на търговските дружества приети с Решение № 4 от 07.02.2008 г. на ОбС Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА АД № 495/2018 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда не е окончателно, то подлежи на протест и на жалба в 7-дневен срок пред ВАС. Съдът счита, че своевременно е направено искането за присъждане на разноски в размер на 20 лева, направени от страна на ОП Пазарджик за обнародване на съобщение в ДВ, с оглед на което ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА ОбС Пазарджик да заплати на ОП Пазарджик сума в размер на 20 лева, представляваща разноски по настоящето производство. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 18.10.2018г.
696 Административно дело No 496/2018, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Х.А.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Разпореждане от 31.5.2018г.
Отхвърля искането, подадено на основание чл. 276 и следващите от ЗИНЗС от лишения от свобода Х.А.С., който твърди, че има проблеми със сърцето, страда от асма, на нервна почва му капят космите по тялото, има рецепта за 100 лв., която не може да изпълнена от близките му, които са извън страната, като и че въпреки всичко това не го извеждат на преглед, като исканията му са да бъде задължен ответника да осигури закупуването на необходимите лекарства и да бъде изведен на преглед в подходящо лечебно заведение извън Затвор Пазарджик. Разпореждането подлежи на обжалване в 3 – дневен срок от обявяването му пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик. Препис от разпореждането да се изпратят незабавно по факса на Началника на Затвор Пазарджик, на молителя както и на процесуалния му представител.
В законна сила на 6.7.2018г.
697 Административно наказателно дело (К) No 498/2018, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Д.Ю.С. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 6.7.2018г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 920/15.05.2018 г., постановено по адм. дело № 320/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, вместо което постановява: ОТХВЪРЛЯ искането по чл. 276 и следващите от ЗИНЗС от лишения от свобода Д.Ю.С., ЕГН**********,***, а именно: да бъде задължен органът по изпълнение на наказанието да прекрати бездействието си, представляващо нарушение на забраната по чл. 3 от ЗИНЗС, за осигуряване на медицинско обслужване. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.7.2018г.
698 Административно дело No 500/2018, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ М.П.Н.,
И.П.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.5.2018г.
Изпраща административно дело № 500 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. по подсъдност на Районен съд Пазарджик. Прекратява административно дело № 500 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г., като съдебно производство със съответния номер, висящо пред Административен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
699 Административно дело No 501/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.И.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.10.2018г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на С.И.Д. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Арест – Пазарджик в периода от 14.05.2014 г. до 18.06.2014 г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата, на която настоящето решение стане окончателно. Отхвърля до размера 5 000 лв. над уважения размер 300 лв., предявените от С.И.Д. искове против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 5 000 лв., ведно със законната лихва за забава, считано от 21.01.2018 г. (датата на завеждане на исковата молба) до окончателното изплащане на сумата, причинени му от незаконосъобразните бездействия и действия на служителите на Арест – Пазарджик, осъществени по отношение на С.И.Д. в периода от 14.05.2014 г. до 18.06.2014 г. Оставя без разглеждане исковата молба на С.И.Д. в частта ?, с която е предявен иск за обезщетение за неимуществени вреди в размер на 5 000 лв. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Арест – Пазарджик, по отношение на претендирания период, подлежащ на обезщетение от 19.06.2014 г. до 05.06.2018 г., ведно със законната лихва от 21.01.2018 г. (датата на завеждане на исковата молба) до окончателното изплащане на сумата и прекратява делото в тази му част. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
700 Административно дело No 502/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.И.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ без уважение искането за отвод на съдията-докладчик по делото. ВРЪЩА искова молба вх. № 2898/21.05.2018 г., подадена от С.И.Д. ***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му заплати сума в размер на 25 000 лева за настъпили неимуществени вреди за престоя му в Затвора гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 502/2018 по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.9.2018
Административно дело № 10859/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11308 от 26.09.2018 г. на ВАС София, Четвърто отделение по адм. д. № 10859/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение №804 от 25.06.2018 година по адм. д. №502/2018г. на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 26.9.2018г.
701 Административно дело No 503/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.А.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 26.6.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на Х.А.С., ЕГН **********, изтърпяващ наказание в Затвора в гр. Пазарджик, с която предявява иск срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за заплащане на обезщетение от 50 000 лева за неимуществени вреди, търпени в период от 01.08.2018г. до 31.05.2018г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на делото до крайното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 503/2018 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 10.10.2018
Административно дело № 10874/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12134 от 10.10.2018 г. по адм. дело № 10874/2018 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ определение № 815 от 26.06.2018 г. по адм. дело № 503/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия състав на Административен съд- Пазарджик за продължаване на производството. Определението не подлежи на обжалване.
702 Административно дело No 504/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Н.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.6.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на К.Н.П., с адрес ***, с която предявява иск срещу Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пазарджик, в лицето на земеделска комисия за възстановяване на земи, в лицето на Министерство на земеделието, храните и горите, за заплащане на обезщетение от 108 600 лева за имуществени вреди, съгласно план сметка. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 504/2018 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 7.7.2018г.
703 Административно дело No 505/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.И.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на А.И.В. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 50 000 лева за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ искането на ответната - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
704 Административно дело No 506/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Е.Г.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ без уважение искането за отвод на съдията-докладчик по делото. ВРЪЩА искова молба вх. № 2923/21.05.2018 г., подадена от Е.Г.А., в момента в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му заплати сума в размер на 50 000 лева за настъпили неимуществени вреди за престоя в ареста и в затвора в гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 506/2018 по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.10.2018
Административно дело № 10857/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12109 от 10.10.2018 г. на ВАС София, Трето отделение по адм. д. № 10857/2018 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Е.Г. А. срещу определение № 802/25.06.2018 г. по адм. дело № 506/2018 г. по описа на Административния съд-Пазарджик в частта, в която е било оставено без уважение искането му за отвод на съдията-докладчик. ОСТАВЯ В СИЛА определението в останалата част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението пред петчленен състав на Върховния административен съд в частта, в която частната жалба е оставена без разглеждане. В останалата част определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.11.2018г.
705 Административно наказателно дело (К) No 507/2018, XI състав ЗАНН: НАП ЕТ С.А.-7. ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 156/26.03.2018 г., постановено по НАХД № 279 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
706 Административно дело No 510/2018, V състав Закон за движението по пътищата С.Н.М. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.7.2018г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0310-000157/07.05.2018 г. на началника на РУП Панагюрище, с която на жалбоподателя, в качеството му на водач на МПС, е наложена мярката по чл. 171, т. 2а, б. б) – Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 11 месеца. Осъжда РУП Панагюрище към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на С.Н.М. разноски по делото в размер на 410 лв. /четиристотин и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 30.10.2018
Административно дело № 13108/2018
С определение № 13148 от 30.10.2018 г. по адм. дело № 13108/2018 г. на ВАС - ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело №13108/2018 г. на Върховния административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването.
В законна сила на 13.8.2018г.
707 Административно дело No 511/2018, II състав Закон за движението по пътищата Л.С.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 18-1006-000201 от 10.04.2018г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Л.С.К., ЕГН ********** *** е наложена принудителна мярка - прекратяване на регистрацията на МПС, лек автомобил „Пежо 206 1.1 И“ с рег. № РА 4873КК за срок от шест месеца и са иззети Свидетелство за регистрация на МПС № 008980824 и два броя табели РА4873КК Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
708 Административно дело No 512/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.М.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ СТ. КОМИСАР ЙОРДАН РОГАЧЕВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.7.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на В.М.Н. с ЕГН ********** ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, както и законна лихва за забава в размер на 5.60 лева /пет лева и шестдесет стотинки/, считано от деня на влизане в сила на съдебното решение – 13.04.2018 г. до датата на завеждане на исковата молба – 22.05.2018г. ОТХВЪРЛЯ иска на В.М.Н. с ЕГН ********** *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размера над 500 лева /петстотин/ до размера от 2500 лева /две хиляди и петстотин/, както и лихвата за забава в размера над 5.60 лева /пет лева и шестдесет стотинки/ до сумата в размер на 29.17 лева /двадесет и девет лева и седемнадесет стотинки/. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на В.М.Н. с ЕГН ********** ***, сумата от 1000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на В.М.Н. с ЕГН ********** *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик за заплащане на законна лихва за забава върху обезщетението за имуществени вреди за сумата от 11.67 лева /единадесет лева и шестдесет и седем стотинки/ за периода от деня на влизане в сила на съдебното решение – 13.04.2018 г. до датата на завеждане на исковата молба – 22.05.2018г. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на В.М.Н. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 180 /сто и осемдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 18.12.2018
Административно дело № 10324/2018
РЕШЕНИЕ № 15840 от 18.12.2018 г. по адм. дело № 10324/ 2018 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ решение № 448/09.07.2018 г., постановено по адм. д. № 512/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в ЧАСТТА, с която е осъдена Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Пазарджик да заплати на В. Н. сума в размера от 300 лева до 1000 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, изразяващи се в заплатени разноски във връзка с обжалването по съдебен ред на Наказателно постановление № 17-0367-001550/27.11.2017 г., издадено от началника на група към ОДМВР - Пазарджик, РУ - Велинград, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от В. Н. иск срещу Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Пазарджик, с който се претендира обезщетение за сумата от 300 лв. до 1000 лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, за претърпени имуществени вреди, представляващи направени от ищеца разноски във връзка с обжалването по съдебен ред на Наказателно постановление № 17-0367-001550/27.11.2017 г., издадено от началника на група към ОДМВР - Пазарджик, РУ - Велинград. ОТМЕНЯ решение № 448/09.07.2018 г., постановено по адм. д. № 512/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в ЧАСТТА, с която е осъдена Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Пазарджик да заплати на В. Н. сума в размера от 300 лева до 500 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-0367-001550/27.11.2017 г., издадено от началника на група към ОДМВР - Пазарджик, РУ - Велинград, както и в ЧАСТТА, с която е осъдена Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Пазарджик да заплати на В. Н. законна лихва за забава в размер на 5,60 лева, считано от деня на влизане в сила на съдебното решение – 13.04.2018 г. до датата на завеждане на исковата молба – 22.05.2018 г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от В. Н. иск срещу Областна дирекция на Министерство
709 Административно дело No 513/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.И.Ц. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на Ж.И.Ц., сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД № 1991/2012 год. по описа на Районен съд - Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 22.05.2018 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ предявения от Ж.И.Ц. срещу Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик иск за присъждане на мораторна лихва от 22.05.2015 г. до 22.05.2018 г. върху обезщетението за имуществени вреди. ОТХВЪРЛЯ предявения от Ж.И.Ц. срещу Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик иск за присъждане на обезщетение в размер на 3500 лева за неимуществени вреди, претърпени от незаконосъобразното наказателното постановление, ведно със законната лихва от 22.05.2015г. до 22.05.2018г. в размер на 1067,17 лева и законната лихва от датата на завеждане на делото до крайното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на Борис Николаев Златков от гр. Пазарджик сумата от 27 (двадесет и седем) лева за направените по настоящото дело съдебно-деловодни разноски, от които 17 лева за адвокатско възнаграждение и 10 дела за държавна такса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
710 Административно наказателно дело (К) No 514/2018, X състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 181 от 05.04.2018г., постановено по а.н.дело №77 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
711 Административно наказателно дело (К) No 515/2018, XI състав ЗАНН: ИААА ЧЕПИНО АВТОТРАНСПОРТ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 49/19.04.2018г., постановено по АНД № 63/2018 г. по описа на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
712 Административно дело No 516/2018, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Б.Т.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Б.Т.Г., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 03-1690-РД/684 от 23.11.2016г., на Директора на Областна Дирекция Пловдив на Държавен Фонд „Земеделие“, с която е наредено да се преустанови плащането по Проект № 13/141/10939, одобрен със Заповед № 03-130-РД/53 от 23.04.2013г. на Директора на Областна Дирекция Пазарджик на ДФ „Земеделие“. ОСЪЖДА Б.Т.Г., ЕГН **********,***, да заплати на Държавен Фонд „Земеделие“, сумата от 500,00лв.(петстотин лв.), представляващи възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.12.2018
Административно дело № 11917/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 511/03.08.2018 г., постановено по адм. дело № 516/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.12.2018г.
713 Административно дело No 517/2018, II състав Закон за движението по пътищата Б.И.К. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Б.И.К., ЕГН ********** *** срещу Заповед № 18-5313-00006 от 18.04.2018г. на Началник група в Сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо К. е наложена принудителна мярка - прекратяване на регистрацията на ППС, товарен автомобил „Мерцедес 207“ с рег. № РА 6217 ВХ за срок от единадесет месеца и са иззети Свидетелство за регистрация на МПС № 007445137 и два броя регистрационни табели. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 517 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
В законна сила на 11.7.2018г.
714 Административно наказателно дело (К) No 518/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.И.Д. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 90/16.02.2018г., постановено по АНХД № 1702/17 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
715 Административно наказателно дело (К) No 520/2018, X състав ЗАНН: ДАМТН АЛПИ-2010 ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение 206/19.04.2018. , постановено по АНХД № 1528/17г. по описа на РС Пазарджик, като вместо това П О С Т А Н О В Я В А : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КГ-2041 от 20.07.2017 г., издадено от Валтер Тихомиров Василев в качеството му на заместник-председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на основание чл.34 ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух на „АЛПИ- 2010" ООД е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 10 000 лева за извършено нарушение на чл.8 ал.2 от ЗЧАВ във вр. с чл.6 т.1, Приложение № 1 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
716 Административно дело No 522/2018, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.Т.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 3.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Т.К. *** против Заповед № 45/25.04.2018 г. на Кмета на Община Лесичово. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 522/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Прекратява делото
717 Административно дело No 523/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.С.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 27.7.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на К.С.В. против Заповед № 576/04.05.2018 г. на кмета на община Велинград. Прекратява административно дело № 523 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на кмета на община Велинград.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 29.10.2018
Административно дело № 12868/2018
С определение № 13083 от 29.10.2018 г. по адм. дело № 12868/2018 г. на ВАС -ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от К.С.В. против определение № 925 от 27.07.2018 г., постановено по адм.д. № 523/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. д. № 12868/2018 г. по описа на Върховен административен съд, второ отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в седем дневен срок пред петчленен състав на Върховен административен съд.
В законна сила на 15.8.2018г.
718 Административно дело No 524/2018, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Ч.С.Ч.,
Б.А.П.,
Е.Н.Я.,
Р.С.С.,
А.И.К.,
А.Г.Ш.,
М.Г.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ч.С.Ч., Б.А.П., Е.Н.Я., Р.С.С., М.Г.К., А.И.К. и А.Г.Ш., в качеството им на общински съветници при ОС Пазарджик Заповед №1037/15.05.2018г. издадена от Кмета на община Пазарджик на основание чл.44,ал.1,т.1 и т.4 във вр. с ал.2 ЗМСМА и Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик В ОБЖАЛВАНАТА ЧАСТ , а именно „ Ползвателите на служебен пропуск „общински съветник“ да ползват преференция за паркиране в участък „Синя зона“ на бул.“Княгиня Мария Луиза“ и междублоковото пространство на ул.“Найчо Цанов“№4“. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 14.8.2018г.
719 Административно дело No 525/2018, I състав Закон за биологичното разнообразие ВАТИЯ ХОЛДИНГ АД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ватия Холдинг“АД с ЕИК 175080698 със седалище и адрес на управление гр.София, комплекс ЕСТЕ ул.“Самоков“ №28“И“, представлявано от Г.С. Изпълнителен директор против Заповед за налагане на превантивна принудителна административна мярка №РД-09-01/02.05.2018г. на Директора на РИОСВ – Пазарджик спиране на депонирането на минни отпадъци извън концесионната площ на участък „Мали Кладни дял“ – част от концесия за находище „Стрелча-Мерата“ в землището на гр.Стрелча от титуляра на концесията „Ватия Холдинг“ АД до провеждане на процедура по чл.31 от ЗБР и приключването на тази процедура с окончателен, влязъл в законна сила административен акт, с който се съгласува / одобрява дейността по депониране на минни отпадъци извън концесионната площ ОСЪЖДА „Ватия Холдинг“АД с ЕИК 175080698 със седалище и адрес на управление гр.София, комплекс ЕСТЕ ул.“Самоков“ №28“И“, представлявано от Г.С. Изпълнителен директор да заплати в полза на Регионална инспекция по околната среда и водите - гр.Пазарджик сумата от 200/двеста/ лева, представляваща възнаграждение за юрисконсулт и 100 лева разноски за вещо лице. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните.
720 Административно дело No 526/2018, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.А.Я. КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 2596 ОТ 24.10.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 9.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на П.А.Я. ЕГН : ********** ***, срещу Решение от 25.04.2018г., по Протокол № 5 на Комисията назначена със Заповед № 2596 от 24.10.2017г. на Кмета на Община Пазарджик, постановено по подадено от него Заявление вх. № 44-П-101 от 21.03.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 526 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.7.2018г.
721 Административно наказателно дело (К) No 527/2018, XI състав ЗАНН: ДАМТН АЛПИ-2010 ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 184/12.04.2018г. по АНД № 1527/2017г. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
722 Административно наказателно дело (К) No 528/2018, X състав ЗАНН: ДАМТН АЛПИ-2010 ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 143 от 20.03.2018г., постановено по а.н.дело №1526 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., като вместо това П О С Т А Н О В Я В А : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КГ - 2040 от 20.07.2017г. на Заместник Председателя на Държавна агенция метрологичен и технически надзор, съответно с което на „Алпи – 2010“, ООД, ЕИК 201232990, със седалище и адрес на управление, гр. Стамболийски, ул. „Тракия“, № 18, за нарушение по чл.8, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 6, т. 2, Приложение № 2 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, на основание чл. 34, ал. 2, от Закона за чистотата на атмосферния въздух е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 10000,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
723 Административно дело No 529/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 529 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за протестиращата страна и 7-дневен срок от получаване на съобщението за ответника пред ВАС. ОСЪЖДА Общински съвет Панагюрище да заплати на ОП Пазарджик направените разноски по делото в размер на 20 лева.
В законна сила на 27.9.2018г.
724 Административно дело No 530/2018, V състав Закон за достъп до обществена информация ФОНДАЦИЯ "АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД" КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 12.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Фондация „Антикорупционен фонд“ против мълчалив отказ на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 530 по описа на Административен съд Пазарджик 2018 г. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, който тече от днес, тъй като представители и на двете страни присъстват в днешното заседание.
В законна сила на 13.10.2018г.
725 Административно дело No 531/2018, VI състав Закон за движението по пътищата К.Г.К. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД,
НАЧАЛНИКА НА РУ ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР- ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.6.2018г.
Отменя насроченото съдебно заседание на 21.06.2018г. ОСТАВЯ без разглеждане жалба на К.Г.К., ЕГН **********, чрез валидно упълномощен адвокат М., служебен адрес ***, против Заповед № 18-0367-000032/07.02.2018 г. на началник РУП Велинград към ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 531/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Материалите по делото ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 451, по описа за 2018 г. на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.6.2018г.
726 Административно дело No 532/2018, I състав Закон за държавния служител С.К.Д. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.10.2018г.
ОСЪЖДА Агенция по безопастност на храните София да заплати на С.К.Д. с ЕГН ********** сума в размер на 5 562 / пет хиляди петстотин шестдесет и два/ лева , представляваща обезщетение по чл. 104, ал. 1 от ЗДСл за период от шест месеца - от 03.08.2015 г. до 03.02.2016 г., заедно със законна лихва за забава, считано от датата на предявяване на иска – 29.05.2018 г. до окончателното изплащане на обезщетението, както и сума в размер на 460 лева, представляваща съдебни разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните и получаването на препис от съдебния акт.
727 Административно дело No 533/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Р.Й.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Р.Й.К. 7-ми отряд, 701 килия 01 –ва група Затвора Пазарджик против ГД“Изпълнение на наказанията „- София с правно основание чл.284 ЗИНЗС и цена на иска 150 000 лева, за период 23.02.2000г. до 14.09.2018г.. Тъй като искът за лихва върху сумата от 150 000 лв. е акцесорен иск , той също ще следва да се отхвърли като неоснователен. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
728 Административно дело No 534/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.7.2018г.
ОСЪЖДА ОДБХ – Пазарджик, представлявано от Директора – д-р П. М., да заплати на С.Д.Г. с ЕГН **********, сумата от 600/ шестстотин /лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД 1810/17 по описа на РС Пазарджик за 2017г., и по КАНД № 336/18г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е потвърдено решението на РС Пазарджик. ОСЪЖДА ОДБХ – Пазарджик, представлявано от Директора – д-р П. М., да заплати на С.Д.Г. с ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 17.8.2018г.
729 Административно дело No 535/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Т.В. ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СМОЛЯН,
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.9.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на С.Т.В. с ЕГН ********** ***, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 27.04.2018 г. - датата на влизане в сила на решението, с което се отменя незаконния административен акт, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на С.Т.В. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Т.В. с ЕГН ********** ***, предявен против Южноцентрално държавно предприятие Смолян, представлявано от инж. Б.А. за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 /триста/ лева, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 27.04.2018 г. - датата на влизане в сила на решението, с което се отменя незаконния административен акт, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА С.Т.В. с ЕГН ********** *** да заплати на Южноцентрално държавно предприятие Смолян, представлявано от инж. Б.А., направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
730 Административно дело No 536/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Т.В. ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СМОЛЯН,
РДГ ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.10.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, да заплати на С.Т.В. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по НАХД № 14/2018 г. на Районен съд – Велинград, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 380/29.11.2017 г., издадено от директора на РДГ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.05.2018 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска срещу Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик в частта му за заплащане на мораторна лихва за времето от 09.05.2018 г. до 30.05.2018 г. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, да заплати на С.Т.В. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Т.В. *** против Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.05.2018 г. – датата на влизане в сила на решението, с което се отменя незаконното наказателно постановление, до окончателното изплащане на сумата. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 17.11.2018г.
731 Административно наказателно дело (К) No 537/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.П.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.7.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение №189/13.04.2018г., постановено по АНД № 41 по описа за 2018 год., Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
732 Административно дело No 538/2018, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) С.А.М. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.12.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед от 02.05.2018г./ номера не се чете/ на ВПД Главен директор на ГД“Изпълнение на наказанията“ София, с която лишеният от свобода С.М. е преместен за изтърпяване на наказанието си от Затвора София в Затвора Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
733 Административно наказателно дело (К) No 540/2018, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИКОМА ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 6.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 191 от 13.04.2018 г., постановено по НАХД № 2239/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 28257-F295860/14.09.2017 г., издадено от заместник директора на Териториална дирекция на НАП Пловдив, с което за нарушение на § 4 от ПР към ЗД на ЗДДС, във връзка с чл. 176в, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, на основание чл. 180в, ал. 1 от същия закон на „Дикома“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лева. Решението е окончателно.
734 Административно наказателно дело (К) No 541/2018, X състав ЗАНН: ДИТ ИЗОЛА БИЛДИНГ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 60/17.04.2018 г., постановено по нахд № 411, по описа за 2017 год. на Районен съд Пещера. Решението е окончателно.
735 Административно наказателно дело (К) No 542/2018, X състав ЗАНН: ДИТ ИЗОЛА БИЛДИНГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.7.2018г.
ОСТАВЯ в сила решение №58/17.04.2018 г., постановено по НАХД № 409, по описа за 2017 год., Районен съд Пещера. Решението е окончателно.
736 Административно наказателно дело (К) No 543/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ ИЗОЛА БИЛДИНГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.7.2018г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 62/17.04.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 413/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пещера и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, при спазване на дадените по-горе указания. Решението е окончателно.
737 Административно наказателно дело (К) No 544/2018, X състав ЗАНН: ДИТ ИЗОЛА БИЛДИНГ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 61/17.04.2018 г., постановено по нахд № 412, по описа за 2017 год. на Районен съд Пещера. Решението е окончателно.
738 Административно наказателно дело (К) No 545/2018, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС Х.А.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 6.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.А.С., подадена чрез адв. В.С., против Разпореждане № 1022/31.05.2018 г. по адм. д. № 496/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 6.7.2018г.
739 Административно дело No 546/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 28.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Стефан Янев, подаден против чл. 7, ал. 1, т. 4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стрелча, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - Стрелча, приет с Решение № 2/16.11.2015г. на Общински съвет – Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 546/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, ХІ състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 12.9.2018г.
740 Административно дело No 549/2018, III състав Закон за движението по пътищата Е.Г.К.П. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ- МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ "ЗВЕНО САМООХРАНА"-СИНЯ ЗОНА ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Г.К. – П. с ЕГН ********** *** със съдебен адрес ***, офис център 1, ет. 2, офис № 11 против принудителна административна мярка „Принудително преместване на МПС – лек автомобил „Тойота – Ярис“ с рег. № РА 5566 ВТ на 30.05.2018 г.“ наредено от Д.Г. – младши специалист „Звено самоохрана“ – Синя зона при Община Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
741 Административно наказателно дело (К) No 550/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 6.7.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 210/24.04.2018 г., постановено по НАХД № 96 по описа за 2018 год. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
742 Административно наказателно дело (К) No 551/2018, XI състав ЗАНН: АДФИ И.Г.Л. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 230/21.12.2017 г., постановено по НАХД № 260, по описа за 2017 г., Районен съд – Велинград, с което е потвърдено Наказателно постановление № 11-01-613/27.04.2017 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция, като вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-613/27.04.2017 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на И.Г.Л. ***, е наложена глоба в размер на 1000 лева, на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 и чл. 35 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ) за нарушение на разпоредбата на чл. 128 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с § 1, т. 22 от ДР на ЗПФ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
743 Административно дело No 553/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи А.А.Й. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ИНСП. "ПК" ПРИ РУ ПАНАГЮРИЩЕ ЙОВКО КРЪСТЕВ ЙОВКОВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.А.Й., ЕГН ********** *** против Заповед за задържане на лице с рег. № 310зз-45 от 18.03.2018 година, издадена от й Й. – младши инспектор при Районно управление - гр. Панагюрище. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
744 Административно наказателно дело (К) No 554/2018, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ Ш.О.Б. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 208/20.04.2018 г. по АНД № 205/2018 г. на Районен съд-Пазарджик, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 1153/28.11.2018 г., издадено от началника на Митница Пловдив, с която е наложена глоба на Ш.О.Б.. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
745 Административно наказателно дело (К) No 555/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.И.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.10.2018г.
Оставя в сила Решение № 67/23.04.2018 г., постановено по нахд № 24/2018 г. по описа на Районен съд Пещера, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0315-000810 от 03.01.2018 г., издадено от началника на РУП Пещера към ОД на МВР – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 174, ал. 3, предложение 1 от Закона за движението по пътищата на касатора е наложена глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца, както и за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 от същия закон му е наложена глоба в размер на 10 лева. Решението е окончателно.
746 Административно наказателно дело (К) No 556/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.И.И. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 56/16.04.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 23/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
747 Административно дело No 557/2018, IV състав Закон за чужденците в РБ Д.А.М. НАЧАЛНИК ГРУПА МИГРАЦИЯ ПРИ ОБЛ. ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.М., роден на *** г., от Ирак, принудително настанен в СДВНЧ „Бусманци“, с посочен съдебен адрес ***, офис 226, подадена чрез адв. Д.Г. против Заповед № 312з – 722/01.04.2018 г. на началника на Група „Миграция“ при ОД на МВР – Пазарджик за налагане на принудителна административна мярка „Принудително настаняване на чужденец в специален дом за временно настаняване на чужденци“. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 11.8.2018г.
748 Административно дело No 561/2018, V състав КСО С.А.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 27.7.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.А.К. против Решение № 1012-12-43#1/26.04.2018 г., издадено от директора на ТП на НОИ Пазарджик. Прекратява административно дело № 561 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката и на директора на ТП на НОИ Пазарджик.
В законна сила на 28.8.2018г.
749 Административно дело No 562/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Г.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.10.2018г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Д.Г.Д. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1 000 лв. /хиляда лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик в периода от 22.07.2017 г. до 05.09.2018 г., ведно със законната лихва от датата, на която изтичат три месеца от датата, на която настоящето решение стане окончателно. Отхвърля до размера 30 000 лв. над уважения размер 1 000 лв., предявените от Д.Г.Д. искове против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Затвор – Пазарджик в периода от 22.07.2017 г. до 01.05.2021 г., ведно със законната лихва от 01.05.2016 г. до крайното изплащане. Оставя без разглеждане исковата молба на Д.Г.Д. в частта ?, с която е предявен иск за обезщетение за неимуществени вреди в размер на 30 000 лв. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Затвор – Пазарджик, по отношение на претендирания период, подлежащ на обезщетение от 06.09.2018 г. до 01.05.2021 г., ведно със законната лихва от 01.05.2016 г. до крайното изплащане и прекратява делото в тази му част. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
750 Административно дело No 563/2018, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) М.А.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 29.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.Х. *** против Заповед № ОРЖ-9/29.05.2018 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик, с която е отказано да се замени режима на лишения от свобода в следващия по-лек в рамките на първоначално определения от съда. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 563/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОСЪЖДА Началника на Затвора гр. Пазарджик да заплати на М.А.Х. *** направените по делото разноски за държавна такса в размер на 10 /десет/ лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането от адв. С., като процесуален пълномощник на М.А.Х. ***, за заплащане на адвокатско възнаграждение при условията на чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.9.2018
Административно дело № 10855/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11311 от 26.09.2018 г. по адм. дело № 10855/2018г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 832/ 29.06.2018г. на Административен съд- Пазарджик, постановено по адм дело № 563/2018 г., в обжалваната част. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.9.2018г.
751 Административно дело No 565/2018, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители В.Б.Д. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 10.7.2018г.
Оставя без разглеждане исковата молба на В.Б.Д. (наречена „молба“) с вх. № 2883/18.05.2018 г. Прекратява административно дело № 565 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на ищцата, на РЗИ Пазарджик и на МБАЛ Пазарджик.
В законна сила на 11.8.2018г.
752 Административно наказателно дело (К) No 566/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ф.Х.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.7.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение №211/24.04.2018г., постановено по АНД № 94 по описа за 2018 год., Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
753 Административно дело No 567/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.10.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сърница и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 2/10.11.2015 г. на Общински съвет Сърница. ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Стефан Янев, подаден против разпоредбата на чл. 16, ал. 4, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сърница и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 2/10.11.2015 г. на Общински съвет Сърница. ОСЪЖДА Общински съвет Сърница да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
754 Административно дело No 569/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.П.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.7.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3, да заплати на А.П.А., ЕГН:**********,***, сумата от 500,00лв.(петстотин лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.х.д. № 120 по описа на Велинградски районен съд за 2018 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва за периода 31.05.2018г. до 11.06.2018г. на стойност 1,67лв.(един лв. и 67 ст.) и обезщетение за забавено плащане на паричната сума от 500,00лв., съразмерно на законната лихва за периода от 12.06.2018г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, ПЛ. „Съединение“, № 3, да заплати на А.П.А., ЕГН:**********,***, сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 14.8.2018г.
755 Административно наказателно дело (К) No 570/2018, X състав ЗАНН: БАБХ МИТЬОВА КЪЩА ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 27 от 18.04.2018г., постановено по а.н.дело №7 по описа на Районен съд Панагюрище за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
756 Административно дело No 571/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи М.В.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-СТАРШИ ПОЛИЦАЙ ГЕОРГИ АТАНАСОВ БУРДИН ПРИ РУП ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.10.2018г.
Отхвърля жалбата на М.В.К. против Заповед за задържане на лице № 150/ЕКЗ от19.05.2018 г., издадена от старши полицай при РУП Велинград, с която е наредено задържането на жалбоподателя за срок от 24 часа в помещението за временно задържане на РУП Велинград. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
757 Административно наказателно дело (К) No 573/2018, X състав ЗАНН: БАБХ НОВО ЕГЕ ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №201 от 17.04.2018г., постановено по а.н.дело №360 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., като вместо това П О С Т А Н О В Я В А : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 35 от 19.02.2018г., издадено от д-р Петко Митков Митев, на длъжност Директор на Областна Дирекция по безопасност на храните, гр. Пазарджик, съответно с което на „Ново Еге“ ООД, ЕИК 200914791, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „ Райко Даскалов“, № 53, ет. 2, офис 22, за нарушение по чл. 107, т. 2 от Закона за защита на растенията, на основание чл. 165, ал. 2 във връзка с ал. 1, от Закона за защита на растенията е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3 600,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
758 Административно наказателно дело (К) No 574/2018, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК В.И.Б. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 52/04.05.2018 г., постановено по НАХД № 96/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
759 Административно наказателно дело (К) No 575/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.А.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №57 от 11.05.2018г., постановено по а.н.дело №133 по описа на Районен съд Велинград за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
760 Административно наказателно дело (К) No 577/2018, XI състав Възобновяване на КАНД РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЕЩЕРА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК,
С.А.Я.
Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.10.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила на 08.06.2018 г. Наказателно постановление № 18-0315-000201/05.04.2018 г. на началника на РУ на МВР Пещера, с което, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДвП и за нарушение по чл. 150 от същия закон, С.А.Я. е наказан с глоба в размер на 100 (сто) лева. ОТМЕНЯ 18-0315-000201/05.04.2018 г. на началника на РУ на МВР Пещера, с което на основание чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДвП и за нарушение по чл. 150 от същия закон, С.А.Я. е наказан с глоба в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.10.2018г.
761 Административно дело No 578/2018, IV състав Закон за движението по пътищата А.М.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1006-000237/27.04.2018 г. на Началник Сектор ПП към ОД на МВР Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 10.11.2018г.
762 Административно дело No 579/2018, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.Г.Г. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ СПЕЦИАЛИСТ МС ПРИ БМПО КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.7.2018г.
Отхвърля жалбата на П.Г.Г. против Принудителна административна мярка – принудително преместване на автомобил Тойота „Ярис“ с рег. № РА5790КА, наложена на 31.05.2018 г. от Д. В. Г., младши специалист „Звено за самоохрана“ – Синя зона в БМ „Паркинги и охрана“ при община Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.8.2018г.
763 Административно дело No 580/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Т.С. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на С.Т.С., ЕГН **********,*** против Заповед № Л-2135 от 10.05.2018 г. на Главния Директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН), с която на основание чл. 13, ал. 2, т. 9 и чл. 19, ал. 2 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 194, ал. 2, т. 4, чл. 197, ал. 1, т. 6 и чл. 203, ал. 1, т. 13 от ЗМВР, на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл. 226, ал. 1, т. 8 от ЗМВР, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 4 от ЗИНЗС е прекратено служебното му правоотношение. ОСЪЖДА С.Т.С., ЕГН **********,*** да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ разноски по първоинстанционното производство в размер на 100 лева за юрисконсулство възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
764 Административно дело No 581/2018, V състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 21.6.2018г.
Изпраща административно дело № 581 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. по подсъдност на Районен съд Пазарджик. Прекратява адм.д. № 581 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г., като съдебно производство, висящо пред Административен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
765 Административно дело No 582/2018, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) М.А.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОЗО-8 от 01.06.2018 г. на Началника на Затвора Пазарджик с която е отказано на лишеният от свобода М.А.Х. да бъде преместен в Затворническо общежитие от открит тип към Затвора Пазарджик. ВРЪЩА административната преписка на Началника на Затвора Пазарджик за произнасяне по искането на М.А.Х., при съблюдаване на указанията по прилагане и тълкуване на закона, дадени в настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване и протест.
766 Административно дело No 583/2018, I състав Закон за движението по пътищата А.И.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.И. *** против Заповед за прилагане на ПАМ №18-1006-000240/30.04.2018г.издадена от Началник група към ОДМВР Пазарджик, сектор ПП Пазарджик. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.
767 Административно дело No 584/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.9.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Станка Димитрова против Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лесичово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 3/17.11.2011 г. на Общински съвет – Лесичово, взето по Протокол № 3. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 584/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Лесичово да заплати от съответния бюджет на Община Лесичово в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на такса за обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 5.10.2018г.
768 Административно наказателно дело (К) No 585/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Й.Г. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 250/18.05.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 228/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
769 Административно дело No 586/2018, VI състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Р.М.Е.,
С.М.Е.
ДНСК-РОНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 22.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Р.М.Е., ЕГН ********** и С.М.Е., ЕГН ********** със съдебен адрес: *** /чрез адв. Д.М./, подадена против действия на административен орган Регионална дирекция Национален строителен контрол ЮЦР по изпълнение на влязла в сила Заповед № ДК-02-ЮЦР-267/09.10.2012г. на началник на РДНСК-ЮЦР по принудително премахване на строеж „жилищна сграда“, реализиране в ПИ № 257 и № 258, кв. 21 по плана на с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик, обективирани в писмо с изх. № ВГ-237-00-273/15.05.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 586/2018 година по описа на Административен съд-гр.Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 8.10.2018
Административно дело № 11190/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11983 от 08.10.2018 г. по адм. дело № 11190/2018 г. на ВАС- Второ отделение: ОТМЕНЯ определение № 794 от 22.06.2018 г., постановено по адм. дело № 586/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на С. Мустафа Е. и Р.М.Е. против действия на органа по изпълнението, обективирани в писмо с изх. № ВГ-237-00-273/15.05.2018 г. на началника на РО "НСК" при РДНСК – Южен Централен район. Определението не подлежи на обжалване.
770 Административно дело No 587/2018, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация М.Б.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 10.8.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.Б.А.,***, п.к. 1407, бул. „Черни връх“ № 113, срещу Решение № 199/31.05.2018 г. на Общински съвет гр. Велинград, в частта му по т. 1 – разрешение за поставяне на монументално-декоративен елемент – паметна плоча на Атанас Семерджиев. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 587/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 29.8.2018г.
771 Административно дело No 588/2018, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.Т.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.6.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на А.Т.К. *** против Заповед № 45/25.04.2018 г. на Кмета на Община Лесичово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 588/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Материалите по делото ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 522, по описа за 2018 г. на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
772 Административно дело No 589/2018, V състав Закон за движението по пътищата М.И.В. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.10.2018г.
Изменя Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000069/28.02.2018 г., издадена от началника на РУП Велинград при ОД на МВР Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 2а, буква «а» от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 11 месеца, като намалява срокът на наложената мярка от 11 месеца на 6 /шест/ месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 16.11.2018г.
773 Административно дело No 590/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.О.П. ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 20.7.2018г.
Оставя без разглеждане исковата молба на лишения от свобода К.О.П., с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и против Затвор Пазарджик иск за неимуществени вреди в размер на 25 000 лв., като твърденията са, че вредите са му причинени от администрацията на Затвор Пазарджик, която от една страна го поставила в изключително критични битови условия, а от друга страна – многократно му е налагано наказанието „изолиране в наказателна килия“, с което е подложен на психически и физически тормоз. Прекратява административно дело № 590 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на ищеца, на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и на Затвор Пазарджик.
В законна сила на 21.8.2018г.
774 Административно наказателно дело (К) No 591/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.И.С. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.10.2018г.
Оставя в сила Решение № 220 от 04.05.2018 г., постановено по нахд № 229/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-1006-001444 от 28.06.2016 г., издадено от началника на Сектор «Пътна Полиция» към ОД на МВР – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 103 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от същия закон на касатора е наложена глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца. Решението е окончателно.
775 Административно наказателно дело (К) No 592/2018, XI състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Р.Д.Ч. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 67 от 14.05.2018 г., постановено по АНД № 102/2018 г., по описа на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
776 Административно дело No 593/2018, II състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ К.Н.П. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 17.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 593 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 17.9.2018
Административно дело № 11017/2018
ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на К.Н. ***, подадена срещу определение №882/17.07.2018г., постановено по адм. дело № 593/2018г. по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА 11017/2018г. по описа на производството по ВАС, осмо отделение.
777 Административно дело No 594/2018, II състав Закон за движението по пътищата Д.Г.С. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.9.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 18-1006-000229 от 24.04.2018г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Д.Г.С., ЕГН **********,*** е наложена принудителна мярка - прекратяване на регистрацията на ППС, лек автомобил „Мерцедес Е 220“ с рег. № РА5789ВТ за срок от осем месеца и са иззети Свидетелство за регистрация на МПС № 007025055 и два броя табели РА 57893ВТ. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР да заплати на Д.Г.С., ЕГН **********,***, сумата от 610,00лв.(шестстотин и десет лв.), представляваща извършени разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
778 Административно наказателно дело (К) No 595/2018, X състав ЗАНН: Здравна инспекция РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК Г.Т.М. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.10.2018г.
Оставя в сила Решение № 38 от 04.05.2018 г., постановено по нахд № 13/2018 г. по описа на Районен съд Панагюрище, с което е отменено наказателно постановление № 71 от 12.12.2017 г., издадено от директора на Регионална здравна инспекция – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 56, ал. 1 от Закона за здравето на основание чл. 218, ал. 1 от същия закон на Г.Т.М. е наложена глоба в размер на 300 лева. Решението е окончателно. ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Георги Видев Считам, че мнозинството неправилно прие, че е допуснато нарушение в административнонаказателното производство, изразяващо се в невръчване на препис от акта на нарушителя. Съответно, доколкото според мен липсва такова нарушение следваше касационния съд да отмени първоинстанционното решение и да върне делото на районния съд за ново разглеждане по същество на законосъобразността на наказателното постановление. Правната уредба в глава трета, раздел II на ЗАНН безспорно навежда на посочения извод: Чл. 40, ал. 1 поставя изискването за съставяне на акта в присъствието на нарушителя. Чл. 43, ал. 1 посочва основното и нормално развитие на административнонаказателното производство, а именно изброява лицата, които следва да подпишат акта, като това са актосъставителя, поне един от свидетелите и нарушителя (присъстващ на съставянето), на който акта се предявява освен за поставяне на подпис, също и за запознаване със съдържанието и поемане на задължение за уведомяване при промяна на адреса. Чл. 43, ал. 2 изчерпателно и императивно урежда процедурата при отказ на нарушителя да подпише акта, т.е. в случая извън нормалното развитие на административнонаказателното производство, уредено в ал. 1. Съгласно тази разпоредба в този случай задължението на актосъставителя се изразява единствено в това да удостовери отказа чрез подписа на един свидетел, на който се отбелязва името и точния адрес. Разпоредбата изобщо не предвижда извършване на други действия от страна на актосъставителя и вменяването на задължение на същия да връчва препис от акта на нарушителя представлява незаконосъобразно допълване на закона във вреда на органите на административнонаказателното производство и съответно в полза на нарушителя. Тези изводи в пълна степен се потвърждават и от някои от следващите алинеи на чл. 43, както следва: Чл. 43. (4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1992 г.) Когато актът е съставен в отсъствие на нарушителя, той се изпраща на съответната служба, а ако няма такава - на общинската администрация по местоживеенето на нарушителя за предявяване и подписване. Актът се предявява и подписва не по-късно от седем дни от получаването и се връща незабавно. (5) При подписване на акта на нарушителя се връчва препис от него срещу разписка, а в акта се отбелязва датата на неговото подписване. Случаите на алинея 4 също са отклонение от основното развитие на процедурата, уредено в ал. 1. Това отклонение – изключение се отнася до случаите, при които актът е съставен в отсъствие на нарушителя. До такова изключение може да се стигне когато законът изрично допуска съставяне на АУАН в отсъствие на нарушителя или когато същият въпреки че е надлежно поканен не се яви за предявяване и подписване на акта и съответното поемане на задължение за уведомяване при промяна на адреса. Очевидно в този случай отново е възможен отказ на нарушителя да подпише акта, да се запознае със съдържанието и да поеме немаловажното задължение за уведомяване при промяна на адреса. От своя страна ал. 5 на чл. 43 е единствената разпоредба, въвеждаща задължение на актосъставителя за връчване на препис от акта. Безспорно и ясно разпоредбата свързва връчването на препис от акта на нарушителя (съответно удостоверявано с подписване на разписка) с подписването на акта от същия. Считам че е незаконосъобразно тази разпоредба да се тълкува в смисъл на създаваща общо задължение за връчване на акта, включително в случаите на отказ на нарушителя да подпише акта, да се запознае със съдържанието му и да уведоми наказващия орган при промяна на адреса. Граматическото, систематическото и логическото тълкуване на горепосочените разпоредби води до несъмнения извод, че законът не създава задължение на наказващия орган, нито съответстващото му право на нарушителя да се получава препис от акта в случай на отказ на последния да го подпише. Следователно в настоящия случай актосъставителят не само не е допуснал съществено нарушение в административнонаказателното производство. Напротив, той не е допуснал никакво нарушение, а точно е изпълнил предписанието на съответните норми на ЗАНН. Затова решението на съда, с което той е отменил наказателното постановление на това основание е незаконосъобразно и следваше да бъде отменено.
779 Административно дело No 597/2018, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.М.И. ЛЮБОМИР ЯНКОВ ЯНКОВ-МЛ.СПЕЦИАЛИСТ В ЗВЕНО"САМООХРАНА" НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.10.2018г.
ОТМЕНЯ Принудителна административна мярка – принудително задържане на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“ с рег. № РА3862КА, собственост на Л.М.И., ЕГН**********,*** чрез използване на техническо средство „скоба“, наложена на 11.06.2018г. от Любомир Янков Янков, на длъжност младши специалист в звено „Самоохрана“ на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик, да заплати на Л.М.И., ЕГН**********,***, сумата от 310,00лв. (триста и десет лв.), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 25.10.2018г.
780 Административно дело No 599/2018, III състав Закон за движението по пътищата С.О.В. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.9.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 17-0367-000116 от 04.05.2017 г. на Началник група към ОД на МВР гр. Пазарджик, РУ Велинград. ОСЪЖДА Началник група към ОД на МВР гр. Пазарджик, РУ Велинград да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на С.О.В. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 460 /четиристотин и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 23.10.2018г.
781 Административно наказателно дело (К) No 601/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.А.Х. РУП СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.10.2018г.
Оставя в сила Решение № 176 от 02.04.2018 г., постановено по нахд № 187/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0340-001641 от 29.12.2017 г., издадено от началника на РУП Септември към ОД на МВР – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 178 ал. 1, т. 7 от Закона за движението по пътищата на касатора е наложена глоба в размер на 2000 лева. Решението е окончателно
782 Административно дело No 602/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Д.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.10.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на П.Д.К., ЕГН********** ***, в момента в Затвора Пазарджик обезщетение в размер на 1250,00лв. (хиляда двеста и петдесет лв.) за претърпени неимуществени вреди за периода от 05.12.2016г. до 25.06.2018г. включително, както и обезщетение за забавено плащане в размер на законно установената лихва върху тази сума, считано от 25.06.2018г., до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на П.Д.К., ЕГН********** ***, в момента в Затвора Пазарджик да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата – за разликата от 1250,00лв. до пълния заявен размер от 10000,00лв., за претърпени неимуществени вреди за периода от 05.12.2016г. до 25.06.2018г., както и обезщетение за забавено плащане в размер на законно установената лихва върху тази сума, считано от 25.06.2018г., до окончателното й изплащане. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
783 Административно наказателно дело (К) No 603/2018, XI състав Други по ЗАНН ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК АВТОТРАНС - 1 ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 40/07.06.2018 г., постановено по НАХД № 23/2018 г. по описа на Районен съд – Панагюрище. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
784 Административно дело No 604/2018, IV състав Закон за достъп до обществена информация Д.Г.М. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.М. ***, против Решение № 398/01.06.2018 г.на секретаря на община Стрелча. ОСЪЖДА Д.Г.М. ***, да заплати в полза на Община Стрелча сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.
785 Административно дело No 605/2018, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на инж.П.Т. в качеството му на Директор на ТП ДГС „Панагюрище“ против Разрешение за преминаване с товарни и пътни превозни средства № 1265/03.12.2015г. издадено от Кмета на Община Стрелча, с която се иска обявяването му за нищожно. Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд на Република България.
786 Административно дело No 606/2018, V състав Закон за движението по пътищата С.И.С. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.10.2018г.
Отхвърля жалбата на С.И.С. против Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0340-000058/08.03.2018 г., издадена от началника на РУП Септември при ОД на МВР Пазарджик, с която на С.И.С. е наложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 2а, буква «б» от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1 година. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 13.11.2018г.
787 Административно дело No 607/2018, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация М.И.Н.,
Д.С.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.12.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-246 от 29.05.2018г. на Кмета на Община Брацигово, с която е наредено, да се освободи уличното пространство на улица с осеви точки 32 до 35, между квартали 10 и 15 по плана на с. Козарско, неправомерно заето от М.И.Н., собственик по нотариален акт № 12 от 06.02.2012 г. на УПИ І-196, от квартал 15 по плана на населеното место. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на М.И.Н. и Д.С.Н.,***, сумата от 925,15лв.(деветстотин двадесет и пет лева и петнадесет ст.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
788 Административно наказателно дело (К) No 608/2018, X състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ВИКТУС БГ ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.9.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №216 от 26.04.2018г., постановено по а.н.дело №191 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
789 Административно дело No 609/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 7.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, против чл. 7, ал. 1, т. 9 и чл. 12, ал. 5 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стрелча, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - Стрелча /мандат 2015 – 2019г., приет с Решение № 2 от 16.11.2015 г. по Протокол № 2 от 16.11.2015г. от заседание на Общински съвет Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 609 по описа за 2018 г. на АС Пазарджик. ОСЪЖДА Община Стрелча да заплати на ОП Пазарджик сумата 20 /двадесет/ лева представляваща извършени разноски по производството. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС, от днес за присъстващата страна и от датата на съобщаване за ответника.
В законна сила на 23.11.2018г.
790 Административно дело No 610/2018, I състав КСО Ц.Б.Ц. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ц.Б.Ц. с ЕГН ********** ***, чрез адв.Б., Решение №1012-12-67-2 от 08.06.2018г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик , с което са потвърдени Разпореждане №121-00-4034-5/13.04.2018г. и Разпореждане №121-00-4034-6/16.04.2018г.. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр.Пазарджик да заплати на Ц.Б.Ц. с ЕГН **********., сумата 410 лв - представляваща разноски по делото . Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните .
791 Административно дело No 611/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 13.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейсър Ауто“ ЕООД с ЕИК 201327590 със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Юрий Василевич Сидоров, подадена чрез адв. Д. - САК против чл. 40, ал. 1 от Наредба за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община Пазарджик /Наредбата/, в частта й относно изискването за притежаване на съответното разрешение по Закона за управление на отпадъците, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда за извършване на дейностите по събиране на ИУМПС. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 611/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.9.2018г.
792 Административно наказателно дело (К) No 612/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Д.Л. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 253/21.05.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 247/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
793 Административно наказателно дело (К) No 613/2018, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК ЕТ С.А.-7. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.9.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260 от 23.05.2018г., постановено по а.н.дело №280 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
794 Административно наказателно дело (К) No 617/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.И.И. СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 278/31.05.2018г., постановено по АНД № 2282/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
795 Административно наказателно дело (К) No 618/2018, X състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА СТРЕЛЧА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №35/20.04.2018г., постановено по АНД №272/17г. по описа на Районен съд - Панагюрище. Решението не подлежи на обжалване.
796 Административно дело (К) No 619/2018, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНА СТРЕЛЧА С.Г.Ц. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 33/05.04.2018 г., постановено по гр. дело № 1249/2017 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба от Община Стрелча против определение от 06.03.2018 г., постановено в открито съдебно заседание по гр. дело № 1249/2017 г. по описа на Районен съд Панагюрище, с което е оставено без уважение искането за прекратяване на производството по делото. ОСЪЖДА Община Стрелча да заплати на С.Г.Ц. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. Решението в частта, с което се оставя в сила решение № 33/05.04.2018 г., постановено по гр. дело № 1249/2017 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище е окончателно. Решението в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата против определение от 06.03.2018 г. подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 4.12.2018
Административно дело № 14194/2018
Определение №14899 от 04.12.2018г. по АД №14194/2018г. на Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №553 от 09.10.2018 г.по АД №619/2018г. по описа на АС - Пазарджик в частта с която е оставена без разглеждане частната жалба на община Стрелча против определение от 06.03.2018 г. , постановено в открито съдебно заседание по гр. д. №1249/2017 г. по описа на Районен съд – Панагюрище. Определението е окончателно.
797 Административно дело No 620/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 20.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова претенция, заявена от Р.К.Б., управител на „ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 112660442, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. „Калафат“, №13, да му се присъди обезщетение за имуществени вреди, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по адм. дело № 165 по описа за 2018г. на Районен съд Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 620 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд.
В законна сила на 7.8.2018г.
798 Административно дело No 621/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Я.Н.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 29.8.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на Я.Н.К., ЕГН **********, представляван от адвокат В.С., с която предявява иск срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за заплащане на обезщетение от 4 000 лева за неимуществени вреди, за престоя си в Затвора в Пазарджик, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до крайното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 621/2018 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 18.9.2018г.
799 Административно дело No 622/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.Б.Т. МЛАДШИ ИНСПЕКТОР ПРИ РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Б.Т. с ЕГН ********** *** против Заповед за задържане на лице № 161 от 02.06.2018 г. на младши инспектор – В.О.С. при РУ Велинград при ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА Т.Б.Т. с ЕГН ********** *** да заплати по сметката на Административен съд Пазарджик сумата от 10 /десет/ лева, направени по делото разноски за призоваване на свидетел. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
800 Административно дело No 623/2018, IV състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ГР.ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК ДИМА -П-69 ЕООД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 17.7.2018г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С180013-023-0000935/16.03.2018 г. на публичен изпълнител Иван Трендафилов при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Пазарджик, на „Дима-П-69“ ЕООД, с ЕИК 201033197, с адрес по чл.8 от ДОПК гр. Пазарджик, ул.“Болнична №14, ет.3, предварителни обезпечителни мерки, а именно: запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, депозити, вложени вещи в трезори, вкл. и съдържание на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в търговските банки, посочени в постановлението, за срок – не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001318000803-020-001/12.02.2018 г.е, издадена от орган по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 17.7.2018г.
801 Административно наказателно дело (К) No 624/2018, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” ИВЕНД ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.10.2018г.
Оставя в сила Решение № 70 от 25.05.2018 г., постановено по нахд № 65/2018 г. по описа на Районен съд – Велинград, с което е потвърдено наказателно постановление № 1340/2017 от 31.01.2018 г., издадено от началника на Митница Пловдив, с което постановление за нарушение на чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове на „Ивенд“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева, на основание чл. 124а, ал. 1 от същия закон, дружеството е лишено от право да упражнява търговска дейност за срок от един месец и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС е отнета стоката, предмет на нарушението в полза на държавата. Решението е окончателно.
802 Административно наказателно дело (К) No 625/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Т.П. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 274/30.05.2018 г., постановено по НАХД № 298 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
803 Административно дело No 626/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.З.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 31.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1022/11.05.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено премахването на незаконен строеж “Навес с площ 28.20 кв.м.“, попадащ в УПИ VІІ-76, кв. 4 по плана на с. Хаджиево, Община Пазарджик, с административен адрес с. Хаджиево, ул. „17 – та“ № 19. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на А.З.А. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 810 /осемстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
804 Административно дело No 627/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.З.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ Жалбата на А.З.А., ЕГН ********** ***, с посочен съдебен адрес ***, офис № 2, адв. М.П., срещу Заповед № 1023 от 11.05.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която на основание чл. 225а, ал. 1, във връзка с чл. 225, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗУТ е наредено наследниците на Заприн А. Христосков, да премахнат незаконен строеж : „Навес с площ от 18,0кв.м., попадащ в УПИ VІІ-76, квартал 4, по плана на с. Хаджиево, с административен адрес с. Хаджиево, ул. „Седемнадесета“, № 19. ОСЪЖДА А.З.А., ЕГН ********** ***, да заплати на Община Пазарджик сумата от 100,00лв.(сто лв.), представляваща извършени от последната разноски по осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
805 Административно дело No 628/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.З.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 6.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.З.А. ***, подадена против Заповед № 1025/11.05.2018 г. на кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА А.З.А. *** да заплати в полза на Община Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
806 Административно дело No 629/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.З.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.З.А., с адрес: ***, против Заповед № 1024/11.05.2018 г. на кмета на община Пазарджик, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: "постройка към съществуваща сграда“, попадащ УПИ VII-76, кв. 4 по плана на с. Хаджиево, община Пазарджик. ОСЪЖДА А.З.А., с адрес: ***, да заплати на община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева - юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
807 Административно дело No 631/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.В.Т. НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 20.7.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на Maрио В.Т. против Заповед № ДК -10-ЮЦР-12/02.04.2018 г. на началника на РДНСК-ЮЦР. Прекратява административно дело № 631 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 21.8.2018г.
808 Административно дело No 632/2018, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 31.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 13/РД – 09 – 673 от 29.05.2018 г. на Директора на РЗОК Пазарджик, в частта с която на „Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ***, представлявано от М.П.Х. е наложена санкция „Финансова неустойка“, както следва: - по т. 1.1 – 200 лв. на