Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2019г. до 31.12.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 451/2009, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.К.В.,
С.Д.В.,
А.Р.В.
КМЕТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на А.Р.В. ***, с която молителят иска на основание чл. 251 от ГПК да се направи тълкуване на решение № 448/09.10.2009 г., постановено от Административен съд Пазарджик по административно дело № 451/09 г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесетдневен срок от връчването на страните.
2 Административно дело No 813/2015, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ТАБАКОВ-74 ЕООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 24.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Т. ***, представлявано от М.Х.Т. против Уведомително писмо изх. № 02-130-2600/6588 от 28.09.2015 г. на Заместник-изпълнителния директор на ДФЗ гр. София за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 813/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „Т. ***, представлявано от М.Т., да заплати на ДФЗ гр. София направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лв. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.7.2019г.
3 Административно дело No 829/2015, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ПРАИДГРУП ООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Праидгруп“ ЕООД с ЕИК 200501077 със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Незабравка“ № 7, вх. А, ет. 3, ап. 8, представлявано от Д.Г.Д. с ЕГН ********** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г., с изх. № 03-130-2600/3811 от 25.09.2015 г. на Зам. Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция гр. София, в частта, с която е наложена санкция и е отказано изплащане на субсидията по НР1 в размер на 13 438.66 лева, по СЕПП в размер на 38 838.01 лева. ОСЪЖДА „Праидгруп“ ЕООД с ЕИК 200501077 със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Незабравка“ № 7, вх. А, ет. 3, ап. 8, представлявано от Д.Г.Д. да заплати на Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция гр. София направените по делото разноски в размер на 400 /четиристотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 9.2.2019г.
4 Административно дело No 302/2016, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Б.Д. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР.ПАЗАРДЖИК,
МБАЛ-ПАЗАРДЖИК АД
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.3.2019г.
ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция Пазарджик, ул. „Болнична“, №17, да заплати на В.Б.Д., ЕГН **********,***, сумата от 2000,00лв.(две хиляди лева), представляваща обезщетение за неимуществени вреди, в резултат на противоправно бездействие на ответника да освидетелства по вид и степен на увреждане, дъщеря ? К.П.З. в периода 19.05.2014г. до 25.09.2015г., както и обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва върху тази сума, считано от 19.01.2016г. до окончателното и изплащане. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция Пазарджик, ул. „Болнична“, №17, да заплати на В.Б.Д., ЕГН **********,***, сумата от 400,00л(четиристотин лв.), представляващи извършени от последната разноски по производството. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция Пазарджик, ул. „Болнична“, №17, да заплати на „МБАЛ- Пазарджик“ АД, ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“, №15, сумата от 700,00лв.(седемстотин лв.), представляваща извършени от дружеството разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
5 Административно дело No 601/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.М.,
Д.Т.А.,
З.Ж.М.,
Г.В.М.,
М.Т.А.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.3.2019г.
ДОПЪЛВА решение № 253/23.04.2018 година по адм.д. № 601/2017 година на Административен съд Пазарджик, като ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.Т.А., ЕГН **********, чрез адв. Х.С., против Заповед № ДК-02-ЮЦР-57/08.02.2012г. на началник на РДНСК-ЮЦР гр. Пловдив. Допълва решение № 253/23.04.2018 година по адм.д. № 601/2017 година на Административен съд Пазарджик в осъдителната част на диспозитива, като ОСЪЖДА М.Т.А., ЕГН **********, да заплати на Регионална Дирекция за национален строителен контрол – ЮЦР солидарно с другите жалбоподатели(осъдени с диспозитива на решение № 253/23.04.2018 година по адм.д. № 601/2017 година на Административен съд Пазарджик) присъдените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 1.7.2019
Административно дело № 7433/2019
С РАЗПОРЕЖДАНЕ № 10072 от 01.07.2019 г. по адм. дело № 7433/2019 г. на ВАС - Второ отделение: ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Д.В.М., Д.Т.А., З.Ж.М., Г.В.М. и М. Тодорав А., с вх. № 7431 от 30.04.2019 г. против решение № 253 от 23.04.2018г., постановено по адм. дело № 601/2017 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВАМ производството по адм. дело № 7433/2019 г. по описа на Върховния административен съд, второ отделение. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.
6 Административно дело No 879/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.М.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 16.7.2019г.
Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на С.М.Г. обезщетение за причинени неимуществени вреди, представляващи душевни страдания, в размер на 200 лв. /двеста лева/, причинени на Г. от незаконосъобразното му задържанe в периода от 10,30 ч. до 17,00 ч. на 12.07.2017 г., постановено с отменена по съдебен ред Заповед за задържане на лице № 340зз-104/12.07.2017 г. на полицейски орган при РУП Септември. Отхвърля искът на С.М.Г. против Областна дирекция на МВР – Пазарджик за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер до 5 000 лв. над уважения размер 200 лв., причинени му от незаконосъобразното задържанe, постановено с отменена по съдебен ред Заповед за задържане на лице № 340зз-104/12.07.2017 г. на полицейски орган при РУП Септември, като искът се отнася до периода от 10,00 ч. до 17,00 ч. на 12.07.2017 г., а твърденията са, че ищецът е претърпял нервно напрежение, стрес, безпокойство и уплаха. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
7 Административно дело No 102/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 109/18.09.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която на осн. чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, и Решение № XXVIII, взето с протокол № 7 от 20.07.2017 , е одобрен ПУП-ПР за УПИ ХII-111 и УПИ XIII - 111 кв. 12 по плана на с. Юнаците. Връща преписката на административния орган – Кмет на Община Пазарджик за изпълнение на законовите изисквания и указания на съда. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на АПК.
В законна сила на 20.4.2019г.
8 Административно дело No 104/2018, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ А.С.С. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ,
ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.2.2019г.
ОБЯВЯВА нищожността на оспорената Заповед № 03-160-РД/495 от 29.09.2012 г. на директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 30.3.2019г.
9 Административно дело No 133/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Г.М. СТОЛИЧНА ОБЩИНА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.10.2019г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 291/04.05.2018г, постановено по адм.д.№ 133/18г. по описа на Административен съд Пазарджик . В диспозитива на решението да се чете „ ОСЪЖДА Столична община – ЕИК 000696327, представлявано от Й.Ф.- Кмет, да заплати на Б.Г.М. *** , СУМАТА от 6 930.00 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Столична община / район Триадица и Лозенец/, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 13.06.2016г., до нейното окончателно изплащане, както и сумата от 2210 лв. представляваща разноски сторени в производството.“ Решението не е окончателно и подлежи на обжалване в 14 –дневен срок пред ВАС .
10 Административно дело No 232/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. РАНГЕЛОВА И ПАРТНЬОРИ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от „Р.а и партньори“ ЕООД като недопустима. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 232/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и в 7-дневен срок от съобщаването му на заинтересованата страна.
В законна сила на 23.5.2019г.
11 Административно дело No 294/2018, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми М И Т ПРОЙЧЕВИ ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 17.12.2019г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 18.11.2019 г. за даване ход по същество на адм. дело № 294/2018г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „М и Т Пройчеви“ ООД /в ликвидация/ с ЕИК 112050193 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Захари Стоянов“ № 1, представлявано от назначения временен синдик М.З. против Решение № 56/22.02.2018 г. на Общински съвет Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 294/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОСЪЖДА „М и Т Пройчеви“ ООД /в ликвидация/ с ЕИК 112050193 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Захари Стоянов“ № 1, представлявано от назначения временен синдик М.З. да заплати на Общински съвет Велинград направените по делото разноски в размер на 360 лева /триста и шестдесет/. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 386/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ПРИМА КОЛОР ЕООД,
СТИФ-34 ЕООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.5.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 313/14.03.2018 г. на кмета на община Велинград, с която е допуснато изработване на Подробен устройствен план – Частично изменение на Плана за регулация. ОСЪЖДА кмета на община Велинград да заплати от съответния бюджет на „Прима колор“ ЕООД, със седалище гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 2, сумата от 1150 (хиляда сто и петдесет) лева, представляваща разноски по производството. ОСЪЖДА кмета на община Велинград да заплати от съответния бюджет на „Стиф-34“ ЕООД, със седалище гр. Ракитово, ул. „Райна Княгиня“ № 19, сумата от 1150 (хиляда сто и петдесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 4.6.2019г.
13 Административно дело No 462/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.И.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.2.2019г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на П.И.Г. с ЕГН ********** *** СУМАТА от 800 / осемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр. Пазарджик – пренаселеност на килиите, в които е пребивавал ищеца, за периода от 01.05.2015г. до 06.07.2017г. и от 01.01.2018г . до 10.08.2018г., ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 10.08.2018г., до нейното окончателно изплащане. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на П.И.Г. с ЕГН ********** *** против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част над 800 лв. до размер 150 000 лв., вкл. за периодите от 09.08.2010г. до 01.05.2015г.и за периода от 06.07.2017г. до 01.01.2018г. като неоснователен и недоказан. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.12.2019
Административно дело № 6104/2019
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 57/14.02.2019 г., постановено по адм. дело №462/2018 ., по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.12.2019г.
14 Административно дело No 471/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Ч. КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 210 АЛ.1 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С. Реджеп Ч. ***, срещу Решение № 13 от 27.03.2018 г. на Комисия по чл. 210 от ЗУТ при община Сърница, назначена със Заповед № 126/20.02.2018 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С. Реджеп Ч. ***, срещу Уведомително писмо с изх. № 0852/19.04.2018 г. на кмета на община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 471/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в тази му част. ОСЪЖДА С. Реджеп Ч. ***, сумата 100 (сто) лева – възнаграждение за юрисконсулт. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, а в прекратителната му част – 7-дневен срок, пред Върховен административен съд на Република България
15 Административно дело No 473/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.Д.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 17.4.2019г.
ОТХВЪЛЯ Жалбата на Б.Д.Д. ***, срещу Заповед № ДК-ЮЦР-13 от 03.04.2018г. на Началника на РДНСК, Южен Централен район, Пловдив, с която е прекратено производството по жалба на Б.Д.Д. срещу Разрешение за строеж № 66 от 28.08.2015г., издадено от Главния архитект на Община Септември за строеж „Ажурна ограда/колове и мрежа/“ с височина 2.20м. от прилежащия терен, по дворищно регулационната линия на УПИ VІІ-2245 и УПИ VІ-1619, от кв. 108 по плана на гр. Септември. ОСЪЖДА Б.Д.Д. *** да заплати на Регионална дирекция за Национален строителен контрол – Южен централен район, Пловдив към Дирекция за Национален строителен контрол, София, сумата от 100,00лв.(сто лева), представляваща извършени разноски по осъществена юрисконсултска защита. Определението е окончателно е не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.4.2019г.
16 Административно дело No 492/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.Т.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.6.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 32 от 22.03.2018г. на Кмета на Община Пазарджик в частта с която е одобрен проект за ПУП – ПРЗ, заедно с ВиК и Ел. схеми за ПИ 55155.13.61 в местност „Чукур Савак“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Пазарджик, като се отрежда нов УПИ ІІ – За гробищен парк, като с плана за застрояване за новообразувания УПИ се предвижда устройствена зона „Коо“. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на А.Т.М., ЕГН ********** ***, сумата от 660,00лв.(шестстотин и шестдесет лв.) представляваща извършени от последния разноски по производството - заплатени държавна такса и възнаграждения особен представител и вещо лице. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
17 Административно дело No 492/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.Т.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 12.9.2019г.
ОТХВЪРЛЯ Молбата на Е.И.В.,***, чрез процесуалният си представител адв. А.С.Г. с искане, постановеното по делото съдебно Решение 393 от 14.06.2019г. да бъде допълнено, като оспорената Заповед № 32 от 22.03.2018г. на Кмета на Община Пазарджик с която е одобрен проект за ПУП – ПРЗ, заедно с ВиК и Ел. схеми за ПИ 55155.13.56 ; ПИ 55155.13.57 ; ПИ 55155.13.58 ; ПИ 55155.13.59 ; ПИ 55155.13.60 и ПИ 55155.13.61 в местност „Чукур Савак“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Пазарджик, като се отреждат нови УПИ с отреждане „За гробищен парк“ както следва : от ПИ 55155.13.56 ; ПИ 55155.13.57 ; ПИ 55155.13.58 ; ПИ 55155.13.59 ; ПИ 55155.13.60 – УПИ І- За гробищен парк и от ПИ 55155.13.61 – УПИ ІІ – За гробищен парк, да бъде отменена и в частта й относно ПИ 55155.13.56, собствен на Е.В.. Допълнителното Решение подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
18 Административно дело No 503/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.А.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.1.2019г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на Х.А.С., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик, сумата от 300лв. (триста лева), представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени вследствие на незаконосъобразно бездействия на длъжностни лица от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Затвора гр. Пазарджик, изразяващи се в неосигуряване на минимална жилищна площ от 4 кв.м, за периода от 125 дни, който е бил част от периода 03.10.2017г.-15.03.2018г., ведно със законна лихва върху тази сума от 21.05.2018г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Х.А.С., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за горницата над тази сума от 300 /триста/ лева до предявения с иска размер от 50 000 лв. и за периода от 01.08.2017г. до 11.09.2017г. ОТХВЪРЛЯ иска на Х.А.С., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за претърпени вреди за периода от 01.08.2017г. до 11.09.2017г. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 17.4.2019
Административно дело № 4161/2019
С РАЗПОЕЖДАНЕ № 5798 от 17.04.2019 г. по адм. дело № 4161/2019 г. на ВАС - Трето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Х.А.С. срещу решение № 7/11.01.2019 г. постановено по адм.д. № 503 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г.. ПРЕКРАТЯВАМ производството по адм. д. № 4161/2019 г. по описа на Върховен административен съд. Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на трето отделение на Върховния административен съд, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.8.2019г.
19 Административно дело No 521/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.Д.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.2.2019г.
Отменя Заповед № 03-130-РД/143 от 28.11.2017 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Пазарджик на Държавен фонд „Земеделие“, с която е отказано на М.Д.К. да бъде финансирано следното заявление за подпомагане: ИД № на проекта: 13/06/3/0/00451, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Изпраща административната преписка на директора на Областна дирекция – Пазарджик на Държавен фонд „Земеделие“ за ново разглеждане и произнасяне, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. Осъжда Областна дирекция – Пазарджик на Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на М.Д.К. разноски по делото в размер на 790 лв. /седемстотин и деветдесет лева/. Решението може да се обжалва чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 2.12.2019
Административно дело № 4153/2019
С решение № 16373 от 02.12.2019 г. по адм. дело № 4153 от 2019 г. на ВАС - ОТМЕНЯ решение № 93 от 25.02.2019г. по адм.дело № 521/2018г. на Административен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от М.К. против заповед № 03-130-РД/143 от 28.11.2017г. на директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” – Пазарджик. ОСЪЖДА М.К. да заплати на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” – Пазарджик сумата 270 /Двеста и седемдесет/ лева – разноски за юрисконсултско възнаграждение и държавна такса за двете съдебни инстанции. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 2.12.2019г.
20 Административно дело No 525/2018, I състав Закон за биологичното разнообразие ВАТИЯ ХОЛДИНГ АД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение (второ) от 24.1.2019г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 767/11.12.2018г., постановено по адм.д.№ 525/18г. по описа на Административен съд Пазарджик . В „шапката „ на Решението да се чете :“ в открито заседание на тринадесети ноември …“ и „.. административно дело № 525 по описа на съда за 18г.“ Решението не е окончателно и подлежи на обжалване в 14 –дневен срок пред ВАС .
21 Административно дело No 552/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.1.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик да заплати на К.Д.М. ***, сумата от 200 (двеста) лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отменен незаконосъобразен акт – Заповед за задържане с рег. № 242/26.05.2016 г. на младши инспектор в Сектор КП при РУ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 05.06.2018 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до 5000 (пет хиляди) лева като недоказан. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик да заплати на К.Д.М. ***, сумата от 198 (сто деветдесет и осем) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.6.2019
Административно дело № 2548/2019
РЕШЕНИЕ № 8563 от 06.06.2019 г. на ВАС София, Трето отд. по адм. д. № 2548/2019 г.ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4/11.01.2019 г., постановено по адм. дело № 552/2018 г., по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.6.2019г.
22 Административно дело No 560/2018, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.1.2019г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № 710/12.09.2014 г. на Общински съвет Белово. ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № 727/17.10.2014 г. на Общински съвет Белово, с което е поправено Решение № 710/12.09.2014 г. на Общински съвет Белово. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 30.1.2019г.
23 Административно дело No 564/2018, I състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители В.Б.Д. МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД,
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.7.2019г.
ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция Пазарджик, ул. „Болнична“, №17, да заплати на В.Б.Д., ЕГН **********,***, сумата от 3 840 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, в резултат на противоправно бездействие на ответника да освидетелства по вид и степен на увреждане, дъщеря ? К.П.З. в периода 19.05.2014г. до 25.09.2015г., както и обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва върху тази сума, считано от 10.04.2018г. до окончателното и изплащане. Отхвърля като неоснователен предявеният иск за присъждане на обезщетение за забавено плащане от 19.01.2016г. до 10.04.2018г. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция Пазарджик, ул. „Болнична“, №17, да заплати на В.Б.Д., ЕГН **********,***, сумата от 370/триста и седемдесет/ лв. представляващи извършени от последната разноски по производството. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция Пазарджик, ул. „Болнична“, №17, да заплати на „МБАЛ- Пазарджик“ АД, ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“, №15, сумата от 1023 / хиляда и двадесет и три/ представляваща извършени от дружеството разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
24 Административно дело No 576/2018, I състав Закон за държавния служител И.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 742/28.05.2018 г. на изпълняващ длъжността Кмет на община Септември инж. Я.М., съгласно Заповед № 434/02.04.2018 г., с която е прекратено служебното правоотношение на И.С.Т., на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител, поради "съкращаване на длъжността". ОСЪЖДА Кмета на Община Септември да заплати на И.С.Т., сторените по делото разноски в размер на 635.70 лв.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 5.11.2019
Административно дело № 6748/2019
С РЕШЕНИЕ № 14906 от 05.11.2019 г. по адм. дело № 6748/2019 г. на ВАС- Пето отделение: ОТМЕНЯ решение №116 от 05.03.2019 г., постановено по адм.д.№ 576/2018г. на Административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С.Т. *** срещу заповед № 742/28.05.2018г. на изпълняващ длъжността кмет на община Септември. ОСЪЖДА И.С.Т. *** да заплати на община Септември направените по делото разноски в размер на 780 лв. /седемстотин и осемдесет лева/. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.11.2019г.
25 Административно дело No 586/2018, VI състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Р.М.Е.,
С.М.Е.
НАЧАЛНИК НА РО"НСК" - ПАЗАРДЖИК РДНСК - ЮЦР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.М.Е., ЕГН ********** и С.М.Е., ЕГН ********** действия на административен орган началник на РО НСК към Регионална дирекция Национален строителен контрол ЮЦР по изпълнение на влязла в сила Заповед № ДК-02-ЮЦР-267/09.10.2012г. на началник на РДНСК-ЮЦР по принудително премахване на строеж „жилищна сграда“, реализиране в ПИ № 257 и № 258, кв. 21 по плана на с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик, обективирани в писмо с изх. № ВГ-237-00-273/15.05.2018г. Осъжда РДНСК ЮЦР да заплати на Р.М.Е., ЕГН ********** и С.М.Е., ЕГН ********** разноски по производството в размер на 500 (петстотин)лева Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.2.2019г.
26 Административно дело No 598/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик – прокурор Живко ПЕ., против Заповед № ДК-10-ЮЦР-15 от 21.05.2018г. на Началник РДНСК Южен централен район, с която на основание чл. 216, ал. 6 от ЗУТ се оставя в сила Акт за узаконяване № 45 от 16.10.2003г. на главен архитект на Община Велинград. ОСЪЖДА Окръжна прокуратура Пазарджик, за заплати в полза на Регионална Дирекция за национален строителен контрол Южен централен район сумата от 200 (двеста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА Окръжна прокуратура Пазарджик, за заплати на Г.С.В. сумата от 1500 (хиляда и петстотин) лева, представляваща изплатено адвокатско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
27 Административно дело No 600/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи А.В.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.1.2019г.
ОТМЕНЯ постановеното в съдебно заседание от 04.12.2018 г. определение за даване ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.В.Б. ***, държавен служител на длъжност „разузнавач V степен“ в група 02 „Противодействие на криминална престъпност“ на Сектор „Криминална полиция“ при РУ Пазарджик към ОДМВР Пазарджик против Заповед 312з-972/27.04.2018 г. на директора на ОДМВР Пазарджик, с която е разпоредено преназначаването на същия държавен служител на не по-висока длъжност по негово искане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 600/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 9.5.2019
Административно дело № 3381/2019
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6955/09.05.2019 г. на ВАС София,Пето отделение по адм. д. № 3381/2019 г. - ОТМЕНЯ определение № 19 от 04.01.2019 г. по адм. дело № 600/2018 г. на Административен съд – Пазарджик, поправено с определение № 361 от 08.03.2019 г. по делото. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
28 Административно дело No 615/2018, V състав КСО Р.С.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.2.2019г.
Отменя Решение № 1012-12-8#2/29.05.2018 г., издадено от директора на Териториално поделение на НОИ – Пазарджик, както и отменя потвърденото с него Разпореждане № 122-00-550-9 от 22.12.2017 г. на ръководителя на осигуряването за безработица, с което разпореждане на Р.С.С. е разпоредено да възстанови добросъвестно полученото парично обезщетение за безработица за периода от 22.12.2016 г. до 30.06.2017 г. в размер на 8 286,96 лв. Осъжда Териториално поделение на НОИ – Пазарджик да заплати на Р.С.С. разноски по делото в размер на 710 /седемстотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.3.2019г.
29 Административно дело No 630/2018, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Р.А.Д. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.А.Д. ***, против Експертно решение на НЕЛК № 0628 от зас. 065/15.05.2018 г. на Специализиран състав по неврологични болести. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.3.2019г.
30 Административно дело No 654/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Х.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 17.1.2019г.
Съдът счита, че няма процесуални пречки процесуалното искане на страната да бъде уважено, затова на основание чл. 159, т. 8 от АПК ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х. Кърпело, ЕГН **********,***, срещу Заповед № 162 от 21.12.2015г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е одобрен проект за изменение на плана за регулация за УПИ VІ-867, от кв. 81 по плана на с. Паталеница, като се обособява нов УПИ ХІІІ-1032, търговия и услуги, за имот планоснимачен № 1032, участващ в УПИ VІ и се променят вътрешно регулационните му линии със съседните УПИ VІІ-870 и V-866 по имотни граници, поради неприложена дворищна регулация. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 654/2018 г. по описа на АС Пазарджик. ОСВОБОЖДАВА внесения депозит за извършване на съдебнотехническа експертиза в размер на 450 лева, които да се върнат на жалбоподателя. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС от днес за присъстващите и от съобщаването на неприсъстващата страна.
В законна сила на 30.1.2019г.
31 Административно дело No 656/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.А.Д.,
М.А.Д.,
Ф.А.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.Д., М.А.Д., Ф.А.В., против Заповед № 940/26.06.2018г., издадена от кмета на община Велинград. ОСТАВЯ без разглеждане искането на М.А.Д., М.А.Д., Ф.А.В. за обявяване на нищожност на нотариален акт № А-46, том І, дело № 82/18.02.1988 от 18.02.1988г. и прекратява производството в тази част. ОСЪЖДА М.А.Д., М.А.Д., Ф.А. *** сумата от 200 лв. - юрисконсултско възнаграждение. Решението, в частта, с която се отхвърля жалбата и се осъждат жалбоподателите за заплащане на разноски, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България. Решението, в частта, с която се оставя без разглеждане искането на жалбоподателите за обявяване на нищожност и се прекратява делото, в тази му част, има характер на определение, и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
32 Административно дело No 681/2018, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БЕЛОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-РД/2584/27.06.2018 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ гр. София, с която на Община Белово е отказано финансиране по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София да заплати на Община Белово, направените по делото разноски в размер на 902 /деветстотин и два/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
33 Административно дело No 687/2018, III състав Закон за биологичното разнообразие ОДЕТ-ИТ-ЯДЕНИЦА ЕООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.5.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № ПК – 028 – ОВОС от 16.05.2018 г. на Директора на РИОСВ гр. Пазарджик. ВРЪЩА преписката на Директора на РИОСВ гр. Пазарджик за извършване на съответните административни действия по издаването на съответния административен акт в едномесечен срок от влизане на решението в сила, и в съответствие със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Директора на РИОСВ гр. Пазарджик да заплати на „ОДЕТ-ИТ-ЯДЕНИЦА“ ЕООД с ЕИК 200822300, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 6к, представлявано от управителя И. Живков Тодоров, направените по делото разноски в размер на 638 /шестстотин тридесет и осем/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 7.8.2019
Административно дело № 8486/2019
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 11770 от 07.08.2019 г. на ВАС София- Шесто отд. по адм. д. № 8486/2019 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на директора на РИОСВ – Пазарджик против решение № 310 от 15.05.2019 г., постановено по адм. дело № 687/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 8486/2019 г. по описа на Върховния административен съд. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд. Определение № 13448 от 09.10.2019 г. на ВАС Шесто отд. по адм. д. № 10908/2019 г. - ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 11770 от 07.08.2019 г. на Председателя на Шесто отд., постановено по адм. д. № 8486/2019 г. на ВАС. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.10.2019г.
34 Административно дело No 694/2018, II състав ДОПК В.С.Т. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 1.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.С.Т., ЕГН **********,***, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № АУ000371 от 03.05.2018г., издаден от Малина Ганчева, на длъжност старши инспектор в Сектор „Контрол“ на Отдел „Местни данъци и такси“ на Община Пазарджик, мълчаливо потвърден от Началник Отдел „Местни данъци и такси“ на Община Пазарджик, с който спрямо Т. са установени задължения за заплащане на местни данъци и такси за отчетни периоди от 01.01.2013г. до 31.12.2017г., включително в общ размер на 274,30лв. и лихви за просрочие при разчитането им с бюджета в общ размер на 74,31лв. ОСЪЖДА В.С.Т., ЕГН **********,*** да заплати на Община Пазарджик, сумата от 610,00лв.(шестстотин и десет лв.), представляващи извършени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 19.4.2019г.
35 Административно дело No 704/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.П.П. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.2.2019г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г., за кампания 2015 г., с изх. № 02-130-6500/2767 от 10.07.2018 г. на Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. ИЗПРАЩА преписката на Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София – Разплащателна агенция да заплати на К.П.П., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 210 /двеста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
36 Административно дело No 706/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Д.Г. РУМЕН КОЖУХАРОВ - СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Д.Г. Заповед № 1484 от 05.07.2018 г. на кмета на община Пазарджик, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „външно стълбище с преддверие“, изпълнен от западната страна на съществуващата жилищна сграда в ПИ с идентификатор 55155.502.262, съставляващ УПИ ІV-9350, в кв. 220а по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес ул. „Веслец“ № 6. ОСЪЖДА община Пазарджик да заплати на С.Д.Г., сумата от 260 (двеста и шестдесет) лева - направени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
37 Административно дело No 706/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Д.Г. РУМЕН КОЖУХАРОВ - СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.12.2019г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 88/25.02.2019г. по адм.д. № 706/2018г. по описа на Административен съд Пазарджик, като на ред 16 и ред 31 на страница първа от решението(мотивите на решението) и ред 3 страница шеста на решението (диспозитив на решението) вместо „кмет на община Пазарджик" да се чете „секретар на община Пазарджик" Решението за поправка може да се обжалва по реда за обжалване на самото решението, а именно с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.
38 Административно дело No 718/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.И.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2019г.
Отменя по жалба на С.И.М. ЧАСТТА на Заповед № 1530/16.07.2018 г. на кмета на Община Пазарджик, с която е определена С.И.М. за адресат на задълженията за премахване на съществуваща сграда, изпълнена в УПИ-ХVІ-71, кв. 9-10 по плана на с. Сарая, Община Пазарджик. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.12.2019
Административно дело № 4059/2019
С решение № 16476 от 03.12.2019 г. по адм. дело № 4059/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 62/15.02.2019 г., постановено по адм. дело № 718/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.12.2019г.
39 Административно дело No 735/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.О.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна исковата молба на К.О.П. ***, подадена чрез адв. В.С., против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София със за заплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди по време на изтърпяване на наказание „ лишаване от свобода“. Връща исковата молба в останалата и част и прекратява производството по адм. дело № 735/2018 г. в тази му част. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
40 Административно дело No 736/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 З.Н.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.1.2019г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на З.Н.К., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик, сумата в размер на 500 лева за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие от неосигуряване на минимална жилищна площ от 4 кв.м. за периода 13.02.2018г. до 18.06.2018г. и за претърпени неимуществени вреди от причиненото неудобство на ищеца за липса на санитарен възел и течаща вода за периода му на престой при изтърпяване на дисциплинарни наказания в наказателна килия. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на З.Н.К., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик законна лихва върху присъдената сума, считано от 06.08.2018г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на З.Н.К., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за горницата над сумата от 500 (петстотин) лева до предявения с иска размер от 50 000 лв. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 11.12.2019
Административно дело № 2934/2019
С РЕШЕНИЕ№ 16948 от 11.12.2019 г. по адм. дело № 2934/2019 г. на ВАС – Трето отделение: ОТМЕНЯ решение № 8 от 14.01.2019 г., постановено по адм.д. № 736/2018г. по описа на Административен съд -Пазарджик в частта му , в която искът на З.К. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – гр. София за обезщетение за неимуществени вреди, произтичащи от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора – Пазарджик, изразяващи се в неосигуряване на минимална жилищна площ е отхвърлен за сумата над 500 / петстотин/ лв до сумата от 900 /деветстотин/лв, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба -06.08.2018г. до окончателното й изплащане и ,вместо него, ПОСТАНОВЯВА : ОСЪЖДА Главна дирекция “Изпълнение на наказанията“ – гр. София да заплати на З.К..сумата от още 400 лв обезщетение за неимуществени вреди, резултат от незаконосъобразното бездействие на администрацията на Затвора – Пазарджик да осигури на затворника пребиваване в килия с допустима по закон минимална жилищна площ за периода от 28.02.2014 г. до 11.11.2016г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 8 от 14.01.2019 г., постановено по адм.д. № 736/2018г. по описа на Административен съд -Пазарджик в останалата му обжалвана част. Решението е окончателно.
41 Административно дело No 739/2018, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.И.И. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.2.2019г.
Отхвърля жалбата на А.И.И., с ЕГН ********** против Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „агроекологични плащания“ от програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за кампания 2017 с изх.№ 01-6500/6187 от 09.07.2018г. издадено от Зам.изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“, с което на жалбоподателя е отказана финансова помощ и е прекратен агроекологичния му ангажимент по направление „Биологично растениевъдство”. Осъжда А.И.И. да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
42 Административно дело No 741/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Х.С.В. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.2.2019г.
Отхвърля жалбата на Х.С.В. против Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от програмата за Развитие на селските райони 2007-2013 за кампания 2017 с изх. № 01-6500/6186/09.07.2018 г., издадено от заместник изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“. Осъжда Х.С.В. да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.12.2019
Административно дело № 4507/2019
С решение № 16837 от 10.12.2019 г. по адм. дело № 4507/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 104/27.02.2019 г., постановено по адм. дело № 741/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Х.С.В. за присъждане на разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.12.2019г.
43 Административно дело No 743/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.К.З. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.К.З. с ЕГН ********** *** , Заповед № 117/26.03.2018г. издадена от кмета на община Белово, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.
В законна сила на 4.5.2019г.
44 Административно дело No 753/2018, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "ШИПКА"-ГР.ПЕЩЕРА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 28.8.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение на собствениците „Шипка-гр.Пещера, ул. „Шипка“ № 6, с адрес гр. Пещера, ул. „Шипка“ № 6, подадена чрез управител Ц.Т.Б., против писмо с изх. № 94-00-7/23.07.2018г. на кмета на община Пещера, с което подаденото заявление от сдружението за интерес и финансова помощ не е одобрено по Програма „Енергийна ефективност – 2“ по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 753/2018г по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
45 Административно дело No 757/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.И.К.,
НИМИЦ ГРУП ЕООД
КМЕТА НА ОБЩИНА ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Нимиц груп“ ЕООД, със седалище гр. Пазарджик, ул. „Криволак“ № 4, ет. 1, ап. 2, подадена чрез адв. П., против Заповед № 1822/30.07.2018 г. на кмета на община Пазарджик за премахване на незаконен строеж „Преустройство и реконструкция на част от тавански етаж“. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.К. ***, подадена чрез адв. П., против Заповед № 1822/30.07.2018 г. на кмета на община Пазарджик за премахване на незаконен строеж „Преустройство и реконструкция на част от тавански етаж“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 757/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в тази му част. ОСЪЖДА „Нимиц груп“ ЕООД, със седалище гр. Пазарджик, ул. „Криволак“ № 4, ет. 1, ап. 2 и М.И.К. ***, да заплатят в полза на Община Пазарджик сумата от 200 (двеста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.
46 Административно дело No 759/2018, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Е.С.Я. НЕЛК СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 17.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Е.С.Я., ЕГН : **********,***, с посочен съдебен адрес ***, срещу Експертно решение №0740 от зас. № 93 от 09.07.2018 г. на Националната експертна лекарска комисия с което е отменено Експертно решение № 1174 от 29.03.2018г. на ТЕЛК към МБАЛ „Пазарджик“ АД и болничен лист № Е2017 6439230 от 28.11.2017г., издаден от МЦДП „Вива“ ЕООД, гр. Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 22.5.2019г.
47 Административно дело No 779/2018, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 7.2.2019г.
на основание чл. 159, т. 4 от АПК Съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 779/2018 г. по описа на АС Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД гр. Панагюрище да заплати на РЗОК сумата от 100 (сто) лева съставляваща извършени разноски по производството по осъществена юрисконсултска защита. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъстващите и от съобщаването на неприсъстващите страни пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 16.4.2019
Административно дело № 3969/2019
48 Административно дело No 779/2018, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „МБАЛ – УНИ ХОСПИТАЛ“ ЕООД, ЕИК 112520604, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, срещу Заповед за налагане на санкции № 13/РД-09-955 от 16.07.2018г. на д-р Йорданка Величкова Пенкова, на длъжност Директор на Районна здравно осигурителна каса, гр. Пазарджик , в частта по т. 1.1 ; т. 3.1 ; 4.1 ; 5.1 ; 6.1 с която на дружеството, за нарушения по чл. 373, ал. 4, т. 2 ; чл. 274, ал. 4 ; чл. 287, ал. 3, т. 3 от НРД за МД 2018г., на основание чл. 402, ал. 3 от НРД за МД 2018г. са наложени пет санкции от по 200,00лв. ОСЪЖДА „МБАЛ – УНИ ХОСПИТАЛ“ ЕООД, ЕИК 112520604, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100 да заплати на Национална здравноосигурителна каса сумата от 100,00лв. (сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 13.8.2019г.
49 Административно дело No 782/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Б.Я. РУМЕН КОЖУХАРОВ - СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.2.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 1495 от 11.07.2018 г. на Заместник кмета на Община Пазарджик, с която на основание чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ е наредено да се премахне незаконен строеж : „Едноетажна жилищна сграда“, находяща се в УПИ ІІ-968, кв. 149 по плана на гр. Пазарджик, изпълнен от В.Я..*** да заплати на В.Б.Я., ЕГН ********** ***, сумата от 610,00лв.(шестстотин и десет лв.), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 4.12.2019
Административно дело № 3455/2019
ОБЕЗСИЛВА решение № 59 от 15.02.2019 г., постановено по адм.дело № 782/2018 г. по описа на Административен съд гр.Пазарджик. ВРЪЩА делото на Административен съд гр. Пазарджик за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване.
50 Административно дело No 783/2018, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.7.2019г.
ОТМЕНЯ Писмена покана № РД-25ПП-14/29.06.2018 г., издадена от управителя на НЗОК гр. София за възстановяване на суми, получени без правно основание в частта й, относно възстановяване на суми по КП № 57 – „Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити“, за общо 14 040 лева и по КП № 145 – „Ендоскопски процедури при обструкция на горните пикочни пътища“, за общо 5208 лева. ОСЪЖДА управителя на НЗОК гр. София да заплати от съответния бюджет на МБАЛ „Пазарджик“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, представлявано от д-р В. К. В., разноски по делото в размер на 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
51 Административно дело No 791/2018, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.Д.Т. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.1.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОРЖ – 11 от 16.08.2018 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА делото като преписка на Началника на Затвора гр. Пазарджик, който следва да се произнесе съобразно дадените в мотивите на настоящето решение задължителни указания. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от назначения служебен защитник адв. П. *** за присъждане на разноски в полза на Националното бюро за правна помощ, с оглед на осъществената от него защита. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
52 Административно дело No 792/2018, I състав Закон за опазване на околната среда ДОЛЕНЕ ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.2.2019г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от „Долене“ ООД и ПРЕКРАТЯВА административно дело № 792/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.3.2019г.
53 Административно наказателно дело (К) No 799/2018, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ Х.К.Т. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №371 от 17.07.2018г., постановено по а.н.дело №775 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 311637-F341406 от 10.01.2018г. на Зам. директор на ТД на НАП Пловдив, с което на Х.К.Т., ЕГН ********** ***, за нарушение по чл.38, ал.1, т. 1, във връзка с чл.16, ал. 1, т. 4 от Закона за счетоводството и на основание чл. 74, ал. 1, от Закона за счетоводството е наложено административно наказание глоба в размер на 200,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
54 Административно дело No 807/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители ГАБЕР-ПЛОД ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-РД/2780 от 09.07.2018 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ за произнасяне по заявлението за подпомагане на „Габер Плод“ ЕООД. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция да заплати на „Габер плод“ ЕООД, ЕИК 112609985, със седалище гр. Септември, сумата от 1250 ( хиляда двеста и петдесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
55 Административно дело No 808/2018, IV състав Закон за движението по пътищата М.В.К. НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.2.2019г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на Решение № № 699/22.11.2018 г., постановено по адм. дело № 808/2018 г. на Административен съд – Пазарджик, като стр. 3 на ред 8 от диспозитива на решението, вместо „Началник Сектор към ОД на МВР, Сектор „Пътна полиция“ Пазарджик“ да се чете „Началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
56 Административно дело No 810/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Р.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Р.Т., с ЕГН **********, против Заповед № 1946/16.08.2018г. на кмета на община Пазарджик. Осъжда Т.Р.Т., с ЕГН ********** *** разноски по първоинстанционното производство в размер на 200 лева за юрисконсултско възнаграждение и 200 лева депозит за вещо лице. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.12.2019
Административно дело № 3921/2019
С решение № 16805 от 10.12.2019 г. по адм. дело № 3921/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 63/18.02.2019 г., постановено по адм. дело № 810/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Т.Р.Т. *** сума в размер на 100 (сто) лева, разноски за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.12.2019г.
57 Административно дело No 812/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Й.К. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 263/20.08.2018 г. на Кмета на община Белово. ОСЪЖДА Община Белово да заплати на Г.Й.К. ***, сума в размер на 810 (осемстотин и десет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
58 Административно наказателно дело (К) No 822/2018, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
КРОНОС ООД
  Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №317 от 20.06.2018г., постановено по а.н.дело №510 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
59 Административно дело No 835/2018, II състав Закон за достъп до обществена информация Б.В.Л. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 31.5.2019г.
ОТМЕНЯ Мълчаливия отказ на Кмета на Община Панагюрище да предостави обществена информация по отправено от Б.В.Л.,***, Заявление вх. № ЗДОИ-13 от 16.08.2018г. за достъп до обществена информация. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Панагюрище за произнасяне по Заявление на Б.В.Л.,***, за достъп до обществена информация с вх. № ЗДОИ-13 от 16.08.2018г. при съблюдаване на указанията по прилагане на закона дадени в настоящото решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 28.6.2019г.
60 Административно дело No 838/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ХЕБЪРТРАНСПОРТ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.1.2019г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”- София, представлявана от изпълнителния директор ДА ЗАПЛАТИ на „ХЕБЪРТРАНСПОРТ“АД с ЕИК 822149410 сумата от 300/триста/ лв. обезщетение за претърпени от имуществени вреди, в едно със законната лихва върху сумата от триста лева от датата на подаване на исковата молба 11.09.2018г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”- София, представлявана от изпълнителния директор ДА ЗАПЛАТИ на „ХЕБЪРТРАНСПОРТ“АД с ЕИК 822149410 сумата от 375 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд чрез Пазарджишки административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 8.2.2019г.
61 Административно дело No 842/2018, IV състав Закон за движението по пътищата М.О.А. НАЧАЛНИК ГРУПА ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.1.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000242 от 18.08.2017 г. на Началник Група към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград. ОСЪЖДА Началник Група към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград, да заплати от съответния бюджет на М.О.А. ***, сумата от 410 (четиристотин и десет) лева, представляващи разноски по производството. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 11.2.2019г.
62 Административно дело No 847/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Х.Г. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.3.2019г.
ОТМЕНЯ Отказа на Главния архитект на Община Батак, обективиран в писмо № 94-М-48 от 31.08.2018г., да издаде виза за проектиране на обект „Къща за гости“ в УПИ VІІ-12 „ИВЗ“, от кв. 4 по плана на курорт „Язовир Батак“, съставляващ поземлен имот с идентификатор 02837.503.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на язовир Батак, зона „А“. ВРЪЩА преписката на главния архитект при Община Батак, за произнасяне по Заявление вх. № 94-М-48 от 21.08.2018г., подадено М.Х.Г., ЕГН **********,***, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в четиринадесет дневен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Община Батак да заплати на М.Х.Г., ЕГН **********,***, сумата от 813,90лв.(осемстотин и тринадесет лв. и деветдесет ст.) представляваща извършени от последната разноски по производството - заплатени държавна такса и възнаграждения за вещо лице и един адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
63 Административно дело No 848/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.4.2019г.
Отхвърля жалбата на П.П.К. ***, със съдебен адрес ***, чрез адв.М.Г. против заповед №131/23.02.2017г. на Кмета на Община Стрелча, с която е отказано разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – план за регулация по заявление С-5083/12.10.2016 г. от жалбоподателката за посочения в същото нейн имот УПИ ХIV-487, кв 16А по плана на гр. Стрелча, съгласно приложената като неразделна част скица по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ. Осъжда П.П.К. *** разноски по делото в размер на 200 лв. /двеста лева/. Осъжда П.П.К. да заплати на И.Ф.Ч. разноски по делото в размер на 910 лв. /деветстотин и десет лева/. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване чрез настоящия съд в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му пред Върховния административен съд.
64 Административно наказателно дело (К) No 855/2018, X състав ЗАНН: НАП ЕТ А.-А.С. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №136 от 20.07.2018г., постановено по а.н.дело №203 по описа на Районен съд Велинград за 2018 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 279658-F291145 от 31.07.2017г. Директора на Териториална Дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите Пловдив, с което на Едноличен търговец А.С.С. с фирма „АНСАР – Ангел Сариев“, ЕИК 830195699 за нарушение по чл.13, ал.2, от Наредба № 4 от 08.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, във връзка с чл. 3, ал. 5 от Валутния закон, на основание чл. 18, ал. 3, от Валутния закон е наложена имуществена санкция в размер на 2000,00лв.
65 Административно дело No 858/2018, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.Г.Д. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.Г.Д., ЕГН ********** ***, срещу Уведомително писмо изх. № 016500/9656 от 18.08.2017г. за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за селските райони 2007г. – 2013г., издадено от Зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за кампания 2016г. ОСЪЖДА И.Г.Д., ЕГН ********** *** , да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136, сумата от 100,00лв. (сто лв.), представляваща възнаграждение за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страни за неговото изготвяне.
В законна сила на 10.7.2019г.
66 Административно дело No 870/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Ю.Т.,
Н.Т.Ж.,
А.Т.Г.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.3.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 1246/17.08.2018 г. на Главния архитект на Община Велинград, с която се оттегля и отменя разрешение за строеж на ограда № 175 от 06.08.2018 г. в имот УПИ ХI-3127 „За търговска дейност“ в кв. 134 по плана на гр. Велинград. ОСЪЖДА главният архитект на Община Велинград да заплати от бюджета на община Велинград на Н.Т.Ж. с ЕГН ********** *** и А.Т.Г. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 620 /шестстотин и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
67 Административно дело No 875/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 23.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при ОП Пазарджик, против Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА АД № 875 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОСЪЖДА ОбС Велинград да заплати на ОП Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лева представляващи такса за обнародване на оспорването в ДВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, който за прокурора тече от днес, а за ОбС от съобщаването му.
В законна сила на 26.2.2019г.
68 Административно дело No 885/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.А.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.2.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство на вътрешните работи гр. Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на В.А.Б., с ЕГН **********,***, сума в размер на 1 000 (хиляда) лева, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отменена Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000287/27.09.2017г. на началник на група в РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 27.09.2017г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част над 1000 лева, тоест за сумата от 1000лв. до 5 000 лева искът се отхвърля като недоказан. ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство на вътрешните работи гр. Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на В.А.Б., с ЕГН **********,***, сумата от 160 (сто и шестдесет) лева разноски за адвокатско възнаграждение и 10 лева разноски за държавна такса. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.11.2019
Административно дело № 4125/2019
РЕШЕНИЕ № 15996 от 25.11.2019 г. по адм. дело № 4125/2019 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 64/ 18.02.2019 г. по адм. дело № 885/ 2018г. на Административен съд– Пазарджик в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.11.2019г.
69 Административно дело No 888/2018, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър Щ.А.Д.,
Я.А.Д.
НАЧАЛНИК НА СГКК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.2.2019г.
ОТМЕНЯ Уведомление изх. № 24-19240/29.08.2018 г. на началника на Служба по геодезия, картография кадастър – Пазарджик, с което е отказано на жалбоподателите да се отстрани грешка в картата чрез заличаване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.243.1.3. от КККР на гр. Пещера. ИЗПРАЩА преписката на началника на Служба по геодезия, картография кадастър гр. Пазарджик за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА началника на Служба по геодезия, картография кадастър гр. Пазарджик да заплати на Я.А.Д.,***, сумата от 610 (шестстотин и десет) лева, направени разноските по производството. ОСЪЖДА началника на Служба по геодезия, картография кадастър гр. Пазарджик да заплати на Щ.А.Д.,***, сумата от 10 (десет) лева, направени разноските по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 14.3.2019г.
70 Административно дело No 894/2018, VI състав Закон за данък върху добавената стойност А.Е.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.5.2019г.
Отменя по жалба на А.Е.В. Ревизионен акт № Р-16001317006516-091-001/29.05.2018г., в частта, предмет на настоящото дело, за допълнително начислен ДДС на стойност 50 676, 19 лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 13 166, 00 лв., потвърдена с Решение № 495/29.08.2018г. на Директора на дирекция ОДОП – Пловдив при ЦУ на НАП. Осъжда Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика", град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на А.Е.В., разноски по делото в размер на 2703 лв. (две хиляди седемстотин и три лева). Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 14.6.2019г.
71 Административно дело No 898/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.А.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.К. ***, подадена чрез адв. П., против Решение № 13/112/08252/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция, издадено от директора на ОД на ДФЗ – Пловдив, с изх. № 01-163-6500/502 от 10.09.2018 г. ОСЪЖДА А.А.К. ***, да заплати в полза на ОД на ДФЗ – Пловдив сума в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 21.11.2019
Административно дело № 7134/2019
Решение № 15845 от 21.11.2019г. на ВАС - София, Четвърто отделение по АД № 7134/2019г. - ОТМЕНЯ решение № 211 от 11.04.2019 г., постановено по адм. д. № 898/2018 г. от Административен съд-Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд при спазване на указанията, дадени в мотивите на решението. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
72 Административно дело No 899/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 13.2.2019г.
ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при ОП Пазарджик, против Правилника за организацията и дейността на общински съвет Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. ПРЕКРАТЯВА АД № 899 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОСЪЖДА ОбС Велинград да заплати на ОП Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лева представляващи такса за обнародване на оспорването в ДВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, който за прокурора тече от днес, а за ответната страна от получаване на съобщението.
В законна сила на 27.2.2019г.
73 Административно дело No 900/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.В.Т. НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ определението, постановено в открито съдебно заседание на 22.01.2019 г., с което е даден ход на устните състезания ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 900/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката на началника на РДНСК, ЮЦР за поправка на очевидна фактическа грешка, след което същата да се върне за произнасяне по жалбата на Н.В.Т. срещу Заповед № ДК-10-ЮЦР-33/14.08.2018 г. на началника на РДНСК, ЮЦР. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО
В законна сила на 22.2.2019г.
74 Административно дело No 901/2018, IV състав Закон за движението по пътищата В.В.С. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.В.С. ***, подадена чрез адв. Р.А., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0367-000317 от 19.08.2018 г. на началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 10.4.2019г.
75 Административно дело No 902/2018, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър С.А.З.,
Д.А.З.
НАЧАЛНИК НА СГКК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.10.2019г.
Отменя Заповед № 18-7598 от 11.09.2018 г. на началника на СГКК Пазарджик, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белово, като са нанесени нови обекти. Осъжда Службата по геодезия, картография и кадастър - Пазарджик да заплати на С.А.З. и Д.А.З. разноски по делото в размер на 550 лв. /петстотин и петдесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му, чрез настоящия съд, пред Върховния административен съд на Република България.
76 Административно дело No 903/2018, VI състав Закон за държавния служител Й.И.Л. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"-ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.2.2019г.
Отменя по жалба на Й.И.Л. Заповед № 4407/20.08.2018 г. на Директор на Агенция “Митници“, с която му е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“. Осъжда Агенция Митница да заплати на Й.И.Л. разноски по производството в размер на 810 лв. ( осемстотин и десет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.12.2019
Административно дело № 4331/2019
РЕШЕНИЕ № 17537 от 19.12.2019 г. по адм. дело № 4331/ 2019 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 67/18.02.2019 г. по адм. дело №903/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Агенция "Митници" да заплати разноски по делото в размер на 1200 (хиляда и двеста) лева на Й.И.Л.,***. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2019г.
77 Административно дело No 904/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.1.2019г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Стефан Янев, подаден против разпоредбата на чл. 16, в частта „с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране…“ от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Стрелча, приета с Решение № 149/27.11.2008г. на Общински съвет – Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 904/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА Общински съвет – Стрелча да заплати от съответния бюджет на Община Стрелча в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на такса за обявление в Държавен вестник, в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 5.2.2019г.
78 Административно дело No 913/2018, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Н.К.К. ДИРЕКТОР НА ФОНД ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.1.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.К.К. *** ,Разпореждане №4505-40-2305/12.09.2018г. на Директора на фонд "ГВРС" към НОИ. Връща делото на административния орган за произнасяне съгласно указанията на съда. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните и получаването на препис от съдебния акт.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.10.2019
Административно дело № 2365/2019
С РЕШЕНИЕ № 13301 от 08.10.2019 г. по адм. дело № 2365/2019 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14 от 18.01.2019г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 913/2018г. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр. Пазарджик да заплати в полза на Н. Костадинова К. с адрес *** сумата от 300 /триста/ лева, представляваща разноски - възнаграждение за един адвокат. ВРЪЩА делото на Административен съд Пазарджик за произнасяне по реда на чл. 248 ГПК по искането за допълване на решение № 14 от 18.01.2019г. по адм. дело № 913/2018г. в частта му за разноските. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 8.10.2019г.
79 Административно дело No 914/2018, I състав Кодекс на труда ИСАВ-1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.1.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Исав -1 „ЕООД гр.Пазарджик , със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Мильо Войвода“№15 , ЕИК 130094558 , дадени задължителни предписания от Д“Инспекция по труда“- Плевен № 174508/14.12.2017г. в частта : 1. Строителят "Исав-1" ЕООД гр. Пазарджик да извърши оценка на риска, съгласно изискването на чл. 15 ал. 1 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ДВ 37/2004 г. изм. и доп.. Срок:29.12.2017 година 2. Строителят "Исав-1" ЕООД ,гр. Пазарджик ла проведе начален, инструктаж на работниците на подизпълнителя „Технсжом" ООД гр. Плевен, EVlK 114625568, които ще работят на обекта, съгласно изискването на чл. 12 ал. 1 ат Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр.102/2009г. изм,) и. и чл 16 т. 1 буква „е" от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни м безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ДВ 37/2004 г. изм. и доп.. Срок:29.12.2017 година 3. Строителят "Исав-1" ЕООД гр. Пазарджик да осигури комплексни ЗБУТ на работниците на подизпълнителя по Договор за възлагане на строителство № 20171120-01/20.11.2017 г. „Техноком" ООД гр. Плевен, ЕИК 114625568 на изпълнявания от него строеж, в съответствие с минималните изисквания на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ДВ 37/2004 г. изм. и доп., съгласно изискването на чл. 16 т. 1 буква „б" от същата наредба. Срок:29.12.2017 година 4. Строителната площадка, намираща се на територията на действащо предприятие да се огради с временна плътна ограда, съгласно изискването на чл. 30 ал. 2 и т. 1.9 от Приложение 1 към чл. 2 ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ДВ 37/2004 г. изм. и доп.. Срок:29.12.2017година 5. Строителната площадка, намираща се на територията на действащо предприятие да се сигнализират със съответните знаци и табели, а при необходимост - и със светлинни сигнали, съгласно изискването на чл. 30 ал. 2 и т. 1.9 от Приложение 1 към чл. 2 ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ДВ 37/2004 г. изм. и доп.. Срок:29.12.2017 година Отхвърля жалбата в останалата и част като неоснователна . ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“-Плевен да заплати на ИСАВ-1“ЕООД с ЕИК 130094558, със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Мильо Войвода“№15 представлявано от И.Х. сума в размер на 1925лв. разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.11.2019
Административно дело № 2474/2019
РЕШЕНИЕ № 15723 от 19.11.2019 г. по адм. дело № 2474/2019 г. на ВАС- Шесто отделение: ОТМЕНЯ решение № 6 от 11.01.2019г. на Административен съд Пазарджик в частта, отменяща предписания, дадени в протокол изх. № 1745108/14.12.2017г. на инспектори в ДИТ Плевен по точки 2-6 и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Х.-управител и представляващ Исав-1 ЕООД с адрес в гр. Пазарджик срещу предписания, дадени в протокол изх. № 1745108/14.12.2017г. по точки 2-6 на инспектори в ДИТ Плевен. ОСЪЖДА управителя и представляващ ИСАВ-1 ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Пазарджик, ул. "Мильо войвода", № 15 да заплати в полза на ДИТ Плевен сумата от 470 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за двете инстанции и разноски в размер на 70 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 19.11.2019г.
80 Административно дело No 920/2018, II състав Закон за данък върху добавената стойност ТЕХНО БИО ЕКСПОРТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.5.2019г.
ОТМЕНЯ изцяло Акт за прихващане или възстановяване № Р-16001318004310-171-001 от 23.08.2018г., издаден от Иванка Димитрова Узунова, на длъжност гл. инспектор по приходите, потвърден с Решение № 385 от 10.09.2018г. на Директора на Териториална дирекция на НАП, Пловдив, с който, установено с Ревизионен акт № Р-16001318000432-091-001 от 13.08.2018г. на ТД на НАП, Пловдив изискуемо вземане от „Техно Био Експорт“ ЕООД в размер на 9140,00лв. е прихванато срещу данък за върху добавената стойност за възстановяване на „Техно Био Експорт“ ЕООД за отчетен период 01.06.2018г. до 30.06.2018г. по Справка декларация вх. № З-16001318004310-020-001 от 15.07.2018г. и Справка декларация вх. № 13001560992 от 16.07.2018г. ВРЪЩА преписката на административния орган, за издаване на административен акт по Справка декларация вх. № З-16001318004310-020-001 от 15.07.2018г. и коригираща Справка декларация вх. № 13001560992 от 16.07.2018г., при спазване на указанията по прилагане на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Териториална дирекция на НАП, Пловдив да заплати на „Техно Био Експорт“ ЕООД, ЕИК 204171207, с адрес за кореспонденция гр. Велинград, ул. „Цар Самуил“, № 1 сумата от 1050,00лв.(хиляда и петдесет лв.), представляваща извършени от дружеството разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 20.5.2019г.
81 Административно дело No 922/2018, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.Г.Д. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.Г.Д., ЕГН ********** ***, срещу Уведомително писмо изх. № 02-130-6500/3382 от 23.08.2018г., на Заместник Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програма за развитие на селските райони 2007г. – 2013г., за кампания 2015г., с което е отказано финансово подпомагане общо в размер на 25409,83лв. и са наложени санкции за бъдещ период в размер на 10953,83лв. ОСЪЖДА И.Г.Д., ЕГН ********** *** , да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136, сумата от 100,00лв. (сто лв.), представляваща възнаграждение за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страни за неговото изготвяне.
В законна сила на 19.6.2019г.
82 Административно дело No 929/2018, II състав Закон за държавния служител Й.И.Л. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"-ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 1.4.2019г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 180 от 22.03.2019г., постановено по адм. дело № 929 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г., като в Обстоятелствената част, по т. 1 от същото вместо „…във вр. с чл. 211 от Закон за Министерство на вътрешните работи /ЗМВР/….“ да се чете „…. във връзка с чл. 124 и чл. 126 от Закона за държавния служител /ЗДСл./….“, съответно в диспозитива на същото вместо „…Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на съобщаването за изготвянето му от страните.…“ да се чете „…Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест…“ Настоящото решение е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. След влизане в сила, решението за поправка, то да се отбележи върху поправеното решение и издадените преписи. Препис от решението да се връчи на страните
83 Административно дело No 929/2018, II състав Закон за държавния служител Й.И.Л. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"-ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 4357 от 26.07.2018г., на Директора на Агенция Митници с която, за извършено в периода 15.02.2018г. до 16.03.2018г., деяние – „не е изпълнил стриктно заповед на висшестоящ ръководител“, с което е извършил нарушение по чл. 24, ал. 1, от Закона за държавния служител, чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 от Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, във връзка с чл. 28, ал. 1 от ЗДСл., чл. 19 и чл. 23 от Кодекса за поведение на митническият служител, във връзка с чл. 17, ал.5 от Закона за митниците, чл. 35, т. 18 от Устройствения правилник на Агенция „Митници“, т. 5.2.2.5 и т. 5.2.2.6. от Правилника за вътрешния ред в Агенция Митници, т. V.20 и т. V.22 от длъжностната характеристика, връчена на 20.10.2017г., във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗДСл., на основание чл. 90, ал.1, т. 2 от ЗДСл., като същото съставлява дисциплинарно нарушение по чл. 89, ал.2, т. 1 и т. 5 от ЗДсЛ., на Й.И.Л., държавен служител на длъжност „митнически инспектор“ в Митница, Пловдив, Митническо бюро Пазарджик, с ранг ІV младши е наложено дисциплинарно наказание „порицание“. ОСЪЖДА Агенция Митници, да заплати на Й.И.Л., ЕГН **********,***, сумата от 810,00лв. (осемстотин и десет лв.), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на съобщаването за изготвянето му от страните.
В законна сила на 25.4.2019г.
84 Административно дело No 930/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРО ММ ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.7.2019г.
ОТМЕНЯ по оспорване на „Агро ММ“ ООД, с ЕИК 112662315, Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от програмата за Развитие на селските райони 2007-2013 за кампания 2015 с изх.№ 02-130-2600/3401/23.08.2018 г., издадено от заместник изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“ в ЧАСТТА, с която е определено намаление на оторизираната сума с 40044, 83 лева. ИЗПРАЩА преписката по отменената част на Уведомително писмо с изх.№ 02-130-2600/3401/23.08.2018 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” гр.София за ново произнасяне по същество, съобразно указанията на съда, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение в 14 - дневен срок, от влизането му в сила. Осъжда Държавен фонд „Земеделие” гр.София да заплати на „Агро ММ“ ООД, С ЕИК 112662315, сумата от 2050 / две хиляди и петдесет/ лева разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото получаване.
85 Административно дело No 937/2018, II състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ Ю.-А.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.Ю.С., ЕГН **********,***, регистриран като едноличен търговец с фирма „ЮИС – А.С.“, ЕИК 201789910, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Христо Смирненски“, № 17, срещу Ревизионен акт № Р-16001317008446-091-001 от 14.06.2018г. на Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, в частта потвърдена с Решение № 526 от 10.09.2018г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ Пловдив към Централно управление на НАП, относно допълнително установените задължения за данък върху добавената стойност за отчетни периоди от 29.06.2015г. до 31.10.2017г., включително в общ размер на 57 013,51 лв., както и съответната законна лихва за забавеното му разчитане с бюджета в общ размер на 12 118,71 лв.; допълнително установен годишен и авансов данък за дейността като едноличен търговец по реда на ЗДДФЛ за 2015 г., в размер на 18556,00лв., както и съответната законна лихва за забавеното му разчитане с бюджета в размер на 3 995,35 лв. ; допълнително установен годишен и авансов данък за дейността като едноличен търговец по реда на ЗДДФЛ за 2016 г., в размер на 18617,00 лв., както и съответната законна лихва за забавеното му разчитане с бюджета ; окончателни вноски за здравно осигуряване за 2015 г. в размер на 1 914,72 лв. и съответните законни лихви за просрочие в размер на 412,26 лв. ; окончателни вноски за здравно осигуряване за 2016 г. в размер на 1910,71 лв. и съответните законни лихви за просрочие в размер на 217,63 лв. ОСЪЖДА А.Ю.С., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 3715,18 лв. (три хиляди седемстотин и петнадесет лв. и осемнадесет ст.) лв., представляваща извършени от администрацията разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
86 Административно дело No 940/2018, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.А.С.,
И.Х.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.2.2019г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на Община Белово за извършване на административна услуга по искане с вх. № АО-2147/30.08.2018 г. и вх. № 476/30.08.2018 г. на С.А.С. с ЕГН ********** и И.Х.С. с ЕГН ********** ***. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Белово, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 – дневен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Община Белово да заплати на С.А.С. с ЕГН ********** и И.Х.С. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 520 /петстотин и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.12.2019
Административно дело № 9993/2019
Решение № 17432 от 18.12.2019г. на ВАС - София, Трето отделение по АД № 9993/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 68 от 21.02.2019 г., постановено по адм. дело № 940/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА община Белово да заплати на С.А.С. с ЕГН ********** и И.Х.С. с ЕГН **********, и двамата с адрес *** сума в размер на 500 (петстотин) лева, разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.12.2019г.
87 Административно дело No 942/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи С.А.М. ГЕОРГИ МАНОЛОВ ДЕМЕРДЖИЕВ ИНСПЕКТОР В КП ПРИ РУ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.4.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.А.М., подадена чрез адв. К., против Заповед за задържане на лице рег. № 146/28.09.2018 г. на инсп. Георги Д., на длъжност „разузнавач“ в КП при РУ Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 942/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 12.6.2019г.
88 Административно дело No 943/2018, VI състав КСО С.С.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.В., ЕГН **********, против Решение № 1012-12-107#1/03.09.2018г. на Директор на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което са потвърдени Разпореждане № 121-00-4074-3 от 03.08.2018г. и Разпореждане № 121-00-4074-4 от 03.08.2018г. на ръководителя на осигуряване за безработица при ТП на НОИ Пазарджик. ОСЪЖДА С.С.В., ЕГН ********** *** направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.3.2019г.
89 Административно дело No 947/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.З.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 17.6.2019г.
Отхвърля жалбата на В.З.Ш. против Заповед № 2089/05.09.2018 г. на кмета на община Пазарджик, с която е наредено премахването на незаконен строеж „Масивна стопанска сграда“, находящ се частично в УПИ IХ-61 и в улица с о.т. 16 и о.т. 15 по СГКК гр. Пазарджик в кв. 4 по плана на с. Юнаците, общ. Пазарджик, с извършители наследниците на Запрян Илиев Велев. Осъжда В.З.Ш. *** разноски по делото в размер на 200 лв. /двеста лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
90 Административно дело No 948/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.З.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.З.Ш., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 2090 от 05.09.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено, да се премахне незаконен строеж : „Плътна ограда“, находяща са пред УПИ ІХ-61 е попадащ в улица с о.т. 16 и о.т. 15 по СГКК гр. Пазарджик, квартал 4, по плана на с. Юнаците извършен от наследниците на З.И.В.. ОСЪЖДА В.З.Ш., ЕГН **********,*** да заплати на Община Пазарджик сумата от 100,00 лв. /сто лева/ разноски по производството за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
91 Частно административно дело No 949/2018, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК И.П.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Разпореждане от 12.3.2019г.
Оставя без разглеждане искането, подадено на основание чл. 276 и следващите от ЗИНЗС на лишения от свобода И.П.Б., ответникът – началникът на Затвор – Пазарджик да го изведе извън затвора, където за негова сметка да му бъде поставена фотополимерна пломба. Прекратява адм. д. № 949/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Отхвърля акцесорното искане на лишения от свобода И.П.Б. и на процесуалния му представител адвокат В.С.С. да им бъдат присъдени разноските по делото. Разпореждането в прекратителната му част подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия състав на Административен съд – Пазарджик пред тричленен състав на същия Административен съд – Пазарджик в 3-дневен срок от обявяването му. Разпореждането в частта му за разноските подлежи на допълване или изменение от настоящия съд по искане на страните, подадено в същия 3-дневен срок от обявяването му. Разпореждането да се съобщи на страните, като им се изпрати и препис от същото.
92 Административно дело No 956/2018, I състав Закон за движението по пътищата Б.К.Ч. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000311 от 18.08.2018 г. издадена от Началник РУП - Велинград при ОДМВР Пазарджик, с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС марка Ситроен Берлинго с рег. PB4181MT за срок от 11 месеца и са отнети са 2 бр. Рег. Табели с № PB4181MT както и СРМПС № 004873554 ОСЪЖДА РУ Велинград, към ОДМВР - ПАЗАРДЖИК да заплати на Б.К.Ч. ЕГН ********** с адрес ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.2.2019г.
93 Административно дело No 959/2018, III състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ В.М.-Й.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „В.М. – Й.М.“ с ЕИК 112669936, със седалище и адрес на управление с. Мененкьово, ул. „Тринадесета“ № 1, общ. Белово, обл. Пазарджик, представлявано от Й.М.М. против Ревизионен акт № Р - 16001317009145-091-001/27.06.2018 г., съставен въз основа на Ревизионен доклад № Р – 16001317009145-092-001/29.05.2018 г., потвърден с Решение № 530/13.09.2018 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА ЕТ „В.М. – Й.М.“ с ЕИК 112669936, със седалище и адрес на управление с. Мененкьово, ул. „Тринадесета“ № 1, общ. Белово, обл. Пазарджик, представлявано от Й.М.М. да заплати на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, направените по делото разноски в размер на 963 /деветстотин шестдесет и три/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
94 Административно дело No 960/2018, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) С.А.М.   Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 2.1.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.А.М.,***, против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 960/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.1.2019г.
95 Административно дело No 971/2018, VI състав Закон за данък върху добавената стойност П.П.Ч. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на П.П.Ч., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез адв. Н., против Решение № 405/26.09.2018г. на директор на ТД на НАП Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки № С180013-022-0062129/30.08.2018г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП - гр. Пловдив, офис Пазарджик. ОСЪЖДА П.П.Ч., ЕГН ********** да заплати на Дирекция на ТД на НАП гр. Пловдив разноски за осъществена юрисконсултска защита в размер на 500лв. (петстотин лева). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.3.2019г.
96 Административно дело No 972/2018, VI състав Закон за защита от дискриминация З.П.Т.,
В.А.И.,
СДРУЖЕНИЕ ЧОВЕКОЛЮБИЕ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.П.Т., В.А.И., Сдружение „Човеколюбие“, подадена чрез адвокат Г. и Кръстева срещу Решение № 341/05.09.2018 г. на Комисията за защита от дискриминация. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
97 Административно дело No 973/2018, III състав Закон за данък върху добавената стойност СТЕФАНИ И ГАБИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.2.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001317008806-091-001/27.06.2018 г., в частта, потвърдена с Решение № 541/17.09.2018 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на „Стефани и Габи“ ЕООД, ЕИК 203817600, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, ул. „Г. Найденов“ № 22, представлявано от П.К.Г., направените по делото разноски в размер на 1350 /хиляда триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.6.2019
Административно дело № 3185/2019
Решение № 9300 от 18.06.2019г. на ВАС - Първо отделение по АД № 3185/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 19 от 07.02.2019 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. д. № 973/2018 г. ОСЪЖДА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ – гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 52 да заплати на „Стефани и Габи“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стрелча, ул. „Г. Найденов“ № 22 разноски за касационното производство в размер на 800 лв. /осемстотин лева/. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.6.2019г.
98 Административно дело No 979/2018, III състав КСО Й.С.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.С.Г. с ЕГН ********** ***, чрез пълномощник С.И.Г. против Решение № 1012-12-117/27.09.2018 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № ********** /01.07.2018 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 9.3.2019г.
99 Административно дело No 980/2018, III състав ДОПК ЕТ О.-1.-С.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Орион – 10 – С. Костянова“, ЕИК 030100946, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Милош Папарков“ № 24, представлявано от С.С. Костянова против Решение № 307/30.07.2018 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С 180013-023-0002550/12.07.2018 г., издадено от Е.В. – старши публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Пловдив ИРМ Пазарджик. ОСЪЖДА ЕТ „Орион – 10 – С. Костянова“, ЕИК 030100946, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Милош Папарков“ № 24, представлявано от С.С. Костянова да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив направените по делото разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.1.2019г.
100 Административно дело No 981/2018, III състав КСО Н.Г.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-110-1/18.09.2018 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № 6/ прот. № № 01253 от 06.07.2018 г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване. ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ - гр. Пазарджик, за ново произнасяне по заявление с вх. № 2113-12-491/13.04.2018 г., подадено от Н. Георгиева К., при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ - гр.Пазарджик да заплати на Н.Г.К. с ЕГН ********** *** сумата от 590 /петстотин и деветдесет/ лева, съставляваща сторените от последната разноски по производството. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
В законна сила на 1.3.2019г.
101 Административно дело No 982/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Г.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2266/01.10.2018г. на кмета на община Пазарджик, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "масивен гараж със санитарен възел" с площ 42, 42 кв.м., находящ се в УПИ ХVI-290, в кв. 35, по плана на с. Ивайло, с административен адрес с. Ивайло, ул. „27-ма“ № 17, извършен от Н.Г. *** да заплати на Н.Г.В., сумата 860.00/осемстотин и шестдесет/ лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба от страните в 14 - дневен срок от съобщаваното му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.11.2019
Административно дело № 3473/2019
РЕШЕНИЕ № 15735 от 19.11.2019 г. по адм. дело № 3473/ 2019 г. на ВАС- Второ отделение: ОТМЕНЯ Решение № 89/25.02.2019 г., постановено по административно дело № 982/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, като вместо него постановява : ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.В. против Заповед № 2266/01.10.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Н.Г.В., ЕГН : **********,***, съдебно-деловодни разноски в размер на 200 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.11.2019г.
102 Административно дело No 983/2018, I състав Закон за митниците ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.6.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №32-259256/07.09.2018г. на Началника на Митница Бургас, с което е определен размера на възникналото на основание чл.79, параграф 1 ,б.“а“ от МКС, вносно митническо задължение, и на основание чл.54, ал.1 от ЗДДС задължение за ДДС, по неприключената транзитна операция Т1 с MRN 18BG00101520046340. ОСЪЖДА Директора на Дирекция Южна Морска да заплати от бюджета на Дирекция Южна Морска на „ТОЙТА ТИКСИМ“ЕООД с ЕИК 112048000, представлявано от Бирсен Билянова, чрез адв.М.А. ,САК, със съдебен адрес *** съдебно-деловодни разноски в размер на 2050 / две хиляди и петдесет/. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
103 Административно дело No 984/2018, II състав ДОПК ХОТ ПОЙНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 17.4.2019г.
ОТМЕНЯ определението с което да даден ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГРЕЖДАНЕ жалбата на „Хот Пойнт България“ ЕООД, ЕИК 201893827, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Тракийска“, № 24, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № АУЗД6303000058-1 от 23.08.2018г., издаден от Милица Георгиева - Петкова, на длъжност младши експерт „Местни приходи“ в Община Брацигово, потвърден от Кмета на Община Брацигово с Писмо изх. № 30-1095-3-1 от 05.10.2018г., с което за дружеството са определени задължения за данък върху превозните средства към 23.08.2018г. в общ размер на 990,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в общ размер на 223,42лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 984 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. ИЗПРАЩА преписката на Директора на Дирекция „Обща администрация“ при Община Брацигово(респективно длъжностното лице в общината което осъществява тази функция), който след като прецени дали, жалба вх. № 30-1095-3 от 21.09.2018г. на „Хот Пойнт България“ ЕООД е подадена в рамките на установения за това процесуален срок, да се произнесе по допустимостта и основателността на същата, при спазване на указанията по тълкуване на закона дадени в настоящото определение. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на „Хот Пойнт България“ ЕООД, ЕИК 201893827, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Тракийска“, № 24 сумата от 1150,00лв.(хиляда сто и петдесет лв.), представляваща извършени от дружеството разноски по производството. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.
В законна сила на 8.5.2019г.
104 Административно дело No 988/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ИВ МАР ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 21.2.2019г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 21.01.2019 г. за даване ход по същество на адм. дело № 988/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения иск „ИВ МАР“ ООД с ЕИК 112594978, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Гурко“ № 2, представлявано от М.И. - управител против Национална агенция по приходите, с искане ответникът да бъде осъден да заплати обезщетение за имуществени вреди в размер на 79 905.52 лева, ведно със законната лихва в размер на 1204,22 лева, считано от 09.05.2015 г., за причинени вреди във връзка с отменени постановления за възлагане на недвижими имоти на ТД на НАП Пловдив и отменени действия на публичния изпълнител по изп. дело № 6/2014 г. по описа на ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 988/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ВРЪЩА исковата молба на „ИВ МАР“ ООД с ЕИК 112594978, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Гурко“ № 2, представлявано от М.И. - управител против Национална агенция по приходите. ОТХВЪРЛЯ искането на ответната – Национална агенция по приходите София, за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.3.2019г.
105 Административно дело No 992/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.А.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.А.Й., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 84 от 10.09.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено, да се премахне незаконен строеж : пристройка към съществуваща сграда в УПИ ХV-496,497, от кв. 2а по регулационния план на с. Динката, общ. Лесичово, с извършител В.Й.. ОСЪЖДА В.А.Й., ЕГН **********,*** да заплати на Община Лесичово сумата от 600,00 лв. /шестстотин лева/ разноски по производството за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 11.9.2019
Административно дело № 8528/2019
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на В. Й., с вх. № 10477 от 19.06.2019 г. против решение № 271 от 24.04.2019 г., постановено по адм. дело № 992/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВАМ производството по адм. дело № 8528/2019 г. по описа на Върховния административен съд, второ отделение. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 26.9.2019г.
106 Административно дело No 993/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Т.М. КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.3.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.Т.М. *** против Заповед №627/20.09.2018 г. на кмета на община Батак ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 993/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 8.4.2019г.
107 Административно дело No 996/2018, VI състав Закон за движението по пътищата В.Д.П. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.4.2019г.
ИЗМЕНЯ по жалба на В.Д.П. Заповед № 18-0367-000172/09.06.2018 г. на началник РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик, с която е приложена ПАМ на В.Д.П. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС с рег. № РА4136ВВ за срок от 11 месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от 11 месеца на шест месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик да заплати на В.Д.П. сума в размер на 310 /триста и десет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 172, ал. 5 от Закона за движение по пътищата.
В законна сила на 24.4.2019г.
108 Административно наказателно дело (К) No 997/2018, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС И.П.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.1.2019г.
ОТМЕНЯ разпореждане №1748/22.10.2018г., постановено по административно дело № 949/2018г. по описа на Административен съд - Пазарджик, V състав. ВРЪЩА делото на съдебния състав за продължаване на съдебното производство. Определението е окончателно.
109 Административно наказателно дело (К) No 998/2018, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Т.Т.К. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 23.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, озаглавена възражение, от ст. комисар Веселин Коцев – Началник на Затвора гр. Пазарджик, против Разпореждане № 1737/2018 г., постановено по адм. д. № 79/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, Втори състав. ПРЕКРАТЯВА производството по ч. адм. д. № 998/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му, пред ВАС на Република България.
110 Административно дело No 999/2018, VI състав Закон за данък върху добавената стойност МАРИНЕЛИ-62 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.7.2019г.
Отменя по жалба на „М.ели - 62“ ЕООД, с ЕИК112606786, Ревизионен акт № Р-16001317004791-091-001/11.05.2018г., потвърден с Решение № 573/01.10.2018г. на Директора на дирекция ОДОП – Пловдив при ЦУ на НАП. Осъжда Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика", град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „М.ели - 62“ ЕООД, с ЕИК112606786, разноски по делото в размер на 14133 лв. (четиринадесет хиляди сто тридесет и три лева). Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
111 Административно дело No 1002/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.2.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Наредба за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община Пазарджик /Наредбата/, в частта й относно въведеното изискване за притежаване на разрешително по Закона за управление на отпадъците, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда за извършване на дейностите по събиране на ИУМПС. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати от бюджета на Община Пазарджик на „Рейсър Ауто“ ЕООД с ЕИК 201327590 със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Юрий Василевич Сидоров направените по делото разноски в размер на 770 лева /седемстотин и седемдесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 7.3.2019г.
112 Административно дело No 1004/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ А.С.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение (второ) от 27.5.2019г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 194/08.04.2019г., постановено по адм. д. № 1004/18г. по описа на Административен съд Пазарджик, като на ред 10 от стр. 1, ред 8 от стр. 2 (от мотивите на решението) и ред 2 и 4 от стр. 14 (диспозитив на решението) вместо „Областна дирекция РРА Пловдив на ДФ "Земеделие" да се чете „Областна дирекция Пловдив на ДФ "Земеделие" Решението за поправка може да се обжалва по реда за обжалване на самото решението, а именно с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.
113 Административно дело No 1004/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ А.С.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 13/112/08121/04/01 за налагане на финансова корекция на директор на Областна дирекция РРА Пловдив на ДФ "Земеделие" с изх. № 01-163-6500/14 от 05.01.2018г. ОСЪЖДА Областна дирекция РРА Пловдив на ДФ "Земеделие" да заплати А.С.М. сума в размер на 3106, 52 лева (три хиляди сто и шест лева и петдесет и две стотинки), представляваща сторените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
114 Административно дело No 1006/2018, VI състав Кодекс на труда ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Електроразпределение ЮГ“ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 37, против точки 1, 2, 3 от принудителните административни мерки, дадени с Протокол № ПР1819945/20.08.2018г. на служители на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с която се иска прогласяване на тяхната нищожност. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Електроразпределение ЮГ“ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 37 за отмяна на точки 1, 2, 3 от принудителните административни мерки, дадени с Протокол № ПР1819945/20.08.2018г. на служители на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик като незаконосъобразни поради просрочване на жалбата и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. Решението, в частта, с която се оставя без разглеждане жалбата и се прекратява делото в тази му част, има характер на определение, и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението в останалата част подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд, в 14 - дневен срок от деня на съобщението.
115 Административно дело No 1008/2018, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Т.П.П. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МЛ. СПЕЦИАЛИСТ БМПО ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.П.П. с ЕГН ********** *** против принудителна административна мярка по реда на Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудително задържане на МПС без знанието на техните собственици или на упълномощените от тях водачи, наложена на 25.10.2018 г. от Д.В.Г. на длъжност МС при БМ ПО към Община Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
116 Административно дело No 1012/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Ф.В.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2019г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Ф.В.М. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 300 /триста/ лева. ОТХВЪРЛЯ иска на Ф.В.М. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 20 000 /двадесет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.12.2019
Административно дело № 4540/2019
Решение № 16363 от 02.12.2019г. на ВАС, Трето отделение по АД № 4540/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 25/11.02.2019 г. по адм. дело № 1012/2018 г. на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.12.2019г.
117 Административно дело No 1014/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.1.2019г.
ОСЪЖДА Агенция Митници, гр. София, ул.”Георги Раковски”№47 да заплати на "Винарска къща Виноградец” АД с ЕИК 112537678,представлявано от законен представител Г.М., обезщетение в размер на 100/сто/ лева за претърпени имуществени вреди представляващи адвокатско възнаграждение изплатено по наказателно дело АНД 670/2018г на Районен съд - Пазарджик.. ОТХВЪРЛЯ предявения иск в останалата му част / до пълния размер от 800 лв./ като неоснователен. ОСЪЖДА Агенция Митници, гр. София, ул.”Георги Раковски”№47 да заплати на "Винарска къща Виноградец” АД с ЕИК 112537678,представлявано от законен представител Г.М., сторените по делото разноски в размер на 100/сто/ лева за адвокатско възнаграждение и ДТ. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 16.2.2019г.
118 Административно дело No 1018/2018, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители БУЛАГРОИНВЕСТ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 12.6.2019г.
ОТМЕНЯ определението с което е даден ход по същество на делото ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Булагро инвест“ ООД, ЕИК 202500860, със седалище и адрес на управление с. Фотиново, общ. Батак, обл. Пазарджик, ул. „Тринадесета“, № 3А, срещу Заповед № ОЗ-РД/6107 от 16.12.2017г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с която е отказано да бъде финансирано заявление на „Булагро инвест“ ООД с ИД номер на проекта 13/04/1/0/92679 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г. – 2020г. ОСЪЖДА „Булагро инвест“ ООД, ЕИК 202500860, със седалище и адрес на управление с. Фотиново, общ. Батак, обл. Пазарджик, ул. „Тринадесета“, № 3А, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136, сумата от 100,00лв. (сто лв.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1018 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страни за неговото изготвяне.
В законна сила на 8.10.2019г.
119 Административно дело No 1019/2018, II състав Закон за движението по пътищата Г.С.С. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 18-0367-000236 от 24.06.2018г., издадена от Д.Б.Б., временно преназначен на длъжността Началник Районно управление Велинград при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Г.С.С.,*** е наложена принудителна мярка - временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като е отнето Свидетелство за управление на МПС № 282299634. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 27.2.2019г.
120 Административно дело No 1020/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.П.К.,***, срещу Заповед № 2401 от 16.10.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която на основание чл. 57а, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ е наредено, К. да премахне за своя сметка, монтираният дървен навес върху съсобствен и общински имот с пл. № 5891, за който е отреден УПИ V-търговия и услуги, от кв. 84а по плана на гр. Пазарджик в срок до 20.11.2018г. ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.П.К.,***, срещу Заповед № 536 от 22.03.2019 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която на основание чл. 62, ал. 2 от АПК е поправена очевидна фактическа грешка в Заповед № 2401 от 16.10.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, като вместо текста „…с площ от 20,0кв.м. от метална конструкция, с покритие от покривни и стенни панели. Размерите в план 5,30м/9,50м. и височина – 3,30м са обозначени на окомерната скица…“ и постановено да се чете „….с площ от 72,0 кв.м. и размери 12,10м/6,00м – дървена конструкция. Покривът е едноскатен, не е завършен, изпълнен е от дървени греди и колони, дъсчена обшивка, няма положени керемиди. По – високата част от покрива е h=1,90м……“. ОСЪЖДА С.П.К.,*** да заплати на Община Пазарджик сумата от 200,00 лв. /двеста лева/ разноски по производството за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
121 Административно дело No 1021/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.К., против Заповед № 2402/16.10.2018г. на кмета на община Пазарджик, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: "масивна сграда“, собственост на С.К., изпълнен в УПИ V-търговия и услуги, кв. 84а по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес ул. „Любен Боянов“. ОСЪЖДА С.П.К.,*** сумата от 150 (сто и петдесет) лева - юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
122 Административно дело No 1022/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.В.Д.,
Б.П.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.В.Д. *** против Заповед № РД-615-1/08.10.2018 г. на кмета на община Брацигово като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА А.В.Д. *** да заплати на Община Брацигово разноски в размер на 700 лева, от които 600 лева представляващи адвокатско възнаграждение и 100 лева направен депозит за вещо лице. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на и Б.П.Д. *** против Заповед № РД-615-1/08.10.2018 г. на кмета на община Брацигово като НЕДОПУСТИМА.
В законна сила на 23.5.2019г.
123 Административно дело No 1023/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.А.К. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 3.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.А.К. *** относно писмо № 94 А-656-8/26.09.2018 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1023/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.2.2019г.
124 Административно наказателно дело (К) No 1024/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.Д. ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 444/27.09.2018г. постановено по АНД №902/18г. по описа на РС Пазарджик, с което е потвърдено Наказателно постановление № 18-1006-001125 от 23.04.2018 г., издадено от Началник Група в Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР- Пазарджик, с което на Г.С.Д., за нарушение на чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДвП му е наложено наказание глоба в размер на 2 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, като законосъобразно. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-1006-001125 от 23.04.2018 г., издадено от Началник Група в Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР- Пазарджик, с което на Г.С.Д., за нарушение на чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДвП му е наложено наказание глоба в размер на 2 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, на основание чл. 223 от АПК. Препис от настоящото решение да се изпрати на страните.
125 Административно наказателно дело (К) No 1029/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ БАТАК ЛЕС 2013 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 99/08.10.2018 г., постановено по АНД № 183 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
126 Административно дело No 1039/2018, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Р.И.Ц. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 28.5.2019г.
ОТМЕНЯ Решение за налагане на финансова корекция № 13/112/08276/01/04/01 от 12.10.2018г. на Директора на Областна Дирекция Пловдив на Държавен фонд „Земеделие“, с което на Р.И.Ц., ЕГН **********,***, е наложена финансова корекция в размер на 48892,00лв. представляващи получено първо и второ плащане по Договор №13/112/08276 от 29.10.2012г. сключен с ДФ „Земеделие“ и е постановено прекратяване на Договор №13/112/08276 от 29.10.2012г. сключен между Р.И.Ц., ЕГН **********,*** и ДФ „Земеделие“. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Р.И.Ц., ЕГН **********,***, сумата от 2493,57лв. (две хиляди четиристотин деветдесет и три лв. и петдесет и седем ст.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
127 Административно дело No 1041/2018, IV състав Закон за движението по пътищата О.М.И. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на О.М.И. ***, подадена чрез адв. Р.А., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0367-000329/27.08.2018 г. на началник РУП към ОДМВР Пазарджик, РУ Велинград. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 18.3.2019г.
128 Административно дело No 1049/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Я.К. ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Я.К. *** против решение на комисията по чл. 210 ал. 1 от ЗУТ, назначена със Заповед № РД-15-119/01.03.2018 г. на кмета на Община Първомай, обективирано в протокол от 29.03.2018 г., в частта относно имот с идентификатор 045031 в земл. на с. Бяла река, общ. Първомай. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1049/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ЗАЛИЧАВА допуснатата по делото съдебнотехническа експертиза. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ, в 7-дневен срок от днес за заинтересованата страна и в 7-дневен срок от съобщаването му за неявилите се страни.
В законна сила на 6.4.2019г.
129 Административно дело No 1052/2018, IV състав Закон за държавния служител М.М.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.Ч. ***, подадена чрез адв. Д.К.-П., против Заповед № 1620/30.10.2018 г. на кмета на община Велинград. ОСЪЖДА М.М.Ч. ***, да заплати в полза на Община Велинград направените разноски по делото в размер на 1040 (хиляда и четиридесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
130 Административно дело No 1053/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Й.С.Й. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "РАЗСЛЕДВАНЕ" ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на дисциплинарно наказание „Порицание“ на държавен служител от Областта дирекция на МВР Пазарджик № 312з-2536 от 02.11.2018 г. на Началника на отдел “Разследване“ в ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА Началника на отдел “Разследване“ при ОДМВР гр.Пазарджик да заплати от съответния бюджет на органите на МВР в полза на Й.С.Й. с ЕГН ********** ***, сторените от него разноски по делото в размер на 410 / четиристотин и десет/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.3.2019г.
131 Административно дело No 1054/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ БУДИТЕЛИ-2004 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Народно читалище „Будители 2004“, ЕИК 112608495, Решение № 02-26000/6519/07.09.2018г. на изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“, с което му е определена финансова корекция в размер на 10 % от сумата на заявените за извършване разходи по договор за възлагане на обществена поръчка в размер на 286 050, 37 лева без ДДС. Осъжда Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Народно читалище „Будители 2004“, ЕИК 112608495 разноски по делото в размер на 1388 лв. /хиляда триста осемдесет и осем лева/ за адвокатско възнаграждение и 343, 26 лв. (триста четиридесет и три лева и двадесет и шест стотинки) за държавна такса. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.6.2019
Административно дело № 5141/2019
С РЕШЕНИЕ № 8732 от 11.06.2019 г. по адм. дело № 5141/2019 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ в сила решение № 112 от 28.02.2019 г., постановено по адм. д. № 1054/2018 г. от Административен съд-Пазарджик. ОСТАВЯ без уважение искането на Държавен фонд „Земеделие“ за присъждане на направените разноски. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Народно читалище „Будители-2004“ със седалище и адрес на управление в гр. Септември, община Септември, бул.“Княз Борис I“, № 1 и ЕИК:112608495 направените разноски в размер на 1 388 (хиляда триста осемдесет и осем) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 11.6.2019г.
132 Административно дело No 1056/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.К.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на В.К.Д., ЕГН : **********,***, сумата от 300,00лв. (триста лв.) имуществени вреди, представляващи извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 160 по описа на Районен съд Пещера за 2018 г., както и обезщетение за забавено плащане на въпросната парична сума в размер на законната лихва, считано от 16.10.2018г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на В.К.Д., ЕГН : **********,*** сумата от 362,10лв. (триста шестдесет и два лева и десет ст.), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.11.2019
Административно дело № 5584/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 102 /27.02.2019 г., постановено по адм. дело № 1056/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“ № 3, ДА ЗАПЛАТИ на В. Д., ЕГН [ЕГН],от [населено място], [улица], № [номер] [област], сумата от 300 (триста) лева, представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно.
133 Административно дело No 1057/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.К. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.2.2019г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.К.-В., подадена чрез адв. А.К., против здравно заключение на директора на РЗИ – Пазарджик, изх. № СП-ІІ-63/29.10.2018 г., с което не се съгласува ПУП за промяна на предназначението на земеделска земя за поземлени имоти с изброени идентификатори в местността „Полетния чарк“ по КККР на гр. Батак с цел обособяване на ти броя УПИ за „Курортна дейност“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1057/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок пред Върховния административен съд на Република България, считано от датата на настоящото съдебно заседание.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.5.2019
Административно дело № 4269/2019
Определение № 6765 от 08.05.2019 г. на ВАС София, Второ отд. по адм. д. № 4269/2019 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение №276 от 19.02.2019 г. по адм. дело № 1057/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик . Определението е окончателно.
В законна сила на 8.5.2019г.
134 Административно наказателно дело (К) No 1058/2018, XI състав Други по ЗАНН В.Н.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СОФИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 152 от 15.10.2018 г., постановено по АНД № 2159/2017 г., по описа на Районен съд - гр. Пазарджик, с което е потвърдено Наказателно постановление № НП 27-74 от 12.10.2017г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Медицински одит", гр. София. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Районен съд – Пазарджик при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
135 Административно дело No 1060/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.М.И. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.1.2019г.
ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета, да заплати на Л.М.И., ЕГН **********,***, обезщетение в размер на 26 (двадесет и шест) лева за наложена принудителна административна мярка чрез използване на техническо средство „скоба“ по отношение паркирано пътно превозно средство - от служител на звено "Самоохрана" при Община Пазарджик, която е извършена на 11.06.2018г. и е отменена с Решение № 555/10.10.2018г. по адм.д. № 597/2018г. на Административен съд Пазарджик, ведно със законна лихва върху присъдената сума, считано от 15.11.2018г. до окончателното й изплащане ОТХВЪЛЯ иска на Л.М.И., ЕГН ********** ***, представлявана от кмета, за заплащане на законна лихва върху присъдената сума, от влизане в сила на решението, с което е отменена ПАМ(25.10.2018г.) до завеждане на исковата молба (15.11.2018г.) ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета, да заплати на Л.М.И., ЕГН **********,*** направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 22.2.2019г.
136 Административно дело No 1064/2018, VI състав Закон за закрила на детето Л.Л.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Л.Л.К., с постоянен адрес:***, против Заповед № ЗД/Д-РА-ПЩ-073/29.10.2018 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пещера. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.5.2019г.
137 Административно дело No 1065/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 25.2.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Варварски минерални бани“ ЕООД с ЕИК 822088224, със седалище и адрес на управление: гр. София, община, Столична, бул.“Годе Делчев“ бл.102 ЕЛТРЕЙД, вх.Д-Е, район Триадица, представлявано от Николай Михайлов Проданов - управител против Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно предоставено от държавата на община Септември за ползване и управление за срок от 25 години, приета с Решение №1076 на Общински съвет - гр. Септември, взето с Протокол № 56 на редовно заседание, проведено на 30.10.2018 г. Прекратява административно дело № 1065 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 13.6.2019
Административно дело № 3353/2019
С определение № 8989 от 13.06.2019 г. по адм. дело № 3353/2019 г. - ОТМЕНЯ определение №288/25.02.2019 г. по адм.дело №1065/2018 г. по описа на Административния съд-Пазарджик за прекратяване на производството по делото. ВРЪЩА на съда за разглеждането й жалбата на "Варварски минерални бани" ЕООД със седалище и адрес на управление София срещу Тарифата за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода "Варвара", безвъзмездно предоставено от държавата на Община Септември за ползване и управление за срок 25 години, приета с решение № 1076 по протокол №56 на заседание на Общинския съвет-Септември, проведено на 30.10.2018 г. Определението не подлежи на обжалване
138 Административно дело No 1066/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 15.2.2019г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на устните състезания, постановено в съдебно заседание на 16.01.2019 г. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Варварски минерални бани“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, общ. Столична, бул. „Гоце Делчев“, подадена против Наредба за реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на община Септември, приета с Решение № 1075 на Общински съвет – Септември, взето с Протокол № 56 на редовно заседание, проведено на 30.10.2018 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1066/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 15.4.2019
Административно дело № 3718/2019
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5617 от 15.04.2019 г. на ВАС София, Трето отд. по адм. д. № 3718/2019 г. - ОТМЕНЯ Определение № 241 от 15.02.2019 г., постановено по адм. д. № 1066 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2018 г. и - ВРЪЩА делото на същия съдебен състав на Административен съд – Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия при съобразяване мотивите на настоящото определение. Определението не подлежи на обжалване.
139 Административно дело No 1066/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.10.2019г.
ОТМЕНЯ Наредба за реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на община Септември, приета с Решение № 1075 на Общински съвет – Септември, взето с Протокол № 56 на редовно заседание, проведено на 30.10.2018 г. ОСЪЖДА Общински съвет – Септември да заплати от съответния бюджет на „Варварски минерални бани“ ЕООД, ЕИК 822088224, със седалище и адрес на управление гр. София, общ. Столична, бул. „Гоце Делчев“, направените по делото разноски в размер на 1200 (хиляда и двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му на страните, че е изготвено, с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България.
140 Административно наказателно дело (К) No 1068/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Р.П. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 445 от 27.09.2018 г., постановено по АНД № 1183 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик, в обжалваната му част. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
141 Административно дело No 1069/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.А.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.2.2019г.
Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на Б.А.А. обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на А. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. по нахд № 122/2018 на РС-Велинград, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 17-0367-001403/22.11.2017 г. издадено от началник група в РУП Велинград при ОД на МВР – Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на Б.А.А. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 11.12.2018 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля искът на Б.А.А. против Областна дирекция на МВР - Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., за периода от 31.10.2018 г. до 10.12.2018 г. Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на Б.А.А. обезщетение за имуществени вреди в размер на 200 лв. /триста лева/, причинени на А. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 200 лв. по нахд № 123/2018 на РС-Велинград, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 17-0367-001399/22.11.2017 г. издадено от началник група в РУП Велинград при ОД на МВР – Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на Б.А.А. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 200 лв., считано от 11.12.2018 г. до окончателното изплащане на главницата от 200 лв. Отхвърля искът на Б.А.А. против Областна дирекция на МВР - Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 200 лв., за периода от 02.06.2018 г. до 10.12.2018 г. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Б.А.А. разноски по делото в размер на 296.61 лв. /двеста деветдесет и шест лева и шестдесет и една стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.3.2019г.
142 Административно дело No 1070/2018, IV състав КСО В.А.Ч. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.А.Ч. ***, подадена чрез адв. Б., против Мотивирано решение № 1012-12-128#2 от 02.11.2018 г. на директора на ТП на НОИ – Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 2140-12-100 от 09.03.2018 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване. ОСЪЖДА В.А.Ч. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ – Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
143 Административно дело No 1071/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.Х.К.,
П.А.К.
КОМИСИЯ ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Отхвърля жалбите на Х.Х.К. и на П.А.К. против Решение на комисия по чл. 210 от ЗУТ към община Брацигово, взето с Протокол от 19.09.2018 г., в частта му, с която е определена пазарна цена в размер на 1563 лв., която следва да бъде заплатена от „Електроразпределителен системен оператор“ ЕАД като обезщетение на основание чл. 210 от ЗУТ и чл. 64, ал. 6 от ЗЕ на собствениците на имот № 000770 в местност „Владовица“, землище на с. Розово, община Брацигово, за засегнатата площ от 5,829 дка от имота в резултат на възникналия сервитут. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 28.5.2019г.
144 Административно дело No 1072/2018, I състав Закон за местните данъци и такси П.Г.Г. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.3.2019г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение № АУ000115/16.01.2017 г., издаден от старши инспектор в сектор Контрол към отдел "МДТ" при Община Пазарджик, в частта по т. 3 за данък превозно средство за лек автомобил марка "Ланчия капа" с рег. РА5292 ВВ , двигател без номер, шаси № ZLA83800002067601 и по т. 4 за данък превозно средство за лек автомобил марка "Мерцедес А 160" с рег. №РА8415 ВК , двигател № 16696030256458, шаси № WDB1680331J298992. ОСЪЖДА Началник отдел “Местни данъци и такси” при Община гр. Пазарджик да заплати на П.Г.Г. с ЕГН ********** *** от бюджета на общината направените по делото разноски в размер на 350 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.3.2019г.
145 Административно дело No 1074/2018, IV състав Закон за данък върху добавената стойност Ф.А.Ф. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.5.2019г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.А.Ф. ***, подадена против Ревизионен акт (РА) № Р-16001318001173-091/09.08.2018 г., в потвърдената му част с Решение № 624/29.10.2018 г. на директора на Дирекция ОДОП при ТД на НАП гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1074/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Ф.А.Ф. ***, да заплати в полза на Дирекция ОДОП Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 1352 (хиляда триста петдесет и два) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване, в 7-дневен срок, считано от днес за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в 7-дневен срок от съобщаването на определението, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.7.2019
Административно дело № 7351/2019
С определение № 10219 от 02.07.2019 г. по адм. дело № 7351/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 736/28.05.2019 г. по адм. дело № 1074/2018 г. на Административен съд Пазарджик, в оспорената му част. Осъжда Ф.А.Ф. да заплати на НАП-София разноски в размер на 1356.94 лв.Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.7.2019г.
146 Административно дело No 1075/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВИНАРСКА КЪЩА-ВИНОГРАДЕЦ АД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.2.2019г.
ОСЪЖДА Агенция Митници – София да заплати на „Винарска къща Виноградец“ АД, със седалище с. Виноградец и адрес на управление „Извън регулация“, ЕИК 112537678, представлявано от Гергана Георгиева Манджукова, сумата от 100 (сто) лева, представляващи разноски по АНД № 751/2018 г. на Районен съд – Пловдив, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 1117/2017 г., издадено от началника на Митница Пловдив. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до размера на 2180 (две хиляди сто и осемдесет) лева, като неоснователен. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 16.3.2019г.
147 Административно дело No 1076/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 30 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Септември, приета с Решение № 27 по Протокол №5 от 20.12.2011 г. на Общински съвет Септември. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
В законна сила на 14.3.2019г.
148 Административно дело No 1077/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕКОИНТЕГРАЛ ЕООД НАЧАЛНИК РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 3.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Екоинтеграл“ЕООД, ЕИК 115101643, със седалище и адрес гр. Пловдив, ул. „Легия“ № 5, вх. А, представлявано от управителя Ирена Милкова И., против Заповед № ДК-10-ЮЦР-35/29.10.2018г. на началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Южен централен район. Осъжда „Екоинтеграл“ЕООД, ЕИК 115101643, със седалище и адрес гр. Пловдив, ул. „Легия“ № 5, вх. А, представлявано от управителя Ирена Милкова И., да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Южен централен район разноски по производство в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. Осъжда „Екоинтеграл“ЕООД, ЕИК 115101643, със седалище и адрес гр. Пловдив, ул. „Легия“ № 5, вх. А, представлявано от управителя Ирена Милкова И., да заплати на А.И.П. разноски по производство в размер на 500 лева за адвокатско възнаграждение. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.5.2019г.
149 Административно дело No 1078/2018, I състав Закон за данък върху добавената стойност Е.Х.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.4.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт / РА/ № Р-16001317008880-091-001 от 21.06.2018г. , издаден от В.К. и Г.Ч. за определени данъчни и осигурителни задължения, по ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО за ревизиран период 01.01.2016г. – 31.07.2017г. , потвърден ИЗЦЯЛО с Решение № 537/ 13.09.2018г.на Директора на Дирекция „обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Пловдив при ЦУ на НАП, ка¬то НЕЗА¬КОНОСЪОБРАЗЕН. ОСЪЖДА Директора на дирекция ОДОП гр.Пловдив да заплати, от бюджета на ТД НАП-Пловдив, на Е.Х.П. с ЕГН ********** сторените по делото разноски - 2000лв изплатен адвокатско хонорар , 336 лв. за изготвяне на съдебно-почеркова експертиза, 10 лв. ДТ, 20 лв. изплатен депозит за призоваване на свидетел и 50 лв. за СИЕ / общо 2416.00 лева /.
В законна сила на 22.5.2019г.
150 Административно дело No 1079/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 10.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1079/2018 г. по описа на АС Пазарджик. Основателно е направеното искане за присъждане на 20 лева разноски. ОСЪЖДА Общински съвет Ракитово да заплати на ОП Пазарджик разноски в размер на 20 лева – държавна такса. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 7-дневен срок от днес за представителя на ОП Пазарджик и 7-дневен срок за ответника от получаване на съобщението за прекратяване на производството. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.03 часа.
В законна сила на 25.4.2019г.
151 Административно дело No 1080/2018, I състав Закон за социално подпомагане М.С.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на М.С.П., ЕГН ********** *** против Заповед № ЗСП/Д-РА/2587 от 30.10.2018 година на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – Пазарджик, с която и е отказано отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2018/2019 година, като неоснователна. ОСЪЖДА М.С.П., ЕГН ********** *** да заплати на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 80.00 лв. . РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.3.2019г.
152 Административно дело No 1081/2018, VI състав Закон за движението по пътищата В.Д.М. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.2.2019г.
Отменя насроченото съдебно заседание на 07.02.2019г., 10,00 ч. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В. Димитровa М., с ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед № 18-0367-000401/06.09.2018г. на началник РУП към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1081/2018 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 19.2.2019г.
153 Административно дело No 1082/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.И.Б. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2019г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, бул. Ал. Стамболийски №50 да заплати на В.И.Б., ЕГН : **********,*** сумата от 50,00лв.(петдесет лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 425 по описа на Велинградски районен съд за 2017 г., както и обезщетение за забавено плащане на въпросната парична сума в размер на законната лихва, считано от 23.11.2018г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, бул. Ал. Стамболийски №50 да заплати на В.И.Б., ЕГН : **********,*** сумата от 310,00лв.(триста и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 20.3.2019г.
154 Административно дело No 1083/2018, IV състав Закон за движението по пътищата Е.Н.А. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.2.2019г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Е.Н.А. ***, против Заповед № 18-1006-000527 от 23.10.2018 г. на началника на Сектор ПП към ОД на МВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1083/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в седемдневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 7.5.2019
Административно дело № 1083/2018
Определение № 6596 от 07.05.2019 г. на ВАС София, Седмо отд. по адм. д. № 4083/2019 г. - ОТМЕНЯ определение от 19.02.2019 г. постановено по адм. дело № 1083 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пазарджик и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдебното производството. Определението не подлежи на обжалване.
155 Административно дело No 1083/2018, IV състав Закон за движението по пътищата Е.Н.А. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 8.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Н.А.,***, с посочен съдебен адрес ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18 - 1006-000527/23.10.2018 г. на началник сектор към ОДМВР - Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“. ОСЪЖДА Сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Пазарджик да заплати на Е.Н.А.,*** сумата от 410 (четиристотин и десет) лева, направени разноски по производството. Решението е окончателно съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 8.7.2019г.
156 Административно дело No 1084/2018, V състав ДОПК К.С.П. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.2.2019г.
Отхвърля жалбата на К.С.П. против Решение № 432/ 09.10.2018 г. на директора на ТД на НАП - Пловдив, с което са отхвърлени подадените по административен ред жалби на К.П. и са потвърдени като законосъобразни Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № С180013-023-0003186/05.09.2010 г. и Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № С180013-023-0003334/20.09.2018 г., издадени от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ - Пазарджик Осъжда К.С.П. да заплати на Териториална дирекция на НАП - Пловдив разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто лева/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.2.2019г.
157 Административно дело No 1086/2018, V състав Закон за местните данъци и такси ЕТ О.-9.-К.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.5.2019г.
Обявява нищожността на отказ, обективиран в Писмо изх. № 30-1393-1/09.11.2018 г. на кмета на община Пещера. Изпраща делото като преписка на компетентния служител на общинска администрация – Пещера, имащ правата и задълженията на орган по приходи, определен със съответната заповед по чл. 4, ал. 4 от ЗМДТ на кмета на община – Пещера, който компетентен служител следва да се произнесе при спазване на дадените в мотивите на това решение задължителни указания. Осъжда община Пещера да заплати на ЕТ „Оскар-999-Красимир Благоев“ разноски по делото в размер на 1150 лв. /хиляда сто и петдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
158 Административно наказателно дело (К) No 1087/2018, XI състав ЗАНН: АДФИ Н.Й.З. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 105/16.10.2018 г., постановено по АНД № 32, по описа за 2018 г. на Районен съд – Пещера. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
159 Административно наказателно дело (К) No 1088/2018, XI състав ЗАНН: АДФИ Н.Й.З. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 107/16.10.2018 г., постановено по АНД № 35, по описа за 2018 г. на Районен съд – Пещера. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
160 Административно наказателно дело (К) No 1089/2018, X състав ЗАНН: АДФИ Н.Й.З. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №104 от 16.10.2018г., постановено по а.н.дело №34 по описа на Районен съд Пещера за 2018 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-315 от 16.01.2018г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция София, с което на Н.Й.З., ЕГН:********** ***, за нарушение по чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, на основание чл. 254 от Закона за обществените поръчки е наложено административно наказание глоба в размер на 3880,11лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
161 Административно наказателно дело (К) No 1090/2018, X състав ЗАНН: АДФИ Н.Й.З. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №106 от 16.10.2018г., постановено по а.н.дело №33 по описа на Районен съд Пещера за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
162 Административно наказателно дело (К) No 1091/2018, X състав ЗАНН: АДФИ Н.Й.З. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.2.2019г.
Отменя Решение № 103 от 16.10.2018 г., постановено по нахд № 38, по описа на Районен съд Пещера за 2018 г., като вместо това постановява: Отменя Наказателно постановление № 11-01-316/15.01.2018 г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което за нарушение на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, на основание чл. 254 от същия закон на Н.Й.З. е наложена глоба в размер на 5 000 лева. Решението е окончателно.
163 Административно наказателно дело (К) No 1092/2018, XI състав ЗАНН: АДФИ Н.Й.З. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 101/16.10.2018 г., постановено по АНД № 37, по описа за 2018 г. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
164 Административно наказателно дело (К) No 1093/2018, XI състав ЗАНН: АДФИ Н.Й.З. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 102/16.10.2018г. по АДН № 36/2018г. на Районен съд – Пещера, с което е потвърдено Наказателно постановление № 11-01-323-2017/15.01.2018г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София, с което на Н.Й.З., с ЕГН **********,***, на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ за нарушение по чл. 94, ал. 3, т. 2, във вр. § 20 ПЗР от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ е наложено административно наказание - "глоба" в размер на 200.00 лева. като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-323-2017/15.01.2018г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София, с което на Н.Й.З., с ЕГН **********,***, на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ за нарушение по чл. 94, ал. 3, т. 2, във вр. § 20 ПЗР от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ е наложено административно наказание - "глоба" в размер на 200.00 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
165 Административно наказателно дело (К) No 1093/2018, XI състав ЗАНН: АДФИ Н.Й.З. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.9.2019г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 52/14.02.2019г., постановено по КАНД № 1093/2018г. по описа на Административен съд Пазарджик, в мотивите и диспозитива на Решение № 52/14.02.2019г., постановено по КАНД № 1093/2018г., като вместо „Наказателното постановление № 11-01-323-2017/15.01.2018г.“, да се чете „Наказателното постановление № 11-01-312-2017/15.01.2018г.“. Решението за поправка не подлежи на обжалване.
166 Административно дело No 1095/2018, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик – Стефан Янев, подаден против Решение № 154/26.10.2018г. на Общински съвет – гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1095/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, VІ състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 30.1.2019г.
167 Частно админист. наказателно дело (К) No 1096/2018, X състав Частни КАНД и КАД А.И.Н. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение/Разпореждане/2163/23.10.2018г. по описа на РС Пазарджик за прекратяване на производството по АНД № 1725/18г. по описа на РС Пазарджик и изпращане преписката на община Пазарджик за произнасяне относно обжалване на Фиш Серия А№ 0000014588/02.10.2018г.. Връща делото на същия състав РС Пазарджик, за произнасяне и в частта относно обжалване на ПАМ – преместване на ПАМ по чл.171,т.5,б.“г“ от ЗДвП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
168 Административно наказателно дело (К) No 1097/2018, X състав ЗАНН: НАП НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ ДЖИ ДИ АГРО ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №511 от 30.10.2018г., постановено по а.н.дело №1422 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
169 Административно наказателно дело (К) No 1098/2018, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ АНГЕЛ 2015 ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №436/21.09.2018 г. на РС- Пазарджик, постановено по АНД № 861/ 2018 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно.
170 Административно дело No 1099/2018, II състав Закон за държавния служител М.М.Ч. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 13.3.2019г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 22 от 07.02.2019г., постановено по адм. дело № 1099 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г., като в осъдителния диспозитив на същото вместо „…сумата от 3005,60лв.(три хиляди и пет лв. и шестдесет ст.) …“ да се чете „…сумата от 3406,60лв.(три хиляди четиристотин и шест лв. и шестдесет ст.)…“ Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. След влизане в сила, настоящото решение за поправка да се отбележи върху поправеното решение и издадените преписи. Препис от решението да се връчи на страните
171 Административно дело No 1099/2018, II състав Закон за държавния служител М.М.Ч. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.2.2019г.
ОСЪЖДА Община Велинград, бул. “Хан Аспарух” N: 35, да заплати на М.М.Ч., ЕГН **********,***, сумата от 3005,60лв.(три хиляди и пет лв. и шестдесет ст.), представляваща обезщетение, в размер на основното месечно възнаграждение, определено към момента на признаването на уволнението за незаконно, за времето през което не е заемал държавна служба, поради незаконно прекратеното служебно правоотношение, за периода 27.04.2016г. до 27.10.2016г., както и обезщетение за просрочие при изплащане на посочената парична сума, в размер на законната лихва, считано от 17.08.2018г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Велинград, бул. “Хан Аспарух” N: 35, да заплати на М.М.Ч., ЕГН **********,***, сумата от 1160,00лв. (хиляда сто и шестдесет лв.) представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
172 Административно наказателно дело (К) No 1100/2018, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” ЕТ А.Л. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.2.2019г.
Отменя Решение № 156 от 23.10.2018 г., постановено по нахд № 232/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, с което е потвърдено Наказателно постановление № 168/19.04.2018 г. на началника на Митница – Пловдив, като вместо това постановява: Отменя Наказателно постановление № 168/19.04.2018 г. на началника на Митница – Пловдив, с което на основание чл. 120, ал. 2 от ЗАДС на ЕТ „Атанас Латев“ е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева, на основание чл. 124, ал. 1, във връзка с чл. 120, ал. 2 от ЗАДС са отнети стоките предмет на нарушението в полза на държавата и на основание чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 120, ал. 2 от ЗАДС едноличният търговец е лишен от право да упражнява търговска дейност за срок от 1 месец. Решението е окончателно.
173 Административно дело No 1101/2018, IV състав Закон за движението по пътищата И.С.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С.Б. ***, подадена чрез адв. К.У., против Заповед за прилагане на принудителна мярка № 18-1006-000451 от 28.08.2018 г. на Началник Група в Сектор Пътна полиция към ОД на МВР Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 21.2.2019г.
174 Административно дело No 1102/2018, II състав Закон за движението по пътищата П.Г.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 18-1006-000397 от 26.07.2018г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо П.Г.Д., ЕГН: **********,*** , на основание чл. 171, т.2, б. „а“ от ЗДвП е наложена принудителна мярка - прекратяване на регистрацията на ППС, мотоциклет „ЯмахаR1“, с рег. № М1038Х за срок от шест месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 22.3.2019г.
175 Административно дело No 1104/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Е.С.Й. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Е.С.Й., ЕГН **********, против Заповед № 18-1006-000585/21.11.2018г. на началник сектор "Пътна полиция" към ОДМВР Пазарджик, с която на основание чл. 171, т. 1, б. "б" ЗДвП е постановено временно отнемане на свидетелството му за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 11.4.2019
Административно дело № 2378/2019
С определение № 5520 от 11.04.2019 г. по адм. дело № 2378/2019 г. на ВАС ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Е.Й. срещу Решение № 16 от 21.01.2019 г. на Административен съд Пазарджик по адм. д. № 1104/2018 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2378/2019 г. по описа на Върховния административен съд, седмо отделение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на Върховния административен съд. С определение № 10697 от 09.07.2019 г. по адм. дело № 7099/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 5520 от 11.04.2019 г. по адм. дело № 2378/2019 г. на Върховния административен съд, седмо отделение. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.7.2019г.
176 Административно дело No 1105/2018, V състав КСО Й.П.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.3.2019г.
Отменя Решение № 1012-12-134/07.11.2018 г., издадено от директора на Териториално поделение на НОИ Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане № 2140-12-336/27.08.2018 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване, с което е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Й.П.Д.. Изпраща делото като преписка на ръководителя по пенсионното осигуряване при ТП на НОИ – Пазарджик, който след влизане в сила на настоящото решение следва да се произнесе при спазване на срока и задължителните указания, дадени в мотивите на същото. Осъжда Териториално поделение на НОИ – Пазарджик да заплати на Й.П.Д. разноски по делото в размер на 640 лв. /шестотин и четиридесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
177 Административно наказателно дело (К) No 1106/2018, XI състав ЗАНН: ДНСК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПАЗАРДЖИК КЪМ РДНСК-ЮЦР В.Н.Б. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 439 от 25.09.2018 г., постановено по АНД № 958/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
178 Административно наказателно дело (К) No 1107/2018, XI състав ЗАНН: ДНСК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПАЗАРДЖИК КЪМ РДНСК-ЮЦР В.Н.Б. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 438 от 25.09.2018 г., постановено по АНД № 957/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Пазарджик, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
179 Административно наказателно дело (К) No 1108/2018, XI състав Други по ЗАНН ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК АНДИ ДД ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 490/19.10.2018 г., постановено по АНД № 1241 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
180 Административно наказателно дело (К) No 1109/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.Т. ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.2.2019г.
Оставя в сила Решение № 494 от 19.10.2018 г., постановено по нахд № 1002/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 18-1006-001356 от 15.05.2018 г., издадено от началник Група в Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 103 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от същия закон на П.И.Т. е наложена глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца и за нарушение на чл. 137е от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, пр. 1 от същия закон му е наложена глоба в размер на 50 лева. Решението е окончателно.
181 Частно админист. наказателно дело (К) No 1110/2018, XI състав Частни КАНД и КАД ОБЩИНА БЕЛОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.2.2019г.
ОТМЕНЯ определение, постановено в закрито заседание на 17.08.2018 г. по АНД № 1324/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
182 Административно наказателно дело (К) No 1111/2018, XI състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК ДАНГИ 2011 ЕООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 514 от 31.10.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 804/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
183 Административно дело No 1112/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.И.Л. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.3.2019г.
Отменя Заповед № 1818з-396/14.11.2018 г. на началника на РУП - Пазарджик при ОД на МВР – Пазарджик, с която на Д.И.Л. в качеството му на държавен служител – младши полицейски инспектор в група „ТП“ на сектор „ОП“ към Районно управление – Пазарджик при ОД на МВР – Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. Осъжда РУП - Пазарджик при ОД на МВР – Пазарджик да заплати на Д.И.Л. разноски по делото в размер на 410 лв. /четиристотин и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 7.6.2019
Административно дело № 6325/2019
С РАЗПОЕЖДАНЕ № 8581 от 07.06.2019 г. по адм. дело № 6325/2019 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на началника на РУ-Пазарджик, чрез процесуален представител, против решение № 147/13.03.2019 г. по адм.д. № 1112/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.д. № 6325/2019 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 27.6.2019г.
184 Административно дело No 1113/2018, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Е.В.Г. НАЧАЛНИК НА РУ-ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1818з-397 от 14.11.2018г., на Началник Районно управление Пазарджик към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която на държавен служител, младши експерт Е.В.Г., на длъжност младши полицейски инспектор, група 01 „ТП“ на Сектор „ОП“ в Районно управление Пазарджик към Областна дирекция на МВР, Пазарджик е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на Е.В.Г., ЕГН **********,***, сумата от 400,00лв.(четиристотин лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 24.4.2019г.
185 Административно дело No 1114/2018, V състав Закон за социално подпомагане Д.Н.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 14.1.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.Н.Н. против Заповед № ЗСП/Д-РА-ПН/1201/22.10.2018 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Панагюрище. Прекратява административно дело № 1114 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката.
В законна сила на 15.2.2019г.
186 Административно дело No 1115/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.Я.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.2.2019г.
Отменя Заповед № 03-130-РД/15 от 06.03.2018 г. на директора на Областна дирекция – Пазарджик на Държавен фонд „Земеделие“, с която на М.Я.Б. е отказано да бъде финансирано следното заявление за подпомагане: ИД № на проекта: 13/06/3/0/02819, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Изпраща административната преписка на директора на Областна дирекция – Пазарджик на Държавен фонд „Земеделие“ за ново разглеждане и произнасяне, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. Осъжда Областна дирекция – Пазарджик на Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на М.Я.Б. разноски по делото в размер на 510 лв.. Решението може да се обжалва чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.11.2019
Административно дело № 4050/2019
С решение № 15252/12.11.2019 г. по адм. дело № 4050/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение №92 от 25.02.2019г. постановено по адм. дело №1115/2018г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” – Пазарджик, да заплати на М.Я.Б. ***, сумата 600(шестстотин) лева разноски по делото за адвокатско възнаграждение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Пазарджик, за присъждане на разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.11.2019г.
187 Административно дело No 1116/2018, VI състав ДОПК Х.М.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.3.2019г.
Отменя Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/121/06816/3/01/04/01, с изх. № 01-6500/1447 от 24.10.2018г., издаден от изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“, с който е определено задължение в размер на 95 838, 20 лева. Осъжда Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция да заплати на Х.М. разноски по делото в размер на 3405 ( три хиляди четиристотин и пет лева) лв. – адвокатски хонорар и 10 лева държавна такса. Отхвърля искането на Х.М. за присъждане на разноски за банкова такса, пощенски разход и пътни разходи за гориво. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Административно дело № 6151/2019
С РЕШЕНИЕ № 15109 от 07.11.2019 г. по адм. дело № 6151/2019 г. на ВАС- Първо отделение: ОТМЕНЯ решение № 140/11.03.2019 г. на Административен съд Пазарджик по адм. д. № 1116 по описа за 2018 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Х.М. срещу акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 13/121/06816/3/01/04/01, с изх. № 01-6500/1447 от 24.10.2018г., издаден от изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“. ОСЪЖДА Х.М., ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ деловодни разноски в размер 200 лева. Решението не може да се обжалва.
В законна сила на 7.11.2019г.
188 Административно дело No 1117/2018, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 22.3.2019г.
Съдът счита, че няма процесуална пречка заявената воля от страната да бъде уважена, затова на основание чл. 159, т. 8 от АПК, Съдът ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Многопрофилна болница за активно лечение „УНИ ХОСПИТАЛ“ ЕООД, ЕИК 112520604, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, срещу Писмена покана № РД-25-ПП-128 от 15.11.2018 г. на Директора на Районна здравно осигурителна каса, гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1117 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
В законна сила на 4.4.2019г.
189 Административно дело No 1118/2018, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.4.2019г.
Отхвърля жалбата на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД против Писмена покана № РД-25-ПП-127/15.11.2018 г., издадена от управителя на Националната здравноосигурителна каса, с която жалбоподателят е задължен да възстанови неоснователно получени суми по пет истории на заболявания, а именно – пет получени суми, всяка от които по 600 лв., т.е. – общо 3 000 лв. Осъжда МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД да заплати на Националната здравноосигурителна каса разноски по делото в размер на 190 лв. /сто и деветдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.5.2019г.
190 Административно наказателно дело (К) No 1119/2018, XI състав Други по ЗАНН СТАРТ АУТО 1 ЕООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 509/26.10.2018 г., постановено по АНД № 918 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
191 Административно дело No 1122/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 23.1.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Ф.Ф.Б. ***, подадена чрез Н.В.Б., в качеството й на негова майка и законен представител, против Заповед № 1680/13.11.2018 г. на заместник-кмета на община Септември ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1122/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 19.3.2019
Административно дело № 2432/2019
Определение № 4039 от 19.03.2019 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 2432/2019 г. - ОТМЕНЯ определение № 97 от 23.01.2019г., постановено по адм. д. № 1122/2018г. по описа на Административен съд – гр. Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия състав на АС - гр. Пазарджик за продължаване съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
192 Административно дело No 1122/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 29.11.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1680/13.11.2018 г. на заместник-кмета на община Септември. ИЗПРАЩА преписката на заместник-кмета на община Септември, на основание чл. 168, ал. 5 от АПК. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Ф.Ф.Б. ***, сума в размер на 960 (деветстотин и шестдесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
193 Административно дело No 1123/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Отхвърля жалбата на Ф.Ф.Б. против Заповед № 1681/13.11.2018 г. на заместник-кмета на община Септември, с която е наредено премахването на незаконен строеж „Второстепенна сграда – навес – беседка“, находящ се в УПИ IV-179 в кв. 95 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември, изграден без необходимите строителни книжа и документи. Осъжда Ф.Ф.Б. *** разноски по делото в размер на 600 лв. /шестотин лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
194 Административно дело No 1124/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Отхвърля жалбата на Ф.Ф.Б. против Заповед № 1682/13.11.2018 г. на заместник-кмета на община Септември, с която е наредено премахването на незаконен строеж „басейн - джакузи“, находящ се в УПИ IV-179 в кв. 95 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември, изграден без необходимите строителни книжа и документи. Осъжда Ф.Ф.Б. *** разноски по делото в размер на 600 лв. /шестотин лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.11.2019
Административно дело № 7954/2019
С решение № 15255 от 12.11.2019 г. по адм. дело № 7954/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 226/15.04.2019 год.,постановено по адм.д.№1124/2018 год. по описа на Административен съд- Пазарджик. ОСЪЖДА Ф.Ф.Б.,действащ лично и със съгласието на майка си Н.В.Б.,съд.адрес:*** к.5,адв.И. Л. *** разноски за касационната инстанция в размер на 500/петстотин/ лева съставляващи възнаграждение за един адвокат.Решението е окончателно.
В законна сила на 12.11.2019г.
195 Административно дело No 1125/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1683/13.11.2018 г. на Зам.-кмета на Община Септември, с която на основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 223, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж: "Второстепенна сграда - Склад" находящ се в УПИ IV – 179, кв. 95 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Ф.Ф.Б. с ЕГН ********** ***, чрез неговата майка и законен представител - Н.В.Б., направените по делото разноски в размер на 1 010 /хиляда и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
196 Административно дело No 1126/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.10.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ф.Ф.Б., лично и със съгласието на майка си Н.Б. Заповед № 1684/13.11.2018г. издадена от зам.кмет на община Септември. ИЗПРАЩА преписката на Кмета на община Септември със задължителните указания съгласно мотивите на настоящето. ОСЪЖДА на основание чл. 143, ал. 1 от АПК Община Септември, да заплати на жалбоподателя Ф.Ф.Б., лично и със съгласието на майка си Н.Б. сумата от 950 лв. разноски по делото. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението. Да се изпрати препис от решението на страните.
197 Административно дело No 1127/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1685 от 13.11.2018 г. на Заместник Кмета на Община Септември, с която е наредено, да се премахне незаконен строеж : „Едноетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда“, намираща се в УПИ ІV-179, кв. 95 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември, изградена без необходимите строителни книжа и документи в нарушение на чл. 148 и чл. 137 от ЗУТ. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Ф.Ф.Б.,***, чрез Н.В.Б., като негово законен представител /майка/ с посочен съдебен адрес ***, кантора №, сумата от 1010,00лв.(хиляда и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
198 Административно дело No 1128/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.В.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ" БУРГАС Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.4.2019г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури „- гр.Бургас, представлявано от изп.директор доц.д-р Н. с адрес за призоваване гр.Бургас, ул.“Княз Александър Батенберг“№1 заплати на Б.В.Г. сума в размер на 400лв. представляваща обезщетение за претърпени имуществени щети от отменен по съответния ред незаконосъобразен акт – НП № 011/06.07.2018г. , в едно със законната лихва , считано от датата на подаване на исковата молба-30.11.2018г , до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури „- гр.Бургас, представлявано от изп.директор доц.д-р Н. с адрес за призоваване гр.Бургас, ул.“Княз Александър Батенберг“№1 да заплати на Б.В.Г., сумата 410 лева деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му. Препис от настоящото да се изпрати на страните.
В законна сила на 3.5.2019г.
199 Административно дело (К) No 1129/2018, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕЩЕРА С.И.Б.М. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 666 от 03.10.2018 г. постановено по адм.д. № 583/2018г. на Районен съд Пещера в частта, с която е обявено за нищожно Решение № Р156-2 от 12.07.2017г. на Общинска служба по земеделие – Пещера и вместо него постановява ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № Р156-2 от 12.07.2017г. на Общинска служба по земеделие – Пещера. Оставя в сила Решение № 666 от 03.10.2018 г. постановено по адм.д. № 583/2018г. на Районен съд Пещера, в останалата част, с която са дадени задължителни указания на Общинската служба по земеделие гр. Пещера и са възложени разноските по производството ОСЪЖДА Общинска служба „Земеделие“ – Пещера да заплати на С.И.Б. – М., с ЕГН **********, сумата от 500 /петстотин/ лева, съдебни разноски в касационното производство. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
200 Административно дело No 1130/2018, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АТАНАС И НОНА ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.10.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 36/3/3120557/3/01/04/01 на Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ за налагане на финансова корекция по договор № 36/3/3120557 от 24.04.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и мярка „Управление на местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ и съгласно условията на мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятията“ от програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София да заплати на „Атанас и Нона“ ЕООД, с ЕИК 202338814, със седалище и адрес на управление гр. Септември, обл. Пазарджик, бул. „България“ № 63, вх. В, ет. 1, ап. 27, представлявано от Гина Георгиева Чавдарова – Бошева, направените по делото разноски в общ размер на 2935 /две хиляди деветстотин тридесет и пет/ лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането от пълномощника на жалбоподателя за присъждане на пътни разходи в размер на 40 лева, като неоснователно. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
201 Административно дело No 1130/2018, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АТАНАС И НОНА ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането, формулирано в молба с вх. № 6739/18.11.2019 г. от „Атанас и Нона“ ЕООД гр. Септември, подадена чрез адв. Б., за допълване на решение № 610/15.10.2019 г., постановено по адм. дело № 1130/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
202 Административно дело No 1131/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Ж.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на Х.Ж.П. ***, подадена чрез адв. В. С., против ОД на МВР – Пазарджик за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 2000 лева и обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 1500 лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
203 Административно дело No 1137/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.Ф.Б. ***, подадена чрез Н.В.Б., в качеството й на негова майка и законен представител, против Заповед № 1685/13.11.2018 г. на заместник-кмета на община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1137/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Заверено копие от жалбата и приложенията към нея, както и административната преписка ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за евентуално прилагане по адм. д. № 1127/2018 г. на Административен съд – Пазарджик по преценка на съдията-докладчик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 19.1.2019г.
204 Административно наказателно дело (К) No 1138/2018, X състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Ж.С.Д. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 29.3.2019г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 98 от 25.02.2019г., постановено по адм. дело № 1138 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г., като в диспозитива на същото вместо „…ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 511 от 30.10.2018г., постановено по а.н.дело № 1422 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018г…..“ да се чете „…ОСТАВЯ В СИЛА Решение №488 от 18.10.2018г., постановено по а.н.дело №1216 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г.…“ Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Настоящото решение за поправка да се отбележи върху поправеното решение и издадените преписи. Препис от решението да се връчи на страните
205 Административно наказателно дело (К) No 1138/2018, X състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Ж.С.Д. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №511 от 30.10.2018г., постановено по а.н.дело №1422 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
206 Административно наказателно дело (К) No 1139/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 463/04.10.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 2359/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
207 Административно дело No 1140/2018, I състав Закон за движението по пътищата Д.Л.Д. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000326 от 25.08.2018 г. издадена от Началник на РУП към ОДМВР - Пазарджик, РУ Велинград с която на Д.Л.Д. с ЕГН ********** ***, е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б.Д от ЗДвП – Временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до заплащане на дължимата глоба и е отнет Контролен талон № 4757349. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 18.4.2019г.
208 Административно наказателно дело (К) No 1141/2018, X състав ЗАНН: РИОСВ ВЕЛИНСОФТ ЕООД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.2.2019г.
Отменя Решение № 156 от 25.10.2018 г., постановено по нахд № 340/2018 г. по описа на Районен съд – Велинград, с което е потвърдено наказателно постановление № 20/13.06.2018 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик. Връща делото за ново произнасяне от друг състав на Районен съд – Велинград при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания. Решението е окончателно.
209 Административно наказателно дело (К) No 1142/2018, X състав ЗАНН: МВР И.Т.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №163 от 01.11.2018г., постановено по а.н.дело №265 по описа на Районен съд Велинград за 2018 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1655 от 31.01.2017г., издадено от Началник група към Районно управление Велинград при Областна Дирекция на МВР, Пазарджик, съответно с което на И.Т.М., ЕГН **********,***, за нарушение по чл.64, ал. 4 от Закона за министерство на вътрешните работи, на основание чл. 257, ал. 1 от Закона за министерство на вътрешните работи е наложено административно наказание в размер на 150,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
210 Административно наказателно дело (К) No 1143/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ ТЕМПЛАР 7 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 146/03.10.2018г. по АНД № 325/2018г. по описа на Районен съд - Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
211 Административно наказателно дело (К) No 1144/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Х.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 160/30.10.2018г. на РС- Велинград, постановено по АНД № 389/18 г. по описа на същия съд, в обжалваната част. Решението е окончателно.
212 Частно админист. наказателно дело (К) No 1145/2018, X състав Частни КАНД и КАД СЛЪНЦЕ 2002 ЕООД ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.2.2019г.
Оставя в сила Определение № 195 от 23.10.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 450, по описа на Районен съд Велинград за 2018 г., с което е прекратено производството по делото. Определението е окончателно.
213 Административно дело No 1146/2018, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, подадена чрез д-р А.П.П. – прокурист, против Заповед № 13/РД-09-1753 от 29.11.2018 г. за налагане на санкция – частично прекратяване на Договор № 13/РД-29-411 от 30.05.2018 г. по отношение на КП № 210 „Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част – оперативно лечение)“ едностранно без предизвестие, считано от датата на получаване на заповедта. ОСЪЖДА МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р А.П.П. – прокурист, да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик сума в размер на 170 (сто и седемдесет) лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 22.10.2019г.
214 Административно дело No 1147/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Й.Г.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ИНСПЕКТОР АЛИ БУЛУТ ПРИ РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Й.Г.Д., ЕГН **********, против Заповед за задържане на лице с рег. № 367зз-318 от 13.11.2018 година, издадена от А.С.Б. – инспектор при Районно управление - гр. Велинград. Решението може да бъде оспорено пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.4.2019г.
215 Административно дело No 1149/2018, V състав Закон за движението по пътищата В.Д.М. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 15.1.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.Д.М. против Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000401/06.09.2018 г. на началника на РУП – Велинград при ОДМВР – Пазарджик и прекратява адм.д. № 1149 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на определението делото да се приложи по адм.д. № 1081/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г., с оглед евентуалното му послужване по същото.
В законна сила на 16.2.2019г.
216 Административно наказателно дело (К) No 1151/2018, XI състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК З.Й.А. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 528/05.11.2018 г., постановено по АНД № 1534 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
217 Частно административно дело (К) No 1152/2018, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Г.А.К. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.2.2019г.
Отменя Определение № 2390 от 17.09.2018 г., постановено по гр.д. № 2923, по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., с което е прекратено производството по делото. Връща делото на същия състав на Районен съд – Пазарджик за продължаване на съдебното производство. Определението е окончателно.
218 Административно дело (К) No 1153/2018, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕЩЕРА Б.С.М.,
Е.Н.С.
Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 665/03.10.2018 г., постановено по гр. дело № 505/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пещера, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.С.М. с ЕГН **********, с адрес ***, и Е.Н.С. с ЕГН **********,***, против Решение № 53-ТС/15.03.2018 г. на Общинска служба „Земеделие“ гр. Пещера, в частта, с която се отказва да се възстанови правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на имот „Овощна градина“ от 1.775 дка, Осма категория, находящ се в строителните граници на гр. Брацигово, местността „Маргита“. ОСЪЖДА Б.С.М. с ЕГН **********, с адрес ***, и Е.Н.С. с ЕГН **********,*** да заплатят на Общинска служба „Земеделие“ гр. Пещера, направените по делото разноски в размер на 200 /двеста/ лева. Решението е окончателно.
219 Административно дело No 1154/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 20.3.2019г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев, подаден против разпоредбата на чл. 28, ал. 1, в частта „с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране“ от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1154/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА Общински съвет – Велинград да заплати от съответния бюджет на Община Велинград в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 4.4.2019г.
220 Административно наказателно дело (К) No 1155/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.В.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 507/26.10.2018г. постановено от Районен съд Пазарджик по АНД № 1581/18г., с което е потвърдено наказателно постановление № 18-0340-000979 от 20.06.2018г. на Началника на РУ на МВР Септември, с което на Г.К. е наложена глоба в размер на 200 лв. на основание чл.179 ал.2 от ЗДвП във връзка с чл.179 ал.1 т.5 от ЗДвП и във връзка с чл.119 ал.1 от ЗДвП. ВРЪЩА делото на Районен съд-Пазарджик за ново разглеждане от друг състав съобразно дадените указания в настоящето решение. Решението не подлежи на обжалване.
221 Административно дело No 1156/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.2.2019г.
Оставя без разглеждане протеста на прокурор в Окръжна прокуратура – Пазарджик против чл. 22, ал. 1 и ал. 2 и чл. 28, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за осигуряване на обществения ред, организацията и реда при извършване на търговска дейност и поддържането на чистотата и зелените площи на територията на Община Батак, приета с Решение № 374/30.01.2014 г. на Общински съвет Батак, взето с Протокол № 27, изменена и допълнена с Решение № 696/18.09.2015 г. на Общински съвет Батак, взето с Протокол № 48 и прекратява административно дело № 1156 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2018 г. Определението е окончателно.
В законна сила на 26.3.2019г.
222 Административно дело No 1157/2018, II състав Закон за социално подпомагане Р.А.М. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.5.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗСП/Д-РА –ПН/1167 от 18.10.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“, Панагюрище, потвърдена с Решение № 13-ВД-06-0021 от 19.11.2018г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане, Пазарджик, съответно с която е отказано отпущане на целева помощ за отопление на Р.А.М. ***, при условията на Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление. ВРЪЩА преписката на Дирекция „Социално подпомагане“, Панагюрище, за произнасяне по Заявление – Декларация № ЗСП/Д – РА – ПИ/1167 от 21.09.2018г., подадено от Р.А.М. ***, при съблюдаване на указанията по тълкуване и прилагане на нормативния ред, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Пазарджик да заплати на Р.А.М. ***, сумата от 300,00лв.(триста лв.), представляваща извършени разноски по производството по заплатено възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 1.8.2019
Административно дело № 7869/2019
С определение № 11662 от 01.08.2019 г. по адм. дело № 7869/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище срещу решение № 303 от 13.05.2019 г., постановено по адм. дело № 1157/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 7869/2019 г. по описа на Върховния административен съд. Определението може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 24.8.2019г.
223 Административно наказателно дело (К) No 1158/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ц.С.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 118/19.11.2018г., постановено по АНД № 255/2018г. по описа на Районен съд - Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
224 Административно дело No 1159/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Р.Т.,
Р.Р.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р.Т. и Р.Р.Т. против Заповед № 3-00264/05.12.2018 г. на кмета на община Сърница. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му, от страните, участващи в административното производство.
225 Административно дело No 1160/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на „Винарска къща Виноградец“ АД, със седалище с. Виноградец, представлявано от Г. М., подадена чрез процесуалния представител адв. Г., против Агенция Митници гр. София, за присъждане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 1620 (хиляда шестстотин и двадесет лева/. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.10.2019
Административно дело № 4362/2019
Решение № 14127 от 22.10.2019 г. на ВАС София, Трето отд. по адм. д. № 4362/2019 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №109/28.02.2019 г., постановено по адм. дело №1160/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.10.2019г.
226 Административно дело No 1161/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МАТРАЦИ СИМЕОНОВ ООД ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Матраци Симеонов“ООД, с ЕИК 202410384, представлявано от управител Георги Димитров Симеонов, против Решение по протокол от 27.11.2018г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповед № 614/28.09.2018г. на кмета на община Пещера. ОСЪЖДА „Матраци Симеонов“ООД, с ЕИК 202410384, представлявано от управител Георги Димитров Симеонов, да заплати на община Пещера, сумата 100 /сто/ лева разноски по делото – възнаграждение за юрисконсулт. ОСЪЖДА „Матраци Симеонов“ООД, с ЕИК 202410384, представлявано от управител Георги Димитров Симеонов, да заплати на „Ингилиз Груп“ЕООД, с ЕИК 200907398, сумата 600 /шестстотин/ лева разноски по делото – възнаграждение за адвокатска защита. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
227 Административно наказателно дело (К) No 1162/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.П.Н. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.2.2019г.
Оставя в сила Решение № 506 от 26.10.2018 г., постановено по нахд № 999/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 18-1006-001233 от 28.03.2018 г., издадено от началник Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 139 ал. 5 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от същия закон, на Н.П.Н. е наложена глоба в размер на 300 лева. Решението е окончателно.
228 Административно дело No 1163/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.М.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.4.2019г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Г.М.А. ЕГН**********,*** обезщетение в размер на 1500,00лв. (хиляда и петстотин лв.) за претърпени неимуществени вреди за периода от 10.08.2016 г. до 31.01.2017 г. включително. ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на Г.М.А. ЕГН**********,*** да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата – за разликата от 1500,00лв. до пълния заявен размер от 44500,00лв., за претърпени неимуществени вреди за периода от 10.08.2016 г. до 31.01.2017 г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
229 Административно наказателно дело (К) No 1164/2018, X състав ЗАНН: НАП Г.Н.Д. ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП,ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №533 от 07.11.2018г., постановено по а.н.дело №1436 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 346518-F371526 от 10.07.2018г. на Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите, с което на Г.Н.Д., в качеството му на ръководител на предприятието на „Джи Ди Агро“ ЕООД, ЕИК 204290528, гр. Пазарджик за нарушение по чл. 16, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството, на основание чл. 77, ал. 1 от Закона за счетоводството е наложена глоба в размер на 300,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
230 Административно дело No 1165/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРО ГРИЙН СИТИ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.2.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Агро Грийн Сити“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, подадена срещу Заповед № 03-РД/4331 от 22.11.2017 г. за спиране обработката на заявление за подпомагане с ИД № 13/04/1/0/02862 от 09.12.2016 г., потвърдена със Заповед № РД-20-420 от 16.11.2018 г., издадена от Министъра на земеделието, храните и горите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1165/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 7.5.2019
Административно дело № 4347/2019
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6692 от 07.05.2019 г. на ВАС София, Четвърто отд. по адм. д. № 4347/2019 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 211 от 11.02.2019 г., постановено по адм. д. № 1165 по описа за 2018 г. на Административен съд-Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.5.2019г.
231 Административно наказателно дело (К) No 1166/2018, X състав ЗАНН: ДИТ БАТАК ЛЕС 2013 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 122/05.11.2018г. на Районен съд – гр.Пещера, постановено по АНД № 1841/2018г. по описа на съда. Решението е окончателно.
232 Административно наказателно дело (К) No 1167/2018, X състав ЗАНН: ДИТ БАТАК ЛЕС 2013 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.2.2019г.
Отменя Решение № 123 от 05.11.2018 г., постановено по нахд № 188/2018 г. по описа на Районен съд – Пещера, с което е потвърдено Наказателно постановление № 13-001143/29.06.2018 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, като вместо него постановява: Отменя Наказателно постановление № 13-001143/29.06.2018 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 63, ал. 2, във връзка с чл. 63, ал. 1 от КТ, на основание чл. 414, ал. 3 от същия кодекс на „Батак Лес 2013“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева. Решението е окончателно.
233 Административно дело No 1168/2018, V състав Закон за данък върху добавената стойност НЕКЕР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.11.2019г.
Отхвърля жалбата на „Некер“ ЕООД, ЕИК 202686528 против Ревизионен акт № Р-16001317008608-091-001/07.08.2018 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, с който на жалбоподателя са определени дължими публични задължения в размер на 47 072,86 лв. – главница, (от които 1 423,90 лв. корпоративен данък за периода 05.08.2013 г. – 31.12.2016 г. и ДДС 45 648,96 лв. за периода 22.08.2013 г. – 31.10.2017 г.) и 15 487,51 лв. – лихви, (включващи 406,87 лв. лихва на задължението по корпоративния данък и 15 080,64 лв. лихва на задължението по ДДС). Осъжда „Некер“ ЕООД, ЕИК 202686528 да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при ЦУ на НАП разноски по делото в размер на 2 756,81 лв. /две хиляди и седемстотин петдесет и шест лева и осемдесет и една стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
234 Административно дело No 1169/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МАТРАЦИ СИМЕОНОВ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Матраци Симеонов“ООД, с ЕИК 202410384, представлявано от управител Г.Д.С., чрез валидно упълномощен адвокат Ч.Ч., Заповед № 832/30.11.2018г. с която е учредено на „Ингилиз Груп“ЕООД с ЕИК 200907398 възмездно право на преминаване през поземлен имот с идентификатор 56277.501.820 по КККР на гр.Пещера, с площ 1100 кв.м., собственост на „Матраци Симеонов“ООД, за обслужване на имот с идентификатор 56277.501.685 по КККР на гр.Пещера, собственост на „Ингилиз Груп“ЕООД . ОСЪЖДА Община Пещера да заплати на „Матраци Симеонов“ООД,ЕИК 202410384 сума в размер на 770лв. – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. .
235 Административно дело No 1171/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.П.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 17.5.2019г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на П.П.А. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 2 500 лв. /две хиляди и петстотин лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик, която го е поставила в нечовешки битови условия в периодите от 30.11.2012 г. до 04.12.2014 г., от 21.02.2017 г. до 03.11.2017 г. и от 14.12.2017 г. до 14.12.2018 г., ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 50 000 лв. над уважения размер 2 500 лв., предявения от П.П.А. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 50 000 лв, ведно със законната лихва от 14.12.2018 г., отнасящ се за периодите от 30.11.2012 г. до 04.12.2014 г., от 21.02.2017 г. до 03.11.2017 г. и от 14.12.2017 г. до 14.12.2018 г., през които е пребивавал в Затвор Пазарджик, като твърденията са, че вредите са му причинени от администрацията на Затвор Пазарджик, която го е поставила в нечовешки битови условия. Оставя без разглеждане исковата молба на П.П.А., с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди в размер на 50 000 лв., ведно със законната лихва от 14.03.2018 г., отнасящ се за периодите от 01.01.2012 г. до 29.11.2012 г., от 05.12.2014 г. до 20.02.2017 г. и от 04.11.2017 г. до 13.12.2017 г., през които твърди, че е пребивавал в Затвор Пазарджик, като твърденията са също, че вредите са му причинени от администрацията на Затвор Пазарджик, която го е поставила в нечовешки битови условия и прекратява делото в тази му част. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
236 Административно дело No 1172/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2019г.
ОСЪЖДА Агенция Митници, гр. София, ул. ”Георги Раковски” № 47 да заплати на „Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, представлявано от Г.Г.М., обезщетение в размер на 100 /сто/ лева за претърпени имуществени вреди представляващи адвокатско възнаграждение изплатено по АНД 669/2018г. на Районен съд - Пазарджик, ведно със законната лихва до окончателното му изплащане считано от датата на подаване на исковата молба - 14.12.2018 г. ОТХВЪРЛЯ иска на „Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, представлявано от Г.Г.М. против Агенция Митници, гр. София, ул. ”Георги Раковски” № 47 за сумата над 100 /сто/ лева до претендирания размер от 800 /осемстотин/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Агенция Митници, гр. София, ул. ”Георги Раковски” № 47 да заплати на „Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, представлявано от Г.Г.М., сторените по делото разноски в размер на 99 /деветдесет и девет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 16.3.2019г.
237 Административно наказателно дело (К) No 1173/2018, XI състав ЗАНН: КХ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА СД ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 510/29.10.2018 г., постановено по АНД № 1588, по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
238 Административно наказателно дело (К) No 1174/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Г.Ч. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 549 от 16.11.2018 г., постановено по АНД № 853/2018 г., по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
239 Административно наказателно дело (К) No 1175/2018, XI състав ЗАНН: НАП ДЖИ ДИ АГРО ЕООД,
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП СОФИЯ
  Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 527/05.11.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 1426/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
240 Административно дело No 1176/2018, II състав Закон за местните данъци и такси НИКАН ЛАЙН ГРУП ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 13-38-244 от 28.11.2018г. на М.П.М., на длъжност Началник Отдел „Местни данъци и такси“ към Дирекция „ Бюджет и общинска собственост“ при Община Пазарджик, с което е оставена БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като подадена извън рамките на установения за това процесуален срок, жалбата на дружеството, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № АУ000217 от 03.02.2015г., издаден от Славка Налбантова, на длъжност старши инспектор в Сектор „Контрол“, към Отзел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик, съответно с който, за дружеството са определени задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за календарните 2012г., 2013г. и 2014г. общо в размер на 6413,29лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането на задълженията с бюджета в общ размер на 927,69лв. ВРЪЩА административната преписка на Началник Отдел „Местни данъци и такси“ към Дирекция „ Бюджет и общинска собственост“ при Община Пазарджик за произнасяне по жалбата на дружеството, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № АУ000217 от 03.02.2015г., издаден от Славка Налбантова, на длъжност старши инспектор в Сектор „Контрол“, към Отзел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.1.2019г.
241 Административно дело No 1177/2018, II състав Закон за местните данъци и такси НИКАН ЛАЙН ГРУП ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 14.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 13-38-243 от 28.11.2018г. на М.П.М., на длъжност Началник Отдел „Местни данъци и такси“ към Дирекция „ Бюджет и общинска собственост“ при Община Пазарджик, с което е оставена БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като подадена извън рамките на установения за това процесуален срок, жалбата на дружеството, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № АУ001612 от 24.10.2016г., издаден от С.Н., на длъжност старши инспектор в Сектор „Контрол“, към Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик, съответно с който, за дружеството са определени задължения за данък върху превозните средства за календарните 2012г., 2013г., 2014г., както и данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за календарната 2015г. общо в размер на 33876,71лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането на задълженията с бюджета в общ размер на 8994,68лв. ВРЪЩА административната преписка на Началник Отдел „Местни данъци и такси“ към Дирекция „ Бюджет и общинска собственост“ при Община Пазарджик за произнасяне по жалбата на дружеството, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № АУ001612 от 24.10.2016г, издаден от С.Н., на длъжност старши инспектор в Сектор „Контрол“, към Отзел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.1.2019г.
242 Административно дело No 1178/2018, IV състав Закон за съдебната власт Г.Х.К. И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РП ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Х.К. – прокурор при Районна прокуратура – Пазарджик, против Заповед ЛС № 469/07.12.2018 г. на и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1178/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Пазарджик по подсъдност. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
243 Административно наказателно дело (К) No 1180/2018, X състав ЗАНН: НАП ТСБ-95 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 517/31.10.2018г. на Районен съд – гр.Пазарджик, постановено по АНД № 1327/2018г. по описа на съда. Решението е окончателно.
244 Административно наказателно дело (К) No 1181/2018, XI състав ЗАНН: МВР К.Н.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 539/09.11.2018 г., постановено по АНД № 1185, по описа за 2018 г., Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
245 Административно наказателно дело (К) No 1182/2018, XI състав ЗАНН: Общини Т.Б.И. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 116 от 15.11.2018 г., постановено по НАХД № 253/2018 г., Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
246 Административно дело No 1183/2018, III състав Закон за движението по пътищата И.Х.К. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 1.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000395/14.10.2018 г. на Началник РУ Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник РУ Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на И.Х.К. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.3.2019г.
247 Административно дело No 1184/2018, III състав Закон за движението по пътищата Б.Е.М. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Е.М. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. А. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000357/04.09.2018 г. на Началник РУ Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.2.2019г.
248 Административно дело No 1185/2018, V състав Закон за държавния служител П.Д.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.3.2019г.
Отменя Заповед рег. № 312з-2799/28.11.2018 г. на директора на ОДМВР – Пазарджик, с която на П.Д.П. в качеството ? на държавен служител – „младши експерт /Човешки ресурси/“ в сектор КАПОЧР на отдел „Административен“ при ОД на МВР – Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „забележка“. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на П.Д.П. разноски по делото в размер на 810 лв. /осемстотин и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.5.2019г.
249 Административно дело No 1186/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи И.И.Т. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.3.2019г.
Отменя Заповед рег. № 312з-2709/20.11.2018 г. на директора на ОДМВР – Пазарджик, с която на И.И.Т. в качеството му на държавен служител – заместник директор на ОД на МВР – Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от три месеца. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на И.И.Т. разноски по делото в размер на 810 лв. /осемстотин и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.5.2019г.
250 Административно дело No 1187/2018, V състав Закон за опазване на околната среда ЕТ В.0.-В.К. ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 30.1.2019г.
Отхвърля жалбата на ЕТ “Вили 05 – Величка Крушарова“ против Решение за прекратяване на административно производство № ПК-042-ОВОС/23.10.2018 г. на директора на РИОСВ – Пазарджик, с което е прекратено административното производство по процедурата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за “Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – каптиран извор „Хорището“ в ПИ с идентификатор 29522.501.96, по кадастралната карта на с. Жребичко, община Брацигово, с възложител ЕТ “Вили 05 – Величка Крушарова“. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на ЕТ “Вили 05 – Величка Крушарова“, директора на РИОСВ – Пазарджик, „Инфрастрой“ ЕООД и община Брацигово.
В законна сила на 1.3.2019г.
251 Административно дело No 1188/2018, I състав Закон за движението по пътищата К.А.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 18-1006-000605 от 10.12.2018 г. издадена от Началник сектор Пътна полиция към ОДМВР - Пазарджик РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.2.2019г.
252 Административно наказателно дело (К) No 1189/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.М.П. РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №178 от 14.11.2018г., постановено по а.н.дело №417 по описа на Районен съд Велинград за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
253 Административно наказателно дело (К) No 1190/2018, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ Р.-Х.Б. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.2.2019г.
Оставя в сила Решение № 181 от 15.11.2018 г., постановено по нахд № 421/2018 г. по описа на Районен съд Велинград в обжалваната му част, с която частично е отменено наказателно постановление № 470/10.08.2018 г. на началника на Митница – Пловдив, а именно в частите на постановлението, с които на основание чл. 126, т. 2 от ЗАДС на ЕТ „Рики – Христо Банков“ е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева, както и на основание чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 126, т. 2 от ЗАДС едноличният търговец е лишен от право да упражнява търговска дейност за срок от 1 месец. Решението е окончателно.
254 Административно дело No 1191/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.С.М.,
Ф.И.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 25.1.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на И. С.М. и Ф.И.М. против Разрешение за строеж № 52/.08.09.2017 г., издадено от главния архитект на община Сърница. Прекратява административно дело № 1191, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2018 г. Изпраща жалбата, ведно с цялата преписка по прекратеното административно дело по подведомственост на началника на РДНСК Южен централен район. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му от жалбоподателите, главния архитект на община Сърница, С.С.К., Ш.Р.К., Ф.С.О. и началника на РДНСК Южен централен район.
В законна сила на 26.2.2019г.
255 Административно дело No 1192/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.В.Й. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на В. Василиев Й., ЕГН **********, с посочен адрес *** адв. П. срещу Мълчалив отказ на Общински съвет Сърница да разреши изработване на проект за подробен устройствен план по Заявление на В. Василиев Й. вх. № ТСУ от 30.10.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1192 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 26.1.2019г.
256 Административно наказателно дело (К) No 1193/2018, XI състав ЗАНН: НАП ТСБ-95 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 545/13.11.2018 г., постановено по АНД № 1326 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
257 Административно наказателно дело (К) No 1194/2018, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 512 от 30.10.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 1125/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
258 Административно дело No 1195/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Н.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар Йордан Рогачев, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на В.Н.В. с ЕГН ********** ***, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар Йордан Рогачев, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на В.Н.В. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 2.3.2019г.
259 Административно дело No 1196/2018, V състав Закон за движението по пътищата А.Д.С. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.4.2019г.
Отхвърля жалбата на А.Д.С. против Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0340-000286/18.10.2018 г. на началника на РУП – Септември при ОД на МВР – Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП – „временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач“ до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.5.2019г.
260 Административно дело No 1199/2018, II състав Закон за движението по пътищата В.Д.К. ИВАН ГЕОРГИЕВ КАЗАКОВ НА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ГРУПА В РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.Д.К., ЕГН ********** ***, срещу Заповед № 18-0367-000240 от 02.07.2018г., издадена от И.Г.К.на длъжност Началник Група в Районно управление Велинград при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо К., за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 171, т.2а, б. „б“ от ЗДвП е наложена принудителна мярка -прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за единадесет месеца на МПС лек автомобил „Фолксваген Поло“, с рег. № РА4673КА, като са отнети СРМПС № 00755303 и два броя регистрационни табели № РА4673КА. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 13.3.2019г.
261 Административно дело No 1200/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Й.Ц.Я. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.РАЗУЗНАВАЧ КРАСИМИР УГЛЕШОВ УЧАСТЪК "ИЗТОК" ПРИ РУ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Й.Ц.Я., ЕГН **********, против Заповед № 504/11.12.2018г. на мл. р-ч К.У.при РУ-Пазарджик. Решението може да бъде оспорено пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.4.2019г.
262 Административно дело No 1201/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Д.Г.Л. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.Г.Л. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0340-000288817.11.2018г. на началник на РУП Септември към ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1201 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл. 160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 22.2.2019г.
263 Административно дело No 1202/2018, IV състав Закон за движението по пътищата Д.Г.Л. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.3.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.Г.Л. ***, подадена чрез адв. С.А.С., против ЗППАМ № 18-0340-000287/17.11.2018 г. на началника на РУП към ОД на МВР – Пазарджик, РУ Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1202/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 23.4.2019г.
264 Административно дело No 1203/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Х.С.В. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Х.С.В., против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020г. за кампания 2016г. с изх.№ 02-130-6500/3823 от 12.11.2018г. на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ОСЪЖДА Х.С.В. да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 250 (двеста и петдесет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
265 Административно дело No 1204/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.П.П. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.П. ***, подадена против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от програмата за развитие на селските райони 2014-2020 за кампания 2016 г., с изх. № 02-130-6500/3824 от 12.11.2018 г., издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция. ОСЪЖДА К.П. *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция, гр. София, сумата от 250 (двеста и петдесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
266 Административно дело No 1205/2018, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИРТАС ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1205/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Панагюрище. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
267 Административно наказателно дело (К) No 1206/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ К.В.Д. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 117/16.11.2018 г., постановено по АНД № 193 по описа за 2018 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
268 Административно дело No 1207/2018, III състав Закон за държавния служител Й.Г.М. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 340з – 358 от 10.12.2018 г. на Началник РУ – Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, с която на Й.Г.М. – старши полицай в Участък Белово при РУ Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от три месеца. ОСЪЖДА Началник РУ – Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати, от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик, на Й.Г.М. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 710 /седемстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.
В законна сила на 18.3.2019г.
269 Административно дело No 1208/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.К.П. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 340з-359 от 10.12.2018г. на Началника на РУ-Септември при ОДМВР Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от шест месеца на Н.К.П. , държавен служител- младши инспектор,младши автоконтрольор в група „ОП“ при ОДМВР –Пазарджик РУ-Септември, с адрес за призоваване – гр.Пазарджик, ул.“Мадара“№5. ОСЪЖДА Началник РУ – Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати, от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик, на Н.К.П. с ЕГН ********** със съдебен адрес ***, направените по делото разноски в размер на 710 /седемстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.
В законна сила на 24.4.2019г.
270 Административно дело No 1209/2018, IV състав Закон за данък върху добавената стойност ЛЕО ГАЗ 80 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.6.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ЛЕО ГАЗ 80“ ЕООД, ЕИК 202348908, със седалище и адрес на управление с. Карабунар, ул. „Двадесет и пета“ № 16, Ревизионен акт № Р-16001318000670-091-001/27.08.2018 г., потвърден с Решение № 651/16.11.2018 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „ЛЕО ГАЗ 80“ ЕООД, ЕИК 202348908, със седалище и адрес на управление с. Карабунар, ул. „Двадесет и пета“ № 16, разноски по делото в размер на 1950 (хиляда деветстотин и петдесет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 27.11.2019
Административно дело № 8964/2019
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 392 на Административен съд – гр.Пазарджик, IV - ти състав, от 14.06.2019г., постановено по адм.д. № 1209/18г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на „Лео Газ 80“ ЕООД , ЕИК 202348908, с.Карабунар, общ.Септември,ул. „Двадесет и пета“ № 16,представлявано от управителя В. Бояджийска, против ревизионен акт № Р – 16001318000670 – 091 – 001 от 27.08.2018г. на орган по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с решение № 651 от 16.11.2018г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-гр.Пловдив, в частта, в която на дружеството е вменена солидарна отговорност по чл.177,ал.1 и 2 ЗДДС за сумата 30 810лв., съставляваща ползвано право на данъчен кредит по фактури, издадени от „Зива Газ “ ЕООД, дължимия данък по които не е внесен и лихви за забава в размер на 10 535,14лв. ОСЪЖДА „Лео Газ 80“ ЕООД , ЕИК 202348908, с.Карабунар, общ.Септември,ул. „Двадесет и пета“ № 16,представлявано от управителя В. Бояджийска, да заплати на Национална агенция по приходите разноски по делото за двете инстанции в размер на 3 871,00 /три хиляди осемстотин седемдесет и един/лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Особено мнение на съдия Бисер Цветков Не съм съгласен с мнозинството на съдебния състав само по спора за съществуването на установеното с РА задължение за лихви. Незаконосъобразно е определянето с РА на задължение за лихви за забава. С РА е осъществена отговорност за данъчен деликт по чл. 177 ЗДДС. Субектът на отговорността по чл.177 ЗДДС не е отговорно трето лице по смисъла на чл. 14, т. 3 и чл. 16 ДОПК, на което настоява в решението си съда, тъй като няма задължение за внасяне на данъка на носител на задължението или на лице задължено да удържа и внася данъци. Затова и отговорността на делинквента не е солидарна. Законът не създава солидарна отговорност /арг. чл. 121 ЗЗД/, а и задължението на получателя по облагаемата доставка е различно от това на платеца на невнесения данък /вж. чл. 122, ал. 1 ЗЗД/ - отговорността му е доколкото е ползвал право на приспадане на данъчен кредит, свързан пряко или косвено с дължимия и невнесен данък. Затова и отговорността по чл. 177 ЗДДС в отлика от тази по чл. 16, ал. 3 ДОПК не обхваща по необходимост лихвите. Дължима е отмяна на първоинстанционното съдебно решение в частта му за отхвърляне на оспорването срещу РА относно определените задължения за лихва, като
В законна сила на 27.11.2019г.
271 Административно дело No 1210/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.П.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.3.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Г.П. М. - Сиди, ЕГН : **********, с посочен съдебен адрес ***, сумата от 100,00лв.(сто лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 271 по описа на Районен съд Панагюрище за 2018 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва за периода от 27.12.2018г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Г.П. М. - Сиди, ЕГН : **********, с посочен съдебен адрес *** сумата от 410,00лв. (четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 30.3.2019г.
272 Административно наказателно дело (К) No 1211/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.А.С. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 125 от 13.11.2018 г., постановено по НАХД № 235/2018 г., по описа на Районен съд - гр. Пещера. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
273 Административно дело No 1212/2018, IV състав Закон за данък върху добавената стойност ЛЕО ГАЗ 80 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.6.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ЛЕО ГАЗ 80“ ЕООД, ЕИК 202348908, със седалище и адрес на управление с. Карабунар, ул. „Двадесет и пета“ № 16, Ревизионен акт № Р-16001318000611-091-001/27.08.2018 г., потвърден с Решение № 653/16.11.2018 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „ЛЕО ГАЗ 80“ ЕООД, ЕИК 202348908, със седалище и адрес на управление с. Карабунар, ул. „Двадесет и пета“ № 16, разноски по делото в размер на 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
274 Административно дело No 1214/2018, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ“ООД, гр.Панагюрище, представлявано от д-р К.С.Ч.-Р.– управител и д-р Ангел Петров Проданов - прокурист, против Заповед № 13/РД-09-1809/12.12.2018г. за налагане на санкции издадена от Директора на РЗОК – Пазарджик , освен в частта по т.3.1 от Заповедта, в която част заповедта е влязла в законна сила. Осъжда „МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ“ООД, гр.Панагюрище, представлявано от д-р К.С.Ч.-Р.– управител и д-р Ангел Петров Проданов – прокурист, да заплати на РЗОК Пазарджик сума в размер на 100 лв.- възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
275 Административно дело No 1215/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.И.Х. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1215 от 2018 година, по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Пловдив. Определението не подлежи на обжалване.
276 Административно наказателно дело (К) No 1216/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ИВТЕКС-08 ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №541 от 09.11.2018г., постановено по а.н.дело №1293 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
277 Административно дело No 1217/2018, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ЕКО ТИТАН ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 23.1.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Еко – титан“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Видин, ул. „Яворов“ № 1, ет. 2, подадена чрез адв. Б., против Решение № 1/16.01.2017 г. на Общински съвет – Велинград, взето по Протокол № 1/16.01.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1217/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.3.2019
Административно дело № 2775/2019
Определение № 4042 от 19.03.2019 г. на ВАС София, Второ отд. по адм. д. № 2775/2019 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 99 от 23.01.2019 г. по адм. дело № 1217/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 19.3.2019г.
278 Административно наказателно дело (К) No 1218/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 526/02.11.2018 г., постановено по АНД № 964/2018 г. на Районен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
279 Административно наказателно дело (К) No 1219/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Х.Ш. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 13.3.2019г.
ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО: ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по КАНД № 1219 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. Същото да се докладва на председателя за изпращане във ВАС за определяне на друг съд за разглеждане на настоящето производство.
280 Административно наказателно дело (К) No 1220/2018, X състав ЗАНН: НАП ДИРЕКЦИЯ "ОБСЛУЖВАНЕ" ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Ж.С.Д. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.3.2019г.
Оставя в сила Решение № 562 от 23.11.2018 г., постановено по нахд № 1215/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 346144-F382428/09.07.2018 г. на директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП Пловдив, с което постановление за нарушение на чл. 86, ал. 1 и ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, на основание чл. 180, ал. 2 във връзка с ал. 1 от същия закон на Ж.С.Д. е наложена глоба в размер на 2 808 лева. Решението е окончателно.
281 Административно наказателно дело (К) No 1221/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Д.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 589 от 30.11.2018 г. на Районен съд – Пазарджик, постановено по НАХД № 1517 по описа на съда за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
282 Административно наказателно дело (К) No 1222/2018, XI състав ЗАНН: ДАНС ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 542/12.11.2018 г. на РС- Пазарджик, постановено по АНД № 1520/ 2018 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно.
283 Административно наказателно дело (К) No 1223/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.С.Л. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 548 от 16.11.2018 г., постановено по АНД № 705 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
284 Административно дело No 1224/2018, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси РЕАЛ-24 ЕООД ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 18.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Реал – 24“ ЕООД, ЕИК 115528920, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Йордан Гавазов“ № 48, ет. 1, чрез управителя Я.М.К. срещу Заповед № 743 от 12.12.2018г. на Кмета на Община Панагюрище за определяне спечелил участник в търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 55302.501.3122 с площ от 369м?, заедно с полуразрушена сграда с площ от 66,00м?, намиращи се в гр. Панагюрище, ул. „П. Манчев“, № 18. ОСВОБОЖДАВА внесената от „Реал – 24“ ЕООД държавна такса в размер на 50,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1224 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седем дневен срок от съобщаването пред Върховния административен съд.
В законна сила на 2.3.2019г.
285 Административно дело No 1225/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.С.К.   Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.3.2019г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 6951/31.12.2018 г., подадена от А.С.К.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1225/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 20.3.2019г.
286 Административно дело No 1/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.3.2019г.
Отменя чл. 49, т. 36 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, приета с Решение № 28/21.02.2003 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 2. Осъжда Общински съвет – Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 16.4.2019г.
287 Административно дело No 2/2019, V състав ДОПК ЛЕМ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 20.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Лем комерс“ ЕООД с. Главиница обл. Пазарджишка против Решение 503/27.11.2018 г. на директора на ТД на НАП Пловдив. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 2/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „Лем комерс“ ЕООД, с ЕИК 112120058, с адрес с. Главиница, обл. Пазарджишка, ул. „Двадесет и втора“ № 1, чрез управителя Л.Г. ДА ЗАПЛАТИ на ТП на НАП Пловдив разноски по делото, представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Настоящото определение в частта му за прекратяването ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок за всяка от страните, който срок тече от днес. В частта, с която се присъждат разноски, определението МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА в същия срок, като всяка от двете страни може да поиска съдът да допълни или да измени определението в частта му за разноските.
В законна сила на 21.3.2019г.
288 Административно дело No 3/2019, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Ю.С. ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОРА НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.4.2019г.
ОТМЕНЯ дадения в днешното съдебно заседание ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Ю.С., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против отказа на зам.-директора на ГДИН София, с рег. № 12707/19.12.2018 г. за преместване на жалбоподателя в друго място за изтърпяване на наказанието. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 3/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, който тече за жалбоподателя от датата на днешното съдебно заседание, а за ответника – от датата на получаване на препис от определението, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 8.5.2019г.
289 Административно дело No 4/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност ЕНЕРГИЯ СВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.6.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001317007598-091-001/07.09.2018 г., потвърден с Решение № 665/23.11.2018 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на „Енергия СВ“ ЕООД, ЕИК 203785330, представлявано от Светла Стоименова Д., направените по делото разноски в размер на 1300 /хиляда и триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
290 Административно наказателно дело (К) No 6/2019, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 544/13.11.2018 г. по АНД № 1458/2018 г. на Районен съд-Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
291 Административно наказателно дело (К) No 7/2019, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 532 от 07.11.2018г., постановено по а.н.дело №1127 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 200 от 15.06.2018г. на Началник Митница Пловдив(сега Директор на Териториална дирекция Тракийска към Агенция Митници), с което за пет нарушения на чл. 76, ал. 2, т. 3, б. „з“ от ППЗАДС, на основание чл. 126а, ал. 1 от ЗАДС, на „Винарска къща Виноградец“ АД, ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, обл. Пазарджик са наложени пет административни наказания „имуществена санкция“ в размер на по 500,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
292 Административно наказателно дело (К) No 8/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Р.К. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 566/26.11.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 1523/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
293 Административно наказателно дело (К) No 9/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Б.П. СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 564/26.11.2018 г., постановено по НАХД № 1469/2018 г. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
294 Административно наказателно дело (К) No 10/2019, X състав ЗАНН: КЗП РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,ХАСКОВО,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА НА КЗП ГР. ПЛОВДИВ УЧЕБНО-ОПИТНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ГЕОРГИ С. АВРАМОВ" ПОДЕЛЕНИЕ КЪМ ЛТУ С.ЮНДОЛА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.3.2019г.
Отменя Решение № 179 от 15.11.2018 г., постановено по нахд № 435/2018 г. по описа на Районен съд – Велинград, с което е отменено наказателно постановление № К-039124 от 23.07.2018 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисията за защита на потребителите, като вместо това постановява: Потвърждава Наказателно постановление № К-039124 от 23.07.2018 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение на чл. 154, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 152, ал. 1 от Закона за туризма, на основание чл. 222 от същия закон на „Учебно-опитно горско стопанство „Георги Аврамов“ поделение към Лесотехнически университет е наложена имуществена санкция в размер на 1 600 лева. Решението е окончателно.
295 Административно наказателно дело (К) No 11/2019, XI състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ УЧЕБНО-ОПИТНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ГЕОРГИ С. АВРАМОВ" ПОДЕЛЕНИЕ КЪМ ЛТУ С.ЮНДОЛА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 180/14.11.2018 г., постановено по АНД № 434 по описа за 2018 г. на Районен съд – Велинград. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
296 Административно дело No 12/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ц.С.Й.,
П.С.Й.,
Г.С.Й.,
С.И.Й.,
С.П.Р.,
И.П.Р.,
С.Д.В.
ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.С.Й., П.С.Й., С.Р., И.Р. и С.В. против Решение №28/30.11.2018г. на комисия по чл.210 от ЗУТ назначена от Кмета на Община Сърница със Заповед № З-245/07.11.2018г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбатана Г.С.Й. и С.И.Й., като недопустима. ОСЪЖДА Ц.С.Й., П.С.Й., С.Р., И.Р., С.В. ,Г.С.Й. и С.И.Й. *** възнаграждение за юрисконсулт в размер на 200лв. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
297 Административно дело No 13/2019, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 29.11.2019г.
Отхвърля жалбата на А.Д.К. против Заповед № 106/31.08.2018 г. на кмета на община Пазарджик (издадена при условията на заместване от заместник-кмета на общината), с която е одобрено попълването на кадастралната основа на действащия план на село Паталеница в кв. 81 с нов имот с пл. № 1035 с площ от 232,40 кв.м., съгласно означенията в акта за непълноти (грешки) в одобрен кадастрален план, оформен съобразно §4, ал. 5, т. 6, д) от ПЗР на Наредба № 02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Осъжда А.Д.К., с адрес: ***, да заплати на община Пазарджик разноски по делото в размер на 200 лв. (двеста лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
298 Административно дело No 14/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.П.Р.,
И.П.Р.,
С.Д.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 1.3.2019г.
ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 14/2019 г. по описа на АС Пазарджик. ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА на Председателя на съда за присъединяване и общо разглеждане и разрешаване на спора по АД № 12 по описа на съда за 2019 г.
299 Административно дело No 15/2019, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър С.Р.Т.,
Р.Р.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Р.Т. и Р.Р.Т. мълчалив отказ на Кмета на Община Сърница за извършване на административна услуга - издаване на скица за недвижим имот № 108, местност Крушата в кв. 3 по плана на гр. Сърница, община Съница, по заявление с вх. № ТСУ-0732/16.11.2018 г. ВРЪЩА на Кмета на Община Сърница административната преписка по заявление с вх. № ТСУ-0732/16.11.2018 г. за издаване на скица на имот № 108, местност Крушата, кв. 3, по плана на гр. Сърница, община Сърница в срок от 14 дни от влизане на решението в сила, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на материалния закон, дадени с настоящото решение. ОСЪЖДА Община Сърница да заплати на С.Р.Т. сумата от 510 лв., представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА Община Сърница да заплати на Р.Р.Т. сумата от 510 лв., представляваща направени по делото разноски. Оставя без разглеждане искането на С.Р.Т. и Р.Р.Т. за задължаване на административния орган да заличи в разписната книга наследниците на Салих Ахмедов Т.. Прекратява производството в частта по искането на С.Р.Т. и Р.Р.Т. за задължаване на административния орган да заличи в разписната книга наследниците на Салих Ахмедов Т.. Решението, в частта, с която се оставя без разглеждане искането за заличаване в разписния лист и се прекратява делото в тази му част, има характер на определение, и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението в останалата част подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд, в 14 - дневен срок от деня на съобщението.
300 Административно дело No 16/2019, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър Р.Р.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 26.2.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 16/2019 г. и ИЗПРАЩА цялото дело за присъединяване по административно дело 15/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик, с оглед обстоятелството, че административно дело № 15/2019 г. е образувано първо, каквито са и правилата във връзка с присъединяване на делата. Настоящото определение да се докладва НЕЗАБАВНО на съдията докладчик по административно дело № 15/2019 г., тъй като същото е насрочено за 28.02.2019 г. със страни: С. Р.Т. ***.
301 Административно дело No 17/2019, I състав Закон за акцизите и данъчните складове ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.7.2019г.
ОТМЕНЯ РА № BG00300-РК16-РА1 от 13.02.2018г. издаден от Павел Геренски на длъжност началник на Митница Пловдив и Е.П. на длъжност държавен митнически инспектор в сектор „Проверки и ревизии“ отдел „Акцизна дейност „ при Митница Пловдив, потвърден изцяло с Решение № Р-642/32-358716 от 07.12.2018г. издадено от За Директор на агенция Митници Юлиан Мирков. ОСЪЖДА Агенция „Митници“да заплати на „Винарска къща Виноградец“АД, със седалище и адрес на управление с.Виноградец, ЕИК 112537678, представлявано от Г.М. – законен представител сторените деловодни разноски в размер на 5 520 .00 / пет хиляди петстотин и двадесет /лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
302 Административно дело No 18/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Д.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Пазарджик да заплати на Д.Д.М. с ЕГН **********, обезщетение за имуществени вреди в размер на 1100 / хиляда и сто лева), ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 07.01.2019 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявеният иска за заплащане на законна лихва върху главницата от 1100 лв. за периода от 30.01.2018г. до 07.01.2019г. като неоснователен ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Пазарджик да заплати на Д.Д.М. с ЕГН ********** съдебни разноски в общ размер на 410 / четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
303 Административно дело No 19/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.С.В. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК,
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.3.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.С.В., в качеството му на пълномощник на В.С.В., с посочен адрес ***, против мълчалив отказ на главния архитект на община Пазарджик да издаде разрешение за строеж. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 19/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 18.6.2019г.
304 Административно дело No 21/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАР МИНЕРАЛИ СТРЕЛЧА АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.6.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1114/14.12.2018г. на кмет на община Стрелча. ОСЪЖДА Кмета на Община Стрелча ДА ЗАПЛАТИ на „Булгар Минерали Стрелча“АД, с ЕИК 200117532, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, ул. „Рудник Фелдшпати“ № 1, представлявано от синдик Иван Лазаров Кънев разноски по делото в общ размер на 950 лева, от които 300 лева депозит за вещо лице,600 лв. адвокатски хонорар и 50 лева държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му.
305 Административно дело No 22/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САЙЛЕСТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 5.3.2019г.
ПРЕКРАТЯВА административно дело № 22/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и в 7-дневен срок от получаване на настоящото определение за жалбоподателя „Сайлест“ ЕООД.
В законна сила на 26.3.2019г.
306 Административно дело No 23/2019, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси РЕАЛ-24 ЕООД ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.1.2019г.
Прекратява производството по адм. дело № 23/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Изпраща делото по подсъдност на Административен съд - Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните - за сведение.
307 Частно административно дело No 24/2019, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК   НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 11.1.2019г.
СПИРА предварителното изпълнение на № 18-1006-000589 от 28.11.2018г. на началник Сектор към ОДМВР Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ Пазарджик . Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
В законна сила на 23.1.2019г.
308 Административно дело No 25/2019, I състав Закон за движението по пътищата Е.Н.А. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Н.А. с ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на ПАМ № 18-1006-000589 от 28.11.2018г. на началника на сектор ПП към ОДМВР Пазарджик, с която е наложена санкция по чл. 171, т.2а от ЗДвП- прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца считано от 22.10.2018г. и са снети два броя регистрационни табели № РА19565ВКи СРМПС №005046986. Осъжда Началника на сектор ПП към ОДМВР Пазарджик да заплати от бюджета на ОДМВР Пазарджик на Е.Н.А. с ЕГН ********** *** сума в размер на 410 лв. съдебно деловодни разноски. Решението е окончателно и неподлежи на касационно обжалване . На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 1.4.2019г.
309 Административно дело No 26/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ П.-И.Ц. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.7.2019г.
Отхвърля жалбата на ЕТ „Поибър – И.Ц.“ против Ревизионен акт № Р-16001318000740-091-001/04.09.2018 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, с който на жалбоподателя са определени дължими публични задължения в размер на 88 516,41 лв. – главница и 18 512,33 лв. – лихви, който ревизионен акт е изменен с Решение № 59/01.02.2019 г. на директора на Дирекция "ОДОП" – Пловдив, в частта за установени задължения за окончателни вноски за здравно осигуряване за 2016 г. от 2 135,20 лв. на 2 092,80 лв. и лихви върху окончателни вноски за здравно осигуряване от 290,65 лв. на 284,88 лв. Осъжда ЕТ „Поибър – И.Ц.“ да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП разноски по делото в размер на 3 600,77 лв. /три хиляди и шестотин лева и седемдесет и седем стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
310 Административно дело No 27/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.3.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ракитово, в частта й относно въведеното изискване /ограничение/ за притежаване на съответно разрешително по чл. 47 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейностите по събиране на ИУМПС на територията на общината. ОСЪЖДА Общински съвет Ракитово да заплати от бюджета на Община Ракитово на „Рейсър Ауто“ ЕООД с ЕИК 201327590 със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Ю. В. С. направените по делото разноски в размер на 670 лева /шестстотин и седемдесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 28.3.2019г.
311 Административно дело No 28/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕООД СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-ПЕТРИЧ-КЛОН ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 11.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Специализирана болница за рехабилитация – Петрич“ ЕООД – клон, ЕИК 2025160740012, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Николай Хрелков“ № 30, представлявано от д-р Таня Борисова Беличенова – управител против отказ за разкриване и регистрация на Клон – Велинград на СБР-Петрич ЕООД гр. Петрич по заявление пред РЗИ Пазарджик с вх. № МД 527/19.12.2018 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 28/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2019г.
312 Административно дело No 29/2019, II състав Закон за движението по пътищата Н.Л.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Н.Л.В.,***, срещу Заповед № 18-1006-000538 от 30.10.2018г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо В. е приложена принудителна мярка - временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.7.2019г.
313 Административно дело No 30/2019, III състав Закон за движението по пътищата Н.Л.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Л.В. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, офис № 5 против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 18-1006-000537/30.10.2018 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.3.2019г.
314 Административно дело No 31/2019, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители БИОГРИЙН ПЕЩЕРА ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 22.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Биогрийн Пещера“ЕООД, ЕИК 204175472, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул. „Цар Борис“ № 6, вх. А, ет. 2, ап. 3, представлявано от управителя Петя Димитрова Миразчиева, против Заповед № 03-РД/4332 от 22.11.2017г., издадена от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, потвърдена със Заповед № РД-20-412/13.11.2018г. на министъра на земеделието, храните и горите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 31/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.4.2019
Административно дело № 4348/2019
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5919 от 18.04.2019 г. по адм. дело №4348/ 2019 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение №275 от 22.02.2019г., постановено по адм.дело №31 по описа за 2019г. на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.4.2019г.
315 Административно дело No 32/2019, IV състав КСО Б.Т.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Т.И. ***, против Мотивирано решение № 1012-12-169#1/19.12.2018 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Б.Т.И. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ – Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 19.9.2019г.
316 Административно дело No 33/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Г.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.3.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор да заплати на А.Г.Т., с ЕГН ********** сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по НАХД № 1559/2018 г. на Районен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-1818-000439/24.08.2018 г. на началник сектор към РУ Пазарджик при ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 21.01.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор да заплати на А.Г.Т., с ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 6.4.2019г.
317 Административно наказателно дело (К) No 34/2019, X състав ЗАНН: ДИТ МУУД КОНСТРЪКШЪН ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 120/05.11.2018г. на Районен съд – гр. Пещера, постановено по АНД № 210/2018г. по описа на съда. Решението е окончателно.
318 Административно наказателно дело (К) No 35/2019, XI състав Други по ЗАНН ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК НИТИ-2017 ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 128/19.11.2018 г., постановено по АНД № 214, по описа за 2018 г. на Районен съд – Пещера. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
319 Административно наказателно дело (К) No 36/2019, X състав ЗАНН: ДИТ МУУД КОНСТРЪКШЪН ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 121/05.11.2018г. на Районен съд – гр. Пещера, постановено по АНД № 209/2018г. по описа на съда. Решението е окончателно.
320 Административно дело No 37/2019, II състав Закон за движението по пътищата М.В.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.В.Б., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес ***3, адв. У., срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1006-000572 от 19.11.2018г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Б., на основание чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП е наложена мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 13.3.2019г.
321 Административно наказателно дело (К) No 38/2019, X състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ СТАРА ПОЩА ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 138 от 05.12.2018г., постановено по а.н.дело №255 по описа на Районен съд Пещера за 2018 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 199 от 07.09.2018г. издадено от Е.П., на длъжност Началник на Регионален Отдел „Южна централна България“ на Главна Дирекция „Метрологичен контрол“ на Държавна агенция метрологичен и технически надзор, съответно с което на „СТАРА ПОЩА“, ЕООД, ЕИК 202397428, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Оборище“, № 16 за две нарушения по чл. 44, т. 4, във връзка с чл. 43, ал. 1 от Закона за измерванията, на основание чл. 85, ал. 2 във връзка с ал. 1, от Закона за измерванията е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 200,00лв. и на основание чл. 85, ал. 2 във връзка с ал. 1, от Закона за измерванията е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 200,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
322 Административно наказателно дело (К) No 39/2019, XI състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 137 от 03.12.2018 година на Районен съд - Пещера, постановено по АНД № 250 по описа за 2018 година. Решението е окончателно.
323 Административно дело No 41/2019, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.В.Й. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 30.1.2019г.
Заличава насроченото за 20.02.2019 г. от 9,30 ч. открито съдебно заседание по делото. Оставя без разглеждане жалбата на В.В.Й. против Решение № 136 от 29.11.2018 г., взето с Протокол № 16 от 29.11.2018 г. на Общински съвет Сърница и прекратява адм.д. № 41 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.3.2019г.
324 Административно дело No 42/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ Ц.-Ц.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.12.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001618001693-091-001/05.10.2018г., потвърдено с Решение № 740/21.12.2018г. на Директора на дирекция ОДОП – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на ЕТ“Цецо-Ц. Н.“, с ЕИК112540806, е начислен допълнително ДДС общо в размер на 33 259.77 лв. и лихви в размер на 15 674.73 лв. за данъчни периоди от 01.12.2011 г. до 31.04.2017 г.; по реда на чл. 122 и сл. от ДОПК са му определени допълнително задължения за данък по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за 2012 г. в размер на 5 709, 12 лв. и лихви в размер на 1 446.65 лв., за 2013 г. в размер на 6 117.95 лв. и лихви в размер на 1 489.05 лв., за 2014г. - в размер на 5 940 лв. и лихви в размер на 1 083.22 лв., за 2015 г. - в размер на 6 134 лв. и лихви в размер на 790.38 лв.; установените задължения по ДОО за 2011г.-2016г. в размер на 10 270, 10 лева и 3 971, 79 лихва, задължения по ЗО за 2011г. - 2016г. в размер на 6 418, 82 лева и 2 474, 25 лихви; задължения ДЗПО-УПФ за 2011г.-2016г. в размер на 4 011, 76 лева и 1 551, 49 лева лихви. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на ЕТ“Цецо-Ц. Н.“, с ЕИК112540806, направените по делото разноски в размер на 4224 (четири хиляди двеста двадесет и четири) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
325 Административно дело No 43/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност БУЛ ЛЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.5.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р – 16001318001824-091-001/01.10.2018 г., в частта, в която е потвърден с Решение № 719/14.12.2018 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив част. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на „Бул – лес“ ЕООД, ЕИК 112580829, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Свобода“ № 5А, представлявано от А.П.Г., направените по делото разноски в размер на 6650 /шест хиляди шестстотин и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
326 Административно дело No 44/2019, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.Е.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 13.9.2019г.
ОТМЕНЯ датата на насроченото съдебно заседание за 30.09.2019 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Е.Т. ***, подадена чрез адв. Т. САК против Заповед № 637/04.09.2017 г. на Кмета на Община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 44/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.10.2019г.
327 Административно дело No 45/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Бургартрансгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, район Люлин, ж.к. Люлин 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, подадена чрез пълномощника юрк. Ваня Д., против Заповед № ДК-10-ЮЦР-46/09.08.2017 г. на началника на РДНСК, ЮЦР. ОСЪЖДА „Бургартрансгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, район Люлин, ж.к. Люлин 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, да заплати на РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив сумата от 100 (сто) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА „Бургартрансгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, район Люлин, ж.к. Люлин 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, да заплати на Н.И.С. ***, сумата от 1690/ хиляда шестстотин и деветдесет / лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
328 Административно дело No 46/2019, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи И.В.А. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.А. *** против Заповед рег. № З-2593 от 27.09.2011г. на Директора на ОДМВР гр.Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 17.12.2019
Административно дело № 5056/2019
РЕШЕНИЕ № 17280 от 17.12.2019 г. по адм. дело № 5056/ 2019 г. на ВАС- Пето отделение: ОТМЕНЯ решение № 155/13.03.2019 г., постановено по адм. д. 46/2019 г. по описа на Административен съд-Пазарджик. ВРЪЩА делото на Административен съд-Пазарджик за ново разглеждане от друг съдебен състав. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
329 Административно дело No 47/2019, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.А.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 22.7.2019г.
ИЗПРАЩА АД № 47/19 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 47/19 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
330 Административно дело No 48/2019, V състав Закон за местните данъци и такси СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО МДТ ПРИ ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.4.2019г.
Отменя Акт за установяване на задължения по декларация № 27-1/26.09.2016г. издаден от Стефка Георгиева на длъжност „главен експерт приходи „ Звено „Местни приходи“ към община Батак. Осъжда Община Батак да заплати на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ разноски по делото в размер на 50 /петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
331 Административно дело No 49/2019, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Р.Г.Л. СТЕФАН ПЕТРОВ УРИЛОВ-МЛ. ИНСПЕКТОР-СТ. ПОЛИЦАЙ В ГРУПА ООР КЪМ РУ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 21.3.2019г.
ОТМЕНЯ определението за насрочване на делото в открито съдебно заседание за 16.04.2019 г., от 10 часа и 30 минути. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Г.Л. ***, против Заповед за задържане на лице № 1818зз-520/22.12.2018 г., издадена от мл. инспектор – старши полицай в група ООР към РУ Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 49/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Пазарджик по подсъдност. Препис от определението да се изпрати на страните. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
332 Административно дело No 50/2019, V състав Закон за социално подпомагане П.К.Р. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.4.2019г.
Отхвърля жалбата на П.К.Р. против Заповед № ЗДОС/Д-РА-С-002/21.12.2018 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Септември, с която на жалбоподателката е отказано да бъде вписана в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.5.2019г.
333 Административно наказателно дело (К) No 51/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ГЕПАНСТРОЙ ЕООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 558/22.11.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 925/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
334 Административно наказателно дело (К) No 52/2019, X състав ЗАНН: РДГ СТИЛ 79 ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.3.2019г.
Оставя в сила Решение № 531/06.11.2018 г., постановено по нахд № 951/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 114/16.05.2018 г. на директора на РДГ – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, на основание чл. 266, ал. 2, във връзка с ал. 1 от същия закон на „Стил - 79“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 150 лева, за нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 2 от ЗГ, също на основание чл. 266, ал. 2, във връзка с ал. 1 от същия закон му е наложена имуществена санкция в размер на 150 лева., като на същия е определено и да заплати паричната равностойност на липсващите вещи, предмет на нарушението, 4.093 куб.м. обли иглолистни греди от черен бор от средна категория III клас, в размер на 230 лв. Решението е окончателно.
335 Административно дело No 53/2019, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ Д.-Р.А.П.-А.-И. ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Отменя Заповед № 13/РД-09-10 от 03.01.2019 г. на директора на РЗОК – Пазарджик, с която на ЕТ „Д-р А.П. – АППДМ-ИП“ е наложена санкцията „прекратяване на договор 13/РД-29-688/03.05.2018 г. едностранно без предизвестие, считано от датата на получаване на заповедта“. Осъжда РЗОК – Пазарджик да заплати на ЕТ „Д-р А.П. – АППДМ-ИП“ разноски по делото в размер на 500 лв. /петстотин лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
336 Административно наказателно дело (К) No 54/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 23.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Касационната жалба на В.С.П., ЕГН:********** ***, срещу Решение №134 от 18.12.2018г., постановено по а.н.дело №273 по описа на Районен съд Панагюрище за 2018 г., с което е потвърден Електронен фиш серия К, № 1980339 от 12.03.2018г. на Областна Дирекция на МВР, Пазарджик с който на В.С.П., на основание чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, за нарушение по чл. 21,ал. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н. дело № 54 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването му на страните.
337 Административно наказателно дело (К) No 55/2019, X състав ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,ХАСКОВО,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА НА КЗП ГР. ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.3.2019г.
Отменя Решение № 190 от 30.11.2018 г., постановено по нахд № 432/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, с което е потвърдено наказателно постановление № К-038987 от 06.06.2018 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите, като вместо това постановява: Отменя Наказателно постановление № К-038987 от 06.06.2018 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение на чл. 113, ал. 1, във връзка с ал. 2 от Закона за защита на потребителите, на основание чл. 222а от същия закон на „Теленор България“ ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. Решението е окончателно.
338 Административно наказателно дело (К) No 56/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.К.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 199/12.12.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 375/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
339 Административно наказателно дело (К) No 57/2019, XI състав ЗАНН: ДАНС ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 187/27.11.2018 г. по НАХД № 406/2018 г. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
340 Административно наказателно дело (К) No 58/2019, X състав ЗАНН: ДАНС ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.3.2019г.
Отменя Решение № 188/29.11.2018 г. на Велинградски районен съд по НАХД № 00405/2018 г. е потвърдено Наказателно постановление № 38-97/01.08.218 г., издадено от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" , с което на “ЗАЛОЖНА КЪЩЯ ДОВЕРИЕ” ЕООД, ЕИК 200678191, със седалище и адрес на управление в гр. Велинград, ул. “Христо Ботев” № 2, представлявано от управителя И.Г.К.е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл. 116, ал.1, т. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари /ЗМИП/ и чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН, и за извършено нарушение на чл. 6, ал.1, т.2 вр. чл. 4, ал.1 ЗМИП/отм./ и чл. 2, ал.1 и ал.3, т. 3 от ППЗМИП/отм./, като вместо това постановява: Отменя Наказателно постановление № 38-97/01.08.218 г., издадено от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" , с което на “ЗАЛОЖНА КЪЩЯ ДОВЕРИЕ” ЕООД, ЕИК 200678191, със седалище и адрес на управление в гр. Велинград, ул. “Христо Ботев” № 2, представлявано от управителя И.Г.К.е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл. 116, ал.1, т. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари /ЗМИП/ и чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН, и за извършено нарушение на чл. 6, ал.1, т.2 вр. чл. 4, ал.1 ЗМИП/отм./ и чл. 2, ал.1 и ал.3, т. 3 от ППЗМИП/отм./. Решението е окончателно.
341 Административно наказателно дело (К) No 58/2019, X състав ЗАНН: ДАНС ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 24.9.2019г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 148 от 13.03.2019 г., постановено по адм. дело № 58 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г., като в навсякъде в същото вместо „…Наказателно постановление № 38-97/01.08.2018г. …“, да се чете „…..Наказателно постановление № 38-94/01.08.2018г..…“, както и вместо „….ЗАЛОЖНА КЪЩЯ ДОВЕРИЕ” ЕООД….“, да се чете „…..“ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ” ЕООД…“. Решението за поправка да се отбележи върху поправеното определение. Решението не подлежи на обжалване.
342 Административно дело No 59/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Х.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.4.2019г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на К.Х.И. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 1990/2018 г., Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-1006-001246/28.03.2018 г., издадено от началника на Сектор Пътна полиция при ОД на МВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 29.01.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на К.Х.И. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 370 (триста и седемдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.5.2019г.
343 Административно дело No 60/2019, III състав ДОПК К.С.П. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от К.С.П. с ЕГН ********** *** против Решение № 516/05.12.2018 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С 180013-139-0002731/14.11.2018 г. издадено от И.А. - публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП Пловдив ИРМ Пазарджик. ОСЪЖДА К.С.П. с ЕГН ********** ***, да заплати на Териториална дирекция на НАП – гр. Пловдив, разноски по делото в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.4.2019г.
344 Административно дело No 61/2019, VI състав ДОПК К.А.К. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражение на К.А. К.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 61/2019 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано по реда на чл. 151, ал. 3 от ДОПК, във връзка с чл. 230 от АПК с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 19.2.2019г.
345 Административно дело No 63/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 НИКОЙЛ 88 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба от „Никойл 88“ ЕООД с ЕИК 204760472, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. “Владимир Маяковски“ №16, представлявано от управителя Н.С., против Заповед за налагане на ПАМ № ФК-25-0412979/15.01.2019 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП Ж.М.. ОСЪЖДА „Никойл 88“ ЕООД с ЕИК 204760472, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. “Владимир Маяковски“ №16, представлявано от управителя Н.С., да заплати на началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП сторените по делото разноски в размер на 500 (петстотин) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.4.2019г.
346 Административно дело No 64/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Н.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.4.2019г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на И.Н.Д. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 700 лв. /седемстотин лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик в периода от 03.05.2018 г. до 09.11.2018 г., ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 30 000 лв. над уважения размер 700 лв., предявения от И.Н.Д. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 30 000 лв, ведно със законната лихва от 14.03.2018 г., отнасящ се за периода от 03.05.2018 г. до 09.11.2018 г., през който е пребивавал в Затвор Пазарджик, като твърденията са, че вредите са му причинени от администрацията на Затвор Пазарджик, която го е поставила в нечовешки битови условия, не е изпращан за адекватно лечение на заболяванията му и е държан в една килия с пушачи. Оставя без разглеждане исковата молба на лишения от свобода И.Н.Д., с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди в размер на 30 000 лв., ведно със законната лихва от 14.03.2018 г., отнасящ се за периода от 14.03.2018 г. до 03.05.2018 г., през който твърди, че е пребивавал в Затвор Пазарджик, като твърденията са също, че вредите са му причинени от администрацията на Затвор Пазарджик, която го е поставила в нечовешки битови условия, не е изпращан за адекватно лечение на заболяванията му и е държан в една килия с пушачи и прекратява делото в тази му част. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
347 Частно административно дело No 65/2019, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ВЕРИК ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 23.1.2019г.
Отхвърля жалбата на „Верик“ ЕООД, ЕИК 205376994, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Никола Вапцаров” № 132, представлявано от управителя Иван Николов Радичев против Разпореждане, с което е допуснато предварително изпълнение на принудителна административна мярка (запечатване на обект и забрана за достъп до същия), обективирано в Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № ФК-18-0340465 от 14.01.2019 г., издадена от Жулиета Михайлова, на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите. Осъжда „Верик“ ЕООД, ЕИК 205376994, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Никола Вапцаров” № 132, представлявано от управителя Иван Николов Радичев, да заплати на Централно управление на Национална агенция по приходите разноски по производството в размер на 100 (сто) лева за юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 26.2.2019г.
348 Частно административно дело No 66/2019, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ВЕРИК ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 18.1.2019г.
ОТМЕНЯ Разпореждане, с което е допуснато предварително изпълнение Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-17-0223517 от 14.01.2019 г., издадена от Ж.М., на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 4.4.2019
Административно дело № 3325/2019
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №74/18.01.2018 г. по адм.д. 66/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.4.2019г.
349 Административно наказателно дело (К) No 67/2019, X състав ЗАНН: ДАМТН ПФБ-ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 571/27.11.2018 г. на РС- Пазарджик, постановено по АНД № 1182/ 2018 г. по описа на същия съд.
350 Административно дело No 68/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Е.М.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 12.2.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на Е.М.П. против Решение № 13/06/1/0/02651/2/01/04/01 от 27.08.2018 г. на директора на ОД на ДФ „Земеделие“ – Пловдив. Прекратява административно дело № 68 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на директора на ОД на ДФ „Земеделие“ – Пловдив.
В законна сила на 13.3.2019г.
351 Административно дело No 69/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АНГЕЛ ЧОПЕВ 59 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 17.1.2019г.
Прекратява производството по адм. дело № 69/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Изпраща делото по подсъдност на Административен съд – София град. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните - за сведение.
352 Частно административно дело No 70/2019, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК БГ ИНВЕСТ АНГЕЛОВ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 18.1.2019г.
ОТМЕНЯ Разпореждане, с което е допуснато предварително изпълнение на принудителна административна мярка (запечатване на обект и забрана за достъп до същия), обективирано в Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № ФК-10-0340463 от 10.01.2019 г., издадена от Ж.М., на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.3.2019
Административно дело № 2667/2019
ОСТАВЯ В СИЛА определение №77/18.01.2019 г. на Административен съд гр.Пазарджик, постановено по адм. дело №70/2019 г. по описа на същия съд. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.3.2019г.
353 Частно административно дело No 71/2019, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ М.-6.-Г.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на ЕТ“МЕГГ-61-Гергана Пешева“, с ЕИК 822139722, представлявано от Гергана Ячева Пешева, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Антон Попов“ № 4 срещу Разпореждане за предварително изпълнение по чл. 60, ал. 1 от АПК, съдържащо се в Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-23-0379215/15.01.2019г. на началник отдел „Оперативни дейности“- Пловдив в ЦУ на НАП, с която е разпоредено запечатване на търговски. ОСЪЖДА ЕТ“МЕГГ-61-Гергана Пешева“, с ЕИК 822139722, представлявано от Гергана Ячева Пешева, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Антон Попов“ № 4 да заплати на Централно управление на Национална агенция по приходите разноски по съдебното производство в размер на 100(сто) лева за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.2.2019г.
354 Административно дело No 72/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АННА КРИВУЛЕВА ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „А.К.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Георги Кирков“ № 46, подадена чрез управителя А.Л.К., против ЗППАМ № ФК-21-0223518/14.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 72/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 25.2.2019г.
355 Частно административно дело No 73/2019, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ Т.-Т.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 22.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Тити – Татяна Пенева“ с ЕИК 112117653 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Георги Кирков“ № 46, представлявано от Татяна Василева Пенева - Кошеджийска против Разпореждане по чл. 60 от АПК за допускане на предварително изпълнение на ЗППАМ № ФК-28-0223519/15.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ - гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ОСЪЖДА ЕТ „Тити – Татяна Пенева“ с ЕИК 112117653 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Георги Кирков“ № 46, представлявано от Татяна Василева Пенева - Кошеджийска, да заплати на Централно управление на Национална агенция по приходите разноски по производство в размер на 100 /сто/ лева за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.2.2019г.
356 Административно наказателно дело (К) No 74/2019, XI състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Г.Р.В. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 130 от 11.12.2018 г. постановено по н.а.х.д. № 276 по описа за 2018 г. на Районен съд гр. Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
357 Административно наказателно дело (К) No 75/2019, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” Й.А.С. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Отменя Решение № 525/02.11.2018 г., постановено по нахд № 1128/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено Наказателно постановление № 198/14.06.2018 г. на началника на Митница Пловдив, като вместо това постановява: Отменя Наказателно постановление № 198/14.06.2018 г. на началника на Митница Пловдив, с което за нарушение на чл. 104, ал. 1, във връзка с чл. 102, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, ал. 1 и ал. 2 от ЗАДС и чл. 56, ал. 1 и 2 от ДОПК, на основание чл. 126а, ал. 2 от ЗАДС на Й.А.С. е наложена глоба в размер на 200 лева. Решението е окончателно.
358 Административно наказателно дело (К) No 76/2019, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ Г.Н.Д. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.3.2019г.
Оставя в сила Решение № 643 от 20.12.2018г., постановено по а.н.дело №1433 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
359 Административно наказателно дело (К) No 77/2019, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК Г.Н.Д. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2019г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 346598 – F371497 от 10.07.2018г. издадено от Жулиета Михайлова, на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в Централно управление на Националната агенция за приходите, съответно с което на Г.Н.Д., ЕГН : **********,***, за нарушение по чл. 16, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството, на основание чл. 77, ал. 1 от Закона за счетоводството е наложено административно наказание глоба от 300,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
360 Административно наказателно дело (К) No 78/2019, X състав ЗАНН: НАП ДЖИ ДИ АГРО ЕООД ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.3.2019г.
Отменя Решение № 611 от 12.12.2018 г., постановено по нахд № 1425/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е изменено наказателно постановление № 346591-F371457 от 10.07.2018 г. на началник на отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в Централно управление на НАП, като вместо това постановява: Отменя Наказателно постановление № 346591-F371457 от 10.07.2018 г. на началник на отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в Централно управление на НАП, с което за нарушение на чл. 3, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Закона за счетоводството, на основание чл. 77, ал. 1 от същия закон на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Решението е окончателно.
361 Административно дело No 79/2019, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.И.И. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.И., с ЕГН ********** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка по мярка 11 „Биологично земеделие“ от прогрмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., за кампания 2016 г. изх.№ 02-130-6500/3822 от 12.11.2018г. на Зам.изп.директор на ДФ“Земеделие“ РА , с което е отказано финансово подпомагане за 2016г. на площи по мярка 11 „ Биологично земеделие“ в размер на 1 410.68 лв. и е наложена финасова санкция за бъдещ период в размер на 719.73лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението на страните.
В законна сила на 14.12.2019г.
362 Административно дело No 80/2019, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Й.К.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 30.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.К.Б. ***, подадена чрез адв. Д. САК против Заповед № ОЗО-1/09.01.2019 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик, с която е отказано преместване на лишения от свобода в ЗО и да се замени режима на лишения от свобода в следващия по-лек в рамките на първоначално определения от съда. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 80/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.2.2019г.
363 Административно наказателно дело (К) No 81/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЖИ ДИ АГРО ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 592/04.12.2018 г., постановено по АНД № 1423/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
364 Административно наказателно дело (К) No 82/2019, XI състав ЗАНН: НАП НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ДЖИ ДИ АГРО ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 642/20.12.2018 г., постановено по АНД № 1424/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
365 Частно админист. наказателно дело (К) No 83/2019, XI състав Частни КАНД и КАД ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА АД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 27.3.2019г.
ОСТАВЯ в сила Разпореждане № 2476/27.11.2018 г., постановено по АНД № 1976/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
366 Административно наказателно дело (К) No 84/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.И.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 555/19.11.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 1610/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
367 Административно дело No 85/2019, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.П.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Д.П.П., ЕГН **********,*** срещу отказ на Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието по искането на П. за преместване от затвора Пазарджик в затвора Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 85 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
В законна сила на 2.3.2019г.
368 Частно административно дело No 86/2019, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АЙ ЕМ ДЖЕЙ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 22.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ай Ем Джей“ ЕООД с ЕИК 204638148 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Първи май“ № 17, представлявано от И.Й.М. против Разпореждане по чл. 60 от АПК за допускане на предварително изпълнение на ЗППАМ № ФК-24-0224561/15.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ - гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Ай Ем Джей“ ЕООД с ЕИК 204638148 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Първи май“ № 17, представлявано от И.Й.М., да заплати на Централно управление на Национална агенция по приходите разноски по производство в размер на 100 /сто/ лева за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.2.2019г.
369 Административно наказателно дело (К) No 87/2019, XI състав ЗАНН: ДАНС ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 580/29.11.2018 г., постановено по АНД № 1501/2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
370 Административно наказателно дело (К) No 88/2019, X състав ЗАНН: ДАНС ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.3.2019г.
Отменя Решение № 581/29.11.2018 г., постановено по нахд № 1519/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 38-95/01.08.2018 г. на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, като вместо това постановява: Отменя Наказателно постановление № 38-95/01.08.2018 г. на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, с което за нарушение на чл. 6, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (отм.) и чл. 2, ал. 1 и ал. 3, т. 3 от Правилника за прилагане Закона за мерките срещу изпирането на пари, на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари на „Заложна къща – Доверие“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева. Решението е окончателно.
371 Административно наказателно дело (К) No 89/2019, XI състав Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ВАТИЯ ХОЛДИНГ АД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 115 от 14.11.2018 г., постановено по АНД № 244/ 2018 г. на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
372 Административно дело No 90/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ И.Ч. ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.3.2019г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА административно дело № 90/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд.
В законна сила на 26.3.2019г.
373 Административно наказателно дело (К) No 91/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.Ц.Ц. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №567 от 27.11.2018г., постановено по а.н.дело №1377 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
374 Административно дело No 92/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.Г.Л. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.Г.Л. с ЕГН ********** Заповед за прилагане на ПАМ № 18-1006-000627 от 27.12.2018г., издадена от началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Пазарджик с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171,т.1,б.Б – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността , но не повече от 18 месеца, считано от 22.12.2018г.. ОСЪЖДА ОД на МВР- Пазарджик да заплати на Р.Г.Л. с ЕГН ********** сумата от 510/петстотин и десет/ лева, представляваща разноски по производството. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 15.5.2019г.
375 Административно дело No 93/2019, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ - АЛБЕНА КЕХАЙОВА КЪМ РС-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 1.3.2019г.
ОТМЕНЯ Постановление от 16.11.2018 г. на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Пазарджик, постановено по изпълнително дело № 1183/2010 г. , с която е наложена глоба на председателя на Общински съвет Пазарджик в размер на 50 лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 1.3.2019г.
376 Административно дело No 94/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Г.Ч. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Е.Г.Ч., ЕГН **********, против Заповед № 19-1006-000016/10.01.2019 г. на началник сектор „Пътна полиция“ Пазарджик към ОДМВР Пазарджик, с която на основание чл. 171, т. 1, б. "б" ЗДвП е постановено временно отнемане на свидетелството й за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 172, ал. 5 от Закона за движение по пътищата.
В законна сила на 7.5.2019г.
377 Административно дело No 95/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Г.Ч. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.3.2019г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 19-1006-000017/10.01.2019 г. на началник Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Пазарджик, с която на Е.Г.Ч. е наложена мярката „прекратяване на регистрацията на ППС“ за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 6 месеца на собственото ? МПС – л.а. „Фолксваген Голф“ с рег. № РА3810КК. Осъжда Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на Е.Г.Ч. разноски по делото в размер на 410 лв. /четиристотин и десет лева/. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.3.2019г.
378 Административно наказателно дело (К) No 96/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Н.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.4.2019г.
Оставя в сила Решение № 579 от 29.11.2018 г., постановено по НАХД № 1513/ 2018 г. по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
379 Административно дело No 97/2019, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Велинград с ЕИК 000351580, с адрес гр. Велинград, бул. Хан Аспарух“ № 35, представлявана от Костадин Тодоров Коев – кмет на общината против Решение № РД-02-36-1614 от 17.12.2018 г. на Деница Николова, Зам.-министър на Министерство за регионалното развитие и благоустройство и ръководител на УО на ОПРР за налагане на финансова корекция по договор № РД-02-37-18/12.01.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. в размер на 58 510.79 лева. ОСЪЖДА Община Велинград с ЕИК 000351580, с адрес гр. Велинград, бул. Хан Аспарух“ № 35, представлявана от Костадин Тодоров Коев – кмет на общината да заплати на Министерство за регионалното развитие и благоустройство гр. София, направените по делото разноски в размер на 2 742,39 /две хиляди седемстотин четиридесет и два лева и тридесет и девет стотинки/ лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането от пълномощника на ответника за присъждане на транспортни разходи в размер на 127.81 /сто двадесет и седем лева и осемдесет и една стотинки/ лева, като неоснователно. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
380 Административно дело No 98/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ДЕЛЕКТРА-ХИДРО АД КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 1.3.2019г.
ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО Всички постъпили молби и отговори по молбите да се приложат към делото. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред Върховния административен съд, по отношение на компетентния съд по искови претенции, заявени от „Делектра – Хидро“ АД, ЕИК 112601586, със седалище и адрес на управление област Пазарджик, община Лесичово, с. Лесичово 4463, МВЕЦ Лесичово, представлявано от изпълнителния директор Г.И.Д., да бъде осъдена Комисия за енергийно и водно регулиране, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“, № 8-10, да заплати на ищеца: сумата от 1652486,20 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди претърпени, като последица от отменен с влязло в сила Решение №16953 от 17.12.2013г., постановено по адм. дело № 7175 по описа на Върховния административен съд за 2013г., административен акт по т.7 от Решение № Ц-010 от 30.03.2011г. на Комисия за енергийно и водно регулиране, изразяващи се в пропуснати от дружеството ползи, формирани като произведение на произведеното и продадено от ищеца количество електрическа енергия по разликата между ценовото равнище на продажбите при преференциална цена от 112,48 лв./МВтч., без ДДС и преференциална цена при продажба на електрическа енергия в размер на 178,68/МВтч., без ДДС в периода от 01.04.2011г. до 17.12.2013г. ; сумата от 838028,55лв., представляваща обезщетение за забавено плащане на прежде посочената парична сума за периода от 17.12.2013г. до 14.12.2018г. ; сумата от 2837946,34лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди претърпени, като последица от отменен с влязло в сила Решение №13785 от 12.11.2018г., постановено по адм. дело № 12851 по описа на Върховния административен съд за 2017г., административен акт - Решение № Ц-5 от 20.02.2015г. на Комисия за енергийно и водно регулиране, изразяващи се в пропуснати от дружеството ползи, формирани като произведение на произведеното и продадено от ищеца количество електрическа енергия по разликата между ценовото равнище на продажбите при преференциална цена от 112,48лв./МВтч., без ДДС и преференциална цена при продажба на електрическа енергия в размер на 178,68/МВтч., без ДДС в периода от 18.12.2013г. до 30.11.2018г. ; сумата от 821485,90лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди претърпени, като последица от отменен с влязло в сила Решение №13785 от 12.11.2018г., постановено по адм. дело № 12851 по описа на Върховния административен съд за 2017 г., административен акт - Решение № Ц-5 от 20.02.2015 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране, изразяващи се в пропуснати от дружеството ползи, формирани като разликата при ценово равнище на продажбите (свободен пазар по свободно договорени цени или по цени за излишък на балансиращ пазар), реализирани от ищеца за количества над 2500 работни часа и преференциална цена при продажба на електрическа енергия в размер на 178,68/МВтч., без ДДС до пълното нетно специфично количество – 3724kWh електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена по т. 3 от Решение № Ц-010 от 30.03.2011г. на Комисия за енергийно и водно регулиране за периода от 20.02.2015г. до 30.11.2018г. ; сумата от 33544,805 лв., представляваща обезщетение за забавено плащане общо на прежде посочените две парична сума за периода от 12.11.2018 г. до 14.12.2018 г. ; както и обезщетение за забавено плащане на трите главници от 14.12.2018 г. до окончателното им изплащане. Делото да се изпрати на Председателя на Върховния административен съд по компетентност. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 98 по описа на АС Пазарджик за 2019 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
381 Административно наказателно дело (К) No 100/2019, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ ВИНАРСКА КЪЩА-ВИНОГРАДЕЦ АД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 557/21.11.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 1126/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
382 Административно наказателно дело (К) No 101/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.А.Т. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 24.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 630/18.12.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 963/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
383 Административно дело No 102/2019, IV състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ К.Д..Г..-Д.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д. Г. К. от гр. Велинград, в качеството му на ЕТ „К. Д. Г. – Д. К. “, ЕИК 822007083, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Г. Димитров“ № 158, подадена чрез адв. И.М., против Ревизионен акт № Р-16001317008832-091-001/27.09.2018 г., съставен от Г. П. Й. на длъжност началник сектор, възложил ревизията, и Ц. С. Д. на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, действащи при ТД на НАП гр. Пловдив, в частта, с която същият ревизионен акт е потвърден с Решение № 416/14.12.2018 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ОСЪЖДА ЕТ „К. Д. Г. – Д. К. “, ЕИК 822007083, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Г. Димитров“ № 158, да заплати в полза на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 1401 (хиляда четиристотин и един) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
384 Административно наказателно дело (К) No 103/2019, X състав Други по ЗАНН М.С.М. ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 318 от 26.06.2018г., постановено по а.н.дело №129 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
385 Административно дело No 105/2019, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА МРРБ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 23.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на община Пазарджик Решение № РД-02-36-58/14.01.2019 год. на заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройството, с което е определена финансова корекция в размер на 5 % от сумата на заявените за извършване разходи по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект със същественото изискване на чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ; Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обектите – общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“ и ОУ „Христо Ботев“ по проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в гр. Пазарджик“, финансиран по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 год.“. ОСЪЖДА Министерството на регионалното развитие и благоустройството да заплати на Община Пазарджик, БУЛСТАТ 00351736, представлявана от кмета Тодор Попов, разноски по делото в размер на 500 (петстотин) лева за адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 29.11.2019
Административно дело № 8770/2019
Решение № 16301 от 29.11.2019 г. на ВАС София, Седмо отд. по адм. д. № 8770/2019 г. - ОТМЕНЯ Решение №346/23.05.2019 г., постановено по адм. дело № 105/2019 г. по описа на Административен съд- Пазарджик и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Пазарджик срещу Решение №РД-02-36-58/14.01.2019 г., за налагане на финансова корекция в размер на 3 646, 26 лева с ДДС, представляваща 5% от стойността на разходите по договори с изпълнители по засегнатите от нарушенията договори, както следва: договор от 22.08.2017г. с изпълнител ДЗЗД „Ви Ел Консултинг“ по обособена позиция №1, на стойност 19 963, 38 лева без ДДС; договор от 22.08.2017г. с изпълнител ДЗЗД „Ви Ел Консултинг“ по обособена позиция №2, на стойност 21 365, 81 лева без ДДС и договор от 22.08.2017г. с изпълнител ДЗЗД „Ви Ел Консултинг“ по обособена позиция №3, на стойност 19 441, 90 лева без ДДС. ОСЪЖДА община Пазарджик, представлявана от кмета, да заплати на Министерство на регионалното развитие и благоустройството направените пред настоящата инстанция разноски в размер на 336, 46 лева/триста тридесет и шест лева и четиридесет и шест стотинки/. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.11.2019г.
386 Административно наказателно дело (К) No 106/2019, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” Й.А.Р. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ТРАКИЙСКА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 616 от 13.12.2018 г., постановено по АНД № 1367/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
387 Административно дело No 107/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД КМЕТ НА С.ВЕТРЕН ДОЛ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 6.3.2019г.
Отхвърля молбата на „Би пи ел глобал инвестмънт груп“ ЕООД, подадена на хартиен носител с вх. № 1233/20.02.2019 г. и преди това – по електронната поща с вх. № 932/07.02.2019 г., в която се твърди и се иска от съда да приеме, че жалбоподател е именно това дружество, а не – „Б. и партньори“ ЕООД, тъй като е допусната техническа неточност в подадената жалба. Оставя без разглеждане жалбата на „Б. и партньори“ ЕООД против мълчалив отказ на кмета на с. Ветрен дол да се произнесе по заявление с вх. № 9/08.01.2019 г. за издаване на удостоверение за административен адрес на имот и прекратява адм.д. № 107 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Отхвърля искането на жалбоподателя „Б. и партньори“ ЕООД за присъждане на разноски по делото. Определението, в частта му за оставяне без разглеждане на жалбата и прекратяване на делото подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните – жалбоподателя „Б. и партньори“ ЕООД и ответника – кметът на с. Ветрен дол. Определението, в частта му, с която се отхвърля искането за присъждане на разноски подлежи на преценка от настоящия съд за наличие на основания за допълване или изменение в случай, че в същия 7-дневен срок бъде подадено искане за това от страните по делото. Определението, в частта му за отхвърляне на молбата на „Би пи ел глобал инвестмънт груп“ ЕООД, в която се твърди и се иска от съда да приеме, че жалбоподател е именно това дружество подлежи на обжалване от „Би пи ел глобал инвестмънт груп“ ЕООД чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на „Би пи ел глобал инвестмънт груп“ ЕООД, на жалбоподателя „Б. и партньори“ ЕООД и на ответника – кметът на с. Ветрен дол.
В законна сила на 9.4.2019г.
388 Административно дело No 108/2019, VI състав КСО В.С.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Б. ***, против Решение № 1012-12-139-1/06.11.2018г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № Д-12-999-00-0000702521 от 27.08.2018г. на ръководителя по изплащане на обезщетения и помощите. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.6.2019г.
389 Административно дело No 109/2019, I състав КСО В.С.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Б. с ЕГН **********,***, представляван от адвокат Ц.М., против Решение № 1012-12-143-1/12.11.2018 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № Д-12-000-00-01249688 от 02.10.2018 г. на ръководителя по изплащане на обезщетения и помощите, с което е спряно отпускането/изплащането на парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.6.2019г.
390 Административно дело No 110/2019, IV състав ДОПК А.К.А. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.А. *** против Решение № 16/10.01.2019 г. на директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление с изх. № С180013-022-0095173/26.11.2018 г., издадено от К. С., на длъжност старши публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Пазарджик, на основание чл. 200 и чл. 202, ал. 1, във връзка с чл. 195, ал. 1 – 3 от ДОПК. Оставя без разглеждане искането в жалбата за признаване на вземането за несъществуващо и погасено по давност, както и за прекратяване на изпълнителното производство. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 110/2019 по описа на Административен съд Пазарджик в тази му част. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване, в прекратителната му част пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му, а в останалата част не подлежи на обжалване, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.4 от ДОПК.
391 Административно дело No 110/2019, IV състав ДОПК А.К.А. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 22.11.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на А.К.А. *** за допълване на Решение № 460/04.07.2019 г., постановено по адм. д. № 110/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по чл. 176 от АПК по адм. дело № 110/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
392 Административно дело No 111/2019, VI състав ДОПК РСД-65 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 28.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „РСД-65“ЕООД, с ЕИК 202864561, Решение № 7/03.01.2019г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, с което се оставя без разглеждане жалбата на дружеството срещу Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № С180013-022-0083614/08.11.2018г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Пазарджик. ВРЪЩА делото като преписка на директора на ТД на НАП – Пловдив за произнасяне по подадената жалба по реда и в сроковете по чл. 197 от ДОПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.2.2019г.
393 Административно дело No 112/2019, II състав Други дела по ЗОС и ЗДС ТПК ВЪЗРАЖДАНЕ КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 1.4.2019г.
ОТМЕНЯ Отказа на Кмета на Община Пазарджик, обективиран в Писмо изх. № 23-00-64 от 19.12.2018г., по Заявление вх. № 23-00-64 от 01.11.2018г. на ТПК „Възраждане“, ЕИК 0003300546, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“, №1, за закупуване на прилежащи към собствената на кооперацията сграда, идеални части от правото на собственост върху имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.505.118 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с административен адрес ул. „Петър Бонев“, № 154. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Пазарджик за произнасяне по Заявление вх. № 23-00-64 от 01.11.2018г. на ТПК „Възраждане“, ЕИК 0003300546, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“, №1, при съблюдаване на указанията по тълкуване на закона дадени в настоящото решение. Административния орган следва да се произнесе в предвидения в АПК срок за това. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на ТПК „Възраждане“, ЕИК 0003300546, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“, № 1, сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лв.), представляващи извършени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
394 Административно наказателно дело (К) No 113/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ СТИЛ ТРИКО-2014 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 196/07.12.2018 г., постановено по АНД № 347 по описа за 2018 г. на Районен съд – Велинград. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
395 Административно наказателно дело (К) No 114/2019, X състав ЗАНН: ДИТ СТИЛ ТРИКО-2014 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Оставя в сила Решение № 195/07.12.2018 г., постановено по нахд № 348/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, с което е изменено наказателно постановление № 13-001100/19.06.2018 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда, на основание чл. 414, ал. 3 от същия кодекс на „Стил Трико – 2014“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева, изменена от районния съд на 1 500 лева. Решението е окончателно.
396 Административно дело No 116/2019, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.В.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 5.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.В.П. *** против заповед № 155/14.12.2018 г. на кмета на Община Пазарджик, за одобряване на проект за ПУП – ПРЗ за ПИ 55155.25.4, местност „Мараша“ в землището на гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №116/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.3.2019г.
397 Административно дело No 117/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.С.Ч. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.Ч. с ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0367-000289 от 10.08.2018 година на Началника на РУ - Велинград към ОД на МВР Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.6.2019г.
398 Административно дело No 118/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.С.Ч. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.4.2019г.
ИЗМЕНЯ по жалба на Р.С.Ч. Заповед № 18-0367-000290/10.08.2018г. на началник Районно управление Велинград към ОДМВР Пазарджик, с която е приложена ПАМ на Р.С.Ч. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС с рег. № РА1110АА за срок от 11 месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от 11 месеца на шест месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик да заплати на Р.С.Ч. сума в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 172, ал. 5 от Закона за движение по пътищата.
В законна сила на 24.4.2019г.
399 Административно дело No 119/2019, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители Б.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 26.3.2019г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Б.Н.Д. против Заповед № 01-163-6500/140#1 от 03.02.2015 г., издадена от директора на Областна дирекция – Пловдив на ДФ „Земеделие“, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 119/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Б.Н.Д. с ЕГН ********** да заплати сторените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение на директора на ОД на ДФЗ Пловдив в размер на 100 лв. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаване на жалбоподателя и в 7-дневен срок от днес за ответника.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.5.2019
Административно дело № 5521/2019
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7561 от 21.05.2019 г. по адм. дело № 5521/ 2019 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение № 451 / 26.03.2019 г. на Административен съд - Пазарджик, І състав, постановено в публично заседание по административно дело № 119/2019 година. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 21.5.2019г.
400 Административно дело No 120/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 15.5.2019г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейсър Ауто“ ЕООД с ЕИК 201327590, със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Ю.В.С., подадена чрез адв. Д. – САК, против чл. 69, ал. 3 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Септември. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 120/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Септември да заплати на „Рейсър Ауто“ ЕООД, с ЕИК 201327590, със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Ю.В.С., разноски по делото в размер на 670 (шестстотин и седемдесет) лева. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 12.6.2019г.
401 Административно дело No 121/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.4.2019г.
ОТМЕНЯ чл. 36, ал. 1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Брацигово(приета с Решение № 531 от 24.04.2014г. на Общински съвет Брацигово), в частта относно текста „…събиране ….“. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД, ЕИК 201327590, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, сумата от 670,00лв./шестстотин и седемдесет лв./, представляваща извършени деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
В законна сила на 8.5.2019г.
402 Административно наказателно дело (К) No 122/2019, XI състав ЗАНН: Общини Ж.С.Г. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 615/13.12.2018 г., постановено по НАХД № 1626, по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
403 Административно наказателно дело (К) No 123/2019, X състав ЗАНН: КХ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА СД ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 198 от 11.12.2018г., постановено по а.н.дело №433 по описа на Районен съд Велинград за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
404 Административно наказателно дело (К) No 124/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.В.Ч. РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №143 от 20.12.2018 година на Районен съд Панагюрище, постановено по АНД №183 по описа за 2018 година. И вместо него постановява : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0310-00481/14.06.2018 г. на Началник РУП към ОДМВР Пазарджик, РУ Панагюрище, с което на Т.Ч., е наложено административно наказание - за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 200/двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца.
405 Административно дело No 125/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БГ ИНВЕСТ АНГЕЛОВ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.7.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № ФК-10-0340463/10.01.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, с която е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – денонощен хранителен магазин, находящ се в гр. Велинград, пл. „Македония“ № 1, стопанисван от „БГ Инвест Ангелов“ ЕООД и забрана на достъпа до него за срок от 14 /четиринадесет/ дни. ОСЪЖДА Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП да заплати на „БГ Инвест Ангелов“ ЕООД, ЕИК 201011514, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Д-р Дошкинов“ № 3А, представлявано от Ангел Александров Ангелов, направените по делото разноски в размер на 1050 /хиляда и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
406 Административно наказателно дело (К) No 127/2019, X състав ЗАНН: АДФИ Д.Т.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Оставя в сила Решение № 635 от 19.12.2018 г., постановено по нахд № 1358/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 11-01-33/12.07.2018 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което постановление за нарушение на чл. 2, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП, на основание чл. 247, ал. 1 от същия закон на Д.Т.А. е наложена глоба в размер на 2 134,25 лева. Решението е окончателно.
407 Административно наказателно дело (К) No 128/2019, XI състав ЗАНН: АДФИ Д.Т.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 627 от 18.12.2018г., постановено по АНД № 1357/2018 по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него постановява: Отменя Наказателно постановление № 11-01-36/12.07.2018г. на директора на Агенция за държавни финансови инспекция, с което за административно нарушение на чл.24 ал.1 т.9 от Правилника за прилагане на Законът за обществените поръчки /ППЗОП/, на основание чл. 141 ал.1 от ППЗОП на Д.Т.А. е наложено административно наказание „глоба в размер на 100.00 /сто/лева“. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
408 Административно наказателно дело (К) No 129/2019, X състав ЗАНН: АДФИ Д.Т.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение (второ) от 13.5.2019г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 204/11.04.2019г., постановено по адм.д.№ 129/19г. по описа на Административен съд Пазарджик . Диспозитива да се чете : ОТМЕНЯ Решение № 626 от 18.12.2018г., постановено по АНД № 1361 по описа за 2018 г. на Районен съд –град Пазарджик Като вместо него ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-37 от 12.07.2018г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/- гр. София.
409 Административно наказателно дело (К) No 129/2019, X състав ЗАНН: АДФИ Д.Т.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 626 от 18.12.2018г., постановено по АНД № 1361 по описа за 2018 г. на Районен съд –град Пазарджик Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
410 Административно наказателно дело (К) No 130/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ РАДАНИ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 588 от 30.11.2018 г., постановено по НАХД № 1256/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
411 Административно наказателно дело (К) No 131/2019, X състав ЗАНН: АДФИ Д.Т.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Оставя в сила Решение № 631 от 19.12.2018 г., постановено по нахд № 1360/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 11-01-34/12.07.2018 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което постановление за нарушение на чл. 2, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП, на основание чл. 247, ал. 1 от същия закон на Д.Т.А. е наложена глоба в размер на 2 916 лева. Решението е окончателно.
412 Административно дело No 132/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.Ц.С. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Ц.С. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0310-000274/08.10.2018 г. на началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Панагюрище. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 22.10.2019г.
413 Административно дело No 133/2019, IV състав Закон за водите ОДЕТ-ИТ-ЯДЕНИЦА ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2019г.
ОТМЕНЯ решение, обективирано в писмо изх. № РР-06-4/2017 от 01.06.2018 г. на директора на Басейнова дирекция, Източно-беломорски район – Пловдив. ИЗПРАЩА преписката на директора на Басейнова дирекция, Източно-беломорски район – Пловдив за произнасяне по заявление вх.- № РР-06-4/27.09.2017 г. на „Одет-ИТ-Яденица“ ЕООД при спазване на задължителните указания, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Басейнова дирекция, Източно-беломорски район – Пловдив да заплати на „Одет-ИТ-Яденица“ ЕООД, ЕИК 200822300, със седалище гр. Пазарджик, сумата от 50 (петдесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 5.8.2019г.
414 Административно дело No 134/2019, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) А.В.Н. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 27.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на А.В.Н., ЕГН **********, понастоящем в Затвора Пазарджик срещу изричен отказ на Началника на затвора Пазарджик да бъдат уважени исканията на Н. за замяна режима на изтърпяване на наказанието в следващия по-лек в рамките на първоначално определения от съда, както и да бъде преместен за доизтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 134 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
В законна сила на 13.3.2019г.
415 Административно дело No 135/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Ж.И.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Отхвърля жалбата на Ж.И.Н. против Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0340-000008/15.01.2019 г. на началник Група в РУП – Септември при ОДМВР – Пазарджик, с която на Ж.И.Н. е наложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 2а, б. «б» от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1 година. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.5.2019г.
416 Административно наказателно дело (К) No 139/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК РАДАНИ ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 576/28.11.2018 г., постановено по НАХД № 1263 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-001180 от 13.07.2018 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с което на „Радани“ ООД, ЕИК 112556835, със седалище в гр. Пазарджик, представлявано от управителя Й.Г.В., на основание чл. 414, ал. 3 от КТ, във връзка с чл. 62, ал. 1 и чл. 1, ал. 2 от същия кодекс, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева, като законосъобразно. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
417 Административно наказателно дело (К) No 140/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК РАДАНИ ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.5.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 575/28.11.2018 г., постановено по НАХД № 1258 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-001176 от 13.07.2018 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с което на „Радани“ ООД, ЕИК 112556835, със седалище в гр. Пазарджик, представлявано от управителя Йорданка Георгиева Величкова, на основание чл. 414, ал. 3 от КТ, във връзка с чл. 62, ал. 1 и чл. 1, ал. 2 от същия кодекс, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева, като законосъобразно. Решението е окончателно.
418 Административно наказателно дело (К) No 141/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ НАЛЕКС ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 215/28.12.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 303/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
419 Административно наказателно дело (К) No 142/2019, X състав ЗАНН: ДИТ НАЛЕКС ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 214 от 28.12.2018г., постановено по а.н.дело №301 по описа на Районен съд Велинград за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
420 Административно наказателно дело (К) No 143/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ НАЛЕКС ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 219/28.12.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 300/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
421 Административно наказателно дело (К) No 144/2019, X състав ЗАНН: ДИТ НАЛЕКС ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.4.2019г.
Оставя в сила Решение № 216 от 28.12.2018 г., постановено по нахд № 304/2018 г. по описа на Районен съд – Велинград, с което е потвърдено наказателно постановление № 13-001087/08.06.2018 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда, на основание чл. 414, ал. 3 от същия кодекс на „Налекс груп“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева. Решението е окончателно.
422 Административно наказателно дело (К) No 145/2019, X състав ЗАНН: ДИТ НАЛЕКС ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.6.2019г.
Оставя в сила Решение № 217 от 28.12.2018 г., постановено по нахд № 305/2018 г. по описа на Районен съд – Велинград, с което е потвърдено наказателно постановление № 13-000869/08.06.2018 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда, на основание чл. 414, ал. 3 от същия кодекс на „Налекс груп“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева. Решението е окончателно.
423 Административно наказателно дело (К) No 146/2019, X състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ В.Д.К. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.5.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 221 от 31.12.2018г., постановено по а.н.дело №464 по описа на Районен съд Велинград за 2018 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 5352 от 13.09.2018г. издадено от Георги Симов, на длъжност Началник Отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа“, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол, Агенция „Пътна инфраструктура“, съответно с което на В.Д.К., ЕГН : **********,***, за нарушение по чл. 26, ал. 2, т. 1, б. „а“ от Закона за пътищата, във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от 03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 65 от 24.07.2001 г.), на основание чл. 53, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 1000,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
424 Административно наказателно дело (К) No 147/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ НАЛЕКС ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 218/28.12.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 299/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград.. Решението е окончателно.
425 Административно наказателно дело (К) No 148/2019, X състав ЗАНН: МВР К.Д.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.4.2019г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 000499 от 12.03.2018г. издадено от Атанас Трясков, на длъжност Началник Сектор в Районно управление Пазарджик на Областна Дирекция на МВР, Пазарджик, с което на К.Д.Т., ЕГН ********** ***, за нарушение по чл. 64, ал. 4, във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1 от Закона за МВР, на основание чл. 257, ал. 1 от Закона за МВР е наложено административно наказание глоба в размер на 200,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
426 Административно наказателно дело (К) No 149/2019, X състав ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 623/18.12.2018 г. на Районен съд гр. Пазарджик постановено по АНД 1661 по описа на съда за 2018 г. Решението е окончателно.
427 Административно дело No 150/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.4.2019г.
ОТМЕНЯ чл. 4, ал. 1 в частта относно „български“, чл. 23, ал. 2, чл. 34, ал. 1, т. 1, чл. 35, ал. 9 в частта относно „2% режийни разноски“ и т. 1 от Приложение № 1 от Наредба за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Септември, приета с Решение № 315/28.01.2009 г. на Общински съвет - Септември. ОСЪЖДА Общински съвет – Септември да заплати на Окръжна прокуратура - Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му на страните, че е изготвено, с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 23.5.2019г.
428 Административно дело No 151/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.В.Я. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.5.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0367-000168 от 04.06.2018г., издадена от Д.Б.Б., временно преназначен на длъжността Началник Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Я. е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на моторно превозно средство за срок от шест месеца до идна година, а именно за срок от единадесет месеца на лек автомобил „Форд Фокус 1,6 ДИ“ с рег. № Е0900КВ, като е отнето Свидетелство за регистрация на МПС № 004837339 и два броя регистрационни табели с № Е0900КВ. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР, гр. Пазарджик да заплати на Р. Василиев Я., ЕГН **********,***, сумата от 10,00лв./десет лв./, представляваща, извършени от последния разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 20.5.2019г.
429 Частно административно дело No 152/2019, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕЛИСТЕЛ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕЛИСТЕЛ“ООД, ЕИК 201606362 с адрес за кореспонденция гр.Велинград, ул.„Банска“№26 чрез Гидимаркова, в качеството на представляващ против Разпореждане по чл. 60 от АПК за допускане на предварително изпълнение на ЗППАМ № ФК-49-0379186/22.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ - гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 9.4.2019
Административно дело № 3677/2019
ОТМЕНЯ Определение № 202/08.02.2019г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 152/2019 г. по описа на същия съд като вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на ПАМ № ФК-49-0379186/22.01.2019г. на началник отдел „Оперативни дейности" гр.Пловдив при ЦУ на НАП..
В законна сила на 9.4.2019г.
430 Административно дело No 154/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕЛИСТЕЛ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-49-0379186 от 22.01.2019 г., издадена от Ж.М., на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, с която е разпоредено запечатване на търговски обект – магазин за дрехи, намиращ се в гр. Велинград, ул. „Съединение“, № 206, стопанисван от „ЕЛИСТЕЛ“ ООД, ЕИК 201606362, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Банска” № 26 и забрана достъп до него за срок от 14 (четиринадесет) дни. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, София да заплати на от „ЕЛИСТЕЛ“ ООД, ЕИК 201606362, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Банска” № 26, сумата от 550,00лв.(петстотин и петдесет лв.), представляваща извършени разноски по производството по заплатена държавна такса и възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването, за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.10.2019
Административно дело № 7232/2019
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 279/25.04.2019г. по адм. д. № 154/2019г. на Административен съд – Пазарджик.
В законна сила на 31.10.2019г.
431 Административно наказателно дело (К) No 155/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ВОДНО СТОПАНСТВО ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 649/27.12.2018 г., постановено по НАХД № 870 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
432 Административно наказателно дело (К) No 156/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Я.Н.Я. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 144 от 21.12.2018г., постановено по НАХД № 107 по описа за 2018 г. на Районен съд гр. Пещера.
433 Административно наказателно дело (К) No 157/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ НАЛЕКС ГРУП ООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 223/31.12.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 459/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
434 Административно наказателно дело (К) No 158/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ НАЛЕКС ГРУП ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 224/31.12.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 458/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
435 Административно наказателно дело (К) No 159/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ НАЛЕКС ГРУП ООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 225/31.12.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 460/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
436 Административно дело No 160/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ М.-8.-М.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.4.2019г.
Отхвърля жалбата на ЕТ „Мария-87-М.К.“, с ЕИК 202393950 с адрес за кореспонденция гр. Велинград, бул. “Съединение“ № 83, обл. Пазарджик, представлявано от М.К. против ЗППАМ № ФК-48-0224567/22.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ - гр. Пловдив към ЦУ на НАП, с която е разпоредена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – магазин за дрехи с търговска площ 20 кв.м., находящ се в гр. Велинград, ул. „Съединение“ № 83, стопанисван от ЕТ „Мария-87-М.К.“ гр.Велинград и забрана за достъп до него за срок от 14 дни, на основание чл. 186, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС. Осъжда ЕТ „Мария-87-М.К.“ да заплати на Отдел „Оперативни дейности“ - гр. Пловдив към ЦУ на НАП разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 6.12.2019
Административно дело № 8141/2019
С Решение № 16640 от 06.12.2019 г.по адм. дело № 8141/2019г. на ВАС -ОТМЕНЯ изцяло решение № 288/30.04.2019 г., постановено по адм. дело № 160/2019 г. по описа на Административен съд – гр. Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед за принудителна административна мярка № ФК-48-0224567/22.01.2019 г. на началник отдел „Оперативни дейности“ – гр. Пловдив при Главно управление „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП за „запечатване на търговски обект – магазин за дрехи в гр. Велинград и забрана за достъп до него за 14 дни на основание чл. 186, ал.1, т. 3 ЗДДС. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.12.2019г.
437 Частно административно дело No 161/2019, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ М.-8.-М.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“Мария-87-Мария Костенец“ с ЕИК 202393950 с адрес за кореспонденция гр.Велинград , бул.“Съединение“№83 , обл.Пазарджик, представлявано от М.К.против Разпореждане по чл. 60 от АПК за допускане на предварително изпълнение на ЗППАМ № ФК-48-0224567/22.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ - гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 20.3.2019
Административно дело № 2332/2019
ОТМЕНЯ Определение №203/08.02.2019 г. по адм.д. №161/2019 г. на Административен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ разпореждане за допуснато предварително изпълнение, съдържащо се в Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-48-0224567/22.01.2019 г. на началник отдел "Оперативни дейности" -Пловдив в главна дирекция „Фискален контрол" при ЦУ на НАП - запечатване на търговски обект - магазин за дрехи, находящ се в гр.Велинград, стопанисван от ЕТ"Мария-87-Мария Костенец" и забрана за достъп до него за срок от 14 дни. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.3.2019г.
438 Административно дело No 162/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 6.3.2019г.
ОТМЕНЯ обективираният в Писмо изх. № 94Г-487-3-1 от 13.04.2018г., изричен отказ на Кмета на Община Брацигово да разгледа по същество Молба вх. № 94Г-487-3 от 23.03.2018 год. заявена от Г.Д.К., за издаване на удостоверение и скица по чл.13,ал.4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ за поземлен имот, съставляващ имот нива с площ от 1.500 дка., осма категория, находящ се в землището на гр. Брацигово в местността „Маргита“, находящ се в границите на урбанизираната територии . ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Брацигово, който следва да разгледа по същество Молба вх. № 94Г-487-3 от 23.03.2018 год. заявена от Г.Д.К., за издаване на удостоверение и скица по чл.13,ал.4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ за поземлен имот, съставляващ имот нива с площ от 1.500 дка., осма категория, находящ се в землището на гр. Брацигово в местността „Маргита“, находящ се в границите на урбанизираната територии . УКАЗВА на Кмета на Община Брацигово, че срока за произнасяне от страна на административния орган по искането на К., започва да тече от момента на връчване на настоящото определение. Определението е подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 22.3.2019г.
439 Административно дело No 163/2019, II състав КСО Д.А.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.А.Д., ЕГН **********,***, заявена чрез процесуалния представител адв. П.Г. с посочен съдебен адрес ***, срещу Решение № 1012-12-175#5 от 21.01.2019г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което е потвърдено Разпореждане № ********** с изх. № ПР-2140-12-375 от 27.09.2018г. на ръководителя на осигуряването за безработица, с което на Д. е отказано да бъде отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. ОСЪЖДА Д.А.Д., ЕГН **********,***, да заплати на Националния осигурителен институт сумата от 100,00лв.(сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
440 Административно дело No 164/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави Б.В.Л. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 4.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ Жалбата на Б.В.Л., от с. Елешица, Обект Елешица, бл. 12, обл. Пазарджик, срещу Решение № 637 от 06.02.2019г. на Общински съвет Панагюрище, за приемане на бюджета на Община Панагюрище за 2019г. в частта му относно дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, § 10-00 „Издръжка“. ОСЪЖДА Б.В.Л., от с. Елешица, Обект Елешица, бл. 12, обл. Пазарджик да заплати на Община Панагюрище, сумата от 1500,00лв./хиляда и петстотин лв./, представляваща извършени деловодни разноски. Решението в тази част подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 164 по описа на Административен съд Пазарджик в останалата част по Жалбата на Б.В.Л., от с. Елешица, Обект Елешица, бл. 12, обл. Пазарджик, срещу Решение № 637 от 06.02.2019г. на Общински съвет Панагюрище, за приемане на бюджета на Община Панагюрище за 2019г. В тази част, решението има характер на определение и подлежи на обжалване с частна касационна жалба в седем дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 11.10.2019
Административно дело № 11886/2019
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Б. Л. срещу решение № 368/04.06.2019 г. постановено по адм.д. № 164 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. ПРЕКРАТЯВАМ производството по адм. д. № 11886/2019 г. по описа на Върховен административен съд. Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на трето отделение на Върховния административен съд, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.10.2019г.
441 Административно наказателно дело (К) No 165/2019, X състав Други по ЗАНН ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Оставя в сила Решение № 619 от 14.12.2018 г., постановено по нахд № 2341/2017 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 2/21.07.2017 г. на директора на Областно пътно управление – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 18, ал. 1 и чл. 26, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Закона за пътищата, на основание чл. 54, ал. 1, във връзка с чл. 53, ал. 1 от същия закон на „Б. и партньори“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. Решението е окончателно.
442 Административно дело No 167/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.А.Г. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 15.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.А.Г. против Заповед № 52/05.02.2019г. на началника на Затвора – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 167 по описа за 2019 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл. 160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 29.3.2019г.
443 Частно административно дело No 168/2019, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК К.Б.Б.-КОМЕРС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „К. Б. Б. – Комерс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 71, представлявано от управителя Катерина Борисова Бацанова, чрез пълномощник Благой Иванов Бацанов, против Разпореждане по чл. 60 от АПК за допускане на предварително изпълнение на ЗППАМ № ФК-26-0224562/15.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив към ЦУ на НАП. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 24.4.2019
Административно дело № 4258/2019
Определение № 6265 от 24.04.2019г. на ВАС - Осмо отделение по АД № 4258/2019г. - ОТМЕНЯ определение № 206/11.02.2019 г. по адм. д. № 168/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ разпореждане за допуснато предварително изпълнение на ПАМ, обективирано в заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-26-0224562/15.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив към ЦУ на НАП. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.4.2019г.
444 Административно наказателно дело (К) No 170/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТСБ-95 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 651/28.12.2018 г., постановено по АНД № 1325 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
445 Административно дело No 171/2019, I състав Закон за корпоративното подоходно облагане ТРАНСМЕТАЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.10.2019г.
Отменя по жалба, подадена от „Трансметал“ ЕООД ЕИК 112630417 с адрес – гр. Велинград, представлявано от В.И.– управител, чрез адв. Г.Ж. – САК и съдебен адрес: ***, офис 3, РА № Р-16001318000894-091-001 от 14.11.2018 г., издаден от А.Д., Началник сектор Ревизии и Добрин Радулов - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, в частта в която е потвърден с Решение № 23/14.01.2019 г. на ДД ОДОП – Пловдив ЦУ на НАП. Осъжда Дирекция "Обжалване и данъчно осигурителна практика" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Трансметал“ ЕООД ЕИК 112630417 с адрес – гр.Велинград, представлявано от В.И.– управител, разноски по делото в размер на 4 843.00 лв. /четири хиляди осемстотин четиридесет и три лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.
446 Административно наказателно дело (К) No 172/2019, XI състав ЗАНН: РИОСВ ПАНАГЮРСКА МЕДНА КОМПАНИЯ АД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 129/07.12.2018 г., постановено по НАХД № 119, по описа за 2018 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
447 Административно наказателно дело (К) No 173/2019, X състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК П.П.Н. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.4.2019г.
Оставя в сила Решение № 148 от 28.12.2018 г., постановено по нахд № 165/2018 г. по описа на Районен съд – Панагюрище, с което е отменено наказателно постановление № 33-0000111/31.05.2018 г. на началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 66, т. 4 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. на МТ, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАП на П.П.Н. е наложена глоба в размер на 2 000 лева. Решението е окончателно.
448 Административно дело No 174/2019, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия И.Я.Н. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 22.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на И.Я.Н., с ЕГН **********, чрез адвокат М., против Мълчалив отказ по Заявление с вх. № 31000-5161/06.07.2018г. по описа на РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по Административно дело № 174/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ искането на И.Я.Н. за присъждане на съдебни разноски по делото. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред ВАС на РБ.
В законна сила на 4.4.2019г.
449 Административно дело No 175/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Г.И. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Изменя Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0310-000015/21.01.2019 г. на началника на РУП – Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик, с която на И.Г.И. е наложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 2а, б. «б» от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 11 месеца , като намалява срока на наложената мярка от 11 месеца на 9 /девет/ месеца. Осъжда РУП – Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик да заплати на И.Г.И. разноски по делото в размер на 164 лв. /сто шестдесет и четири лева/. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.4.2019г.
450 Административно дело No 177/2019, I състав Закон за водите ОДЕТ-ИТ-ЯДЕНИЦА ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.7.2019г.
ОТМЕНЯ уведомително писмо изх. № РР - 04 - 9/2017 от 01.06.2018г. по пр. с вх. № РР - 04 - 9/27.09.2017г. издадено от Директора на Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” - Пловдив издадено срещу “Одет - ИТ - Яденица” ЕООД с ЕИК 200822300, със седалище гр. Пазарджик, ул. “Царица Йоанна” №6к, представлявано от И.Т. - управител. ВРЪЩА преписката на Директора на Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” - Пловдив, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Директора на Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” - Пловдив да заплати на “Одет - ИТ - Яденица” ЕООД с ЕИК 200822300, със седалище гр. Пазарджик, ул. “Царица Йоанна” №6к, представлявано от И.Т. - управител разноски в размер на 250 лева, от които 200 лева представляващи адвокатско възнаграждение и 50 лв. за заплатена държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Върховен Административен Съд в 14 дневен срок.
В законна сила на 19.7.2019г.
451 Административно дело No 178/2019, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Е.М.Л. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ИНСПЕКТОР В УЧАСТЪК ИЗТОК ПРИ РУ ПАЗАРДЖИК СПАС КАЛИНОВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 22.2.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 178 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
452 Административно дело No 179/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност ВИНТАЖ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.4.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001318002511-091-001 от 31.10.2018г., издаден от З.Д.В., на длъжност началник на сектор „Ревизии“, като орган възложил ревизията и В.И.К.на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 36 от 21.01.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който за търговското дружество, при условията на уредената в чл.177, ал. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност солидарна отговорност е определено задължение към бюджета в размер на 91515,72лв., като са начислени съответни лихва за просрочие в размер на 16 121,54 лв., за дължим и не внесен данък върху добавената стойност от “Еко Скарпе“ ЕООД, ЕИК 200294810, гр. Пловдив, ул. “П. Парчевич”, № 5, за отчетни периоди м. декември 2016г. и м. януари 2017г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 16.12.2019
Административно дело № 6799/2019
ОТМЕНЯ решение № 273/24.04.2019 г. на Административен съд – Пазарджик по адм.дело № 179/2019 г. и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВИНТАЖ“ ЕООД срещу РА № Р-16001318002511-091-001/31.10.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП – Пловдив. ОСЪЖДА „ВИНТАЖ“ ЕООД, ЕИК 115536122, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 8 075,10 (осем хиляди седемдесет и пет лв., 10 ст.) лева, разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.12.2019г.
453 Административно дело No 180/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВЕСЕЛА ЛУКС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.5.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № ФК-63-0379319/31.01.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. "г" от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – газ станция, находяща се в гр. Пазарджик, ул. "Преспа", стопанисвана от "ВЕСЕЛА ЛУКС" ЕООД и забрана на достъпа до него за срок от 15 /петнадесет/ дни. ОСЪЖДА Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП да заплати на "ВЕСЕЛА ЛУКС" ЕООД с ЕИК 203586474, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Завоя на черна“ № 16, ет. 6, ап. 25, представлявано от И.В.П., направените по делото разноски в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.12.2019
Административно дело № 6961/2019
Решение № 16496 от 04.12.2019г. на ВАС, Осмо отделение по АД № 6961/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 308/14.05.2019 г. на Административен съд - Пазарджик, III - ти състав, постановено по адм. д. № 180 по описа за 2019 г. на този съд. Решението е окончателно.
В законна сила на 4.12.2019г.
454 Административно дело No 181/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.И.К. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.К. ***, подадена чрез адв. В.П., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0340-000005/14.01.2019 г. на началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Септември. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 2.5.2019г.
455 Административно дело No 182/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.И.К. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0340-000021/25.01.2019 г. на началника на РУП Септември към ОД на МВР – Пазарджик, с която на Г.И.К. е наложена мярката „прекратяване на регистрацията на ППС“ за срок от 6 месеца на собственото му МПС – товарен автомобил „Форд Транзит“ с рег. № РА7392ВТ. Осъжда РУП Септември към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на Г.И.К. разноски по делото в размер на 510 лв. /петстотин и десет лева/. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.4.2019г.
456 Административно наказателно дело (К) No 183/2019, X състав ЗАНН: МВР П.П.Г. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.4.2019г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на П.П.Г., ЕГН **********, с посочен адрес за кореспонденция с. Богдановци, общ. Габрово срещу Решение №652 от 28.12.2018г., постановено по а.н.дело №1735 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., с което е потвърден Електронен фиш серия К, № 1396560 от 22.10.2016г. на Областна Дирекция на МВР, Пазарджик с който на П.П.Г., на основание чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, във връзка с чл. 182, ал. 2, т. 6 от Закона движението по пътищата, за нарушение по чл. 21,ал. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 500,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.дело № 183 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 1.5.2019г.
457 Административно дело No 184/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 22.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл. 43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти, приета с Решение № 442/29.11.2012 г. на Общински съвет – Велинград по отношение на чл. 4, ал. 2 и чл. 7, ал. 2 в частта относно “…за което гражданите заплащат режийни разноски в размер на 0,5 % от стойността на имота…“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 184/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА Общински съвет – Велинград да заплати от съответния бюджет на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по производството в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 6.6.2019г.
458 Административно дело No 185/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.Х.В. НАЧАЛНИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.2.2019г.
Прекратява производството по адм. дело № 185/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Изпраща делото по подсъдност на Административен съд - Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните - за сведение.
459 Административно дело No 186/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.К.Б. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.Б. ***, подадена чрез адв. Д., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0367-000450/14.12.2018 год. на началник РУП към ОД на МВР - Пазарджик, РУ Велинград. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 11.7.2019г.
460 Административно дело No 187/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.К.Б. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.Б. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. М.,***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0367-000451 от 14.12.2018 г. на Началника на РУП Велинград към ОД на МВР Пазарджик, като неоснователна. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.5.2019г.
461 Административно дело (К) No 188/2019, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ П.В.П. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕЩЕРА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 895/14.12.2018 г., постановено по гр. д. № 504/2018 г. по описа на Районен съд – Пещера. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
462 Административно наказателно дело (К) No 189/2019, X състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Д.Т.А. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.4.2019г.
Оставя в сила Решение № 624 от 18.12.2018 г., постановено по нахд № 1362/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 11-01-38/12.07.2018 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което постановление за нарушение на чл. 51, ал. 3, във връзка с ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, на основание чл. 141 от същия правилник, във връзка с чл. 32, ал. 1 от ЗАНН на Д.Т.А. е наложена глоба в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
463 Административно наказателно дело (К) No 190/2019, XI състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Д.Т.А. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 625 от 18.12.2018 г., постановено по НАХД № 1363/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
464 Административно дело No 191/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 29.3.2019г.
Отменя чл. 9, ал. 2 в частта му „… за което гражданите заплащат режийни разноски в размер на 0,5% от стойността на имота. Средствата се внасят във фонд „Жилищно строителство“ на общините. Условията и редът за набиране и разходване на средствата във фонд „Жилищно строителство“ се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите.“ от Наредба за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, приета с Решение № 233/30.03.2005 г. на Общински съвет – Пещера, взето с Протокол № 19, изменена и допълнена с Решение № 466/28.01.2010 г. на Общински съвет – Пещера, взето с Протокол № 41 и с Решение № 735/30.06.2011 г., взето с Протокол № 69. Осъжда Община Пещера да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00 лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.5.2019г.
465 Административно дело No 192/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против чл. 9, ал. 3, чл. 28 и чл. 41, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища, приета с Решение № 159/10.05.2005 г. на Общински съвет –Панагюрище, взето с Протокол № 19. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 192/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА Общински съвет – Панагюрище да заплати от съответния бюджет на Община Панагюрище в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се – в същия срок, считано от датата на получаване на препис от определението.
В законна сила на 1.5.2019г.
466 Административно наказателно дело (К) No 193/2019, X състав ЗАНН: МВР П.С.П. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.4.2019г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на П.С.П., ЕГН **********,*** срещу Решение №605 от 11.12.2018г., постановено по а.н.дело №1510 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., с което е потвърден Електронен фиш серия К, № 1192889 от 18.03.2018г. на Областна Дирекция на МВР, Пазарджик с който на П.С.П., на основание чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 4 от Закона движението по пътищата, за нарушение по чл. 21,ал. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 400,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.дело № 193 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 26.4.2019г.
467 Административно наказателно дело (К) No 194/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Н.Д.П. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.6.2019г.
Оставя в сила Решение № 641 от 20.12.2018 г., постановено по нахд № 1717/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е отменено Наказателно постановление № 18-1006-001046 от 15.03.2018 г., издадено от началника на Сектор „Пътна полиция“ – Пазарджик към ОД на МВР – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 20, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 179, ал. 2, пр. 1 от същия закон, на Н.Д.П. е наложена глоба в размер на 200 лева. Решението е окончателно.
468 Административно наказателно дело (К) No 195/2019, XI състав ЗАНН: МВР Л.Н.М. ОД НА МВР СЕКТОР ПП ГРАД ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 645/21.12.2018 г., постановено по НАХД № 1796 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
469 Административно наказателно дело (К) No 196/2019, XI състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 653/31.12.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 1571/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
470 Административно дело No 197/2019, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение за налагане на финансови корекции с изх.№ 01-0800/3737#8 от 23.01.2019г. на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ ,с което са наложени финансови корекции в размер на 6 350.00 лв. без ДДС , като стойността на ДДС е 1 270.00 лева по ЗУСЕСИФ на Община Лесичово. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” - град София, да ЗАПЛАТИ на община Лесичово , представлявана от Серьожа Даскалов– кмет на община Лесичово, направените по настоящото производство деловодни разноски, в размер на 750 / седемстотин и петдесет/ лева. Препис от настоящото решение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
471 Частно административно дело No 198/2019, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК М И М -12016 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 15.2.2019г.
Прекратява производството по адм. дело № 198/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Изпраща делото по подсъдност на Административен съд – София град. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните - за сведение.
472 Административно дело No 199/2019, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Ц.Х.П.,
В.Б.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 15.2.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 199 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пещера. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
473 Административно наказателно дело (К) No 200/2019, XI състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4/14.01.2019г., постановено по АНД № 281/2018г. по описа на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
474 Административно дело No 201/2019, II състав ДОПК А.К.А. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ А.К.А. ЕГН:**********,*** срещу Решение № 16 от 10.01.2019г. на Директора на ТД на НАП, Пловдив с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № С180013-022-0095173 от 26.11.2018г., издадено от К.С., на длъжност старши публичен изпълнител при Териториална Дирекция на НАП, Пловдив, офис Пазарджик, съответно с което са наложени запори върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, с титуляр А. Кемал А., намиращи се в „Обединена българска банка“ АД BIC *** „Интернешънъл Асет Банк“ АД BIC ***, за сумата от 3665,88лв. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 201 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 9.3.2019г.
475 Административно наказателно дело (К) No 202/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Д.С. ОД НА МВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.6.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 15 от 09.01.2019 г., постановено по АНД № 877 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
476 Административно наказателно дело (К) No 203/2019, X състав ЗАНН: РИОСВ СВИКОМ АД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №646 от 21.12.2018 година на Районен съд Пазарджик, постановено по АНД №1014 по описа за 2018 година.
477 Административно наказателно дело (К) No 204/2019, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” Г.Г.М. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 620 от 17.12.2018г., постановено по а.н.дело №1383 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 199/2018г. от 13.06.2018г. на Началник Митница Пловдив(сега Директор на Териториална дирекция Тракийска към Агенция Митници), с което за нарушение на материалните правила за поведение, установени в чл. 104, ал. 1 от ЗАДС, във връзка с чл. 13, ал. 1 от ДОПК, чл. 12, ал. 1, т. 1 от ДОПК, чл. 37, ал. 2 и ал. 3 от ДОПК, чл. 53 от ДОПК и чл. 124, ал.3 от ДОПК, на основание чл.126а, ал. 2 от ЗАДС, на Г.Г.М., ЕГН:**********,***, в качеството и на изпълнителен директор на „Винарска къща Виноградец“ АД, ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, обл. Пазарджик е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
478 Административно наказателно дело (К) No 205/2019, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 610/12.12.2018 г., постановено по АНД № 1124/2018 г. на Районен съд Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
479 Административно наказателно дело (К) No 206/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ ТЕМПЛАР 7 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.5.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение, без номер, постановено на 21.12.2018 г. по АНД № 324, по описа за 2018 г. на Районен съд – Велинград. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
480 Административно наказателно дело (К) No 207/2019, XI състав ЗАНН: КХ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ИНФОФЕСТ ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 222/31.12.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 470/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
481 Административно дело No 208/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.Я.И. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Я.И., ЕГН **********, против Заповед № 19-1006-000036/21.01.2019 г., на началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик. Решението не подлежи на касационно оспорване по аргумент на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 19.4.2019г.
482 Административно дело No 209/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.6.2019г.
Отменя чл. 6 ал. 2 от Наредба за реда за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата, тревната и декоративна растителност, полските имоти, горите и общинско имущество, специализирана закрила на деца на обществени места на територията на Община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и обществения ред на летовищата „В. Петлешков“ и „Розовски вриз“, приета с решение № 176/19.07.2005 г. на Общински съвет – Брацигово. Осъжда Общински съвет – Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. (двадесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 16.7.2019г.
483 Административно дело No 210/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.С.Д. НАЧАЛНИК РУП ПЕЩЕРА КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Д. с ЕГН **********,***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0315-000158 от 09.10.2018 година на Началника на РУ Пещера към ОД на МВР Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.6.2019г.
484 Административно дело No 211/2019, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.Н.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата Т.Н.М. с ЕГН **********, чрез адв. Валери П., с адрес ***, против Заповед № 312з-299 от 31.01.2019 г. на Директора на ОДМВР - Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „УВОЛНЕНИЕ“ и е прекратено служебното правоотношение в МВР на жалбоподателя. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
485 Административно дело No 212/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност ЕЛМЕТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.9.2019г.
ДОПЪЛВА решение № 503/10.07.2019 г., постановено по адм. д. № 212/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, като първи и втори абзац от диспозитива на решението следва да се четат така: „ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р – 16001318001793-091-001/21.11.2018 г., потвърден с Решение № 56/31.01.2019 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив, в частта, с която е начислен ДДС на стойност 108 418,15 лева по издадени 3 бр. инвойси през м. 11.2016, м. 12.2016 г. и м. 07.2017 г., с получател „AUGA” s.r.o. c VIN № CZ28829981, ведно с начислените лихви за забава в размер на 17622.16 лева, както и в частта, с която е отказан данъчен кредит в общ размер на 58 448,32 лева, по фактури № 0000000030/27.06.2017 г., № 0000000701/21.07.2017 г., № 0000000702/25.07.2017 г., № 0000000375/30.08.2017 г., № 0000001213/19.04.2017 г., № 0000000601/22.03.2017 г., № 0000000605/18.05.2017 г. и № 0000037967/02.08.2016 г., ведно с начислените лихви за забава в размер на 5280.59 лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Елмет“ ЕООД, ЕИК 112030073, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Шипка“ № 15, представлявано от С.Р.Д. против Ревизионен акт № Р – 16001318001793-091-001/21.11.2018 г., потвърден с Решение № 56/31.01.2019 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив, в останалата му част, с която е начислен ДДС на стойност 2 836,10 лева по издадени 2 бр. инвойси през м. 01.2017 и м. 02.2017 г., с получател „NEGRO 2000” s.r.o. c VIN № RO4600075, ведно с начислените лихви за забава в размер на 256.03 лева.“ РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
486 Административно дело No 212/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност ЕЛМЕТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.7.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р – 16001318001793-091-001/21.11.2018 г., потвърден с Решение № 56/31.01.2019 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив, в частта, с която е начислен ДДС на стойност 108 418,15 лева по издадени 3 бр. инвойси през м. 11.2016, м. 12.2016 г. и м. 07.2017 г., с получател „AUGA” s.r.o. c VIN № CZ28829981, както и в частта, с която е отказан данъчен кредит в общ размер на 58 448,32 лева, по фактури № 0000000030/27.06.2017 г., № 0000000701/21.07.2017 г., № 0000000702/25.07.2017 г., № 0000000375/30.08.2017 г., № 0000001213/19.04.2017 г., № 0000000601/22.03.2017 г., № 0000000605/18.05.2017 г. и № 0000037967/02.08.2016 г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Елмет“ ЕООД, ЕИК 112030073, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Шипка“ № 15, представлявано от С.Р.Д. против Ревизионен акт № Р – 16001318001793-091-001/21.11.2018 г., потвърден с Решение № 56/31.01.2019 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив, в останалата му част, с която е начислен ДДС на стойност 2 836,10 лева по издадени 2 бр. инвойси през м. 01.2017 и м. 02.2017 г., с получател „NEGRO 2000” s.r.o. c VIN № RO4600075. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Елмет“ ЕООД, ЕИК 112030073, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Шипка“ № 15, представлявано от С.Р.Д., направените по делото разноски в размер на 1 191 /хиляда сто деветдесет и един/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
487 Административно наказателно дело (К) No 213/2019, XI състав ЗАНН: НЗОК Р.Т.Ф. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СОФИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 17.5.2019г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход по същество, постановено в с.з., проведено на 17.04.2019 г., от 10:30 часа. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 213/2019 г., по описа на Административен съд Пазарджик. Делото да се изпрати на Районен съд Панагюрище за разглеждане на молбата по чл.248, ал.1 от ГПК. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
488 Административно наказателно дело (К) No 214/2019, X състав ЗАНН: ДНСК РДНСК - ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН С.Г.Г. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1 от 03.01.2019г., постановено по а.н.дело №1972 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
489 Административно наказателно дело (К) No 215/2019, XI състав ЗАНН: ДАНС ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 629/18.12.2018 г. на РС- Пазарджик, постановено по АНД № 1521/ 2018 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно.
490 Административно дело No 217/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.5.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 28, ал. 1 и ал. 3, чл. 29, ал. 4 в частта относно „…застрашени са от самосрутване“ и чл. 44, ал. 5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик, приета с решение № 49/31.03.2005 г. на Общински съвет Пазарджик, протокол № 5. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 6.6.2019г.
491 Административно дело No 218/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Л.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.5.2019г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на А.Л.К. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 800 /осемстотин/ лева. ОТХВЪРЛЯ иска на А.Л.К. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 10 000 /десет хиляди/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на А.Л.К. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 15 /петнадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
492 Административно дело No 219/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.6.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Лесичово, в частта й относно въведеното изискване /ограничение/ за притежаване на съответно разрешение по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейностите по събиране на ИУМПС на територията на общината. ОСЪЖДА Общински съвет Лесичово да заплати от бюджета на Община Лесичово на „Рейсър Ауто“ ЕООД с ЕИК 201327590 със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Ю. В. С. направените по делото разноски в размер на 820 лева /осемстотин и двадесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 16.7.2019г.
493 Административно дело No 220/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.С.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Д.,***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 18 - 0315-000159/09.10.2018 г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, РУ Пещера. Решението е окончателно съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 15.5.2019г.
494 Административно наказателно дело (К) No 223/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Н.Н. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №647/21.12.2018г. постановено по АНД № 1663/18г. по описа на Районен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
495 Частно админист. наказателно дело (К) No 224/2019, X състав Частни КАНД и КАД А.Д.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 13.3.2019г.
ОТМЕНЯ Определение № 34 от 22.01.2018г., постановено по а.н.дело №2124 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., с което жалбата на С. срещу Наказателно постановление № 18-0340-001716 от 18.10.2018г. на Началник Районно управление Септември при Областна Дирекция на МВР, Пазарджик е оставена без разглеждане, производството по делото е прекратено, а наказателното постановление е обявено за влезнало в сила. ВРЪЩА делото на Районен съд Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
496 Административно дело No 226/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.Р.Х. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Р.Х. ***, подадена чрез адв. Ч.Ч., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0340-000031/03.02.2019 г. на началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Септември. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 15.5.2019г.
497 Административно дело No 227/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.Р.Х. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.6.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Р.Х., ЕГН **********, Заповед № 19-0340-000032/11.02.2019 г. на началник РУ Септември към ОДМВР Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.6.2019г.
498 Административно наказателно дело (К) No 228/2019, XI състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК А.З.Р. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 5/04.01.2019 г. на Пазарджишкия районен съд по НАХД № 1938/2018 г. Решението е окончателно.
499 Административно наказателно дело (К) No 229/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ НАЛЕКС ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.5.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 4/29.01.2019 г., постановено по НАХД № 306 по описа за 2018 год. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
500 Административно наказателно дело (К) No 230/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ НАЛЕКС ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 6/29.01.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 307/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
501 Административно наказателно дело (К) No 231/2019, X състав ЗАНН: ДИТ НАЛЕКС ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.4.2019г.
Оставя в сила Решение № 5 от 29.01.2019 г., постановено по нахд № 308/2018 г. по описа на Районен съд – Велинград, с което е потвърдено наказателно постановление № 13-000870/08.06.2018 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда, на основание чл. 414, ал. 3 от същия кодекс на „Налекс груп“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева. Решението е окончателно.
502 Административно наказателно дело (К) No 232/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.М.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10/04.02.2019 г., постановено по НАХД № 485 по описа за 2018 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
503 Административно дело No 233/2019, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.Д.Т. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 1.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № Д80/20.02.2019 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик, с която на жалбоподателя П.Д.Т. е наложено дисциплинарно наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия“. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
В законна сила на 1.3.2019г.
504 Частно админист. наказателно дело (К) No 234/2019, X състав Частни КАНД и КАД Н.Л.В. СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 5.3.2019г.
ОТМЕНЯ Определение №42 от 23.01.2019г., постановено по а.н.дело №136 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., с което жалбата на В. срещу Наказателно постановление № 18-1006-004204 от 27.12.2018г., издадено от Началник Сектор „Пътна полиция“ при Областна Дирекция на МВР Пазарджик е оставена без разглеждане, а производството по делото е прекратено. ВРЪЩА делото на Районен съд Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване и протест.
505 Административно дело No 235/2019, IV състав ДОПК Н.Т.З. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.10.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Т.З. ***, Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/06/3/02615/2/01/04/01, с изх. № 1-163-6500/139 от 23.01.2019 г. на директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.З. ***, в частта й против решение за поправяне на очевидна фактическа грешка изх. № 01-163-6500/300 от 21.01.2019 г. на директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 235/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в тази му част. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция“ да заплати на Н.Т.З. ***, разноски по производството в размер на 1360 (хиляда триста и шестдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, а в прекратителната му част – в 7-дневен срок, от съобщаването му на страните.
506 Административно дело No 237/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.К.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.4.2019г.
Отхвърля жалбата Д.К. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1006-000223/23.04.2018 г. по чл. 171, т.1, б. „б“ от Закона за движение по пътищата на Началник сектор към ОД на МВР Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 30.10.2019
Административно дело № 10433/2019
С определение № 14534 от 30.10.2019 г. по адм. дело № 10433/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Д.К. *** против Решение № 266/22.04.2019 г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 237/2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 10433 по описа на ВАС за 2019 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на ВАС в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.11.2019г.
507 Административно дело No 239/2019, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА-1914 С.ДИНКАТА ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.5.2019г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за одобрение № 1052/322 с изх. № 01-2600/700 от 20.01.2016 г. на Зам.-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция гр. София, с което на „Народно читалище Пробуда – 1914“ с Булстат 112075983, със седалище и адрес на управление с. Динката, ул. „Първа“ № 42, общ. Лесичово, представлявано от Спас Стоянов Спасов, е наложена финансова редукция върху субсидията в размер на 39 265.46лв., във връзка с неизпълнение на договор за финансова помощ № 13/322/01056 от 10.12.2013г. по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.“ ВРЪЩА преписката на Зам.-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция гр. София за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София да заплати на „Народно читалище Пробуда – 1914“ с Булстат 112075983, със седалище и адрес на управление с. Динката, ул. „Първа“ № 42, общ. Лесичово, представлявано от Спас Стоянов Спасов, направените по делото разноски в размер на 7220,62 /седем хиляди двеста и двадесет лева и шестдесет и две стотинки/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
508 Административно наказателно дело (К) No 240/2019, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” П.П.В. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10/25.10.2019 г., постановено по АНД № 300, по описа за 2019 год. на Районен съд Пещера. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
509 Административно наказателно дело (К) No 241/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК Г.Н.Д. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 24 от 16.01.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 1432/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 346582-F371535 от 10.07.2018 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, с което на Г.Н.Д. с ЕГН **********,*** е наложена глоба в размер на 300 лева,на основание чл. 77, ал. 1 от Закона за счетоводството във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 2 от същия закон. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
510 Административно дело No 242/2019, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) С.А.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 22.3.2019г.
ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд на Република България за определяне на подсъдността. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 242//2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
511 Административно дело No 243/2019, IV състав Закон за данък върху добавената стойност К.С.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.10.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.С.П. ***, Ревизионен акт № Р-16001318001644-091-001/07.11.2018 г. на ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 54/31.01.2019 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (ДОДОП) гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на К.С.П. ***, разноски по делото в размер на 3447 (три хиляди четиристотин четиридесет и седем) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
512 Административно дело No 244/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 НИ-АЛ ФАРМ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 0391524 от 12.02.2019 г., издадена от Л.Д., на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, в Главна Дирекция „Фискален контрол“ при Централно управление на Национална агенция за приходите, с която е постановено „… Налагам на„Ни Ал Фарма“ ЕООД …… Принудителна административна мярка – аптека „Никол“, находящ се в гр. Долна баня, ул. „Търговска“, № 122, стопанисван от „Ни Ал Фарма“ ЕООД с ЕИК 201696947 и забрана за достъп до него за срок от 7/седем/ дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „д“ от Закона за данък върху добавената стойност и чл. 187, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност…“. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, София да заплати на „НИ-АЛ ФАРМ“ ЕООД, ЕИК 201696947, със седалище и адрес на управление гр. Белово, ул. „Михаил Поп Радулов” № 7, сумата от 550,00лв.(петстотин и петдесет лв.), представляваща извършени разноски по производството по заплатена държавна такса и възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването, за неговото изготвяне.
В законна сила на 23.5.2019г.
513 Административно дело No 245/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МБАЛ ПРОФЕСОР ДИМИТЪР РАНЕВ ООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕНА КАСА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 5.3.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 245 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред състав, включващ трима представители на Върховния касационен съд и двама представители на Върховния административен съд, по отношение на компетентния съд по искова молба, предявена от МБАЛ„Проф. Димитър Ранев“ ООД, ЕИК 112519153, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Петър Цикалов“, №42, представлявано от управителя д-р Стоил Апостолов, да бъде осъдена Национална здравноосигурителна каса, ЕИК 121858220, гр. София, ул. „Кричим“, №1, представлявана от Директора на Районна здравноосигурителна каса, Пазарджик, ЕИК 1218582201549, гр. Пазарджик, ул. 11-ти август“, № 2, да заплати на дружеството сумата от 149362,00лв., дължими по Договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки № 13/РД-29-410 от 25.02.2015г. за извършена и незаплатена медицинска дейност за периода 01.03.2015г. до 31.11.2015г., като иска е заявен частично в размер на 30000,00лв., съответно да бъде осъдена касата да заплати на ищеца сумата от 6000,00лв., представляваща обезщетение за забавено плащане на прежде посочената парична сума в размер на установената в закона лихва, за периода от 01.05.2015г. до завеждане на исковата молба, както обезщетение за забавено плащане на същата сума в размер на установената в закона лихва, за периода от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане. Делото да се изпрати на Председателя на Върховния административен съд по компетентност.
514 Частно админист. наказателно дело (К) No 246/2019, X състав Частни КАНД и КАД В.Д.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 9.10.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.Д.М. против Определение за прекратяване на производството по нахд № 2154/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Прекратява административно дело № 246 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на ОД на МВР – Пазарджик.
515 Административно дело No 247/2019, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) О.О.З.   Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 1.4.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на О.О.З. против Заповед № Л-948/20.02.2019 г., без посочен издател. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 247/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.4.2019г.
516 Административно наказателно дело (К) No 248/2019, X състав ЗАНН: МОСВ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПР-Е НА ВОДИТЕ В ИЗТ.БЕЛОМ.РАЙОН Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.5.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №33/21.01.2019 г. постановено по АНД № 1649/18 г. по описа на Районен съд-Пазарджик, с което е потвърдено Наказателно постановление №219/29.08.2018г. на директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район" /БД ИБР/, с което на Община Пазарджик, ЕИК 000351736, с адрес: град Пазарджик 4400, бул. „България" № 2, област Пазарджик, община Пазарджик, представлявана от Тодор Попов е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. ВРЪЩА делото на РС Пазарджик за произнасяне от друг състав на съда съгласно дадените задължителни указания по прилагането на закона.
517 Административно дело No 249/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АНГЕЛ 2015 ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 24.4.2019г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите, гр. София, бул. ”Княз Александър Дондуков” № 47 да заплати на "Ангел 2015” ЕООД с ЕИК 203630497, представлявано от управителя Красимир Ангелов Лолов, обезщетение в размер на 600 /шестстотин/ лева за претърпени имуществени вреди представляващи адвокатско възнаграждение изплатено по наказателно дело АНД 861/2018г на Районен съд - Пазарджик и КАНД 1098/2018 на Административен съд Пазарджик, ведно със законната лихва до окончателното му изплащане считано от датата на подаване на исковата молба - 28.02.2019 г. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите, гр. София, бул. ”Княз Александър Дондуков” № 47 да заплати на "Ангел 2015” ЕООД с ЕИК 203630497, представлявано от управителя Красимир Ангелов Лолов, сторените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
518 Административно дело No 250/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.С.С. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.С.С., ЕГН **********,***, със знанието и съгласието на С.Г.С. – родител и законен представител, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД № 14-288 от 11.02.2019г. на Началник Областен Отдел „Автомобилна администрация“, Пазарджик към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, с която на основание чл. 107, ал. 1 във връзка с чл. 106а, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 106а, ал. 6 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози е наложена принудителна мярка – спиране от движение за срок от 6 месеца, чрез сваляне и отнемане на табела с регистрационен номер РА 2097 ВТ, и свидетелство за регистрация част ІІ, № 008977144, на лек автомобил „Фолксваген Голф“, с рег. № РА2097ВТ, от категория М1, собственост на С.С.С.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
519 Административно дело (К) No 251/2019, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Г.А.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР. ПАЗАРДЖИК,
ЕТ" Г.- Г.- А.Г.",
АГРИКО СИТ ЕООД
Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1441 от 06.12.2018 г. по гр. дело № 2922/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Г.А.К. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. ОСЪЖДА Г.А.К. с ЕГН ********** *** да заплати на ЕТ „Гарсон – Гърев – А. Г.“, ЕИК 040002289, с. Величково, общ. Пазарджик, ул. „Пета“ № 7, представлявано от Атанас Г. Гърев направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева. ОСЪЖДА Г.А.К. с ЕГН ********** *** да заплати на „Агрико Сит“ ЕООД, ЕИК 203454519, с. Величково, общ. Пазарджик, ул. „24“ № 7, представлявано от Спас Стоянов Гуглев направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева. Решението е окончателно.
520 Административно дело No 252/2019, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 3.7.2019г.
ОТМЕНЯ по протеста, подаден от заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, Решение №21/31.01.2019 г., на Общински съвет Пазарджик, прието с Протокол № 1 от 31.01.2019г. като незаконосъобразно. Решението може да се обжалва чрез Административен съд – Пазарджик, пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
В законна сила на 17.8.2019г.
521 Административно дело No 253/2019, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 3.7.2019г.
ОТМЕНЯ по протеста, подаден от заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, Решение №20/31.01.2019 г., на Общински съвет Пазарджик, прието с Протокол № 1 от 31.01.2019г. като незаконосъобразно. Решението може да се обжалва чрез Администривен съд – Пазарджик, пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
В законна сила на 6.8.2019г.
522 Административно дело No 254/2019, V състав Закон за опазване на околната среда ОРМУС ГМБХ ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 4.4.2019г.
Отменя Решение № СП-01-ОВОС/18.02.2019 г. на директора на РИОСВ – Пазарджик, с което е спряно административното производство по подадено от „Ормус“ Гмбх инвестиционно предложение „Усвояване на депонирани скални остатъци и земни маси“ от площадка в имот № 000889, местност „Червеница“, землище на с. Елшица, община Панагюрище, внесено с Уведомление с вх. № ПД-01-26/17.01.2019 г. Изпраща делото като преписка на директора на РИОСВ – Пазарджик за решаване на искането по същество. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, участващи в административното производство.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 29.5.2019
Административно дело № 5696/2019
С определение № 8013 от 29.05.2019 г. по адм. дело №5696/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на директора на РИОСВ - Пазарджик против определение № 500 от 04.04.2019 г. по адм. дело № 254/2019 г. на Административен съд - Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на ВАС.
В законна сила на 8.5.2019г.
523 Административно наказателно дело (К) No 255/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК РАДАНИ ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.5.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 3/04.01.2019 г., постановено по НАХД № 1262 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-001179 от 13.07.2018 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с което на „Радани“ ООД, ЕИК 112556835, със седалище в гр. Пазарджик, представлявано от управителя Йорданка Георгиева Величкова, на основание чл. 414, ал. 3 от КТ, във връзка с чл. 62, ал. 1 и чл. 1, ал. 2 от същия кодекс, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева, като законосъобразно. Решението е окончателно.
524 Административно дело No 256/2019, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БРАЦИГОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на община Брацигово, Решение за налагане на финансова корекция № 01-0800/3705 от 21.12.2017 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с което е наложена финансова корекция в размер на 1 583 146, 08 лева без ДДС от стойността на финансова помощ, изплатена за заявени за възстановяване разходи по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на канализационна система на с. Козарско, община Брацигово и Рехабилитация на общинска пътна мрежа на община Брацигово“. Осъжда Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на община Брацигово разноски по делото в размер на 28808 (двадесет и осем хиляди осемстотин и осем)лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
525 Административно наказателно дело (К) No 257/2019, X състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК БАБОВ ТРАНС ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.6.2019г.
Оставя в сила Решение № 7 от 11.01.2019 г., постановено по нахд № 238/2018 г. по описа на Районен съд – Пещера, с което е отменено наказателно постановление № 33-0000102 от 16.05.2018 г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 7а, ал. 2, пр. 3 от Закона за автомобилните превози, на основание чл. 96г, ал. 2 от същия закон на „Б. Транс“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 6000 лева. Решението е окончателно. Председател: Членове: 1. 2. Особено мнение на съдия Георги Видев Не споделям мотивите на мнозинството за оставяне в сила на първоинстанционното решение, с което изцяло е отменено наказателното постановление. Действително административнонаказващият орган е извършил нарушение в административнонаказателното производство, като е приел, че извършеното нарушение е повторно и съответно е наложил имуществената санкция, предвидена в чл. 96г, ал. 2 от Закона за автомобилните превози в размер на 6000 лева. Но този пропуск в никакъв случай не следваше да доведе до пълна отмяна на наказателното постановление. Следваше касационната инстанция да отмени обжалваното съдебно решение и да измени наказателното постановление като намали наложената имуществена санкция на 3000 лв., колкото предвижда закона в чл. 96г, ал. 1 от ЗАП за първоначално нарушение. Липсва каквато и да е грешка в квалификацията на извършеното нарушение. Правилно в АУАН и в НП са посочени законната разпоредба, която е била нарушена виновно, както изискват чл. 42, т. 5 и чл. 57, т. 6 от ЗАНН, а именно – чл. 7а, ал. 2, пр. 3 от ЗАП. В наказателното постановление в съответствие с чл. 57, ал. 1, т. 7 от ЗАНН е посочен видът и размерът на наложеното наказание, а именно – имуществена санкция в размер на 6000 лева. Без да е било необходимо административнонаказващият орган е посочил и административнонаказателната разпоредба определяща вида и размера на санкцията – чл. 96г, ал. 2 от ЗАП. Тази разпоредба не е правилно приложена от него и от там той неправилно е определил приложимия размер на наказанието. Но това нарушение не е съществено. Наказаното лице е упражнило правото си, като е възразило срещу неправилно определения размер наказание. Несправедливо и незаконосъобразно е този пропуск да доведе до пълна отмяна на постановлението доколкото извършването на нарушението е установено по безспорен начин. При това законът не изисква изрично цифрово квалифициране на административнонаказателната разпоредба, съдържаща санкцията, а единствено определянето ? в законосъобразен размер. Затова следваше съдът единствено да намали наказанието, като приложи правилния законово определен в чл. 96г, ал. 1 от ЗАП размер – 3000 лв. Тоест първоинстанционното решение следваше да бъде отменено, и вместо него касационният съд да измени наказателното постановление, като намали наложената имуществена санкция на 3 000 лв.
526 Административно дело (К) No 258/2019, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕЩЕРА Д.А.С. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 968 от 28.12.2018г., постановено по гр. дело №1192 по описа на Районен съд Пещера за 2018 г. с което по жалбата на Д.А.С. *** е отменен отказ на Общинска служба „Земеделие“, гр. Пещера, обективиран в Писмо изх. № ПО-04-70 от 30.07.2018г., да приключи процедурата по възстановяване на собствеността върху ливада с площ от 32,000дка., намираща се в местността „Юртя“/Дълбок дол/ в землището на гр. Батак. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
527 Административно дело No 259/2019, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.Н.А. ВНД ЗАМ. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 3.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против заповед № Л-4059/09.04.2014 г. на ВНД зам.-главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 259/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.10.2019
Административно дело № 10847/2019
Определение № 12971 от 02.10.2019г. на ВАС - Трето отделение по АД № 10847/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение №778 от 03.06.2019г. по адм. д.№ 259/2019г. на Административен съд – Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА определение №780 от 03.06.2019г. по адм. д.№ 259/2019г. на Административен съд - Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.10.2019г.
528 Административно дело No 260/2019, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Х.С.В. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.С.В. *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 г. – 2013 г., за кампания 2015 г., издадено от зам.-изпълнителния директор на ДФЗ, с изх. № 02-130-6500/3421 от 23.08.2018 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 260/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание – за жалбоподателя и от датата на получаване на препис от определението – за ответника.
В законна сила на 26.6.2019г.
529 Административно дело No 261/2019, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Н.Г.Н. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.5.2019г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г. за кампания 2016 г., с изх. № 02-130-6500/3816 от 12.11.2018 г., издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ИЗПРАЩА преписката на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – София за ново произнасяне по подаденото от Н.Г.Н. ***, Заявление за подпомагане с Уникален идентификационен номер 13/30061687244, с което кандидатства за втора поредна година по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 г. – 2020 г., направление „Биологично пчеларство“, в 14-дневен срок от влизане на решението в сила, при спазване на указанията по прилагането на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ - София да заплати на Н.Г.Н. ***, разноски по делото в размер на 1110 (хиляда сто и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.7.2019г.
530 Административно дело No 262/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.А.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.6.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.А.Д. с ЕГН **********, с адрес ***,Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0367-000006 от 06.01.2019г. на Началник група към ОД на МВР-Пазарджик, РУ Велинград, с която на осн.чл.171 т.1 б.”б” от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството му за правоуправление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. ОСЪЖДА ОД на МВР-Пазарджик да заплати на Д.А.Д. с ЕГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.6.2019г.
531 Административно дело No 263/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.А.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.6.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.А.Д. с ЕГН **********, с адрес ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0367-000007 от 06.01.2019г. на Началник група към ОД на МВР-Пазарджик, РУ Велинград, с която на осн.чл.171 т.2А б.”б” от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 6 /шест/ месеца на МПС - Л.А. Фоклсваген Бора с Рег. № PA8278KA. ОСЪЖДА ОД на МВР-Пазарджик да заплати на Д.А.Д. с ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.6.2019г.
532 Административно дело No 264/2019, I състав ДОПК Я.Т.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.Т.К. , живущ *** против Ревизионен акт № Р- 16001318002300-091-001/12.11.2018г. , в частта с който са установени допълнително задължения за задължителни осигурителни вноски в качеството му на самоосигуряващо се лице – за 2016г. – за ДОО : размер 3 072.00 лв., лихва 525.94лв.;ЗО : 1920.00лв., лихва 328.69 лв. и за ДЗПО-УПФ : размер – 6 192.00лв. и лихва 205.44 лв. – общо 6 192 лв. и лихва 1060.07 лв. потвърден в тази част с Решение №65/04.02.2019г. на Директора на ОДОП – Пловдив. ОСЪЖДА Я.Т.К. , живущ *** да заплати на Директор на дирекция “ОДОП” – Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер от 693 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2019
Административно дело № 9513/2019
С РЕШЕНИЕ № 15028 от 06.11.2019 г. по адм. дело № 9513/2019 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 373/07.06.2019 г., постановено по адм.дело № 264/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Я.Т.К. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите съдебни разноски в размер на 700,00 (седемстотин) лева за касационната инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 6.11.2019г.
533 Административно дело No 265/2019, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГРЕЖДАНЕ жалбата на МБАЛ „ Уни Хоспитал“, ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“, № 100, представлявано от д-р К.С.Ч., срещу Заповед № 13/РД-09-147 от 18.12.2019г. и № 13/РД-09-148 от 18.02.2019г., без да е посочен техният издател ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 265 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.
В законна сила на 4.4.2019г.
534 Административно наказателно дело (К) No 266/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПП АКАН ФИДАН Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 51/25.01.2019г. по АДН № 1784/2018г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
535 Административно наказателно дело (К) No 267/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Н.Т. ОД НА МВР СЕКТОР ПП ГРАД ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 47/23.01.2019г. по АДН № 1464/2018г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
536 Административно наказателно дело (К) No 268/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЕВРОПА ТРАНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 34/22.01.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 1818/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
537 Административно наказателно дело (К) No 269/2019, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” Т.Р.П. ТД ТРАКИЙСКА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.7.2019г.
Оставя в сила Решение № 16 от 11.01.2019 г., постановено по нахд № 1679/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърдено Наказателно постановление № 403 от 09.07.2018 г., издадено от началника на Митница Пловдив, с което постановление за нарушение на чл. 99, ал. 2, т. 2 от ЗАДС, на основание чл. 123, ал. 1 от същия закон на Т.Р.П. е наложена глоба в размер на 500 лв. и са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушението, на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС, а именно: 16 бр. кутии (по 20 бр. къса) общо 320 бр. къса цигари без бандерол. Решението е окончателно.
538 Административно дело No 270/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АУТОНАЙ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от „Аутонай“ ООД, ЕИК 201112562, със седалище и адрес на управление: с. Мокрище, обл. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 270/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 15.5.2019г.
539 Административно дело No 271/2019, VI състав Закон за защита от дискриминация Б.В.Л. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 28.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Б.Л.,*** срещу Решение № 93/12.02.2019 г. по преписка № 540/2018 г. на Комисията за защита от дискриминация, с което на основание чл. 52, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗДискр е прекратено образуваното производство по преписката. На основание чл. 200, ал. 2 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България от страните, участващи в административното производство.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 27.6.2019
Административно дело № 7384/2019
С РАЗПОЕЖДАНЕ № 9901 от 27.06.2019 г. по адм. дело № 7384/2019 г. на ВАС - Пето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Б.В.Л. против определение № 462/28.03.2019 г. по адм.д.№ 271/2019 г. по описа на АС-Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.д. № 7384/2019 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 16.7.2019г.
540 Административно дело No 272/2019, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.Д.Т. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.8.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на П.Д.Т., ЕГН **********, в момента изтърпяващ наказание в Затвор Пазарджик срещу Заповед № ОРЖ-1- от 20.02.2019 г. на Началника на Затвора Пазарджик с която е отказано да бъде заменен режима в следващ по-лек в рамките на първоначално определения от съда на лишения от свобода П.Д.Т.. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 6.8.2019г.
541 Административно дело No 273/2019, V състав ДОПК АСПЕКТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.5.2019г.
Отхвърля жалбата на „Аспект“ ООД против Решение № 60/14.02.2019 г., издадено от директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив, с което е оставена без уважение като неоснователна подадената по административен ред жалба на „Аспект“ ООД против Разпореждане изх. № С190013-137-0000878/01.02.2019 г. за отказ от погасяване по давност на публични задължения. Осъжда „Аспект“ ООД да заплати на Териториална дирекция на НАП – Пловдив разноски по делото в размер на 500 лв. /петстотин лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
542 Административно наказателно дело (К) No 274/2019, X състав ЗАНН: ДИТ БАСЕУС БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.5.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 12/08.01.2019г. на Районен съд – гр. Пазарджик, постановено по АНД № 1547/18г. по описа на същия съд, с които е изменено НП №13-001132 от 21.07.2018 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" гр.Пазарджик, с което на „БАСЕУС БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 203671782, представлявано от управителя Д.К.А., съд.адрес ***, партер -адв.Г.Г. за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.415, ал.1 от КТ е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 5000 лева. Като е намален размера на ИМУЩЕСТВЕНАТА САНКЦИЯ от 5 000 лева на 1500 лева. и вместо него постановява: ОТМЕНЯ НП №13-001132 от 21.07.2018 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" гр.Пазарджик, с което на „БАСЕУС БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 203671782, представлявано от управителя Д.К.А., съд.адрес ***, партер -адв.Г.Г. за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.415, ал.1 от КТ е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 5000 лева.
543 Административно дело No 275/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност ТРАУМ-73-ПУНТЕВИ СЪДРУЖИЕ СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.5.2019г.
Отхвърля жалбата на „Траум – 73 – Пунтеви Съдружие“ СД против Ревизионен акт № Р-16001618002660-091-001/12.11.2018 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, с който на жалбоподателя е начислен данък добавена стойност ведно с прилежащи лихви в общ размер 13 050,33 лв. Осъжда „Траум – 73 – Пунтеви Съдружие“ СД да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП разноски по делото в размер на 921,51 лв. /деветстотин двадесет и един лева и петдесет и една стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.6.2019г.
544 Административно наказателно дело (К) No 277/2019, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ВОДНО СТОПАНСТВО ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 18 от 14.01.2019г., постановено по н.а.дело № 871 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
545 Административно наказателно дело (К) No 278/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК З.Й.К. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19 от 15.01.2019 г., постановено по НАХД № 869/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
546 Административно наказателно дело (К) No 279/2019, X състав ЗАНН: РИОСВ ВАТИЯ ХОЛДИНГ АД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 147 от 28.12.2018г., постановено по н.а.дело № 172 по описа на Районен съд Панагюрище за 2018г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
547 Административно дело No 280/2019, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС П.Й.П.,
Х.М.К.
  Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Й.П. и Х.М.К. ***, против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 280/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.5.2019г.
548 Административно дело No 281/2019, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси В И Д АГРОЛЕНД ЕООД МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.4.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „В и Д Агроленд“ ЕООД срещу акт на министъра на земеделието, храните и горите гр. София за неодобряване на протокол от 23.07.2018 г. от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал. 8, изр. 2 от ЗСПЗЗ за продажба на имоти – частна държавна собственост, представляващи земеделска земя по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в стопанския двор на бившето ТКЗС с. Сарая. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 281/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 9.7.2019
Административно дело № 6407/2019
Определение № 10673 от 09.07.2019г. на ВАС - Четвърто отделение по АД № 6407/2019г. - ОТМЕНЯ определение № 517/08.04.2019 г. по адм. дело № 281/2019 г. на Административен съд – Пазарджик и ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по жалба рег.№ 70-457/25.01.2019 г. по регистъра на МЗХГ, срещу акт на министъра на земеделието, храните и горите. Определението е окончателно.
549 Административно дело No 281/2019, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси В И Д АГРОЛЕНД ЕООД МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 31.10.2019г.
ОБЯВЯВА нищожността на акт на Министъра на земеделието, храните и горите гр. София, обективиран в резолюция „одобрявам“, поставена върху доклад на зам.-министъра на земеделието храните и горите, с вх.№ 93-8910/28.11.2018 г., за неодобряване на протокол от 23.07.2018 г., от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал. 8, изр. 2 от ЗСПЗЗ за продажба на имоти – частна държавна собственост, представляващи земеделска земя по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в стопанския двор на бившето ТКЗС с. Сарая, община Пазарджик и отказ за определяне на класирането за имот с идентификатор 65437.93.61 от КККР на с. Сарая. ВРЪЩА делото като преписка на министъра на земеделието храните и горите, за разглеждане и произнасяне за одобряване или неодобряване на протокол от 23.07.2018 г., от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал. 8, изр. 2 от ЗСПЗЗ за продажба на имоти – частна държавна собственост, представляващи земеделска земя по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в стопанския двор на бившето ТКЗС с. Сарая, община Пазарджик . ОСЪЖДА Министъра на земеделието, храните и горите гр. София да заплати от съответния бюджет на „В и Д Агроленд“ ЕООД, ЕИК 204961176, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Завоя на Черна“ № 11, ет. 4, ап. 7, разноски по производството в размер на 50 (петдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
550 Административно дело No 282/2019, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.Й.П. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.5.2019г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-163-6500/302 от 21.02.2019 г., издаден от Директора на ОД ДФ „Земеделие“ гр. Пловдив – Йосиф Янчев. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
551 Административно дело No 283/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Х.Г.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 8.8.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Х.Г.К., ЕГН:**********,***, срещу Заповед № 18-0367-000370 от 18.09.2018г. на Началник Районно Управление Велинград при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо К., за извършено от него нарушение по чл. 5, ал. 3, т.1, предл. първо от Закона за движението по пътищата е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. „б” от ЗДвП - „временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца”, като са отнети свидетелство за управление на МПС № 280998540 и контролен талон № 4202408. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 8.8.2019г.
552 Административно дело No 284/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Х.Г.К. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.6.2019г.
Изменя Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000371/18.09.2018 г. на началника на РУП – Велинград към ОД на МВР – Пазарджик, с която на Х.Г.К. е наложена мярката „прекратяване на регистрацията на ППС“ за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 11 месеца на собственото му МПС – л.а. „БМВ 316 И“ с рег. № РА3910АР, като намалява срока на наложената мярка от 11 месеца на 9 /девет/ месеца. Осъжда РУП – Велинград към ОДМВР – Пазарджик да заплати на Х.Г.К. разноски по делото в размер на 111,02 лв. /сто единадесет лева и две стотинки/. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.6.2019г.
553 Административно дело No 285/2019, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община З.Д.З. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Д.З. *** против Заповед № 71/08.02.2019 г. на кмета на Община Панагюрище, с която е одобрен проект за частично изменение на ПУП – ПР с втора поправка в оранжев цвят с обхват имот пл. № 747 и част от пешеходна алея в кв. 49 по плана на с. Баня, общ. Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 285/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок, считано от днес.
В законна сила на 1.5.2019г.
554 Административно дело No 286/2019, IV състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Й.К.Ф. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.7.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане искането по чл. 256, ал. 1 от АПК на Й.К.Ф. ***, подадено чрез адв. Ч.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 286/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Й.К.Ф. ***, да заплати в полза на Община Панагюрище сума в размер на 100 сто) лева юрисконсултско възнаграждение. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
555 Административно дело No 287/2019, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация П.Н.Ц. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 2.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Н.Ц., общински съветник в Общински съвет Септември, живуща *** против Решение № 1164, взето с протокол № 60 от проведено заседание на Общински съвет Септември, на 27.02.2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 287/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.4.2019г.
556 Административно дело No 288/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ 2011 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.6.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № ФК-116-0379267/28.02.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. "а" от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – денонощен паркинг, находящ се в гр. Пазарджик, ул. "Втори януари“ № 2, стопанисван от „Паркинги и гаражи 2011“ ЕООД гр. Пазарджик, и забрана на достъпа до него за срок от 5 /пет/ дни. ОСЪЖДА Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП да заплати на „Паркинги и гаражи 2011“ ЕООД с ЕИК 201546778, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Есперанто“ № 3, ет. 6, представлявано от Тома Н., направените по делото разноски в размер на 370 /триста и седемдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
557 Административно дело No 290/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Д.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.5.2019г.
Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Д.Д.М. обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на М. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. по нахд № 2010/2018 на РС-Пазарджик, с решението по което дело е отменен като незаконосъобразен Електронен фиш за нарушение, установено с АТТС ARH CAM S, Серия К № 2029394 издаден от Областна дирекция на МВР - Пазарджик. Отхвърля искът на Д.Д.М. против Областна дирекция на МВР – Пазарджик за присъждане на обезщетение за имуществени вреди за разликата до 400 лв. над присъдения размер от 300 лв., причинени на М. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. по нахд № 2010/2018 на РС-Пазарджик, с решението по което дело е отменен като незаконосъобразен Електронен фиш за нарушение, установено с АТТС ARH CAM S, Серия К № 2029394 издаден от Областна дирекция на МВР - Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Д.Д.М. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 02.04.2019 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля искът на Д.Д.М. против Областна дирекция на МВР – Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава в размер на 22,67 лв., представляващо законната лихва върху търсената сума от 400 лв. за периода от 22.08.2018 г. до 13.03.2018 г., както и искът за присъждане на обезщетение за забава върху търсената сума от 400 лв. за периода от 13.03.2018 г. до 01.04.2019 г. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Д.Д.М. разноски по делото в размер на 229 лв. /двеста двадесет и девет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.6.2019г.
558 Административно дело No 291/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.П.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 18.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.П.Н. *** срещу Мълчалив отказ на Кмета на Община Лесичово да се произнесе по чл. 52 от Закона за собствеността и срещу Мълчалив отказ на кмета на Община Лесичово да се премахне незаконен строеж, формирани по негова молба с вх. № 003-М0-11/21.01.2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 291/2019 год. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 2.10.2019г.
559 Административно дело No 293/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВВС ЛЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БАТАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 26.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сали Вайдин Ахмедов, в качеството му на управител на „ВВС Лес“ ЕООД, с. Козарско, общ. Брацигово, против Заповед № 89/28.02.2019 г. на директора на ТП на ДГС Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 293/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.4.2019г.
560 Административно дело No 294/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 19.6.2019г.
Съдът счита, че са налице условията на чл. 159, т. 3 от АПК, с оглед на което ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, против разпоредбата на чл. 15 от Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Септември, като ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 294 по описа на АС Пазарджик за 2019 г. ОСЪЖДА Общински съвет Септември да заплати на ОП Пазарджик, направените разноски за обнародване в ДВ в размер на 20 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за ОП Пазарджик и в 7-дневен срок от съобщаването му на ОбС Септември пред ВАС.
В законна сила на 4.7.2019г.
561 Административно наказателно дело (К) No 295/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Р.Д. РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 31.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 18/18.02.2019 г., постановено по АНД № 309/2018 г. на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно.
562 Административно дело No 296/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Д.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 17.6.2019г.
Отхвърля исковата молба на лишения от свобода П.Д.Т., с която е предявен иск за неимуществени вреди в размер на 10 000 лв. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, за периода от 22.02.2019 г. до 01.03.2019 г., като ищецът твърди, че вредите са му причинени в резултат на предварителното изпълнение в продължение на 7 дни на дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия“, наложено му със Заповед № Д-80/20.02.2019 г., която впоследствие е отменена от Административен съд – Пазарджик, както и че същите се изразяват в неоказването на адекватна медицинска помощ и лишаването му от определени права по време на посочения престой. Осъжда П.Д.Т. да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ разноски по делото в размер на 200 лв. /двеста лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
563 Административно дело No 297/2019, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси Д.С.Д. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.5.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН отказ на министъра на земеделието, храните и горите да одобри протокол от 23.07.2018 г. от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 9 във вр. с ал. 8, изр. 2 от ЗСПЗЗ за продажба на имоти, частна държавна собственост, представляваща земеделска земя по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в стопански двор на бившите ТКЗС с. Сарая, общ. Пазарджик и отказ за определяне на класиране на първо място на жалбоподателя за имот с идентификатор 65437.93.30 по КККР на с. Сарая с площ от 1,950 дка и предложена цена 4200лева обективирани в резолюция „Одобрявам“, поставена върху Доклад от Вергиния Кръстева заместник –министър на земеделието, храните и горите с вх.№ 93-8910/28.11.2018г. ВРЪЩА делото като преписка на министър на земеделието, храните и горите, за разглеждане и произнасяне във връзка с одобряване или не на протокол 23.07.2018г. от проведен търг по реда на чл.27,ал.9 във вр. с ал.8, изр.второ от ЗСПЗЗ, за продажба на имоти, частна държавна собственост , представляващи земеделска земя по параграф 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в стопански двор на бившето ТКЗС с.Сарая, обл.Пазарджик и отказ или класиране на първо място на жалбоподателя при спазване на задължителните указания на съда. ОСЪЖДА Министъра на земеделието, храните и горите да заплати на Д.С.Д. с ЕГН ********** сумата от 310 лв., от които 10.00 лв. платена държавна такса, 300.00 лв. адвокатско възнаграждение за един адвокат, договорено и заплатено съгласно договор за правна защита и съдействие №006946 от 04.2019г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
564 Административно дело No 298/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност СЕВИНЧ ЕКО ГРУП ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 16.5.2019г.
Отхвърля жалбата на „Севинч Еко Груп“ ЕООД (с променено след подаване на жалбата наименование "Еко Груп 66" ЕООД) против Ревизионен акт № Р-16001318001227-091-001/17.09.2018 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 239/28.08.2017 г. на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно – осигурителна практика" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя е отказано правото на приспадане и възстановяване на деклариран по реда на чл. 92 от ЗДДС данък добавена стойност в размер на 24681.94 лв. Осъжда „Севинч Еко Груп“ ЕООД (с променено след подаване на жалбата наименование "Еко Груп 66" ЕООД) да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП разноски по делото в размер на 1270,46 лв. /хиляда двеста и седемдесет лева и четиридесет и шест стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
565 Административно наказателно дело (К) No 299/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Н.П. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 26/14.01.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 1408/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
566 Административно наказателно дело (К) No 300/2019, X състав ЗАНН: КЕВР КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ,
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД
  Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.5.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 54 от 28.01.2019г., постановено по а.н.дело №1924 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
567 Административно наказателно дело (К) No 301/2019, XI състав ЗАНН: КЕВР ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.5.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 53/28.01.2019 г., постановено по НАХД № 1921, по описа за 2018 г. на Районен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-2 от 18.10.2018 г. на Председателя ДКЕВР гр. София, с което на „Електроразпределение юг“ ЕАД, ЕИК 115552190 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Христо Г.Данов“ № 37 за нарушение на чл. 206, ал.1, във вр. с ал. 3 от ЗЕ е наложена имуществена санкция в размер на 60 000 лева. Решението е окончателно.
568 Административно дело No 302/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Л.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 21.3.2019г.
Изпраща административно дело № 302 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. по подсъдност на Административен съд – Смолян. Прекратява адм.д. № 302 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г., като съдебно производство, висящо пред Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
569 Административно дело (К) No 303/2019, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕЩЕРА Й.К.П. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.6.2019г.
Оставя в сила Решение № 787 от 20.11.2018 г., постановено по гражданско дело № 961/2017 г. по описа на Районен съд – Пещера, с което е отменено Решение № 8р от 11.07.2017 г. на Общинска служба по Земеделие – Пещера. Осъжда Общинска служба по Земеделие – Пещера да заплати на Й.К.П. разноски по делото в размер на 350 лв. /триста и петдесет лева/. Решението е окончателно.
570 Административно дело No 305/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.И.Б. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 17.5.2019г.
Осъжда Регионална дирекция по горите – Пазарджик да заплати на В.И.Б. обезщетение за имуществени вреди в размер на 50 лв. /петдесет лева/, причинени на Б. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 50 лв. по нахд № 426/2017 на РС-Велинград, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 189 от 21.07.2017 г. издадено против ищеца от директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Осъжда Регионална дирекция по горите – Пазарджик да заплати на В.И.Б. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 50 лв., считано от 25.03.2019 г. до окончателното изплащане на главницата от 50 лв. Отхвърля искът на В.И.Б. против Регионална дирекция по горите – Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава върху търсената сума от 50 лв. за периода от 15.03.2019 г. до 24.03.2019 г. Осъжда Регионална дирекция по горите – Пазарджик да заплати на В.И.Б. разноски по делото в размер на 300 лв. /триста лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.6.2019г.
571 Административно дело No 306/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.А.М.,
А.Г.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.6.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 124 от 18.02.2019 г. на Кмета на Община Батак, с която на основание чл. 225, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията е наредено да се премахне незаконен строеж : Реализирана постройка, използвана за вилни нужди, изпълнена от дъски и греди с метална конструкция, с размери 6,20м./6,13м. и височина около 3,00м., в която е поставена каравана върху стара бетонова подложка на разрушена Курортна туристическа сграда с идентификатор 02837.503.31.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на язовир „Батак“ – Зона „А“, собственост на Н.И.Ш., съгласно нотариален акт № 6 от 23.02.2000г., издаден от Районен съд Пещера, находящ се в част от имот с идентификатор 02837.503.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на язовир „Батак“ – Зона „А“, от лицето посочено за извършител, в жалба рег. № 02-Ж-11 от 23.05.2018г., а именно Р.А.М..*** да заплати на Р.А.М., ЕГН ********** и А.Г.К., ЕГН **********,***, сумата от 900,00лв. /деветстотин лв./, направени от последните разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 18.7.2019г.
572 Административно наказателно дело (К) No 307/2019, XI състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА КЪМ МЗ ФАРМА ЛЕК ПАЗАРДЖИК ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.5.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 13/05.02.2019 г., постановено по НАХД № 303 по описа за 2018 год. на Районен съд Пещера. Решението е окончателно.
573 Административно дело No 308/2019, III състав ДОПК ПАРК ТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.5.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 53/11.02.2019 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С 190013-023-0000116/16.01.2019г. издадено от публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Пловдив ИРМ Пазарджик. ОСЪЖДА ТД на НАП гр. Пловдив, да заплати на „Парк Трейд“ ЕООД, ЕИК 204780254, с адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Г.С.Раковски“ № 1, ет. 10, ап. 60, чрез управителя Т.Д.Б., направените по делото разноски в размер на 4050 /четири хиляди и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.5.2019г.
574 Административно дело No 309/2019, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.10.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-25-186/08.02.2019г. на директора на РЗОК Бургас за наложената на МБАЛ „Бургасмед“ЕООД по т. 4.10 санкция „финансова неустойка“ в размер на 200 лева. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса Бургас да заплати на МБАЛ “Бургасмед“ ЕООД, с ЕИК 201889501 съдебно-деловодни разноски в размер на размер на 250/двеста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 15.11.2019г.
575 Административно дело No 310/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.О.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 29.5.2019г.
ОСЪЖДА ОДМВР – Пазарджик, представляван от Директора – ст.комисар Р. да заплати на М.О.А. с ЕГН **********,***, сумата от 300/триста/ лева – два иска от по150 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 15.03.2019г. – датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА ОДМВР - Пазарджик, представляван от Директора – ст.комисар Р. да заплати на М.О.А. с ЕГН **********,***,, направените по делото разноски в размер на 420 /четиристотин и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 18.6.2019г.
576 Административно дело No 313/2019, V състав Закон за държавния служител П.А.К. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"-ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.7.2019г.
Отменя Заповед № 4080/12.03.2019 г., издадена от директора на Агенция „Митници“, с което на П.А.К. е наложено дисциплинарното наказание „уволнение“. Осъжда Агенция Митница да заплати на П.А.К. разноски по производството в размер на 810 лв. (осемстотин и десет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
577 Административно дело No 314/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Й.В.Т. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.В.Т. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. В. *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 18-0340-000141/30.04.2018 г. на Началник РУ - Септември към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.6.2019г.
578 Административно дело No 315/2019, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 17.5.2019г.
Отхвърля жалбата на МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, със седалище гр. Пещера, против Писмена покана изх № 29-02-187/08.02.2019 г., издадена от директора на РЗОК – Бургас, с която жалбоподателят е задължен да възстанови неоснователно получена сума от 900 лв. по история на заболяване № 4672, КП № 25. Осъжда МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД да заплати на РЗОК – Бургас разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
579 Административно дело No 316/2019, V състав Закон за опазване на околната среда ОРМУС ГМБХ ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 4.4.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Ормус“ Гмбх против мълчалив отказ на директора на РИОСВ-Пазарджик да се произнесе с мотивирано решение по чл. 93, ал. 3 във вр. с ал. 7 от ЗООС по инвестиционното предложение на жалбоподателя за „Усвояване на депонирани скални остатъци и земни маси“ от площадка в имот № 000889, местност „Червеница“, землище на с. Елшица, община Панагюрище, внесено с Уведомление с вх. № ПД-01-26/17.01.2019 г. Прекратява административно дело № 316 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на „Ормус“ Гмбх и на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 25.7.2019
Административно дело № 7784/2019
С разпореждане № 11402 от 25.07.2019 г. по адм. дело № 7784 по описа за 2019 г. ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на „ОРМУС ГмбХ“, срещу определение № 501 от 04.04.2019 г., постановено по адм. дело № 316/2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по адм. дело № 7784/2019 г. по описа на Върховния административен съд. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 13.8.2019г.
580 Административно наказателно дело (К) No 317/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Т.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.7.2019г.
Оставя в сила Решение № 101 от 22.02.2019 г., постановено по нахд № 2007/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1276280 на ОД на МВР – Пазарджик, с който фиш за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл. 182, ал. 2, т. 3 от същия закон на Eмил Т.Ч. е наложена глоба в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
581 Административно наказателно дело (К) No 318/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.П.Г. РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 19/20.02.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 313/2018 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
582 Административно дело No 319/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.Н.Ш. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.5.2019г.
Отменя Решение № 13/112/06943/3/01/04/01 от 02.11.2017 г. за налагане на финансова корекция, издадено от директора на Областна дирекция – Пловдив на Държавен фонд „Земеделие“, с което на М.Н.Ш. е наложена финансова корекция в размер на 48 892 лева, представляващи първо и второ плащане по договор от 26.10.2012 г. Осъжда Областна дирекция – Пловдив на Държавен фонд „Земеделие“да заплати на М.Н.Ш. разноски по делото в размер на 1827.84 лв. /хиляда осемстотин двадесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
583 Административно дело No 320/2019, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.С.С. БОРИС ГЕОРГИЕВ ТЕТИМОВ-ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР"ПЪТЕН КОНТРОЛ" ПРИ РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 17.12.2019г.
ОТМЕНЯ Протоколно определение от 21.11.2019г. за даване ход по същество на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 320 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Велинград. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
584 Административно дело No 321/2019, I състав чл. 304 АПК П.В.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 18.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане вх.№1906/20.03.2019г. на П.в.т. ***, чрез Е.Т. – дъщеря, с адрес за кореспонденция гр.Велинград, ул.“Иля Еренбург“№3 за налагане на наказние по чл.304 от АПК на Кмета на Община Велинград. Отказва да наложи глоба на кмета на община Велинград. На основание чл.306 ал.5 разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик.
В законна сила на 18.4.2019г.
585 Административно дело No 322/2019, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 18.6.2019г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 322/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му от двете страни пред ВАС.
В законна сила на 4.7.2019г.
586 Административно дело No 324/2019, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.10.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, със седалище гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, с ЕИК 201889501, Заповед за налагане на санкции № РД-25-188/08.02.2019 г. на директора на РЗОК – Бургас. ОСЪЖДА РЗОК гр. Бургас да заплати на МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, със седалище гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, с ЕИК 201889501 разноски по делото в размер на 350 (триста и петдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 16.11.2019г.
587 Административно дело No 325/2019, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА МРРБ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Община Пазарджик, срещу Решение № РД-02-36-302 от 07.03.2019г. на Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.“, с което на основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 69, ал. 1 от за Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове е установена нередност на бенефициента Община Пазарджик по т. 9 „Неправомерни критерии за подбор и/или критерии за възлагане, посочени в обявлението за поръчка или в документите за участие“ и т 10. „Критериите за подбор не са свързани със и/или не са пропорционални на предмета на поръчката“ от Раздел І „Обявление и документация за обществена поръчка / процедура за избор с публична покана“ и т. 13 „Изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участници/кандидати в процедурата“ от Раздел ІІ „Оценяване на предложенията“ от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове(Приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г., обн., ДВ, бр. 27 от 31.03.2017 г.); установено е извършено нарушение допуснато от бенефициента Община Пазарджик по чл. 2, ал. 2, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки и е определена финансова корекция на бенефициента Община Пазарджик в размер на 15323,91лв. на бенефициента Община Пазарджик, изчислена по пропорционален подход, представляваща 5% върху допустимите разходи по Договор № BG16RFОР001-1.013-0003-с01-S-01 ОТ 29.12.2017г. с изпълнител „Меладинис“ ООД на стойност 255398.50лв. без ДДС ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, сумата от 989,72лв. (деветстотин осемдесет и девет лв. и седемдесет и две ст.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 10.8.2019г.
588 Административно дело No 326/2019, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.4.2019г.
Отменя определението, с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 24.04.2019 г. от 10,00 ч. Изпраща административно дело № 326 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. по подсъдност на Административен съд – София-град. Прекратява адм.д. № 326 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г., като съдебно производство, висящо пред Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
589 Административно дело No 327/2019, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.4.2019г.
Отменя определението, с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 24.04.2019 г. от 10,15 ч. Изпраща административно дело № 327 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. по подсъдност на Административен съд – София-град. Прекратява адм.д. № 327 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г., като съдебно производство, висящо пред Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
590 Административно дело No 328/2019, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ЕЛТРЕЙД ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 9.4.2019г.
Изпраща административно дело № 328 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. по подсъдност на Административен съд – София-област. Прекратява адм.д. № 328 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
591 Административно дело No 329/2019, III състав КСО Л.Н.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 29.10.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-10-1/27.02.2019 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 2140-12-477 от 28.12.2018 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Директора на ТП на НОИ Пазарджик да заплати на Л.Н.М. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на общо 722,20 лв. (седемстотин двадесет и два лева и двадесет стотинки). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
592 Административно дело No 330/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ДЖИ ПЕРФОРМАНС ТРЕЗ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.6.2019г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София да заплати на „Джи Перформанс Трез“ ООД с ЕИК 204190652, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 1, представлявано от управителя Х.Г.П. сумата от 280 (двеста и осемдесет) лева представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда Пазарджик, наказателно постановление № 13-001159 от 05.10.2018 г. ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.02.2019г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” да заплати на „Джи Перформанс Трез“ ООД с ЕИК 204190652, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 1, представлявано от управителя Х.Г.П. разноски по делото в размер на 225 (двеста двадесет и пет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 9.7.2019г.
593 Административно дело No 331/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КОНКУРЕНТ 92 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 21.6.2019г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на устните състезания, постановено в открито съдебно заседание от 21.05.2019 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА искова молба вх. № 1962/22.03.2019 г., на „Конкурент 92“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Ованес Соваджиян“ № 15, ет.1, ап.3, представлявано от Цветанка Йорданова Стоилова-Джомпалова, подадена чрез адв. М., против ТД на НАП Пловдив, с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с цена на иска 300 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 331/2019 по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 4.7.2019г.
594 Административно дело No 332/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 15.5.2019г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подаденият протест от Живко Пенев – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, подаден против разпоредбата на чл.9, ал.6 от наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл.45 от ЗОС и разпореждане с общински жилищни имоти на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 332/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Велинград да заплати в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик сторените разноски за публикуване на обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на оспорване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 30.5.2019г.
595 Административно дело No 334/2019, VI състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица ЕТ Т.-Т.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 18.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Трансевропа – Темелко Темелков“ с ЕИК 112032170, с адрес за кореспонденция с. Симеоновец, ул. „Двадесет и шеста“ № 2 против Ревизионен акт № Р – 16001618004565-091-001/12.12.2018 г., потвърден с Решение № 126/28.02.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 334/2019 г. по описа на Административен съд-гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.5.2019г.
596 Административно дело No 335/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители В.П.И. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 3.5.2019г.
Отменя определението, с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание Изпраща настоящото административно дело № 335 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. по подсъдност на тричленен състав на Върховния административен съд. Прекратява адм.д. № 335 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г., като съдебно производство, висящо пред Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Преписи от определението да се изпратят на страните.
597 Административно дело No 336/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.5.2019г.
Отхвърля жалбата на община Пазарджик против Решение № РД-02-36-312/08.03.2019 г. за определяне на финансова корекция - 25 %, в размер на 2 968.57лв. с ДДС, издадено от заместник-министъра на Регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР по проведена от община Пазарджик обществена поръчка с предмет:. „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със същественото изискване по чл.169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ; изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект сградите на МВР в зоната с публични функции в гр.Пазарджик” по проект “Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020г.”. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез настоящия съд пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.6.2019г.
598 Административно дело No 339/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Н.Н.   Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 29.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н.Н. с ЕГН ********** *** против Нотариален акт № 84, том ІV, рег. № 6838 по нот. дело № 610/2018. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 339/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 29.10.2019
Административно дело № 10795/2019
Определение № 14514 от 29.10.2019г. на ВАС - София, Второ отделение по АД № 10795/2019г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на С. Н. *** против определение № 750/29.05.2019г., постановено по адм. дело № 339/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 10795/2019 г. по описа на Върховния административен съд, второ отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 14.11.2019г.
599 Административно наказателно дело (К) No 340/2019, XI състав ЗАНН: ДАМТН СТОН ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.6.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 40/22.01.2019г., постановено по АНД № 1388/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
600 Административно наказателно дело (К) No 341/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.7.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение №32/21.01.2019 г., постановено по АНД № 1740 по описа за 2018 год., Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
601 Административно дело No 342/2019, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.И.Б.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 10.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на М.И.Б. – В.,*** , срещу Решение № І на Експертен съвет при Община Велинград по Протокол № 1 от 21.02.2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 342 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването за изготвянето му .
В законна сила на 25.4.2019г.
602 Административно дело No 343/2019, I състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МЕДИЦИНСКА КОМИСИЯ ПО ЧЛ.98,АЛ.4 КСО КЪМ ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.11.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Председателя на медицинска комисия по чл.98,ал.4 КСО към ТП на НОИ Пазарджик, Експертно решение №1183 от 165/04.12.2018г. на НЕЛК гр.София. Изпраща преписката на НЕЛК София за произнасяне съгласно задължителните указания на съда. ОСЪЖДА НЕЛК-СОФИЯ да заплати на Председателя на медицинска комисия по чл.98,ал.4 КСО към ТП на НОИ Пазарджик, по сметката на ТП на НОИ Пазарджик, сума в размер на 110 лв. – разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщението. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 7.12.2019г.
603 Административно наказателно дело (К) No 344/2019, XI състав ЗАНН: КЕВР КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.6.2019г.
Оставя в сила Решение № 61/31.01.2019 г., постановено по НАХД № 1922, по описа за 2018 г. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
604 Административно дело No 345/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.А.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ иска на А.А.С. с ЕГН ********** *** против Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар Йордан Рогачев, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 1000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 17-067-001960/20.12.2017 г. на Началник група към ОД на МВР гр. Пазарджик, РУ Велинград, ведно със законната лихва по чл. 86 от ЗЗД, считано от деня на влизане в сила на съдебното решение – 20.10.2018 г. до датата на завеждане на исковата молба – 18.03.2019 г. в размер на 54,17 лева, както и законната лихва върху тази сума считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар Йордан Рогачев, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на А.А.С. с ЕГН ********** *** сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 17-067-001960/20.12.2017 г. на Началник група към ОД на МВР гр. Пазарджик, РУ Велинград, ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар Йордан Рогачев, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на А.А.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 80 /осемдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 11.7.2019г.
605 Административно дело No 346/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Д.-9.-Д.К. ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 3.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Дида-98-Д. К.“, подадена срещу Заповед № 53 от 19.03.2019 г. на директора на ТП на ДГС Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 346/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Отменя определението от 21.05.2019 г. за насрочване на делото, като за това се уведомят страните. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.6.2019г.
606 Административно наказателно дело (К) No 348/2019, X състав чл. 281 от ЗИНЗС И.П.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.4.2019г.
ИЗПРАЩА КАД № 348/19 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 348/19 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.7.2019г.
607 Административно дело No 349/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ГИАВ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ БЪЧВАРОВ - ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ИНСПЕКЦИЯ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА КЪМ ГЛАВНА ДИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2019г.
ОТМЕНЯ Задължително предписание за забрана № С – 0163/22.03.2019 г. на Г. Г.Б. – инспектор в отдел "Инспекция на качеството на течните горива" към ГД при ДАМТН. ОСЪЖДА Г. Г.Б. – инспектор в отдел "Инспекция на качеството на течните горива" към ГД при ДАМТН да заплати, от бюджета на ГД при ДАМТН, на „Гиав интернешънъл груп“ ЕООД с ЕИК 822125594, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Сан Стефано“ № 17 Б, представлявано от Г.И.Я., направените по делото разноски в размер на 1290 /хиляда двеста и деветдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
608 Административно дело No 350/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.А.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.6.2019г.
ОСЪЖДА ОДМВР – Пазарджик, представлявано от Директора – Йордан Р., да заплати на Л.А.А. ***, ЕГН **********, сумата от 300/триста/ /лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД № 1463/18г. по описа на РС Пазарджик, по отмяна на НП № 18-1006-000549 от 07.03.2018г. на Началника на група в Сектор „ПП“ при ОД на МВР Пазарджик, в едно със законната лихва считано от датата на подаване на исковата молба 25.03.3019г.до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА ОДМВР – Пазарджик, представлявано от Директора – Йордан Р., да заплати на Л.А.А. ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
609 Административно дело No 350/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.А.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.7.2019г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 402/ 19.06.2019г. постановено по адм.д.№350/19г. по описа на Административен съд – Пазарджик първи състав, като в мотивите на решението вместо „300лв. за изплатеното адвокатско възнаграждение по договор за правна защита и съдействие.“ да се чете „400лв. за изплатеното адвокатско възнаграждение по договор за правна защита и съдействие В диспоспозитива на решението да се чете : ОСЪЖДА ОДМВР – Пазарджик, представлявано от Директора – Йордан Р., да заплати на Л.А.А. ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 лева. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС - София.
В законна сила на 8.8.2019г.
610 Административно дело No 351/2019, V състав Закон за частната охранителна дейност КОЛОВАГ АД ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 16.4.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Коловаг“ АД против Заповед № 3286з-780/26.02.2019 г. на директора на Главна дирекция „Национална полиция“ и прекратява адм.д. № 351 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.5.2019г.
611 Административно дело No 352/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители З.Д.К. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 14.6.2019г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК, ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Д.К., ЕГН: ********** ***, с посочен съдебен адрес ***, адв. С., срещу Уведомително писмо изх. № 02-130-65006840 от 29.09.2015г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ с което е отказано изплащане на субсидия и са наложени санкции за бъдещ период в общ размер на 17256,24 лв. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 352/2019 г. по описа на АС Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.7.2019г.
612 Административно наказателно дело (К) No 353/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.С.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 31.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 87 от 13.02.2019 г. на Районен съд Пазарджик постановено по АНД № 103/2019 г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 18-0340-001820/17.12.2018 г. на Началника на РУ Септември към ОД на МВР –Пазарджик. Решението е окончателно.
613 Административно наказателно дело (К) No 354/2019, X състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №12 от 04.02.2019г., постановено по а.н.дело №506 по описа на Районен съд Велинград за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
614 Административно наказателно дело (К) No 355/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Я.П.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.6.2019г.
Оставя в сила частта от Решение № 22 от 22.02.2019 г., постановено по нахд № 532/2018 г. по описа на Районен съд – Велинград, с която част от решението е потвърдено Наказателно постановление № 18-0367-000555 от 03.04.2018 г., издадено от началника на РУП – Велинград към ОД на МВР – Пазарджик, в първата част на постановлението, за наложена на Я.П.Д. на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП глоба в размер на 300 лева за нарушение на чл. 139 ал. 5 от същия закон. Решението е окончателно.
615 Частно административно дело (К) No 356/2019, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ВИРТАС ЕООД ОБЩИНА СТРЕЛЧА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 12.6.2019г.
Оставя в сила Определение № 23 от 15.01.2019 г., постановено по гр.д. № 30, по описа на Районен съд – Панагюрище за 2019 г., с което е оставена без разглеждане жалбата на „Виртас“ ЕООД против Заповед № 955 от 20.11.2018 г., издадена от кмета на община Стрелча и е прекратено производството по делото. Определението е окончателно.
616 Административно дело No 357/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Т.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.6.2019г.
ОСЪЖДА ОДМВР – Пазарджик, представлявано от Директора – Йордан Рогачев, да заплати на Д.Т.Ш., ЕГН **********, сумата от 600/ шестстотин /лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по НАХД № 156/2018г. на Районен съд Пещера и КАНХД № 975/2018г. на Административен съд Пазарджик, по отмяна на Наказателно постановление № 18-0315-000264/21.05.2018г. на началник РУП Пещера при ОДМВР Пазарджик, в едно със законната лихва считано от датата на подаване на исковата молба 27.03.2019г.до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА ОДМВР – Пазарджик, представлявано от Директора – Йордан Рогачев, да заплати на Д.Т.Ш., ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 27.6.2019г.
617 Административно дело No 358/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Х.С.В. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Х.С.В., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес ***, партер, офис №4 , адв. М., срещу Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програма за развитие на селските райони 2014г. – 2020г., за кампания 2017г. с изх № 02-130-6500/928 от 15.02.2019г. на Зам. Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, гр. Софи, с което е отказано оторизиране на сумата от 1453,86лв. по заявление с УИН:13/040717/94241 подадено от В.. ОСЪЖДА Х.С.В., ЕГН **********,***, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136, сумата от 100,00лв. (сто лв.), представляваща възнаграждение за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страни за неговото изготвяне. Административен съдия :
618 Административно наказателно дело (К) No 359/2019, X състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Р.А.А. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 4.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 85 от 13.02.2019г., постановено по а.н.дело №1940 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
619 Административно наказателно дело (К) No 360/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК РАДАНИ ООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 5.6.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 46/23.01.2019 г., постановено по НАХД № 1257 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-001177 от 13.07.2018 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с което на „Радани“ ООД, ЕИК 112556835, със седалище в гр. Пазарджик, представлявано от управителя Йорданка Георгиева Величкова, на основание чл. 414, ал. 3 от КТ, във връзка с чл. 62, ал. 1 и чл. 1, ал. 2 от същия кодекс, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева, като законосъобразно. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
620 Административно дело No 361/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 СТИЛ И УЮТ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.7.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на ПАМ №0397143/26.02.2019г. на началника на отдел „Оперативни дейности“-Пловдив в ЦУ на НАП, с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. "а" от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – вили „Уют“, находящ се в к.к.“Цигов чарк“, общ.Батак, стопанисван от „Стил и Уют“ЕООД ЕИК 202807083, с управител М.Т., и забрана на достъпа до него за срок от 14 / четиринадесет/ дни. ОСЪЖДА Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП да заплати от бюджета на ЦУ на НАП на „Стил и Уют“ЕООД ЕИК 202807083, с управител М.Т., направените по делото разноски в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
621 Административно дело No 362/2019, VI състав Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия И.Д.Т. КРДОПБГДСРСБНА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Т., ЕГН ********** ***, против Решение № 2-1567/19.02.2019г. на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в частта, с която е обявена принадлежността му към органите по чл. 1 от ЗДРДОПБГДСРСБНА, с което са посочени допълнителни открити документи за неговата принадлежност към Държавна сигурност. ОСЪЖДА И.Д.Т., ЕГН ********** ***, да заплати на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия сумата от 100 (сто) лева - юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
622 Административно наказателно дело (К) No 363/2019, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ Г.Г.М. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 31.5.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 66 от 05.02.2019 г., постановено по АНД № 1353/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
623 Административно дело No 364/2019, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ А.Д.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.С. ***, срещу Решение № 13/04/1/0/02413/3/01/04/01 на изпълнителния директор на ДФЗ за налагане на финансова корекция в размер на 180 713,04 лева. ОСЪЖДА А.Д.С. ***, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция гр. София, направените по делото разноски в размер на 362 (триста шестдесет и два) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
624 Административно наказателно дело (К) No 365/2019, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК А.И.Б. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14 от 18.02.2019г., постановено по а.н.дело №280 по описа на Районен съд Панагюрище за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
625 Административно дело No 366/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СЛЪНЧЕВ ЦВЯТ 1 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.12.2019г.
ОТМЕНЯ заповед № 123/18.02.2019 г. на кмета на община Батак, с която е наредено да бъде премахната незаконен строеж „открита тераса“, част от „Семеен хотел с ресторант“ с идентификатор 02837.503.32.1, находяща се в имот с идентификатор 02837.503.32 по КККР на „Язовир Батак“ – Зона А, в частта й, изградена в отклонение на Екзекутивен проект от 09.09.2008г., одобрен от Главен архитект на Община Батак, както и масивен парапет, който не е предвиден в същия проект. ОСЪЖДА кмета на община Батак да заплати от бюджета на община Батак на „Слънчев цвят 1“ООД, ЕИК 200546138, сумата от 750 (седемстотин и петдесет) лева - направени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
626 Административно дело No 367/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЕЛТРЕЙД ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.7.2019г.
ОТМЕНЯ Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода Варвара, безвъзмездно предоставено от Държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години, приета с Решение № 1076 на Общински съвет – Септември, взето по Протокол № 56 на редовно заседание, проведено на 30.10.2018 г. ОСЪЖДА Общински съвет – Септември да заплати на „Елтрейд“ ООД, ЕИК 832076302, със седалище и адрес на управление гр. Ботевград, Индустриална зона „Микроелектроника“, представлявано от управителя Николай Михайлов Проданов, направените по делото разноски в размер на 1200 (хиляда и двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му на страните, че е изготвено, с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България.
627 Административно дело No 368/2019, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) О.О.З. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на О.О.З.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 368 по описа за 2019 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл. 160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България .
В законна сила на 16.5.2019г.
628 Административно дело No 369/2019, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) О.О.З. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 3.5.2019г.
Оставя без разглеждане жалба вх. № 2139/29.03.2019 г. на лишения от свобода О.О.З. против Заповед № 129 без посочена дата на издаване. Прекратява административно дело № 369 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.
В законна сила на 4.6.2019г.
629 Административно дело No 370/2019, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) О.О.З. ДИРЕКТОР НА ГД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА - СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 4.7.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на О.О.З. против Заповед № 948/20.02.2019 г., издадена от Директора на ГД “Изпълнение на наказанията“ София. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 370/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от получаването му от ответника.
В законна сила на 30.7.2019г.
630 Частно административно дело No 372/2019, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕВРО-БИЛДИНГ 2016 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 3.4.2019г.
Отменя Разпореждане за допускане на предварително изпълнение, инкорпорирано в съдържанието на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-171-0379759/25.03.2019 г., издадена против „Евро-Билдинг 2016“ ЕООД от началника на Отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП. Осъжда Отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП да заплати на „Евро-Билдинг 2016“ ЕООД разноски по делото в размер на 350 лв. /триста и петдесет лева/. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.6.2019
Административно дело № 5294/2019
С определение № 9253 от 18.06.2019 г. по адм. дело № 5294/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 498/03.04.2019 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. дело №372/2019 г. на същия съд.Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.6.2019г.
631 Административно дело No 374/2019, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Ц.Д.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 28.11.2019г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Ц.Д.П., ЕГН **********,*** обезщетение в размер на 550,00лв. (петстотин и петдесет лв.) за претърпени неимуществени вреди за периода от 15.04.2015г. до 30.09.2015г. включително, както и обезщетение за забавено плащане в размер на законно установената лихва върху тази сума, считано от 02.04.2019г., до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на Ц.Д.П., ЕГН **********,*** да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата – за разликата от 550,00лв. до пълния заявен размер от 30 000,00лв., за претърпени неимуществени вреди за периода от 15.04.2015г. до 11.01.2016г., както и обезщетение за забавено плащане в размер на законно установената лихва върху тази сума, считано от 02.04.2019г., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Ц.Д.П., ЕГН **********,***, сумата от 10,00лв.(десет лв.) извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
632 Административно дело No 375/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Т.В.Ц. ПОЛИЦАЙ ВИТАНОВ СЕКТОР ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОТДЕЛ ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ НА СДВР СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.6.2019г.
Отхвърля жалбата на Т.В.Ц. против Принудителна административна мярка – „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик“ по отношение на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № ВН6385АВ, наложена на 17.03.2019 г. от полицай В., сектор «Общинска полиция» при отдел «Охранителна полиция» на СДВР. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез настоящия съд пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
633 Административно дело No 377/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ,
ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.4.2019г.
Отменя определението, с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 24.04.2019 г. от 9,45 ч. Изпраща административно дело № 377 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. по подсъдност на Административен съд – София-град. Прекратява адм.д. № 377 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г., като съдебно производство, висящо пред Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
634 Административно дело No 378/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ,
ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.4.2019г.
Отменя определението, с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 24.04.2019 г. от 9,50 ч. Изпраща административно дело № 378 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. по подсъдност на Административен съд – София-град. Прекратява адм.д. № 378 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г., като съдебно производство, висящо пред Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
635 Административно наказателно дело (К) No 379/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЕТ Т.Й. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 20.02.2019г. АНД № 2132/2018г. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
636 Административно дело No 380/2019, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.Г.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.7.2019г.
Отменя Заповед № 298/26.02.2019 г. на кмета на община Велинград, с която е одобрен ПУП – за промяна предназначението на земеделски земи на имот 10450.150.82 от „полска култура“ – в „За хотел-апартаментен тип, спа центьр, търговия и услуги", при следните предвиждания: ПИ 10450.150.82 се присъединява към УПИ СХХIХ129 - за Хотел - апартаментен тип, СПА център, търговия и услуги“ /ПИ 10450.150.129/. Образува се един нов урегулиран поземлен имот УПИ СХХIХ203 - за Хотел – апартаментен тип, СПА център, търговия и услуги“ с площ от 6291.00 кв.м. Достъпът до него се осъществява чрез съществуващи горски пътища от КК на гр. Велинград (ПИ 10450.217.19 и 10450.217.51), които се свързват с уличната мрежа на гр. Велинград или през ПИ 10450.150.202. съгласно одобрено право на преминаване за УПИ СХХIХ129 - собственост на сыция възложител. Предвидено е „свободно" застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти. Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояване. Всички параметри на застрояването са дадени в матрица и таблица в графичния материал. Параметри на застрояване са - плътност 60%, Кинт-1.2, минимална озел. площ 40% ,етажност-до 3 етажа, височина на стреха – 10 м. Осъжда община Велинград да заплати на Е.Г.Т. разноски по делото в размер на 1 180 лв. /хиляда сто и осемдесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
637 Административно наказателно дело (К) No 381/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ц.С.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.6.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 23/01.03.2019 г., постановено по НАХД № 315 по описа за 2018 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
638 Административно дело No 383/2019, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) О.О.З. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 24.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на О.О.З. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, в която са изложени общи оплаквания за условията в Затвора София. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 383/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.5.2019г.
639 Административно дело No 384/2019, I състав Закон за достъп до обществена информация Е.К.З. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.9.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.К.З. с ЕГН ********** *** Мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация от страна на кмета на Община Белово, във връзка с подадено Заявление за достъп до обществена информация от 18.02.2019г ИЗПРАЩА преписка на административния орган за ново произнасяне в сроковете и по реда на Закона за достъп до обществената информация с решение за предоставяне или отказ на исканата обществена информация, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Белово да заплати на Е.З. направените по делото разноски в размер на 10 лв. ( десет лева). Препис от решението, на основание чл. 138 от АПК, да се изпрати на страните. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховен административен съд.
640 Административно наказателно дело (К) No 386/2019, X състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК СЕКТОР В РУ-ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК,
А.А.Й.
Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.6.2019г.
Възобновява административнонаказателно производство по влязло в сила наказателно постановление № 002532/05.11.2018 г., издадено от началник Сектор в РУ – Пазарджик при ОД на МВР – Пазарджик против А.А.Й.. Отменя наказателно постановление № 002532/05.11.2018 г., издадено от началник Сектор в РУ – Пазарджик при ОД на МВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 64, ал. 4, във връзка с ал. 2 и ал. 1 от ЗМВР на основание чл. 257, ал. 1 от същия закон на А.А.Й. е наложена глоба в размер на 500 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.6.2019г.
641 Административно дело No 387/2019, II състав ДОПК ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ПЕЩЕРА ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Пътно Поддържане Пещера“, ЕООД ЕИК 112624994, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Синитевска“, № 27 срещу Решение № 88 от 12.03.2019г. на Директора на Териториална дирекция на НАП, Пловдив с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № 13/РД-10-1 от 15.02.2019г., издадено от Ц.М., на длъжност старши публичен изпълнител при Териториална Дирекция на НАП, Пловдив, офис Пазарджик., съответно с което е наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, с титуляр „Пътно Поддържане Пещера“, ЕООД ЕИК 112624994, намиращи се в „Обединена българска банка“ АД ; „Общинска Банка“ и „Банка ДСК“, за сумата от 135249,15лв. главница за данък върху добавената стойност и 11772,93лв., лихви за просрочие. ОСЪЖДА „Пътно Поддържане Пещера“, ЕООД ЕИК 112624994, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Синитевска“, № 27, да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив, сумата в размер на 300 лв. /триста лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 21.6.2019г.
642 Административно наказателно дело (К) No 388/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК М.А.Ш. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик – Цонка Ганчева Проданова против решение № 55/28.01.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 1632/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х. дело № 388/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
643 Административно наказателно дело (К) No 389/2019, X състав ЗАНН: НАП КАПАДОКИЯ ФРУКТ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.6.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 123 от 01.03.2019г., постановено по а.н.дело №1875 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018г., вместо което ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 310298-F314533 от 04.01.2018г. на Директора на Териториална данъчна дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, с което на „Кападокия Фрукт“ ООД, ЕИК 200627930, със седалище и адрес на управление с. Ветрен, ул. „23-та“, № 3А, за нарушение по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, на основание чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ е наложена имуществена санкция в размер на 4500,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : 1. 2. Особено мнение на съдия Георги Видев Не споделям мотивите на мнозинството за отмяна на първоинстанционното решение, с което е потвърдено наказателното постановление. Считам, че единственият довод, с който е прието, че наказателното постановление е незаконосъобразно – непосочването при описанието на нарушението в АУАН и в НП на обстоятелството дали дружеството е извършител или допустител на административното нарушение – е напълно неоснователен: И в двата административнонаказателни акта извършеното нарушение и по-конкретно осъщественото от нарушителя изпълнително деяние е описано точно, ясно и в пълно съответствие с посочената като нарушена разпоредба на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, както и напълно покрива административнонаказателният състав на чл. 5, ал. 1 от същия закон, предвиждащ вида и размера на санкциите за извършеното нарушение именно на чл. 3. Тези разпоредби предвиждат следното: Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са: 2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв. Чл. 5. (1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 3, се наказва с глоба в размер 25 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е юридическо лице. Описанието на нарушението е следното: „Кападокия Фрукт“ ООД не е приело чрез банков превод или чрез внасяне по платежна сметка плащане от Илхан Йълдъръм … на сумата от 9 000 лв., представляваща част от парична престация в размер на 250 000 евро … по Договор за паричен заем от 05.01.2016 г… Сумата в размер на 9 000 лв. е получена в брой на 11.08.2016 г. в офис на „Кападокия Фрукт“ ООД, находящ се в с. Лозен, община Септември, за което е издаден приходен касов ордер …. който е намерил отражение … в счетоводството на дружеството.“ Следователно, посоченото в АУАН и НП изпълнително деяние се изразява в неизпълнение на задължението на дружеството „Кападокия Фрукт“ ООД да приеме чрез банков превод или чрез внасяне по платежна сметка на сума, представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв., които начини (банков превод или платежна сметка) са единствените разрешени за такъв вид плащане от императивната норма на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОПБ. Вместо да изпълни това си законово задължение дружеството е „получило“ (който е използваният в НП и АУАН термин, който в случая е синоним на „приело“ или „допуснало“ получаването на сумата в брой в офиса си, като е издало приходен касов ордер и е отразило плащането в счетоводството си. Заплащането на една парична сума от едно лице на друго е свързано със съвпадащите волеизявления на две лица – вносител на плащането и получател на същото. В случай, че вносителят внесе сумата по сметка на получателя, вторият би могъл да върне сумата в случай, че не желае да я приеме. При плащане в брой получателят следва да откаже да приеме парите в брой, в случай че не желае плащането или ако парите все пак са му предадени би могъл (както и в първия случай) да ги върне. В тази връзка санкционната разпоредба на чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ предвижда санкция, както за този който „извърши“, така и за този който „допусне“ съответното плащане не по законоустановения ред (чрез банков превод или чрез внасяне по платежна сметка), а по другия възможен начин – в брой. Очевидно под извършител на нарушението законът има предвид лицето, което внася, предава сумата, в случая физическото лице Илхан Йълдъръм. Законът предвижда като субект допускащ въпросното нарушение лицето, което приема, дава съгласието си за плащането, т.е. получателя по същото, в случая „Кападокия Фрукт“ ООД. Умишлено законодателят е използвал термина „допуска“, който е по-широк от „приема“, „получава“, за да бъде дадена възможността на получателя да върне сумата, в случай че прецени, че тя му е предадена по незаконосъобразен начин. Считам, че е незаконосъобразно буквалното тълкуване, че след като в АУАН и НП не е посочена използваната в санкционната разпоредба дума „допусне“ то това следва да доведе до отмяна на постановлението. Използваните правни термини в едно наказателно постановление, както и в какъвто и да е юридически акт следва да се тълкуват в тяхната съвкупност и в общия им смисъл, както и като се търси духът на закона, а не изолирано и буквално. Следва да се има предвид също, че неправилно мнозинството свързва използваният в чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ термин „допусне“ с разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от ЗАНН, предвиждаща отговорност на работници, служители и ръководители на предприятието, „които са наредили или допуснали да бъдат извършени нарушения“. Тази отговорност е предвидена в общия закон ЗАНН и може да бъде реализирана само и единствено в случаите, при които съответният специален административнонаказателен състав изрично предвижда санкциониране на работници, служители и ръководители. Специалната санкционна разпоредба на чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ ясно предвижда санкциониране както на извършващия, така и на допускащия плащането, като в случай, че тези лица са физически им се налага глоба, а в случай, че са юридически – имуществена санкция. В случая правилно е наложена имуществена санкция на юридическото лице „Кападокия Фрукт“ ООД, като законът не предвижда санкциониране на счетоводителите, ръководителите или други служители допуснали или наредили да бъде извършено нарушението. Затова и тъй като намирам, че по делото е безспорно установено извършеното от нарушителя на вмененото му административно нарушение, както и че в административнонаказателното производство не са допуснати нарушения, считам, че следваше да бъде оставено в сила първоинстанционното решение, с което е потвърдено наказателното постановление. Съдия Георги Видев:
644 Административно наказателно дело (К) No 390/2019, XI състав ЗАНН: НАП КАПАДОКИЯ ФРУКТ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.6.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 122/01.03.2019 г., постановено по АНД № 1870, по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 310280-F 314500 от 04.01.2018 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на „Кападокия Фрукт“ ООД, ЕИК 200627930, със седалище и адрес на управление с. Ветрен дол, обл. Пазарджишка, представлявано от Мустафа Йълдъръм, на основание чл. 5 ал. 1 от Закон за ограничаване на плащанията в брой и за нарушение на чл. 3, ал. 1, т. 2 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 4500 (четири хиляди и петстотин) лева. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
645 Административно наказателно дело (К) No 391/2019, XI състав ЗАНН: НАП КАПАДОКИЯ ФРУКТ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.6.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 121/01.03.2019 г., постановено по АНД № 1877, по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 310321-F 315663 от 04.01.2018 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на „Кападокия Фрукт“ ООД, ЕИК 200627930, със седалище и адрес на управление с. Ветрен дол, обл. Пазарджишка, представлявано от Мустафа Иълдъръм, на основание чл. 5 ал. 1 от Закон за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ) и за нарушение на чл. 3, ал. 1, т. 2 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 4500 (четири хиляди и петстотин) лева. Решението е окончателно.
646 Административно наказателно дело (К) No 392/2019, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” ЕТ Н.-С.П. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.6.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 24 от 11.03.2019г., постановено по а.н.дело №1 по описа на Районен съд Панагюрище за 2019 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 940 от 06.12.2018г. на Зам. Началник Митница Пловдив, с което на основание чл.126, т. 2, от Закона за акцизите и данъчните складове, във връзка с чл. 3, ал. 1 от ЗАНН, на едноличен търговец „Надежда – С. П.“, ЕИК 822054880, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев“, № 28, представляван от С. Н. П., ЕГН ********** е наложена „имуществена санкция“ в размер на 2000,00 лева, на основание чл.124,ал.1 от ЗАДС е постановено отнемане на стоките, предмет на нарушението в полза на Държавата – 33,000 литра етилов алкохол, а на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.126 от ЗАДС, едноличния търговец е лишен от право да упражнява търговска дейност за срок от един месец в търговски обект –магазин за хранителни стоки, намиращ се в град Панагюрище, ул.“Петко Мачев“, №28. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
647 Административно дело No 393/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.7.2019г.
ОТМЕНЯ чл. 50, ал. 3 в частта „упълномощено от него лице“ и чл. 51, ал. 2, т. 2 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Септември. ОСЪЖДА Общински съвет – Септември да заплати на Окръжна прокуратура - Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му на страните, че е изготвено, с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 5.8.2019г.
648 Административно дело No 394/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.К.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.6.2019г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Н.К.Ш. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 1465/2018 г. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 17-1006-005406/09.02.2018 г., издадено от Началник Група при ОД на МВР Пазарджик, Сектор Пътна полиция, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 10.04.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Н.К.Ш. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.7.2019г.
649 Административно дело No 395/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.С.Ч.,
Р.В.А.,
Я.А.А.,
Т.А.М.,
Р.В.М.,
Я.А.Я.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 14.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на А.С.Ч., ЕГН **********,*** ; Р. В. А., ЕГН **********, Я.А.А., ЕГН **********,*** ; Т.А.М., ЕГН **********,*** ; Р.В.М., ЕГН **********,*** ; Я.А.Я., ЕГН **********,***, срещу Разрешение за строеж № 11 от 07.02.2019г., на Главния архитект на Община Пещера за строеж „Игрална зала за хазартни игри – преустройство на съществуващ търговски обект с идентификатор 56277.501.375.1.6 по кадастралната карта и кадастрълните регистри на гр. Пещера“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 395 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.7.2019
Административно дело № 7718/2019
ОСТАВЯ В СИЛА определение №651 от 14.05.2019г. по адм.д.№395/2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.7.2019г.
650 Административно дело No 396/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.С.Д. НАЧАЛНИК КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 31.5.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 19-1006-000058 от 04.02.2019г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо „ЕКО ХИДРО-90“ ООД, ЕИК 112580619, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Асен Златарев“, № 12, на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП е наложена принудителна мярка - прекратяване на регистрацията на ППС, товарен автомобил „Мерцедес ГЛК 320 ЦДИ 4 Матик“ с рег. № РА4422КК, за срок от шест месеца, като са иззети два броя регистрационни табели № РА 4422 ВН и Свидетелство за регистрация, част ІІ, с № 005296427. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на „ЕКО ХИДРО-90“ ООД, ЕИК 112580619, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Асен Златарев“, № 12, сумата от 1050,00лв.( хиляда и петдесет лв.), представляваща извършени от дружеството разноски по производството Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 31.5.2019г.
651 Административно дело No 398/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност М.Д.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.10.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001618001402-091-001/12.11.2018г., потвърден с Решение № 121/26.02.2019г. на Директора на дирекция ОДОП – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя в качеството му на управител на “ММ Ойл 2013”ЕООД на основание чл.19 от ДОПК е установена отговорност за задължението на „ММ Ойл 2013”ЕООД/“М ДЖИ ОЙЛ“ЕООД за отговорност за да¬нък по чл. 42/48 от ЗДДФЛ за период 01.04.2013г. до 30.09.2013г. в размер на 1087, 89 лева и лихва от 581, 45 лева и за отговорност за задължения по ЗДДС в размер на 460 653, 17 лева, ведно с приле¬жащите на тази сума лихви за забава в размер на 236462, 26 лева. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите - Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” гр.Пловдив, да заплати на М.Д.М., с ЕГН **********, сумата от 9900(девет хиляди и деветстотин) лв. разноски за адвокатска защита. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
652 Административно дело No 399/2019, IV състав ДОПК ПАРК ТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.6.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 52/11.02.2019 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С 190013-023-0000109/16.01.2019 г. издадено от публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Пазарджик. ОСЪЖДА ТД на НАП гр. Пловдив, да заплати на „Парк Трейд“ ЕООД, ЕИК 204780254, с адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Г. С. Раковски“ № 1, ет. 10, ап. 60, чрез управителя Тони Димитров Баждаров, направените по делото разноски в размер на 2050 (две хиляди и петдесет) лева. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
В законна сила на 28.7.2019г.
653 Административно наказателно дело (К) No 400/2019, X състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Х.Т.Д. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 31.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 112/26.02.2019 г. на Пазарджишкия районен съд по НАХД № 1939/2018 г., с което е отменено наказателно постановление № 838/02.11.2018 г. на Зам. кмета на Община Пазарджик Решението е окончателно.
654 Административно наказателно дело (К) No 401/2019, X състав ЗАНН: НАП Г.Н.Д. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.6.2019г.
Отменя Решение № 115 от 26.02.2019 г., постановено по нахд № 2155/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е изменено наказателно постановление № 346486-F371515 от 10.07.2018 г. на началник на отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в Централно управление на НАП, като вместо това постановява: Отменя Наказателно постановление № 346486-F371515 от 10.07.2018 г. на началник на отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в Централно управление на НАП, с което за нарушение на чл. 16, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството, на основание чл. 77, ал. 1 от същия закон на Г.Н.Д. е наложена глоба в размер на 300 лева. Решението е окончателно.
655 Административно наказателно дело (К) No 402/2019, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ Г.С.И. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.6.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 95/20.02.2019 г., постановено по НАХД № 211 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 909 от 18.11.2016 г. на началника на Митница Пловдив, с което е наложено административно наказание глоба в размер на 12 255,32 лева, на основание чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) на Г.С.И. *** и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на акцизната стока, предмет на нарушението общо 960 литра етилов алкохол, подробно описан и предаден за съхранение в склада на Митница Пловдив със Складова разписка № 0841000236/14.07.2016 г. Решението е окончателно.
656 Административно дело No 405/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.И.Д. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 14.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Д.И.Д., ЕГН **********,***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0367-000170 от 04.06.2018г. на временно преназначен на длъжността Началник Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 405 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
В законна сила на 28.5.2019г.
657 Административно дело No 406/2019, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Г.И. МЛ.ИНСПЕКТОР ИВАН ИЛИЧОВ ПОЛИЦАЙ "ООР" ПРИ РУ-ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.5.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 406/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Велинград по подсъдност. Препис от определението да се изпрати на страните. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
658 Административно дело No 407/2019, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.Д.И. МЛ.ИНСПЕКТОР ИВАН ИЛИЧОВ ПОЛИЦАЙ "ООР" ПРИ РУ-ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 23.5.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 407/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Велинград по подсъдност. Препис от определението да се изпрати на страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
659 Административно наказателно дело (К) No 408/2019, XI състав ЗАНН: РДГ С.П.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 5.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 90/14.02.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 167/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно
660 Административно дело No 409/2019, II състав КСО М.М.Ц. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 31.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.Ц., ЕГН:**********,***, срещу Решение № 1012-12-28#1 от 22.03.2019г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което потвърдено Разпореждане № 4021-12-2 от 11.02.2019г. на Началник Отдел „Пенсии“, съответно с което е разпоредено от пенсията на Ц., считано от 01.03.2019г., да се удържа сума в размер на 94,52лв. месечно, както и дължимата лихва до окончателното погасяване на задължението. ОСЪЖДА М.М.Ц., ЕГН:**********,*** да заплати на Националния осигурителен институт, Териториално поделение Пазарджик, сумата от 100,00лв.(сто лева) юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2019
Административно дело № 8812/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение №364 от 31.05.2019 г. по адм.д.№409/2019 г. на Административен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.11.2019г.
661 Частно админист. наказателно дело (К) No 410/2019, XI състав Частни КАНД и КАД РОДОПИ ОЙЛ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 1.7.2019г.
ОТМЕНЯ Определение № 21/01.03.2019г., постановено по НАХД № 45/2019г. на Районен съд – Велинград. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на „Родопи ойл“ЕООД срещу НП № КГ-2100/19.01.2018г. на зам.-председателя на ДАМТН, съобразно дадените указания в мотивите на определението. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
662 Административно дело No 411/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.7.2019г.
ОТМЕНЯ чл. 38, ал. 1, т. 3 и чл. 40 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Брацигово. ОСЪЖДА Общински съвет – Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура - Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му на страните, че е изготвено, с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 5.8.2019г.
663 Административно дело No 412/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Г.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Г.А. ***, против Заповед № 433/11.03.2019 г. на кмета на община Пазарджик ОСЪЖДА А.Г.А. ***, да заплати в полза на Община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.
664 Административно дело No 413/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави Б.В.Л. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 3.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.В.Л.,***, против разпоредбите на чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 2 от Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производство по адм. дело № 413/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определение може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
665 Административно дело No 416/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 20.5.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 416/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА материалите по адм. дело № 416/2019 г. за прилагане и докладване по адм. дело № 1020/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
666 Частно административно дело (К) No 417/2019, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ С.В.Р. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 14.6.2019г.
Отменя Определение № 227 от 22.01.2019 г., постановено по гр.д. № 4491, по описа на Районен съд – Пазарджик за 2018 г., с което е оставена без разглеждане жалбата на С.В.Р. против Решение № 1Л008 от 02.03.2010 г., издадено от Общинска служба по земеделие – Пазарджик и е прекратено производството по делото. Връща делото на същия състав на Районен съд – Пазарджик за продължаване на процесуалните действия при спазване на дадените в мотивите на това определение задължителни указания. Определението е окончателно.
667 Административно дело No 418/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.И.Н. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ НА ДЛЪЖНОСТ МС ПРИ БМ ПО КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.Н., ЕГН **********,***, против Фиш Серия А № 0000014588/02.10.2018 г. издаден от Д.В.Г. на длъжност МС при БМПО към Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 418/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, в частта която се обжалва Фиш Серия А № 0000014588/02.10.2018 г. издаден от Д.В.Г. на длъжност МС при БМПО към Община Пазарджик. ОТМЕНЯ по жалбата на А.И.Н., ЕГН **********,***, принудителна административна мярка по реда на Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудително задържане на МПС без знанието на техните собственици или на упълномощените от тях водачи, наложена на 02.10.2018 г. от Д.В.Г. на длъжност МС при БМПО към Община Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на А.И.Н., ЕГН **********,*** направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 10 /десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 15.7.2019г.
668 Административно дело No 419/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.Р.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 27.5.2019г.
Прекратява производството по адм. дело № 419/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Изпраща делото по подсъдност на Административен съд - Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните - за сведение.
669 Административно наказателно дело (К) No 420/2019, XI състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Н.Й.З. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.6.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение от 08.03.2019 г., постановено по НАХД № 335, по описа за 2018 год. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
670 Административно наказателно дело (К) No 421/2019, X състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Н.Й.З. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №17 от 11.03.2019г., постановено по а.н.дело №336 по описа на Районен съд Пещера за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : 1. 2. Особено мнение на съдия Георги Видев Не споделям мотивите на мнозинството от съдебния състав за оставяне в сила на първоинстанционното решение, с което е отменено наказателното постановление. Противно на становището на мнозинството считам, че в административнонаказателното производство не са допуснати нарушения, а още по-малко – съществени такива, които да обосновават отмяната на постановлението. Не е било необходимо в НП, с оглед обосноваване размера на наложената санкция да се сочи конкретния договор, сключен в резултат на проведената обществена поръчка, както и неговата стойност. Това следва от чл. 57, ал. 1 от ЗАНН, който сочи минималното задължително съдържание на наказателното постановление. Във връзка с наказанието т. 7 от разпоредбата предвижда единствено посочване на неговия вид и размер. За разлика от т. 5 на същата разпоредба, според която наказващият орган е длъжен да опише нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават, т.е. да обоснове същото, липсва законово задължение за изрично обосноваване размера на наложената санкция. Аргумент в тази насока е и обстоятелството, че чл. 57, ал. 1 от ЗАНН дори не въвежда задължение за изричното изписване на административнонаказателния състав предвиждащ санкцията за извършеното нарушение. В случая по делото са представени двата сключени договора за обществена поръчка, като видно от стойността на същите е, че 2% от тази стойност далеч надхвърля сумата от 5 000 лв., която е предвидена като максимална санкция в чл. 253, ал. 1 от ЗОП. Следователно наложеният размер на глобата – 5 000 лв. е законосъобразен и справедлив. Незаконосъобразно е становището на районния съд, възприето и от мнозинството на касационния състав, че в случая са налице две нарушения, за които е следвало да се наложат отделни наказания. Извършеното и описано в НП нарушение е едно и се изразява в следното: одобрение от нарушителя, в качеството му на възложител на обществена поръчка на обявлението и документацията за участие на методика за оценка на офертите, в която са включени критерии за подбор по чл. 63, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП като показатели за оценка на офертите. Това описание на извършеното нарушение е в пълен синхрон с посочената като нарушена разпоредба на чл. 70, ал. 12 от ЗОП. Противно на становището на районния съд е налице яснота относно въпроса кой от двата посочени в чл. 63, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП критерия за подбор е използван като показател за оценка на офертите. Видно от изключително подробното и точно описание на нарушението в АУАН и НП е, че като такива показатели са използвани следните два критерия за подбор: „разполагане с необходимия брой технически лица“ и „разполагане с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството“. Следователно органите на административнонаказателното производство не са допуснали нарушения при установяване на нарушението и налагане на наказанието. Настоящият съдия не споделя и становището на районния съд, подкрепено от мнозинството на касационния състав за неосъществяване от обективна страна на деянието по чл. 70, ал. 12 от ЗОП. Напротив, от събраните по делото доказателства безспорно се установява, че Н.З., в качеството му на кмет и публичен възложител на обществена поръчка е нарушил забраната на чл. 70, ал. 12 от ЗОП, като е включил критерии за подбор, като показатели за оценка на офертите, т.е. предвидил е едни и същи критерии да служат и като основание за допускането до участие в процедурата и като основание за оценка и класиране на офертите. Тъй като по делото е установено извършването от нарушителя на вмененото му административно нарушение и наказателното постановление е издадено законосъобразно, то Административен съд – Пазарджик следваше да отмени първоинстанционното решение и вместо него – да потвърди наказателното постановление. Съдия Георги Видев:
671 Административно дело No 422/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.Д.М. НАЧАЛНИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.6.2019г.
Отхвърля жалбата на К.Д.М. против Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0310-000055/11.03.2019 г. на началника на РУП Панагюрище към ОД на МВР – Пазарджик, с която на К.М. е наложена мярката „прекратяване на регистрацията на ППС“ за срок от 6 месеца на МПС, по отношение на собствения му лек автомобил „БМВ 320Д“ с рег. № РА9343АХ. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.6.2019г.
672 Административно дело No 424/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 15.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, против разпоредбата на чл. 8, ал. 1, предложение 10 от Наредба за рекламна дейност на физически и юридически лица в Община Пещера(приета с Решение № 584 от 05.08.1999г. на Общински съвет гр. Пещера). ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 424 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба и протест в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 1.6.2019г.
673 Административно дело No 425/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕВРО-БИЛДИНГ 2016 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Евро-Билдинг 2016“ ЕООД с ЕИК 203884652, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Алеко Константинов“ № 11, представлявано от Г.И.И. против Заповед № ФК-171-0379759/25.03.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Евро-Билдинг 2016“ ЕООД с ЕИК 203884652, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Алеко Константинов“ № 11, представлявано от Г.И.И. да заплати в полза на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
674 Административно дело No 426/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.Р.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 18.4.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на Д.Р.Н. против мълчалив отказ на Кмета на Община Пазарджик за извършване на административна услуга. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 426/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Материалите по делото ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 419, по описа за 2019 г. на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 1.5.2019г.
675 Административно дело No 427/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.6.2019г.
Отменя чл. 29, ал. 2, т. 2, т. 3 и т. 11 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Стрелча, приета с Решение № 402/29.04.2010 г. на Общински съвет – Стрелча, взето с Протокол № 37. Осъжда Общински съвет – Стрелча да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 16.7.2019г.
676 Административно дело No 428/2019, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Ю.С. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 27.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.Ю.С. против Заповед № Л-1507/20.03.2019г. на директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 428 по описа за 2019 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл. 160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 11.6.2019г.
677 Административно дело No 429/2019, III състав Закон за достъп до обществена информация Б.В.Л. ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТЕИЕ ЧИСТОТА ГР.ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.В.Л. *** против решение № 5/02.04.2019 г. на Директора на Общинско предприятие „Чистота“ гр. Панагюрище, по заявление № 87/06.03.2019 г. за достъп до обществена информация. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 1.8.2019г.
678 Административно дело No 431/2019, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.10.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Пазарджик, Решение № РД-02-36-420/28.03.2019г. на заместник-министъра на Регионалното развитие и благоустройство и ръководител на УО на ОПРР, с което й е определена финансова корекция в размер на 10 % от стойността на допустимите разходи, която е изчислена в размер на 193 495, 07 лева с ДДС. Осъжда Министерството на регионалното развитие и благоустройство да заплати на община Пазарджик съдебно-деловодни разноски в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/ за адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
679 Административно дело No 432/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ДОВЕРИЕ-ГППМП ООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.8.2019г.
ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на „Доверие ГППМП“ ООД, ЕИК 112604109, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Батак“, № 6, да бъде осъдена Национална здравноосигурителна каса, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. „Кричим“, № 1, да заплати на дружеството сумата от 150,00лв. имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.х.д. № 233 по описа на Районен съд Пазарджик за 2014 г., в производството по което с Решение от 31.03.2014г. е отменено Наказателно постановление № 439 от 28.11.2013г. на Директора на Регионална здравноосигурителна каса Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на исковата сума в размер на законната лихва за периода от 18.04.2014г.(влизане в сила на съдебното решение), до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „Доверие ГППМП“ ООД, ЕИК 112604109, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Батак“, № 6, да заплати на Национална здравноосигурителна каса, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. „Кричим“, № 1 сумата от 250,00лв.(двеста и петдесет лева), представляващи извършени разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
680 Административно дело No 433/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.7.2019г.
Отхвърля искова молба на „Винарска къща Виноградец“АД, с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление: с. Виноградец, област Пазарджик, представлявано от своя управител Гергана Манджукова, чрез адвокат В., срещу Агенция Митници, представлявана от своя директор, с цена на иск от 1270 лева за имуществени вреди на основание чл. 203 и следващите от АПК, във връзка с чл. 1, т. 1 от ЗОДОВ, във връзка с отменено като НП № 319/01.08.2018 г. на началник на Митница Пловдив с решение по НАХД № 1458/2018 г. по описа на Районен съд-Пазарджик, оставено в сила с решение по КАНД № 6/2019г. на Административен съд Пазарджик Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 19.8.2019г.
681 Административно наказателно дело (К) No 434/2019, XI състав ЗАНН: Общини Я.В.В. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.6.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 30 от 29.03.2019г., постановено по АНХД № 33/2019г. на Районен съд Панагюрище, вместо което постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 363/31.12.2018г. на кмета на община Панагюрище, с което на Я.В.В., ЕГН **********, е наложена глоба от 200 лева на основание чл. 6, ал.2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище, област Пазарджик. Решението е окончателно.
682 Административно дело No 435/2019, II състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица Г.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.6.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001318003473-091-001 от 27.12.2018г., издаден от И. К.К., на длъжност началник на Сектор „Ревизии“ в Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, като орган възложил ревизията и Т.А.Т.на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 153 от 15.03.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който за Г.Н.Д. са определени задължения към бюджета за данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за отчетен период 01.01.2012г. до 31.12.2012г. в размер на 3181,04лв., като са начислени съответни лихва за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 1828,44 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
683 Административно дело No 436/2019, V състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица М.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.6.2019г.
Отменя Ревизионен акт № Р-16001318003474-091-001/27.12.2018 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, с който на М.Г.Д. против е начислен данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ за 2012 г. 2 497,54 лв. ведно с прилежаща лихва 1 435,57, т.е. общо задължение в размер на 3 933,11 лв. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
684 Административно дело No 437/2019, III състав Закон за държавния служител Й.М.П. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.М.П. с ЕГН ********** *** против Заповед № ЧР-34/15.03.2019 г. на Директора на Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, за прекратяване на служебно правоотношение. ОСЪЖДА Й.М.П. с ЕГН ********** *** да заплати на Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 лева /сто/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 13.11.2019г.
685 Административно дело No 438/2019, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР. ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 25.7.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Областен управител на област с административен център Пазарджик, подадена против Решение № 598, прието на заседание на Общински съвет – Пещера, проведено на 28.02.2019 г., Протокол № 48 и Решение № 601, с което е потвърдено предходното решение, прието на заседание на Общински съвет – Пещера, проведено на 28.03.2019 г., Протокол № 49. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 438/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 13.8.2019г.
686 Административно наказателно дело (К) No 439/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАПАДОКИЯ ФРУКТ ООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 106/25.02.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 1876/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
687 Административно наказателно дело (К) No 440/2019, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАПАДОКИЯ ФРУКТ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 107 от 25.02.2019г., постановено по а.н.дело №1847 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : 1. 2. Особено мнение на съдия Георги Видев Не споделям мотивите на мнозинството за оставяне в сила на първоинстанционното решение, с което е отменено наказателното постановление. Считам, че единственият довод, с който е прието, че наказателното постановление е незаконосъобразно – непосочването при описанието на нарушението в АУАН и в НП на обстоятелството дали дружеството е извършител или допустител на административното нарушение – е напълно неоснователен: И в двата административнонаказателни акта извършеното нарушение и по-конкретно осъщественото от нарушителя изпълнително деяние е описано точно, ясно и в пълно съответствие с посочената като нарушена разпоредба на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, както и напълно покрива административнонаказателният състав на чл. 5, ал. 1 от същия закон, предвиждащ вида и размера на санкциите за извършеното нарушение именно на чл. 3. Тези разпоредби предвиждат следното: Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са: 2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв. Чл. 5. (1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 3, се наказва с глоба в размер 25 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е юридическо лице. Описанието на нарушението е следното: „Кападокия Фрукт“ ООД не е приело чрез банков превод или чрез внасяне по платежна сметка плащане от Илхан Йълдъръм … на сумата от 9 000 лв., представляваща част от парична престация в размер на 250 000 евро … по Договор за паричен заем от 05.01.2016 г… Сумата в размер на 9 000 лв. е получена в брой на 11.08.2016 г. в офис на „Кападокия Фрукт“ ООД, находящ се в с. Лозен, община Септември, за което е издаден приходен касов ордер …. който е намерил отражение … в счетоводството на дружеството.“ Следователно, посоченото в АУАН и НП изпълнително деяние се изразява в неизпълнение на задължението на дружеството „Кападокия Фрукт“ ООД да приеме чрез банков превод или чрез внасяне по платежна сметка на сума, представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв., които начини (банков превод или платежна сметка) са единствените разрешени за такъв вид плащане от императивната норма на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОПБ. Вместо да изпълни това си законово задължение дружеството е „получило“ (който е използваният в НП и АУАН термин, който в случая е синоним на „приело“ или „допуснало“ получаването на сумата в брой в офиса си, като е издало приходен касов ордер и е отразило плащането в счетоводството си. Заплащането на една парична сума от едно лице на друго е свързано със съвпадащите волеизявления на две лица – вносител на плащането и получател на същото. В случай, че вносителят внесе сумата по сметка на получателя, вторият би могъл да върне сумата в случай, че не желае да я приеме. При плащане в брой получателят следва да откаже да приеме парите в брой, в случай че не желае плащането или ако парите все пак са му предадени би могъл (както и в първия случай) да ги върне. В тази връзка санкционната разпоредба на чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ предвижда санкция, както за този който „извърши“, така и за този който „допусне“ съответното плащане не по законоустановения ред (чрез банков превод или чрез внасяне по платежна сметка), а по другия възможен начин – в брой. Очевидно под извършител на нарушението законът има предвид лицето, което внася, предава сумата, в случая физическото лице Илхан Йълдъръм. Законът предвижда като субект допускащ въпросното нарушение лицето, което приема, дава съгласието си за плащането, т.е. получателя по същото, в случая „Кападокия Фрукт“ ООД. Умишлено законодателят е използвал термина „допуска“, който е по-широк от „приема“, „получава“, за да бъде дадена възможността на получателя да върне сумата, в случай че прецени, че тя му е предадена по незаконосъобразен начин. Считам, че е незаконосъобразно буквалното тълкуване, че след като в АУАН и НП не е посочена използваната в санкционната разпоредба дума „допусне“ то това следва да доведе до отмяна на постановлението. Използваните правни термини в едно наказателно постановление, както и в какъвто и да е юридически акт следва да се тълкуват в тяхната съвкупност и в общия им смисъл, както и като се търси духът на закона, а не изолирано и буквално. Следва да се има предвид също, че неправилно мнозинството свързва използваният в чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ термин „допусне“ с разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от ЗАНН, предвиждаща отговорност на работници, служители и ръководители на предприятието, „които са наредили или допуснали да бъдат извършени нарушения“. Тази отговорност е предвидена в общия закон ЗАНН и може да бъде реализирана само и единствено в случаите, при които съответният специален административнонаказателен състав изрично предвижда санкциониране на работници, служители и ръководители. Специалната санкционна разпоредба на чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ ясно предвижда санкциониране както на извършващия, така и на допускащия плащането, като в случай, че тези лица са физически им се налага глоба, а в случай, че са юридически – имуществена санкция. В случая правилно е наложена имуществена санкция на юридическото лице „Кападокия Фрукт“ ООД, като законът не предвижда санкциониране на счетоводителите, ръководителите или други служители допуснали или наредили да бъде извършено нарушението. Затова и тъй като намирам, че по делото е безспорно установено извършеното от нарушителя на вмененото му административно нарушение, както и че в административнонаказателното производство не са допуснати нарушения, считам, че първоинстанционното решение следваше да бъде отменено и вместо това да бъде потвърдено наказателното постановление. Съдия Георги Видев:
688 Административно наказателно дело (К) No 441/2019, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАПАДОКИЯ ФРУКТ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 102 от 22.02.2019г., постановено по а.н.дело № 1866 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Особено мнение на съдия Георги Видев Не споделям мотивите на мнозинството за оставяне в сила на първоинстанционното решение, с което е отменено наказателното постановление. Считам, че единственият довод, с който е прието, че наказателното постановление е незаконосъобразно – непосочването при описанието на нарушението в АУАН и в НП на обстоятелството дали дружеството е извършител или допустител на административното нарушение – е напълно неоснователен: И в двата административнонаказателни акта извършеното нарушение и по-конкретно осъщественото от нарушителя изпълнително деяние е описано точно, ясно и в пълно съответствие с посочената като нарушена разпоредба на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, както и напълно покрива административнонаказателният състав на чл. 5, ал. 1 от същия закон, предвиждащ вида и размера на санкциите за извършеното нарушение именно на чл. 3. Тези разпоредби предвиждат следното: Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са: 2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв. Чл. 5. (1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 3, се наказва с глоба в размер 25 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е юридическо лице. Описанието на нарушението е следното: „Кападокия Фрукт“ ООД не е приело чрез банков превод или чрез внасяне по платежна сметка плащане от Илхан Йълдъръм … на сумата от 7 000 лв., представляваща част от парична престация в размер на 250 000 евро … по Договор за паричен заем от 05.01.2016 г… Сумата в размер на 7 000 лв. е получена в брой на 14.07.2016 г. в офис на „Кападокия Фрукт“ ООД, находящ се в с. Лозен, община Септември, за което е издаден приходен касов ордер …. който е намерил отражение … в счетоводството на дружеството.“ Следователно, посоченото в АУАН и НП изпълнително деяние се изразява в неизпълнение на задължението на дружеството „Кападокия Фрукт“ ООД да приеме чрез банков превод или чрез внасяне по платежна сметка на сума, представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв., които начини (банков превод или платежна сметка) са единствените разрешени за такъв вид плащане от императивната норма на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОПБ. Вместо да изпълни това си законово задължение дружеството е „получило“ (който е използваният в НП и АУАН термин, който в случая е синоним на „приело“ или „допуснало“ получаването на сумата в брой в офиса си, като е издало приходен касов ордер и е отразило плащането в счетоводството си. Заплащането на една парична сума от едно лице на друго е свързано със съвпадащите волеизявления на две лица – вносител на плащането и получател на същото. В случай, че вносителят внесе сумата по сметка на получателя, вторият би могъл да върне сумата в случай, че не желае да я приеме. При плащане в брой получателят следва да откаже да приеме парите в брой, в случай че не желае плащането или ако парите все пак са му предадени би могъл (както и в първия случай) да ги върне. В тази връзка санкционната разпоредба на чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ предвижда санкция, както за този който „извърши“, така и за този който „допусне“ съответното плащане не по законоустановения ред (чрез банков превод или чрез внасяне по платежна сметка), а по другия възможен начин – в брой. Очевидно под извършител на нарушението законът има предвид лицето, което внася, предава сумата, в случая физическото лице Илхан Йълдъръм. Законът предвижда като субект допускащ въпросното нарушение лицето, което приема, дава съгласието си за плащането, т.е. получателя по същото, в случая „Кападокия Фрукт“ ООД. Умишлено законодателят е използвал термина „допуска“, който е по-широк от „приема“, „получава“, за да бъде дадена възможността на получателя да върне сумата, в случай че прецени, че тя му е предадена по незаконосъобразен начин. Считам, че е незаконосъобразно буквалното тълкуване, че след като в АУАН и НП не е посочена използваната в санкционната разпоредба дума „допусне“ то това следва да доведе до отмяна на постановлението. Използваните правни термини в едно наказателно постановление, както и в какъвто и да е юридически акт следва да се тълкуват в тяхната съвкупност и в общия им смисъл, както и като се търси духът на закона, а не изолирано и буквално. Следва да се има предвид също, че неправилно мнозинството свързва използваният в чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ термин „допусне“ с разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от ЗАНН, предвиждаща отговорност на работници, служители и ръководители на предприятието, „които са наредили или допуснали да бъдат извършени нарушения“. Тази отговорност е предвидена в общия закон ЗАНН и може да бъде реализирана само и единствено в случаите, при които съответният специален административнонаказателен състав изрично предвижда санкциониране на работници, служители и ръководители. Специалната санкционна разпоредба на чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ ясно предвижда санкциониране както на извършващия, така и на допускащия плащането, като в случай, че тези лица са физически им се налага глоба, а в случай, че са юридически – имуществена санкция. В случая правилно е наложена имуществена санкция на юридическото лице „Кападокия Фрукт“ ООД, като законът не предвижда санкциониране на счетоводителите, ръководителите или други служители допуснали или наредили да бъде извършено нарушението. Затова и тъй като намирам, че по делото е безспорно установено извършеното от нарушителя на вмененото му административно нарушение, както и че в административнонаказателното производство не са допуснати нарушения, считам, че първоинстанционното решение следваше да бъде отменено и вместо това да бъде потвърдено наказателното постановление.
689 Административно наказателно дело (К) No 442/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАПАДОКИЯ ФРУКТ ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 105/22.02.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 1872/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
690 Административно наказателно дело (К) No 443/2019, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАПАДОКИЯ ФРУКТ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 104 от 22.02.2019г., постановено по а.н.дело № 1864 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : 1. 2. Особено мнение на съдия Георги Видев Не споделям мотивите на мнозинството за оставяне в сила на първоинстанционното решение, с което е отменено наказателното постановление. Считам, че единственият довод, с който е прието, че наказателното постановление е незаконосъобразно – непосочването при описанието на нарушението в АУАН и в НП на обстоятелството дали дружеството е извършител или допустител на административното нарушение – е напълно неоснователен: И в двата административнонаказателни акта извършеното нарушение и по-конкретно осъщественото от нарушителя изпълнително деяние е описано точно, ясно и в пълно съответствие с посочената като нарушена разпоредба на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, както и напълно покрива административнонаказателният състав на чл. 5, ал. 1 от същия закон, предвиждащ вида и размера на санкциите за извършеното нарушение именно на чл. 3. Тези разпоредби предвиждат следното: Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са: 2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв. Чл. 5. (1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 3, се наказва с глоба в размер 25 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е юридическо лице. Описанието на нарушението е следното: „Кападокия Фрукт“ ООД не е приело чрез банков превод или чрез внасяне по платежна сметка плащане от Илхан Йълдъръм … на сумата от 9 000 лв., представляваща част от парична престация в размер на 250 000 евро … по Договор за паричен заем от 05.01.2016 г… Сумата в размер на 9 000 лв. е получена в брой на 03.09.2016 г. в офис на „Кападокия Фрукт“ ООД, находящ се в с. Лозен, община Септември, за което е издаден приходен касов ордер …. който е намерил отражение … в счетоводството на дружеството.“ Следователно, посоченото в АУАН и НП изпълнително деяние се изразява в неизпълнение на задължението на дружеството „Кападокия Фрукт“ ООД да приеме чрез банков превод или чрез внасяне по платежна сметка на сума, представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв., които начини (банков превод или платежна сметка) са единствените разрешени за такъв вид плащане от императивната норма на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОПБ. Вместо да изпълни това си законово задължение дружеството е „получило“ (който е използваният в НП и АУАН термин, който в случая е синоним на „приело“ или „допуснало“ получаването на сумата в брой в офиса си, като е издало приходен касов ордер и е отразило плащането в счетоводството си. Заплащането на една парична сума от едно лице на друго е свързано със съвпадащите волеизявления на две лица – вносител на плащането и получател на същото. В случай, че вносителят внесе сумата по сметка на получателя, вторият би могъл да върне сумата в случай, че не желае да я приеме. При плащане в брой получателят следва да откаже да приеме парите в брой, в случай че не желае плащането или ако парите все пак са му предадени би могъл (както и в първия случай) да ги върне. В тази връзка санкционната разпоредба на чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ предвижда санкция, както за този който „извърши“, така и за този който „допусне“ съответното плащане не по законоустановения ред (чрез банков превод или чрез внасяне по платежна сметка), а по другия възможен начин – в брой. Очевидно под извършител на нарушението законът има предвид лицето, което внася, предава сумата, в случая физическото лице Илхан Йълдъръм. Законът предвижда като субект допускащ въпросното нарушение лицето, което приема, дава съгласието си за плащането, т.е. получателя по същото, в случая „Кападокия Фрукт“ ООД. Умишлено законодателят е използвал термина „допуска“, който е по-широк от „приема“, „получава“, за да бъде дадена възможността на получателя да върне сумата, в случай че прецени, че тя му е предадена по незаконосъобразен начин. Считам, че е незаконосъобразно буквалното тълкуване, че след като в АУАН и НП не е посочена използваната в санкционната разпоредба дума „допусне“ то това следва да доведе до отмяна на постановлението. Използваните правни термини в едно наказателно постановление, както и в какъвто и да е юридически акт следва да се тълкуват в тяхната съвкупност и в общия им смисъл, както и като се търси духът на закона, а не изолирано и буквално. Следва да се има предвид също, че неправилно мнозинството свързва използваният в чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ термин „допусне“ с разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от ЗАНН, предвиждаща отговорност на работници, служители и ръководители на предприятието, „които са наредили или допуснали да бъдат извършени нарушения“. Тази отговорност е предвидена в общия закон ЗАНН и може да бъде реализирана само и единствено в случаите, при които съответният специален административнонаказателен състав изрично предвижда санкциониране на работници, служители и ръководители. Специалната санкционна разпоредба на чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ ясно предвижда санкциониране както на извършващия, така и на допускащия плащането, като в случай, че тези лица са физически им се налага глоба, а в случай, че са юридически – имуществена санкция. В случая правилно е наложена имуществена санкция на юридическото лице „Кападокия Фрукт“ ООД, като законът не предвижда санкциониране на счетоводителите, ръководителите или други служители допуснали или наредили да бъде извършено нарушението. Затова и тъй като намирам, че по делото е безспорно установено извършеното от нарушителя на вмененото му административно нарушение, както и че в административнонаказателното производство не са допуснати нарушения, считам, че първоинстанционното решение следваше да бъде отменено и вместо това да бъде потвърдено наказателното постановление. Съдия Георги Видев:
691 Административно наказателно дело (К) No 444/2019, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАПАДОКИЯ ФРУКТ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 108 от 25.02.2019г., постановено по а.н.дело № 1880 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Особено мнение на съдия Георги Видев Не споделям мотивите на мнозинството за оставяне в сила на първоинстанционното решение, с което е отменено наказателното постановление. Считам, че единственият довод, с който е прието, че наказателното постановление е незаконосъобразно – непосочването при описанието на нарушението в АУАН и в НП на обстоятелството дали дружеството е извършител или допустител на административното нарушение – е напълно неоснователен: И в двата административнонаказателни акта извършеното нарушение и по-конкретно осъщественото от нарушителя изпълнително деяние е описано точно, ясно и в пълно съответствие с посочената като нарушена разпоредба на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, както и напълно покрива административнонаказателният състав на чл. 5, ал. 1 от същия закон, предвиждащ вида и размера на санкциите за извършеното нарушение именно на чл. 3. Тези разпоредби предвиждат следното: Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са: 2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв. Чл. 5. (1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 3, се наказва с глоба в размер 25 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е юридическо лице. Описанието на нарушението е следното: „Кападокия Фрукт“ ООД не е приело чрез банков превод или чрез внасяне по платежна сметка плащане от Илхан Йълдъръм … на сумата от 9 000 лв., представляваща част от парична престация в размер на 250 000 евро … по Договор за паричен заем от 05.01.2016 г… Сумата в размер на 9 000 лв. е получена в брой на 20.09.2016 г. в офис на „Кападокия Фрукт“ ООД, находящ се в с. Лозен, община Септември, за което е издаден приходен касов ордер …. който е намерил отражение … в счетоводството на дружеството.“ Следователно, посоченото в АУАН и НП изпълнително деяние се изразява в неизпълнение на задължението на дружеството „Кападокия Фрукт“ ООД да приеме чрез банков превод или чрез внасяне по платежна сметка на сума, представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв., които начини (банков превод или платежна сметка) са единствените разрешени за такъв вид плащане от императивната норма на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОПБ. Вместо да изпълни това си законово задължение дружеството е „получило“ (който е използваният в НП и АУАН термин, който в случая е синоним на „приело“ или „допуснало“ получаването на сумата в брой в офиса си, като е издало приходен касов ордер и е отразило плащането в счетоводството си. Заплащането на една парична сума от едно лице на друго е свързано със съвпадащите волеизявления на две лица – вносител на плащането и получател на същото. В случай, че вносителят внесе сумата по сметка на получателя, вторият би могъл да върне сумата в случай, че не желае да я приеме. При плащане в брой получателят следва да откаже да приеме парите в брой, в случай че не желае плащането или ако парите все пак са му предадени би могъл (както и в първия случай) да ги върне. В тази връзка санкционната разпоредба на чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ предвижда санкция, както за този който „извърши“, така и за този който „допусне“ съответното плащане не по законоустановения ред (чрез банков превод или чрез внасяне по платежна сметка), а по другия възможен начин – в брой. Очевидно под извършител на нарушението законът има предвид лицето, което внася, предава сумата, в случая физическото лице Илхан Йълдъръм. Законът предвижда като субект допускащ въпросното нарушение лицето, което приема, дава съгласието си за плащането, т.е. получателя по същото, в случая „Кападокия Фрукт“ ООД. Умишлено законодателят е използвал термина „допуска“, който е по-широк от „приема“, „получава“, за да бъде дадена възможността на получателя да върне сумата, в случай че прецени, че тя му е предадена по незаконосъобразен начин. Считам, че е незаконосъобразно буквалното тълкуване, че след като в АУАН и НП не е посочена използваната в санкционната разпоредба дума „допусне“ то това следва да доведе до отмяна на постановлението. Използваните правни термини в едно наказателно постановление, както и в какъвто и да е юридически акт следва да се тълкуват в тяхната съвкупност и в общия им смисъл, както и като се търси духът на закона, а не изолирано и буквално. Следва да се има предвид също, че неправилно мнозинството свързва използваният в чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ термин „допусне“ с разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от ЗАНН, предвиждаща отговорност на работници, служители и ръководители на предприятието, „които са наредили или допуснали да бъдат извършени нарушения“. Тази отговорност е предвидена в общия закон ЗАНН и може да бъде реализирана само и единствено в случаите, при които съответният специален административнонаказателен състав изрично предвижда санкциониране на работници, служители и ръководители. Специалната санкционна разпоредба на чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ ясно предвижда санкциониране както на извършващия, така и на допускащия плащането, като в случай, че тези лица са физически им се налага глоба, а в случай, че са юридически – имуществена санкция. В случая правилно е наложена имуществена санкция на юридическото лице „Кападокия Фрукт“ ООД, като законът не предвижда санкциониране на счетоводителите, ръководителите или други служители допуснали или наредили да бъде извършено нарушението. Затова и тъй като намирам, че по делото е безспорно установено извършеното от нарушителя на вмененото му административно нарушение, както и че в административнонаказателното производство не са допуснати нарушения, считам, че първоинстанционното решение следваше да бъде отменено и вместо това да бъде потвърдено наказателното постановление.
692 Административно дело No 445/2019, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.7.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДРЗ-3/01.04.2019г., издадена от За Началника на Затвора – Пазарджик гл. Инспектор Динко Динков, съгласно Заповед № 227/22.03.2019г. на началник на Затвора Пазарджик. Решението е окончателно на основание чл. 198, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 18.7.2019г.
693 Частно административно дело No 446/2019, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК БЛАГОВ И СИН ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 17.4.2019г.
ОТМЕНЯ Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-178-0345445 от 28.03.2019г. издадена от Ж.М., на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив към Главна Дирекция „Фискален контрол“ при Централно управление на Национална агенция за приходите, с която на основание чл. 186, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС е постановено запечатване на търговски обект – бърза закуска, намиращ се в гр. Велинград, бул. „Съединение“, № 181, стопанисван от „БЛАГОВ И СИН“ ЕООД, ЕИК 205032541 и забрана достъпа до него за срок от 14 дни. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, София да заплати на „БЛАГОВ И СИН“ ЕООД, ЕИК 205032541, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Драгиче” № 10, сумата от 350,00лв.(триста и петдесет лв.), представляваща извършени разноски по производството по заплатена държавна такса и възнаграждение за един адвокат. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.6.2019
Административно дело № 5913/2019
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 559/17.04.2019 г., постановено по адм. дело № 446/2019 г. по описа на Административен съд – гр. Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 13.6.2019г.
694 Административно наказателно дело (К) No 448/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.К.Т. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.7.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 134/08.03.2019г. по АНД № 1950/18. по описа на РС Пазарджик Решението е окончателно.
695 Административно наказателно дело (К) No 449/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Б.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 5.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 24/27.03.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 282/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
696 Административно наказателно дело (К) No 450/2019, XI състав ЗАНН: НАП Т.А.К.,
М.Я.К.
ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.6.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 22/25.03.2019 г., постановено по АНД № 1, по описа за 2019 г. на Районен съд – Пещера. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
697 Административно дело No 451/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕИМ 1 ЕООД МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 3.5.2019г.
Повдига спор за подсъдност по настоящото административно дело № 451 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. между Административен съд – Пазарджик и тричленен състав на Върховния административен съд. Изпраща делото на петчленен състав на Върховния административен съд за решаване на спора. Прекратява адм.д. № 451 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г., като съдебно производство, висящо пред Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
698 Административно дело No 453/2019, III състав КСО В.В.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 15.10.2019г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 16.09.2019 г. за даване ход по същество на адм. дело № 453/2019г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.В.Б. с ЕГН ********** *** против Решение № 1012-12-32#3/02.04.2019 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 453/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОСЪЖДА В.В.Б. с ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.10.2019г.
699 Административно дело No 454/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.А.Р. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 23.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.Р. против Заповед № 18-0367-000367/15.09.2018 г. на началник РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 454/2019 по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 11.6.2019г.
700 Административно наказателно дело (К) No 455/2019, X състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК МЕДАРА-87 ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 144 от 12.03.2019г., постановено по а.н.дело №240 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
701 Административно дело No 459/2019, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕКО-ХИДРО-90 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ БУРГАС Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.11.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № РД – 170/26.03.2019 г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас, за налагане на финансова корекция. ВРЪЩА преписката на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас да заплати на „Еко-Хидро-90“ ООД, с ЕИК 112580619, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров“ № 12, представлявано от Георги Стефанов Делчев, направените по делото разноски в общ размер на 511,50 лева (петстотин и единадесет лева и петдесет стотинки). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 12.12.2019г.
702 Административно дело No 461/2019, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р К. С. Ч.-Р., ЕИК 112520604, против Заповед № 13/РД-09-238 от 08.03.2019 г. за частично прекратяване на договор за показване на болнична помощ по клинични пътеки № 13/РД-29-411 от 30.05.2018 г. на директора на РЗОК – Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р К. С. Ч.-Р., ЕИК 112520604, да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик сума в размер на 100 (сто) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
703 Административно дело No 462/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.С.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 3.9.2019г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.Г., подадена чрез адв. С.Ч., против ЗППАМ № 17-1006-000631/04.09.2017 г. за прилагане на ПАМ по чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП, издадена от Началник Група в Сектор Пътна полиция към ОД на МВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 462/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна и в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщение на същото за неявилата се страна.
В законна сила на 25.9.2019г.
704 Административно дело No 463/2019, VI състав Закон за достъп до обществена информация В.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от В.С.С. против мълчалив отказ да му бъде предоставена обществена информация от директор на ОДМВР Пазарджик по негово заявление с вх. № 312000-4202/25.03.2019г. и ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 463/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ искането на В.С.С. за присъждане на съдебни разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.12.2019
Административно дело № 10237/2019
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 17394 от 18.12.2019 г. по адм. дело № 10237/ 2019 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 865 от 19 юни 2019 год., постановено по адм. дело № 463 от 2019 год., по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението е окончателно.
705 Административно дело No 464/2019, IV състав Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия И.Д.Т. КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Т. ***, подадена чрез адв. В.П., против Решение № 2-1549 от 29.01.2019 г. на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Комисията) в частта, относно обявяване на принадлежността на И.Д.Т. към органите по чл. 1 на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. ОСЪЖДА И.Д.Т. ***, да заплати в полза на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
706 Административно дело No 465/2019, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.И.И. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.И., ЕГН **********, с посочен адрес ***, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от програмата за Развитие на селските райони 2014-2020 за кампания 2017 с изх.№ 02-130-6500/927/15.02.2019 г., издадена от заместник - изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
707 Административно наказателно дело (К) No 466/2019, XI състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ В.Я.В. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 8.7.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 31/29.03.2019 г., постановено по АНД № 32 по описа за 2019 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
708 Административно дело No 467/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност СТРОЙИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.12.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001618003169-091-001 от 17.12.2018г., издаден от В.И.И., на длъжност началник на сектор в Териториална дирекция, Пловдив на Национална агенция за приходите, като орган възложил ревизията и Т.И.К.на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, като ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 175 от 25.03.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който спрямо „Стройинвест“ ЕООД, ЕИК 112654076, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Завоя на Черна”, №5, вх. Б, ет. 1, ап. 3 е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 3271,42лв. по фактури №587 от 25.07.2013г. и № 589 от 31.07.2013г., издадени от „Елци“ ЕООД ; допълнително е начислено задължение за данък върху добавената стойност за внасяне в общ размер на 32867,69лв. за активи, които се употребяват за лични нужди и/или употреба извън икономическата дейност на дружеството и са начислени лихви за просрочия при разчитането на данъчните задължения с бюджета в общ размер на 11761,36лв. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите, да заплати на „Стройинвест“ ЕООД, ЕИК 112654076, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Завоя на Черна”, №5, вх. Б, ет. 1, ап. 3, сумата от 1050,00лв.(хиляда и петдесет лв.), представляваща извършени от дружеството разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
709 Административно дело No 468/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Р.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.6.2019г.
Осъжда Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджик да заплати на С.Р.Т. обезщетение за имуществени вреди в общ размер на 600 лв. /шестотин лева/, причинени на Т. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. по нахд № 802/2018 на Районен съд – Пазарджик, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 85/24.04.2018 г., издадено от директора на ОДБХ – Пазарджик, както и от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. по нахд № 1016/2018 на Административен съд –Пазарджик, с решението по което дело е оставено в сила решението на Районен съд – Пазарджик. Отхвърля искът на С.Р.Т. против Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджик за присъждане на обезщетение за имуществени вреди за разликата до 700 лв. над присъдения размер от 600 лв., причинени на Т. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. по нахд № 802/2018 на Районен съд – Пазарджик, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 85/24.04.2018 г., издадено от директора на ОДБХ – Пазарджик, както и от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. по нахд № 1016/2018 на Административен съд – Пазарджик, с решението по което дело е оставено в сила решението на Районен съд – Пазарджик. Осъжда Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджик да заплати на С.Р.Т. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 600 лв., считано от 07.05.2019 г. до окончателното изплащане на главницата от 600 лв. Отхвърля искът на С.Р.Т. против Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава върху търсената сума от 700 лв. за периода от 23.04.2019 г. до 06.05.2019 г. Осъжда Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджик да заплати на С.Р.Т. разноски по делото в размер на 265 лв. /двеста шестдесет и пет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.7.2019г.
710 Административно дело No 469/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.А.К. РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 24.4.2019г.
ОПРЕДЕЛЯ, считано от връщане на делото в Районен съд Пазарджик, седем дневен срок на съдията докладчик по гр. дело №2922 по описа на Пазарджишки районен съд за 2018г. за произнасяне по Молба вх. № 28664 от 27.12.2018г., с която Г.А.К. е поискал, съдебното решение постановено по гр. дело № 2922 по описа на съда за 2018г. да бъде изменено в частта му за разноските. Определението е окончателно.
711 Административно дело No 470/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 О.О.З. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 3.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на О.О.З., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в Затвора гр. Пазарджик с вх. № 10430 от 05.04.2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 470 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г.. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седем дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 19.6.2019г.
712 Административно дело No 471/2019, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители С.С.Ф. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 11.6.2019г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА административно дело № 471/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от ответната страна, чрез настоящия съд, пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.10.2019
Административно дело № 10367/2019
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13079 от 03.10.2019 г. по адм. дело № 10367/2019 г. на ВАС - Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 11.06.2019 г., постановено от Административен съд - Пазарджик, по адм. д. № 471/2019 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 3.10.2019г.
713 Административно дело No 472/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.К.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 8.7.2019г.
ОСЪЖДА ОД на МВР - Пазарджик да заплати на Г.К.П. ***, сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски по АНД № 13/2019 год. на Районен съд – Панагюрище, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-0310-001068/21.12.2018 год., издадено от началника на РУП към ОД на МВР - Пазарджик, РУ Панагюрище, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 24.04.2019 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР - Пазарджик да заплати на Г.К.П. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.8.2019г.
714 Административно дело No 473/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.5.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор да заплати на А.Н.С. сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по НАХД № 331/2018 г. на Районен съд Панагюрище, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 22/19.11.2018 г. на началник РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 24.04.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на А.Н.С. направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 30.6.2019г.
715 Административно дело No 474/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БЛАГОВ И СИН ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Благов и син“ ЕООД, с ЕИК 205032541, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Драгиче“ № 10, против Заповед № ФК-178-0345445/28.03.2019г. на началник отдел „Оперативни дейности“Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Благов и син“ ЕООД, с ЕИК 205032541, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Драгиче“ № 10 да заплати на Националната агенция за приходите сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.11.2019г.
716 Административно наказателно дело (К) No 475/2019, XI състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ ПАКО АД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, чрез старши експерт юрист Тодоров, срещу Решение № 131 от 08.03.2019 г., постановено по НАХД № 1440/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Прекратява КАНД № 475/2019 година по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд - с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.
717 Административно наказателно дело (К) No 476/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Г.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение /без дата/ от 28.03.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 42/2019 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
718 Административно дело No 477/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.И.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.6.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на С.И.И., ЕГН: **********, с посочен съдебен адрес ***, сумата от 300,00лв. (триста лв.) имуществени вреди, представляващи извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 272 по описа на Районен съд Пещера за 2018 г., както и обезщетение за забавено плащане на въпросната парична сума в размер на законната лихва, считано от 25.04.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на С.И.И., ЕГН: **********, с посочен съдебен адрес *** сумата от 311,00лв. (триста и единадесет лв.), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 10.7.2019г.
719 Административно дело No 478/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СЛЪНЧЕВ ЦВЯТ 1 ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.12.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН отказ на главен архитект на Община Батак обективиран в писмо с рег.№ 53-00-41/18.03.2019г . ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на Община Батак, за разглеждане и произнасяне по заявление на „Слънчев цвят 1“ООД с вх.№ 53-00-41/05.02.2019г. до Кмета на община Батак , с искане да бъде издадено разрешение за поставяне на преместваем обект – дървена градинска къща и метален гараж, в УПИ № 02837503.1253 от кв.4 по плана на гр.Батак, к.к. „Цигов чарк“при спазване на задължителните указания на съда. ОСЪЖДА Гл.архитект на община Батак от бюджета на община Батак да заплати на „Слънчев цвят 1“ООД с ЕИК 200546138, със седалище и адрес на управление гр.Батак, ул.“Антон И.“№9 представлявано от Енгел П. сумата от 650 лв., от които 50.00 лв. платена държавна такса,200.00 лв. депозит за вещо лице и 400.00 лв. адвокатско възнаграждение за един адвокат, съгласно чл.38, ал.2 от Закона за адвокатурата. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
720 Административно дело No 479/2019, II състав Закон за достъп до обществена информация В.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 13.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.С., ЕГН **********, с посочен адрес ***, против мълчалив отказ на Директора на Областна Дирекция на МВР, Пазарджик по отправено от С., Заявление № 3120004202 от 25.03.2019г. за достъп до обществена информация. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 479 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните. След влизане в сила на настоящото определение, делото да се докладва по адм. дело № 463 по описа на съда за 2019г., във връзка с възможността за прилагане на настоящото дело по адм. дело №463/2019г. с оглед приобщаване на административната преписка по заявлението на С.
721 Административно дело No 480/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Т.И.У. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.10.2019г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0340-000079/28.03.2019г. на Началник РУ към ОДМВР Пазарджик, РУ Септември, КАТО определя срок на наложената санкция – 6 месеца. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.10.2019г.
722 Административно наказателно дело (К) No 481/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАПАДОКИЯ ФРУКТ ООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 181/26.03.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 1869/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
723 Административно наказателно дело (К) No 482/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАПАДОКИЯ ФРУКТ ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 8.7.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 180/26. 03. 2019 год., постановено по АНД № 1884 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
724 Административно наказателно дело (К) No 483/2019, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАПАДОКИЯ ФРУКТ ООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.7.2019г.
Р Е Ш И: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 176/26.03.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 1868/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2. Особено мнение на съдия Георги Видев Не споделям мотивите на мнозинството за оставяне в сила на първоинстанционното решение, с което е отменено наказателното постановление. Считам, че единственият довод, с който е прието, че наказателното постановление е незаконосъобразно – непосочването при описанието на нарушението в АУАН и в НП на обстоятелството дали дружеството е извършител или допустител на административното нарушение – е напълно неоснователен: И в двата административнонаказателни акта извършеното нарушение и по-конкретно осъщественото от нарушителя изпълнително деяние е описано точно, ясно и в пълно съответствие с посочената като нарушена разпоредба на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, както и напълно покрива административнонаказателният състав на чл. 5, ал. 1 от същия закон, предвиждащ вида и размера на санкциите за извършеното нарушение именно на чл. 3. Тези разпоредби предвиждат следното: Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са: 2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв. Чл. 5. (1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 3, се наказва с глоба в размер 25 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е юридическо лице. Описанието на нарушението е следното: „Кападокия Фрукт“ ООД не е приело чрез банков превод или чрез внасяне по платежна сметка плащане от Илхан Йълдъръм … на сумата от 9 000 лв., представляваща част от парична престация в размер на 250 000 евро … по Договор за паричен заем от 05.01.2016 г… Сумата в размер на 9 000 лв. е получена в брой на 31.08.2016 г. в офис на „Кападокия Фрукт“ ООД, находящ се в с. Лозен, община Септември, за което е издаден приходен касов ордер …. който е намерил отражение … в счетоводството на дружеството.“ Следователно, посоченото в АУАН и НП изпълнително деяние се изразява в неизпълнение на задължението на дружеството „Кападокия Фрукт“ ООД да приеме чрез банков превод или чрез внасяне по платежна сметка на сума, представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв., които начини (банков превод или платежна сметка) са единствените разрешени за такъв вид плащане от императивната норма на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОПБ. Вместо да изпълни това си законово задължение дружеството е „получило“ (който е използваният в НП и АУАН термин, който в случая е синоним на „приело“ или „допуснало“ получаването на сумата в брой в офиса си, като е издало приходен касов ордер и е отразило плащането в счетоводството си. Заплащането на една парична сума от едно лице на друго е свързано със съвпадащите волеизявления на две лица – вносител на плащането и получател на същото. В случай, че вносителят внесе сумата по сметка на получателя, вторият би могъл да върне сумата в случай, че не желае да я приеме. При плащане в брой получателят следва да откаже да приеме парите в брой, в случай че не желае плащането или ако парите все пак са му предадени би могъл (както и в първия случай) да ги върне. В тази връзка санкционната разпоредба на чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ предвижда санкция, както за този който „извърши“, така и за този който „допусне“ съответното плащане не по законоустановения ред (чрез банков превод или чрез внасяне по платежна сметка), а по другия възможен начин – в брой. Очевидно под извършител на нарушението законът има предвид лицето, което внася, предава сумата, в случая физическото лице Илхан Йълдъръм. Законът предвижда като субект допускащ въпросното нарушение лицето, което приема, дава съгласието си за плащането, т.е. получателя по същото, в случая „Кападокия Фрукт“ ООД. Умишлено законодателят е използвал термина „допуска“, който е по-широк от „приема“, „получава“, за да бъде дадена възможността на получателя да върне сумата, в случай че прецени, че тя му е предадена по незаконосъобразен начин. Считам, че е незаконосъобразно буквалното тълкуване, че след като в АУАН и НП не е посочена използваната в санкционната разпоредба дума „допусне“ то това следва да доведе до отмяна на постановлението. Използваните правни термини в едно наказателно постановление, както и в какъвто и да е юридически акт следва да се тълкуват в тяхната съвкупност и в общия им смисъл, както и като се търси духът на закона, а не изолирано и буквално. Следва да се има предвид също, че неправилно мнозинството свързва използваният в чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ термин „допусне“ с разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от ЗАНН, предвиждаща отговорност на работници, служители и ръководители на предприятието, „които са наредили или допуснали да бъдат извършени нарушения“. Тази отговорност е предвидена в общия закон ЗАНН и може да бъде реализирана само и единствено в случаите, при които съответният специален административнонаказателен състав изрично предвижда санкциониране на работници, служители и ръководители. Специалната санкционна разпоредба на чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ ясно предвижда санкциониране както на извършващия, така и на допускащия плащането, като в случай, че тези лица са физически им се налага глоба, а в случай, че са юридически – имуществена санкция. В случая правилно е наложена имуществена санкция на юридическото лице „Кападокия Фрукт“ ООД, като законът не предвижда санкциониране на счетоводителите, ръководителите или други служители допуснали или наредили да бъде извършено нарушението. Затова и тъй като намирам, че по делото е безспорно установено извършеното от нарушителя на вмененото му административно нарушение, както и че в административнонаказателното производство не са допуснати нарушения, считам, че първоинстанционното решение следваше да бъде отменено и вместо това да бъде потвърдено наказателното постановление. Съдия Георги Видев:
725 Административно наказателно дело (К) No 484/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАПАДОКИЯ ФРУКТ ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 177/26.03.2019 г., постановено по НАХД № 1871/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
726 Административно наказателно дело (К) No 485/2019, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАПАДОКИЯ ФРУКТ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 179 от 26.03.2019г., постановено по а.н.дело № 1878 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : 1. 2. Особено мнение на съдия Георги Видев Не споделям мотивите на мнозинството за оставяне в сила на първоинстанционното решение, с което е отменено наказателното постановление. Считам, че единственият довод, с който е прието, че наказателното постановление е незаконосъобразно – непосочването при описанието на нарушението в АУАН и в НП на обстоятелството дали дружеството е извършител или допустител на административното нарушение – е напълно неоснователен: И в двата административнонаказателни акта извършеното нарушение и по-конкретно осъщественото от нарушителя изпълнително деяние е описано точно, ясно и в пълно съответствие с посочената като нарушена разпоредба на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, както и напълно покрива административнонаказателният състав на чл. 5, ал. 1 от същия закон, предвиждащ вида и размера на санкциите за извършеното нарушение именно на чл. 3. Тези разпоредби предвиждат следното: Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са: 2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв. Чл. 5. (1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 3, се наказва с глоба в размер 25 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е юридическо лице. Описанието на нарушението е следното: „Кападокия Фрукт“ ООД не е приело чрез банков превод или чрез внасяне по платежна сметка плащане от Илхан Йълдъръм … на сумата от 9 000 лв., представляваща част от парична престация в размер на 250 000 евро … по Договор за паричен заем от 05.01.2016 г… Сумата в размер на 9 000 лв. е получена в брой на 24.08.2016 г. в офис на „Кападокия Фрукт“ ООД, находящ се в с. Лозен, община Септември, за което е издаден приходен касов ордер …. който е намерил отражение … в счетоводството на дружеството.“ Следователно, посоченото в АУАН и НП изпълнително деяние се изразява в неизпълнение на задължението на дружеството „Кападокия Фрукт“ ООД да приеме чрез банков превод или чрез внасяне по платежна сметка на сума, представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв., които начини (банков превод или платежна сметка) са единствените разрешени за такъв вид плащане от императивната норма на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОПБ. Вместо да изпълни това си законово задължение дружеството е „получило“ (който е използваният в НП и АУАН термин, който в случая е синоним на „приело“ или „допуснало“ получаването на сумата в брой в офиса си, като е издало приходен касов ордер и е отразило плащането в счетоводството си. Заплащането на една парична сума от едно лице на друго е свързано със съвпадащите волеизявления на две лица – вносител на плащането и получател на същото. В случай, че вносителят внесе сумата по сметка на получателя, вторият би могъл да върне сумата в случай, че не желае да я приеме. При плащане в брой получателят следва да откаже да приеме парите в брой, в случай че не желае плащането или ако парите все пак са му предадени би могъл (както и в първия случай) да ги върне. В тази връзка санкционната разпоредба на чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ предвижда санкция, както за този който „извърши“, така и за този който „допусне“ съответното плащане не по законоустановения ред (чрез банков превод или чрез внасяне по платежна сметка), а по другия възможен начин – в брой. Очевидно под извършител на нарушението законът има предвид лицето, което внася, предава сумата, в случая физическото лице Илхан Йълдъръм. Законът предвижда като субект допускащ въпросното нарушение лицето, което приема, дава съгласието си за плащането, т.е. получателя по същото, в случая „Кападокия Фрукт“ ООД. Умишлено законодателят е използвал термина „допуска“, който е по-широк от „приема“, „получава“, за да бъде дадена възможността на получателя да върне сумата, в случай че прецени, че тя му е предадена по незаконосъобразен начин. Считам, че е незаконосъобразно буквалното тълкуване, че след като в АУАН и НП не е посочена използваната в санкционната разпоредба дума „допусне“ то това следва да доведе до отмяна на постановлението. Използваните правни термини в едно наказателно постановление, както и в какъвто и да е юридически акт следва да се тълкуват в тяхната съвкупност и в общия им смисъл, както и като се търси духът на закона, а не изолирано и буквално. Следва да се има предвид също, че неправилно мнозинството свързва използваният в чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ термин „допусне“ с разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от ЗАНН, предвиждаща отговорност на работници, служители и ръководители на предприятието, „които са наредили или допуснали да бъдат извършени нарушения“. Тази отговорност е предвидена в общия закон ЗАНН и може да бъде реализирана само и единствено в случаите, при които съответният специален административнонаказателен състав изрично предвижда санкциониране на работници, служители и ръководители. Специалната санкционна разпоредба на чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ ясно предвижда санкциониране както на извършващия, така и на допускащия плащането, като в случай, че тези лица са физически им се налага глоба, а в случай, че са юридически – имуществена санкция. В случая правилно е наложена имуществена санкция на юридическото лице „Кападокия Фрукт“ ООД, като законът не предвижда санкциониране на счетоводителите, ръководителите или други служители допуснали или наредили да бъде извършено нарушението. Затова и тъй като намирам, че по делото е безспорно установено извършеното от нарушителя на вмененото му административно нарушение, както и че в административнонаказателното производство не са допуснати нарушения, считам, че първоинстанционното решение следваше да бъде отменено и вместо това да бъде потвърдено наказателното постановление. Съдия Георги Видев:
727 Административно наказателно дело (К) No 486/2019, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАПАДОКИЯ ФРУКТ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 178 от 26.03.2019г., постановено по а.н.дело № 1849 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Особено мнение на съдия Георги Видев Не споделям мотивите на мнозинството за оставяне в сила на първоинстанционното решение, с което е отменено наказателното постановление. Считам, че единственият довод, с който е прието, че наказателното постановление е незаконосъобразно – непосочването при описанието на нарушението в АУАН и в НП на обстоятелството дали дружеството е извършител или допустител на административното нарушение – е напълно неоснователен: И в двата административнонаказателни акта извършеното нарушение и по-конкретно осъщественото от нарушителя изпълнително деяние е описано точно, ясно и в пълно съответствие с посочената като нарушена разпоредба на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, както и напълно покрива административнонаказателният състав на чл. 5, ал. 1 от същия закон, предвиждащ вида и размера на санкциите за извършеното нарушение именно на чл. 3. Тези разпоредби предвиждат следното: Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са: 2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв. Чл. 5. (1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 3, се наказва с глоба в размер 25 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е юридическо лице. Описанието на нарушението е следното: „Кападокия Фрукт“ ООД не е приело чрез банков превод или чрез внасяне по платежна сметка плащане от Илхан Йълдъръм … на сумата от 9 000 лв., представляваща част от парична престация в размер на 250 000 евро … по Договор за паричен заем от 05.01.2016 г… Сумата в размер на 9 000 лв. е получена в брой на 10.08.2016 г. в офис на „Кападокия Фрукт“ ООД, находящ се в с. Лозен, община Септември, за което е издаден приходен касов ордер …. който е намерил отражение … в счетоводството на дружеството.“ Следователно, посоченото в АУАН и НП изпълнително деяние се изразява в неизпълнение на задължението на дружеството „Кападокия Фрукт“ ООД да приеме чрез банков превод или чрез внасяне по платежна сметка на сума, представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв., които начини (банков превод или платежна сметка) са единствените разрешени за такъв вид плащане от императивната норма на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОПБ. Вместо да изпълни това си законово задължение дружеството е „получило“ (който е използваният в НП и АУАН термин, който в случая е синоним на „приело“ или „допуснало“ получаването на сумата в брой в офиса си, като е издало приходен касов ордер и е отразило плащането в счетоводството си. Заплащането на една парична сума от едно лице на друго е свързано със съвпадащите волеизявления на две лица – вносител на плащането и получател на същото. В случай, че вносителят внесе сумата по сметка на получателя, вторият би могъл да върне сумата в случай, че не желае да я приеме. При плащане в брой получателят следва да откаже да приеме парите в брой, в случай че не желае плащането или ако парите все пак са му предадени би могъл (както и в първия случай) да ги върне. В тази връзка санкционната разпоредба на чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ предвижда санкция, както за този който „извърши“, така и за този който „допусне“ съответното плащане не по законоустановения ред (чрез банков превод или чрез внасяне по платежна сметка), а по другия възможен начин – в брой. Очевидно под извършител на нарушението законът има предвид лицето, което внася, предава сумата, в случая физическото лице Илхан Йълдъръм. Законът предвижда като субект допускащ въпросното нарушение лицето, което приема, дава съгласието си за плащането, т.е. получателя по същото, в случая „Кападокия Фрукт“ ООД. Умишлено законодателят е използвал термина „допуска“, който е по-широк от „приема“, „получава“, за да бъде дадена възможността на получателя да върне сумата, в случай че прецени, че тя му е предадена по незаконосъобразен начин. Считам, че е незаконосъобразно буквалното тълкуване, че след като в АУАН и НП не е посочена използваната в санкционната разпоредба дума „допусне“ то това следва да доведе до отмяна на постановлението. Използваните правни термини в едно наказателно постановление, както и в какъвто и да е юридически акт следва да се тълкуват в тяхната съвкупност и в общия им смисъл, както и като се търси духът на закона, а не изолирано и буквално. Следва да се има предвид също, че неправилно мнозинството свързва използваният в чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ термин „допусне“ с разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от ЗАНН, предвиждаща отговорност на работници, служители и ръководители на предприятието, „които са наредили или допуснали да бъдат извършени нарушения“. Тази отговорност е предвидена в общия закон ЗАНН и може да бъде реализирана само и единствено в случаите, при които съответният специален административнонаказателен състав изрично предвижда санкциониране на работници, служители и ръководители. Специалната санкционна разпоредба на чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ ясно предвижда санкциониране както на извършващия, така и на допускащия плащането, като в случай, че тези лица са физически им се налага глоба, а в случай, че са юридически – имуществена санкция. В случая правилно е наложена имуществена санкция на юридическото лице „Кападокия Фрукт“ ООД, като законът не предвижда санкциониране на счетоводителите, ръководителите или други служители допуснали или наредили да бъде извършено нарушението. Затова и тъй като намирам, че по делото е безспорно установено извършеното от нарушителя на вмененото му административно нарушение, както и че в административнонаказателното производство не са допуснати нарушения, считам, че първоинстанционното решение следваше да бъде отменено и вместо това да бъде потвърдено наказателното постановление.
728 <