Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2020г. до 31.12.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 600/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи А.В.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ подадената жалба от А.В.Б. ***, държавен служител на длъжност „разузнавач V степен“, в група 02 „Противодействие на криминална престъпност“ на Сектор „Криминална полиция“ при РУ Пазарджик към ОДМВР Пазарджик против Заповед 312з-972/27.04.2018 г. на директора на ОДМВР Пазарджик, като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ подадената жалба от А.В.Б. ***, държавен служител на длъжност „разузнавач V степен“, в група 02 „Противодействие на криминална престъпност“ на Сектор „Криминална полиция“ при РУ Пазарджик към ОДМВР Пазарджик срещу Заповед № 312з-1249/31.05.2018г., като неоснователна. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република Б. в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 13.7.2020
Административно дело № 1974/2020
РЕШЕНИЕ № 9391 от 13.07.2020 г. по адм. дело № 1974/ 2020 г. на ВАС- Пето отделение: ОТМЕНЯ Решение № 21/10.01.2020 г. на Административен съд Пазарджик постановено по адм. дело № 600/2018 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ по жалба на А.В.Б. Заповед № 312з-972/27.04.2018г. издадена от директора на ОДМВР Пазарджик. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА по жалба на А.В.Б. Заповед № 312з-1249/31.05.2018г. издадена от директора на ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик да заплати на А.В.Б. ЕГН ********** сумата от 2420 (две хиляди четиристотин и двадесет) лева деловодни разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.7.2020г.
2 Административно дело No 753/2018, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "ШИПКА"-ГР.ПЕЩЕРА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА,
КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 361/28.05.2018 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 28.9.2020г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Сдружение на собствениците „Шипка-гр.Пещера, ул. „Шипка“ № 6, отказ на кмета на община Пещера с изх. № 94-00-7/23.07.2018г., с което подаденото заявление от сдружението за интерес и финансова помощ не е одобрено по Програма „Енергийна ефективност – 2“ по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020г., и съобщената с него Точка № 115 от Протокол № 1/13.07.2018г. на Комисията, назначена със Заповед № 361/28.05.2018 г. на кмета на община Пещера, да разгледа заявлението по посочената програма. Осъжда Община Пещера да заплати на Сдружение на собствениците „Шипка-гр.Пещера, ул. „Шипка“ № 6 направените по делото разноски в размер на 1100 (хиляда и сто) лева. На основание чл. 200, ал. 2 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България от страните, участващи в административното производство.
В законна сила на 9.10.2020г.
3 Административно дело No 1065/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 24.6.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Варварски минерални бани“ ЕООД с ЕИК 822088224, със седалище и адрес на управление: гр. София, община, Столична, бул.“Годе Делчев“ бл.102 ЕЛТРЕЙД, вх.Д-Е, район Триадица, представлявано от Николай Михайлов Проданов – управител и протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик против Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно предоставено от държавата на община Септември за ползване и управление за срок от 25 години, приета с Решение №1076 на Общински съвет - гр. Септември, взето с Протокол № 56 на редовно заседание, проведено на 30.10.2018 г. Прекратява административно дело № 1065 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2018 г. Осъжда Общински съвет - гр. Септември да заплати на „Варварски минерални бани“ ЕООД с ЕИК 822088224 разноски по делото в размер на 1 200 лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.7.2020г.
4 Административно дело No 1171/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.П.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.9.2020г.
Отхвърля исковата молба на П.П.А. в частта, с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди в размер на 50 000 лв., ведно със законната лихва от 14.03.2018 г., по отношение на периодите от 01.01.2012 г. до 29.11.2012 г., от 05.12.2014 г. до 20.02.2017 г. и от 04.11.2017 г. до 13.12.2017 г., през които ищецът твърди, че е пребивавал в Затвор Пазарджик, като твърденията са също, че вредите са му причинени от администрацията на затвора, която го е поставила в нечовешки битови условия. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.11.2020г.
5 Административно дело No 40/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Г.К.,
Н.Г.К.,
М.А.Б.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2020г.
ОБЯВЯВА за нищожно Решение № 309/29.10.2009г. на Общински съвет Батак, с което е одобрен парцеларен план за обект „Транспортно-комуникационна схема за пътна връзка и ОД за имотите край път III-376 Превала – Цигов чарк – Ракитово в участъка от км 0+00 /кръстовището с път II-37, м. Превала/ до км. 3+904 /начало курорт „Яз. Батак“ в дясно“, в ЧАСТТА му, отнасяща се до имот № 023049, който имот по КККР на гр. Батак е имот с идентификатор 02837.9.296 и имот с идентификатор 02837.9.295. ОСЪЖДА община Батак да заплати общо на М.Г.К., Н.Г.К. и М.А.Б. сторените по делото разноските в размер на 1150 (хиляда сто и петдесет) лева. Решението може да бъде обжалвано в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 4.6.2020г.
6 Административно дело No 169/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.Б.Б.-КОМЕРС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.2.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на „К.Б.Б.-Комерс“, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул.“Юндола“ №71, представлявано от управителя Катерина Борисова Бацанова, Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-26-0224562/ 15.01.2019 г., издадена от началник отдел "Оперативни дейности" – Пловдив в ЦУ на НАП, с която е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – ресторант-бистро "Клептуза", находящ се в гр. Велинград, езеро Клептуза и е забранен достъпът до него за срок от 14 дни. ОСЪЖДА НАП да заплати на К.Б.Б.-Комерс“ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул.“Юндола“ №71, ЕИК 202065760 представлявано от управителя Катерина Борисова Бацанова сумата от 570 /петстотин и седемдесет/ лева разноски по производството. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез връчване на преписи.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 29.7.2020
Административно дело № 3993/2020
7 Административно дело No 216/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност ПАНИ-БС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.1.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Пани БС" ЕООД, с ЕИК 200051872, гр. Велинград Ревизионен акт № Р-16001318002378-092-01/02.11.2018 г., издаден от Цветана Спасова Джиева на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, и Иван Георгиев Пенев – главен инспектор, при ТД на НАП - гр. Пловдив, офис Пазарджик, потвърден с Решение № 42/28.01.2019 г. на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА относно допълнително начислен ДДС в размер на 30 741, 02 (тридесет хиляди седемстотин четиридесет и един лева и две стотинки)лева, ведно с прилежащите лихви в размер на 6457, 23 лева (шест хиляди четиристотин петдесет и седем лева и двадесет и три стотинки), като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част по отказ на право на приспадане на данъчен кредит и прилежащи лихви в общ размер на 297 214,87 лева (двеста деветдесет и седем хиляди двеста и четиринадесет лева и осемдесет и седем стотинки) като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "Пани БС" ЕООД, с ЕИК 200051872, със седалище и адрес на управление гр. Велинград да заплати на Национална агенция за приходите сумата от 2 564 лева (две хиляди петстотин шестдесет и четири лева) дължимо юрисконсултско възнаграждение, по съразмерност и компенсация. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 5.6.2020
Административно дело № 2078/2020
РЕШЕНИЕ № 6765 от 05.06.2020 г. по адм. дело № 2078/2020 г. на ВАС- Осмо отделение: ОТМЕНЯ Решение № 7 от 06.01.2020 г., постановено по адм. д. № 216/2019г. на Административен съд – Пазарджик, в частта с която е отхвърлена жалбата на „ПАНИ БС“ ЕООД срещу РА № Р-16001318002378-091-01/02.11.2018 г., в частта на определените допълнително задължения по ЗДДС в резултат на непризнато право на приспадане на ДДС в размер на 233 329,29 главница и 63 912,58 лв. - начислени лихви за данъчни периоди от м.12.2012 г. до м.03.2018 г. по фактури, издадени от „Ес Кей Транс“ ЕООД, „Версус Груп“ ЕООД, „Релакс строй“ ЕООД, „И. Трейд“ ЕООД, „Де Груп“ ЕООД, „Тротор Голд Груп“ ЕООД, “Лоджистик Груп БГ“ ЕООД, „Лоджистикс Груп БГ“ ЕООД, „ГИТ-К 2010“ ЕООД, „Полимедикал“ ЕООД, „Витурстрой“ ЕООД, „Малвито“ ЕООД, „Рила ЛМ“ ЕООД, „Вла - Нед“ ЕООД, „Б анд А“ ЕООД, „Пами 2006“ ЕООД, „Креатор“ ЕООД, „Ол Транс 2000“ ЕООД, „Ай енд Ви Консултантс“ ЕООД и „Мобил Транс БГ“ ЕООД, както и в частта за разноските и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ РА № Р-16001318002378-091-01/02.11.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с решение № 42/28.01.2019 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив, в частта на определените допълнително задължения по ЗДДС в резултат на непризнато право на приспадане на ДДС в размер на 233 329,29 главница и 63 912,58 лв. - начислени лихви за данъчни периоди от м.12.2012 г. до м.03.2018 г. по фактури, издадени от „Ес Кей Транс“ ЕООД, „Версус Груп“ ЕООД, „Релакс строй“ ЕООД, „И. Трейд“ ЕООД, „Де Груп“ ЕООД, „Тротор Голд Груп“ ЕООД, “Лоджистик Груп БГ“ ЕООД, „ГИТ-К 2010“ ЕООД, „Полимедикал“ ЕООД, „Витурстрой“ ЕООД, „Малвито“ ЕООД, „Рила ЛМ“ ЕООД, „Вла - Нед“ ЕООД, „Б анд А“ ЕООД, „Пами 2006“ ЕООД, „Креатор“ ЕООД, „Ол Транс 2000“ ЕООД, „Ай енд Ви Консултантс“ ЕООД и „Мобил Транс БГ“ ЕООД. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7 от 06.01.2020 г., постановено по адм. д. № 216/2019г. Административен съд – Пазарджик, в останалата му част. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив да заплати на „ПАНИ БС“ ЕООД, ЕИК 200051872, сумата от 9 620 (девет хиляди шестстотин и двадесет) лева разноски за две съдебни инстанции. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.6.2020г.
8 Административно дело No 225/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЕТ О.-9.-К.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 21.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Оскар-999-К. Б.“, подаден против Наредба за определяне на размера на местните данъци и такси на територията на община Пещера, приета с Решение № 581/31.08.2010 г. на Общински съвет – Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 225/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на Република България.
В законна сила на 1.2.2020г.
9 Административно дело No 286/2019, IV състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Й.К.Ф. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Й.К.Ф. ***, подаден чрез адв. Ч. ***, с които се иска съдът да задължи същия да извърши следните фактически действия: да предприеме нужните действия по поддържане и обезопасяване на ул.“Одрин“, в гр. Панагюрище, както и да изгради подпорна стена непосредствено до оградата на жалбоподателя от суха каменна зидария, намираща се в имот/ПИ/ с идентификатор 501.2877, с административен адрес гр. Панагюрище, ул. “Васил Левски“ № 46, както и да изгради изцяло дясната подпорна стена с дължина 80 м по цялото протежение на ул.“Одрин“, от ул. “Малина“ до ул. “Републиканска“, съгласно технически проект за обект „Благоустрояване на ул. „Одрин“. ОСЪЖДА Й.К.Ф. *** да заплати в полза на Община Панагюрище сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.
10 Административно дело No 311/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност Г.С.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Г.С.Р., ЕГН **********,***, против Ревизионен акт № Р-160013180022708-091-001 от 27.11.2018г., издаден от С.П.П., на длъжност началник на сектор „Ревизии“ в ТД на НАП, Пловдив, като орган възложил ревизията и Даниела Георгиева Делчева на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП,у Пловдив, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 100 от 18.02.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който за Г.С.Р., за отчетен период от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. са установени задължения към бюджета, както следва : годишен авансов данък по ЗДДФЛ в размер на 607,60лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 111,42лв. ; данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ в размер на 397,30лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 66,88лв. ; задължителни вноски за държавно обществено осигуряване в размер на 1879,86лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 347,97лв.; задължителни вноски за здравно осигуряване в размер на 1174,91лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 217,46лв.; вноски да допълнително задължително пенсионно осигуряване – универсален пенсионен фонд в размер на 734,32лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 135,93лв. ; за отчетни периоди 29.08.2016г. до 31.12.2016г., включително – данък върху добавената стойност в размер на 13176,98лв. и лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 2693,12лв. ОСЪЖДА Г.С.Р., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1176,31,18 лв. (хиляда сто седемдесет и шест лева и тридесет и една стотинки), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 27.5.2020г.
11 Административно дело No 323/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.Д. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска на С.Г.Д.,*** срещу Министерството на здравеопазването, за твърдяно бездействие в период от 01.11.2016г. до 20.01.2018г. на ТЕЛК и НЕЛК, за претърпени имуществени вреди в размер на 1252, 80 лева, ведно със законна лихва за периода, и 200 лева разходи за преглед и изследвания. Прекратява производството по делото в тази му част. ОСЪЖДА Националната експертна лекарска комисия да заплати на С.Г.Д.,*** обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3000 /три хиляди/ лева, причинени й от незаконосъобразно бездействие при разглеждане на жалба й срещу Решение № 3955-254/24.10.2016г. на ТЕЛК Пазарджик Първи състав, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 22.01.2018г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Г.Д.,*** срещу Националната експертна лекарска комисия в частта му за обезщетение на имуществени вреди, причинени от незаконосъобразно бездействие на ответника, в размер на 926 лева. Решението в частта, с която исковата молба срещу Министерство на здравеопазването е оставена без разглеждане и производството по делото в тази част е прекратено, може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването на страните. Решението в останалата част може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, подадена чрез Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 333/2019, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Г.М.Т. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 2.3.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2018, в частта, с която са изключени за подпомагане площите от имоти, заявени от него за подпомагане в качеството му на земеделски производител, а именно площ от 0, 56ха, попадаща в парцел № 07572-1053-1-1, площ от 0, 10 ха, попадаща в парцел № 07572-1053-2-1, площ от 0, 10 ха, попадаща в парцел № 07572-1053-4-1, всички находящи се в землището на с. Бъта, община Панагюрище. ИЗПРАЩА преписката на Министъра на земеделието, храните и горите в тази й част за ново произнасяне, при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Министерство на земеделието, храните и горите да заплати на Г.М.Т., ЕГН **********, с адрес ***, направените по делото разноски в размер на 880 (осемстотин и осемдесет)лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.12.2020
Административно дело № 7637/2020
РЕШЕНИЕ № 15417 от 11.12.2020 г. по адм. дело № 7637/ 2020 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №152/02.03.2020 г. по адм.дело №333/2019 г. на Административен съд - Пазарджик, поправено с решение №286/04.06.2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка по адм.дело №333/2019 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.12.2020г.
13 Административно дело No 333/2019, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Г.М.Т. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.6.2020г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 152/02.03.2020г, постановено по адм. д. № 333/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик, като на ред 13 от стр. 10(диспозитив на решението) и ред 21 от стр. 1(мотиви на решението) вместо „площ от 0, 10 ха, попадаща в парцел № 07572-1053-2-1" да се чете „площ от 0, 36 ха, попадаща в парцел № 07572-1053-2-1" Решението за поправка може да се обжалва по реда за обжалване на самото решението, а именно с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.
14 Административно дело No 371/2019, I състав ДОПК Д.И.Я. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.1.2020г.
ОТМЕНЯ АУЗД № ПО16001318097497-180-001/03.12.2018г. издаден от Татяна Консулова, на длъжност главен инспектор по приходите в отдел „Услуги за клиенти“ при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение №30/23.01.2019г. на ТД на НАП Пловдив. ОСЪЖДА директора на ТД на НАП Пловдив да заплати на Д.И.Я. ***, деловодни разноски в размер на 60 /шестдесет/ лева. ОСЪЖДА директора на ТД на НАП Пловдив да заплати по сметката на административен съд Пазарджик сума в размер на 34 лева, представляваща сума за доплащане депозит на вещо лице. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 28.4.2020
Административно дело № 2602/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4992 от 28.04.2020 г. по адм. дело № 2602/ 2020 г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА на директора на ТД на НАП – гр. Пловдив против решение № 34 от 16.01.2020 г. на Административен съд – гр. Пазарджик, първи състав, постановено по адм. д. № 371/2019г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЧАСТНАТА ЖАЛБА на директора на ТД на НАП – гр. Пловдив против протоколно определение постановено в съдебно заседание на 16.12.2019г., с което ТД на НАП Пловдив е осъдена да заплати 34лв. депозит за вещо лице. Изпраща частната жалба на Административен съд – Пазарджик за разглеждане по реда на чл.248 ГПК. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. д. № 2602/2020 г. по описа на Върховния административен съд, първо отделение. Определението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на Върховния административен съд, в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателя, че същото е изготвено.
В законна сила на 27.6.2020г.
15 Административно дело No 382/2019, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.А.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.2.2020г.
Отхвърля жалбата на К.А.Н. против изричен отказ да се изработи проект за изменение на ПУП, съгласно искане № 44-К-436/23.11.2018 г., обективиран в Писмо изх. № 44-1950/22.03.2019 г. на кмета на община Пазарджик, с което е отхвърлено искането на жалбоподателя с вх. № 44- К-436/23.11.2018 г. за промяна на регулацията на част от кв. 505 и улица с о.т. 6198-6199 в качеството му на собственик на УПИ ХИ-5995 в кв. 505 по плана на гр. Пазарджик като обжалваният отказ е постановен по пътя на препращането към Решение XIV, взето с Протокол № 3/07.03.2019 г. на ОбЕСУТ, с което не е допусната исканата промяна на регулацията. Осъжда К.А.Н. *** разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
16 Административно дело No 385/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.С.М.,
Ф.И.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 13.4.2020г.
ОТМЕНЯ определението, постановено в о.с.з. на 10 март 2020 г., с което е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.М. и Ф.И.М.,***, подадена чрез адв. Т. срещу Разрешение за строеж № 52/08.09.2017 г. на Главния архитект на община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 385/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА И.С.М. и Ф.И.М.,*** да заплатят на община Сърница юрисконсуртско възнаграждение в размер на 100/сто/ лева. ОСЪЖДА И.С.М. и Ф.И.М.,*** да заплатят на С.С.К. *** разноски по производството в размер на 1895/хиляда осемстотин деветдесет и пет/ лева. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.7.2020
Административно дело № 7354/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10166 от 23.07.2020 г. на ВАС София, Второ отд. по адм. д. № 7354/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 530 от 13.04.2020 г., постановено по адм. дело № 385/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА И.С. М., ЕГН ********** и Ф.И.М., ЕГН ********** *** направените разноски в размер на 100 (сто) лева. ОСЪЖДА И.С.М.М. ЕГН **********, и Ф.И.М., [ЕГН] ********** да заплатят на С.С.К., [ЕГН] ********** направените разноски в размер на 300 (триста) лева. Определението е окончателно.
В законна сила на 23.7.2020г.
17 Административно дело No 403/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ А.-А.Л. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.1.2020г.
ОБЯВЯВА нищожността на Решение № 015/22.03.2019г. издадено от зам.кмет на община Септември,в частта определяща правата и задълженията за заплащане на таксите за водовземане, както и частта, определяща „Цел на водовземането“ ОСЪЖДА Община Септември да заплати на ЕТ“Анкона – А.Л.“ ЕИК 112530527 , представляван от А.Л. , със седалище и адрес на управление с.Варвара, обл.Пазарджик сумата от 1050 лева, съставляваща сторени в съдебното производство разноски, на основание чл 143, ал 1 АПК Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от уведомяването на страните пред Върховен административен съд Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл. 137 АПК

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.9.2020
Административно дело № 3324/2020
РЕШЕНИЕ № 11807 от 23.09.2020 г. по адм. дело № 3324/ 2020 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №9 от 07.01.2020г. по адм. д. №403/2019г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА ОБЩИНА - Септември да заплати на ЕТ“Анкона – А.Л.“ ЕИК 112530527, представляван от Ангел Костаинов Линчев , със седалище и адрес на управление с.Варвара, обл.Пазарджик, разноски по делото в размер на 2000,00 (две хиляди) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.9.2020г.
18 Административно дело No 423/2019, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) АПМП-ГП МЕДИК-2000 ВЕЛИНГРАД ООД,
Г.В.А.
ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "АПМП-ГП Медик – 2000 Велинград" ООД, с ЕИК 11250227 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, с управител Х.А.М. *** против писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание № 13/29-05-461/22.03.2019 г. на И. Д. Директор на РЗОК Пазарджик. ОСЪЖДА "АПМП-ГП Медик – 2000 Велинград" ООД, с ЕИК 11250227 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, с управител Х.А.М. *** да заплати на РЗОК Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
19 Административно дело No 447/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност КУБИК М3 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р – 16001318003278-091-001/07.12.2018 г., потвърден с Решение № 122/26.02.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на „Кубик М3“ ЕООД с ЕИК 204450146, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 201 А, офис 16, с адрес за кореспонденция гр. Септември, бул. „България“ № 155, представлявано от В.С.Й. - управител, направените по делото разноски в размер на 2 140 /две хиляди сто и четиридесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.7.2020
Административно дело № 5276/2020
Решение № 10575 от 30.07.2020г. на ВАС - София , Първо отделение по АД № 5276/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 67 от 11.02.2020 г., постановено по адм. дело № 447 от 2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати в полза на „Кубик М3“ ЕООД, представлявано от В. Й. със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 201 А, офис 16 сумата от 1000 лв. /хиляда лв./, представляваща разноски за касационното производство. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.7.2020г.
20 Административно дело No 458/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.Н.Н. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите в частта ?, с която извън обхвата на площите в добро земеделско състояние са останали: площ от 2. 45 ха., попадаща в парцел № 39579-300-2-2, намиращ се в землището на с. Красново, общ. Хисаря, обл. Пловдивска ; терен с площ от 1,54 ха., попадаща в парцел № 69016-109-1-2, намиращ се в землището на с. Старосел, общ. Хисаря, обл. Пловдивска ; терен с площ от 1,45 ха., попадаща в парцел № 69016-480-1-2, намиращ се в землището на с. Старосел, общ. Хисаря, обл. Пловдивска, всички заявени от И.Н.Н., ЕГН **********,***. ОСЪЖДА Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, да заплати на И.Н.Н., ЕГН **********,***, сумата от 1210,00лв. (хиляда двеста и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 22.12.2020
Административно дело № 7633/2020
ОТМЕНЯ Решение № 135/27.02.2020 г. на Административен съд– Пазарджик постановено по адм. дело № 458/2019 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. Решението е окончателно.
21 Административно дело No 517/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Н.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.Н.Д., ЕГН: ********** ***, срещу Заповед № ДС-76 от 03.04.2019г. на Областният управител на Област с административен център Пазарджик, с която за изграждане на обект „Аварийно възстановяване на път ІІІ-843 Велинград – Сърница, от км. 4+000 до км. 14+100“ на територията на Община Велинград, обл. Пазарджик е постановено отчуждаване на недвижими имоти, подробно описани в приложение към същата по вид, размер, местонахождение, собственици и размер на паричното обезщетение, като е определено общо парично обезщетение за подлежащите на отчуждаване имоти – частна общинска собственост и поземлени имоти – частна общинска собственост в размер на 5347,00лв., а на индивидуалните – съобразно приложението към заповедта, според експертните оценки, изготвени от оценител на имотите през м. октомври 2018г., в частта относно определено обезщетение от 84,00лв. за 0,227дка. от поземлен имот 028033 от картата на възстановената собственост на землището на с. Грашево, общ. Велинград, съставляващ ливада, целият с площ от 3,078дка. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 5.6.2020г.
22 Административно дело No 532/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАР МИНЕРАЛИ СТРЕЛЧА АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 19.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Булгар Минерали Стрелча“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 200117532, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, ул. „Рудник Фелдшпати“, № 1, представлявано от синдика И.Л.К., срещу Заповед № ДК-10-ЮЦР-04 от 30.01.2019г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Южен Централен район, Пловдив, с която е прекратено производството по молба вх. № ДК-04-25-00-046 от 17.01.2019г. на „Булгар Минерали Стрелча“ АД – в несъстоятелност, с искане да се произнесе по жалба вх. № ДК-04-25-00-223 от 21.02.2017г. на „Булгар Минерали Стрелча“ АД и „Сайлест“ ЕООД в частта ? по искането за отмяна като незаконосъобразно на Разрешение за строеж № 39 от 22.11.2016г., издадено от Главния архитект на Община Стрелча за строеж „Производствена база за пегматит, съоръжения и складове към нея“ в поземлен имот 000680, м. „Радин дол“, землище с. Стрелча, обл. Пазарджик с възложител „Булгармин Инженеринг“ АД. ОСЪЖДА „Булгар Минерали Стрелча“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 200117532, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, ул. „Рудник Фелдшпати“, № 1, да заплати на Дирекция за национален строителен контрол, София сумата от 100,00лв. ( сто лв.) представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Определението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 19.2.2020г.
23 Административно дело No 555/2019, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.С.М. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 21.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 5 от 06.01.2004г. на Кмета на Община Велинград, с която е одобрено „….Попълване на кадастъра с верните имотни граници на поземлен имот с пл. № 417, квартал 35, като от него и от имот пл. № 312 образуват нов имот пл. № 1022-общински в кв.35 по кадастралния план на с. Сърница…“ ОСЪЖДА Кмета на Община Велинград да заплати на А.С.М., ЕГН **********,***, сумата от 910,00лв.(деветстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.12.2020
Административно дело № 5624/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 122/21 февруари 2020 г., постановено по адм. д. № 555/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА И. И., [ЕГН], да заплати разноски за юрисконсултско възнаграждение, за тази инстанция, на Община Сърница в размер на 100 лева. ОСЪЖДА И. И., [ЕГН], да заплати разноски за юрисконсултско възнаграждение, за тази инстанция, на Община Велинград в размер на 100 лева. ОСЪЖДА И. И., [ЕГН], да заплати разноски за тази инстанция на А. М., съобразно представения списък и договор за правна помощ и съдействие от 16 март 2020 г. в размер на 600 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 14.12.2020г.
24 Административно дело No 561/2019, IV състав Закон за акцизите и данъчните складове ЕКСПОАР ТРАНС ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ТРАКИЙСКА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 8.6.2020г.
ДОПУСКА поправка на очевидни фактически грешки на Решение № 766/13.11.2019 г., постановено по адм. дело № 561/2019 г. на Административен съд – Пазарджик, като навсякъде в диспозитива и мотивите на решението обозначението на обжалваното решение вместо „Решение № 769“ да се чете „Решение № 769/23.04.2019 г.“, правното основание за издаване на оспореното решение вместо „чл.58, ал.1, т.1, б.“а“от ЗАДС“ да се чете „чл.58, ал.1, т.3, буква /а/ от ЗАДС“, както и вместо „прекратяване на регистрацията по удостоверение с № BG003000C0459/14.09.2016 г.“ да се чете „прекратяване на регистрацията по удостоверение с № BG003000C0495/14.09.2016 г.“ Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
25 Административно дело No 576/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители П.И.Е. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.7.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите в частта й, в която извън обхвата на площите в добро земеделско състояние са останали както следва : площта от 0,91ха., попадаща в парцел № 00254-172-1-1, намиращ се в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик ; площта от 0,16ха., попадаща в парцел № 00571-230-7-1, намиращ се в землището на с. Априлци, общ. Пазарджик ; площта от 0,50ха., попадаща в парцел № 05459-27-1-1, намиращ се в землището на с. Боримечково, общ. Лесичово ; площта от 0,10ха., попадаща в парцел № 05459-393-1-1, намиращ се в землището на с. Боримечково, общ. Лесичово ; площта от 0,32ха., попадаща в парцел № 05459-482-1-1, намиращ се в землището на с. Боримечково, общ. Лесичово ; площта от 0,70ха., попадаща в парцел № 05459-482-2-1, намиращ се в землището на с. Боримечково, общ. Лесичово ; площта от 0,22ха., попадаща в парцел № 10505-30-1-1, намиращ се в землището на с. Величково, общ. Пазарджик ; площта от 0,29ха., попадаща в парцел № 63032-320-5-1, намиращ се в землището на с. Росен, общ. Пазарджик ; площта от 0,14ха., попадаща в парцел № 63032-429-1-2, намиращ се в землището на с. Росен, общ. Пазарджик; площта от 0,12ха., попадаща в парцел № 65437-48-1-1, намиращ се в землището на с. Сарая, общ. Пазарджик ; площта от 0,04ха., попадаща в парцел № 65468-134-4-1, намиращ се в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик; площта от 0,01ха., попадаща в парцел № 65468-134-6-1, намиращ се в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик ; площта от 0,12ха., попадаща в парцел № 65468-479-6-1, намиращ се в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик;площта от 0,11ха., попадаща в парцел № 66559-582-1-1, намиращ се в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик ; площта от 0,21ха., попадаща в парцел № 78056-121-1-1, намиращ се в землището на с. Цар Асен, общ. Пазарджик ; площта от 0,28ха., попадаща в парцел № 78056-346-1-1, намиращ се в землището на с. Цар Асен, общ. Пазарджик ; площта от 0,09ха., попадаща в парцел № 78056-348-2-1, намиращ се в землището на с. Цар Асен, общ. Пазарджик ; площта от 0,15ха., попадаща в парцел № 81089-3618-3-1, намиращ се в землището на с. Черногорово, общ. Пазарджик, всички заявени от П.И.Е., ЕГН **********,*** ОТХВЪРЛЯ оспорването на П.И.Е., ЕГН **********,***, срещу Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите в частта й, в която извън обхвата на площите в добро земеделско състояние са останали: площта от 0,19ха., попадаща в парцел № 05459-400-1-1, намиращ се в землището на с. Боримечково, общ. Лесичово ; площта от 0,11ха., попадаща в парцел № 55556-41-1-1, намиращ се в землището на с. Паталеница, общ. Пазарджик ; площта от 0,14ха., попадаща в парцел № 65468-112-7-1, намиращ се в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик ; площта от 0,14ха., попадаща в парцел № 65468-129-8-1, намиращ се в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик ; площта от 0,10ха., попадаща в парцел № 65468-129-9-1, намиращ се в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик ; площта от 0,42ха., попадаща в парцел № 65468-485-12-1, намиращ се в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик ; площта от 0,18ха., попадаща в парцел № 65468-7-5-1, намиращ се в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик ; ОСЪЖДА Министерство на земеделието, храните и горите да заплати на П.И.Е., ЕГН **********,***, сумата от 850,00лв. (осемстотин и петдесет лв.), представляваща съответната част от извършени разноски по производството. ОСЪЖДА П.И.Е., ЕГН **********,***, да заплати на Министерство на земеделието, храните и горите, сумата от 335,00лв. (триста тридесет и пет лв.), представляваща съответната част от възнаграждението за юрисконсултска защита и заплатен депозит за вещи лица. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.12.2020
Административно дело № 8619/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение №388/03.07.2020 г., постановено по адм. д.576/2019 г. по описа на Административен съд-Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.12.2020г.
26 Административно дело No 584/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Г.К.,
Г.К.П.,
Е.К.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.К., Г.К.П. и Е.К.Г. против Заповед № 826/25.04.2019г. на кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА С.Г.К., Г.К.П. и Е.К.Г.,*** сумата от 100 (сто) лева - юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
27 Административно дело No 587/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.А.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.А.Б., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-1006-000198 от 05.04.2019г. на Началник Група към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която за нарушения по чл. 174, ал. 3, пред. второ от ЗДвП, чл. 147, ал. 1 от ЗДвП, 190, ал. 3 от ЗДвП и чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 171, т.1, б. „б“ от ЗДвП, спрямо Б. е приложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца и е отнето СУМПС № 282432470. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.2.2020г.
28 Административно дело No 589/2019, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.С.Я. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 25.6.2020г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 727 от 06.11.2019г., постановено по адм. дело № 589 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г., като в диспозитива на същото вместо „…обезщетение в размер на 5800,00лв. (пет хиляди и осемстотин лв.) за претърпени неимуществени вреди ….“, да се чете „…..обезщетение в размер на 4800,00лв. (четири хиляди и осемстотин лв.) за претърпени неимуществени вреди….“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. Решението за поправка да се отбележи върху поправеното решение след влизането му в сила. Препис от решението да се връчи на страните
29 Административно дело No 617/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност Х.Д.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Д.П. с ЕГН ********** *** против Ревизионен акт № Р–16001318004195-091-001/20.02.2019 г., потвърден с Решение № 284/09.05.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Х.Д.П. с ЕГН ********** *** да заплати на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, направените по делото разноски в размер на 1 542 /хиляда петстотин четиридесет и два/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 15.6.2020
Административно дело № 5491/2020
Разпореждане № 7393 от 15.06.2020г. на ВАС - София, Първо отделение по АД 0 5491/2020г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба с вх. № 6489/18.05.2020г. по описа на ВАС, подадена от Х. П., чрез адвокат А., срещу решение № 35 от 16.01.2020г. по адм.д.№ 617 по описа на Административен съд - Пазарджик за 2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 5491/2020 г. по описа на Върховен административен съд, Първо отделение. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Първо отделение на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.7.2020г.
30 Административно дело No 619/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност АРКУС ТРАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „А.Т.“ ЕООД, ЕИК 202587121, със седалище и адрес на управление: с. Калугерово, ул. „Седемнадесета“, № 40, против Ревизионен акт № Р-16001618004393-091-001 от 13.02.2019г., издаден от Теменужка Вангелова Петкова, на длъжност началник на сектор в Териториална дирекция, Пловдив на Национална агенция за приходите, като орган възложил ревизията и Елена Костадинова Стоицева на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, като ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 286 от 09.05.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на търговското дружество, за отчетен период 01.06.2018г. до 30.06.2018г. е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 22400,00лв. по 15 броя фактури, издадени от „А.Д.-Д.Д.“ ЕООД, ЕИК 201831665, като са начислени лихви за просрочие при разчитането на данъчните задължения с бюджета в общ размер на 75,01лв. ОСЪЖДА „А.Т.“ ЕООД, ЕИК 202587121, със седалище и адрес на управление: с. Калугерово, ул. „Седемнадесета“, № 40 да заплати на Национална агенция по приходите, гр. София сумата от 1204,25, лв./хиляда двеста и четири лв. и двадесет и пет ст./, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 27.5.2020г.
31 Административно дело No 622/2019, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи А.И.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 312з-1473 от 10.05.2019 г. на Директора на ОД на МВР Пазарджик, с която е наложено на А.И.П., държавен служител- младши инспектор, младши автоконтрольор в група „КПДГПА“, в сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР –Пазарджик дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на А.И.П., ЕГН **********,***, със съдебен адрес ***, направените по делото разноски в размер на 830 /осемстотин и тридесет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно оспорване
В законна сила на 2.3.2020г.
32 Административно дело No 643/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.А.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.7.2020г.
Отхвърля искова молба на В.А.Д., ЕГН **********, срещу Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Пазарджик, представлявана от своя директор с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, във връзка с чл. 203 от АПК, за осъждане на ответника за заплащане на обезщетение от 10000 лева за претърпени неимуществени вреди за период 16.03.2014г. до 07.06.2019г. и неимуществени вреди за период 16.03.2014г. до 06.05.2015г., ведно със законна лихва от 06.05.2015г. до крайното изплащане, и заплащане на 26 500 лева имуществени вреди( които са описани като претърпени загуби за отгледан слънчоглед(3500лева), сорго(3000лева), люцерна(20 000лева), ведно със законна лихва от 06.05.2015г. до крайното изплащане, които са причинени от отменено НП № 14-0340-000195/28.03.2014г. на началник на РУП Септември, с което е лишен да управлява МПС за срок от 6 месеца с Решение по АНД № 1804/2014г. на РС Пазарджик ОСЪЖДА В.А.Д., ЕГН **********,*** разноски по първоинстанционното производство в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
33 Административно дело No 647/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.К.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.3.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 366 от 16.05.2019г. на Кмета на Община Стрелча, с която на основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ е наредено, К.К.Т.,ЕГН********** ***, да премахне незаконен строеж : част от стопанска сграда, попадаща в УПИ ХІІ-магазин, кв. 35 по плана на гр. Стрелча с размери 4,75м./4,05м. ОСЪЖДА Община Стрелча, обл. Пазарджик да заплати на К.К.Т.,ЕГН********** ***, сумата от 675,00лв. (шестстотин седемдесет и пет лв.), направени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 5.6.2020г.
34 Административно дело No 648/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕИМ 1 ЕООД МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.2.2020г.
Отменя Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019 г., на министъра на Земеделието, храните и горите, с която е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2018, в частите ?, с които са изключени от площите в добро земеделско състояние следните три площи, заявени за подпомагане от жалбоподателя: площта от 0.16 ха, попадаща в парцел № 65807-168-2-1, площта от 0.14 ха, попадаща в парцел № 65807-188-2-1 и площта от 0.10 ха, попадаща в парцел № 65807-863-3-1 и трите, находящи се в землището на с. Свобода, община Стрелча, заявени за подпомагане от жалбоподателя в качеството му на земеделски производител. Отхвърля жалбата на „ЕИМ 1“ ЕООД против Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019 г., на министъра на Земеделието, храните и горите, с която е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2018, в частта ?, с която са изключени от площите в добро земеделско състояние следните седем площи, заявени за подпомагане от жалбоподателя: площта от 2.64 ха, попадаща в парцел № 65807-163-10-1, , площта от 0.46 ха, попадаща в парцел № 65807-171-2-1, площта от 0.12 ха, попадаща в парцел № 65807-171-3-1, площта от 1.09 ха, попадаща в парцел № 65807-207-1-1, площта от 0.36 ха, попадаща в парцел № 65807-207-2-1, площта от 5.24 ха, попадаща в парцел № 65807-311-1-1 и площта от 0.59 ха, попадаща в парцел № 65807-846-2-1 и седемте, находящи се в землището на с. Свобода, община Стрелча, заявени за подпомагане от жалбоподателя в качеството му на земеделски производител. Осъжда „ЕИМ 1“ ЕООД да заплати на министерството на Земеделието, храните и горите разноски по делото в размер на 320 лв. (триста и двадесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.6.2020г.
35 Административно дело No 660/2019, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Д.С.Т. ЦЕНТРАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ ПРИ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ-МВР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.С.Т., ЕГН **********,***, срещу Медицинско удостоверение № 56/14 от 02.04.2019г., издадено от Централната лекарска експертна комисия – Медицински институт МВР в което е определено, че увреждането на Д.С.Т., което е причинило възпаление на левия слухов нерв с невросензорна загуба на слуха на лявото ухо с акустична слухова загуба от 18,75dB при нормален слух двустранно и не е довело до трайно отслабване на слуха, а само до разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, което съответства на квалификацията за лека телесна повреда по смисъла на чл. 130, ал. 1 от НК. ОСЪЖДА Д.С.Т., ЕГН **********,***, да заплати на Медицински институт - МВР, гр. София, бул. „Ген. М. Скобелев“, № 79, сумата от 100,00лв.(сто лв.), представляващи възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.8.2020
Административно дело № 4566/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 27/13.01.2020 г., постановено по адм. дело № 660/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Д. Т., [населено място] да заплати в полза на Медицински институт при МВР, разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 6.8.2020г.
36 Административно дело No 661/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ О.-1.-С.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Орион – 10 – Стефанка Костянева“ с ЕИК 030100946, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Милош Папарков“ № 24, представлявано от Стефанка Спасова Костянева против Ревизионен акт № Р – 16001318002332-091-001/13.02.2019 г., потвърдената му част с Решение № 301/13.05.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА ЕТ „Орион – 10 – Стефанка Костянева“ с ЕИК 030100946, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Милош Папарков“ № 24, представлявано от Стефанка Спасова Костянева да заплати на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, направените по делото разноски в размер на 984 (деветстотин осемдесет и четири) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.1.2020г.
37 Административно дело No 667/2019, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.И.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.1.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на А.И.В. ЕГН **********, сумата в размер на 300 лева за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие от неосигуряване на минимална жилищна площ от 4 кв.м. за периода 12.12.2017г. до 21.05.2018г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на А.И.В. ЕГН **********, законна лихва върху присъдената сума, считано от 21.05.2018г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на А.И.В. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за горницата над сумата от 300 (триста) лева до предявения с иска размер от 50 000 лв. за претърпени имуществени вреди за период 01.01.2011г.-31.12.2018г. като неоснователен и недоказан. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.6.2020
Административно дело № 242/2020
РЕШЕНИЕ № 353 от 24.06.2020 г. по КАД № 242/ 2020 г. на Административен съд- Пазарджик, Х- ти състав: Оставя в сила Решение № 28/13.01.2020 г. по административно дело № 667/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, едночленен състав, с което е уважен частично до размер 300 лв., предявеният от А.И.В. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди, отнасящ се за периода 12.12.2017 г. до 21.05.2018 г. в който ищецът е пребивавал в Затвор – Пазарджик, във връзка с установеното от съда незаконосъобразно бездействие на ответника да осигури на ищеца минимална жилищна площ от 4 кв.м., като в останалата му част, над уважения размер от 300 лв. до претендирания размер от 50 000 лв. искът е отхвърлен. Решението е окончателно. Особено мнение на съдия Георги Видев.
В законна сила на 24.6.2020г.
38 Административно дело No 667/2019, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.И.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.1.2020г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 28/13.01.2020г. по адм.д. № 667/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик, като на ред 4 в диспозитива на решението на негова страница 10, вместо „имуществени вреди" да се чете „неимуществени вреди". Решението може да се обжалва с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването.
39 Административно дело No 675/2019, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 14.1.2020г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 940 от 17.12.2019г., постановено по адм. дело № 675 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г., като в на стр. 1 ; стр. 13 и стр. 14 в диспозитива на същото вместо „…Община Пазарджик.…“ да се чете „…Община Пещера…“ Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. Решението за поправка да се отбележи върху поправеното решение след влизането му в сила. Препис от решението да се връчи на страните
В законна сила на 13.2.2020г.
40 Административно дело No 677/2019, I състав Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси Н.Б.Н. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 6.1.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Б.Н. , Решение за установяване конфликт на интереси, издадено от постоянна комисия по установяване конфликт на интереси при Общински съвет Септември, с което е установен конфликт на интереси по отношение на Н.Б.Н., в качеството му на кмет на кметство Варвара, община Септември, област Пазарджик, и на основание чл. 171, ал. 2 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 26, ал. 3 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси е наложена на Н.Б.Н. ГЛОБА в размер на 1000 лева платими по сметка на Община Септември,като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Постоянна комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Септември, от бюджета на община Септември, следва да бъде осъдена да заплати на Н.Б.Н. сумата от 2110 лева, представляваща 10 лева внесена държавна такса и 2100 лв. договорено и заплатено адвокатско възнаграждение за един адвокат – 300лв. – за запознаване и проучване на делото, 500лв. за изготвяне на жалбата , 1200лв. за представителство пред съда и 100лв. за явяване след второ съдебно заседание. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 21.10.2020
Административно дело № 5077/2020
ОТМЕНЯ Решение № 8 от 06.01.2020 г., постановено по адм. д. № 677 по описа за 2019 г. на Административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА : ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н. Н. от [населено място] срещу Решение за установяване конфликт на интереси от 12.06.2019г., с което Постоянната комисия за установяване конфликт на интереси при Общински съвет- Септември е установила конфликт на интереси по отношение на Н. Н., в качеството му на кмет на кметство В., [община], област Пазарджик, и на основание чл. 171, ал. 2 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси му е наложила глоба в размер на 1 000 лева, платими по сметка на [община]. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.10.2020г.
41 Административно дело No 678/2019, VI състав КСО Ц.Д.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.Д.М., с ЕГН **********,***, против Решение № 1012-12-71#1/17.05.2019г. на директор на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № РВ-3-12-00545429/01.04.2019г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 678/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила на 27.5.2020г.
42 Административно наказателно дело (К) No 682/2019, XI състав ЗАНН: ДНСК Г.Т.Г. РОНСК ПАЗАРДЖИК ПРИ РДНСК ЮЦР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40 от 15.04.2019г., постановено по а.н.дело №20 по описа на Районен съд Велинград за 2019 г., в частта с която е изменено Наказателно постановление № Пз-2 от 08.01.2019г. на Началник Регионален отдел „Национален строителен контрол“, Пазарджик при Регионална дирекция за Национален строителен контрол „Южен централен район“, Пловдив, с което на Г.Т.Г., за нарушение по чл. 178, ал.1, във връзка чл. 177 от Закона за устройство на територията, на основание чл. 233 от Закона за устройство на територията, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500,00лв., като размера на същата е \ на 100,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
43 Административно дело No 697/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Й.А.Г. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.7.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Й.А.Г. Заповед № 19-0340-000048/07.03.2019г. на началник РУ Септември при ОДМВР Пазарджик, с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т.2а б.б. от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1 година. ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик да заплати на Й.А.Г. сума в размер на 695 /шестстотин деветдесет и пет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 20.7.2020г.
44 Административно дело No 699/2019, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Г.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.2.2020г.
Отхвърля жалбата на В.Г. ***, подадена против Заповед № 471/05.07.2017 г. на кмета на Община Пещера. Осъжда В.Г. *** да заплати на Община Пещера разноски по делото в размер на 800 лв. (осемстотин лева). ОСЪЖДА В.Г. *** да заплати на „Матраци Симеонов“ ООД със седалище гр. Пещера, ул. „М. Такев“ № 144 разноски по делото в размер на 1 550 лв. (хиляда петстотин и петдесет лева). Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.12.2020
Административно дело № 6499/2020
С решение № 15003 от 03.12.2020 г. по адм. дело № 6499/2020 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА решение № 124/24.02.2020г., постановено по административно дело № 699/2019г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.12.2020г.
45 Административно дело No 703/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители АХАТ АГРО-1 ЕООД МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.7.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите в частта й, в която извън обхвата на площите в добро земеделско състояние са останали, заявените от„Ахат Агро-1“ ЕООД, ЕИК 203164058, със седалище и адрес на управление с. Боримечково, ул. „Пет“, № 2, общ. Лесичово, обл. Пазарджик имоти : парцел № 22681-222-1-1, с площ от 0,05 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище; парцел № 22681-223-7-1, с площ от 0,01 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище; парцел № 22681-253-11-1, с площ от 0,01 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище; парцел № 22681-253-12-1, с площ от 0,15 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище; парцел № 22681-254-18-1, с площ от 0,07 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище; парцел № 22681-845-2-1, с площ от 0,23 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище; парцел № 27406-639-14-1, с площ от 0,10 ха, намиращ се в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище; парцел № 27406-696-2-1, с площ от 0,07 ха, намиращ се в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище; парцел № 27406-712-1-1, с площ от 0,76 ха, намиращ се в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище; парцел № 27406-720-1-1, с площ от 0,30 ха, намиращ се в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище; парцел № 53103-1423-2-1, с площ от 0,05 ха, намиращ се в землището на с. Оборище, общ. Панагюрище; парцел № 53103-205-4-2, с площ от 0,11 ха, намиращ се в землището на с. Оборище, общ. Панагюрище; парцел № 57128-1379-1-1, с площ от 0,14 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-1437-1-1, с площ от 0,10 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-367-1-1, с площ от 0,11 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-369-3-1, с площ от 0,12 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-557-1-1, с площ от 0,05 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-557-2-1, с площ от 0,07 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-673-1-1, с площ от 0,08 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 63032-228-1-1, с площ от 0,49 ха, намиращ се в землището на с. Росен, общ. Пазарджик; парцел № 63032-332-1-1, с площ от 0,08 ха, намиращ се в землището на с. Росен, общ. Пазарджик; парцел № 63032-332-2-1, с площ от 0,62 ха, намиращ се в землището на с. Росен, общ. Пазарджик; парцел №63032-430-4-2, с площ от 1,87 ха, намиращ се в землището на с. Росен, общ. Пазарджик; парцел № 63032-438-1-1, с площ от 0,09 ха, намиращ се в землището на с. Росен, общ. Пазарджик; парцел №63032-453-2-1, площ от 0.09 ха, намиращ се в землището на с.Росен, общ.Пазарджик ; парцел № 63032-456-1-1, с площ от 0,13 ха, намиращ се в землището на с. Росен, общ. Пазарджик; парцел № 65468-627-1-1, с площ от 7,55 ха, намиращ се в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик; парцел № 65468-657-3-1, с площ от 0,07 ха, намиращ се в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик; парцел № 78056-408-4-1, с площ от 0,27 ха, намиращ се в землището на с. Цар Асен, общ. Пазарджик и парцел № 78056-430-4-1, с площ от 0,19 ха, намиращ се в землището на с. Цар Асен, общ. Пазарджик, всички заявени от дружеството за подпомагане. ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Ахат Агро-1“ ЕООД, ЕИК 203164058, със седалище и адрес на управление с. Боримечково, ул. „Пет“, № 2, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, срещу Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите в частта й, в която извън обхвата на площите в добро земеделско състояние са останали: парцел № 22681-220-3-1, с площ от 0,16 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище ; парцел № 22681-31-3-1, с площ от 0,13 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище; парцел № 22681-845-1-1, с площ от 0,14 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище; парцел № 22681-936-2-1, с площ от 0,10 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище; парцел № 27406-142-1-1, с площ от 0,31 ха, намиращ се в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище; парцел № 27406-142-2-1, с площ от 0,86 ха, намиращ се в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище; парцел № 27406-639-13-1, с площ от 1,55 ха, намиращ се в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище; парцел №27406-696-3-1, с площта от 0.29 ха. намиращ се в землището на с.Елшица, общ.Панагюрище; парцел № 27406-699-1-1, с площ от 4,83 ха, намиращ се в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище; парцел № 27406-702-1-1, с площ от 0,84 ха, намиращ се в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище; парцел № 27406-740-1-1, с площ от 0,17 ха, намиращ се в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище; парцел № 35571-721-1-1, с площ от 0,32 ха, намиращ се в землището на с. Калугерово, общ. Панагюрище; парцел № 53103-1116-6-1, с площ от 0,41 ха, намиращ се в землището на с. Оборище, общ. Панагюрище; парцел № 53103-1116-7-1, с площ от 1,29 ха, намиращ се в землището на с. Оборище, общ. Панагюрище; парцел № 53103-481-4-1, с площ от 0,12 ха, намиращ се в землището на с. Оборище, общ. Панагюрище; парцел №57128-1034-1-1, с площта от 0.12 ха. намиращ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; парцел № 57128-1229-2-1, с площ от 0,68 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-1404-1-1, с площ от 0,17 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-1410-1-1, с площ от 0,17 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-1412-1-1, с площ от 0,25 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-1421-2-1, с площ от 0,30 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-1421-3-1, с площ от 0,13 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-1427-1-1, с площ от 0,10 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел №57128-1427-2-1, с площ от 0,11ха, намиращ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; парцел № 57128-1429-1-1, с площ от 0,12 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-1328-2-1, с площ от 0,49 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-1336-1-1, с площ от 0,19 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-270-5-1, с площ от 0,10 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-362-1-1, с площ от 0,13 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-366-3-1, с площ от 0,21 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-528-1-1, с площ от 1,65 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-528-2-1, с площ от 0,10 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище и парцел № 57128-607-1-1, с площ от 0,18 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище. ОСЪЖДА Министерство на земеделието, храните и горите да заплати на „Ахат Агро-1“ ЕООД, ЕИК 203164058, със седалище и адрес на управление с. Боримечково, ул. „Пет“, № 2, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, сумата от 600,00лв. (шестстотин лв.), представляваща съответната част от извършени от дружеството разноски по производството. ОСЪЖДА „Ахат Агро-1“ ЕООД, ЕИК 203164058, със седалище и адрес на управление с. Боримечково, ул. „Пет“, № 2, общ. Лесичово, обл. Пазарджик , да заплати на Министерство на земеделието, храните и горите, сумата от 250,00лв. (двеста и петдесет лв.), представляваща съответната част от възнаграждението за юрисконсултска защита Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
46 Административно дело No 730/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ИВИНДЪСТРИ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата „Ивиндъстри“ ЕООД с ЕИК 200262136, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Георги С. Раковски“ № 14, представлявано от И. Г. Л. против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 19-1006-000369/10.06.2019 г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.1.2020г.
47 Административно дело No 755/2019, IV състав Закон за корпоративното подоходно облагане ПКВ-08 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПКВ – 08“ ЕООД, с адрес за кореспонденция по чл. 8 от ДОПК гр. Пазарджик, ул. „Никифор Попконстантинов“ № 27, вх. Б, етаж 2, ап. 4, представлявано от управителя П.К.В., с ЕИК 200188065, подадена против Ревизионен акт № Р-16001318004692-091-001 от 22.03.2019 г., потвърден с Решение № 359/10.06.2019 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, гр. Пловдив. ОСЪЖДА „ПКВ – 08“ ЕООД, с адрес за кореспонденция по чл. 8 от ДОПК гр. Пазарджик, ул. „Никифор Попконстантинов“ № 27, вх. Б, етаж 2, ап. 4, представлявано от управителя П.К.В., с ЕИК 200188065 да заплати на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 864 (осемстотин шестдесет и четири) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
48 Административно дело No 760/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност ДЖИ ВИ ЕЛ 63 БИЛДИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на „Джи Ви Ел 63 Билдинг“ ЕООД против Ревизионен акт № Р-16001318005356-091-001/14.03.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 347/07.06.2019 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, с който на жалбоподателя е отказано правото на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер на 31 227 лв. с прилежащи лихви 14 048,66 лв. и допълнително е установен корпоративен данък за 2014 г. – 1 651,75 лв., за 2015 г. – 7 271,75 лв., за 2016 г. – 539,65 лв. с прилежащи лихви в общ размер на 2 947,33 лв. Осъжда „Джи Ви Ел 63 Билдинг“ ЕООД да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите разноски по делото в размер на 2 260,58 лв./две хиляди двеста и шестдесет лева и петдесет и осем стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
49 Административно дело No 761/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност БУЛ ЛЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 4.3.2020г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № Р-16001317005496-091-001 от 06.03.2019г., издаден от Н.Ж.К., на длъжност началник на сектор, като орган възложил ревизията и М.Г.Д. на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 339 от 03.06.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно–осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който за „Бул Лес“ ЕООД, ЕИК 112580829, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Свобода”, №5а, за отчетни периоди 01.04.2017г. до 31.07.2017г. ; 01.02.2015г. до 28.02.2015г. и 01.12.2014г. до 31.12.2014г. е отказано право на данъчен кредит по данък върху добавената стойност в общ размер на 190882,00лв.; начислен е допълнителен данък върху добавената стойност за внасяне в размер на 300,01лв., като са начислени съответни лихва за просрочие при разчитането на задълженията с бюджета в размер на 32957,33лв. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите да заплати на „Бул Лес“ ЕООД, ЕИК 112580829, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Свобода”, №5а, сумата от 6850,00лв. (шест хиляди осемстотин и петдесет лева), за представляваща извършени от дружеството разноски по производството. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 12.11.2020
Административно дело № 6435/2020
ОТМЕНЯ решение № 159 от 04.03.2020 г., постановено по адм.дело № 761/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав. Решението е окончателно.
50 Административно дело No 765/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Т.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ исковите претенции заявени от С.Т.Т., ЕГН **********,***, да бъде осъдена Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул.“Й. В. Гурко“ №5, да му заплати сумата от 12 000,00лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, представляващи пропуснати ползи в размер на 100,00лв. за работен ден от невъзможността да ползва за търговската си дейност, собствения си товарен автомобил за период от шест месеца, считано от 15.06.2015г. и сумата от 10000,00лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода от 15.06.2015г. до 21.04.2016г., изразяващи се във влошаване на здравословното му състояние, загуба на съня, влошаване на общото състояние и отпадане на тонуса, претърпени като последица от отменена с влязло в сила Решение №10981 от 19.10.2016г., постановено по адм. дело № 13594 по описа на Върховния административен съд за 2016г., Заповед № РД-14-1329 от 16.06.2015г. на Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“, гр. Пазарджик за прилагане на принудителна административна мярка, както и обезщетение за забавено плащане на двете парични суми в размер на законната лихва, считано от 11.07.2019г. до окончателното им изплащане. ОСЪЖДА С.Т.Т., ЕГН **********,***, да заплати на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул.“Й. В. Гурко“ №5, сумата от 100,00лв. (сто лева), представляващи разноски по осъществена юрисконсултска защита в настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
51 Административно дело No 766/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 17.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подаденият протест от Стефан Янев, прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, подаден против Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци (кучета и котки) на територията на община Септември и действия за ограничаване на популацията на безстопанствени, безнадзорни и нерегистрирани кучета и котки, приета с Решение № 189/25.06.2012 г. на Общински съвет Септември. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 766/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Септември да заплати в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик сторените разноски за публикуване на обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура Пазарджик и от получаване на определението за Общински съвет Септември, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 30.6.2020г.
52 Административно дело No 767/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.Й.Ц. НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Б.Й.Ц. против Заповед № ДК-10-ЮЦР-27 от 19.07.2018г. на Началник РДНСК Южен централен район, с която на основание чл. 216, ал. 6 от ЗУТ се оставя в сила Становище-отказ за узаконяване с изх. № 24-00-002/24/14 от 30.01.2018г. на Главен архитект на Община Велинград. ОСЪЖДА Б.Й.Ц., да заплати в полза на Регионална Дирекция за национален строителен контрол Пазарджик сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 7.8.2020г.
53 Административно дело No 768/2019, VI състав КСО А.В.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.1.2020г.
ДОПЪЛВА Решение № 921/16.12.2019г. по адм.д. № 768/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик, в частта за разноските като: ОСЪЖДА Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Пазарджик да заплати на А.В.К. разноски по производството в размер на 610 (шестстотин и десет) лева за адвокатско възнаграждение и държавна такса. ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 921/16.12.2019г. по адм.д. № 768/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик, като на ред 22 от стр. 1 от мотивите на решението вместо „адв. Икономов" да се чете „адв. П." Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 17.1.2020г.
54 Административно дело No 781/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Т.П.,
Ц.Б.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.1.2020г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Т.П. и Ц.Б.П.,***, подадена против Заповед № 619/22.04.2019 г. на Кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 781/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.5.2020
Административно дело № 3682/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5765 от 19.05.2020 г. на ВАС София, Второ отд. по адм. д. № 3682/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 153/28.01.2020 г., постановено по административно дело № 781/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.5.2020г.
55 Административно дело No 790/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.Г.Ж. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Г.Ж. ***, подадена против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0315-000065/15.04.2019 г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, РУ Пещера. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 2.1.2020г.
56 Административно дело No 801/2019, I състав Закон за министерство на вътрешните работи А.М.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК,
ДИРЕКТОР НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПАЗАРДЖИК КЪМ АКАДЕМИЯТА НА МВР
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.7.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед №4582з-632/09.07.2019г. на Директора на ЦСПП-Пазарджик при Академията на МВР, като незаконосъобразна в оспорената и част – относно жалбоподателя А.М.Д.. ОТМЕНЯ Заповед № 312з-2063/11.07.2019 г. на директора на ОД на МВР – Пазарджик за прекратяване на служебното правоотношение на държавен служител в МВР издадена на основание чл.159, ал.1,т.2,член 226, ал.1,т.7,б.“в“,чл.227 от ЗМВР, Заповед №4582з-632/09.072019г. и предложение с рег.№4582р-4005/10.07.2019г. от Директора на ЦСПП-Пазарджик към академия на МВР, като незаконосъобразно постановена. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване му от страните пред ВАС.
В законна сила на 28.7.2020г.
57 Административно дело No 806/2019, IV състав ДОПК Р.И.П. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.И.П. *** против решение по жалба срещу действия на публичен изпълнител № 236/02.07.2019 година на директора на ТД на НАП град Пловдив, с което е оставена без уважение жалба с вх. № 66-20-1004/20.06.2019 г., подадена от Р.И.П. срещу разпореждане изх.№ 1900013-137-0005201/31.05.2019 г., в частта, с която е отказано погасяване по давност на публичните задължения по декларация по образец № 6 за 2010 г. и 2011 г. ОСЪЖДА Р.И.П. *** да заплати на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.268, ал.2 от ДОПК.
В законна сила на 28.2.2020г.
58 Административно дело No 809/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност ФАЛКО 123 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 29.1.2020г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 821 от 21.11.2019г., постановено по адм. дело № 809 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г., като в диспозитива на същото вместо „… да заплати на Националния осигурителен институт сумата от 500,00лв….“, да се чете „….. да заплати на Национална агенция за приходите, гр. София сумата от 500,00лв….“ Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. Решението за поправка да се отбележи върху поправеното решение след влизането му в сила. Препис от решението да се връчи на страните
59 Административно дело No 810/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност А.И.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001318005039-091-001 от 09.04.2019г., издаден от З.Д.В., на длъжност началник на сектор в ТД на НАП, Пловдив, като орган възложил ревизията и Ф.Г.К.на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП, Пловдив, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, в частта потвърдена с Решение № 400 от 01.07.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който за А.И.Д., за отчетни периоди 15.04.2017г. до 31.07.2017г. са определени задължение за данък върху добавената стойност в общ размер, за разликата от 5283,83лв. до размер на 5388,50лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането с бюджета в общ размер на разликата от 955,63лв. до 974,04лв. ; за отчетен период от 01.01.2017г. до 31.12.2017г. са установени задължения към бюджета за годишен авансов данък по ЗДДФЛ в размер на разликата от 7 372.33 лв. до размер на 8229,98лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на разликата от 704,49лв. до размер на 786,48лв. ОТХВЪРЛЯ оспорването А.И.Д., ЕГН **********,***, против Ревизионен акт № Р-16001318005039-091-001 от 09.04.2019г., издаден от З.Д.В., на длъжност началник на сектор в ТД на НАП, Пловдив, като орган възложил ревизията и Ф.Г.К.на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП, Пловдив, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, в частта потвърдена и изменена с Решение № 400 от 01.07.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който за А.И.Д., за отчетни периоди 15.04.2017г. до 31.07.2017г. са определени задължение за данък върху добавената стойност в общ размер на 5283,83лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането с бюджета в общ размер на 955,63лв. ; за отчетен период от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. са установени задължения към бюджета за годишен авансов данък по ЗДДФЛ в размер на 510,17лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 100,48лв. ; за отчетен период от 01.01.2017г. до 31.12.2017г. са установени задължения към бюджета за годишен авансов данък по ЗДДФЛ в размер на 7372,33лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 704,49лв. ; за отчетната 2017г. задължителни вноски за държавно обществено осигуряване в размер на 1491,88лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 184,47лв. ; задължителни вноски за здравно осигуряване в размер на 864,86лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 106,94лв. ; вноски да допълнително задължително пенсионно осигуряване – универсален пенсионен фонд в размер на 540,53лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 105,31лв. ; за отчетната 2016г. задължителни вноски за държавно обществено осигуряване в размер на 645,12лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 174,24лв. ; задължителни вноски за здравно осигуряване в размер на 403,20лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 108,86лв.; вноски да допълнително задължително пенсионно осигуряване – универсален пенсионен фонд в размер на 252,00лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 68,07лв. ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на А.И.Д., ЕГН **********,***, сумата от 61,26лв.(шестдесет и един лв. и двадесет и шест ст.) ОСЪЖДА А.И.Д., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 836,45 лв. (осемстотин тридесет и шест лв. и четиридесет и пет ст.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 15.9.2020г.
60 Административно дело No 829/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. О.А.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 132 от 12.03.2019 г. на Кмета на Община Панагюрище с която на основание чл. 225, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията на О.А.М. е наредено да се премахне незаконен строеж : „… незаконно изградена пристройка към гараж (петно 1)….“, намиращ се в УПИ „Жилищен комплекс“, кв. 212 по плана на гр. Панагюрище. ОСЪЖДА Община Панагюрище, обл. Пазарджик да заплати на О.А.М., ЕГН **********,***, сумата от 1010,00лв. (хиляда сто и десет лв.), направени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 4.3.2020г.
61 Административно дело No 837/2019, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители БРИГАДА ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.4.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Бригада“ ЕООД с ЕИК 112659461, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Георги Брегов“ № 21, етаж 3, ап. 6, представлявано от управителя А. Т., подадена чрез адв. П., Уведомително писмо, изх. № 01-2600/3955 от 12.07.2019 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд Земеделие. ИЗПРАЩА преписката на ИД на ДФЗ за ново произнасяне, като изпълни указанията по прилагане на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Държавен фонд Земеделие да заплати на „Бригада“ ЕООД с ЕИК 112659461, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Георги Брегов“ № 21, етаж 3, ап. 6, представлявано от управителя А. Т., разноски по делото в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.12.2020
Административно дело № 7997/2020
62 Административно дело No 851/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.И.Н.,
Д.С.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.1.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.И.Н. и Д.С.Н. ***, Заповед № РД-318 от 10.07.2019 г. на кмета на Община Брацигово. ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Брацигово за ново произнасяне по реда на чл. 124а, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ по подаденото заявление, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на М.И.Н. и Д.С.Н.,***, сума в размер на 620 (шестстотин и двадесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.11.2020
Административно дело № 3658/2020
Решение № 14388 от 19.11.2020 г. на ВАС София, Второ отд. по адм. д. № 3658/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 4/03 януари 2020 г., постановено по адм. д. № 851/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на М.И.Н. и Д.С.Н. направените по делото разноски за един адвокат в размер на 600 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 19.11.2020г.
63 Административно дело No 854/2019, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С.А.Б., подадена чрез пълномощника А.С.Б. против Заповед № 21/25.02.2019 г. на кмета на Община Пазарджик, издадена въз основа на Решение XVII, протокол № 7 от 28.06.2018 г. на Общинският експертен съвет по устройство на територията при Община Пазарджик, потвърдено от ОбЕСУТ с Решение № XX, протокол № 2 от 14.02.2019 г., с която е отказано да бъде одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-299 и УПИ I-298 в кв. 433 по плана на гр. Пазарджик, предложен от жалбоподателя със заявление с вх. № 44-С-165/13.03.2018 г. ОСЪЖДА С.А.Б. с ЕГН ********** *** юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
64 Административно дело No 856/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.С.К. НАЧАЛНИК 01 РУ КЪМ ОДМВР ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.7.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-0432-000060 от 01.05.2019г. на Началник 01 Районно управление Пловдив към Областна дирекция на МВР, Пловдив, с която спрямо С.С.К., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 5, ал. 3, т.1 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 171, т.1, б. „б“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача, до решаването на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като са отнети Свидетелство за управление на МПС № 282503573 и Контролен талон № 5544095. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пловдив, да заплати на С.С.К., ЕГН **********,***, сумата от 620,00лв. (шестстотин и двадесет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.7.2020г.
65 Административно дело No 857/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Я.А.Я.,
А.С.Ч.,
Р.В.А.,
Я.А.А.,
Т.А.М.,
Р.В.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Я.А.Я., А.С.Ч., Р.В.А., Я.А.А., Т.А.М., Р.В.М. срещу Разрешение за строеж № 11/07.02.2019г. на главен архитект на Община Пещера с искане за провъзгласяване на неговата нищожност. ОСЪЖДА Я.А.Я., А.С.Ч., Р.В.А., Я.А.А., Т.А.М., Р.В.М. общо, да заплатят на Ц. Борисов М. сумата от 900 /деветстотин/ лева, представляваща изплатено адвокатско възнаграждение и депозит за вещо лице. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.11.2020
Административно дело № 5011/2020
РЕШЕНИЕ № 14692 от 26.11.2020 г. по адм. дело № 5011/ 2020 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 202/08.04.2020г., постановено по административно дело № 857/2019г. описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Я.А.Я. ***, да заплати на Ц.Б.М. ***, сумата 300 (триста) лева за разноски по касационното производство. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.11.2020г.
66 Административно дело No 866/2019, V състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) П.К.Н. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 21.2.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на П.К.Н. против Експертно решение № 0865/17.06.2019 г. на Национална експертна лекарска комисия, в частта по т. 19 от същото – противопоказни условия на труд, където не е посочен като противопоказен сменния труд, който му е признат като противопоказен с Експертно решение № 0827/01.03.2019 г. на ТЕЛК при МБАЛ Пазарджик АД. Прекратява административно дело № 866 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 21.5.2020
Административно дело № 3938/2020
С определение № 5884 от 21.05.2020 г. по адм. дело № 3938/2020 г. на ВАС - ОТМЕНЯ определение № 314 от 21.02.2020 г., постановено по адм. д. № 866/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
67 Административно дело No 866/2019, V състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) П.К.Н. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.8.2020г.
Отменя т. 19 от Експертно решение № 0865/17.06.2019 г. на Национална експертна лекарска комисия – Специализиран състав по нервни и очни болести, в частта на т. 19, в която липсва запис относно сменния режим на работа на П.К.Н. ***. Изпраща делото като преписка на Национална експертна лекарска комисия – Специализиран състав по нервни и очни болести за ново произнасяне при спазване на определените срок и задължителни указания в мотивите на настоящото решение. Осъжда Национална експертна лекарска комисия да заплати на П.К.Н. ***, разноски по делото в размер на 610 лв. /шестстотин и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
68 Административно дело No 876/2019, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър М.Н.Г. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.Н.Г.,***, срещу действие на Началник Служба по геодезия картография и кадастър Пазарджик по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри Язовир „Батак“, Зона „А“, гр. Батак, по отношение на поземлен имот с идентификатор 02837.503.351, като същият имот е заснет с различни площи и нови идентификатори 02837.503.1211 и 02837.503.1212, а в кадастралния регистър, за имот с идентификатор 02837.503.1212 е вписан и друг собственик на недвижимостта. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 3.12.2020
Административно дело № 5908/2020
ОТМЕНЯ решение № 163/05 март 2020 г., постановено по адм. д. № 876/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ действие на началника на СГКК гр. Пазарджик, с което се одобрява изменение на КККР на язовир „Батак”, Зона „А”, гр. Батак, по отношение на поземлен имот с идентификатор 02837.503.351, като същият имот е заснет с различни площи и нови идентификатори 02837.503.1211 и 02837.503.1212, а в кадастралния регистър за имот с идентификатор 02837.503.1212 е вписан и друг собственик на недвижимостта. ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на М. Г. сумата от 680 (шестстотин и осемдесет) лева разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 3.12.2020г.
69 Административно дело No 878/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 575/17.07.2019г. на кмет на община Стрелча. ОСЪЖДА община Стрелча да заплати на „Булгармин Инженеринг“АД, с ЕИК 112532478, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, представлявано от изпълнителен директор Георги Стойов Симеонов сума в размер на 350 лева (триста и петдесет лева), представляваща сторените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно на основание чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.
В законна сила на 12.3.2020г.
70 Административно дело No 881/2019, VI състав КСО Д.В.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 102-12-112#1/02.07.2019г. на Директора на ТП на НОИ гр.Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № ЕГН № 2140-12-127/04.04.2019г. на ръководителя по пенсионно осигуряване, с което е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69б, ал. 2 от КСО на Д.В.Б.. ВРЪЩА преписката, образувана по заявлението на Д.В.Б., на длъжностното лице по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ гр.Пазарджик за ново произнасяне съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр.Пазарджик за заплати на Д.В.Б., сторените от него съдебно-деловодни разноски в размер на 595 /петстотин деветдесет и пет/ лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.6.2020г.
71 Административно дело No 888/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК,
РЕЙСЪР АУТО ЕООД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ • разпоредби чл.28 ал.2 и ал.3; • чл.28 ал.5 и ал.6; • чл.34 ал.1 в частта относно „събиране" и ал.2; • чл. 35 ал.1, чл.38 ал.1 и чл. 39 ал.1 в частта относно „събиране"; • чл.37 ал.5 в частта относно „събиране и транспортиране". от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Брацигово(приета с Решение № 531 от 24.04.2014г. на Общински съвет Брацигово) ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД, ЕИК 201327590, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, сумата от 50.00/петдесет/, представляваща извършени деловодни разноски. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик сумата от 20 / двадесет/ , представляваща извършени деловодни разноски Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
В законна сила на 2.6.2020г.
72 Административно дело No 900/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ О.-1.-С.К. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.2.2020г.
Отменя Ревизионен акт № Р-16001618001876-091-001/24.01.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията в частта му, с която е определен дължим ДДС по подписания на 31.12.2016 г. приемо-предавателен протокол, между ЕТ „Орион- 10 - Стефанка Костянева“ и „Орион 10 - СИК“ ООД в размер на 27 176,83 лв., заедно с прилежащи лихви, както и лихви за просрочие върху сумата от 4 823,17 лв. в размер на 362,99 лв. Отхвърля жалбата на ЕТ „Орион – 10 – Стефанка Костянова“ против останалата част от Ревизионен акт № Р-16001618001876-091-001/24.01.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 5.10.2020
Административно дело № 6075/2020
С решение № 12234 от 05.10.2020 г. по адм. дело № 6075/2020 г. на ВАС -ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 133 на Административен съд – Пазарджик , пети състав, от 24.02.2020г., постановено по адм.д. № 900/19г. в частта му, в която е отменен ревизионен акт № Р - 16001618001876 – 091 – 001/24.01.2019г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, в частта му, с която е са определени лихви за просрочие върху сумата от 4 823,17лв. в размер на 362,99лв., като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на ЕТ“Орион 10 – С. Костянова“ – [населено място],[адрес], ЕИК 030100946, представляван от С. Костянева, [ЕГН], против ревизионен акт № Р - 16001618001876 – 091 – 001/24.01.2019г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с решение № 425 от 09.07.2019г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ – гр.Пловдив, в частта му, с която е са определени лихви за просрочие върху сумата от 4 823,17лв. в размер на 362,99лв. ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 133 на Административен съд – Пазарджик , пети състав, от 24.02.2020г., постановено по адм.д. № 900/19г. в останалата му обжалвана част. ОСЪЖДА ЕТ“Орион 10 – С. Костянова“ – [населено място], [адрес], ЕИК 030100946, представляван от С. Костянева, [ЕГН], да заплати на Национална Агенция по приходите – гр.София разноски по делото за двете инстанции в размер общо на 1 423,61 / хиляда четиристотин двадесет и три лева и 61стотинки/лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.10.2020г.
73 Административно дело No 902/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.А.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.1.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-25-758 от 12.07.2019г. на Кмета на Община Ракитово с която на основание чл. 225, ал. 2, т. 2 и чл. 223, ал. 1, т. 8 от Закона за устройство на територията на М.А.Б., ЕГН **********,*** е наредено да се премахне незаконен строеж : „… стопанска сграда, гараж и двуетажна пристройка, напиращи се в ПИ 62004.5.811 по кадастралната карта на гр. Ракитово, ул. „Бежаница“, № 2…“. ОСЪЖДА Община Ракитово, обл. Пловдивска да заплати на М.А.Б., ЕГН **********,***, сумата от 110,00лв. (сто и десет лв. петдесет ст.), направени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 13.2.2020г.
74 Административно дело No 910/2019, II състав ДОПК А.С.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 280 от 01.08.2019 г. на Директора на Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите и потвърденото с него Разпореждане за присъединяване изх. № С190013-105-0184101 от 11.06.2019г. на старши публичен изпълнител при ТД на НАП, Пловдив, офис Пазарджик, съответно с което по изпълнително дело №160103 по описа на ТД на НАП, Пловдив за 2016г. е допуснато присъединяване на публичен взискател по вземане, представляващо глоба в размер на 100,00лв., наложена с Фиш № К1398025 от 26.10.2016 г. на ОД на МВР, Пловдив. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.2.2020г.
75 Административно дело No 921/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност Ф.А.Ф. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р – 16001618006640-091-001/11.04.2019 г., потвърден с Решение № 415/08.07.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на Ф.А.Ф. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес *** – адв. Б., направените по делото разноски в размер на 400 /четиристотин/ лева. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 588 /петстотин осемдесет и осем/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 5.3.2020г.
76 Административно дело No 931/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Г.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата С.Г., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. Г. против Заповед № 1715/31.07.2019 г. на кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА С.Г. *** да заплати в полза на Община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.7.2020
Административно дело № 2327/2020
РЕШЕНИЕ № 9167 от 08.07.2020 г. на ВАС София, Второ отд. по адм. д. № 2327/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 5/3 януари 2020 г., постановено по адм. д. № 931/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА С. Р. *** разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 8.7.2020г.
77 Административно дело No 933/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност РИГЕЛ 63 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001318007317-091-001/10.05.2019 г., в частта, потвърдена с Решение № 434/22.07.2019г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“-гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с която не се признава приспадане на данъчен кредит общо в размер на 22 564, 40 лв. и лихва в размер на 5 498,68 лева. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на Ригел 63“ЕООД, с ЕИК 112656814, със седалище и адрес на управление гр. Септември, ул. „Сараньово“ № 1, представлявано от управител Гергана Симова С., направените по делото разноски в размер на 1400 /хиляда и четиристотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.10.2020
Административно дело № 6277/2020
РЕШЕНИЕ № 12493 от 08.10.2020 г. по адм. дело № 6277/ 2020 г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 251/13.04.2020 г. на Административен съд – Пазарджик, постановено по адм.дело № 933/2019 г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.10.2020г.
78 Административно дело No 944/2019, II състав КСО П.Н.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ СОФИЯ-ГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № РВ-3-21-00552361 от 18.04.2019г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ София - град, с което е разпоредено П.Н.М., ЕГН:**********,*** да възстанови, недобросъвестно получени парични обезщетения за временна нетрудоспособност, поради общо заболяване за периода от 29.03.2018г. до 11.07.2018г., включително в общ размер на 4131,05лв. от които 3794,77лв. – главница и 336,28лв. лихви, потвърдено с Решение № 1040-21-269 от 28.06.2019г. на Директора на Териториално поделение София на Националния осигурителен институт. ОСЪЖДА Националния осигурителен институт, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64 да заплати на П.Н.М., ЕГН:**********,***, сумата от 850,00лв.(осемстотин и петдесет лева), представляваща извършени разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 25.5.2020г.
79 Административно дело No 946/2019, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.Г.П. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.1.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Г.П.,***, срещу Заповед №18-7645/24.07.2019г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с която е одобрено изменение в КККР на гр.Костандово, община Ракитово, одобрена със заповед № РД-18-1637/20.09.2018г. на изп. директор на АГКК, представляващо отстраняване на грешка в одобрената КК. ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр.София /юридическо лице, съгласно чл.10 ал.1 от ЗКИР/ да заплати на А.Г.П.,*** направените в производството разноски от 960 /деветстотин и шестдесет/лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 7.2.2020г.
80 Административно дело No 961/2019, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Д.И.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.3.2020г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) № 13/06/1/0/02449/3/01/04/01 от 31.07.2019 г. с изх. № 01-163-6500/488 от 01.08.2019 г. на директора на ОД на ДФЗ – Пловдив. ВРЪЩА делото като преписка на Областна дирекция гр. Пловдив на ДФЗ – РА за ново произнасяне при съобразяване указанията в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция“ да заплати на Д.И.Д. ***, разноски по производството в размер на 1310 (хиляда триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 2.12.2020
Административно дело № 7439/2020
РЕШЕНИЕ № 14911/02.12.2020 Г. на ВАС София, Осмо отд по адм. д. № 7439/2020 г. - ОТМЕНЯ Решение № 174 от 11.03.2020 г. на Административен съд – Пазарджик, постановено по адм.д. № 961/2019 г. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съд за ново разглеждане от друг състав. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
81 Административно дело No 967/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.В.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.2.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Й.В.Г. ***, Заповед за учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот № 1089/ 08.08.2019 год., издадена от кмета на община Велинград и подписана от зам.-кмет А. П., оправомощен със Заповед № 965/15.07.2019 год. на кмета на община Велинград. ОСЪЖДА община Велинград да заплати на Й.В.Г. *** сумата от 730 /седемстотин и тридесет/ лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.5.2020г.
82 Административно дело No 978/2019, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.А.С. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.12.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.С.,*** против Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/06/1/0/00612/3/01/04/01 от 13.08.2019 г. на Директора на Областна дирекция към ДФ " Земеделие" гр. Пловдив, издаден от Директора на ОД на ДФ "Земеделие"-Пловдив. ОСЪЖДА А.А.С.,*** да заплати на Държавен фонд "Земеделие" разноски в размер на 300/триста/лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
83 Административно дело No 982/2019, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АРТ ДИЗАЙН ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 13/311/00793/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ гр. София, изведено с изх. № 01-2600/2863#2 от 04.07.2019 г. по сключен договор № 13/311/00793 от 03.11.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. ОСЪЖДА Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ гр. София да заплати на „Арт Дизайн“ ЕООД с ЕИК 112600922, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Симон Налбант“ № 48, вх. А, ет. 4, ап. 10, представлявано от Н.Г.К., направените по делото разноски в общ размер на 7 900 /седем хиляди и деветстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 14.12.2020
Административно дело № 6316/2020
Решение № 15501 от 14.12.2020г. на ВАС, Четвърто отделение по АД № 6316/2020г. - ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 138 от 27.02.2020 г., постановено Административен съд – Пазарджик – ІІІ състав, по адм. д. № 982/2019 г., В ЧАСТТА, с която е отменено решение № 13/311/00793/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция, издадено от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", гр. София, изведено с изх. № 01-2600/2863#2 от 04.07.2019 г., в частта му, в която е установено нарушение от "Арт Дизайн" ЕООД на договор № 13/311/00793 от 03.11.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. и на Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Арт Дизайн" ЕООД с ЕИК 112600922, със седалище и адрес на управление в гр. Пещера, подадена против решение № 13/311/00793/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция, изведено с изх. № 01-2600/2863#2 от 04.07.2019 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, гр. София в горепосочената част. ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №138 от 27.02.2020 г., постановено Административен съд – Пазарджик – ІІІ състав, по адм. д. № 982/2019 г., В ЧАСТТА, с която ДФ "Земеделие" е осъден да заплати на "Арт Дизайн" ЕООД разноски по делото в размер на 7 900 /седем хиляди и деветстотин/ лева. ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 138 от 27.02.2020 г., постановено Административен съд – Пазарджик – ІІІ състав, по адм. д. № 982/2019 г. В ЧАСТТА, с която е отменен размера на наложената финансова корекция и ИЗПРАЩА делото като преписка на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ново произнасяне - определяне на размера на финансовата корекция, съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ исканията на страните за присъждане на разноски в касационното производство. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 14.12.2020г.
84 Административно дело No 983/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.Е.С. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.2.2020г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0367-000134/22.07.2019г. на началник РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА РУ Велинград при ОДМВР – Пазарджик да заплати на П.Е.С., с ЕГН ********** деловодни разноски в размер на 836, 95лв. /осемстотин тридесет и шест лева и деветдесет и пет стотинки/. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 172, ал. 5 от Закона за движение по пътищата.
В законна сила на 17.2.2020г.
85 Административно дело No 984/2019, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.Й.К. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Й.К. *** против Решение от 05.06.2019 г., по т.2.61 на УС на камарата на независимите оценители за отказ за вписване в регистъра, потвърдено с Решение на КС на камарата на независимите оценители от 19.08.2019 г., като в условията на евентуалност и против решението на КС, обективирано в писмо с изх.№ 2270/19.08.2019 г., назовано отговор по жалба с вх.№ 5401/02.07.2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 984/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА К.Й.К. *** да заплати на Камарата на независимите оценители в България сумата от 600/шестстотин/лева разноски по производството. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 10.6.2020
Административно дело № 5018/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7086 от 10.06.2020 г. на ВАС Второ отд. по адм. д. № 5018/2020 г. - ОТМЕНЯ определение № 409 от 04.03.2020 г., постановено по адм. дело № 984/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на процесуалните действия. Определението е окончателно.
86 Административно дело No 986/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Т.П. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.7.2020г.
Отменя по жалба на П.Т.П. „Обследване за търпимост на строеж“ издадено от гл.архитект на община Велинград в частта отнасяща се за „второто производство“ по заявление /молба №94-00/3461 от 14.05.2018г. подадено от П.Т.П.. Оставя без разглеждане жалба на П.Т.П. против „Обследване за търпимост на строеж“ издадено от гл.архитект на община Велинград в частта отнасяща се за „първото производство“ по молба на Органа по премахването и незаконно строителство – длъжностни лица за строителен контрол по чл.223,ал.2 от ЗУТ отдел „ИБКТ“ при Община Велинград,като недопустима. РЕШЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 14 –дневен срок, чрез Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 27.8.2020г.
87 Административно наказателно дело (К) No 991/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.К. РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ СЕПТЕМВРИ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 509/31.07.2019 г., постановено по АНД № 293/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. И вместо него постановява : ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19-0340-000053/ 25.01.2019 г.на началник РУ Септември при ОДМВР ПАЗАРДДИК, с което на Г.И.К. ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** са наложени на основание чл.174, ал.,1 т.2 от ЗДвП - глоба в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца. ОСЪЖДА ОДМВР-Пазарджик да заплати на Г.И.К. ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес ***, сума в размер на 400лв. заплатени разноски за един адвокат. Решението не подлежи на обжалване.
88 Административно дело No 994/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност УЛТИНО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.6.2020г.
Отменя по жалба на „Ултино“ ЕООД, с ЕИК 202356709, Ревизионен акт № Р-16001318006827-091-001/25.04.2019г., потвърден с Решение № 427/11.07.2019г. на директор дирекция ОДОП гр. Пловдив, в частта, с която на жалбоподателя за данъчните периоди от 01.07.2018г.до 30.09.2018 г. се отказва право на приспадане на данъчен кредит в размер на 50 510, 00 лева и са начислени лихви за просрочие в размер на 3 053,63лева. Осъжда Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика", град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Ултино“ ЕООД, с ЕИК 202356709, разноски по делото в размер на 2300 лв. (две хиляди и триста лева). Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
89 Административно дело No 997/2019, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.П.К. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.П.К. ***, против действията на началника на СГКК Пазарджик по изменение на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Батак, относно поземлен имот с идентификатор 02837.503.541, с вписване на нов собственик Държавата. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.
90 Административно дело No 1003/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност Ф.А.Ф. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отменя Ревизионен акт № Р-16001318006205-091-001/30.04.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, в частта му, потвърдена с Решение № 436/23.07.2019 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, а именно, в частта за допълнително начислен ДДС на Ф.А.Ф. на стойност 21 150,64 лв. и лихви – 3 994,11 лв. Осъжда Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите да заплати на Ф.А.Ф., с ЕГН **********, разноски по делото в размер на 1 000 лв. /хиляда лева/. Осъжда Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите да заплати на Административен съд – Пазарджик разноски по делото в размер на 200 лв. /двеста лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.6.2020г.
91 Административно дело No 1036/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВЕСЕКО-55-ВЕЛЕВИ СЪДРУЖИЕ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Весеко-55- Велеви съдружие“ ЕООД, ЕИК 112643919, със седалище и адрес на управление, гр. Велинград, ул. „Братя Маврикови“, № 13, срещу Заповед № 1170 от 22.08.2019 г. на Кмета на Община Велинград, с която на основание чл. 57а, ал. 1, т. 1 и чл. 57а, ал. 1, т. 2, предл. първо ЗУТ е наредено да се премахнат, както следва: - маси 10бр., с размери 1,90 м. х 0,75 м., които не са прикрепени трайно за терена; пейки 20бр. с размери 2,00 м. х 0,50 м., които не са прикрепени трайно за терена и тента с размери 7,00х3,00м., пред сграда с идентификатор 10450.503.997.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград; - маси 2бр. с размери 1,90 м. х 0,75 м., които не са прикрепени трайно за терена; пейки 4бр. с размери 2,00 м. х 0,50 м., които не са прикрепени трайно за терена, разположени на петно № 6 по геодезичното заснемане на ЕТ „Бучков 91 Васил Бучков“ ; - маси 6бр. с размери 1,90 м. х 0,75 м., които не са прикрепени трайно за терена.; пейки 12бр. броя с размери 2,00 м. х 0,50 м., които не са прикрепени трайно за терена., разположени на петно № 7 по геодезичното заснемане на ЕТ „Бучков 91 Васил Бучков“ ; - дървен навес с размери 4,50х4,50м., с изцяло дървена конструкция, дървен покрив, покрит с керемиди, сглобен от носещи дървени греди са с размери 10см./10 см., с височина три /3/ метра, който не е прикрепен трайно за терена, разположен на петно № 6 по геодезичното заснемане на ЕТ „Бучков 91 Васил Бучков“ ; - дървен навес с размери 3,00х4,00м., разположен на петно № 5 по геодезичното заснемане на ЕТ „Бучков 91 Васил Бучков“, изцяло направен от дървена конструкция и покрит с керемиди дървен покрив. Носещи дървени греди на навеса са с размери 8см./8 см., с височина три метра. Навесът не е прикрепен трайно за терена. ; - желязна шатра с размери 3,00х3,00м. Желязото - тип ковано, покрив - покрит с плат. Шатрата не е прикрепена трайно за терена ; маса с размери 1.90 х 0.75 м., поставена под шатрата, разположени на петно № 7 по геодезичното заснемане на ЕТ „Бучков 91 Васил Бучков“ ; - Детски кът – дървена катерушка с три пързалки-пластмасови, с обща квадратура петнадесет 15,00кв. м., цялата поставена върху каучуково ударо-поглъщащи плочи с обща площ сто и петдесет 150,00 кв. м. Катерушката с пързалките не е закрепена трайно за терена.; клатушка с размери 2,00х0,50м. Клатушката е закрепена терена с анкерни болтове ; катерушка метална с размери 2,00х0,50м., закрепена за терена с анкерни болтове; люлка метална 3,00х2,00м. закрепена за терена с анкерни болтове; пясъчник дървен 1,50х1,50м. и височина 2.30м., носещи греди 6см./6 см., обшити с дървена ламперия с височина 60 см., целият покрит с дървен покрив. Пясъчникът не е трайно закрепен за терена; дървена къщичка с размери 1,70х3,10м. Къщичката не е трайно закрепена за терена.; ударо - поглъщаща настилка под дървената катерушка с три пързалки ; - дървен навес с размери 4,00х2,50м., разположен на петно № 8 по геодезичното заснемане на ЕТ „Бучков 91 Васил Бучков“, който навес е направен изцяло от дървена конструкция. Носещите дървени греди са с размери 8см./8 см. с височина три метра и дървен покрив, покрит с керемиди. Навесът не е прикрепен трайно за терена ОСЪЖДА „Весеко-55- Велеви съдружие“ ЕООД, ЕИК 112643919, със седалище и адрес на управление, гр. Велинград, ул. „Братя Маврикови“, № 13, да заплати на Община Велинград, обл. Пазарджик, сумата от 720,00лв. (седемстотин и двадесет лв.), направени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
92 Административно дело No 1037/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВЕСЕКО-55-ВЕЛЕВИ СЪДРУЖИЕ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Весеко-55-Велеви съдружие“ ЕООД с ЕИК 112643919, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Братя Маврикови“ № 13, представлявано от К.С.В. против Заповед № 1188/26.08.2019 г. на Кмета на Община Велинград, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Сграда с идентификатор 10450.503.997.6 с площ от 77 кв.м. с предназначение „Сграда за обществено хранене“, находяща се в УПИ VI, в кв. 393, по плана на гр. Велинград“. ОСЪЖДА „Весеко-55-Велеви съдружие“ ЕООД с ЕИК 112643919, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Братя Маврикови“ № 13, представлявано от К.С.В. да заплати на Община Велинград сторените по делото разноски в размер на 1 020 /хиляда и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
93 Административно дело No 1040/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.И.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Б.И. ***, против Заповед № 1189/26.08.2019г. на кмета на община Велинград, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ Сграда с идентификатор 10450.503.997.4, с площ от 122 кв.м. с предназначение „Сграда за обществено хранене,“, находяща се в УПИ VІ-за парк", кв. 393, по плана на гр. Велинград. ОСЪЖДА Б.И. *** да заплати на Община Велинград сумата от 870 /осемстотин и седемдесет/ лева, представляваща разноски по делото пред първа инстанция. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
94 Административно дело No 1041/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КББ-КОМЕРС ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 19.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „КББ Комерс“ ЕООД от гр. Велинград против Заповед № 1171/22.08.2019 г., издадена от кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1041/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС, в 7-дневен срок, който тече от днес за всяка от страните, тъй като техните процесуални представители присъстват в заседанието.
В законна сила на 28.5.2020г.
95 Административно дело No 1072/2019, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.2.2020г.
ОТМЕНЯ Писмена покана № 29-02820 от 19.08.2019г. на Директора на Районна здравно осигурителна каса, гр. Бургас, с която „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, е задължено да възстанови неоснователно получена сума в размер на 3318,00лв. ОСЪЖДА Национална здравноосигурителна каса, гр. София да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, сумата от 300,00лв. (триста лева), представляваща извършени от дружеството разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 1.12.2020
Административно дело № 6863/2020
ОТМЕНЯ решение № 131 от 24.02.2020г. на Административен съд Пазарджик и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на представляващия МБАЛ Бургасмед ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Пещера срещу писмена покана № 29-02820 от 19.08.2019г., издадена от директора на РЗОК Бургас. ОСЪЖДА МБАЛ Бургасмед ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Пещера,, ул. „Нешо Чипев“, № 1, с ЕИК 20188951 да заплати в полза на РЗОК Бургас сумата от 400/четиристотин/ лева, представляваща разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 1.12.2020г.
96 Административно дело No 1079/2019, IV състав Закон за данък върху добавената стойност ЛЕС ГРУП 2010 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Лес груп 2010 ЕООД, ЕИК 201015772, гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 48, представлявано от управителя С.И.Т., подадена чрез адв. Б. против Ревизионен акт № Р-16001318007512-091-001 от 17.06.2019 г., потвърдената с Решение № 487/18.08.2019 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, гр. Пловдив в частта, с която е определено задължение по ЗКПО в размер на 2545.88 лева и 4533.48 лева задължение по ДДС. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1079/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, в тази му част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Лес груп 2010 ЕООД, ЕИК 201015772, гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 48 против Ревизионен акт № Р-16001318007512-091-001 от 17.06.2019 г., в потвърдената с Решение № 487/18.08.2019 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, гр. Пловдив в останалата u част относно определено задължение по ЗКПО до размера над 2545.88 лева и до размера над 4533.48 лева по ЗДДС. ОСЪЖДА Лес груп 2010 ЕООД, ЕИК 201015772, гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 48, представлявано от управителя С.И.Т. да заплати на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 596 (петстотин деветдесет и шест) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
97 Административно дело No 1079/2019, IV състав Закон за данък върху добавената стойност ЛЕС ГРУП 2010 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 6.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на директора на ДОДОП гр. Пловдив, юрк. Попова, за допълване на постановеното в производството по чл. 156 – чл.161 от ДОПК Решение № 235/10.04.2020 г., по адм. д. № 1079/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСТАВЯ без разглеждане искането на процесуалния представител на директора на ДОДОП гр. Пловдив, юрк. Попова за изменение на Решение № 235/10.04.2020 г., по адм. д. № 1079/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, в частта му за разноските. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 1079/2019 г. в тази му част. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
98 Административно наказателно дело (К) No 1083/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Д.С.Ч. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.1.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 73 от 05.08.2019г., постановено по а.н.дело №160 по описа на Районен съд Пещера за 2019 г., с което е изменено Наказателно постановление № 13-001519 от 21.06.2019г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“, Пазарджик, съответно с което на земеделски производител Д.С.Ч., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда, на основание чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда е наложено административно наказание глоба в размер на 1600,00лв., като размера на размера на наказанието е намален на 160,00лв., като вместо това ПОСТАНОВЯВА : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-001519 от 21.06.2019г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“, Пазарджик, съответно с което на земеделски производител Д.С.Ч., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда, на основание чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда е наложено административно наказание глоба в размер на 1600,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
99 Административно дело No 1084/2019, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.С.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на И. Хами М. с ЕГН **********,***, чрез адв.Г.М.,*** против ГД“Изпълнение на наказанията „- София. Искът е в размер на 15 000 лв. Период за който се твърди, че са причинени неимуществените щети – 28.06.2016г. до 12.12.2018г.при пребиваването му в следствения арест в гр.Кърджали. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 5.2.2020г.
100 Административно дело No 1085/2019, VI състав ДОПК М.В.Р. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.Р., с ЕГН **********, от гр. Септември, срещу Решение № 322/21.08.2019г. на Директор на териториална дирекция НАП Пловдив, издадено по повод неговата жалба с вх. № 94-00-4602#3/19.08.2019г. против Постановление изх. № С180013-022-0023877/12.04.2018г. Определението не подлежи на обжалване на основание чл. 88, ал. 3 от АПК.
В законна сила на 21.1.2020г.
101 Административно дело No 1086/2019, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ПРОФ. ДИМИТЪР РАНЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2020г.
ОТМЕНЯ Писмена покана № 13/29-02-1627 от 26.08.2019г. от В.Т., изпълняваща длъжността Директор на Районна здравно осигурителна каса, гр. Пазарджик, с която „МБАЛ Проф. Д. Ранев“ ООД е поканено да заплати доброволно, неправомерно получени от касата по КП 56 по ИЗ № 1915 на И.К., сума в размер на 500,00лв. и по ИЗ № 1614 на Н.З., сума в размер на 500,00лв. ОСЪЖДА Национална здравноосигурителна каса, гр. София да заплати на „МБАЛ Проф. Д. Ранев“ ООД, ЕИК 112519153, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Д-р Петър Цикалов“, № 42, сумата от 250,00лв. (двеста и петдесет лева), представляваща извършени от дружеството разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
102 Административно дело No 1090/2019, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2020г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Разрешение изх. № 5/11.04.2016 г. на зам. кмета на Община Лесичово, за отсичане и изкореняване на дървета в земеделски земи в площи над един декар. ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Лесичово за разглеждане и произнасяне по заявление на ЕТ „Камелия – 99 – Г.П.“. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
103 Административно дело No 1093/2019, II състав КСО С.А.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.А.К., ЕГН **********,***, заявена чрез процесуалния представител адв. И.Б., срещу Решение № 1012-12-158#3 от 27.08.2019г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което е потвърдено Разпореждане № 2140-12-211 от 01.07.2019г. на ръководителя на пенсионно осигуряване в ТП на НОИ, Пазарджик, съответно с което на К. е отказано да бъде отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 1012-12-158#3 от 27.08.2019г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт в частта му с която е постановено изменение на Разпореждане № 2140-12-211 от 01.07.2019г. на ръководителя на пенсионно осигуряване в ТП на НОИ, Пазарджик, съответно в частта му с която относно С.К. е приет осигурителен стаж от трета категория - 33 г. 7 м. 10дни и общ стаж, превърнат към трета категория - 39 г. 2 м. 16 дни и е определена нова продължителност на осигурителния стаж от трета категория - 33 г. 6 м. и 10 дни и общ стаж, превърнат към трета категория - 39 г. 1 м. и 16 дни. ОСЪЖДА С.А.К., ЕГН **********,***, да заплати на Националния осигурителен институт, гр. София сумата от 50,00лв.(петдесет лева), представляваща съответната част от възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. ОСЪЖДА Националния осигурителен институт, гр. София да заплати на С.А.К., ЕГН **********,*** сумата от 251,44лв.(двеста петдесет и един лева и четиридесет и четири ст.), представляващи съответна част от направените разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
В законна сила на 5.6.2020г.
104 Административно дело (К) No 1098/2019, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Л.Г.М. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.1.2020г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 890/05.12.2019г. постановено по к.адм.д.№1098/19г. по описа на Административен съд – Пазарджик десети състав, като в В диспоспозитива на решението да се чете : „ОТМЕНЯ Решение №994/08.07.2019г. постановено гр.д.№ 1500/19г. по описа на Районен съд Пазарджик и връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.“ Решението е окончателно и НЕ подлежи на обжалване.
105 Административно дело No 1099/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност Г.Б.У. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р – 16001318008300-091-001/28.06.2019 г., потвърден с Решение № 511/04.09.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив в частта, с която е определен годишен и авансов данък по ЗДДФЛ за 2016 г. в размер на 1 621.54 лева и лихви в размер на 354.52 лева, както и в частта, с която за периода 29.01.2017 г. – 31.12.2017 г. е начислен ДДС в размера над 1157.61 лева до сумата 16 511.27 лева, както и начислената лихва в размера над 243.30 лева до 3 436.57 лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Б.У. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Л.К. - САК, със съдебен адрес *** против Ревизионен акт № Р – 16001318008300-091-001/28.06.2019 г., потвърден с Решение № 511/04.09.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП в останалата му част, а именно за годишен авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за 2017 г. в размер на 884.61 лева и лихви – 104.20 лева, както и в частта, с която за периода 29.01.2017 г. – 31.12.2017 г. е начислен ДДС в размер на 1 157.61 лева и лихва в размер над 243.30 лева. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на Г.Б.У. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 1 739 /хиляда седемстотин тридесет и девет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.7.2020
Административно дело № 5499/2020
Решение № 10156 от 23.07.2020г. на ВАС - София, Първо отделение по АД № 5499/2020г. -ОСТАВЯ В СИЛА решение № 84/13.02.2020 г. на Административен съд – Пазарджик постановено по адм. дело № 1099/2019 г. в обжалваната част. - ОСЪЖДА Национална агенция за приходите да заплати на Г.Б.У. *** сумата 2 000 лева разноски за касационното производство. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.7.2020г.
106 Административно дело No 1102/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Р.Т. ЗАМ. КМЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Р.Т. ***, подадена чрез адв. С. против Заповед № 1945/16.08.2018 г. на зам.-кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА Т.Р.Т. *** да заплати в полза на Община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.11.2020
Административно дело № 6157/2020
РЕШЕНИЕ № 14112/10.11.2020 Г. НА ВАС СОФИЯ, ВТОРО ОТД. ПО АДМ. Д. № 6157/20 Г. - ОСТАВЯ ВСИЛА решение № 105 от 19.02.2020 г. по адм.дело № 1102/2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Т.Р.Т. *** да заплати на община Пазарджик, гр. Пазарджик сумата 100.00 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.11.2020г.
107 Административно дело No 1105/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Б.М. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-0315-000154 от 30.07.2019г. на Началник Районно управление Пещера към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо М.Б.М., ЕГН **********,***, на основание чл. 171, т. 2а, б. „а“ от ЗДвП е наложена принудителна мярка - прекратяване на регистрацията на ППС, за срок от шест месеца до една година месеца, а именно за шест месеца и са иззети Свидетелство за регистрация на МПС № 009496360 и два броя табели РА 3897 КМ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 27.2.2020г.
108 Административно дело No 1107/2019, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Л.И.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.1.2020г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на Л.И.М. от с.Мало Конаре в момента в Затвора Пазарджик с ЕГН ********** СУМАТА от 1200 / хиляда и двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр. Пазарджик – пренаселеност на килиите, в които е пребивавал ищеца, и допускане да му бъдат нанесени физически наранявания от друг лишен от свобода – К., за периода от 07.02.2017г. до 22.05.2017г.;23.05.2017г. – 05.06.2017г.;01.02.2019г. – 02.07.2019г,и 11.09.2019г., ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 30.09.2019г., до нейното окончателно изплащане. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Л.И.М. от с.Мало Конаре в момента в Затвора Пазарджик с ЕГН ********** против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част над 1200 лв. до размер 20 000 лв., като неоснователен и недоказан. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред три членен състав на Административен съд - Пазарджик.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.6.2020
Административно дело № 234/2020
РЕШЕНИЕ № 352 от 24.06.2020 г. по КАД № 234/ 2020 г. на Административен съд- Пазарджик, Х- ти състав: Оставя в сила Решение № 36/16.01.2020 г., постановено по административно дело № 1107/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, едночленен състав, постановено по предявения иск за неимуществени вреди на Л.И.М. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ в размер на 20 000 лв. за периода 27.11.2013 г. до 05.11.2019 г., като с решението искът е уважен частично до размер 1 200 лв., ведно със законната лихва от датата на исковата молба – 30.09.2019 г. до окончателното изплащане, за периодите 07.02.2017 г. до 22.05.2017 г., 23.05.2017 г. до 05.06.2017 г., 01.02.2019 г. до 02.07.2019 г. и на датата 11.09.2019 г., през които ищецът е пребивавал в Затвор – Пазарджик, предвид установеното от съда незаконосъобразно бездействие на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, във връзка с което е допуснала пренаселеност на килиите, както и допускането от нейни служители да бъдат нанесени на Л.И.М. физически наранявания от друг лишен от свобода, а в останалата му част, над уважения размер от 1 200 лв. до претендирания размер от 20 000 лв. искът е отхвърлен. Решението е окончателно. Особено мнение на съдия Г. Видев.
В законна сила на 24.6.2020г.
109 Административно дело No 1108/2019, I състав Закон за движението по пътищата Х.И.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.И.К. с ЕГН ********** *** против мълчалив отказ на Началника на ПП при ОДМВР Пазарджик, за издаване на ново свидетелство за правоуправление. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1108/19г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Решението с характер на определение може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 18.6.2020
Административно дело № 5278/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7790 от 18.06.2020 г. по адм. дело № 5278/2020 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение (с характер на определение) №145 от 28.02.2020 г. постановено по адм. дело №1108 по описа за 2019 г. на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 18.6.2020г.
110 Административно дело No 1109/2019, III състав Закон за защита от дискриминация РИОСВ ПАЗАРДЖИК КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 467/02.09.2019 г. на Комисията за защита от дискриминация гр. София. ОСЪЖДА Комисия за защита от дискриминация гр. София да заплати на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.7.2020
Административно дело № 5957/2020
РЕШЕНИЕ № 9921 от 20.07.2020 г. на ВАС София, Пето отд. по адм. д. № 5957/2020 г - ОСТАВЯ В СИЛА решение №115 от 20.20.2020г. по административно дело №1109/2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Комисията за защита от дискриминация да заплати на Регионална инспекция по околна среда и водите - Пазарджик деловодни разноски в размер на 100(сто) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.7.2020г.
111 Административно дело No 1110/2019, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА БАТАК НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.8.2020г.
Отхвърля жалбата на Община Батак в частта ?, с която се иска обявяване нищожността на действия на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик по изменение на КККР на гр. Батак, извършени на основание Решение № 427/31.07.2013 г., постановено по гр.д. № 38/2011 г. по описа на Районен съд – Пещера, по отношение на изброените с идентификаторите им поземлени имоти в мотивите на това решение, находящи се в кадастрален район „503“ по КККР на гр. Батак, П.К. 4580, Язовир Батак – Зона „А“, които имоти, преди процесното изменение са били записани, като общински, а с него Община Батак е заличена и е записан като единствен собственик Държавата. Оставя без разглеждане жалбата на Община Батак в частта ?, с която се иска отмяната като незаконосъобразни на действия на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик по изменение на КККР на гр. Батак, извършени на основание Решение № 427/31.07.2013 г., постановено по гр.д. № 38/2011 г. по описа на Районен съд – Пещера, по отношение на изброените с идентификаторите им поземлени имоти в мотивите на това решение, находящи се в кадастрален район „503“ по КККР на гр. Батак, П.К. 4580, Язовир Батак – Зона „А“, които имоти, преди процесното изменение са били записани, като общински, а с него Община Батак е заличена и е записан като единствен собственик Държавата и прекратява делото в тази му част. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в прекратителната му част – в 7-дневен срок.
В законна сила на 27.10.2020г.
112 Административно дело No 1115/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЛАТОРРЕ АВТО ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Латорре Авто“ ЕООД, ЕИК 202435284, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Панайот Волов“ № бл.32, вх.“А“, представлявано от Б.Д.П., подадена чрез адв. П., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № ФК – 589-0028137/11.09.2019 год., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „„Латорре Авто““ ЕООД, ЕИК 202435284, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Панайот Волов“ № бл.32, вх.“А“, представлявано от Б.Д.П. да заплати на Национална агенция по приходите/НАП/ юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 12.8.2020
Административно дело № 8134/2020
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 11001 от 12.08.2020 г. на ВАС София, Осмо отд. по адм. д. № 8134/2020 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба, подадена от „ЛАТОРРЕ АВТО“ ЕООД, чрез адв. П., против решение № 155/02.03.2020 г. по адм. д. № 1115/2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 8134/2020 г. по описа на Върховен административен съд, осмо отделение. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на осмо отделение на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.9.2020г.
113 Административно дело No 1117/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Е.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София, бул.“Княз Ал. Дондуков“ №3 да заплати на Е.Е.А.,***, сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляваща разноски по АНД № 1711/2018 год. на Районен съд – Пазарджик и по КАНД № 623/2019 по описа на Административен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на НП № 13-001170/28.09.2018 г., издадено от директора на ДИТ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на постановяване на настоящето решение до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София, бул.“Княз Ал. Дондуков“ №3 да заплати на Е.Е.А.,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 370 (триста и седемдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.3.2020г.
114 Административно дело No 1119/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.С.Т., ЕГН **********,***, с посочен адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“, № 53, ет. 3, ст. 14, адв. Б.М., срещу Заповед № 36 от 16.08.2019г. на Кмета на Община Септември, в частта ? с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗР на УПИ ХХІ-612 и съседния УПИ ХХІІІ-612 в кв. 67 по плана на гр. Септември, с който се променя отреждането за УПИ ХХІ-612 и той става УПИ ХХІ-Лятна къпалня и кафетерия, съгласно приложения проект за изменение на ПР ; за новотредения УПИ се установява устройствена зона „Оо“ (Обществено обслужване), със следните градоустройствени показатели : Плътност на застрояване до 80%, Минимална озеленена площ до 20%, КИНТ 2,0, нискоетажна свободностояща застройка с място за паркиране. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
115 Административно дело No 1124/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВЕСЕКО-55-ВЕЛЕВИ СЪДРУЖИЕ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Весеко-55-Велеви съдружие“ ЕООД с ЕИК 112643919, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Братя Маврикови“ № 13, представлявано от К.С.В. против Заповед № 1273/10.09.2019 г. на Кмета на Община Велинград, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Камина с изградени масивни плотове отстрани с обща дължина 3,40 м. на 0,45 м., от запад допълнително изградена стена към камината с ширина 0,14 м. на височина 1,00 м. и стена с ширина на зида 0,14 м. с дължина 3,60 м. и височина 1,50 м. от към север до плота“, находяща се в УПИ VI, в кв. 393, по плана на гр. Велинград“. ОСЪЖДА „Весеко-55-Велеви съдружие“ ЕООД с ЕИК 112643919, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Братя Маврикови“ № 13, представлявано от К.С.В. ***, сумата от 870,00 /осемстотин и седемдесет/ лева, представляващи извършени от ответника разноски по производството. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
116 Административно дело No 1129/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВЕСЕКО-55-ВЕЛЕВИ СЪДРУЖИЕ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Весеко-55-Велеви съдружие“ ЕООД с ЕИК 112643919, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Братя Маврикови“ № 13, представлявано от К.С.В. против Заповед № 328/15.03.2018 г. на Кмета на Община Велинград, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Двуетажна сграда“, находяща се в УПИ VI – „За парк“ - 5972, в кв. 393, по плана на гр. Велинград. ОСЪЖДА „Весеко-55-Велеви съдружие“ ЕООД с ЕИК 112643919, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Братя Маврикови“ № 13, представлявано от К.С.В. да заплати на Община Велинград сторените по делото разноски в размер на 1 020 /хиляда и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
117 Административно дело No 1130/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ Т.-В.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.6.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001318004849-091-001/01.04.2019г., потвърден с Решение № 378/20.062.2019г. на Директора на дирекция ОДОП – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя в качеството му на едноличен търговец по реда на чл. 177 от ЗДДС е ангажирана отговорност за данък добавена стойност в размер на 534 458, 75 лв. главница и 180 564, 25 лв. лихви, което е дължим и невнесен ДДС от „Орион 2002“ООД за издадени фактури към ЕТ за период 01.10.2013г. до 31.12.2016г. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на ЕТ“Томи-В.П.“***, сумата от 8550(осем хиляди петстотин и петдесет) лв. разноски. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 16.12.2020
Административно дело № 7892/2020
РЕШЕНИЕ № 15594 от 16.12.2020 г. по адм. дело № 7892/ 2020 г. на ВАС- Осмо отделение: ОТМЕНЯ решение № 308/15.06.2020 г. по адм дело № 1130/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Томи-В.П.”, ЕИК 112603822, срещу Ревизионен акт № Р-16001318004849-091-001/01.04.2019г., потвърден с Решение № 378/20.06.2019г. на директора на дирекция „ОДОП” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на ЕТ „Томи-В. П.” в качеството му на едноличен търговец по реда на чл. 177 от ЗДДС е ангажирана отговорност за ДДС в размер на 534 458, 75 лв. главница и 180 564, 25 лв. лихви, което е дължим и невнесен ДДС от „Орион 2002“ООД за издадени фактури към ЕТ„Томи-В. П.” за период 01.10.2013г. до 31.12.2016г. ОСЪЖДА ЕТ„Томи-В.П.”, ЕИК 112603822, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Света София” №8, ет.1, офис 101, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 21 060 лв. за разноски по делото общо за две инстанции. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.12.2020г.
118 Административно дело No 1138/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Г.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.9.2020г.
Отхвърля исковата молба на А.Г.Г., с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди в размер на 60 000 лв., (ведно със законната лихва от 14.08.2018 г. до крайното изплащане), по отношение на периода от 09.03.2019 г. до 31.08.2019 г., като твърденията са, че вредите са му причинени от администрацията на Затвор Пазарджик, която го е поставила в нечовешки битови условия. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.11.2020г.
119 Административно дело No 1139/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.И.И. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 15.5.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на Р.И.И. против мълчалив отказ за регистрация на МПС на началника на Сектор “Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик. Прекратява административно дело № 1139 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 30.7.2020
Административно дело № 7947/2020
С разпореждане № 10581 от 30.07.2020 г. по адм. дело № 7947/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба с вх. № 8787/26.06.2020 г. на Райова И., чрез адв. Р.Г. от САК, с посочен съдебен адрес:***, срещу определение № 637/15.05.2020 г. по адм. дело № 1139/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 7947/2020 г. по описа на Върховния административен съд, седмо отделение. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.8.2020г.
120 Административно дело No 1145/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Ц.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.1.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар И.Т., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, да заплати на Е.Ц.С. с ЕГН ********** ***, 500 /петстотин/ лева за имуществени вреди, във връзка с отменено НП № 18-0340-000305 от 13.03.2018 г. на Началника на РУ Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, предмет на разглеждане по НАХ дело № 890/2018 г. на Районен съд гр. Пазарджик, ведно със законната лихва по чл. 86 ЗЗД, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Е.Ц.С. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. П. *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар И.Т., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 500 /петстотин/ лева за неимуществени вреди, във връзка с отменено НП № 18-0340-000305 от 13.03.2018 г. на Началника на РУ Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, предмет на разглеждане по НАХ дело № 890/2018 г. на Районен съд гр. Пазарджик, ведно със законната лихва по чл. 86 ЗЗД, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, както и искането за заплащане на мораторна лихва, касаеща неимуществените вреди, от датата на влизане в сила на съдебното решение по НАХ дело № 890/2018 г. на РС – Пазарджик – 28.11.2018 г. до датата на подаване на исковата молба в размер на 43.61 /четиридесет и три лева и шестдесет и една стотинки/ лева. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар И.Т., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, да заплати на Е.Ц.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 260 /двеста и шестдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 1.2.2020г.
121 Административно дело No 1150/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.А.В. ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.8.2020г.
ОСЪЖДА Община Белово, обл. Пазарджик, да заплати на Л.А.В., ЕГН ********** ***, да му заплати сумата от 57444,00, представляваща обезщетение за общата стойност на средствата, които са необходими за възстановяване на стопански постройки, съответно с идентификатори 03592.5.28.1 и 03592.5.28.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белово, землище на общ Белово, местност „Света Петка“, премахнати въз основа на отменена с влязло в сила Решение № 583 от 02.11.2016г., по адм. дело № 900 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016г. като незаконосъобразна, Заповед №197 от 16.07.2015г. на Кмета на община Белово ; сумата от 13181,26 лв., представляващи обезщетение за забавено плащане на сумата от 57444,00лв. в размер на законната лихва, считано от 05.07.2017г. до 08.10.2019г., както и обезщетение за забавено плащане на сумите от 57444,00лв. считано от 09.10.2019г. до окончателното им изплащане ; сумите от 525,00лв. и от 583,00лв., представляващи обезщетение, съответно за 150 бали сено и 2.00м? избичен иглолистен материал, които са били отнети от ищеца, преди събарянето на стопански постройки с идентификатори 03592.5.28.1 и 03592.5.28.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белово, землище на общ Белово, местност „Света Петка“, в изпълнение на отменена с влязло в сила Решение № 583 от 02.11.2016г., по адм. дело № 900 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016г. като незаконосъобразна, Заповед №197 от 16.07.2015г. на Кмета на община Белово; сумата от 120,47 лв. и сумата от 133,78лв., представляващи обезщетение за забавено плащане на сумите от 525,00лв. и от 583,00лв., в размер на законната лихва, считано от 05.07.2017г. до 08.10.2019г., както и обезщетение за забавено плащане на сумите от 525,00лв. и от 583,00лв., смитано от 09.10.2019г. до окончателното им изплащане ; ОТХВЪРЛЯ искови претенции, заявени от Л.А.В., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. П.К., с посочен адрес ***, оф. 12, да бъде осъдена Община Белово, област Пазарджик, ЕИК 000351558, гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4А, сумата за разликата от 13181,26 лв. до 22582,79лв., представляваща обезщетение за забавено плащане на сумата от 57444,00лв. в размер на законната лихва, считано от 25.11.2015г. до 07.10.2019г. ; сумата за разликата от 1108,00лв. до 1200,00лв. представляваща обезщетение за общата стойност на 150 бали сено и 2.00куб.м. избичен иглолистен материал, които са били отнети от ищеца, преди събарянето на стопански постройки с идентификатори 03592.5.28.1 и 03592.5.28.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белово, землище на общ Белово, местност „Света Петка“, в изпълнение на отменена с влязло в сила Решение № 583 от 02.11.2016г., по адм. дело № 900 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016г. като незаконосъобразна, Заповед №197 от 16.07.2015г. на Кмета на община Белово; сумата за разликата 254,25лв. до 473,41лв., представляваща обезщетение за забавено плащане на сумата от 1200,00лв. в размер на законната лихва, считано от 20.11.2015г. до 07.10.2019г. ; сумата от 300,00лв., представляваща обезщетение за вреди от изплатени разноски на Община Белово, в изпълнение на Определение № 1253 от 07.12.2015г., изменено с Определение № 90 от 15.01.2016г. и двете постановени по адм. дело № 858 по описа на Административен съд Пазарджик за 2015г. ОСЪЖДА Община Белово, обл. Пазарджик да заплати на Л.А.В., ЕГН ********** ***, сумата от 3002,40лв., представляващи извършени от последния разноски по производството. ОСЪЖДА Л.А.В., ЕГН ********** ***, да заплати на Община Белово, обл. Пазарджик сумата от 390,73лв., представляващи извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
122 Административно дело No 1154/2019, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕЛМЕТ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.8.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № РД-430/17.09.2019 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с което на бенефициера "Елмет" ЕООД, ЕИК 112030073, е определена финансова корекция в размер на 21 228, 67,32 лева. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да заплати на "Елмет" ЕООД, ЕИК 112030073, със седалище и адрес на управление: град Панагюрище, ул. "Шипка" № 15, представлявано от управителя Спаска Радкова Делчева, сумата 1512,29 (хиляда петстотин и дванадесет лева и двадесет и девет стотинки) лева, разноски по производството пред първа инстанция. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.11.2020
Административно дело № 11712/2020
РЕШЕНИЕ № 14797 от 30.11.2020 г. по адм. дело № 11712/ 2020 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 596 от 17.08.2020 г. на Административен съд – Пазарджик, постановено по адм. дело № 1154/2019 г. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр.Бургас, ул. „Александър Батенберг“ № 1 да заплати на “Елмет“ ЕООД, седалище и адрес на управление гр.Панагюрище, ул.“Шипка“ № 15, 1 300 (хиляда и триста) лева разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.11.2020г.
123 Административно дело No 1156/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност КОНСОРЦИУМ ВИК МОНТАЖ-СЕПТЕМВРИ ДЗЗД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.5.2020г.
Отменя Ревизионен акт № Р-16001318007244-091-001 / 17.06.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, в частта му, която „Консорциум ВиК Монтаж-Септември“ ДЗЗД, с БУЛСТАТ 177016609 е обжалвал и по административен ред и с която не му е признат данъчен кредит на стойност 42 862 лв., с прилежащи лихви в размер на 10 973,34 лв., както и допълнително установения корпоративен данък за 2016 г. в размер на 21 431 лв. с прилежащи лихви 4 810,45 лв. Осъжда Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите да заплати на „Консорциум ВиК Монтаж-Септември“ ДЗЗД, с БУЛСТАТ 177016609 разноски по делото в размер на 1 050 лв. /хиляда и петдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.10.2020
Административно дело № 6790/2020
С решение № 12664/14.10.2020 г. по адм. Дело № 6790/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 281/27.05.2020г. на Административен съд Пазарджик по адм. д. № 1156/2019 г. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.10.2020г.
124 Административно дело No 1159/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Я.С.М. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2020г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програма за развитие на селските райони 2007г. – 2013г., за кампания 2016г. с изх. № 02-130-6500/1023 от 06.08.2019г. на Зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, гр. София, с което е отказано финансово подпомагане с исканата сума от 39332,55лв. по заявление с УИН:13/300616/87183 от 12.05.2016г., подадено от Я.С.М., ЕГН **********,***. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Я.С.М., ЕГН **********,***., сумата от 1710,00лв. (хиляда седемстотин и десет лв.), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 16.11.2020
Административно дело № 6163/2020
ОТМЕНЯ решение № 136 от 27.02.2020 г. по адм.дело № 1159 по описа за 2019 г. на административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я. М. срещу Уведомително писмо изх. № 02-130-6500/1023 от 06.08.2019 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., за кампания 2016 г. ОСЪЖДА Я. М. да заплати на ДФ "Земеделие" сумата 200.00 лв., съдебни разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.11.2020г.
125 Административно дело No 1160/2019, III състав КСО Г.Т.Д. РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 10.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Т.Д. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. И. *** и съдебен адрес ***, офис 4 против Акт за прекратяване № 1040-15-76/20.09.2019 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.1.2020г.
126 Административно дело No 1161/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ С.-И.Ф. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И. В. Ф., в качеството и на едноличен търговец с фирма ЕТ„Стилмар – И. Ф.“, със седалище гр. Пазарджик и с ЕИК 203462373, подадена чрез адв. Б. против Заповед № ФК – 652-0029076/02.10.2019 год., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА И. В. Ф., в качеството и на едноличен търговец с фирма ЕТ„Стилмар – И. Ф.“, със седалище гр. Пазарджик и с ЕИК 203462373 да заплати на Националната агенция за приходите /НАП/ юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.11.2020
Административно дело № 5360/2020
РЕШЕНИЕ № 13569 ОТ 03.11.2020 Г. на ВАС София, Осмо отд. по адм. д. № 5360/20 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 156/02.03.2020г., постановено по адм. дело № 1161/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.11.2020г.
127 Административно наказателно дело (К) No 1162/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ПЛОВДИВ КЪМ ЦУ НА АГЕНЦИЯТА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 8.1.2020г.
ОТМЕНЯ Решение №528 от 10.09.2019г., постановено по а.н.дело №1008 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
128 Административно наказателно дело (К) No 1165/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ПЛОВДИВ КЪМ ЦУ НА АГЕНЦИЯТА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 8.1.2020г.
ОТМЕНЯ Решение №531 от 10.09.2019г., постановено по а.н.дело №1045 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
129 Административно дело No 1169/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.З.З. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на И.З.З. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 600 лв. /шестстотин лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик и Затвор – Пловдив, която го е поставила в нечовешки битови условия в периода 02.07.2012 г. – 26.02.2013 г. и в периода от 08.02.2018 г. – 08.06.2018 г. Отхвърля до размера 40 000 лв. над уважения размер 600 лв., предявения от И.З.З. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 40 000 лв., отнасящ се за двата периода, през които е пребивавал в Затвор Пазарджик (и Затвор Пловдив), а именно 02.07.2012 г. – 26.02.2013 г., и 08.02.2018 г. – 08.06.2018 г., като твърденията са, че вредите са му причинени от администрацията на затвора, която го е поставила в нечовешки битови условия. Оставя без разглеждане исковата молба на И.З.З. , в частта ?, с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди в размер на 40 000 лв., отнасящ се за периода 03.01.2014 г. – 02.05.2015 г. и за периода 04.08.2015 г. – 15.12.2016 г., през които твърди, че е пребивавал в Затвор Пазарджик, като твърденията са също, че вредите са му причинени от администрацията на Затвор Пазарджик, която го е поставила в нечовешки битови условия и прекратява делото в тази му част. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на И.З.З. разноски по делото в размер на 5 лв. /пет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия едноличен състав на Административен съд – Пазарджик пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.12.2020
Административно дело № 1076/2020
Решение № 1037 от 18.12.2020г. на Административен съд гр. Пазарджик, XII - ти състав по КАД № 1076/2020г. -ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 263 от 14.04.2020 г. по адм. дело № 1169/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик, V състав, изменено с Определение № 1115/28.07.2020 г. в частта за разноските. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
130 Административно дело No 1170/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност ДЕРБИ И КО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Дерби и Ко“ ЕООД, ЕИК 112669530, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Надежда 2, ул. „Вардар”, №3, представлявано от управителя З. Ц. Ц., срещу Ревизионен акт № Р-16001319006158-091-001 от 21.03.2019г., издаден от Силвия Атаносава Георгиева, на длъжност началник на сектор в ТД на НАП, Пловдив, като орган възложил ревизията и Костадинка Петрова Янчева на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП, Пловдив, като ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 519 от 09.09.2020год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който за търговското дружество, за отчетни периоди от 01.05.2015г. до 31.07.2018г. е отказано да бъде признато право на данъчен кредит по данък върху добавената стойност в общ размер на 128 032,84лв. и са начислени лихви за просрочие, съобразно преобразуваните за периодите резултати в общ размер на 23 060,20лв. ; определено е задължение за корпоративен данък по ЗКПО за отчетната 2016г. в размер на 627,27лв., като са начислени лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 125,46лв. и за отчетната 2017г. в размер на 21 273,64лв., като са начислени съответни лихва за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 2097,99лв. ОСЪЖДА „Дерби и Ко“ ЕООД, ЕИК 112669530, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Надежда 2, ул. „Вардар”, №3, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 4281,17 лв. (четири хиляди двеста и осемдесет и един лв. и седемнадесет ст.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
131 Административно дело No 1173/2019, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.А.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.2.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Г.А.М. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1000 /хиляда/ лева, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 15.10.2019 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.А.М. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 1000 /хиляда/ лева до предявения размер от 30 000 /тридесет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2020
Административно дело № 566/2020
РЕШЕНИЕ № 797 от 16.10.2020 г. на Административен съд Пазарджик, Х с-в по адм. д. № 566/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №89/18.02.2020г. постановено по адм.д. № 1173/19г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 16.10.2020г.
132 Административно наказателно дело (К) No 1174/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ПЛОВДИВ КЪМ ЦУ НА АГЕНЦИЯТА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №548 от 11.09.2019г., постановено по а.н.дело №1005 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
133 Административно наказателно дело (К) No 1177/2019, X състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.2.2020г.
Оставя в сила Решение № 545/11.09.2019 г., постановено по АНД № 1044, по описа за 2019 г. на Районен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА „Лазур Паркет 97“ ЕООД с ЕИК: 204870755, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 73 да заплати на НАП- София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
134 Административно дело No 1180/2019, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители БУЛГАРЦВЕТ-ВЕЛИНГРАД ЕООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 29.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на от „БУЛГАРЦВЕТ-ВЕЛИНГРАД“ЕООД с ЕИК 822106779, с адрес на управление гр.Велинград, Инд.зона , представлявано от Н.Л. – управител против Уведомително писмо изх.№ 02-130-2600/1327 от 07.09.2019г. на Зам.изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“ за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ, за кампания 2016г. на бенефициент „Булгарцвет-Велинград“ ЕООД ОСЪЖДА „БУЛГАРЦВЕТ-ВЕЛИНГРАД“ЕООД с ЕИК 822106779, с адрес на управление гр.Велинград, Инд.зона , представлявано от Н.Л. – управител да заплати на Държавен фонд „Земеделие” - гр. София сумата 400/четиристотин/ лева, представляваща направените от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.7.2020г.
135 Административно наказателно дело (К) No 1181/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.А. РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ СЕПТЕМВРИ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.1.2020г.
ОТМЕНЯ Решение №488 от 26.07.2019г., постановено по а.н.дело №545 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0340-001888 от 21.12.2019г. на Началник РУ Септември към Областна Дирекция на МВР, Пазарджик, с което на И.С.А., ЕГН **********, за нарушение по чл. 140, ал.1, от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 175, ал. 1, т.1 от Закона за движението по пътищата, са наложени административни наказания „глоба“ в размер на по 150,00лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
136 Административно дело No 1182/2019, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.9.2020г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подаденият протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против разпоредбите на чл. 6, т. 3, чл. 16, ал. 2, т. 3, чл. 23, т. 2 и чл. 42, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер на община Септември, приета с Решение № 311/10.06.2005 г. на Общински съвет – Септември, взето с Протокол № 20 ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1182/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Септември да заплати в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик сторените разноски за публикуване на обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Пазарджик, а за Общински съвет – Септември – от получаване на определението, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 17.9.2020г.
137 Административно дело No 1183/2019, II състав Закон за опазване на околната среда ВАТИЯ ХОЛДИНГ АД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 1.9.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“АД, ЕИК 175080698, със седалище и адрес на управление гр. София, комплекс ЕСТЕ, ул. „Самоков“ № 28И, представлявано от изпълнителния директор Г.С.С., срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка №РД-09-139 от 03.09.2019г. на Директора на Регионална инспекция по околна среда и водите, Пазарджик към Министерство на околната среда и водите, с която спрямо „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“АД е наредено спиране на депонирането на минни отпадъци извън границите на съоръжението за минни отпадъци за участък „Банчовец“, определени съгласно внесен в РИОСВ, Пазарджик с вх. № КД-03-13 от 31.01.2019г., от „Ватия холдинг“ АД „Актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка на пегматити от находище „Стрелча – Мерата“ през периода на продължение на концесионния договор“ – част „План за управление на минни отпадъци“, до издаване на влязъл в сила административен акт, с който тази дейност е съгласувана по реда на чл. 31 от ЗБР. ОСЪЖДА „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“АД, ЕИК 175080698, със седалище и адрес на управление гр. София, комплекс ЕСТЕ, ул. „Самоков“ № 28И, да заплати на Регионална инспекция по околна среда и водите, Пазарджик към Министерство на околната среда и водите, сумата от 100,00лв.(сто лв.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд.
В законна сила на 29.9.2020г.
138 Административно наказателно дело (К) No 1184/2019, X състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
Оставя в сила Решение № 541/11.09.2019 г., постановено по АНД № 1014, по описа за 2019 г. на Районен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА „Лазур Паркет 97“ ЕООД с ЕИК: 204870755, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 73 да заплати на НАП- София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
139 Административно наказателно дело (К) No 1185/2019, X състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
Оставя в сила Решение № 539/11.09.2019 г., постановено по АНД № 1004, по описа за 2019 г. на Районен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА „Лазур Паркет 97“ ЕООД с ЕИК: 204870755, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 73 да заплати на НАП- София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
140 Административно дело No 1188/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.С.К. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПЛОВДИВ, РУ 01 ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.7.2020г.
ИЗМЕНЯ по жалба на С.С.К. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0432-000061/01.05.2019г. на началник РУП 1 към ОДМВР Пловдив, с която е приложена ПАМ на С.С.К. по чл. 171, т. 2а, б.б. от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от десет месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от десет месеца на шест месеца. ОСЪЖДА ОДМВР Пловдив да заплати на С.С.К. сума в размер на 380 /триста и осемдесет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 6.7.2020г.
141 Административно дело No 1189/2019, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС Л.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 4.5.2020г.
Съдът счита, че искането е направено от надлежна страна, в писмен вид, както и изрично е заявено в настоящото съдебно заседание, като жалбоподателят изрично заявява, че оттегля жалба с вх. № 44-Л-125/09.07.2018 г., подадена срещу Заповед № 1347/20.06.2018 г. на кмета на Община Пазарджик, като съответно желае настоящото производство по адм. д. № 1189/2019 г. да бъде прекратено. Съдът счита, че са налице основания за прилагане на разпоредбата на АПК, поради което ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 44-Л-125/09.07.2018 г. срещу Заповед № 1347/20.06.2018 г., издадена от кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 1189/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за страните, които са в залата и в 7-дневен срок от съобщаването на заинтересованата страна И.П.. Относно разноските съдът ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ с допълнително определение в закрито съдебно заседание.
В законна сила на 11.6.2020г.
142 Административно дело No 1194/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.1.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на С.С.С. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 775/2019 г. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на НП № 939/21.03.2019 г., издадено от Началник Отдел ОП при ОД на МВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 25.11.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на С.С.С. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.2.2020г.
143 Административно дело No 1195/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ С.-С.М.-А.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на ЕТ „Сюм – Стоян Младенов – Анастасия Младенова“, с ЕИК 205757739 против Уведомително писмо № 01-6500/7590 от 02.10.2019 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, в частта на същото, с която е извършена корекция в проектoбюджета по проектно предложение с идентификационен № BG06RDNP001-4.001-4.001-0345 в ИСУН по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4. 2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., като са приети за недопустими за финансиране разходите, описани в раздел II, т. 1-5 от писмото. Осъжда ЕТ „Сюм – Стоян Младенов – Анастасия Младенова“ да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 200 лв. (двеста лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
144 Административно дело No 1197/2019, VI състав Закон за движението по пътищата К.А.И. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР СОФИЯ, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ИХТИМАН Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.1.2020г.
ИЗМЕНЯ по жалба на К.А.И. Заповед № 19-0274-000170/08.09.2019 г. на началник РУ Ихтиман към ОДМВР София, с която е приложена ПАМ по чл. 171, т. 2а, буква А от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС с рег. № РА6971ВС за срок от 1 година, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от 1 година на шест месеца. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 172, ал. 5 от Закона за движение по пътищата.
В законна сила на 14.1.2020г.
145 Административно дело No 1199/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.М.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.1.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Ц.М.Д., ЕГН : ***********,***, сумата от 300,00лв.(триста лв.), обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение в производството по н.а.д. № 138 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 21.10.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Ц.М.Д., ЕГН : ***********,***, сумата от 310,00лв.(триста и десет лева), представляващи извършени от последната разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 30.1.2020г.
146 Административно дело No 1203/2019, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър Л.А.С. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.А.С. с ЕГН ********** ***, чрез А.Д.-С., в качеството и на пълномощник против заповед №18-9702/18.09.2019г. на Началник на СГКК-Пазарджик,с която е заличен обект от КККР – схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10450.502.419.1.1 – площ по документ 57 кв.м., собственост на Л.А.С. въз основа на документ Нотариален акт №64том6 рег.1699 дело 956 от 19.12.2011г., издаден от Служба по вписванията гр.Велинград. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Л.А.С. с ЕГН ********** ***, чрез А.Д.-С., в качеството и на пълномощник против заповед №18-9702/18.09.2019г. на Началник на СГКК-Пазарджик,с която е заличен обект от КККР – схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10450.502.419.1.5 – площ по документ 75 кв.м., собственост на К.Г.К. въз основа на документ Нотариален акт №89том 4 рег.1077 дело 568 от 18.06.2018г., издаден от Служба по вписванията гр.Велинград. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на решението пред ВАС.
В законна сила на 27.8.2020г.
147 Административно дело No 1204/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.В.А. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 19-0367-000155/26.08.2019 г. на Началник РУ гр. Велинград при ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.2.2020г.
148 Административно дело No 1205/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.В.А. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.1.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0367-000154 от 26.08.2019г. на Началник Районно Управление Велинград при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо М.В.А., ЕГН:**********,***, за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 13.1.2020г.
149 Административно дело No 1211/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Н.Н. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2020г.
ИЗМЕНЯ по жалба на С.Н.Н. ***, Заповед № 19-0310-000126/09.10.2019 г., издадена от началник РУ към ОДМВР Пазарджик, РУ Панагюрище, с която е приложена ПАМ на С.Н.Н. по чл. 171, т. 2а, б.“б“ от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за единадесет месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от единадесет на шест месеца. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на С.Н.Н. *** разноски по производството в размер на 255 (двеста петдесет и пет) лева. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване, съгласно чл.172, ал.5 от ЗДвП.
В законна сила на 2.3.2020г.
150 Административно дело No 1217/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.И.Ц.Т. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.3.2020г.
ОХВЪРЛЯ жалба на К.И.Ц. – Т. *** подадена чрез адв. У., против ЗППАМ № 19-0340-000249/26.09.2019 г., издадена от началника на РУ към ОД МВР Пазарджик, РУ Септември, с която е приложена ПАМ на К.И.Ц. – Т. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 4.3.2020г.
151 Административно дело No 1218/2019, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ Б.-К.Д. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Бееренанбау – Красимир Делев“, с ЕИК 203209167, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, чрез адвокат М., против Уведомително писмо с изх. № 02-130-2600/1378 от 07.09.2019г. на зам.-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция. ОСЪЖДА ЕТ „Бееренанбау – Красимир Делев“, с ЕИК 203209167 да заплати на Държавен фонд "Земеделие", сумата от 350 (триста и петдесет) лева разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
152 Административно дело No 1219/2019, III състав КСО В.Т.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Т.Г. с ЕГН ********** *** против Решение № 1012-12-91#1 от 09.08.2018 г. на ИД Директор на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № 2140-12-275 от 05.07.2018 г. на длъжностното лице по „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА В.Т.Г. с ЕГН ********** ***, да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 300 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 12.6.2020г.
153 Административно дело No 1221/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕЛТРЕЙД ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Елтрейд“ ООД, с ЕИК 832076302 и със седалище и адрес на управление гр. Ботевград, Индустриална зона „Микроелектроника“, представлявано от Николай Михайлов Проданов - управител, подадена против Отказ №1/10.04.2019 г. на главния архитект на община Септември за одобряване на инвестиционен проект за промяна по време на строителството и издаване на заповед за допълване на Разрешение за строеж № 55/14.05.2016 г. на главния архитект на община Септември Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 9.12.2020
Административно дело № 7662/2020
РЕШЕНИЕ № 15245 ОТ 09.12.2020 Г. НА ВАС ВТОРО ОТД. ПО АДМ. Д. № 7662/2020 Г. - ОТМЕНЯ решение № 284 от 03.06.2020г., постановено по адм. д. № 1221/2019г. на Административен съд – гр. Пазарджик и вместо него постановява: ОТМЕНЯ отказ № 1 от 10.04.2019г. на Главния архитект на община Септември. ИЗПРАЩА изпраща административната преписка на Главния архитект на община Септември за ново произнасяне съобразно задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в това решение. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на „Елтрейд“ ООД със седалище гр. Ботевград сума в размер на 1470 (хиляда четиристотин и седемдесет) лев, разноски за двете инстанции. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 9.12.2020г.
154 Административно дело No 1222/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Д.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.1.2020г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на Н.Д.А. *** с ЕГН **********, сумата от 700/ седемстотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 25.10.2019г. – датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на Н.Д.А. *** с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 310 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.1.2020г.
155 Административно дело No 1223/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Н.Г.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо № 558/подмярка 4.1., изх. № 02-6500/4032#5 от 20.09.2019г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, в което е обективиран отказ да се сключи анекс за удължаване срока на Договор за отпускане на финансова помощ №13/04/1/0/03355 от 07.04.2016г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по Заявление вх. № 02-6500/4032 от 09.07.2019г., подадено от Н.Г.Б., ЕГН **********,***, с посочен адрес за призоваване, гр. София, ул. „Летовища“, № 1. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Н.Г.Б., ЕГН **********,***, с посочен адрес за призоваване, гр. София, ул. „Летовища“, № 1, сумата от 2010,00лв. (две хиляди и десет лв.), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
156 Административно наказателно дело (К) No 1224/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ СПОРТЕН КЛУБ ПО ВОЛЕЙБОЛ "ХЕБЪР"-ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.1.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 520/05.09.2019г., по АДН № 1106/2019 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
157 Административно дело No 1227/2019, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър М.Д.К. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 28.7.2020г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от М.Д.К., ЕГН **********, с адрес ***, подадена против Заповед № 18-10591/11.10.2019 г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1227/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, който за явилите се страни тече от днес, а за неявилите се – от получаване на съобщението.
В законна сила на 15.8.2020г.
158 Административно дело No 1229/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Й.Г.Н. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.1.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0367-000156 от 26.08.2019 г. издадена от Началник РУ-Велинград при ОДМВР гр. Пазарджик, с която на Й.Г.Н., ЕГН ********** с адрес *** е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. ""б"" от ЗДвП – временнно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпросаза отговорността, но не повече от 18 месеца. ОСЪЖДА РУ-Велинград към ОДМВР гр. Пазарджик да заплати на Й.Г.Н., ЕГН ********** с адрес ***, направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.1.2020г.
159 Административно дело No 1230/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ А.-И.А. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.10.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № ПЗ-3-244/15.10.2019г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Пазарджик, да заплати на " ЕТ"А.-И. А.", с ЕИК 822089116, седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. Михаил Такев“ № 39, представлявано от И. А. 3300 (три хиляди и триста) лева разноски по делото. Решението може да бъде обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 5.11.2020г.
160 Административно дело No 1231/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.М.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.М. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. А. ***, против отказ на Началник на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик за издаване на Свидетелство за управление на моторно превозно средство и контролен талон, обективиран в писмо с рег. № 100600-16979 от 13.09.2019 г. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 20.11.2020
Административно дело № 5422/2020
Решение № 14428 от 20.11.2020г. на ВАС - София, Седмо отделение по АД № 5422/2020г. - ОТМЕНЯ решение № 140/27.02.2020 година на Административен съд гр. Пазарджик по адм.д. № 1231/2019 година. ВРЪЩА делото на друг състав на Административен съд гр. Пазарджик за ново разглеждане при съобразяване на указанията, дадени в настоящия съдебен акт. Решението е окончателно.
161 Административно дело No 1234/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ Наредба за рекламната дейност на физически и юридически лица в община Брацигово, приета с Решение № 142/31.03.2005г. на Общински съвет – Брацигово. ОСЪЖДА Общински съвет Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му до страните пред Върховен административен съд. След влизането му в сила, решението да се обяви по реда чл. 194 от АПК.
В законна сила на 5.3.2020г.
162 Административно дело No 1235/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 63, ал. 2 и ал. 3 и чл. 64, т.1, т.2, т.3, т.4 и т. 5 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Сърница, приета с Решение № 28 по Протокол № 3 от 28.03.2016г. на Общински съвет Сърница. ОСЪЖДА Община Сърница да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
В законна сила на 20.2.2020г.
163 Административно дело No 1237/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.В.Г. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Г.В.Г., ЕГН: **********,***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-0367-000138 от 24.07.2019г. на Началник Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Г., на основание чл. 171, т. 2а, б. „б“ от Закона за движението по пътищата е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на пътното превозно средство за от 6 месеца до 1 година, а именно шест месеца на МПС – лек автомобил „Мерцедес Е 320“ с рег. № BD54MMO, като е отнет талон № 90706750133 издаден във Великобритания и два броя регистрационни табели № BD54MMO.
В законна сила на 12.8.2020г.
164 Административно дело No 1239/2019, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 20.2.2020г.
Съдът счита, че с оглед на оттегляне на оспорения акт производството по делото следва да бъде прекратено, поради което на основание чл. 159, т. 3 от АПК ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протест на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик, срещу Решение № 704 от 20.09.2019 г. на Общински съвет Белово. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 1239 по описа на АС Пазарджик за 2019 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно, подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за РП Пазарджик и в 7-дневен срок от съобщаването му на ОбС Белово.
В законна сила на 5.3.2020г.
165 Административно дело No 1243/2019, II състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители А.Г.Г. ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ - АЛБЕНА КЕХАЙОВА КЪМ РС-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.3.2020г.
ОСЪЖДА държавния съдебен изпълнител по изпълнително дело № 178 по описа на Съдебно изпълнителна служба, Районен съд Пещера за 2019г., да извърши необходимите действия по администрирането на заявените от А.Г.Г. ***№ 5417 от 16.10.2019г. до Държавна агенция „Национална сигурност“, София; Молба вх. № 5419 от 16.10.2019г. до Окръжна прокуратура Пазарджик ; Молба вх. № 5420 от 16.10.2019г. до Инспектората към Министерство на правосъдието и Молба вх. № 5418 от 16.10.2019г. до Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, София съобразно правилата установени в Глава VІІІ, Раздели І и ІІІ от АПК. ОПРЕДЕЛЯ три дневен срок от влизане в сила на настоящото решение, за изпълнение на задълженията по Глава VІІІ, Раздели І и ІІІ от АПК, като съответно уведоми заявителя за предприетите действия. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 13.8.2020
Административно дело № 5096/2020
ОТМЕНЯ определенията от 15.07.2020г., с които е даден ход на делото и ход по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на А. Кехайова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд – Пазарджик срещу решение № 164/05.03.2020г., постановено по адм. дело № 1243/2019г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 5096/2020 г. по описа на Върховния административен съд - шесто отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва от страните с частна жалба, в 7-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му, пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 2.9.2020г.
166 Административно дело No 1244/2019, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.М.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Д.М.Б. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.М.Б. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 55 000 /петдесет и пет хиляди/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Д.М.Б. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора Пазарджик направените разноски по делото в размер на 10 /десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.10.2020
Административно дело № 763/2020
Решение № 744 от 02.10.2020г. на Административен съд гр. Пазарджик, X -ти състав по АД № 763/2020г. - Оставя в сила Решение № 246 от 13.04.2020 г., постановено по адм.д. № 1244/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, едночленен състав. Решението е окончателно. Председател: Членове: 1. 2. Особено мнение на съдия Георги Видев: Не споделям съображенията на мнозинството от съдебния състав, с които той е възприел доводите на първоинстанционния съд за отхвърляне на исковата претенция за периода от 15.01.2009 г. до 01.11.2016 г. Непопълването на делото с доказателства, по отношение на този период не би следвало да се тълкува в смисъл, че ищецът не е бил подложен на нечовешко и унизително отношение, тъй като тежестта на доказване не се носи от него, а от ответника – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Това следва по аргумент от чл. 284, ал. 3, изр. 2 и ал. 5 от ЗИНЗС и е посочено изрично в множество решения на ЕСПЧ, включително – в пилотното решение Нешков и други срещу България. Освен това практиката на ЕСПЧ е категорична, че в случаите, при които е установено по отношение на ищец, че е бил поставен в неблагоприятни битови условия в затвора в по-късен период, но не са събрани доказателства за по-ранни периоди, то липсва основание да се приеме, че положението му в по-ранните периоди е било по-добро. Не следва да се приема във вреда на ищеца липсата на достатъчно конкретизация от него на килиите, в които е пребивавал, съответно на броя лица, с които е съжителствал и на други подобни факти. Очевидно изминалото време го затруднява да посочи конкретните номера и цифри. Но тази информация следва да бъде съхранявана от главната дирекция, която е длъжна да осигурява достойни условия на пребиваване на ищеца в затвора и съответно носи тежестта на доказване, че е изпълнила това си задължение. Поради това намирам, че първоинстанционното решение следваше да бъде отменено частично, като бъде присъдено съответно обезщетение и за исковия период от 15.01.2009 г. до 01.11.2016 г.
В законна сила на 2.10.2020г.
167 Административно дело No 1246/2019, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.А.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.2.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Г.А.Г. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 31.10.2019 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.А.Г. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 1500 /хиляда и петстотин/ лева до предявения размер от 50 000 /петдесет хиляди/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2020
Административно дело № 567/2020
Решение № 798 от 16.10.2020 г. на Административен съд Пазарджик, Х с-в по КАД № 567/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №88/17.02.2020г. постановено по адм.д. № 1246/19г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 16.10.2020г.
168 Административно дело No 1247/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.1.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София, бул.“Княз Ал. Дондуков“ №3 да заплати на С.Д.Ч.,***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по АНД № 64/2019 год. на Районен съд – Панагюрище, във връзка с обжалване на НП № 13-001184/13.02.2019 г., издадено от директора на ДИТ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 31.10.019 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София, бул.“Княз Ал. Дондуков“ №3 да заплати на С.Д.Ч.,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 10 (десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.2.2020г.
169 Административно дело No 1250/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.2.2020г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 27, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, чл. 39, ал. 1 в частта, относно „събиране“, чл. 40, ал. 1 в частта, относно „събиране“, чл. 76, ал. 20, предл. първо и ал. 21, предл. първо, чл. 86, ал. 2 в частта, относно „или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили“ от Наредбата за управление на строителните отпадъци на територията на Община Пещера, приета с Решение № 402/29.07.2013 г. на Общински съвет – Пещера. ОСЪЖДА Общински съвет – Пещера да заплати от бюджета на Община Пещера, на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 12.3.2020г.
170 Административно наказателно дело (К) No 1252/2019, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” М.В.К. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ТД ТРАКИЙСКА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 13.09.2019г., постановено по АНД № 773/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
171 Административно дело No 1253/2019, VII състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица Н.К.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.4.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Ревизионен акт № Р – 16001318008024-091-001/04.07.2019 г., потвърден с Решение № 550/24.09.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на Н.К.Н. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, сторените по делото разноски в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
172 Административно дело No 1254/2019, IV състав Закон за данък върху добавената стойност ДИАМАНТ-91 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 29.5.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДИАМАНТ -91“ООД, ЕИК 000338757, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Георги Кьосеиванов“ №52, представлявано от Стоянка Иванова Глушкова, подадена чрез адв. С., против Ревизионен акт № Р-16001318007011-091-001/04.06.2019 г., издаден от Силвия Атанасова Георгиева на длъжност началник сектор, възложил ревизията, и Костадинка Петрова Янчева на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, действащи при ТД на НАП гр. Пловдив, в частта, с която същият ревизионен акт е потвърден с Решение № 541/20.09.2019 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ОСЪЖДА ДИАМАНТ -91“ООД, ЕИК 000338757 със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Георги Кьосеиванов“ №52, представлявано от Стоянка Иванова Глушкова да заплати в полза на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 2603 (две хиляди шестстотин и три) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.11.2020
Административно дело № 8379/2020
РЕШЕНИЕ № 13892 ОТ 10.11.2020 Г. на ВАС София, Първо отд . по адм. д. № 8379/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 283 от 29.05.2020г. на Административен съд – гр.Пазарджик , четвърти състав, постановено по адм.д. № 1254/2019г., ОСЪЖДА „Диамант 91 “ ООД, ЕИК 000338757, със седалище и адрес на управление гр.Пещера, ул.“Георги Кьосеиванов“ № 52, представлявано от управителя Стоянка Иванова Глушкова,, да заплати на Национална агенция по приходите – гр.София разноски по делото за настоящата съдебна инстанция в размер на 2 603,32 /две хиляди шестстотин и три лева и тридесет и две стотинки/лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.11.2020г.
173 Административно дело No 1259/2019, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.4.2020г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на К.Д.И. с ЕГН **********,*** СУМАТА от 200 /двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр. Пазарджик – непреместване на л.с.Я. в друга килия, и допускането да се стигне до вербални и физически заплахи към ищеца Костадинов, за периода от 02.09.2019г. – 30.10.2019г. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на К.Д.И. с ЕГН **********,*** против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част над 200 лв. до размер 50 000 лв., като неоснователен и недоказан. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред три членен състав на Административен съд - Пазарджик.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.8.2020
Административно дело № 652/2020
РЕШЕНИЕ № 589 от 12.08.2020 г. по адм. дело № 652/ 2020 г. на ХІІ- ти състав при Административен съд- Пазарджик: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 204/08.04.2020 г., постановено по адм. дело № 1259/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 12.8.2020г.
174 Административно дело No 1267/2019, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р К.С.Ч.-В., ЕИК 112520604, подадена против Писмена покана на директора на РЗОК Пазарджик, № 13/29-02-1733 от 11.09.2019 г., в частта и по т.1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, и 4.1. ОСЪЖДА МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р К.С.Ч.-В., ЕИК 112520604, да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик сума в размер на 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.10.2020
Административно дело № 6201/2020
Реиение № 12671 от 14.10.2020 г. на ВАС София, по адм. д. № 6201/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 233/10.04.2020 г. по адм.дело № 1267/2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА на МБАЛ Уни-Хоспитал ООД, ЕИК 112520604, седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ №100, да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик, сумата 100,00/сто/лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за касационното производство. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.10.2020г.
175 Административно дело No 1269/2019, VII състав Закон за кадастъра и имотния регистър П.Г.М.,
Г.И.М.
НАЧАЛНИК НА СГКК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.М. и Грозданка И.М.,*** против Решение с изх. № 17-375-14.10.2019 г. на Началник на СГКК Пазарджик, с което се отказва извършването на изменение на КККР, поискано със заявление № 07-7650-06-06-2019 г. в частта на изменението засягащо СОС с идентификатори 10450.502.671.1.2 и 10450.502.671.1.3. ОСЪЖДА П.Г.М. с ЕГН: ********** и Грозданка И.М. с ЕГН: **********,*** да заплатят солидарно на Д.С.Ц. с ЕГН: **********, сумата в размер на 600 /шестстотин/ лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.11.2020
Административно дело № 6350/2020
РЕШЕНИЕ № 14290/18.11.2020 Г. НА ВАС СОФИЯ, ВТОРО ОТД. ПО АДМ. Д. № 6350/2020 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 252/13.04.2020 г. по адм. д. № 1269/2019 г. на Административен съд Пазарждик. ОСЪЖДА П.Г.М., ЕГН ********** и Г.И. М., ЕГН ********** да заплатят на Д.С.Ц., ЕГН ********** направените пред касационната инстанция разноски в размер на 500 /петстотин/ лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.11.2020г.
176 Административно дело No 1271/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 30, ал. 2, ал. 5 и ал. 6 ; чл. 36, ал. 1 в частта ? относно „…събиране…“ ; чл. 36, ал. 1 в частта ? относно „…събиране…“ ; чл. 36, ал. 2 в частта ? относно „…Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (обн. ДВ бр. 90 от 2005 г.)…“; чл. 37, ал. 1 в частта ? относно „…събиране…“ ; чл. 39, ал. 5 и чл. 41, ал. 5 в частта им относно „…събиране, транспортиране…“ от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ракитово, приета с Решение № 638 от 24.07.2018г. на Общински съвет Ракитово. ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 30, ал. 3 и ал. 4, от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ракитово, приета с Решение №638 от 24.07.2018г. на Общински съвет Ракитово. ОСЪЖДА Община Ракитово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
В законна сила на 4.3.2020г.
177 Административно дело No 1277/2019, VI състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители ХОТЕЛ ВИОНАС КЛУБ ЕООД НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2020г.
ОТМЕНЯ отказ на началник на „Пътна полиция при ОДМВР Пазарджик да отрази промяна на собствеността в регистрите на МВР на подаденото на 30.10.2019г. заявление от „Хотел Вионас Клуб“ЕООД с представен договор за покупко – продажба на МПС от 21.10.2019г., заверен от помощник нотариус Ц.К. при М.М.-*** на Нотариалната камара. Връща преписката на Началник на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Пазарджик за произнасяне при съобразяване на мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик да заплати на „Хотел Вионас Клуб“ЕООД, с ЕИК 202944559, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, област Пазарджик, ул. „Двадесет“ № 5, представлявано от управител В. А. К. сторените по делото разноските в размер на 200 (двеста) лева. Решението може да бъде обжалвано в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 4.6.2020г.
178 Административно дело No 1281/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ДОВЕРИЕ-ГППМП ООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на „Доверие ГППМП“,ООД ЕИК 112604109, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Батак“, № 6, с посочен съдебен адрес ***, адв. Ж.Д., да бъде осъдена Националната здравно осигурителна каса, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Кричим“, № 1, да му заплати сумата от 150,00лв., обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.д. № 231 по описа на Районен съд Пазарджик за 2014 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва от 05.11.2014год. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА „Доверие ГППМП“ ООД, ЕИК 112604109, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Батак“, № 6, да заплати на Национална здравноосигурителна каса, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. „Кричим“, № 1, сумата от 350,00лв.(триста и петдесет лева), представляващи извършени разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
179 Административно дело No 1284/2019, III състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица ЕТ М.-А.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.11.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р – 16001618007340-091-001/24.06.2019, в потвърдената му част с Решение № 542/24.09.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на ЕТ „Меги – А. К.“ с ЕИК 112656764 от гр. Велинград, ул. „Маркови скали“ № 32, представлявано от Ариф Арифов Кехайов, направените по делото разноски в размер на 2 500 (две хиляди петстотин) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
180 Административно дело No 1286/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Г.И. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-5313-000120 от 05.09.2019г. на Началник Група „КПДГПА“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо М.Г.И., за нарушение по чл. 6, т. 1 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 171, т. 2, б. „н“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – временно спиране от движение на моторно превозно средство за срок от един месец, като е отнето СРМПС № 009376223. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на М.Г.И., ЕГН:**********,***, сумата от 510,00лв.(петстотин и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 9.4.2020г.
181 Административно дело No 1289/2019, VI състав Закон за управление на отпадъците АГРОВЕЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 5.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Агровел“ЕООД, с ЕИК 112670582 против Заповед № РД-09-145/13.09.2019г. на директора на РИОСВ Пазарджик.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1289/2019г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Р България в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.9.2020
Административно дело № 8819/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11993 от 28.09.2020 г. по адм. дело № 8819/ 2020 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 607 от 05.05.2020 г. по адм. дело № 1289/2019 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.9.2020г.
182 Административно дело No 1290/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 29.1.2020г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на правния спор. ОСТАВЯ без разглеждане Протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 31, чл. 32, чл. 61, във връзка с чл. 41, т. 15, чл. 70, чл. 71 и чл. 72 от Наредба № 1 обществения ред в Община Ракитово, приета с Решение № 873 от 30.06.2011г. на Общински съвет Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1290 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването му на страните, с частна касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 11.2.2020г.
183 Административно наказателно дело (К) No 1293/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Й.И. ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПЕЩЕРА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на И.Й.И., срещу Решение № 82/01.10.2019г. по АДН № 80/2019г. на Районен съд – Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1293/2019 г., по описа на Административен съд – Пазарджик, ХI състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в седемдневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 24.1.2020г.
184 Административно дело No 1294/2019, VI състав Закон за достъп до обществена информация Б.В.Л. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.В.Л.,***, срещу Решение за достъп до обществена информация № 21/13.11.2019г. на секретаря на Община Панагюрище. ОСЪЖДА Б.В.Л.,*** да заплати на община Панагюрище сумата от 100 лв./сто/лева, за осъществената юрисконсултска защита. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест на основание чл.40 ал.3 от ЗДОИ.
В законна сила на 6.3.2020г.
185 Административно дело No 1295/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ чл. 4 в частта относно “…от 100 лева..“, чл. 26, ал. 1, 2 и 3, чл. 58, ал. 1 от Наредба за опазване на обществения ред, поддържане чистотата, тревната и декоративна растителност, полските имоти, горите и общинско имущество, специализирана закрила на децата на обществени места на територията на община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и обществения ред на летовищата „Васил Петлешков“ и „Розовски вриз“, приета с Решение № 176/19.07.2005г. на Общински съвет – Брацигово. ОСЪЖДА Общински съвет Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му до страните пред Върховен административен съд. След влизането му в сила, решението да се обяви по реда чл. 194 от АПК.
В законна сила на 5.3.2020г.
186 Административно дело No 1297/2019, II състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица А.В.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.2.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001318008154-091-001 от 23.07.2019г., издаден от Н. Ж.К., на длъжност началник на Сектор в Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, като орган възложил ревизията и С.Д.Й.на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 5943 от 16.10.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта с която за А.В.Н., ЕГН:**********,*** са определени задължения към бюджета за вноски за доброволно обществено осигуряване за периода м. януари 2013г. до м. ноември 2013г., включително в размер на 591,36лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 354,99лв.; вноски за ДЗПО – УПФ за периода м. януари 2013г. до м. ноември 2013г., включително в размер на 231,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 138,66лв.; вноски за здравно осигуряване за периода м. януари 2013г. до м. ноември 2013г., включително в размер на 369,60лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 221,86лв. ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.В.Н., ЕГН:**********,*** срещу Ревизионен акт № Р-16001318008154-091-001 от 23.07.2019г., издаден от Н. Ж.К., на длъжност началник на Сектор в Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, като орган възложил ревизията и С.Д.Й.на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 5943 от 16.10.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта с която за А.В.Н. са определени задължения към бюджета за вноски за доброволно обществено осигуряване за м. декември 2013г. в размер на 53,76лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 29,50лв.; за отчетната 2014г. в размер на 645,12лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 324,12лв.; за отчетната 2015г. в размер на 645,12лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 258,59лв.; за отчетната 2016г. в размер на 645,12лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 192,98лв.; за отчетната 2017г. в размер на 761,76лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 150,51лв.; вноски за ДЗПО – УПФ за м. декември 2013г. в размер на 21,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 11,52лв.; за отчетната 2014г. в размер на 252,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 126,61лв.; за отчетната 2015г. в размер на 252,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 101,00лв.; за отчетната 2016г. в размер на 252,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 75,39лв.; за отчетната 2017г. в размер на 276,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 54,54лв.; вноски за здравно осигуряване за м. декември 2013г. в размер на 33,60лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 18,44лв.; за отчетната 2014г. в размер на 403,20лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 202,61лв.; за отчетната 2015г. в размер на 403,20лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 161,57лв.; за отчетната 2016г. в размер на 403,20лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 120,57лв. и за отчетната 2017г. в размер на 441,60лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 87,27лв. ОСЪЖДА А.В.Н., ЕГН:**********,*** да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, Пловдив при Национална агенция за приходите сумата от 821,85лв. (осемстотин двадесет и един лв. и осемдесет и пет ст.), за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 14.10.2020
Административно дело № 4782/2020
С решение № 12692 от 14.10.2020 г. по адм. Дело № 4782/2020 г. на ВАС - ОТМЕНЯ решение № 58 от 3.02.2020 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по административно дело № 1297 по описа на съда за 2019 г., в частта, с която е отменен ревизионен акт № Р-16001318008154-091-001 от 23.07.2019 г., издаден от органи по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с решение № 594 от 16.10.2019 г. на директора на дирекция „ОДОП“ - Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно установените за периода от 1.01.2013 г. до 31.11.2013 г. задължения за вноски за държавно обществено осигуряване в общ размер на 591,36 лв. и лихви в общ размер на 360,16 лв., вноски за ДЗПО - УПФ в общ размер на 231,00 лв. и лихви в общ размер на 140,69 лв. и вноски за здравно осигуряване в общ размер на 369,60 лв. и лихви в общ размер на 225,10 лв., и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.В.Н. против ревизионен акт № Р-16001318008154-091-001 от 23.07.2019 г., издаден от органи по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с решение № 594 от 16.10.2019 г. на директора на дирекция „ОДОП“ - Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на А.Н. за периода от 1.01.2013 г. до 31.11.2013 г. са установени задължения за вноски за държавно обществено осигуряване в общ размер на 591,36 лв. и лихви в общ размер на 360,16 лв., вноски за ДЗПО - УПФ в общ размер на 231,00 лв. и лихви в общ размер на 140,69 лв. и вноски за здравно осигуряване в общ размер на 369,60 лв. и лихви в общ размер на 225,10 лв. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. ОСЪЖДА А.Н. да заплати на Националната агенция за приходите разноски в размер на 438,74 лв. (четиристотин тридесет и осем лева и 74 ст.) за касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.10.2020г.
187 Административно дело No 1299/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ФОНД ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 1.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д. *** против Разпореждане № 4506-40-233/11.06.2019г. на директор на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ в Националния осигурителен институт, с което е отказано изплащане на гарантирано вземане на основание чл. 26, ал. 3 от ЗГВРСН. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването му.
В законна сила на 2.8.2020г.
188 Административно дело No 1300/2019, VI състав КСО И.Т.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 24.2.2020г.
ОТМЕНЯ определението, с което е дадено начало на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на И.Т.Т., с адрес ***, против Решение № 1012-12-187#3/01.11.2019г. на директор на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 13/прот. № N01328/23.08.2019г. на длъжностно лице при пенсионно осигуряване. Прекратява производството по адм. дело № 1300/ 2019 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА И.Т.Т., с адрес *** да заплати в полза на ТП на НОИ – Пазарджик сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.3.2020г.
189 Административно дело No 1301/2019, V състав КСО И.М.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.7.2020г.
Оставя без разглеждане частна жалба на И.М.Д. *** против Акт за прекратяване № 1012- 12-184/25.10.2019 г. на директора на ТП на НОИ – Пазарджик. Прекратява административно дело № 1301 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Осъжда Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Пазарджик да заплати на И.М.Д. *** разноски по делото в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева). Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.8.2020г.
190 Административно дело No 1302/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Н.Г. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.3.2020г.
Отменя Заповед за прилагане принудителна административна мярка № 19-0367-000206/16.10.2019 г. на началника на РУ-Велинград към ОДМВР Пазарджик, с която на М.Н.Г. е наложена мярката „прекратяване на регистрацията“ на собствения му лек автомобил „Ауди А 3“, с рег. № РА 5401 ВТ за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 6 месеца. Осъжда РУ-Велинград към ОДМВР Пазарджик да заплати на М.Н.Г. разноски по делото в размер на 310 лв. (триста и десет лева). Решението е окончателно.
В законна сила на 2.3.2020г.
191 Административно дело No 1303/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Д.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за премахване на строеж № 1483/05.07.2018 г. на Р.К.. – Секретар на Община Пазарджик, действащ от името на кмета на община Пазарджик, оправомощен със Заповед № 1436/02.07.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на С.Д.Г. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 960 /деветстотин и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.3.2020г.
192 Административно дело No 1304/2019, I състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ Т.-В.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.6.2020г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Ревизионен акт № Р-16001318004850-091-001 от 01.04.2019г. на ТД на НАП, Пловдив, потвърден с Решение № 377 от 20.06.2019 г. на изпълняващ правомощията на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“, гр. Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА ТД на НАП-Пловдив да заплати на ЕТ“Томи- Веселка Папазова“ ЕИК 112603822 сторените по делото от разноски в размер на 9 400 лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено и получаването на препис от съдебния акт.
193 Административно дело No 1305/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност ВИНТАЖ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.2.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001318000199-091-001 от 22.07.2019г., издаден от Г.Н.Ч., на длъжност началник на Сектор в Териториална дирекция Пловдив на Националната агенция за приходите, като орган възложил ревизията и Пенка Грозева Данилова на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 588 от 14.10.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта с която за „Винтаж“ ЕООД, ЕИК 115536122, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул. „Васил Петлешков”, №1, при условията на уредената в чл.177, ал. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност солидарна отговорност е определено задължение към бюджета в размер на 16027,83лв., като са начислени съответни лихва за просрочие в размер на 979,56 лв., за дължим и не внесен данък върху добавената стойност от “Бокстер“ ЕООД, ЕИК 204367711, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Фредерик Жулио Кюри”, № 1, ет. 3 за отчетен периоди м. ноември 2018г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
194 Административно дело No 1306/2019, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Панагюрище, представлявана от кмета Никола Белишки, против Решение № РД-02-36-1242 от 06.11.2019 г. издадено от заместник - министър и ръководител на управляващ орган на ОПРР. ОСЪЖДА Община Панагюрище да заплати на Министерство на регионалната развитие и благоустрояване сумата от 150 /сто и петдесет/ лева разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.
195 Административно дело No 1307/2019, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 4.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № РД-02-36-1243 от 06.11.2019г. на Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.“, с което е на основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 69, ал. 1 и чл. 70, ал. 1, т. 9 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 7 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове е определена една обща финансова корекция в размер на 64195,50лв. с ДДС на бенефициента Община Панагюрище, изчислена по пропорционален подход, съответно от финансова корекция представляваща 5% върху допустимите разходи по Договор с изпълнител № BG16RFОР001-1.039-0001-С01-D-009 от 11.08.2017г. с изпълнител „Мебеллукс“ АД на стойност 213985,00лв. без ДДС, за нарушение на чл. 39, ал. 3, във връзка с чл. 47 от Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки – наличие на ограничително изискване и от финансова корекция, представляваща 25% върху допустимите разходи по Договор с изпълнител № BG16RFОР001-1.039-0001-С01-D-009 от 11.08.2017г. с изпълнител „Мебеллукс“ АД на стойност 213985,00лв. без ДДС, за нарушение на чл. 107, т. 1 и т. 21 б. „а“, във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗОП – незаконосъобразно отстраняване на участник. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 3.11.2020
Административно дело № 6396/2020
РЕШЕНИЕ № 13622 от 03.11.2020 г. по адм. дело № 6396/ 2020 г. на ВАС- Седмо отделение: ОТМЕНЯ решение № 59/04.02.2020 година на Административен съд гр. Пазарджик по адм. д. № 1307/2019 година, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВИ: ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Панагюрище срещу решение № РД-02-36-1243 от 6.11.2019 година на заместник-министъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 година. ОСЪЖДА община Панагюрище да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройство сумата от 6 536, 04 лева (шест хиляди петстотин тридесет и шест лева и четири стотинки), разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.11.2020г.
196 Административно дело No 1308/2019, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни чл.37 и чл.43, ал.2 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик, приета с Решение № 49/31.03.2005 г. на Общински съвет Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик сумата в размер на 20 (двадесет) лева, представляваща сторени по делото разноски. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 194 от АПК, при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени, решението да се разгласи по реда предвиден в чл. 78, ал.3 от АПК.
197 Административно наказателно дело (К) No 1309/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК В.И.Л. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Стефан Георгиев Божилов – началник на РУ Септември при ОДМВР Пазарджик, против Решение № 595 от 10.10.2019 г., постановено по АНД № 982/2019 г., по описа на Районен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1309 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 година. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 7.2.2020г.
198 Административно дело No 1312/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.2.2020г.
ОТМЕНЯ Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и обществено имущество на територията на Община Стрелча, приета с решение № 21/31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Стрелча. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Стрелча да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 1.7.2020
Административно дело № 5184/2020
Разпореждане № 8597 от 01.07.2020г. на ВАС - София, Трето отделение по АД № 5184/2020г.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Общински съвет - Стрелча срещу решение № 56/03.02.2020 г. по адм. дело № 1312/2019 г. по описа на АС - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 5184/2020 г. по описа на Върховния административен съд. Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на трето отделение на Върховния административен съд, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.7.2020г.
199 Административно дело No 1313/2019, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на областния управител на област Пазарджик против Решение № 509 от 27.06.2019 г., прито с Протокол № 42 на Общински съвет – Батак, с което е предвидено шест общински поземлени имота, находящи се в землището на гр. Батак да бъдат предоставени за обезщетяване на Ракитовската Мюсюлманска вероизповедна общност, което решение е прието повторноа, след връщането му за ново обсъждане от областния управител, с Решение № 533 от 25.07.2019 г., протокол № 43 на същия общински съвет. Осъжда областна администрация Пазарджик да заплати на Общински съвет – Батак разноски по делото в размер на 600 лв. (шестотин лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.12.2020
Административно дело № 7323/2020
С решение № 15682 от 17.12.2020 г. по адм. дело № 7323/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ в сила решение № 274 от 14.04.2020 г., постановено по адм. дело № № 1313/2019 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Областна администрация - Пазарджик, да заплати на Общински съвет - Батак, разноски в касационото производство в размер на 1100.00 лв./хиляда и сто/ лева. Решението е окончателно
В законна сила на 17.12.2020г.
200 Административно дело No 1314/2019, VII състав Закон за министерство на вътрешните работи П.К.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на П.К.Б. с ЕГН ********** *** против Заповед № 312з-2969 от 21.10.2019 г. на Директора на ОД на МВР Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. ОСЪЖДА П.К.Б. с ЕГН ********** *** да заплати на ОД на МВР Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 400 (четиристотин) лв. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 24.1.2020г.
201 Административно дело No 1315/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители ХАМЪР ГРУП 13 ЕООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Хамър груп 13“ ЕООД, ЕИК 203508027, със седалище и адрес на управление с. Калугерово, ул. „17-та“, № 40, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, срещу Уведомително писмо изх. № 02-130-2600/2287 от 07.09.2019г., на Заместник Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за кампания 2016г. от Програма за развитие на селските райони 2014г. – 2020г., в частта, с която „Хамър груп 13“ ЕООД е отказано изплащане на субсидията по СЕПП в размер на 1343,41 лева, по СПП в размер на 984,04 лева, по ЗДП в размер на 466,83лева и по СП в размер на 456,50 лева, както и в частта в която е наложена санкция за бъдеш период, както следва: по СЕПП в размер на 516,85 лева и по СПП в размер на 378,59лева. ОСЪЖДА Хамър груп 13“ ЕООД, ЕИК 203508027, със седалище и адрес на управление с. Калугерово, ул. „17-та“, № 40, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136, сумата от 500,00лв. (петстотин лв.), представляваща възнаграждения за юрисконсултска защита и за вещо лице. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страни за неговото изготвяне.
В законна сила на 24.11.2020г.
202 Административно наказателно дело (К) No 1317/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК И.М.П. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №102 от 28.10.2019г., постановено по а.н.дело №184 по описа на Районен съд Панагюрище за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
203 Административно дело No 1320/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.А.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 22.1.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на С.А.Б. с ЕГН: ********** ***, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 300 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 20.11.2019 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на С.А.Б. с ЕГН: ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 8.2.2020г.
204 Административно дело No 1321/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Н.Т. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.2.2020г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Пазарджик да заплати на К.Н.Т. ***, сумата от 200 (двеста) лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отменени Наказателни постановления № 311/21.09.2016 г. и № 399/26.10.2016 г. на директора на РДГ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 31.03.2017 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска за неимуществени вреди в останалата му част над 200 лева, тоест за сумата от 200лв. до 1 000 лева искът се отхвърля като недоказан. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Пазарджик да заплати на К.Н.Т. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 170 (сто и седемдесет) лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.2.2020г.
205 Административно дело No 1323/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 8, чл. 29, ал. 1, чл. 31, ал. 1, в частта им, относно „събиране, транспортиране“, чл. 27, ал. 1, чл. 32, ал. 1 и чл. 34, ал. 1, относно „събиране“ и чл. 34, ал. 2. от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Лесичово, приета с Решение № 521/31.10.2013 г. на Общински съвет – Лесичово ОСЪЖДА Общински съвет Лесичово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. Решението ДА СЕ РАЗГЛАСИ по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 4.6.2020г.
206 Административно дело No 1325/2019, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ХЕРБС ИНДЪСТРИ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.2.2020г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 03-РД/3246#1/25.09.2019 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ гр. София, в оспорената й част по точка ІІ, с която е отказано финансиране на заявлението за подпомагане, в частта му, която надвишава одобрените разходи по т. І от оспорената заповед. ВРЪЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ за произнасяне в едномесечен срок, при спазване на дадените от Върховен административен съд указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ДФ „Земеделие“ гр. София да заплати на „Хербс Индъстри“ ООД с ЕИК 203809518 със седалище и адрес на управление с. Калугерово, представлявано от управителя Ц.И.Ц., сторените по делото разноски в размер на 2 050 /две хиляди и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.11.2020
Административно дело № 6358/2020
РЕШЕНИЕ № 13564 от 03.11.2020 г. на ВАС София, по адм. д. № 6358/20 г . -ОСТАВЯ В СИЛА решение №100 от 19.02.2020г., по адм.д.№1325/2019г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Държавен фонд Земеделие, да заплати на „Хербс Индъстри“ООД ЕИК203809518, сумата от 600/шестстотин/ лева, разноски по делото за настоящата инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.11.2020г.
207 Административно наказателно дело (К) No 1326/2019, XII състав ЗАНН: Министерство на културата БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 04.10.2019 г., постановено по АНД № 164 по описа за 2019 г. на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
208 Административно дело No 1328/2019, III състав ДОПК ИЛТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване № П-16001319137490-004-001/29.08.2019 г., издаден от Ю.З.И. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, в частта потвърдена с Решение № 636/05.11.2019 г., постановено от Г.Ж.А. – директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при Централно управление на НАП. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на „Илтрейд“ ЕООД, ЕИК 112505545, адрес на управление гр. Велинград, ул. „Вела Пеева“ № 7, представлявано от управителя И.К., със съдебен адрес ***, направените по делото разноски в размер на 920 /деветстотин и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.11.2020
Административно дело № 6750/2020
РЕШЕНИЕ № 13952 ОТ 11.11.2020 Г. НА ВАС СОФИЯ ПО АДМ. Д. № 6750/2020 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 112/20.02.2020 г. по адм. д. № 1328/2019 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА НАП-ЦУ-Дирекция „ОДОП“-Пловдив да заплати на „Илтрейд“ ЕООД, 870лв разноски за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.11.2020г.
209 Частно админист. наказателно дело (К) No 1331/2019, X състав Частни КАНД и КАД П.Н.К. СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.2.2020г.
ОТМЕНЯ Определение № 655/12.11.2019 г., постановено по АНД 1995/2019 г. на РС Пазарджик, с което е оставена без разглеждане жалбата на П.Н.К. ***, подадена чрез адв. К.С., против срещу НП № 19-1006-003262 от 04.09.2019 г., издадено от началник група към ОД МВР Пазарджик, група КПДГПА и е прекратено производството по делото. ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд – Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно
210 Административно дело No 1332/2019, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.А.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 13/112/08252/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция, издадено от директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив, с изх. № 01-163-6500/502 от 10.09.2018 г. ВРЪЩА преписката на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив да заплати на А.А.К. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 6 977,84 /шест хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.10.2020
Административно дело № 6143/2020
Решение № 12378 от 07.10.2020г. на ВАС - София, Четвърто отделение по АД № 6143/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 117 от 20.02.2020 г., постановено по адм. дело № 1332/2019 г. от Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” - Пловдив да заплати на А. *** сумата 2000 /две хиляди/ лева разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 7.10.2020г.
211 Административно дело No 1333/2019, VII състав Закон за министерство на вътрешните работи К.А.Б. ПИ ПРИ ВТОРО РУ ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 2.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.А.Б., с постоянен адрес ***, срещу протокол за предупреждение на полицейски орган ПИ при Второ РУ- Пловдив при ОДМВР Пловдив от 28.10.2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1333/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 2.7.2020
Административно дело № 6236/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8700 от 02.07.2020 г. - ОТМЕНЯ определение №398 от 02.03.2020г. по адм. дело №1333/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно.
212 Административно дело No 1333/2019, VII състав Закон за министерство на вътрешните работи К.А.Б. ПИ ПРИ ВТОРО РУ ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 16.10.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.А.Б., с постоянен адрес *** от протокол за предупреждение на полицейски орган ПИ при Второ РУ-Пловдив при ОД на МВР Пловдив от 28.10.2019 г., като ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1333/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик по отношение т.1 и т.2 от протокол за предупреждение на полицейски орган ПИ при Второ РУ-Пловдив при ОД на МВР Пловдив от 28.10.2019 г. ОТМЕНЯ като незаконосъобразен протокол за предупреждение на полицейски орган ПИ при Второ РУ-Пловдив при ОД на МВР Пловдив от 28.10.2019 г. в частта му по т.3, в която е разпоредено на К.А.Б., постоянен адрес ***: „След настоящето предупреждение следва да възстанови първоначалното фактическо положение в срок до 28.10.2019 г. до 07.11.2019 г., а именно метална решетъчна врата, поставена на вход/изход от незастроена дворна част, представляваща обща част от сграда на адрес гр. Пловдив, ул. „Цоко Каблешков“ № 10 в състояние автоматична отваряща система с дистанционно управление, включваща два броя автомати за двукрила врата“. Решението в частта, в която жалбата се оставя без разглеждане и се прекратява делото има характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, в останалата му част подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.11.2020г.
213 Административно наказателно дело (К) No 1338/2019, X състав ЗАНН: Общини М.П.Ф. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 111/11.11.2019 г., постановено по АНД № 207/2019 г. по описа на Районен съд – Панагюрище. И вместо него постановява : ОТМЕНЯ НП № 152 от 13.08.2019 г. на Кмета на Община Панагюрище, с което на М.П.Ф., ЕГН ********** от гр. Панагюрище, на основание чл. 53 от ЗАНН и за нарушение на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закон за опазване на селскостопанското имущество /ЗОСИ/, е наложено администретивно наказание „глоба“ в размер на 100 лв. Решението не подлежи на обжалване.
214 Административно дело No 1339/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.8.2020г.
Отхвърля исковата молба на лишения от свобода К.Д.И., находящ се понастоящем в Затвор – Пазарджик против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“, с която е предявен иск за причинени неимуществени вреди в размер на 200 000 лв., отнасящ се за периода 12.07.2017 г. до 12.08.2019 г., като твърдението е, че е унизен от ответника, който е представил по адм. дело № 160/2017 г. по описа на Административен съд Кюстендил следните справки с невярно съдържание, а именно: два броя медицински справки – от директора на Медицинския център към Затвор – Бобов дол д-р Чаушев от 06.06.2017 г., и от психиатъра при Затвор – София, д-р Севдов от 22.04.2009 г., в които невярно са посочени обстоятелствата, че ищецът е бил на психиатрично лечение към болницата в Затвор – Ловеч и са му правени положителни тестове за амфетамини и от които неверни факти ищецът твърди, че е изпитал унижение. Осъжда лишения от свобода К.Д.И., находящ се понастоящем в Затвор – Пазарджик, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия едночленен състав на Административен съд – Пазарджик пред тричленен касационен състав на Административен съд – Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
215 Административно дело No 1340/2019, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, срещу Писмена покана № 29-02-1000 от 16.10.2019г. на Директора на Районна здравно осигурителна каса, гр. Бургас, с която дружеството е задължено да възстанови неоснователно получена сума в общ размер на 3700,00лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
216 Административно дело No 1342/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.6.2020г.
ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадения протест от Стефан Янев – прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, подаден против Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Белово, приета с Решение № 601/28.02.2014 г. на Общински съвет – Белово. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1342/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Белово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски за публикуване на обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението подлежи на оспорване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, който за прокурора при Окръжна прокуратура Пазарджик тече от днес, а за Общински съвет - Белово от съобщаването му.
В законна сила на 18.7.2020г.
217 Административно дело No 1343/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност ИЛТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на „Илтрейд“ ЕООД, ЕИК 112505545 против Ревизионен акт № Р-16001319002294-091-001/19.08.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, с който е ангажирана отговорността на жалбоподателя за ДДС по реда на чл. 177 ЗДДС в размер на 262 453.37 лв. главница и 39 334.03 лв. лихви. Осъжда „Илтрейд“ ЕООД, ЕИК 112505545 да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите разноски по делото в размер на 5 547,87 лв. /пет хиляди петстотин четиридесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 16.12.2020
Административно дело № 6068/2020
РЕШЕНИЕ № 15579 от 16.12.2020 г. по адм. дело № 6068/ 2020 г. на ВАС- Осмо отделение: ОТМЕНЯ решение № 269 от 14.04.2020 година, по адм. дело № 1343/2019 година по описа на Административен съд - Пазарджик, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ ревизионен акт (PA) № Р-16001319002294-091 -001/19.08.2019 г., издаден от началника на сектор в ТД на НАП Пловдив, потвърден с решение № 634 от 04.11.2019 година на директора на Дирекция "ОДОП" – гр. Пловдив, в частта, с която е ангажирана отговорността на дружеството по чл. 177 ЗДДС за данъчни периоди 01.04.2017 година – 31.12.2018 година в размер на 262453,37 лв. главница и 39334,03 лв. лихви. ОСЪЖДА Дирекция "ОДОП" – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Илтрейд“ ЕООД,ЕИК 112505545, с адрес на управление: гр. Велинград, сумата от 12848 лв., представляваща разноски в производството. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.12.2020г.
218 Административно дело No 1344/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Т.С.К.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.1.2020г.
На основание чл. 159, т.1 от АПК, Съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.С.К. – М.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1344/2019 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъстващите и от съобщаването за отсъстващите пред ВАС на РБългария.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 18.8.2020
Административно дело № 8493/2020
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба от Т. М. против протоколно определение от 16.01.2020 г. по адм.д. № 1344/2019 г. по описа на АС-Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. д. № 8493/2020 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 25.1.2020г.
219 Административно наказателно дело (К) No 1346/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Л.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОТМЕНЯ Решение №599 от 10.10.2019г., постановено по а.н.дело №956 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 19-1818-000137 от 11.04.2019г. на Началник Районно управление Пазарджик към ОД на МВР Пазарджик, с което на С.Л.С., ЕГН **********,***, за нарушение на чл.70, ал. 3 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 185 от Закона за движението по пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 20,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
220 Административно наказателно дело (К) No 1347/2019, XI състав Други по ЗАНН А.П.П. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 29.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 628/28.10.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 1065/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
221 Административно дело No 1348/2019, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА РАКИТОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.8.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Ракитово, представлявана от Костадин Холянов, Уведомително писмо от Държавен фонд „Земеделие“ гр. София № 287/М 7.2 изх. № 01-0800/2960 от 20.09.2019 г., подписано от Васил Грудев – изпълнителен директор на ДФЗ-РА в частта по раздел. II, т. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 и 16. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“ за ново произнасяне съгласно указанията на съда. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“- София да заплати на Община Ракитово сумата от 800 /осемстотин/ лева разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
222 Административно дело No 1349/2019, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители С.Ф.Е. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 5.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.Ф.Е. с ЕГН: ********** *** против Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-6500/3302 от 03.10.2019 г., издаден от Зам. Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, с който спрямо С.Ф.Е. е установено публично държавно вземане в размер на 978,24 лв., представляващо 75 % от общата изплатена сума по мярка 211 за кампании 2013 г. и 2014 г., на основание чл. 14, ал.1, т. 2 от Наредба № 11 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. ОСЪЖДА С.Ф.Е. с ЕГН: ********** *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София сумата от 100 (сто) лева разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за постановяването му.
В законна сила на 8.3.2020г.
223 Административно дело No 1351/2019, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Ц.С.Й.,
П.С.Й.,
Г.С.Й.,
С.И.Й.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.9.2020г.
ОТХВЪРЛЯ подадената жалба от Ц.С.Й., П.С.Й., Г.С.Й., чрез адв.Ц. , против Заповед № З-00289/29.10.2019г. на Кмета на община Сърница, с която е отказано изработването на ПУП – план за регулация, с който да се създаде улица-тупик в имот №66по плана на кв.Крушата, която да обслужва нуждите на имот №130 в кв.“Крушата“, гр.Сърница от достъп по искане с вх.№СР-2626/23.08.2019г. от Ц.С.Й., П.С.Й., Г.С.Й. и С.И.Й. по представено задание и скица-идейно предложение към него. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.Й., чрез адв.Ц. , против Заповед № З-00289/29.10.2019г. на Кмета на община Сърница, с която е отказано изработването на ПУП – план за регулация, с който да се създаде улица-тупик в имот №66по плана на кв.Крушата, която да обслужва нуждите на имот №130 в кв.“Крушата“, гр.Сърница от достъп по искане с вх.№СР-2626/23.08.2019г. от Ц.С.Й., П.С.Й., Г.С.Й. и С.И.Й. по представено задание и скица-идейно предложение към него, като недопустима. ОСЪЖДА Ц.С.Й., П.С.Й., Г.С.Й., С.И.Й. *** представлявана от Кмета, сумата от 100. 00 лв. /сто лева/, представляваща сторени по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
224 Административно наказателно дело (К) No 1352/2019, X състав ЗАНН: ИААА П.П.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 92 от 21.10.2019 год., постановено по АНД №177, по описа за 2019 год. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно
225 Административно наказателно дело (К) No 1353/2019, X състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 109 от 06.11.2019 г., постановено по АНД № 198/2019 г. по описа на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
226 Административно наказателно дело (К) No 1354/2019, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” С.А.В. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ТРАКИЙСКА" ПРИ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 90/21.10.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 184/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. ОСЪЖДА С.А.В. с ЕГН ********** *** да заплати на Териториална дирекция „Тракийска“ при Агенция „Митници“ сторените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
227 Административно дело No 1355/2019, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Б.А.К. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.6.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Б.А.К. ***, подадена чрез адв. М., Заповед № 367з-275/06.11.2019 г. на началника на РУ Велинград за налагане на дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 6 месеца на младши инспектор Б.А.К. – полицай в група „Охранителна полиция“ при РУ Велинград към ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Б.А.К. *** направените по делото разноски в размер на 10 /десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.
В законна сила на 11.6.2020г.
228 Административно дело No 1356/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.И.И. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.2.2020г.
Отхвърля жалбата на А.И. ***, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г., за кампания 2015 г., с изх. № 02-130-6500/2765 от 10.07.2018 г. на Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. Осъжда А.И.И. да заплати Държавен фонд „Земеделие“ София – Разплащателна агенция разноски по делото в размер на 200 лв. /двеста лева/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.11.2020
Административно дело № 5401/2020
С решение № 14241 от 17.11.2020 г. по адм. дело № 5401/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 121 от 21.02.2020 г., постановено по адм. дело № 1356/2019 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.11.2020г.
229 Административно дело No 1358/2019, VII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД КЛОН МС ЗДРАВЕ ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 1.7.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание по чл.76а, ал.3 ЗЗО с изх. № 13/29-02-2040/07.11.2019 г на Директора на РЗОК Пазарджик. ОСЪЖДА РЗОК Пазарджик да заплати на „УМБАЛ Пълмед“ ООД, клон „МС Здраве“ с ЕИК: 1125963090011, сторените по делото разноски в размер на 446 /четиристотин четиридесет и шест/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
230 Административно дело No 1359/2019, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър Р.Д.П.,
Я.О.П.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 30.12.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 18-11837 от 12.11.2019г. на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър, Пазарджик с която е одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова Махала, одобрена със заповед РД-18-1635 от 20.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК и съгласно скица - проект № 15-1027554 от 12.11.2019 г.. ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Пазарджик, ул. „Цар Шишман“, № 2, да заплати на Я.О.П., ЕГН **********,***, сумата от 243,94лв. (двеста четиридесет и три лева и деветдесет и четири ст.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
231 Административно дело No 1360/2019, III състав ДОПК Й.С.П. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 450/12.11.2019 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е потвърдено ПНОМ с № С 190013-022-0094261/14.10.2019 г. и Разпореждане № С 190013-137-0009125/14.10.2019 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Пазарджик. ВРЪЩА преписката на публичния изпълнител за изпълнение на дадените с настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ТД на НАП гр. Пловдив да заплати на Й.С.П. с ЕГН ********** ***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, съставляващи разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.4.2020г.
232 Административно наказателно дело (К) No 1361/2019, XI състав ЗАНН: НАП КАРЪКОВА ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение от № 124/17.10.2019г. по АДН № 248/2019г. на Районен съд – Велинград. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Велинград. Решението е окончателно.
233 Административно наказателно дело (К) No 1362/2019, X състав ЗАНН: ИААА Б.К.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 143 от 31.10.2019 г., постановено по НАХД № 264/2019 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
234 Административно наказателно дело (К) No 1363/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ М.-6.-Г.П. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 133 от 23.10.2019г., постановено по а.н.дело №260 по описа на Районен съд Велинград за 2019 г., в частта с която е изменено Наказателно постановление № 442009 – F467922 от 12.06.2019г. издадено от Ж.М., на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в Централно управление на Националната агенция за приходите, съответно с което на Г.Я.П., регистрирана като едноличен търговец с фирма „ МЕГГ – 61 – Г.П.“, ЕИК 822139722, със седалище и адрес на управление, гр. Велинград, ул. „Антон Попов“, № 4, за нарушение по чл. 26, ал. 1, т. 7 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 4 от ЗДДС, на основание чл. 185, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 600,00лв., като размера на санкцията е намален на 500,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
235 Административно дело No 1364/2019, III състав КСО И.Т.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.В. с ЕГН ********** *** против Решение № 1012-12-189#3/07.11.2019 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № **********, изх. № 2140-12-282/22.08.2019 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
236 Административно наказателно дело (К) No 1365/2019, XI състав ЗАНН: НАП ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП ЕТ М.-6.-Г.П. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 135/24.10.2019г. по АДН № 259/2019г. на Районен съд – Велинград. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Велинград. Решението е окончателно.
237 Административно дело No 1366/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Т.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на И.Т.С. ***, сумата от 600 (шестстотин) лева, представляваща разноски по АНД № 192/2019 год. на Районен съд – Панагюрище, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 19-0310-000725/29.07.2019 год., издадено от началника на РУ към ОД на МВР - Пазарджик, РУ – Панагюрище. ОСЪЖДА ОД на МВР - Пазарджик да заплати на И.Т.С. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.3.2020г.
238 Административно наказателно дело (К) No 1367/2019, X състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ДИКРИ 2006 ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.2.2020г.
Отменя Решение № 630 от 29.10.2019 г., постановено по нахд № 1120/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което решение е изменено Наказателно постановление № 346179-F382007 / 09.02.2019 г. Връща делото на друг състав на Районен съд – Пазарджик, който следва да се произнесе по законосъобразността на Наказателно постановление № 346179-F382007 / 09.07.2018 г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване“ при Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – Пловдив, с което постановление на „Дикри 2006“ ЕООД за нарушение на чл. 102, ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 86, ал. 1 и 2 от ЗДДС, на основание чл. 180, ал. 1 от същия закон, е наложена имуществена санкция в размер на 614,86 лв., която съдът е намалил на 200 лв. Решението е окончателно.
239 Административно наказателно дело (К) No 1368/2019, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИКРИ 2006 ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.2.2020г.
Отменя Решение № 631, от 29.10.2019 г., постановено по АНД № 1118/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което решение е изменено Наказателно постановление № 3461180-F382009 / 09.02.2019 г. Връща делото на друг състав на Районен съд – Пазарджик, който следва да се произнесе по законосъобразността на Наказателно постановление № 346180-F382009 / 09.07.2018 г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване“ при Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – Пловдив, с което постановление на „Дикри 2006“ ЕООД за нарушение на чл. 102, ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 86, ал. 1 и 2 от ЗДДС, на основание чл. 180, ал. 1 от същия закон, е наложена имуществена санкция в размер на 687,45 лв., която съдът е намалил на 200 лв. Решението е окончателно.
240 Административно наказателно дело (К) No 1369/2019, X състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ М.П.Ф. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.2.2020г.
Оставя в сила Решение № 110 от 11.11.2019 г., постановено по нахд № 206/2019 г. по описа на Районен съд – Панагюрище, с което е отменено Наказателно постановление № 153 / 13.08.2019 г., издадено от кмета на община – Панагюрище, с което постановление на М.П.Ф. за нарушение на чл. 99, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, на основание чл. 116, ал. 2 от същия закон, е наложена глоба в размер на 300 лв. Решението е окончателно.
241 Административно наказателно дело (К) No 1370/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.И.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.2.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 97/16.10.2019г., постановено по АНД № 204/2019 г., Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
242 Административно дело No 1371/2019, XI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.9.2020г.
ОБЯВЯВА по протест на прокурор в Окръжна Прокуратура - Пазарджик нищожността на Условия и ред за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода, извършване на услугата водопренос/водоподаване на общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Велинград, приети с Решение № 96/23.02.2012г. на Общински съвет Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет - Велинград да заплати в полза на Окръжна прокуратура - Пазарджик сумата от 20,00 /двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му до страните пред Върховен административен съд. След влизането му в сила, решението да се обяви по реда чл. 194 от АПК.
243 Административно наказателно дело (К) No 1373/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП,ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №636 от 30.10.2019г., постановено по а.н.дело №1002 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
244 Административно наказателно дело (К) No 1374/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД ЦУ НА НАП ГР. СОФИЯ ЧРЕЗ ЮРК. МИЛЕН КОЛЕВ ТРИФОНОВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 639/30.10.2019 г., постановено по АНД № 1017/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА „Лазур Паркет 97“ с ЕИК 204870755, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, бул. „България“ № 73, с представляващ Стоян Спасов Спасов, да заплати на ЦУ на НАП гр. София сторените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
245 Административно наказателно дело (К) No 1375/2019, X състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
Оставя в сила Решение № 637/30.10.2019 г., постановено по АНД № 1009, по описа за 2019 г. на Районен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА „Лазур Паркет 97“ ЕООД с ЕИК: 204870755, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 73 да заплати на НАП- София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
246 Административно наказателно дело (К) No 1376/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП,ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №638 от 30.10.2019г., постановено по а.н.дело №1011 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
247 Административно дело No 1377/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Асарел-Медет“АД, с ЕИК822106269, представлявано от своя изпълнителен директор, срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-798-0029828/15.11.2019г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Асарел-Медет“АД, с ЕИК822106269, да ЗАПЛАТИ на Национална агенция по приходите, сумата от 100лв. разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 31.8.2020
Административно дело № 6271/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11351 от 31.08.2020 г. по адм. дело № 6271/2020 г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ на осн. чл.215,т.5 АПК касационната жалба на Асарел Медет" АД , ЕИК 822106269, със седалище и адрес на управление гр.Панагюрище, м."Асарел", представлявано от изп.директор инж.Д. Николов, против решение № 192 от 12.03.2020г. на Административен съд Пазарджик, постановено по адм.д. № 1377/2019г. поради оттегляне на същата. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д. № 6271/2020г. по описа на Върховния административен съд. Определението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщението, че същото е изготвено.
В законна сила на 17.9.2020г.
248 Административно дело No 1378/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.2.2020г.
Отхвърля жалбата на „Асарел-Медет“АД, с ЕИК822106269, срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-799-0025378/15.11.2019 г., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП, с която на жалбоподателя е наложена мярката – запечатване на търговски обект – бензиностанция, находящ се в гр. Панагюрище, местност Асарел, стопанисван от жалбоподателя и забрана за достъп до него за срок от 7 дни. Осъжда „Асарел-Медет“АД да заплати на отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. .

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Протокол от 29.9.2020
Административно дело № 6272/2020
С протокол от 29.09.2020 г. по адм. дело № 6272/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба на "Асарел - Медет" АД, гр. Панагюрище, чрез адв. Е. П., срещу Решение № 150/28.02.2020 г., постановено по адм. дело № 1378/2019 г., по описа на Административен съд - Пазарджик, поради оттегляне на касационната жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 6272/2020 г., по описа на Върховния административен съд, Първо отделение. ОСЪЖДА касационния жалбоподател "Асарел - Медет" АД, гр. Панагюрище, чрез адв. Е. П., да заплати на ответника по касация, Началник отдел "Оперативни дейности" Пловдив при ЦУ на НАП - разноски в размер на 100 лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред 5-членен състав на Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщението му на страните. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 9.36 часа.
В законна сила на 28.10.2020г.
249 Административно дело No 1379/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Д.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 13.2.2020г.
Оставя без разглеждане исковата молба на П.Д.Т., с която е предявен иск за неимуществени вреди в размер на 20 000 лв. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Прекратява административно дело № 1379 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
В законна сила на 22.5.2020г.
250 Административно дело No 1381/2019, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ К.Б.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Б.Д., с адрес ***, против Решение № 13/06/1/0/02267/2/01/4 от 28.08.2018г. директор на ОД на ДФ“Земеделие“Пловдив. ОСЪЖДА К.Б.Д., с адрес *** да заплати на Държавен фонд "Земеделие", сумата от 100 (сто)лева разноски за осъществена юрисконсултска защита. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
251 Административно дело No 1382/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Х.Г.К., ЕГН : **********,***, сумата от 100,00лв.(сто лева) обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.д. № 177 по описа на Районен съд Велинград за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 11.12.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Х.Г.К., ЕГН : **********,***, сумата от 310,00лв. (триста и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 27.5.2020г.
252 Административно наказателно дело (К) No 1384/2019, XI състав ЗАНН: КХ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ГРАНД КАЗИНО-2 ООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 566/20.09.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 1127/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
253 Административно наказателно дело (К) No 1385/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД ЦУ НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 640/30.10.2019 г., постановено по АНД № 1043/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „Лазур Паркет 97“ с ЕИК 204870755, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, бул. „България“ № 73, с представляващ Стоян Спасов Спасов да заплати на Национална агенция по приходите сторените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
254 Административно наказателно дело (К) No 1386/2019, XI състав ЗАНН: КЗП ВЕЛМАКС ЛУКС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 613 от 22.10.2019г., постановено по НАХД № 1404/2019 по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
255 Административно наказателно дело (К) No 1387/2019, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.В.Я. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР ВЕЛИНГРАД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 155/08.11.2019 г., постановено по АНД № 324/2019 г. по описа на Районен съд Велинград, като вместо това постановява: ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 19-0367-000380/17.04.2019 г. на Началник РУ Велинград към ОД на МВР Пазарджик, с което на Г.В.Я. с ЕГН: ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 (две хиляди) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от двадесет и четири месеца на основание чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП. Решението е окончателно.
256 Административно наказателно дело (К) No 1388/2019, X състав ЗАНН: КЗП СЕЛЕКТ ТУРИЗЪМ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 123 от 17.10.2019 год., постановено по АНД № 244, по описа за 2019 год. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
257 Административно дело (К) No 1389/2019, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНА СЪРНИЦА А.С.С. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение №304/04.10.2019г., постановено по гр.д.№ 1289/18 г., по описа на Районен съд –Велинград и връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, спазвайки дадените в мотивите задължителни указания. Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.
258 Административно дело No 1390/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.В.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.7.2020г.
Отменя Заповед № РД- 490-1/27.09.2019 г. на кмета на община Брацигово, с която е наредено премахването на незаконен строеж, представляващ «масивна вилна сграда», находящ се в п.и. № 33, м. «Чорбаново», землище на с. Розово, собственост на А. В.Д. *** да заплати на А. В.Д. *** разноски по делото в размер на 900 лв. (деветстотин лева). Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
259 Административно наказателно дело (К) No 1391/2019, XII състав ЗАНН: НАП ВИПЕКС 09 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.2.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 112/12.11.2019 г., постановено по АНД № 213/2019 г. по описа на Районен съд Панагюрище. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен Панагюрище. Решението е окончателно.
260 Административно дело No 1392/2019, VII състав ДОПК ЕТ Р.Ц. ТЕРИТОРИАЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 3.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на ЕТ „Р. Ц.“ ЕИК 112051434, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. „Бачо Киро“ № 24 против Решение № 447 от 11.11.2019 г. на Териториален директор на НАП Пловдив, с което е оставена без уважение като неоснователна жалба с вх. № 70-00-13160/28.10.2019 г. по описа на ТД на НАП Пловдив, срещу Разпореждане за присъединяване с изх. № С190013-105-0337101/14.10.2019 г., издадено от Смуглянка Иванова на длъжност публичен изпълнител в ТД на НАП Пловдив. ОСЪЖДА ЕТ „Р. Ц.“ ЕИК 112051434 да заплати на ТД на НАП Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 268, ал. 2 ДОПК.
В законна сила на 3.2.2020г.
261 Административно дело No 1395/2019, I състав ДОПК ЕТ Е.-И.Г. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“ЕЙВИС-И. Г.“ ЕИК 822062966 със седалище и адрес на управление с.Варвара, общ.Септември, чрез адв.И.Л.-Г., против Акт за установяване на задължения по декларация № АУ001330/19.06.2019г. на община Пазарджик и преизчисляване на данъчни задължения за 2018г. и 2019г.в обжалваната част, потвърден с Решение №13-38-109-001/10.07.2019г.издадено от Ръководителят на звеното за местни приходи на община Пазарджик, на длъжност Началник на отдел „Местни данъци и такси“ към дирекция“Бюджет и общинска собственост“ при община Пазарджик. ОСЪЖДА ЕТ“ЕЙВИС-И. Г.“ ЕИК 822062966 със седалище и адрес на управление с.Варвара, общ.Септември да заплати на Община Пазарджик сумата от 558.20 лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
262 Административно дело No 1397/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Б.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Б.Я.,***, против Заповед № 1495/11.07.2018 г., издадена от секретар на община Пазарджик, в качеството му на кмет, оправомощен със Заповед № 1436/02.07.2018г., с която е спряно изпълнението на строеж: "едноетажна жилищна сграда“, находяща се в УПИ II-968, кв. 149 по плана на гр. Пазарджик, изпълнен от нея без строителни книжа. ОСЪЖДА В.Б.Я.,***, да заплати на община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева - юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 13.3.2020г.
263 Административно дело No 1398/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.П.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.3.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на Г.П.Ч., ЕГН **********,***, сумата от 350,00лв.(триста и петдесет лева), обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 1061 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 04.12.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Г.П.Ч., ЕГН **********,***, сумата от 410,00лв. (четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 1.6.2020г.
264 Административно дело No 1399/2019, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Т.Р.С. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Р.С., с ЕГН **********,***, против Акт за установяване на публично държавно вземане № 02-130-6500/3313 от 14.11.2019г., на заместник изпълнителен директор на ДФ"Земеделие", с който е изключен от подпомагане и му е издаден Акт за установяване на публично държавно вземане в размер на 4393,51 лв. лева, представляващ 50% от общата изплатена сума по мярка 211 преди прекратяване на ангажимента. ОСЪЖДА Т.Р.С., с ЕГН **********,*** да заплати на ДФ "Земеделие"-Разплащателна агенция сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.12.2020
Административно дело № 9233/2020
РЕШЕНИЕ № 15168 от 08.12.2020 г. по адм. дело № 9233/ 2020 г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 328/22.06.2020 г., постановено по адм. дело № 1399/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Т.Р.С. *** да заплати на ДФ „Земеделие“ сумата от 100 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.12.2020г.
265 Административно дело No 1400/2019, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Т.А.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Т.А.Х., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 2277 от 05.11.2019 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която, на основание чл. 46, ал. 1, т. 6, във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост е прекратен Договор № 1330 от 16.10.2014г. за отдаване под наем на общински жилищен имот, сключен между Община Пазарджик, като наемодател и Т.А.Х. и И.Г.Г.(член на семейството), като наематели, относно общинско жилище с идентификатор 55155.504.209, по кадастралната карта и регистри на гр. Пазарджик, намиращо се на адрес гр. Пазарджик, ул. „Йордан Ненов“, № 10, състоящо се от : от три стаи, кухня, антре, перално помещение и баня с тоалетна, със застроена площ от 99,00м? и полезна жилищна площ от 76,00?, мазе вкопано под цялата сграда с площ от 69,00м?, актувано с Акт за частна общинска собственост № 3940 от 08.08.2014г. ; определен е срок за опразване на общинския имот – един месец от получаване на заповедта ; разпоредено е да се заплатят дължимите суми за такса битови отпадъци в размер на 368,62лв. и лихви в размер на 54,22лв.; разпоредено е Х. да присъства при освобождаване на общинското жилище. ОСЪЖДА Т.А.Х., ЕГН **********,***, да заплати на Община Пазарджик, сумата от 600,00лв.(шестстотин лева), представляваща извършени от общината разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
266 Административно дело No 1401/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.Д.В. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на М.Д.В.,*** против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/3706 от 11.11.2019 г. на зам.изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие“, с който жалбоподателят е изключен от подпомагане и му е определена дължимостта на публично държавно вземане в размер на 600,04 лв., представляващо 50% от общата изплатена му сума по мярката. Осъжда М.Д.В. да заплати на Държавен фонд “Земеделие“ разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.6.2020г.
267 Административно дело No 1402/2019, V състав Закон за достъп до обществена информация Н.С.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.3.2020г.
Отменя мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на началника на ОД на МВР – Пазарджик, постановен по заявление на Н.С.Г. № 312000-14569/14.10.2019 г., а именно – отказ за предоставяне на хартиен носител на копия от докладни записки на двама полицаи, участвали в проверка на 13.10.2019 г. около 16:00 ч. в с. Мокрище, инициирана от жалбоподателя с обаждането му на тел. 112 и – отказ за предоставяне на електронен носител на запис от камерата, поставена на полицейския автомобил. Връща преписката на началника на ОД на МВР – Пазарджик за произнасяне при спазване на указанията и срока, посочени в мотивите на това решение Оставя без разглеждане жалбата в частта ? против Уведомление рег. № 312000-16388 от 12.11.2019 година на началника на ОД на МВР – Пазарджик, който не е съобщен на Г. и за който той е узнал при представянето му с преписката по настоящото дело и прекратява делото в тази му част. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Административен съд – Пазарджик разноски по делото в размер на 5 лв. /пет лева/. Осъжда Н.С.Г.,*** да заплати на Административен съд – Пазарджик разноски по делото в размер на 5 лв. /пет лева/. Решението подлежи на касационно оспорване само в прекратителната му част, в 7-дневен срок, с частна жалба, подадена чрез настоящия съд, до Върховния административен съд.
В законна сила на 28.5.2020г.
268 Административно дело No 1403/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.2.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на С.Г.А. ***, сумата от 120 (сто и двадесет) лева, представляваща разноски по АНД № 262/2019 год. на Районен съд – Велинград, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 33-0000057/20.05.2019 год., издадено от началника на ОО АА – Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.12.2019 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София да заплати на С.Г.А. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.5.2020г.
269 Административно дело No 1403/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.6.2020г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на Решение № 125/24.02.2020 г., постановено по адм. дело № 1403/2019 г. на Административен съд – Пазарджик, като стр. 2, на ред 5 от решението вместо „ОД на МВР – Пазарджик“ да се чете „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София“, а на ред първи от диспозитива на решението на стр.5, вместо „ОД на МВР гр. Пазарджик“ да се чете„Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София“. След влизане на решението в сила да се пристъпи към производството по издаване на изпълнителен лист. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
270 Административно дело No 1404/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.2.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Д.С.Т. ***, сумата от 200 (двеста) лева, представляваща разноски по АНД № 328/2019 год. на Районен съд – Велинград, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-0367-000402/13.04.2018 год., издадено от началник РУП към ОД на МВР - Пазарджик, РУ Велинград, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.12.2019 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР - Пазарджик да заплати на Д.С.Т. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 22.7.2020
Административно дело № 7403/2020
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба с вх. № 7974/15.06.2020 г. по описа на Върховния административен съд, подадена от Областна дирекция на МВР – Пазарджик, срещу Решение № 126/24.02.2020 г., постановено по адм. дело № 1404/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 7403/2020 г. по описа на Върховен административен съд. Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на трето отделение на Върховния административен съд, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.8.2020г.
271 Административно дело No 1405/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Х.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.2.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на И.Х.К. ***, сумата от 400 (четиристотин) лева, представляваща разноски по АНД № 230/2019 год. на Районен съд – Велинград, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-0367-002438/23.02.2019 год., издадено от началник група към ОД на МВР - Пазарджик, РУ Велинград, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.12.2019 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР - Пазарджик да заплати на И.Х.К. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.5.2020г.
272 Административно дело No 1406/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.В.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.2.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор да заплати на М.В.С., с ЕГН ********** сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 85/2019 г. на Районен съд Велинград, във връзка с обжалване на НП № 18-0367-002084/30.11.2018г. на началник на РУ Велинград при ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва от 16 лева за забава, и законна лихва върху присъдената като обезщетение сума, считано от 09.12.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор да заплати на М.В.С., с ЕГН ********** направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 29.5.2020г.
273 Административно дело No 1407/2019, VI състав Закон за социално подпомагане Г.Т.К. ДИРЕКТОРА НА ЦНСТПЛУ С.ХАДЖИЕВО КЪМ СДРУЖЕНИЕ ЕГИДА ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 5.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.К., като майка и попечител на Г.Т.К., чрез адв.М.К. срещу Заповед № 30/ 18.11.2019г. на Директора на ЦНСТПЛУ с.Хаджиево. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1407/2019г по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.4.2020
Административно дело № 2445/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4744 от 22.04.2020 г. по адм. дело № 2445/ 2020 г. на ВАС - Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 218/05.02.2019 год. постановено по адм. дело № 1407/2019 год. по описа на Административен съд Пазарджик. Осъжда Г.Т. К. ЕГН ********** чрез Д.Г.К. в качеството и на майка и попечител на К. да заплати на ЦНСТПЛУИ с. Хаджиево, общ. Пазарджик разноски по делото в размер на 300 /триста/ лева представляващи адвокатски хонорар. Освобождава Г.Т. К. чрез Д.Г.К. в качеството и на майка и попечител на К. от заплащането на държана такса по частната жалба в производството пред ВАС. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.4.2020г.
274 Административно дело No 1408/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.С.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.1.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на А.С.К. с ЕГН: ********** ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 500 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 10.12.2019 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на А.С.К. с ЕГН: ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 19.2.2020г.
275 Административно дело No 1410/2019, V състав Закон за акцизите и данъчните складове И.А.Б. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ТРАКИЙСКА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 31.1.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на И.А.Б.,*** против мълчалив отказ на директора на Агенция „Митници“, с който е потвърдено решение № РТД3000-1622/29.08.2019 г. на с.д. ТД „Тракийска“. Прекратява административно дело № 1410 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на директора на Агенция „Митници“.
В законна сила на 3.3.2020г.
276 Административно дело No 1411/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Г.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.3.2020г.
Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на В.Г.Д. обезщетение за имуществени вреди в размер на 670 лв. /шестстотин и седемдесет лева/, причинени на Д. от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 232/2015 г. по описа на Районен съд – Велинград, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 14-0367-000408 / 14.05.2014 г., издадено от началника на РУ Велинград към Областна дирекция на МВР – Пазарджик. Отхвърля иска на В.Г.Д. за обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 2 000 лв. за сумата над присъдената сума от 670 лв., като твърдението е, че вредите са му причинени от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 232/2015 г. по описа на Районен съд – Велинград, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 14-0367-000408 / 14.05.2014 г., издадено от началника на РУ Велинград към Областна дирекция на МВР – Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на В.Г.Д. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 670 лв., считано от 19.12.2019 г. до окончателното изплащане на главницата от 670 лв. Отхвърля иска на В.Г.Д. против Областна дирекция на МВР – Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава върху присъжданото обезщетение от 670 лв., считано 3 години назад от датата на завеждане на исковата молба, а именно от 10.12.2016 г. до 10.12.2019 г. в размер на 608,94 лв., както и законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до датата 18.12.2019 г. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на В.Г.Д. разноски по делото в размер на 2.80 лв. /два лева и осемдесет стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.6.2020г.
277 Административно наказателно дело (К) No 1412/2019, XI състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА БЕЛОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 457/23.07.2019г., постановено по АНД № 633/2019г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
278 Административно наказателно дело (К) No 1413/2019, X състав ЗАНН: НАП ДИАНЕЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.2.2020г.
Оставя в сила Решение № 612 от 22.10.2019 г., постановено по нахд № 399/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 392707-F407864 от 27.12.2018 г., издадено от заместник директора на Териториална дирекция на Националната агенция по приходите – Пловдив, с което постановление за нарушение на чл. 16, ал. 2, т. 1-3 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 1 от ЗДДС на „Дианел” ЕООД на основание чл. 185, ал. 2 във връзка с ал. 1 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. Осъжда „Дианел” ЕООД да заплати на Териториална дирекция на Националната агенция по приходите – Пловдив разноски по делото в размер на 100 лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
279 Административно дело (К) No 1414/2019, XII състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Г.А.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1443/30.10.2019 г. постановено по гр. д. № 2224/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Г.А.К. с ЕГН: ********** *** да заплати на Община Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
280 Административно наказателно дело (К) No 1416/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Д.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.2.2020г.
Оставя в сила Решение № 174 от 2019 г., постановено по нахд № 276/2019 г. по описа на Районен съд – Велинград, с което е потвърдено Наказателно постановление № 19-0367-000584 / 07.06.2019 г., на началника на Районно Управление – Велинград при ОД на МВР – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 6, т. 1 от ЗДвП на И.Д.Г.,***, на основание чл. 183, ал. 3, т. 5, пр. 1 от същия закон, е наложена глоба в размер на 30 лв. Решението е окончателно.
281 Административно наказателно дело (К) No 1417/2019, XI състав ЗАНН: НАП РОСГРУП 1 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.1.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 140/29.08.2019 г., постановено по АНД № 322/2019 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Велинград. Решението е окончателно.
282 Административно наказателно дело (К) No 1418/2019, X състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ЕЛИСТЕЛ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.2.2020г.
Отменя Решение № 134 от 24.10.2019 г., постановено по нахд № 166/2019 г. по описа на Районен съд – Велинград. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
283 Административно дело No 1420/2019, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, със седалище гр. Пещера, подадена против Писмена покана № 29-02-1086/19.11.2019 г. на директора на РЗОК гр. Бургас в частта й по т. 1. ОСЪЖДА МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Бургас сума в размер на 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 4.6.2020г.
284 Административно дело No 1421/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.Д.Т. НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на Л.Д. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0267-000077/19.04.2019 г. на началника на Районно управление “Полиция“ Велинград, с която на жалбоподателя в качеството му на водач на МПС е наложена мярката „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство“ на водач до решаване на въпроса за отговорността но за не повече от 18 месеца. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.4.2020г.
285 Административно дело No 1422/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Х.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 5.2.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“ София, с адрес: гр. София, ПК 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5 да заплати на Г.Х.П. с ЕГН: ********** ***, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 150 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 13.12.2019 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“ София, с адрес: гр. София, ПК 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5 да заплати на Г.Х.П. с ЕГН: ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.3.2020г.
286 Административно дело No 1423/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВВС ЛЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С. В. А. с ЕГН ********** – в качеството му на управител на „ВВС ЛЕС“ЕООД, с ЕИК 201915165, със седалище и адрес на управление с.Козарско, общ.Брацигово, чрез адв.Б. срещу Заповед № 287 /29.11.2019г.издадена от Директора на ТПДГС-Пещера,с която е утвърден протокол от 29.11.2019г. за работа на комисия, назначена със Заповед №277/28.11.2019г. на Директора на ТП ДГС Пещера и е обявено класирането на кандидатите в обявения електронен търг – За обект №2002ет с прогнозно количество дървесина 456 куб.м. е обявен за класиран участник със Заявление Вх.№ 000003025 от 25.11.2019г. , 13.59 часа „ВВС“ООД с ЕИК 112637664, със седалище и адрес на управление гр.Пещера, представлявано от В.С.А. с предложена цена в размер на 34164.00лева без ДДС и е определен за купувач на дървесината. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 4.6.2020г.
287 Административно дело No 1424/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Д.-Р.А.П.-А.-И.   Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.1.2020г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ „Д-р Ангел Палешников-АППДМ-ИП“, със седалище гр. Пазарджик, против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1424/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на директора на РЗОК – Пазарджик по подведомственост. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му, вкл. и от органа, на който делото е изпратено.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.4.2020
Административно дело № 2375/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4969 от 28.04.2020 г. на ВАС София, Шесто отд. по адм. д. № 2375 - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 149 от 28.01.2020 г., постановено по адм. дело № 1424 по описа за 2019 г. на Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса, гр. Пазарджик, да заплати на Ангел Иванов Палешников като ЕТ „Д-р А. Палешников – АППДМ - ИП“ гр. Пазарджик, разноски за тази инстанция в размер на 300 лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 28.4.2020г.
288 Административно наказателно дело (К) No 1426/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Д.М.И. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 15.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба, подадена от началника на РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик против Решение № 108/04.11.2019 г. на РС Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1426/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок, който за присъстващите страни – ответника и Окръжна прокуратура Пазарджик започва да тече от днес, а за касатора – от получаване на съобщението.
289 Административно наказателно дело (К) No 1427/2019, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ТД ТРАКИЙСКА-ПЛОВДИВ А.Г.П. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 627/28.10.2019 г., постановено по АНД № 701/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, в частта, в която е отменено НП № 16 от 15.03.2019 г. на Директора на ТД „Тракийска“, с което на А.Г.П., ЕГН: ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2711, 94 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
290 Административно дело No 1428/2019, V състав ДОПК Й.В.П. НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ МДТ ДИРЕКЦИЯ БОС ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 13.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.В.П. против АУЗД № АУ000659/22.04.2019 г. издаден от Орган по приходите в частта му потвърден с Решение № 13-908-001/26.11.2019 г. издадено от Началник отдел „МДТ“, Дирекция „БОС“ при Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА АД № 1428/2019 г. по описа на АС Пазарджик. ОСЪЖДА Й.В.П. ***, ЕГН ********** да заплати на Отдел „МДТ“, Дирекция „БОС“ при Община Пазарджик разноски по делото в размер на 200 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, който за ответника тече от днес, а за жалбоподателя от съобщаване на настоящето определение.
В законна сила на 14.8.2020г.
291 Административно дело No 1429/2019, IV състав ДОПК Й.В.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 2.1.2020г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Й.В.П. ***, подадена чрез адв. М.П., против мълчалив отказ по искане за спиране на АУЗД № АУ000659 от 22.04.2019 г., издаден от орган по приходите в Дирекция „Бюджет и общинска собственост“ към Отдел МДТ при Община Пазарджик, в частта му за заплащане на данък превозни средства (ДПС) на лек автомобил. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1429/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.2.2020
Административно дело № 1726/2020
Определение № 2466 от 17.02.2020г.на ВАС - София, Осмо отделение по АД № 1726/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 5/02.01.2020г. по адм.д. № 1429/2019г. на Пазарджишкия административен съд. ОСЪЖДА Й. П. *** – Отдел „МДТ“ 50лв юрисконсултско възнаграждение. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.2.2020г.
292 Административно дело No 1431/2019, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ЕКО-ХИДРО-90 ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 10.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД, със седалище гр. Пазарджик, представлявано от Георги Стефанов Делчев,, подадена против Решение № 138/18.09.2019 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето по протокол № 9. ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело № 1431/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред ВАС на Република България.
В законна сила на 26.2.2020г.
293 Административно дело No 1433/2019, II състав КСО Щ.Я.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-207#1 от 22.11.2019г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт и потвърденото с него Разпореждане № 121-00-3443-1 от 04.11.2019г. на Ръководителя на осигуряването за безработица в ТП на НОИ Пазарджик, с което на основание чл. 54г, ал. 4 от КСО е разпоредено спиране на производството по отпускане на парично обезщетение за безработица, образувано по Заявление № 121-00-3443 от 23.10.2019г., подадено от Щ.Я.Т.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
В законна сила на 2.7.2020г.
294 Административно дело No 1434/2019, I състав КСО Н.К.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.К.Т. с ЕГН ********** чрез адв. П. – Пловдивска адвокатска колегия против Решение № 1012-12-198#1/22.11.2019 г., на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 121-00-2773-3/11.10.2019 г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ Пазарджик. Осъжда Н.К.Т. с ЕГН ********** *** сторените по делото разноски за юрисконсулт в размер на 100 лв.. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 3.9.2020
Административно дело № 8876/2020
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Н. Т., срещу решение № 451 от 14.07.2020 г., постановено по административно дело № 1434 по описа за 2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по адм. дело № 8876/2020 г. по описа на Върховния административен съд. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 22.9.2020г.
295 Административно дело No 1435/2019, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър Я.О.П. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 12.2.2020г.
ПРЕКРАТЯВА формално като производство, образувано пред Административен съд Пазарджик настоящото адм. д. № 1435/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Същото ДА БЪДЕ ДОКЛАДВАНО на съдебния състав по адм. д. № 1359/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик, с оглед преценката на този съдебен състави му дали следва настоящото дело да бъде присъединено към първоначално образуваното адм. д. № 1359/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Делото се прекратява само формално, тъй като в случай на присъединяване то ще продължи своята висящност пред Административен съд Пазарджик. С оглед на това определението НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
296 Административно дело No 1436/2019, VII състав Закон за данък върху добавената стойност ТИМШЕЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НАП Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.3.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК 680-0023333/18.10.2019 г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив, потвърдена с Решение № ГДФК 132 от 15.11.2019 г. на директор на Дирекция „Оперативни дейности“ в ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, с която е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект - бензиностанция, находяща се в гр. Панагюрище, ул. „Околовръстен път“, стопанисвана от фирма „Тимшел“ ООД с ЕИК: 112624275 за срок от 5 (пет) дни. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 13.10.2020
Административно дело № 6719/2020
РЕШЕНИЕ № 12599 от 13.10.2020 г. на ВАС София, Първо отд. по адм. д. № 6719/2020 г. - ОТМЕНЯ Решение № 198/13.03.2020 г. по адм. дело № 1436/2019 г. на Административен съд – Пазарджик, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на „Тимшел“ ООД против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-680-0023333/18.10.2019 г. издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Тимшел“ ООД, ЕИК 112624275, да заплати на Националната агенция за приходите деловодни разноски в размер 270 (двеста и седемдесет) лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.10.2020г.
297 Административно дело No 1437/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Х.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.2.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на В.Х.В.,***, сумата от 600 (шестстотин) лева, представляващи разноски по АНД № 39/2019 г. по описа на Районен съд Панагюрище и КАНД № 960/2019г. на Административен съд Пазарджик във връзка с обжалване на НП № 19-0310-000028/22.01.2019г. на началник на РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху присъдената като обезщетение сума, считано от 22.11.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на В.Х.В.,*** направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 27.5.2020г.
298 Административно дело No 1439/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС - МОСВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.2.2020г.
Отменя Решение от 02.12.2019 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ към министерството на Околната среда и водите, с което на бенефициента община Велинград, в качеството му на възложител на обществена поръчка за извършено нарушение на чл. 59, ал. 2, във връзка с чл. 2, ал. 2 ЗОП, представляващо „нередност“ по смисъла на чл. 2, ал. 36 от Регламент № 1303/2013 и чл. 70, ал. 1, т. 9 от ЗУСЕСИФ, е определена финансова корекция в размер на 10 % по договор № 302/20.03.2019 г., с изпълнител „Б.И.С. - Инженеринг“ ЕООД, сключен на стойност 86 150 лв. без ДДС и предмет „Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор“. Осъжда Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ към министерството на Околната среда и водите да заплати на община Велинград разноски по делото в размер на 998,15 лв. (деветстотин деветдесет и осем лева петнадесет стотинки). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 24.7.2020
Административно дело № 6053/2020
С РЕШЕНИЕ № 10241от 24.07.2020 г.по адм. дело № 6053/2020 г. ОТМЕНЯ Решение № 148 от 28.02.2020 г. по адм. дело № 1439/2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото на друг състав на Административен съд гр. Пазарджик за ново разглеждане при съобразяване с мотивите на настоящия съдебен акт. Решението е окончателно.
299 Административно дело No 1441/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ С.М.-К.-9. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № ФК-937-0025815/17.12.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, с която на ЕТ „Сашка Манджукова – Катина – 91“ с ЕИК 822077950, със седалище и адрес на управление с. Алеко Константиново, обл. Пазарджик, ул. „Шипка“ № 20, представлявано от С.Н.М., е наложена ПАМ – „Запечатване на търговски обект“ – хранителен магазин, находящ се в находящ се в с. Алеко Константиново, ул. „Шипка“ № 20, стопанисван от жалбоподателя и е постановена забрана за достъп до него за 14 /четиринадесет/ дни. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на ЕТ „Сашка Манджукова – Катина – 91“ с ЕИК 822077950, със седалище и адрес на управление с. Алеко Константиново, обл. Пазарджик, ул. „Шипка“ № 20, представлявано от С.Н.М., направените по делото разноски в размер на общо 150 (сто и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.8.2020
Административно дело № 5498/2020
Решение № 10972 от 11.08.2020г. на ВАС - София, Първо отделение по АД № 5498/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 139/27.02.2020 г. на Административен съд – Пазарджик, постановено по адм. д. № 1441/2019 г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.8.2020г.
300 Административно дело No 1442/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.2.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик, представлявана от Директор – ст. комисар Тишев, с адрес пл. „Съединение“ № 3, гр. Пазарджик да заплати на М.П.Ф. от гр. Панагюрище, сумата от 100 лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик, представлявана от Директор – ст. комисар Тишев, с адрес пл. „Съединение“ № 3, гр. Пазарджик да заплати на М.П.Ф. от гр. Панагюрище, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
301 Административно дело No 1443/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.3.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на М.П.Ф., ЕГН : **********,***, сумата от 100,00лв.(сто лева), обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 107 по описа на Районен съд Панагюрище за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 19.12.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА М.П.Ф., ЕГН : **********,***, да заплати на Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 сумата от 100,00лв. (сто лева), представляващи разноски по осъществена юрисконсултска защита в настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
302 Административно дело No 1444/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.3.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на М.П.Ф., ЕГН : **********,***, сумата от 350,00лв.(триста е петдесет лева), обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 219 по описа на Районен съд Панагюрище за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 19.12.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА М.П.Ф., ЕГН : **********,***, да заплати на Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 сумата от 100,00лв. (сто лева), представляващи разноски по осъществена юрисконсултска защита в настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
303 Административно дело No 1445/2019, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Й.А.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.7.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Й.А.А., ЕГН **********,***, сумата от 550,00лв. (петстотин и петдесет лева), представляваща обезщетение за претърпени в периода 18.09.2015г. до 07.06.2016г. неимуществени вреди, както и обезщетение за забавено плащане на исковата сума, считано от 07.06.2016г. до окончателното ? изплащане ; сумата от 395,00 лв.(триста деветдесет и пет лева), представляваща обезщетение за претърпени в периода 19.10.2016г. до 22.12.2017г. неимуществени вреди, както и обезщетение за забавено плащане на исковата сума, считано от 22.12.2017г. до окончателното ? изплащане ; сумата от 350,00 лв.(триста петдесет лева), представляваща обезщетение за претърпени в периода 03.05.2019г. до 19.12.2017г. неимуществени вреди, както и обезщетение за забавено плащане на исковата сума, считано от 19.12.2019г. до окончателното ? изплащане . ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на Й.А.А., ЕГН **********,***, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата – за разликата от 1295,00лв. до пълния заявен размер от 50000,00лв., представляваща обезщетение за претърпени в периодите 18.09.2015г. до 07.06.2016г. ; от 19.10.2016г. до 22.12.2017г. и от 24.02.2019г. до 19.12.2019г, както и обезщетение за забавено плащане на тази искова сума, считано от 07.05.2015г. до окончателното ? изплащане. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред троен състав на Административен съд Пазарджик в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.12.2020
Административно дело № 992/2020
РЕШЕНИЕ № 975 от 04.12.2020 г. по адм. дело № 922/ 2020 г. на АС- Пазарджик , Х-ти състав: ОСТАВЯ В СИЛА Решение №448/13.07.2020г., постановено по адм.д. № 1445/29г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 4.12.2020г.
304 Административно дело No 1446/2019, IV състав Закон за движението по пътищата Д.И.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.2.2020г.
ИЗПРАЩА делото на петчленен състав на ВКС и ВАС за определяне на подсъдността. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1446/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.
305 Административно наказателно дело (К) No 1447/2019, XII състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ДИЕЛ ТРЕЙД ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 19.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 89/20.09.2019 г., постановено по АНД № 92/2019 г. по описа на Районен съд Панагюрище. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик да заплати на „Диел Трейд“ ООД с ЕИК: 131120358 сумата в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева, представляваща сторени по делото разноски пред касационната инстанция. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
306 Административно наказателно дело (К) No 1448/2019, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ДИЕЛ ТРЕЙД ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 90/20.09.2019 г., постановено по АНД № 91 по описа за 2019 г. на Районен съд – Панагюрище. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик да заплати на „Диел Трейд“ ООД, ЕИК 131120358, представлявано от управителя Л.О.И., сумата от 450 (четиристотин и петдесет) лева разноски по производството.
307 Административно наказателно дело (К) No 1449/2019, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ДИЕЛ ТРЕЙД ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 88/20.09.2019 г., постановено по АНД № 90 по описа за 2019 г. на Районен съд – Панагюрище. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик да заплати на „Диел Трейд“ ООД, ЕИК 131120358, представлявано от управителя Л.О.И., сумата от 450 (четиристотин и петдесет) лева разноски по производството.
308 Административно наказателно дело (К) No 1450/2019, X състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК,
С.Б.Т.
Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Възобновява административнонаказателното производство по глоба с фиш със сериен № Н 466578/17.07.2019 г. на началника на сектор ПП “КАТ” при ОД на МВР – Пазарджик. Отменя глоба с фиш със сериен № Н 466578/17.07.2019 г. на началника на сектор ПП “КАТ” при ОД на МВР – Пазарджик, с който на С.Б.Т. за нарушение на чл. 98, ал. 2, т. 3 от ЗДвП на основание чл. 186, във връзка с чл. 183, ал. 4, т. 8 от същия закон е наложена глоба в размер на 50 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.4.2020г.
309 Административно дело No 1451/2019, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Б.Л. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 7.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.Б.Л. с ЕГН: ********** *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-1006-000447/12.07.2019 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик, с която временно е отнето свидетелството му за управление на моторно превозно средство до решаване въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 7.2.2020г.
310 Административно дело No 1452/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.2.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, представлявана от изпълнителния директор Бойко Рановски, с адрес на призоваване гр. София, ул. „Гурко“ № 5 да заплати на И.Д.Д. ***, сумата от 300 лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, представлявана от изпълнителния директор Бойко Рановски, с адрес на призоваване гр. София, ул. „Гурко“ № 5 да заплати на И.Д.Д. ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 29.5.2020г.
311 Административно наказателно дело (К) No 1453/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата МЕГАТРАНС ТОП ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 24.10.2019 г., постановено по АНД № 1298/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
312 Административно дело No 1454/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ И.Х.- 6. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Осъжда Националната агенция за приходите да заплати на ЕТ „Илия Харизанов – 69“ обезщетение за имуществени вреди в размер на 650 лв. /шестстотин и петдесет лева/, причинени му от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 350 лв. по нахд № 89/2019 г. на Районен съд – Велинград, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 358153-F381241/12.09.2018 г., издадено от началника на Отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в Централното управление на НАП, както и от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. по кнахд № 963/2019 г. на Административен съд – Пазарджик, с решението по което дело е оставено в сила решението на Районен съд – Велинград. Осъжда Националната агенция за приходите да заплати на ЕТ „Илия Харизанов – 69“ разноски по делото в размер на 350 лв. /триста и петдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.6.2020г.
313 Административно наказателно дело (К) No 1455/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЦУ НА НАП ПЛОВДИВ М И М -1 2016 ЕООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.3.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 131/23.10.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 298/2019 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Велинград. Решението е окончателно.
314 Административно наказателно дело (К) No 1456/2019, X състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ СИДИ ГРУП 76 ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отменя изцяло решението Решение № 164 от 21.11.2019 г., постановено по нахд № 382/2019 г. по описа на Районен съд – Велинград. Потвърждава Наказателно постановление № К-0047949 / 27.05.2019 г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите, с което на „Сиди Груп 76“ ООД, ЕИК 202821656, за нарушение на чл. 216, ал. 1, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 2, т. 5 от Закона за туризма, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. Осъжда „Сиди Груп 76“ ООД да заплати на Комисия за защита на потребителите - Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението е окончателно.
315 Административно наказателно дело (К) No 1457/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата О.М.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 160/18.11.2019г. по АДН № 175/2019г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
316 Административно наказателно дело (К) No 1458/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАДИН 2017 ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №170 от 29.11.2019г., постановено по а.н.дело №284 по описа на Районен съд Велинград за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
317 Административно наказателно дело (К) No 1459/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 65/13.06.2019г., постановено по НАХД № 103/2019г. по описа на Районен съд Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
318 Административно дело No 1460/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ИВЕТА-ДАНИ-68 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 10.3.2020г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Ивета-Дани-68“ ЕООД със седалище с. Габровица, ул. „Десета“ № 10, представлявано от управителя И. К. К., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-886-0025571/04.12.2019 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Ивета-Дани-68“ ЕООД, ЕИК 204246243,със седалище с. Габровица, ул. „Десета“ № 10, представлявано от управителя И. К. К., да заплати в полза на Национална агенция по приходите 300 (триста) лева юрисконсултско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1460/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за оспорващото дружество – от датата на съобщаването му.
В законна сила на 29.5.2020г.
319 Административно дело No 1461/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МЕЛ ОЙЛ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.6.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № ФК-760-0023997/06.11.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, потвърдена с Решение № ГДФК – 139/27.11.2019 г. на Директор Дирекция „Оперативни дейности“ Главна дирекция „Фискален контрол“. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на „Мел Ойл“ ЕООД с ЕИК 205170300, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Металик“ № 30, представлявано от М.Г.Ц., направените по делото разноски в размер на 250 (двеста и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 8.7.2020г.
320 Административно дело No 1462/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ХОТЕЛ ВИОНАС КЛУБ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 21.7.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ХОТЕЛ ВИОНАС КЛУБ“ЕООД ЕИК 202944559, подадена чрез В.А.К. – управител, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-1006-000772/13.11.2019г. на Началник група към ОДМВР Пазарджик, сектор пътна полиция, с която заповед на основание чл. 171, т. 2а, б. "а" от ЗДвП на „ХОТЕЛ ВИОНАС КЛУБ“ЕООД ЕИК 202944559 е наложена принудителна административна мярка "прекратяване на регистрацията на ППС", за срок от шест месеца, като незаконосъобразна. Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл. 172, ал. 5, изр. второ от ЗДвП.
В законна сила на 11.8.2020г.
321 Частно административно дело No 1464/2019, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ВАНЕСА ФУУДС 77 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 23.12.2019г.
ОТМЕНЯ Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за прилагане на предварителна административна мярка (ЗППАМ) № ФК-933-0025814/17.12.2019 г., издадена от Началник Отдел „Оперативни дейности“ Пловдив към ЦУ на НАП. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 11.2.2020
Административно дело № 1360/2020
Разпореждане № 2151 от 11.02.2020 г. на ВАС, Осмо отд. по адм. д. № 1360/2020 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП против определение № 1797 от 23.12.2019 г. на Административен съд – Пазарджик, постановено по адм. д. № 1464/2019 година. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 1360/2020 г. по описа на Върховния административен съд, осмо отделение. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на осмо отделение на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните. Определение № 5070/29.04.2020 г. на ВАС, Осмо отд. по адм. д. № 3394/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА РАЗПОРЕЖДАНЕ № 2151 от 11.02.2020 г. на Председателя на Осмо отд. на ВАД, постановено по адм. д. № 1360/2020 г. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.5.2020г.
322 Административно дело No 1465/2019, I състав Закон за министерство на вътрешните работи И.В.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед рег. № з-2593 от 27.09.2011г., издадена от Директора на ОДМВР гр.Пазарджик с която на И.В.А. е наложено дисциплинарно наказание “уволнение” и е прекратено служебното му правоотношение като държавен служител категория “Е” – І степен, младши автоконтрольор в група “Престъпления по пътищата” към отдел “Криминална полиция” при ОДМВР гр.Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.12.2020
Административно дело № 6740/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 142 от 27.02.2020 г. по адм. дело № 1465 по описа за 2019 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на И. А. съдебни разноски за настоящата съдебна инстанция в размер на 400, 00 лв., представляващи адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.12.2020г.
323 Административно наказателно дело (К) No 1466/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Л.В. СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 664/20.11.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 136/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
324 Административно дело No 1467/2019, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация А.Г.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 6.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.В. – общински съветник в Общински съвет Велинград, срещу Решение № 63/09.12.2019г. на Общински съвет Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1467/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 27.2.2020г.
325 Административно дело No 1468/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МЕЛ ОЙЛ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.6.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-741 - 0024668 от 01.11.2019 г., издадена от Ж.М., на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив към Централно управление на Национална агенция за приходите, с която е разпоредено запечатване на търговски обект – бензиностанция и газ станция, намиращи се в гр. Карлово, ул. „Теофан Райнов“, № 6, стопанисвани от „Мел Ойл“ ЕООД, ЕИК 205170300, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Металик“, №30 и забрана достъп до него за срок от 7 (седем) дни. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, София да заплати на „Мел Ойл“ ЕООД, ЕИК 205170300, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Металик“, №30, сумата от 50,00лв.(петдесет лв.), представляваща заплатена държавна такса по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването, за неговото изготвяне.
326 Административно дело No 1469/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МЕЛ ОЙЛ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.6.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-753 - 0024669 от 04.11.2019 г., издадена от Ж.М., на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите, с която е разпоредено запечатване на търговски обект – бензиностанция и газ станция, намиращи се в с. Васил Левски, общ. Карлово, подбалкански път 641, стопанисвани от „Мел Ойл“ ЕООД и забрана достъп до него за срок от 7 (седем) дни. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, София да заплати на „Мел Ойл“ ЕООД, ЕИК 205170300, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Металик“, №30, сумата от 50,00лв.(петдесет лв.), представляваща заплатена държавна такса по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването, за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.12.2020
Административно дело № 9486/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 348/24.06.2020 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. д. № 1469/2019 г. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – София да заплати на „Мел Ойл” ЕООД, ЕИК 205170300 със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. "Сан Стефано" 15, вх. Б, ет. 3, ап. 8 разноски за касационната инстанция в размер на 500 лв. /петстотин лева/. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.12.2020г.
327 Административно дело No 1470/2019, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МЕЛ ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НАП Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.6.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № ФК-745-0024221/04.11.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, потвърдена с Решение № ГДФК – 138/27.11.2019 г. на Директор Дирекция „Оперативни дейности“ при Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 15.7.2020г.
328 Административно дело No 1471/2019, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Т.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.Н. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Б., със съдебен адрес и адрес за призоваване гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 49 против Заповед № РД-25-1552/05.12.2019 г. на Кмета на Община Ракитово. ОСЪЖДА С.Т.Н. с ЕГН ********** *** да заплати на Кмета на Община Ракитово направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. ОСЪЖДА С.Т.Н. с ЕГН ********** *** да заплати на Г.Т.Н. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 950 (деветстотин и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
329 Административно дело No 1472/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МЕЛ ОЙЛ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.7.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № ФК-747-0023998/04.11.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на „Мел Ойл“ ЕООД с ЕИК 205170300, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Металик“ № 53, представлявано от Мелина Царска, направените по делото разноски в размер на 250 (двеста и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
330 Административно дело No 1473/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕЛИ ВЪЛЧКОВА ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 1.7.2020г.
Отхвърля жалбата на „Ели Влъчкова” ЕООД, ЕИК 202301844, против Заповед за налагане на ПАМ № ФК-806-0031364/20.11.2019 г. на началника на отдел „Оперативни дейности” – Пловдив в Централното управление на НАП, с която на жалбоподателя е наложена мярката запечатване на стопанисвания от него търговски обект – магазин, находящ се в гр. Пазарджик, ул. "Яков Матакиев" № 63 и забрана за достъп до него за срок от 7 дни. Осъжда „Ели Влъчкова” ЕООД, ЕИК 202301844 да заплати на отдел „Оперативни дейности” – Пловдив в Централното управление на НАП разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.8.2020г.
331 Административно дело No 1475/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от И.Д.Д. с ЕГН ********** *** против Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 5 000 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в периода от април до декември 2017 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 27.12.2019 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА И.Д.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на Областна дирекция на МВР Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
332 Административно дело No 1476/2019, IV състав Изборен кодекс С.П.Ч. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТРЕЛЧА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Ч. *** против Решение № 76-МИ/23.12.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стрелча. ОСЪЖДА С.П.Ч. ***, да заплати на Общинска избирателна комисия – Стрелча направените по делото разноски в размер на 500 (петстотин) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.4.2020
Административно дело № 1336/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 20 от 10.01.2020г., постановено по адм. д. № 1476/2019г. от Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА С. Ч. да заплати на Общинска избирателна комисия Стрелча съдебни разноски в размер на 1000 лв / хиляда лева/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Особено мнение на съдията Жанета Петрова: Не съм съгласна с мнението на мнозинството от съдебния състав, че решение №20 от 10.01.2020 г. по адм.дело № 1476/2019 г. по описа на Административния съд - Пазарджик е правилно. Намирам, че решението е постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, поради което следва да бъде отменено и върнато на Административния съд-Пазарджик за ново разглеждане от друг състав. С решение №76-МИ/23.12.2019 г. Общинската избирателна комисия-Стрелча прекратила предсрочно пълномощията на С. Ч.,***, на основание чл.42, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3 от същия закон. Съгласно чл.41, ал.3 ЗМСМА в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява търговска дейност по смисъла на Търговския закон или е контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Общинската избирателна комисия приела, че С. Ч. не е прекратил търговската си дейност, извършвана в качеството му на управител и едноличен собственик на "Българска асоциация по белот" ЕООД със седалище и адрес на управление в едномесечен срок от избирането му, считано от 3.11.2019 г. до 3.12.2019 г. Според изложените от комисията мотиви, Ч. предприел действия едва на 18.12.2019 г., а самите предприети от него действия - провеждане на общо събрание на дружеството на 2.12.2019 г., молба от купувач на дружествените дялове от 22.11.2019 г., както и договор за правна защита от 22.11.2019 г, не представлявали прекратяване на т
В законна сила на 14.4.2020г.
333 Административно дело No 1477/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.В.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 5.6.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на П.В.Д. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 500 /петстотин/ лева, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба – 27.12.2019 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на П.В.Д. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 500 /петстотин/ лева до предявения размер от 15 000 /петнадесет хиляди/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на П.В.Д. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик направените разноски за внесена държавна такса в размер на 10 /десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.10.2020
Административно дело № 831/2020
Решение № 780 от 12.10.2020г. на Административен съд гр. Пазарджик, X -ти състав по КАД № 831/2020г. - Оставя в сила Решение № 288/05.06.2020 г., постановено по административно дело № 1477/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, едночленен състав. Решението е окончателно. Особено мнение на съдия Георги Видев: Не споделям съображенията на мнозинството от съдебния състав, с които той е възприел доводите на първоинстанционния съд за отхвърляне на исковата претенция за периодите до 02.03.2014 г. поради изтичане на 5-годишния давностен срок за предявяване на иск, както и – за периодите от 04.01.2017 г. – 07.03.2018 г. и от 07.03.2018 г. – 12.12.2018 г. предвид от една страна неангажирането от ищеца на доказателства за наличието на нечовешко отношение, а от друга, предвид липсата на данни за пренаселеност и други неблагоприятни битови условия в представените нарочни справки. Практиката на ЕСПЧ е в смисъл, че при установяване на нечовешко и унизително отношение от страна на затворническата администрация по отношение на лишен от свобода, исковете на последния следва да бъдат уважени, а не да се погасяват по давност. Видно от множество решения на този международен съд, е че самият той е присъждал обезщетения за периоди значително отдалечени назад във времето преди предявяване на иска, без да прилага разпоредби за изтекла погасителна давност. Непопълването на делото с доказателства, по отношение на периодите от 04.01.2017 г. – 07.03.2018 г. и от 07.03.2018 г. – 12.12.2018 г. не би следвало да се тълкува в смисъл, че ищецът не е бил подложен на нечовешко и унизително отношение, тъй като тежестта на доказване не се носи от него, а от ответника – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Това следва по аргумент от чл. 284, ал. 3, изр. 2 и ал. 5 от ЗИНЗС и е посочено изрично в множество решения на ЕСПЧ, включително – в пилотното решение Нешков и други срещу България. Освен това практиката на ЕСПЧ е категорична, че в случаите, при които е установено по отношение на ищец, че е бил поставен в неблагоприятни битови условия в затвора в по-късен период, но не са събрани доказателства за по-ранни периоди, то липсва основание да се приеме, че положението му в по-ранните периоди е било по-добро. Не следва да се приема във вреда на ищеца липсата на достатъчно конкретизация от него на килиите, в които е пребивавал, съответно на броя лица, с ко
В законна сила на 12.10.2020г.
334 Административно дело No 1478/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МЕТАЛИКА ООД НАЧАЛНИК ГРУПА КПДГПА ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Металика“ ООД с ЕИК 112567244, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Цар Калоян“ № 117, представлявано от Р.Ц.Ц. против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 19-1006-000798/26.11.2019 г. на Началник група КПДГПА към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.3.2020г.
335 Административно дело No 1479/2019, V състав КСО И.П.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отменя Решение № 1012-12-208#2/06.12.2019 г., издадено от директора на ТП на НОИ Пазарджик, потвърждаващо разпореждане с № 2140-12-322 от 07.10.2019 г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване, с което на И.П.Д. е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 от КСО.. Изпраща делото като преписка на ръководителя на пенсионното осигуряване за ново произнасяне при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания и срок. Осъжда ТП на НОИ Пазарджик да заплати на И.П.Д. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.11.2020
Административно дело № 6444/2020
С решение № 14517 ат 24.11.2020 г. по адм. дело № 6444/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260 / 14.04.2020 г. по адм. дело № 1479 / 2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА ТП на НОИ – Пазарджик да заплати на И.П.Д.,*** сумата от 300,00 (триста) лева, разноски за настоящата инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 24.11.2020г.
336 Административно дело No 1480/2019, II състав Закон за движението по пътищата А.Г.К. МЛ.ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ БАЙДОВ ОТ РУ - ПАЗАРДЖИК КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2020г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 13.12.2019г. на мл. полицейски инспектор Б.Г.Б.от Районно управление Пазарджик към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с което е наредено на А.Г.К., ЕГН:**********,***, да премести до 18.12.2019г., лек автомобил марка „Форд“, с рег. № РА5406ВР от тротоара на ул. „Братя Петкови“, гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на А.Г.К., ЕГН:**********,*** сумата от 810,97лв. /осемстотин и десет лв. и деветдесет и седем ст./, представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 30.6.2020г.
337 Административно дело No 1481/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ТМ ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС ШИРОКА ПОЛЯНА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 16.12.2020г.
Отхвърля жалбата на „TM Груп“ ЕООД, ЕИК 175194125 против Заповед № 607/06.12.2019 г. на директора на ТП ДЛС „Широка поляна“, с която е утвърден протокол вх. № 3698/06.12.2019 г., отразяващ резултатите от проведения електронен търг № ЕТ00581 за продажба на прогнозни количества дървесина в горски територи-държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДЛС “Широка поляна”, обект № 2005-05, обявено е класирането на участниците в електронния търг и е определен за купувач на дървесината за обекта „Доспатлес“ ЕАД. Оставя без разглеждане искането на „TM Груп“ ЕООД, ЕИК 175194125 да бъде отменено твърдяно незаконосъобразно бездействие на директора на ТП ДЛС „Широка поляна“ да освободи внесената от дружеството гаранция за участие в проведения електронен търг № ЕТ00581 и прекратява делото в тази му част. Осъжда „TM Груп“ ЕООД, ЕИК 175194125 да заплати на ТП ДЛС „Широка поляна“ разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
338 Административно дело No 1483/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВВС ЛЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 1.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С. В. А. с ЕГН ********** – в качеството му на управител на „ВВС ЛЕС“ЕООД, с ЕИК 201915165, със седалище и адрес на управление с.Козарско, общ.Брацигово, чрез адв.Б. срещу Заповед № 288 /29.11.2019г., издадена от Директора на ТП ДГС-Пещера, с която е утвърден протокол от 29.11.2019г. за работа на комисия, назначена със Заповед №278/28.11.2019г. на Директора на ТП ДГС Пещера и е обявено класирането на кандидатите в обявения електронен търг – За обект №2005ет с прогнозно количество дървесина 398 куб.м. е обявен за класиран участник със Заявка Вх. № 000003028 от 25.11.2019г., 14:01 часа „ВВС“ООД с ЕИК 112637664, със седалище и адрес на управление гр.Пещера, представлявано от Вайдин Салиев Ахмедов, с предложена цена в размер на 35067 без ДДС и е определен за купувач на дървесината. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 18.7.2020г.
339 Частно админист. наказателно дело (К) No 1484/2019, XII състав Частни КАНД и КАД ПЕРФЕКТ НР ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 10.2.2020г.
ОТМЕНЯ разпореждане № 2891/29.11.2019 г. постановено по АНД № 2240/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което съдът е оставил без разглеждане жалбата на „Перфект НР“ ООД Пазарджик като процесуално недопустима и е прекратил производството по делото. ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
340 Административно дело No 1485/2019, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.А.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 30.10.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Атанас Спасов Ковачев, ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба – 14.05.2020 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Атанас Спасов Ковачев, ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 1500 /хиляда и петстотин/ лева до предявения размер от 15 000 /петнадесет хиляди/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Атанас Спасов Ковачев, ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик направените разноски за внесена държавна такса в размер на 10 /десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
341 Административно дело No 1486/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.И.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.11.2020г.
Отхвърля исковата молба на С.И.Х., находящ се понастоящем в Затвор – Бобов дол, против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“, с която е предявен иск за присъждане на обезщетение в размер на 36 000 лв. за причинени неимуществени вреди по време на престоя му в Затвор – Пазарджик, отнасящ се за периода от 2001 г. до 2016 г., с твърдения за нечовешко отношение към него, тъй като вследствие на неблагоприятените битови условия в затвора се е разболял от туберкулоза, която не е лекувана адекватно. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия едночленен състав на Административен съд – Пазарджик пред тричленен касационен състав на Административен съд – Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
342 Административно дело No 1487/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Д.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д.С. с ЕГН ********** *** против Заповед № 2442/26.11.2019 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено да се премахне незаконен строеж „Дървен навес“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 55155.506.456 по КККР на гр. Пазарджик, съставляващ УПИ XIV-8670 в кв. 44 по плана на гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Н.Д.С. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
343 Административно дело No 1488/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Ц.К. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.9.2020г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0367-000116 г. на Началник РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик, с която е наложена санкция по чл. 171, т.1, б.“б“ от ЗДвП- временно отнемане на свидетелството за правоуправление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността , но не повече от 18 месеца. Осъжда РУ – Велинград към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на Е.К. с ЕГН ********** *** разноски по делото в размер на 10 лв. /десет лева/. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.9.2020г.
344 Административно дело No 1489/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.А.К. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.8.2020г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0367-000117/24.06.2019 г. на началника на РУ – Велинград към ОД на МВР – Пазарджик, с която на С.А.К. *** е наложена мярката „прекратяване на регистрацията на ППС“ за срок от 6 месеца на собственото ? МПС – лек автомобил „Мицубиши Паджеро Пинин“ с рег. № РА2131КА. Осъжда РУ – Велинград към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на С.А.К. *** разноски по делото в размер на 10 лв. /десет лева/. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.8.2020г.
345 Административно наказателно дело (К) No 1490/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ц.Г.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР, ПАЗАРДЖИК,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 180 от 06.12.2019г., постановено по а.н.дело №314 по описа на Районен съд Велинград за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
346 Административно наказателно дело (К) No 1491/2019, XI състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК РЕНТАКАР ПАЗАРДЖИК ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2020г.
Оставя в сила Решение № 690 от 27.11.2019 г., постановено по НАХД № 1473/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
347 Административно наказателно дело (К) No 1492/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР, ПАЗАРДЖИК, РАЙННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 688 от 27.11.2019г., постановено по а.н.дело №1403 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
348 Административно наказателно дело (К) No 1493/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 670/22.11.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 1630/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
349 Административно наказателно дело (К) No 1494/2019, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТИ БИ КОНСТРУКШЪН ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 663/20.11.2019 г., постановено по АНД № 1345, по описа за 2019 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
350 Административно дело No 1495/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 УНИКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 1.7.2020г.
Отменя Заповед № 886/13.12.2019 г. на директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Селище“, с която е утвърден протокол вх. № 46/13.12.2019 г. от работата на комисията по провеждане на търга, определено е класирането на участниците в електронния търг за обект № 2020 и е определен за купувач на дървесината за обекта „Османджик“ ЕООД. Изпраща преписката на директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Селище“, който следва да продължи тръжната процедура при спазване на срока и указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. Осъжда Териториално поделение Държавно горско стопанство „Селище“, да заплати на „Уником“ ЕООД, ЕИК 112666000 разноски по делото в размер на 350 лв. (триста и петдесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.8.2020г.
351 Административно дело No 1496/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 УНИКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.6.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 884/13.12.2019 г. на Директора на ТП ДГС „Селище“, с която е определен за класиран на първо място кандидат при проведена електронна тръжна процедура № ЕТ 00663 за обект № 2006. ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на електронната тръжна процедура, при спазването на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, съдържащи се в мотивите на решението. ОСЪЖДА Директора на ТП ДГС „Селище“ да заплати на „Уником“ ЕООД с ЕИК 112666000 със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. „Пролет“ № 6, представлявано от управителя Р.А.Х., направените по делото разноски в размер на 350 (триста и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 23.7.2020г.
352 Административно дело No 1497/2019, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 УНИКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.6.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № 883/13.12.2019 г., издадена от Директор на ТП ДГС „Селище“ за утвърждаване на протокол № 44/13.12.2019 г. от заседание на комисия, определена със заповед № 886/12.12.2019 г. на директора на ТП ДГС „Селище“. ОСЪЖДА ТП ДГС „Селище“ да заплати на „Уником“ ЕООД с ЕИК: 112666000, сторените по делото разноски в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 1.7.2020г.
353 Административно дело No 1498/2019, I състав Закон за акцизите и данъчните складове ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ АД С.Д. ДИРЕКТОР НА ТД ТРАКИЙСКА ПРИ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.7.2020г.
ОТМЕНЯ по оспорване на Ди Ес Смит България“АД с ЕИК 822150829, Решение № РТД 3000-2218/051219/32-352160 от 04.12.2019г. на с.д. Директор на Териториална Дирекция „Тракийска“ при агенция Митници ОСЪЖДА Териториална дирекция „Тракийска“ – Агенция „Митници“ да заплати на Ди Ес Смит България“АД с ЕИК 822150829, сума в размер на 5 980/ пет хиляди деветстотин и осемдесет/ лв. разноски по делото. Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му с касационна жалба пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.12.2020
Административно дело № 9532/2020
354 Административно дело No 1499/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ТОРГУС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата „Торгус“ ЕООД с ЕИК 822106245 с адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Хан Омуртаг“ № 2, представлявано от управителя Л.Д. срещу Заповед за налагане на ПАМ № ФК – 897-0025445 от 03.12.2019 г., на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив при Централно управление на НАП. ОСЪЖДА „Торгус“ ЕООД с ЕИК 822106245 с адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Хан Омуртаг“ № 2, представлявано от управителя Л.Д. да заплати в полза на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 24.11.2020
Административно дело № 6412/2020
РЕШЕНИЕ № 14508 от 24.11.2020 г. по адм. дело № 6412/ 2020 г. на ВАС- Първо отделение: ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 162/04.03.2020г., постановено по адм.дело № 1499/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ ЗАПОВЕД за налагане на ПАМ № ФК - 879-0025445 от 03.12.2019 г., на Началник отдел „Оперативни дейности“ - Пловдив при ЦУ на НАП, с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б "а" ЗДДС на „Торгус“ ЕООД е наложена принудителна административна мярка - запечатване на търговски обект - магазин „Данини“ (изписано погрешно в обжалваното решение), находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Втори януари“ № 2, стопанисван от същото дружество, като е забранен и достъпа до обекта за срок от 14 /четиринадесет/ дни, за нарушение на чл.118 ал.1 от ЗДДС във вр. с чл. 25 ал.1 и ал. 3 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министъра на финансите. ОСЪЖДА Националната агенция по приходите – гр.София да заплати на „Торгус“ ЕООД, ЕИК 822106245, разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението е окончателно и не може да се обжалва.
В законна сила на 24.11.2020г.
355 Административно дело No 1500/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност КОНИ-КОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 14.2.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Кони Ком“ ЕООД, ЕИК 112622042 против Ревизионен акт № 886/13.12.2019 г. на началник сектор, възложил ревизията и главен директор по приходите-ръководител на ревизията. Прекратява административно дело № 1500 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на директора на Дирекция „ОДОП при ТД на НАП – Пловдив“.
В законна сила на 17.3.2020г.
356 Административно дело No 1/2020, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Г.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 21.5.2020г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска, предявен от Д.Г.А., ЕГН **********,***, да бъде осъден Началник Затвора Пазарджик да му предаде един брой аудио плеър, постъпил в затвора на 07.11.2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 22.7.2020г.
357 Административно дело No 2/2020, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Д.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на А.Д.В., ЕГН **********,***, сумата от 320,00лв. (триста и двадесет лева), представляваща обезщетение за претърпени в периода 10.09.2019г. до 31.12.2019г., неимуществени вреди, изразяващи се в обида, възмущение, стрес, притеснения, психологически дискомфорт, причинени от действията на администрацията на Областна дирекция на МВР, Пазарджик и на Затвора Пазарджик имащи за резултат поставянето на В. в неблагоприятни битови условия. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на А.Д.В., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес ***, адв. С., да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата за разликата от 320,00лв. до 50000,00лв., представляваща обезщетение за претърпени в периодите 01.09.2014г. до 31.10.2015г. и от 09.09.2019г. до 31.12.2019г., неимуществени вреди, изразяващи се в обида, възмущение, стрес, притеснения, психологически дискомфорт, причинени от действията на администрацията на Областна дирекция на МВР, Пазарджик и на Затвора Пазарджик имащи за резултат поставянето на В. в неблагоприятни битови условия, както и обезщетение за забавено плащане на главната искова сума, в размер на законната лихва да периода от 02.01.2020г. до окончателното и изплащане. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред троен състав на Административен съд Пазарджик в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
358 Административно дело No 3/2020, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.7.2020г.
ОТМЕНЯ Писмена покана изх. изх.№ 13/29-02-2337/18.12.2019г. на Директора на РЗОК – Пазарджик, с която е разпоредено възстановяване на суми общо в размер на 13 545.00 лв . ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик да заплати на МБАЛ "ВЕЛИНГРАД" ЕООД с ЕИК 112505488 и седалище и адрес на управление гр. Велинград разноски по делото в размер на 410лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.
359 Административно дело No 4/2020, VII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МЦ ВЕЛИНГРАД 2017 ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД с ЕИК: 204872902 против Заповед за налагане на санкция № РД-09-1554/18.12.2019 г. на И.Д. Директор на РЗКО Пазарджик, с която на основание чл.59, ал.11, т.1, б. „а“ ЗЗО и чл.407, ал.1, б. „а“ НРД за МД за 2018 г. е наложена санкция частично прекратяване на договор № 13/РД-29-1487/21.05.2019 г. по отношение на лекаря д-р Константин Кърпачев с УИН: 2600000183 – изпълнител по пакет „Ортопедия и травматология“ в „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД и частично прекратяване на договор № 13/РД-29-1487/21.05.2019 г. по отношение на лекаря д-р Елма Георгиева с УИН: 1400000321 – изпълнител по пакет „Образна диагностика“ в „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД. ОСЪЖДА „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД с ЕИК: 204872902 да заплати в полза на РЗОК гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.6.2020г.
360 Административно наказателно дело (К) No 5/2020, XI състав ЗАНН: ДИТ МЕЛАДИНИС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 669 от 21.11.2019г., постановено по н.а.дело № 607 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
361 Административно дело No 6/2020, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 26.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик – Стефан Янев, подаден против Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Стрелча, приета с решение № 402/29.04.2010 г. на Общински съвет Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 6/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Стрелча да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева за обнародване в Държавен вестник. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, който срок за Общински съвет Стрелча тече от получаване на съобщението, а за Окръжна прокуратура – считано от днес.
В законна сила на 9.9.2020г.
362 Административно дело No 7/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВАНЕСА ФУУДС 77 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на ,,Baнeca Фудc 77“ EOOД, EИK 205707152, против Заповед за прилагане на ПАМ № ФK-933-0025814/17.12.2019 г. на нaчалника на отдел ,,Oперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП, с която е разпоредена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – магазин за хранителни стоки, находящ се в с. Алеко Константиново, община Пазарджик, ул. „Стара планина“ № 1, стопанисван от ЕТ „Ванеса Фуудс 77“ ЕООД и забрана за достъп до него за срок от 14 дни, на основание чл. 186, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 1.10.2020
Административно дело № 10385/2020
С разпореждане № 12147 от 01.10.2020 г. по адм. дело № 10385/2020 г. -ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба с вх. № 10237/20.07.2020г. по описа на ВАС, подадена от "ВАНЕСА ФУУДС 77" ЕООД чрез адв. ИванТабаков, срещу решение № 261 от 14.04.2020г. по адм.д.№ 7 по описа на Административен съд - Пазарджик за 2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 10385/2020 г. по описа на Върховен административен съд, Първо отделение. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Първо отделение на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.10.2020г.
363 Административно дело No 8/2020, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Живко Пенев, подаден против Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Брацигово, приета с решение № 181/30.09.2016 г. на Общински съвет – Брацигово, протокол № 13. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
364 Административно дело No 9/2020, I състав Закон за данък върху добавената стойност В.Ф.Л.,
В.М.Л.,
С.М.Л.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.12.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Ф.Л., В.М.Л. и С.М.Л. против Ревизионен акт № Р 16001318003467-091-001/08.01.2019г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 672/26.11.2019г. на Директор Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика" град Пловдив при ЦУ на НАП ОСЪЖДА В.Ф.Л., В.М.Л. и С.М.Л. да заплати на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" Пловдив при ЦУ на НАП разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 986.00лв. Решението подлежи на обжалване чрез Административен съд - Пазарджик пред Върховен административен съд с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщението, че е изготвено.
365 Административно дело No 10/2020, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.Г.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Г.Д. ***, подадена против Заповед № 2409/21.11.2019 г. на кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА Л.Г.Д. *** да заплати в полза на Община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.
366 Административно дело No 11/2020, II състав Закон за държавния служител Й.И.Л. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 8.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Й.И.Л., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 7937 от 31.12.2019г., на Директора на Агенция Митници с която на основание чл. 122, ал. 1 от ЗДСл, Й.И.Л. е възстановен на длъжност „митнически инспектор“, длъжностно ниво – 11, експертно ниво – 7 в Митница, Пловдив, Митническо бюро Пазарджик, с ранг ІV младши, считано от 30.12.2019г. и срещу Заповед № 7941 от 31.12.2019г., на Директора на Агенция Митници с която, на основание чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл. е прекратено служебното правоотношение на Й.И.Л., на длъжност „митнически инспектор“, длъжностно ниво – 11, експертно ниво – 7 в Митница, Пловдив, Митническо бюро Пазарджик, с ранг ІV младши. ОСЪЖДА Й.И.Л., ЕГН **********,*** да заплати на Агенция Митници, София сумата от 200,00лв. (двеста лв.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 17.12.2020
Административно дело № 9281/2020
РЕШЕНИЕ № 15668 от 17.12.2020 г. по адм. дело № 9281/ 2020 г. на ВАС- Пето отделение: ОТМЕНЯ решение № 402 от 08.07.2020 г., постановено по адм. дело № 11/2020 г. на Административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ по жалба на Й.И.Л. заповед № 7937 от 31.12.2019 г. на директора на Агенция "Митници", с която на основание чл. 122, ал. 1 от Закона за държавния служител, същият е възстановен на длъжност "митнически инспектор", длъжностно ниво 11, експертно ниво 7 в Митница Пловдив, Митническо бюро Пазарджик, с ранг IV младши, считано от 30.12.2019 г., както и заповед № 7941 от 31.12.2019 г. на директора на Агенция "Митници", с която на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл е прекратено служебното му правоотношение за цитираната длъжност. ОСЪЖДА Агенция "Митници" да заплати Й. Л. ЕГН ********** *** сумата 2090 (две хиляди и деветдесет) лева, направени разноски по делото за двете съдени инстанции. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.12.2020г.
367 Административно дело No 12/2020, II състав Закон за социално подпомагане П.Л.Т. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба, заявена П.Л.Т., ЕГН **********,***, срещу Решение № 13-РД-06-0049 от 20.12.2019г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане, Пазарджик с което е отхвърлена жалбата на П.Л.Т. срещу Заповед № ЗСП/Д-РА–ПН/1465 от 22.11.2019г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“, Панагюрище, съответно с която е отказано отпущане Михайлова на целева помощ за отопление при условията на Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 12 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в седем дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.
В законна сила на 28.5.2020г.
368 Административно дело No 13/2020, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Булгармин Инженеринг“ АД, ЕИК 112532478, със седалище и адрес на управление, гр. Панагюрище, ул. „Гаврил Кръстевич“, № 2, срещу Заповед № 1204 от 12.12.2019 г. на Кмета на Община Стрелча, с която на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от АПК е допусната поправка на очевидни фактически грешки в Заповед № 576 от 17.07.2019г. на Кмета на Община Стрелча, като текста „идентификационен номер 69835.62.680.26“ на ред 4, и 13 от стр. 1 и ред 4 и 5 от т.1 на стр. 2 на заповедта да се чете „идентификационен номер 69835.62.680.25“, а текста „Булгармин Инженеринг“ АД, ЕИК 112112532478“ от ред 1 на стр. 1 и ред 3 и 4 от т. 5 на стр. 3, да се чете „Булгармин Инженеринг“ АД, ЕИК 112532478“. ОСЪЖДА „Булгармин Инженеринг“ АД, ЕИК 112532478, със седалище и адрес на управление, гр. Панагюрище, ул. „Гаврил Кръстевич“, № 2, да заплати на Община Стрелча сумата от 500,00 лв. /петстотин лева/ разноски по производството за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
369 Административно наказателно дело (К) No 14/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.И.Р. РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 657/19.11.2019 г., постановено по АНД № 546/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
370 Административно дело No 15/2020, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р Красимира Спасова Чачова-Ранчева, ЕИК 112520604, подадена против Писмена покана на директора на РЗОК Пазарджик, № 13/29-02-2252 от 06.12.2019 г., в частта и по т. 2.1, 3.1, 3.2., 4.1. и 4.2. ОСЪЖДА МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р Красимира Спасова Чачова-Ранчева, ЕИК 112520604, да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик сума в размер на 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
371 Административно дело No 16/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.6.2020г.
ОТМЕНЯ Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Брацигово, приета с Решение № 576/28.12.2018 г. на Общински съвет Брацигово, взето по Протокол № 39. ОСЪЖДА Общински съвет – Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му на страните, че е изготвено, с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България. Решението ДА СЕ РАЗГЛАСИ по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
372 Административно дело No 17/2020, VI състав Изборен кодекс МЕСТНА КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ,
П.Н.Ц.,
Г.Ч.Б.,
Н.А.Д.,
Н.Й.Б.,
ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.1.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 190/07.01.2020г. на Общинска избирателна комисия Септември, с което се отказва да се обяви предсрочно прекратяване на пълномощията на М.В.Р.,*** на изборите за общински съветници и кметове, произведени на 27.10.2019г., обявен за избран кмет на Община Септември с Решение № 155/28.10.2019г. на ОИК Септември. ИЗПРАЩА преписката на Общинска избирателна комисия Септември за ново произнасяне, в срок от 14 (четиринадесет) дни от влизане в сила на съдебното решение, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в постановения съдебен акт. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.Н.Ц. – в качеството й на подала сигнала до ОИК Септември като общински съветник в Общински съвет Септември и на кандидат за кмет на Община Септември на местните избори през 2019г. и прекратява производството по отношение на нея. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.Ч.Б., Н.А.Д. и Н.Й.Б., като членове на Инициативен комитет „Да спасим Община Септември“ и в лично качество, подадена срещу Решение № 190/07.01.2020г. на Общинската избирателна комисия Септември, като ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на тях. Осъжда Общинска избирателна комисия Септември да заплати на Местна коалиция „БСП за България, Партия на Зелените, Движение за радикална промяна Българска пролет“ съдебни разноски в размер на 900 /деветстотин лева/. Решението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 2.3.2020
Административно дело № 2025/2020
РЕШЕНИЕ № 3257 от 02.03.2020 г. по адм. дело № 2025/ 2020 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ Решение № 45 от 27.01.2020 г. постановено по адм. дело № 17/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик в частта му, с която е изпратена преписката на Общинска избирателна комисия Септември за ново произнасяне, в срок от четиринадесет дни от влизане на решението в сила, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗПРАЩА преписката на Общинска избирателна комисия Септември за ново произнасяне, в срок от три дни от влизане на решението в сила, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.3.2020г.
373 Административно дело No 18/2020, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Д.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.8.2020г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на лишения от свобода П.Д.Т.,*** обезщетение за неимуществени вреди в размер на 850 лв. /осемстотин и петдесет лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик, която го е поставила в нечовешки битови условия в периода от 05.06.2018 г. до 07.01.2020 г. Отхвърля до размера 50 000 лв. над уважения размер 850 лв., предявения от П.Д.Т. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 50 000 лв, отнасящ се за периода от 05.06.2018 г. до 07.01.2020 г. (датата на подаване на исковата молба), през който е пребивавал в Затвор Пазарджик, като твърденията са, че вредите са му причинени от администрацията на Затвор Пазарджик, която го е поставила в нечовешки битови условия и не е осигурявано адекватно лечение на заболяванията му. Осъжда П.Д.Т.,***, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” разноски по делото в размер на 98,30 лв. /деветдесет и осем лева и тридесет стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия едночленен състав на Административен съд – Пазарджик пред тричленен касационен състав на Административен съд – Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
374 Административно наказателно дело (К) No 19/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.П.Ф. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.3.2020г.
ОТМЕНЯ определението от 12 февруари 2020г. с което е даден ход по същество на правния спор. ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а. дело № 19 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 год. ИЗПРАЩА а.н. дело № 169 по описа на Районен съд Пещера за 2019г., на същият съдебен състав, за провеждане на производство по реда на чл. 175 от АПК относно Решение №101 от 28.11.2019г., постановено по а.н.дело №169 по описа на Районен съд Пещера за 2019 г. След произнасяне със съдебен акт по чл. 175 от АПК, делото да бъде върнато отново на Административен съд Пазарджик, за произнасяне по касационната жалба. Определението не подлежи на самостоятелно обжалване и протест.
375 Административно дело No 20/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.П.К. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на П.П.К. против Заповед за прилагане на ПАМ № 19-1032-001342/24.09.2019 г. на началник „Група“ в Сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Пловдив, с която на жалбоподателя в качеството му на водач на МПС е наложена мярката „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство“ на водач до решаване на въпроса за отговорността но за не повече от 18 месеца. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.4.2020г.
376 Административно дело No 21/2020, II състав КСО Р.Ч.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ КЮСТЕНДИЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2020г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 1009-09-36 от 26.11.2019г. на Директора на Териториално поделение Кюстендил на Националния осигурителен институт с което е отхвърлена жалбата на Р.Ч.Г. – Д. срещу отказ за издаване на удостоверение за осигурителен стаж Обр. УП-15, обективиран в Уведомително писмо с изх. № 5506-09-1472#6 от 18.10.2019г., издадено от Началник Отдел „Обединен осигурителен архив“, с. Невестино към ТП на НОИ Кюстендил. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Уведомително писмо с изх. № 5506-09-1472#3 от 18.10.2019г., издадено от Началник Отдел „Обединен осигурителен архив“, с. Невестино към ТП на НОИ Кюстендил. ВРЪЩА административната преписка на Директора на Териториално поделение Кюстендил на Националния осигурителен институт за продължаване на административно производствените действия. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
В законна сила на 2.7.2020г.
377 Административно дело No 23/2020, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на МБАЛ ,,Уни Хоспитал“ OOД, EИK 112520604, против Писмена покана № 13/29-02-2056/08.11.2019 г. на директора на РЗОК – Пазарджик, в която са описани двадесет и седем идентични констатации, а именно при двадесет и седем оперативни интервенции по отношение на различни здравноосигурени лица, като асистент е участвал д-р Стефан Здравчев, който не е включен в приложение № 1 на Договор № 13/РД-29-411/30.05.2018 г., като специалист по основен трудов договор и с която е наредено жалбоподателят да възстанови получените без правно основание суми по съответните клинични пътеки в общ размер на 26 320 лв. Осъжда МБАЛ ,,Уни Хоспитал“ OOД, EИK 112520604 да заплати на РЗОК – Пазарджик разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.10.2020
Административно дело № 6200/2020
С решение № 12739 от 15.10.2020 г. по адм. дело № 6200/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 273/14.04.2020г., постановено по адм. дело № 23/2020г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА "МБАЛ - Уни Хоспитал" ООД, ЕИК 112520604, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. "Георги Бенковски" № 100, да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик, сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски за осъществената защита от юрисконсулт в касационното производство. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 15.10.2020г.
378 Административно дело No 24/2020, V състав Закон за съдебната власт Н.Й.Б. ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 11.2.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на Г. Й. Николов, представляван от адвокат Н.Б., против разпореждане с №1/04.10.2019 г. на заместник-председателя на ОС-ПЗ, НК, с което е оставено без разглеждане оспорването по административен ред на отказ на съдия-докладчик. действащ като административен орган, за предоставяне пълно копие от поисканото НОХД №507/19г. по описа на ОС-ПЗ, който отказ е обективиран върху молба от 29.10.2019г. и прекратява адм.д. № 24 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.5.2020г.
379 Административно дело No 25/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 11.3.2020г.
ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура“ гр. София, с адрес за призоваване гр. София, бул. „Македония“ № 3, п.к. 1606 да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД с ЕИК: 200029573, със седалище и адрес на управление: гр. София, ЖК „Гоце Делчев“, бл.259, вх.А, ет.2-3, сумата в размер на 1400 /хиляда и четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди във връзка с отменено наказателно постановление № 2 от 21.07.2017 г. на ОПУ Пазарджик по АНД № 2341/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик и КАНД № 165/2019 г. на Административен съд Пазарджик, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 1400 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 09.01.2020 г. до окончателното ? изплащане, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска за размера над 1400 лв. до 1800 лв. ОСЪЖДА „Пътна инфраструктура“ гр. София, с адрес за призоваване гр. София, бул. „Македония“ № 3, п.к. 1606 да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД с ЕИК: 200029573, със седалище и адрес на управление: гр. София, ЖК „Гоце Делчев“, бл.259, вх.А, ет.2-3, сумата в размер на 725 /седемстотин двадесет и пет/ лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
380 Административно наказателно дело (К) No 26/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Н.Н.Ч. ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2020г.
Оставя в сила Решение № 687/27.11.2019г. по НАХД № 1461/2019г. Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
381 Административно дело No 27/2020, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСЪЖДА Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52а да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД, ЕИК 200029573, с посочен адрес гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 259, вх.“А“, ет.2-3, ап.2-3 сумата от 4000/четири хиляди/лева, представляваща разноски по АНД № 1533/2018 год. на Районен съд – Пазарджик и по КАНД 560/2019 на Административен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № КГ-2159/03.08.2018 г. на зам.-председателя на ДАМТН, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.01.2020 до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52а да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД, ЕИК 200029573, с посочен адрес гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 259, вх.“А“, ет.2-3, ап.2-3, направените по настоящото дело разноски в размер на 1010 (хиляда и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.6.2020г.
382 Административно дело No 28/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.П.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Осъжда Регионална дирекция по горите – Пазарджик да заплати на С.П.Д., ЕГН: **********, обезщетение за имуществени вреди в размер на 800 лв. /осемстотин лева/, причинени му от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. по нахд № 166/19 г. на Рaйонен съд - Пазарджик, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 4/ 09.01.2019 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите - Пазарджик, както и от заплащането на адвокатско възнаграждение също в размер на 400 лв. по кнахд № 736/19 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, с което е оставено в сила решението на Районен съд – Пазарджик. Осъжда Регионална дирекция по горите – Пазарджик да заплати на С.П.Д. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 800 лв., считано от 19.02.2020 г. до окончателното изплащане на главницата от 800 лв. Отхвърля иска на С.П.Д. против Регионална дирекция по горите – Пазарджик за заплащане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 800 лв., считано от 09.01.2020 г. до 18.02.2020 г. Осъжда Регионална дирекция по горите – Пазарджик да заплати на С.П.Д. разноски по делото в размер на 306.59 лв. /триста и шест лева и петдесет и девет стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.6.2020г.
383 Административно наказателно дело (К) No 29/2020, XII състав ЗАНН: НАП ЕВРО БИЛДИНГ 2016 ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 681/26.11.2019 г., постановено по АНД № 1167/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протес
384 Административно дело No 30/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МЕЛ ОЙЛ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.6.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № ФК-825-0407801/21.11.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, потвърдена с Решение № ГДФК – 155/13.12.2019 г. на Директор Дирекция „Оперативни дейности“ Главна дирекция „Фискален контрол“. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на „Мел Ойл“ ЕООД с ЕИК 205170300, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Металик“ № 30, представлявано от М.Г.Ц., направените по делото разноски в размер на 250 (двеста и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 8.7.2020г.
385 Административно дело No 31/2020, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСЪЖДА Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52а да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД, ЕИК 200029573, с посочен адрес гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 259, вх.“А“, ет.2-3, ап.2-3 сумата от 300/триста/лева, представляваща разноски по АНД № 975/2018 год. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление НП № 109 от 29.05.2018 г., издадено от началника на Регионален отдел „Южна централна България“ на главна дирекция „Метрологичен надзор“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.01.2020 до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52а да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД, ЕИК 200029573, с посочен адрес гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 259, вх.“А“, ет.2-3, ап.2-3, направените по настоящото дело разноски в размер на 710 (седемстотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.6.2020г.
386 Административно дело No 32/2020, VII състав Изборен кодекс ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПК ЕКОГЛАСНОСТ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 10.1.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 32/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА материалите по адм. дело № 32/2020 г. за прилагане и докладване по адм. дело № 17/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
387 Административно дело No 33/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БИ ПИ ЕЛ-ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на „Би пи ел глобъл инвестмънтс груп“ ЕООД, ЕИК 201555398, със седалище и адрес на управление област гр. София, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 5-6, ап. 12, представлявано от управителя В.Б., да бъде осъдена Дирекция за национален строителен контрол, гр. София, бул. „Христо Ботев“, № 47, да заплати на ищеца сумата от 1200,00лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 958 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г.; по н.а.дело № 304 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. и к.н.а.дело №1106 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г., в производството по които е отменено Наказателно постановление № ПЗ-22-15 от 25.05.2018г., издадено от Началника Регионален отдел „Национален строителен контрол“, Пазарджик при Регионална дирекция за Национален строителен контрол „Южен централен район“, Пловдив, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва за периода от подаване на исковата молба (09.01.2020г.) до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА „Би пи ел глобъл инвестмънтс груп“ ЕООД, ЕИК 201555398, със седалище и адрес на управление област гр. София, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 5-6, ап. 12, да заплати на Дирекция за национален строителен контрол, гр. София, бул. „Христо Ботев“, № 47 сумата от 100,00лв. (сто лева), представляващи разноски по осъществена юрисконсултска защита в настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 16.6.2020г.
388 Административно дело No 34/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БИ ПИ ЕЛ-ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на „Би пи ел глобъл инвестмънтс груп“ ЕООД, ЕИК 201555398, със седалище и адрес на управление област гр. София, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 5-6, ап. 12, представлявано от управителя В.Б., да бъде осъдена Дирекция за национален строителен контрол, гр. София, бул. „Христо Ботев“, № 47, да заплати на ищеца сумата от 1200,00лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 957 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г.; по н.а.дело № 305 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. и к.н.а.дело №1107 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г., в производството по които е отменено Наказателно постановление № ПЗ-21-14 от 25.05.2018г., издадено от Началника Регионален отдел „Национален строителен контрол“, Пазарджик при Регионална дирекция за Национален строителен контрол „Южен централен район“, Пловдив, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва за периода от подаване на исковата молба (09.01.2020г.) до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА „Би пи ел глобъл инвестмънтс груп“ ЕООД, ЕИК 201555398, със седалище и адрес на управление област гр. София, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 5-6, ап. 12, да заплати на Дирекция за национален строителен контрол, гр. София, бул. „Христо Ботев“, № 47 сумата от 100,00лв. (сто лева), представляващи разноски по осъществена юрисконсултска защита в настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 16.6.2020г.
389 Административно дело No 35/2020, I състав КСО А.В.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.11.2020г.
Отменя Разпореждане №********** за отпускане на пенсия по чл.69,ал.2 КСО, потвърдено с Решение № 1012-12-214+3 от 19.12.2019г. на Директора на ТП НОИ Пазарджик. Изпраща преписката на длъжностното лице по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик като му дава задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, посочени в мотивите на настоящето решение. Осъжда ТП на НОИ гр. Пазарджик за заплати на А.В.Б. сторените по делото разноски - 810 лв., от които 10 лв. ДТ, 600 лв. за възнаграждение за един адвокат и 200лв. възнаграждение за ВЛ Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
390 Административно дело No 36/2020, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Р.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.3.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на И.Р.К.,***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по НАХД № 232/2019 г. на Районен съд Панагюрище, във връзка с обжалване на НП № 19-0310-000785/28.08.2019 г. на началник РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на И.Р.К.,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 3.6.2020г.
391 Административно дело No 37/2020, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БРЕНД ОЙЛ 1 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.6.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № ФК-772-0029819/11.11.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, потвърдена с Решение № ГДФК – 148/04.12.2019 г. на Директор Дирекция „Оперативни дейности“ Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.12.2020
Административно дело № 9493/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 371/30.06.2020 г. на Административен съд – Пазарджик, постановено по адм. дело № 37/2020 г. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите да заплати на [фирма], [населено място] сумата 500 лева разноски за касационното производство. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.12.2020г.
392 Административно дело No 38/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БРЕНД ОЙЛ 1 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.6.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № ФК-742-0031892/01.11.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, потвърдена с Решение № ГДФК – 145/04.12.2019 г. на Директор Дирекция „Оперативни дейности“ Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 15.7.2020г.
393 Административно дело No 39/2020, III състав Закон за министерство на вътрешните работи М.И.Я. МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.Я. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. М. *** против Заповед № 8121к-14549/27.12.2019 г. на Министъра на вътрешните работи, в частта по отношение на временното отстраняване от длъжност. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.12.2020
Административно дело № 9363/2020
РЕШЕНИЕ № 15913 ОТ 22.12.2020 Г. НА ВАС СОФИЯ, ПЕТО ОТД. ПО АДМ. Д. № 9363/20 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 362/ 26.06.2020 г. по адм.д.№ 39/ 2020 г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.12.2020г.
394 Административно дело No 40/2020, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Т.С.К.М.   Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 13.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Т.С.К. – М.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 40 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седем дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 24.7.2020
Административно дело № 6248/2020
ОПРДЕЛЕНИЕ № 10202/24.07.2020 г. на ВАС София, Шесто отделение по адм. дело № 6248/2020г. – ОСТАВЯ В СИЛА определение № 243/13.02.2020 г. по адм. дело № 40/2020г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 24.7.2020г.
395 Административно дело No 41/2020, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Д.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на А.Д.П.,***, чрез адв.В.С.,*** против ГД“Изпълнение на наказанията „- София за сума в размер на 30 000 лв. Период за който се твърди, че са причинени неимуществените щети – 22.02.2018г. до 10.01.2020г.при пребиваването му в Следствения арест и в Затвора Пазарджик. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.12.2020
Административно дело № 1081/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 572/10.08.2020 г., постановено по адм. дело № 41/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 9.12.2020г.
396 Административно дело No 42/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Т.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск на Н.Т.С. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. П. *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 800 лева за имуществени вреди, във връзка с отменено НП № 19-1006-001877/07.06.2019 г. на Началник група КПДГПА при ОД на МВР гр. Пазарджик, предмет на разглеждане по НАХ дело № 1765/2019 г. на Районен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от ответната страна за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 5.6.2020г.
397 Административно дело No 43/2020, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи К.В.М. МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 5.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.В.М.,*** против Решение № 812100-13386/05.09.2019г. на министъра на вътрешните работи. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 43/2020 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 28.5.2020г.
398 Административно дело No 45/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ О.-9.-К.Б. ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.1.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 45 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред състав, включващ трима представители на Върховния касационен съд и двама представители на Върховния административен съд, по отношение на компетентния съд по искова молба, предявена от Красимир Костадинов Б., регистриран като едноличен търговец с фирма „ОСКАР – 999- Красимир Б.“, ЕИК 120067776, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Верила“, № 45А, да бъде установено по отношение на Община Пещера да му заплати сумата от 5100,00лв., заявена като част от цялото вземане в размер но 50000,00лв., както и обезщетение за забавено плащане на същата сума в размер на законната лихва от датата на получаване на заявлението по чл. 410 ГПК, т. е. 10.11.2017г. до окончателното и изплащане. Делото да се изпрати на Председателя на Върховния административен съд по компетентност.
399 Административно дело No 46/2020, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър ЕТ Е.-Г.А. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 28.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Експрес – Г.А.“ с ЕИК 115254112, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Никола Делев“ № 11, представлявано от Г.К.А. против действия на Началника на СГКК гр. Пазарджик по изменение на КККР на гр. Батак за имоти 02837.503.202, 02837.503.202.3, 02837.503.202.4, 02837.503.202.1 и 02837.503.202.1, на основание решение № 427 от 31.07.2013 г. по гр. дело № 38/2011 на Районен съд – Пещера, обективирани в уведомление с изх. № 24-15040 от 03.06.2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 46/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.7.2020
Административно дело № 5914/2020
Определение № 8679 от 02.07.2020г.на ВАС - София, Второ отделение по АД № 5914/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение №396 от 28.02.2020г. по адм.д.№46/2020г. по описа на Административен съд- Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.7.2020г.
400 Административно наказателно дело (К) No 47/2020, X състав чл. 281 от ЗИНЗС К.О.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.7.2020г.
Отменя Решение № 108/28.02.2019 г., постановено по административно дело № 735/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, едночленен състав в частта му, с което е отхвърлен предявения иск за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ в резултат на престоя на К.О.П. в Затвор – Пазарджик за периода 30.11.2015 г. до 06.08.2018 г. до размера 400 лв. /четиристотин лева/ и вместо това постановява: Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ да заплати на К.О.П. обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от него в резултат на престоя му в Затвор – Пазарджик за периода от 30.11.2015 г. до 06.08.2018 г. в размер на 400 лв. /четиристотин лева/, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 06.08.2018 г. – до окончателното изплащане на сумата. Оставя в сила решението в останалата му част. Решението е окончателно.
401 Административно дело No 48/2020, II състав Изборен кодекс ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 15.1.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 48 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г. ИЗПРАЩА Протест на прокурор При Районна прокуратура Пазарджик срещу Решение № 190 от 07.01.2020г. на Общинска избирателна комисия гр. Септември, с което на основание чл. 42, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 11 от ЗМСМА е отказала да обяви предсрочно прекратяване на пълномощията на Марин Василев Рачев, като кмет на Община Септември, за присъединяване и общо разглеждане в производството по адм. дело № 17 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението не подлежи на самостоятелно обжалване.
402 Административно дело No 49/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отменя Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Брацигово, приета с Решение № 28/28.02.2008 г. на Общински съвет – Брацигово. Осъжда Общински съвет – Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 4.6.2020г.
403 Административно наказателно дело (К) No 50/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.И.Ч. СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.4.2020г.
Отменя Решение 726/11.12.2019г., постановено по нахд № 319 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., с което е потвърдено Наказателно постановление №19-1006-000029 от 10.01.2019г. на Началник група към Сектор “ПП” при ОДМВР Пазарджик, с което на основание чл.180,ал.1,т.1 ,пр.3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 70лв., за нарушение на чл.35,ал.1 от ЗДвП., вместо което постановява: Отменя Наказателно постановление №19-1006-000029 от 10.01.2019г. на Началник група към Сектор “ПП” при ОДМВР Пазарджик, с което на основание чл.180,ал.1,т.1 ,пр.3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 70лв., за нарушение на чл.35,ал.1 от ЗДвП. Решението е окончателно.
404 Административно дело No 51/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.А.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.3.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик, представлявана от Директор – ст. комисар Тишев, с адрес пл. „Съединение“ № 3, гр. Пазарджик да заплати на И.А.Д. ***, сумата от 500 лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик, представлявана от Директор – ст. комисар Тишев, с адрес пл. „Съединение“ № 3, гр. Пазарджик да заплати на И.А.Д. ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.6.2020г.
405 Административно дело No 52/2020, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Т.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.2.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 52/2020 г., по описа на Административен съд Пазарджик. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 52/2020 г. на Административен съд Пазарджик, към адм. д. № 1471/2019 г. на Административен съд Пазарджик, за съвместно разглеждане и постановяване на общо решение. Делото да се изпрати към адм. д. № № 1471/2019 г. на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
406 Административно дело No 53/2020, VII състав ДОПК А.К.М. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.К.М. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адвокат С.Ч. ***, със съдебен адрес *** против Решение № 496/27.12.2019 г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, в частта, в която е оставена без уважение депозираната от Маринов жалба с вх.№ 94-00-7870/11.12.2019 г. по регистъра на ТД на НАП гр. Пловдив, въведена в информационните масиви на ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, с вх.№ 13/РД-16-279 / 10.12.2019 г., срещу опис на недвижим имот, обективиран в протокол за опис с изх.№ С 190013-028-0003219/ 09.12.2019 г., издаден от Красимира Тодорова, на длъжност Главен публичен изпълнител в дирекция „Събиране” при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, като ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решението в останалата част, с което е оставена без разглеждане като просрочена депозираната от М. жалба с вх.№ 94-00-8002/ 19.12.2019 г. по регистъра на ТД на НАП гр. Пловдив и вх.№ 13/ РД-16-292 / 18.12.2019 г., въведена в информационните масиви на ТД на НАП Пловдив офис Пазарджик срещу Постановление на главен публичния изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис - Пазарджик за налагане не обезпечителни мерки по изп. дело № 13150004451/2015 г., в частта му касаеща 1/2 идеална част от Самостоятелен обект в сграда с площ от 90 кв.м., находяща се в гр. Велинград на ул. „Христо Смирненски” № 21, община Велинград, ет.2- втори жилищен етаж от МЖС с идентификатор 10450 501.2867.1.2 и ВРЪЩА преписката на Директора на ТД на НАП Пловдив за произнасяне по същество по жалба с вх.№ 94-00-8002/19.12.2019 г. по регистъра на ТД на НАП гр. Пловдив и вх.№ 13/ РД-16-292 / 18.12.2019 г., въведена в информационните масиви на ТД на НАП Пловдив офис Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 197, ал. 4 ДОПК.
В законна сила на 21.5.2020г.
407 Административно наказателно дело (К) No 54/2020, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 573/11.10.2018г., постановено по адм. дело № 293/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
408 Административно дело No 55/2020, I състав Закон за опазване на околната среда ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Варварски минерални бани“ЕООД с ЕИК 822088224, със седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от Н.П. - управител срещу Решение № ПК-15-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на К.Г., директор на РИОСВ-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 55/20 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението може да се обжалва от страните, с частна жалба до Върховния Административен Съд, чрез Административен съд-Пазарджик в 7-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 29.4.2020
Административно дело № 3187/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5162 от 29.04.2020 г. по адм. дело № 3187/ 2020 г. на ВАС- Шесто отделение: ОТМЕНЯ Определение № 110 от 23.01.2020г. по адм. д. № 55 по описа за 2020 г. на Административен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
409 Административно дело No 56/2020, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.Ю.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.8.2020г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на лишения от свобода М.Ю.К., изтърпяващ наказание в Затвор – Пазарджик обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1 900 лв. /хиляда и деветстотин лева/, причинени му от бездействията и действията на администрациите на Затвор – Пловдив и на Затвор – Пазарджик, които са го е поставили в нечовешки битови условия в периода от 08.11.2011 г. до 15.01.2020 г., ведно с обезщетение за забава в размер на законната лихва, считано от 15.01.2020 г. до крайното изплащане на главницата от 1 900 лв. Отхвърля до размера 50 000 лв. над уважения размер 1 900 лв., предявения от М.Ю.К. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 50 000 лв, отнасящ се за периода от 01.11.2011 г. до 15.01.2020 г. (датата на подаване на исковата молба), ведно със законната лихва от последната дата до крайното изплащане, като твърденията са, че вредите са му причинени от бездействията и действията на администрациите на Затвор – Пловдив и на Затвор – Пазарджик, които са го е поставили в нечовешки битови условия и не е осигурявано адекватно лечение заболяването, от което страда. Осъжда М.Ю.К., изтърпяващ наказание в Затвор –Пазарджик, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” разноски по делото в размер на 96,20 лв. /деветдесет и шест лева лева и двадесет стотинки/. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Административен съд – Пазарджик разноски по делото в размер на 366 лв. /триста шестдесет и шест лева лева /. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия едночленен състав на Административен съд – Пазарджик пред тричленен касационен състав на Административен съд – Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
410 Административно дело No 57/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Й.В.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отменя изричен отказ да бъде прекратена регистрацията на превозно средство – лек автомобил с рег. № РА 7711 ВР, марка „БМВ" модел 320Д, обективиран в Писмо № 100600-24207/23.12.2019 г. на началник Сектор «Пътна полиция» при ОДМВР – Пазарджик. Изпраща делото като преписка на началник Сектор «Пътна полиция» при ОДМВР – Пазарджик за ново произнасяне при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания и срок. Осъжда Сектор «Пътна полиция» при ОДМВР – Пазарджик да заплати на разноски по делото в размер на 510 лв. /петстотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд.
В законна сила на 4.6.2020г.
411 Административно наказателно дело (К) No 58/2020, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” А.В.Г. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ТРАКИЙСКА" ПРИ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 685/26.11.2019 г., постановено по АНД № 828 по описа за 2019 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
412 Административно дело No 59/2020, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.П.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.7.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на Г.П.Г., ЕГН ********** сумата от 400 (четиристотин) лева, представляващи разноски по АНД № 2024/2018 г. на Районен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-1006-002490/31.07.2018г. на началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Пазарджик, ведно със законна лихва върху присъдената сума на обезщетение, считано от 17.01.2020г./дата на исковата молба/ до 10.03.2020г. ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на Г.П.Г., ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. ОТВЪРЛЯ иска на Г.П.Г., ЕГН ********** за заплащане на законна лихва върху присъдената сума от 10.03.2020г. до окончателното изплащане. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 14.8.2020г.
413 Административно дело No 60/2020, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.О.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 5.6.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на А.О.С. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за неимуществени вреди в размер на 600 /шестстотин/ лева, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 17.01.2020 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на А.О.С. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 600 /шестстотин/ лева до предявения размер от 50 000 /петдесет хиляди/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на А.О.С. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, направените по делото разноски в размер на 10 /десет/ лева, за внесена държавна такса. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.10.2020
Административно дело № 803/2020
Решение № 775 от 09.10.2020г. на Административен съд гр. Пазарджик, X -ти състав по АД № № 803/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 290 от 05.06.2020г., постановено по адм. дело № 60 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г., в частта му с която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е осъдена да заплати на А.О.С. с ЕГН ********** ***, обезщетение за причинени от действия и бездействия на длъжностни лица на същата, неимуществени вреди в размер на разликата от 300,00лв. до 600.00 лева, заедно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба, тоест 17.01.2020г. до окончателното изплащане на сумата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 9.10.2020г.
414 Административно дело No 61/2020, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.А.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ иска на И.А. К., с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София за заплащане на сума в размер на 50 000 лева за претърпени неимуществени вреди за престоя в Затвора гр. Пловдив от 01.01.2013г. до 31.12.2017г., от 22.01.2018г. до 01.06.2018г., както и за такива при престоя в Затвора гр. Пазарджик от 01.06.2018г. до 06.02.2020г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до крайното изплащане. Оставя без уважение искането на Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София за заплащане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението, може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.12.2020
Административно дело № 1082/2020
РЕШЕНИЕ № 964 от 03.12.2020 г. по адм. дело № 1082/ 2020 г. на АС- Пазарджик , Х-ти състав: ОСТАВЯ В СИЛА Решение №597/17.08.2020г., постановено по адм.д. № 61/20г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 3.12.2020г.
415 Административно дело No 62/2020, VII състав Закон за социално подпомагане М.Д.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на М.Д.С. с ЕГН ********** *** против Заповед за възстановяване на недобросъвестно получени социални помощи № 1303-РД01-0452/20.12.2019 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик, коригирана със Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка № 1303-РД01-0452/10.01.2020 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.12.2020
Административно дело № 6962/2020
РЕШЕНИЕ № 15157 ОТ 08.12.2020 Г. НА ВАС СОФИЯ, шесто отд. по адм. д. № 6962/20 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 196/13.03.2020 г., постановено по адм. дело № 62/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.12.2020г.
416 Административно наказателно дело (К) No 63/2020, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС И.Г.Ч. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 604/04.12.2017 г., постановено по адм. дело № 430/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
417 Административно наказателно дело (К) No 64/2020, XII състав чл. 281 от ЗИНЗС ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Д.П.Г. Председател:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 16.10.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 620/08.12.2017 г., постановено по адм. д. № 394/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик в частта, в която е осъдено Министерство на правосъдието да заплати на Д.П.Г. с ЕГН ********** обезщетение за неимуществени вреди в размер над 1000 (хиляда) лева, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода 01.01.2004 г. – 01.06.2009 г. до претендирания размер от 10 000 (десет хиляди) лв., в частта, в която е осъдена Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Д.П.Г. обезщетение за неимуществени вреди в размер над 1200 (хиляда и двеста) лева, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода 01.06.2009 г. – 07.01.2016 г. до претендирания размер от 10 000 (десет хиляди) лв. и в която са осъдени Министерство на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплатят на Административен съд Пазарджик разноски по делото в размер на по 125 лв., като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от Д.П.Г. с ЕГН ********** срещу Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер над 1000 (хиляда) лева, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода 01.01.2004 г. – 01.06.2009 г. до претендирания размер от 10 000 (десет хиляди) лв. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от Д.П.Г. с ЕГН ********** срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер над 1200 (хиляда и двеста) лева, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода 01.06.2009 г. – 07.01.2016 г. до претендирания размер от 10 000 (десет хиляди) лв. ОСЪЖДА Д.П.Г. с ЕГН ********** да заплати на Административен съд Пазарджик сумата в размер на 250 (двеста и петдесет) лв., представляваща разноски по делото съобразно отхвърлената част на исковете. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 620/08.12.2017 г., постановено по адм. д. № 394/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
418 Административно дело No 65/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.К.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА ГР.ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.К.А., с ЕГН **********,***, срещу Решение от 10.01.2020г. на Директора на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 65 по описа за 2020 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните.
В законна сила на 23.6.2020г.
419 Административно дело No 66/2020, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.8.2020г.
ОТМЕНЯ Писмена покана № 29-02-1129/02.12.2019 г. на директора на РЗОК – Бургас, с която е разпоредено възстановяване на суми общо в размер на 5 300 лв. от „МБАЛ БУРГАСМЕД“ЕООД с ЕИК 201889501. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Бургас да заплати на „МБАЛ БУРГАСМЕД“ЕООД с ЕИК 201889501 и седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул.“Нешо Чипев“№1 разноски по делото в размер на 746 / седемстотин четиридесет и шест/лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.
420 Административно дело No 67/2020, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.А.Р. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 02-130-6500/3303 от 14.11.2019 г., издаден от Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ в частта, с която е определено за възстановяване публично вземане в размер на 2525.38 лева. ОСЪЖДА Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ да заплати на И.А.Р. с ЕГН ********** ***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, съставляващи разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 21.10.2020
Административно дело № 7532/2020
Решение № 13029 от 21.10.2020г. на ВАС - София, Първо отделение по АД № 7532/2020г. - ОТМЕНЯ решение № 245 от 13.04.2020 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. д. № 67/2020 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване.
421 Административно наказателно дело (К) No 69/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.А.М. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Оставя в сила Решение № 723 от 09.12.2019 г., постановено по АНД № 1675/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърдено Наказателно постановление № 19-1006-002210 / 28.06.2019 г., с което постановление на Г.А.М. за нарушение на чл. 56 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 179, ал. 2, във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 5, пр. 4 от същия закон е наложена глоба в размер на 200 лв. Решението е окончателно.
422 Административно наказателно дело (К) No 70/2020, XI състав ЗАНН: Здравна инспекция РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК С.Д.В.Д. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 759 от 20.12.2019 г., постановено по АНД № 1988/2019 г., по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция гр. Пазарджик да заплати на С.Д.В. - Джевилекова, с ЕГН ********** разноски по производството в размер на 450(четиристотин и петдесет) лева за адвокатска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
423 Административно наказателно дело (К) No 71/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК,
Д.Й.Д.
  Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.6.2020г.
Оставя в сила изцяло Решение № 719 от 06.12.2019 г., постановено по нахд № 1135/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което в едната му част е отменено наказателно постановление № 19-1006-001553/10.05.2019 г. на началник група в Сектор „Пътна полиция“ – Пазарджик към ОД на МВР – Пазарджик, а в другата му част – постановлението е потвърдено. Осъжда Сектор „Пътна полиция“ – Пазарджик към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на Д.Й.Д.,*** разноски по делото в размер на 300 лв. (триста лева). Решението е окончателно.
424 Административно наказателно дело (К) No 72/2020, XI състав ЗАНН: РДГ К.С.Б. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 173/03.12.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 381/2019г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
425 Административно наказателно дело (К) No 73/2020, XI състав ЗАНН: ИААА Н.В.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 144/01.11.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 263/2019 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
426 Административно наказателно дело (К) No 74/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.К. ГРУПА В РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР-ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Оставя в сила Решение № 178 от 5.12.2019 г., постановено по АНД № 410/2019 г. по описа на Районен съд – Велинград, с което е потвърдено Наказателно постановление № 18-0367-002437 / 12.02.2019 г. на началник група в Районно управление Велинград към ОД на МВР-Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 103 от ЗДвП на П.И.К. на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца. Решението е окончателно.
427 Административно наказателно дело (К) No 75/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Х.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 174 от 03.12.2019г., постановено по а.н.дело №307 по описа на Районен съд Велинград за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
428 Административно наказателно дело (К) No 76/2020, X състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ БОНБОНА ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 188/18.12.2019 г., постановено по АНД № 396 по описа за 2019 г. на Районен съд – Велинград. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
429 Административно дело No 77/2020, V състав ДОПК И.П.Б. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отменя Акт за установяване на задължения № АУ002800/02.12.2019 г., издаден от старши инспектор в сектор „Контрол“ към отдел „МДТ“ при община Пазарджик, с който на жалбоподателя са определени задължения за данък върху превозни средства за собствения му лек автомобил марка „Шкода“, модел „Мадара“ с регистрационен номер РА8353Т за 2018 и 2019 година в общ размер на 938 лв. и 108,09 лв. лихва. Осъжда отдел „МДТ“ при община Пазарджик да заплати на И.П.Б. разноски по делото в размер на 510 лв. /петстотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 8.12.2020
Административно дело № 6427/2020
РЕШЕНИЕ № 15154 от 08.12.2020 г. по адм. дело № 6427/ 2020 г. на ВАС- Осмо отделение: ОТМЕНЯ решение № 265/14.04.2020 г. по адм. дело № 77/2020 г. на Административен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.Б. против акт за установяване на задължения № АУ002800/02.12.2019 г. издаден от орган по приходите в сектор „Контрол“ на отдел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик. ОСЪЖДА И.П.Б. *** - Дирекция „Местни данъци и такси“ 413,92лв разноски по делото за двете инстанции. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.12.2020г.
430 Административно наказателно дело (К) No 78/2020, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС Т.Т.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 686/12.11.2018 г., постановено по адм. дело № 394/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
431 Административно наказателно дело (К) No 79/2020, X състав чл. 281 от ЗИНЗС П.Д.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 1.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 617/22.10.2018 г., постановено по АД № 602/2018 г. на Административен съд Пазарджик, едночленен състав, с което искът на П.Д.К. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е уважен частично до размер 1250 лв. за периода 05.12.2016 г. до 25.06.2018 г. вкл., в който ищецът е пребивавал в Затвора гр. Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 25.06.2018 г. до окончателното й изплащане, като в останалата му част, над уважения размер от 1250 лв., до претендирания размер от 10 000 лв., искът е отхвърлен. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
432 Административно дело No 80/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 НИМА ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.6.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-32-00374520/16.01.2020г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП, с която, на основание чл.186, ал.1, т.1, б."г" от ЗДДС, във вр. с чл.186, ал.3 от ЗДДС, е наложена принудителна административна мярка "запечатване на търговски обект" – супермаркет „Нова-08“, находящ се в гр. Велинград, бул. „Съединение“№330, стопанисван от „Нима“ООД, с ЕИК 112511669, за срок от 10 дни. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на „Нима“ООД, с ЕИК 112511669, представлявано от управителя Мария Георгиева Терзиева, направените по делото разноски в размер на общо 1050 (хиляда и петдесет) лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
433 Административно дело No 82/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.И.Я. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.И.Я. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. У. *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 19-1006-000885/16.12.2019 г. на Началник на група в Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 82/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.3.2020г.
434 Административно наказателно дело (К) No 84/2020, X състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК РЕНТАКАР ПАЗАРДЖИК ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 733/12.12.2019г.постановено по АНД № 1471/19 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е отменено НП № 439 от 09.07.2019г. на кмета на Община Пазарджик, с което на „РЕНТАКАР ПАЗАРДЖИК" ЕООД, ЕИК 202548079, със седалище и адрес на управление в гр.Пазарджик, ул."Ал. Стамболийски" № 10, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Елисавета Костадинова Маликова, на основание чл.197, във вр. с чл.8 ал.1 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. /три хиляди лева/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
435 Административно наказателно дело (К) No 85/2020, XI състав ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 725/11.12.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 945/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
436 Административно наказателно дело (К) No 86/2020, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС Т.Т.К.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 417/02.07.2018 г., постановено по АД № 136/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
437 Административно наказателно дело (К) No 87/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА срещу Решение № 731 от 12.12.2019г., постановено по а.н.дело №1460 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
438 Административно наказателно дело (К) No 88/2020, XII състав ЗАНН: Агенция „Митници” Д.Г.К. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ТРАКИЙСКА" ПРИ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 650/14.11.2019 г., постановено по АНД № 446/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
439 Административно дело No 90/2020, IV състав КСО Н.В.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.В.К. ***, подадена чрез адв. И.Н.Л.–Г., против Решение № 1012-12-226#1/27.12.2019 г. на директора на ТП на НОИ – Пазарджик. ОСЪЖДА Н.В.К. *** да заплати юрисконсултско възнаграждение на ТП на НОИ Пазарджик в размер на 100 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България
В законна сила на 4.6.2020г.
440 Административно дело No 91/2020, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ЗДРАВЕ ВЕЛИНГРАД ЕООД И.Д. ДИРЕКТОР НА РЗОК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "МБАЛ Здраве - Велинград" ЕООД, с ЕИК 200143491, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, представлявано от д-р Т.В.У. против Заповед № 13/РД-09-1534 от 10.12.2019 г. на И. Д. Директор на РЗОК Пазарджик. ОСЪЖДА "МБАЛ Здраве - Велинград" ЕООД, с ЕИК 200143491, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, представлявано от д-р Т.В.У. да заплати на РЗОК Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 19.6.2020г.
441 Административно наказателно дело (К) No 92/2020, X състав ЗАНН: Здравна инспекция РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР.ПАЗАРДЖИК С.Д.В.Д. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 767/23.12.2019 г., постановено по АНД № 1333/2019 г. по описа за 2019 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
442 Административно наказателно дело (К) No 93/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ГОТО ЕООД,
И.Г.К.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.6.2020г.
Отменя Решение № 743 от 17.12.2019 г., постановено по нахд № 1627/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърден Електронен фиш серия К № 2569378/12.02.2019 г., издаден от Областна дирекция на МВР – Пазарджик, като вместо него постановява: Отменя Електронен фиш серия К № 2569378/12.02.2019 г., издаден от Областна дирекция на МВР – Пазарджик, с който за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата на И.Г.К., в качеството му на законен представител на „Гото“ ЕООД, на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл. 21, ал. 1 от същия закон е наложена глоба в размер на 300 лева. Оставя без разглеждане жалбата на „Гото“ ЕООД против Решение № 743 от 17.12.2019 г., постановено по нахд № 1627/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърден Електронен фиш Серия К № 2569378 и прекратява делото в тази му част. Решението подлежи на обжалване само в прекратителната му част чрез настоящия съд пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.7.2020г.
443 Административно наказателно дело (К) No 94/2020, XI състав Други по ЗАНН НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЛАРИДА ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.7.2020г.
ОТСТАВЯ В СИЛА Решение № 659 от 20.11.2019г., постановено по н.а.дело № 955 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019г. ОСЪЖДА Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, гр. София, бул. „Акд. И. Гешов“, № 15, да заплати на „Ларида“ ЕООД, ЕИК 200738101, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Младост, ул. „Република“, № 15, сумата от 1277,48лв.(хиляда двеста седемдесет и седем лв. и четиридесет и осем ст.), представляваща извършени разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
444 Административно дело No 95/2020, VIII състав Закон за достъп до обществена информация Х.С.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.9.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.С. *** решение № 03-РД/4884 от 03.12.2019 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, с което на жалбоподателката е отказан достъп до обществена информация по заявление вх. № 06-2-001-6500/43 от 06.11.2019 г. ВРЪЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за произнасяне по заявление вх. № 06-2-001-6500/43 от 06.11.2019 г. на Х.С.С. при съобразяване на мотивите на съдебния акт. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 11.9.2020г.
445 Административно дело No 96/2020, II състав ДОПК ДЗЗД ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА 2016 НАЧАЛНИК СЕКТОР ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 28.1.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № Р-16001318003937-023-01 от 16.12.2019г., издадена от Албена Атанасова Дончева, на длъжност Началник Сектор в ТД на НАП, Пловдив, с която на основание чл. 34, ал. 1, т. 2 от ДОПК, по повод постъпило искане от Георги Стоянов Гергов, инспектор по приходите в ТД на НАП, Пловдив е спряно производството по извършване на ревизия на ДЗЗД „Топлоизолация Стара Загора 2016“, ЕИК 177151610, възложено със Заповед Р-16001318003937-020-01 от 09.07.2019г. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на ТД на НАП, Пловдив.
В законна сила на 28.1.2020г.
446 Административно дело No 97/2020, V състав ДОПК ДЗЗД ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 НАЧАЛНИК СЕКТОР ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 31.1.2020г.
Отхвърля жалбата на ДЗЗД „Топлоизолация Пловдив 2016“, ЕИК 177149627, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров“, № 12, представлявано от И.Г.Д., против Заповед № Р-16001318003935-023-001 от 16.12.2019 г., издадена от Албена Атанасова Дончева, на длъжност началник Сектор в ТД на НАП – Пловдив. Определението е окончателно. Препис от определението да се изпрати на страните по делото.
В законна сила на 31.1.2020г.
447 Административно дело No 99/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Й.С.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.7.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Й.Г. Направление № 19023084/28.11.2019г. на директор на ДСП Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката в тази част на директора на дирекция "Социално подпомагане" Пазарджик, за ново произнасяне в съответствие с дадените по-горе указания във връзка с тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Г. срещу Заповед ЗХУ-ИО/Д-РА 2706/29.11.2019г. на директора на ДСП Пазарджик и срещу Направление № 19023085/28.11.2019г., издадени от директор на ДСП Пазарджик. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
448 Административно наказателно дело (К) No 100/2020, XI състав ЗАНН: НАП ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ 2011 ЕООД ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.7.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 728/11.12.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 1426/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик, като вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 441375-F464712 от 10.06.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с което на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 600 лева, на основание чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, във вр. с чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ и във вр. с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС. Решението е окончателно.
449 Административно дело No 101/2020, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.П.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 3.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М.П.Н. ***, против Заповед №19-1006-000714/22.10.2019г. за прилагане на принудителна административна мярка, издадена от Началник група към ОДМВР Пазарджик, сектор Пътна полиция, с която на ЕТ“М.П.“ с ЕИК 112128471, представляван от М.Н. е наложена принудителна административна мярка по чл.171,т.2а ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС товарен автомобил Форд транзит с рег. № РА6746ВР за срок от 6 месеца. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №101/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до жалбоподателя с частна жалба пред ВАС. Да се уведомят страните.
В законна сила на 3.7.2020г.
450 Административно дело No 102/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.Д.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.7.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-1006-000970 от 30.12.2019г. на Началник Група “Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали”, Сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Г.Д.Б., ЕГН: **********,***, на основание чл. 171, т.2а от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на моторно превозно средство, лек автомобил „Опел Мерива“ с рег. № РА8368КН за срок от шест месеца до една година, а именно за срок от шест месеца, като са отнети два броя регистрационни табели с рег. № РА8368КН. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 13.7.2020г.
451 Административно дело No 103/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Ф.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 26.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Е.Ф.Н. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-1006-000028/08.01.2020 г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА Е.Ф.Н. с ЕГН: ********** *** да заплати в полза на Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 26.6.2020г.
452 Административно дело No 104/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Н.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПАЗАРДЖИК КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 26.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на И.Н. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-1006-000027/08.01.2020 г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА И.Н.Н. с ЕГН: ********** *** да заплати в полза на Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
453 Административно дело No 105/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.П.К. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.11.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0367-000176 от 24.09.2019 г. на началник РУ Велинград към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи /ОДМВР/ – Пазарджик. ОСЪЖДА Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи – Пазарджик да заплати на адвокат Е.К., личен номер: 1300295110, вписана в Адвокатска колегия - София, сумата в размер на 400 /четиристотин/ лева, представляваща адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.11.2020г.
454 Административно дело No 106/2020, V състав Закон за данък върху добавената стойност ХРОМАКС ТРАФИК ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.5.2020г.
Отхвърля жалбата на „Хромакс - Трафик“ ООД, ЕИК 201098782 против Ревизионен акт № Р-16001319002294-091-001/19.08.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, с който не е признат на жалбоподателя данъчен кредит в размер на 18 625,80 лв., с прилежащи лихви от 5 750,02 лв., изменена е декларираната данъчна загуба за 2015 г. с 20 700 лв., и допълнително е установен корпоративен данък за 2016 г. и 2017 г., съответно в размер на 4 097,82 лв. и 1 421,54 лв. с прилежащи лихви 1 032,51 лв. и 213,25 лв. Осъжда „Хромакс - Трафик“ ООД, ЕИК 201098782 да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите разноски по делото в размер на 2 085,23 лв. /две хиляди и осемдесет лева и двадесет и три стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.12.2020
Административно дело № 8211/2020
С решение № 15340 от 10.12.2020 г. по адм. дело № 8211/2020 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 280/27.05.2020 г., постановено по адм. дело № 106 по описа на Административен съд /АС/ - Пазарджик за 2020 г. ОСЪЖДА „Хромакс - Трафик“ ООД гр. Пещера ЕИК 201098782 да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите разноски по делото в размер на 2 085,23 лв. /две хиляди осемдесет и пет лева и двадесет и три стотинки/ разноски за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.12.2020г.
455 Административно дело No 107/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МЕДАРА-87 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, с адрес за призоваване гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3 да заплати на „Медара-87“ ЕООД с ЕИК: 204649276, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 9, сумата от 1000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 1000 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 27.01.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, с адрес за призоваване гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3 да заплати на „Медара-87“ ЕООД с ЕИК: 204649276, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 9, сторените по делото разноски в размер на 351, 41 лв. /триста петдесет и един лева и четиридесет и една стотинки/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.6.2020г.
456 Административно дело No 108/2020, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 16.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен протеста на прокурор Станка Димитрова при Окръжна прокуратура Пазарджик подаден против Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Пещера, приета с Решение № 109/26.05.2016 г. на Общински съвет Пещера. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
457 Административно дело No 109/2020, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 27.2.2020г.
Съдът счита, че няма пречка така изразената воля да не бъде зачетена, ето защо на основание чл. 159, т. 8 от АПК ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Панагюрище, пл. „20-ти април“, № 13, гр. Панагюрище, срещу Заповед № 18-179 от 07.01.2020г. на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър, Пазарджик с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, ЕКАТТЕ: 55302, одобрена със заповед № РД-18-39 от 17.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, състоящо се в нанасяне на нови обекти в КККР: поземлен имот с идентификатор 55302.501.4116 с площ от 1880,00м?, начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10м.), собственост на Община Панагюрище; поземлен имот с идентификатор 55302.501.4117, с площ 1446,00м?, начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10м.), собственост на „СИНТЕЗ“ ООД; сграда с идентификатор 55302.501.4117.1, с площ от 58,00м?, с предназначение „сграда за енергопроизводство“, собственост на „СИНТЕЗ“ООД; заличаване на обекти от КККР: поземлен имот с идентификатор 55302.501.3877, с площ от 3327,00м?, начин на трайно ползване „ниско застрояване(до 10м.)“, собственост на Община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 109 по описа на АС Пазарджик за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно, подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.3.2020г.
458 Административно дело No 110/2020, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ Протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик за обявяване на нищожността на Наредба за пожарната безопасност на територията на община Пазарджик, приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК с Решение № 43 по Протокол № от 26.03.2015 г. на Общински съвет Пазарджик. ОСЪЖДА Окръжна прокуратура Пазарджик да заплати на Община Пазарджик сумата от 300,00лв./триста лева/, представляваща заплатено възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
459 Административно наказателно дело (К) No 111/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Н.М.М. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.7.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 692/28.11.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 1189/2019г. по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 19-1006-001577/15.05.2019г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“, с което на Н.М.М., с ЕГН **********, за нарушение на чл. 140, ал. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на основание чл. 175, ал. 3, пр. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 300 /триста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за 9 месеца. ОСЪЖДА Н.М.М., с ЕГН ********** да заплати на ОДМВР Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
460 Административно дело No 112/2020, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.Г.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.9.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2411/21.11.2019 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено да се премахне незаконен строеж „Склад“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 55155.506.527 по СГКК гр. Пазарджик, съставляващ УПИ I-6797 в кв. 40 по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес гр. Пазарджик, ул. „Цанко Церковски“. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Л.Г.Д. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 210 (двеста) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 23.9.2020г.
461 Административно дело (К) No 113/2020, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Г.А.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.7.2020г.
Оставя в сила Решение № 1651 от 12.12.2019 г., постановено по гр.д. № 2923/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е отхвърлена първоинстанционната жалба на Г.А.К. против мълчалив отказ на кмета на община Пазарджик, постановен по подадено от него искане с вх. № 44-Г-257 от 08.05.2018 г. за издаване на заповед по чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ за изземването на земеделски имот № 142018 с площ 2,706 дка, находящ се в землището на с. Величково, м. „Харманите“ от лице, което го ползва без правно основание и предаването му на Г.А.К. като негов собственик. Осъжда Г.А.К.,***, да заплати на община Пазарджик разноски по делото в размер на 200 лв. /двеста лева/, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
462 Административно наказателно дело (К) No 114/2020, X състав Други по ЗАНН С.Н.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Оставя в сила Решение № 2 от 08.01.2020 г., постановено по нахд № 243/2019 г. по описа на Районен съд – Панагюрище, с което е потвърдено наказателно постановление № 13-0310-000993 от 16.10.2019 г. на началника на Районно управление – Панагюрище при Областна дирекция на МВР – Пазарджик. С постановлението за нарушение на чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ, на касатора на основание чл. 638, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 461, т. 1 от същия кодекс, е наложена глоба в размер на 250 лв.Решението е окончателно.
463 Административно дело No 115/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.С.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.1.2020г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Л-76/17.01.2020 г., издадена от началника на Затвора гр. Пазарджик, с която на И.С.М. е наложено дисциплинарно наказание „Изолиране в Наказателна килия“ за срок от 7 денонощия. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
В законна сила на 30.1.2020г.
464 Административно дело No 118/2020, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД КЛОН МС ЗДРАВЕ ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.2.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 118/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – Пловдив. Определението е окончателно.
465 Административно дело No 119/2020, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ЗДРАВЕ ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 28.5.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Многопрофилна болница за активно лечение – Здраве - Велинград“ ЕООД, ЕИК 200143491, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, представлявано от управителя Т.В.У., срещу Заповед за налагане на санкции № 13/РД-09-1533 от 10.12.2019г., издадена от В.Т., изпълняващ длъжността Директор на Районна здравноосигурителна каса, Пазарджик, с която на дружеството, за нарушения по чл. 288, ал. 2, т. 3 от НРД за МД 2018г., във връзка с чл. 30, т. 9 от ЗЗО ; чл. 287, ал. 3, т. 21 от НРД за МД 2018г., във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 5 от ЗЗО, чл. 287, ал. 6 от НРД за МД 2018г., във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 5 от ЗЗО на основание чл. 402, ал. 3 от НРД за МД 2018г. са наложени седемнадесет санкции от по 200,00лв. ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение ЗДРАВЕ - ВЕЛИНГРАД“ ЕООД, ЕИК 200143491, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, да заплати на Национална здравноосигурителна каса сумата от 100,00лв. (сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 18.6.2020г.
466 Административно наказателно дело (К) No 120/2020, XII състав чл. 281 от ЗИНЗС Г.М.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 8.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 698/28.10.2019 г., постановено по адм. дело № 652/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
467 Административно наказателно дело (К) No 121/2020, X състав чл. 281 от ЗИНЗС ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ И.П.Б. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №801/20.12.2018г. постановено по адм.д. № 710/18г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
468 Административно дело No 122/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Д.Г.К. ЕГН: ********** *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 за заплащане на сумата от 100 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 17-0310-000246/27.04.2017 г. на Началник РУ на МВР Панагюрище по АНД № 95/2017 г. по описа на Районен съд Панагюрище, поради настъпило плащане в хода на процеса. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на Д.Г.К. ЕГН: ********** ***, сумата от 0,42 лв. /четиридесет и две стотинки/, представляваща законната лихва върху главницата в размер на 100 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 28.01.2020 г. до окончателното ? изплащане – 11.02.2020 г. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на Д.Г.К. ЕГН: ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
469 Административно дело No 123/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Г.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от И.Г.И. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. М. *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 400 /четиристотин/ лева за имуществени вреди, във връзка с отменено НП № 1/07.02.2019 г. на Началник РУ Панагюрище при ОД на МВР гр. Пазарджик, предмет на разглеждане по НАХ дело № 61/2019 г. на Районен съд гр. Панагюрище, поради настъпило плащане в хода на процеса. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. "Съединение" № 3, да заплати на И.Г.И. с ЕГН ********** ***, сумата от 1.67 лв. /един лев и шестдесет и седем стотинки/, представляваща законната лихва върху главницата в размер на 400 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 28.01.2020 г. до окончателното ? изплащане – 11.02.2020 г. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. "Съединение" № 3, да заплати на И.Г.И. с ЕГН ********** ***, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
470 Административно дело No 124/2020, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.П.В. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСЪЖДА Община Панагюрище, ул.“20-ти април“ №13 да заплати на В.П.В.,***, с посочен съдебен адрес ***, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски по АНД № 104/2019 год. на Районен съд – Панагюрище, във връзка с обжалване на НП № 42/15.03.2019 г., издадено от кмета на община Панагюрище, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 28.01.2020 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Панагюрище, ул.“20-ти април“ №13 да заплати на В.П.В.,***, с посочен съдебен адрес ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.6.2020г.
471 Административно дело No 125/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Ц.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 9.3.2020г.
Съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Б.Ц.С. *** и ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 125 по описа на АС Пазарджик за 2020 г. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на Б.Ц.С. разноски по делото в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване за присъстващите страни в 7-дневен срок от днес, а от ответника в 7-дневен срок от получаване на препис от настоящето определение.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.8.2020
Административно дело № 7089/2020
С определение № 10728 от 05.08.2020 г. по адм. дело № 7089/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 09.03.2020 г., постановено по адм. дело № 125/2020 г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.7.2020г.
472 Административно дело No 126/2020, VII състав Закон за опазване на околната среда ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ "ДА СПАСИМ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ" ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 12.6.2020г.
ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 126/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА материалите по делото за прилагане по адм. д. № 55/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик за съвместно разглеждане. Доколкото настоящото определение не прегражда правото на защита на жалбоподателите, определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
473 Административно наказателно дело (К) No 127/2020, XII състав чл. 281 от ЗИНЗС В.П.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 112/28.02.2018 г., постановено по адм. дело № 586/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
474 Административно наказателно дело (К) No 128/2020, XII състав чл. 281 от ЗИНЗС П.Д.Т. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 31.1.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 128/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред петчленен състав на Върховния административен съд по отношение на компетентния съд да разгледа жалбата на П.Д.Т.,*** против Решение № 13/17.01.2019 г. по адм. дело № 791/2018 г. на Административен съд Пазарджик. Делото да се изпрати на Председателя на Върховния административен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
475 Административно наказателно дело (К) No 129/2020, X състав чл. 281 от ЗИНЗС И.П.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател и докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 769/12.12.2018 г., постановено по АД № 709/2018 г. на Административен съд – Пазарджик, едночленен състав, с което искът на И.П.Б. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е уважен частично до размер 200 лв. за претърпени неимуществени вреди за периода 07.08.2016 г. до 31.07.2017 г. и от 11.01.2018 г. до 14.06.2018 г., както и обезщетение за забавено плащане в размер на законоустановената лихва върху тази сума, считано от 31.07.2018 г. до окончателното й изплащане, като в останалата му част, над уважения размер от 200 лв., до претендирания размер от 50 000 лв., искът е отхвърлен. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
476 Административно дело No 130/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Д.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 14.4.2020г.
Оставя без разглеждане исковата молба на Г.Д.Г. ***, с която е предявен против Областна дирекция на МВР – Пазарджик следният иск: иск за обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 650 лв., като твърдението е, че вредите са му причинени от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. по нахд № 2232/2019 г. на Районен съд – Пазарджик, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно издаденото против ищеца НП № 19-1006-001967/11.06.2019 г. от началник Група в Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на влизане в сила на решението и прекратява административно дело № 130 по описа на Административен Съд – Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.6.2020г.
477 Административно наказателно дело (К) No 131/2020, XI състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК РЕНТАКАР ПАЗАРДЖИК ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 771 от 23.12.2019г., постановено по а.н.дело №1472 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., с което е отменено Наказателно постановление № 440 от 09.07.2019г. на Кмета на Община Пазарджик, съответно с което на „Рентакар Пазарджик“, ЕООД, ЕИК 202548079, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“, № 10, за нарушение по чл. 127, ал. 2 от Закона за защита на потребителите, на основание чл. 222 и чл. 233, ал.2 от ЗЗП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
478 Административно дело No 132/2020, II състав КСО Б.А.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 30.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба на Б.А.П., ЕГН:**********,***, срещу Решение № 1012-12-228#3 от 10.01.2020г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което е отменено Разпореждане № 11, прот. № 01438 от 08.11.2019г. на Ръководителя на пенсионно осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, в частта с която определен размера на личната пенсия за осигурителен стаж, като преписката е върната на ръководителя на пенсионно осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, за постановяване на ново разпореждане, при спазване на указанията дадени в отменителното решение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 132 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването на страните, с частна жалба пред Върховния административен съд..
В законна сила на 20.2.2020г.
479 Административно дело No 133/2020, I състав Изборен кодекс ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК,
ПП ГЕРБ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.2.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № 179-МИ/24.01.2020г. на ОИК Белово, с което е отказала да прекрати предсрочно пълномощията на В.А.Ш. обявен за избран за Кмет на с.Аканджиево, общ.Белово. ИЗПРАЩА преписката на ОИК Белово за ново произнасяне, в срок от 14 (четиринадесет) дни от влизане в сила на съдебното решение, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в постановения съдебен акт. ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия Белово да заплати на ПП ГЕРБ, сума в размер на 720 лв. разноски по делото – изплатен адвокатски хонорар. Решението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 21.2.2020г.
480 Административно наказателно дело (К) No 134/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Х.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.7.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 695/29.11.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 1560/2019г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА С.Х.Т., с ЕГН ********** *** юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
481 Административно дело No 135/2020, IV състав Закон за съдебната власт Д.Н.Н. РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 1.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.Н.Н. *** против Разпореждане от 17.12.2019 г. на Районен съд Пазарджик, 9-ти състав по НЧХД № 2356/2015 г. по описа на същия съд, с което не се осигурява достъп на жалбоподателката за запознаване с материалите по делото и се отказва издаването на копие от същите. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 135 по описа за 2020 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 1.7.2020г.
482 Административно дело No 136/2020, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 16.9.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадения протест от прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 17, ал. 1, пр. 1; чл. 52, ал. 1, т. 4 и чл. 64, ал. 2 от Наредба за определяне на местните данъци и такси на територията на Община Септември, в сила от 21.03.2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 136/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА ОбС Септември да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик сумата от 20 (двадесет) лв., представляваща сторени по делото разноски. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС, който за Окръжна прокуратура Пазарджик тече от днес, а за ответника – от съобщаването на настоящото определение.
В законна сила на 1.10.2020г.
483 Административно наказателно дело (К) No 137/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.П.З. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 8.7.2020г.
Съобразно разпоредбата на чл. 34, ал. 1, б. А от ЗАНН образуваното АНП се прекратява когато нарушителят е починал, какъвто е процесният случай, затова и на това основание Съдът ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ДА СЕ ПРИЛОЖИ към делото Удостоверение за наследници № 125/30.06.2020 г. ОТМЕНЯ Решение № 1/03.01.2020 г. постановено по АНД № 210/2019 г. на РС Панагюрище. ОТМЕНЯ НП № 18-0310-001095/28.08.2019 г. издадено от началник РУ Панагюрище към ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНХД № 137/2020 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за ОП Пазарджик и в 7-дневен срок от съобщаването му на останалите страни пред ВАС.
484 Административно наказателно дело (К) No 138/2020, XII състав ЗАНН: БАБХ ЕДИТ 2016 ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 8.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 124/20.12.2019 г. постановено по АНД № 231/2019 г. по описа на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
485 Административно наказателно дело (К) No 139/2020, X състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР В.А.Ц. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.6.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 130/21.10.2019 г., постановено по АНД № 218, по описа за 2019 г. на Районен съд Велинград. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
486 Административно наказателно дело (К) No 140/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Г.С. РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 181/09.12.2019г. постановено по АНД № 417/19г. по описа на РС Велинград.
487 Административно наказателно дело (К) No 141/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.В.А. РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 197/27.12.2019 г., постановено по АНД № 415 по описа за 2019 г. на Районен съд – Велинград. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
488 Административно дело No 142/2020, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 3.6.2020г.
ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на К.Д.И.,***, подадена против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и връща същата на ищеца, ведно с приложенията. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 142/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Административен съд Пазарджик, тричленен състав, в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 18.9.2020
Административно дело № 729/2020
Определение № 1385 от 18.09.2020г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, XI - ти състав по АД № 729/2020г. -ОТМЕНЯ Определение № 772/03.06.2020 г., постановено по адм. дело № 142/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по исковата молба на К.Д.И., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. Определението не подлежи на обжалване.
489 Административно дело No 143/2020, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба, подадена от К.Д.И.,***, против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София да му заплати неимуществени вреди в размер на 20000 лева, ведно със законните лихви от датата на завеждане на исковата молба до крайното изплащане, за престой при лоши битови условия в Затвора гр. Кюстендил за период 28.05.2019г. – 02.01.2020г., като са посочени конкретни дати за престой. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 143 по описа за 2020 г. на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
Разпореждане от 17.7.2020
Преписка № 9984/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1158 ОТ 05.08.2020 г. по адм. дело № 817/ 2020 г. на АС- Пазарджик, Х- ти състав: Освобождава частния жалбоподател от заплащането на държавна такса за касационното производство. Оставя в сила Определение № 805/08.06.2020 г., постановено по адм.д. № 143/2020 г., по описа на Административен съд – Пазарджик, едночленен състав, с което е оставена без разглеждане исковата молба на лишения от свобода К.Д.И. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 20 000 лв., ведно със съответната законна лихва за престоя на ищеца при лоши битови условия в Затвор – Кюстендил за периода 28.05.2019 г. – 02.01.2020 г., като са посочени конкретни дати за престой. Определението е окончателно.
В законна сила на 5.8.2020г.
490 Административно дело No 144/2020, IV състав Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба от Областен управител на област Пазарджик Решение № 257-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Пазарджик, с което са обявени резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019 г. в с. Синитово, община Пазарджик, област Пазарджик местен референдум с въпроси: 1. Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци” да бъде реализиран в землището на село Синитово?“ 2. „Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изменение и разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци” да бъде реализиран в землището на село Синитово?“ 3. „Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изграждане на кариера за добив на мрамори” да бъде реализиран в землището на село Синитово?“. Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗПУГДВМС Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.12.2020
Административно дело № 3431/2020
РЕШЕНИЕ № 15833 от 21.12.2020 г. на ВАС София, Трето отд. по адм. д. № 3431/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 80 от 13.02.2020 г., постановено по адм. д. № 144/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.12.2020г.
491 Административно дело No 145/2020, V състав Закон за водите ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.2.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на община Септември против Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 33110147 от 29.10.2019 година, издадено от директора на Басейнова дирекция Източнобеломорски район и прекратява административно дело № 145 по описа на Административен съд- Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок съобщаването му на община Септември.
В законна сила на 26.5.2020г.
492 Частно админист. наказателно дело (К) No 146/2020, XII състав чл. 281 от ЗИНЗС К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 19.2.2020г.
ОтменяОТМЕНЯ определение № 1765 от 16.12.2019 г., постановено по адм. д. № 1339/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик и ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по исковата молба. Определението не подлежи на обжалване.
493 Административно наказателно дело (К) No 148/2020, XII състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК МБАЛ ЕСКУЛАП ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 8.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 686/26.11.2019 г. постановено по АНД № 1396/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
494 Административно дело No 149/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Д.П. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.П. срещу Заповед за прилагане на ПАМ № 20-0367-000032/27.01.2020г. на началник на РУ Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 149/2020 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 2.6.2020г.
495 Административно дело No 150/2020, III състав Изборен кодекс ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 31.1.2020г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 150/2020 г. към адм. дело № 133/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 150/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
496 Административно дело No 151/2020, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди З.Т.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.6.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. София да заплати на З.Т. ***,, сумата от 300 (триста) лева, представляваща разноски по АНД № 188/2019 год. на Районен съд – Ихтиман, във връзка с обжалване на ЕФ за налагане на глоба серия К № 2084895 на ОД на МВР София. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. София да заплати на З.Т. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 110 (сто и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.7.2020г.
497 Административно дело No 152/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВЕНЦИ 2003 ЕООД НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.5.2020г.
Изпраща административно дело № 152 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г. по подсъдност на Административен съд – София-област. Прекратява адм.д. № 152 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г., като съдебно производство, висящо пред Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
498 Административно дело No 153/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МАДЕИН РЕЙГЪН ШОК ТРАНС ПЕЩЕРА ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.7.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“- София да заплати на „МАДЕИН РЕЙГЪН ШОК ТРАНС ПЕЩЕРА“ЕООД с ЕИК 204176478, със седалище и адрес на управление гр.Пещера, ул.“Здравец“№12, представлявано от Николай Ангелов, обезщетение за имуществени вреди в размер на 440лв, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 03.02.2020 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“- София да заплати на „МАДЕИН РЕЙГЪН ШОК ТРАНС ПЕЩЕРА“ЕООД с ЕИК 204176478, със седалище и адрес на управление гр.Пещера, ул.“Здравец“№12, представлявано от Николай Ангелов съдебни разноски в общ размер на 450 лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.8.2020г.
499 Административно дело No 154/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Д.-Р.-Т.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.9.2020г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 04.08.2020 г. за даване ход по същество на адм. дело № 154/2020г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба/искане на ЕТ „Деси-Р-Т.Б.“ с ЕИК 112040975, гр. Велинград, ул. „Юндола“ 11, с представляващ Т.Н.Б., подадена чрез адв. В.К. – Б. *** против действията на кмета на Община Ракитово по поставяне на знак В 27 „забранени са престоят и паркирането“ на стоянката за таксита до автогарата на гр. Ракитово, обективирани в Заповед № РД-25-56/17.01.2020 г. на Кмета на Община Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 154/2020г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОСЪЖДА ЕТ „Деси-Р-Т.Б.“ с ЕИК 112040975, гр. Велинград, ул. „Юндола“ 11, с представляващ Т.Н.Б. *** направените по делото разноски в размер на 250 (двеста и петдесет) лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.9.2020г.
500 Административно дело No 155/2020, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ В.-Д.П.-П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 26.10.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/312/02550/3/01/04/01, издаден от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ София. ОСЪЖДА ДФ „Земеделие“ София да заплати на ЕТ „Виктори – Д. П. - Пилафова“ с ЕИК 202537467, адрес на управление гр. Батак, обл. „Пазарджик, м. „Беглика“ № 11, сторените по делото разноски в размер на 600 (шестстотин) лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за постановяването му.
501 Административно дело No 156/2020, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.И.И. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 26.5.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И. ***, против Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/06/3/0/01997/3/01/04/01, с изх. № 01-163-6500/394/03.05.2019 г. на директора на Областна дирекция – Пловдив на Държавен фонд „Земеделие“. ОСЪЖДА М.И. ***, да заплати на ДФ "Земеделие"-Разплащателна агенция сумата от 100 (сто) лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.12.2020
Административно дело № 7552/2020
РЕШЕНИЕ № 15777 от 18.12.2020 г. по адм. дело № 7552/ 2020 г. на ВАС- Осмо отделение: ОТМЕНЯ изцяло решение №278/26.05.2020 г., постановено по адм.дело № 156 по описа на Административен съд гр.Пазарджик за 2020 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ акт за установяване на публично държавно вземане №13/06/3/0/01997/3/01/04/01, с изх. № 01-163-6500/394 от 03.05.2019 г., издаден от директора на Областна дирекция гр.Пловдив на ДФ „Земеделие“. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.12.2020г.
502 Административно наказателно дело (К) No 157/2020, X състав чл. 281 от ЗИНЗС ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
П.С.Я.
  Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 22.6.2020г.
ОТМЕНЯ определението си от 17.06.20202г., с което е даден ход на делото по същество. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.д. № 157/20г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА делото на Административен съд Пазарджик II-ри състав за преценка налице ли е очевидна фактическа грешка относно сумата на присъденото обезщетение. След постановяване на решението и изтичане на срока за обжалването му, делото да се изпрати на Административен съд Пазарджик – касационен състав за произнасяне. Определението не подлежи на обжалване.
503 Административно дело No 158/2020, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър БАЛКАН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЪРВИСИЗ ООД НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.8.2020г.
Отменя действие на началника на СГКК гр. Пазарджик по изменение на КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-42/06.07.2010 г. на ИД на АГКК по отношение на поземлен имот с идентификатор 02837.503.379, с площ 604 кв.м., в който е построената двуетажна вилна сграда (със застроена площ 67 кв.м.) с идентификатор 02837.503.379.1 по КККР на курорта “Язовир Батак – зона “А”, което изменение се състои в записването на Държавата, като собственик на посочения поземлен имот наред с „Балкан Интернешънъл Сървисиз“ ООД, с ЕИК 112522815, като действията са извършени на основание Решение № 427/31.07.2013 г., постановено по гр.д. № 38/2011 г. по описа на Районен съд – Пещера. Осъжда Служба по Геодезия, картография и кадастър – Пазарджик да заплати на „Балкан Интернешънъл Сървисиз“ ООД, с ЕИК 112522815 разноски по делото в размер на 650 лв. (шестстотин и петдесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
504 Административно наказателно дело (К) No 159/2020, X състав ЗАНН: КЗП ЛЪКИ ЛАЙТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 189/19.12.2019г. постановено по нахд № 412/19г. по описа на РС Велинград с което е потвърдено Наказателно постановление № К - 039132 от 20.08.2019 г. на Директора на Регионална Дирекция за области Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, седалище Пловдив, с което на „Лъки лайт" ЕООД, ЕИК 112665845, на осн. чл. 210а ЗЗП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда лв./. Решението е окончателно .
505 Административно наказателно дело (К) No 160/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.В.Г. РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 204/30.12.2019г., постановено по АНД № 435/19 г. по описа на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
506 Административно наказателно дело (К) No 161/2020, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС П.П.А.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.7.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на П.П.А.,ЕГН : **********,*** обезщетение за забавено плащане за сумата от 2500,00лв. в размер на законната лихва върху тази сума, считано от 14.12.2020г. до окончателното ? изплащане. ОТМЕНЯ Решение № 323 от 17.05.2019г., постановено по адм. дело № 1171 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г., в частта му с която е оставена без разглеждане исковата молба на П.П.А., срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 50000,00 лв., ведно със законната лихва от 14.03.2018 г., съответно в частта ? отнасяща се за периодите от 01.01.2012 г. до 29.11.2012 г., от 05.12.2014 г. до 20.02.2017 г. и от 04.11.2017 г. до 13.12.2017 г., и е прекратено производството по делото в тази му част. ВРЪЩА делото в тази му част на същият състав, за продължаване на съдопроизводствените действия. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
507 Административно наказателно дело (К) No 162/2020, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС А.Г.Г.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.7.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 947/18.12.2019 г., постановено по АД № 1138/2019 г. на Административен съд Пазарджик, в ЧАСТТА, с която е оставена без разглеждане исковата молба на А.Г.Г., с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди в размер на 60 000 лв., (ведно със законната лихва от 14.08.2018 г. до крайното изплащане), отнасящ се за периода от 09.03.2019 г. до 31.08.2019 г., като твърденията са, че вредите са му причинени от администрацията на Затвор Пазарджик, която го е поставила в нечовешки битови условия и не са му се притекли на помощ навреме на датата 23.11.2018 г., когато друг затворник му е нанесъл телесни повреди и e прекратено делото в тази му част. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по исковата молба в тази й част. Отменя Решение № 947/18.12.2019 г., постановено по АД № 1138/2019 г. на Административен съд Пазарджик в ЧАСТТА, с която е присъдена законната лихва за забава върху присъденото обезщетение, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата, и ВМЕСТО него ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на А.Г.Г., законна лихва върху присъдената сума за обезщетение, считано от 01.09.2019г. до окончателното изплащане на сумата. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 947/18.12.2019 г., постановено по АД № 1138/2019 г. на Административен съд Пазарджик в ОСТАНАЛАТА му част. Решението е окончателно.
508 Административно наказателно дело (К) No 163/2020, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТИ БИ КОНСТРУКШЪН ЕООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 758/20.12.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 1470/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА ТД на НАП гр. Пловдив да заплати на "Ти Би Конструкшън" ЕООД с ЕИК 203242808, със седалище и адрес на управление с. Ветрен, ул. "Четиринадесета" № 49, представлявано от Петър Любомиров Божков направените по делото разноски в размер на 720 /седемстотин и двадесет/ лв. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
509 Административно наказателно дело (К) No 164/2020, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС С.И.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 639/21.10.2019 г., постановено по адм. дело № 545/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
510 Административно дело No 167/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 РАИС ОЙЛ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.7.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-76-0026460/27.01.2020г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП, с която, на основание чл.186, ал.1, т.1, б."г" от ЗДДС, във вр. с чл.186, ал.3 от ЗДДС, е наложена принудителна административна мярка "запечатване на търговски обект" – бензиностанция, находящ се в гр. Костандово, ул. „Христо Ботев“№1, стопанисван от „Раис Ойл“ЕООД, с ЕИК 204015704, за срок от 14 дни. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на „Раис Ойл“ЕООД, с ЕИК 204015704, направените по делото разноски в размер на общо 200 (двеста) лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 16.10.2020
Административно дело № 10766/2020
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 12803 от 16.10.2020 г. по адм. дело № 10766/2020 г. на ВАС- Осмо отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба, подадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП, чрез юрк. Т., против решение № 519/27.07.2020 г. по адм.д. № 167/2020 г. на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 10766/2020 г. по описа на Върховен административен съд, осмо отделение. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на осмо отделение на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните. С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14657 от 26.11.2020 г. по адм. дело № 12251/2020 г. на ВАС- Осмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане на председателя на Осмо отделение на Върховния административен съд № 12803 от 16.10.2020г., постановено по адм.д. № 10766/2020г., с което е оставена без разглеждане касационна жалба с вх. № 12919/08.09.2020г. по описа на ВАС, подадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП, чрез юрк. Т., против решение № 519/27.07.2020 г. по адм.д. № 167/2020 г. на Административен съд – Пазарджик и е прекратено производството по адм. дело № 10766/2020 г. по описа на Върховен административен съд, Осмо отделение. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.11.2020г.
511 Административно наказателно дело (К) No 168/2020, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК МБАЛ ЕСКУЛАП ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 656/18.11.2019г., постановено по НАХД № 980/2019г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
512 Административно наказателно дело (К) No 169/2020, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.В.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 8.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 120/17.12.2019 г. постановено по АНД № 221/2019 г. по описа на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
513 Административно дело No 170/2020, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.Р.И. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Р.И. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-1030-001713/09.12.2019 г. на Началник Група към ОД на МВР Пловдив, Сектор ПП. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 3.7.2020г.
514 Административно дело No 171/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.А.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. "Съединение" № 3, да заплати на Й.А.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 400 /четиристотин/ лева за имуществени вреди, във връзка с отменено НП № 19-0340-000316/15.03.2019 г. на Началник група в РУ Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, предмет на разглеждане по НАХ дело № 1139/2019 г. на Районен съд гр. Пазарджик, ведно със законната лихва по чл. 86 ЗЗД, считано от датата на подаване на исковата молба – 06.02.2020 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения иск срещу Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. "Съединение" № 3, за заплащане на сумата от 135 /сто тридесет и пет/ лева, заплатено възнаграждение за вещо лице по изготвена съдебна експертиза в производството по НАХ дело № 1139/2019 г. на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. "Съединение" № 3, да заплати на Й.А.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.6.2020г.
515 Административно дело No 172/2020, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Б.З. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.7.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ - София, представлявана от своя изпълнителен директор, да заплати на А.Б.З., ЕГН ********** сумата от 350 (триста и петдесет) лева, представляващи разноски по АНД № 1867/2019 г. на Районен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 33-0000120/12.09.2019г. на началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ Пазарджик, ведно със законна лихва върху присъдената сума на обезщетение, считано от 06.02.2020г./дата на исковата молба/ до окончателно изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ - София, представлявана от своя изпълнителен директор, да заплати на А.Б.З., ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 21.8.2020г.
516 Административно дело No 173/2020, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.С.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Е.С.Т., с ЕГН **********,***, чрез адвокат А., против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявано от своя директор да му заплати 150 лева, като обезщетение за претърпени имуществени вреди – платено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по АНД № 278/2019г. по описа на Районен съд Велинград, в резултат на които е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 19-0367-000548/07.06.2019г. на началник РУ Велинград при ОДМВР Пазарджик, ведно със законна лихва от датата на подаване на исковата молба до нейното окончателно изплащане, поради настъпило плащане в хода на процеса. ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство на вътрешните работи - Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на Е.С.Т., с ЕГН **********,***, сторените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 19.9.2020г.
517 Административно дело No 174/2020, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.З.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 5.8.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № 2664 от 17.12.2019 г., издадена от кмета на Община Пазарджик, с която е наредено да се премахне незаконен строеж: Постройка на допълващото застрояване – „Външна тоалетна и навес”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 55155.506.527, съставляващ УПИ 1-6797 в квартал 40 по плана на гр.Пазарджик с административен адрес: гр.Пазарджик, ул. „Петър Бонев“ № 29, изпълнен от Н.З.В. без необходимите строителни книжа. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Н.З.В. с ЕГН: ********** *** сторените по делото разноски в размер на 1010 /хиляда и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.12.2020
Административно дело № 10082/2020
РЕШЕНИЕ № 15575 ОТ 15.12.2020 Г. НА ВАС СОФИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНЕ ПО АДМ. Д. № 10082/20 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 559/05.08.2020 г. постановено по адм. д. № 174/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Н.З.В., ЕГН**********, разноски за касационната инстанция в размер на 600 /шестстотин/ лева, адвокатско възнаграждение Решението е окончателно.
В законна сила на 15.12.2020г.
518 Административно дело No 175/2020, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.З.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.З.В.,***, против Заповед № 2665/17.12.2019 г. на кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА Н.З.В.,***, да заплати на община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева - юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 21.12.2020
Административно дело № 10084/2020
519 Административно наказателно дело (К) No 176/2020, X състав чл. 281 от ЗИНЗС П.Д.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.6.2020г.
ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба на П.Д.Т. против Решение № 605/17.10.2018 г., постановено по адм. дело № 409/2018 г. на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 176/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 16.9.2020
Административно дело № 8844/2020
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 11673 ОТ 16.09.2020 Г. на ВАС София, Трето отд по адм.д. № 8844/2020 г. - оставя без разглеждане частната жалба на П.Д.Т., против определение № 799/08.06.2020 г., постановено по адм. д. № 176/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 8844/2020 г. по описа на ВАС. Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на трето отд. на ВАС, в седмодневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.10.2020г.
520 Административно наказателно дело (К) No 177/2020, X състав чл. 281 от ЗИНЗС И.Н.Д.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №265/22.04.2019г. постановено по адм.д. № 64/19г. по описа на Административен съд Пазарджик, в частта с която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” е осъдена да заплати на И.Н.Д. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 700 лв. /седемстотин лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик в периода от 03.05.2018 г. до 09.11.2018 г. и е отхвърлен иска до размера 30 000 лв. над уважения размер 700 лв., предявения от И.Н.Д. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 30 000 лв. Отменя Решение №265/22.04.2019г. постановено по адм.д. № 64/19г. по описа на Административен съд Пазарджик, в частта с която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” е осъдена да заплати на И.Н.Д. законната лихва за забава, считано от датата, на която изтичат три месеца от дата на влизане в сила на решението на първоинстанционния съд до окончателното изплащане на сумата. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на И.Н.Д. законната лихва за забава, считано от датата, на която е подадена исковата молба – 17.01.2019г. до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля като неоснователен иска за присъждане на лихва за забава за периода от 14.03.2018г. до окончателното изплащане на сумата. Отменя Решение №265/22.04.2019г. постановено по адм.д. № 64/19г. по описа на Административен съд Пазарджик, в частта с което е оставена без разглеждане исковата молба на лишения от свобода И.Н.Д., с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди в размер на 30 000 лв., ведно със законната лихва от 14.03.2018 г., отнасящ се за периода от 14.03.2018 г. до 03.05.2018 г., през който твърди, че е пребивавал в Затвор Пазарджик, като твърденията са също, че вредите са му причинени от администрацията на Затвор Пазарджик, която го е поставила в нечовешки битови условия, не е изпращан за адекватно лечение на заболяванията му и е държан в една килия с пушачи и е прекратено делото в тази му част, като вместо него постановява: Отхвърля като неоснователна исковата молба на лишения от свобода И.Н.Д., с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди в размер на 30 000 лв., ведно със законната лихва от 14.03.2018 г., отнасящ се за периода от 14.03.2018 г. до 03.05.2018 г., през който твърди, че е пребивавал в Затвор Пазарджик, като твърденията са също, че вредите са му причинени от администрацията на Затвор Пазарджик, която го е поставила в нечовешки битови условия, не е изпращан за адекватно лечение на заболяванията му и е държан в една килия с пушачи. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
521 Административно дело No 178/2020, I състав Закон за съдебната власт Д.Н.Н. РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 13.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.Н.Н. ***, против разпореждане от 17.12.2019 г. на Районен съд Пазарджик, 9-ти състав, по н.ч.а.х.д. № 2356/2015 г. по описа на същия съд ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 178/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Материалите по делото да се приложат по адм.д. № 135/20г. за послужване. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 10.9.2020
Административно дело № 9378/2020
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ‘‘молба‘‘, с характер на частна жалба от Д. Найденова против определение № 253 от 13.02.2020 г., постановено по адм. дело № 178 от 2020 г., по описа на Административен съд – Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 9378 от 2020 г., по описа на Върховния административен съд, пето отделение. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 26.9.2020г.
522 Административно дело No 179/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.И.Т. НАЧАЛНИК РУ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 26.6.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Отказ рег. № 18183-611/13.12.2019 г. на Началник РУ на МВР Пазарджик по подаденото заявление с вх. № 181800 от 14.11.2019 г. от П.И.Т.. ВРЪЩА преписката на административния орган – Началник на РУ на МВР Пазарджик при ОД на МВР Пазарджик, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 14.7.2020г.
523 Административно дело No 180/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.А.Д. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 9.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба (наименувана жалба) на А.А.Д.,*** с правно основание чл.285 ЗИНЗС. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 180/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на А.А.Д..
В законна сила на 6.6.2020г.
524 Административно наказателно дело (К) No 182/2020, X състав ЗАНН: МВР Г.Б.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.6.2020г.
Отменя Решение № 126 от 27.12.2019 г., постановено по нахд № 163/2019 г. по описа на Районен съд – Панагюрище, с което е потвърдено Наказателно постановление № 2019-310-02-364 / 24.06.2019 г. на началника на Районно управление – Панагюрище към Областна дирекция на МВР – Пазарджик, както и Определение № 1 от 03.01.2020 г., с което е допълнено решението в частта му за разноските, като вместо тях постановява: Отменя Наказателно постановление № 2019-310-02-364 / 24.06.2019 г., с което на Г.Б.Я. за нарушение на чл. 6 от Закона за българските лични документи, на основание чл. 80, т. 5 от същия закон, е наложена глоба в размер на 50 лв. Осъжда Районно управление – Панагюрище към Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Панагюрище разноски по делото в размер на 14,64 лв. (четиринадесет лева и шестдесет и четири стотинки) – депозит за възнаграждение на свидетел. Осъжда Районно управление – Панагюрище към Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Г.Б.Я. разноски, направени в касационното производство в размер на 300 лв. (триста лева). Решението е окончателно.
525 Административно наказателно дело (К) No 183/2020, XI състав ЗАНН: ДИТ ВИВ-КОМЕРС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 198 от 30.12.2019 г., постановено по НАХД № 296/2019 г. по описа на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
526 Административно наказателно дело (К) No 184/2020, X състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Ц.М.Р. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.6.2020г.
Оставя в сила Решение № 4 от 08.01.2020 г., постановено по нахд № 289/2019 г. по описа на Районен съд – Велинград, с което е отменено Наказателно постановление № 33-0000036 / 02.05.2019 г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 18, т. 5 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. на МТ на Ц.М.Р. на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева. Решението е окончателно.
527 Административно дело No 185/2020, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.В.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на Д.В.Б. ***, подадена чрез адв. В. против ОД на МВР Пазарджик, с която се иска да бъде осъден ответникът да заплати на ищцата сума в размер на 1,33 лева, представляваща законна лихва върху главница от 300 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди причинени от отменен като незаконосъобразен електронен фиш Серия К № 1093884/19.12.2015 г., издаден от ОД на МВР Пазарджик за периода 21.01.2020 – 10.03.2020 г. ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на Д.В.Б. *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик в частта й, с която се иска ОД на МВР Пазарджик да бъде осъдена да заплати на ищцата сумата от 300 лева, ведно със законната лихва, считано от 07.02.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело № 185/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в тази му част. ОСЪЖДА Д.В.Б. *** да заплати на ОД на МВР Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.7.2020г.
528 Административно дело No 186/2020, II състав ДОПК ЕТ С.-Я.-Я.Ч. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 4.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба на Янко Иванов Чамов, регистриран като едноличен търговец с фирма „Сигма-Я – Янко Чамов“, ЕИК 822013093, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Иван Кузмов“, № 1, вх. А, ет. 3, ап. 8, срещу Акт за установяване на публично държавно вземане №1335-ЗА от 27.12.2019г. на Председателя на Комисията за финансов надзор с който за ЕТ „Сигма-Я – Янко Чамов“ са определени задължения в размер на 500,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 186 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 27.5.2020г.
529 Административно дело No 187/2020, III състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ Е.-Г.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Е. – Г.П.“ с ЕИК 112044767, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. „Христо Смирненски“ № 19, представлявано от Г.Б.П. против Ревизионен акт № Р – 16001319001970-091-001/23.10.2019 г., в потвърдената му част с Решение № 12/13.01.2020 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА ЕТ „Е. – Г.П.“ с ЕИК 112044767, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. „Христо Смирненски“ № 19, представлявано от Г.Б.П. да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив, направените по делото разноски в размер на 3 410 (три хиляди четиристотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
530 Административно наказателно дело (К) No 188/2020, X състав чл. 281 от ЗИНЗС Ф.Х.К.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.7.2020г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 621/08.12.2017г. по адм.д.№ 264/17г., по описа на Административен съд Пазарджик и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на първостепенния съд. Решението не подлежи на обжалване.
531 Административно наказателно дело (К) No 189/2020, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Г.М.А. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.7.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 277/25.04.2019 г., постановено по АД № 1163/2018 г. на Административен съд Пазарджик в частта, с която е осъдена Главна дирекция Изпълнение на наказанията да заплати на Г.М.А.,***, обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на престоя му в Затвора Пазарджик за периода от 10.08.2016 г. до 31.01.2017г. за размера над 300 лв. (триста лева) до 1500(хиляда и петстотин) лева и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: Отхвърля исковата претенция на Г.М.А.,*** да бъде осъдена Главна Дирекция “Изпълнение на наказанията“ да му заплати обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в резултат на престоя в Затвора Пазарджик за периода от 10.08.2016 г. до 31.01.2017г. за размер от 300 (триста)лева до 1500 лв. (хиляда и петстотин лева). ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно.
532 Административно дело No 192/2020, IV състав ДОПК И.Н.Й. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 26.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Н.Й. ***, против Решение № 20/20.01.2020 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 192/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.6.2020г.
533 Административно дело No 193/2020, I състав ДОПК АТАНАС И НОНА ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АТАНАС И НОНА“ЕООД с ЕИК 202338814, със седалище и адрес на управление гр.Септември, обл.Пазарджик, бул.“България“№63, представлявано от управителя Г. Ч.-Б.,***, адв.Н.Б. против Решение № 24/20.01.2020г. на директора на ТД на НАП Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата против разпореждане с изх.№ С190013-026-0045214/16.12.2019г. на старши-публичен изпълнител при ТД на НАП-ПЛД, офис ПЗ за отказ да се прекрати изпълнително дело. ОСЪЖДА „АТАНАС И НОНА“ЕООД с ЕИК 202338814, със седалище и адрес на управление гр.Септември, обл.Пазарджик, бул.“България“№63, представлявано от управителя Г. Ч.-Б. да заплати в полза на Национална агенция по приходите разноски в размер на 500 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението на основание чл. 268, ал. 2 от ДОПК не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.10.2020г.
534 Административно дело No 194/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.М.Д. НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 1.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.М.Д. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-0367-000021/20.01.2020 г. на Началник РУ Велинград към ОД на МВР Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 1.7.2020г.
535 Административно дело No 195/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Н.- А.Д. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Александър Ботев Димитров, регистриран като едноличен търговец с фирма „Надежда – Александър Димитров“, ЕИК 112655662, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Филип Тотю“, № 11, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-53 - 0032763 от 22.01.2020г., издадена от Жулиета Михайлова, на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите, с която е разпоредено запечатване на търговски обект – кафетерия „Лотос“, намираща се в гр. Велинград, бул. Съединение, № 250, стопанисвана от ЕТ „Надежда – Александър Димитров“ и забрана достъп до него за срок от 7 (седем) дни. ОСЪЖДА Александър Ботев Димитров, регистриран като едноличен търговец с фирма „Надежда – Александър Димитров“, ЕИК 112655662, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Филип Тотю“, № 11, да заплати на Национална агенция за приходите, сумата от 100,00 лв. /сто лева/ за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
536 Административно дело No 196/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Р.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 9.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.Р.Б. *** с която е предявен иск за имуществени вреди в размер на 200 лева в едно с лихва. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 196 по описа на АС Пазарджик за 2020 г. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на К.Р.Б. разноски за водене на настоящето производство в размер на 360 лева, представляващи платено адвокатско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес, който за присъстващите страни важи от днес, а за ответника от получаване на препис от настоящето определение.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.7.2020
Административно дело № 7088/2020
С определение № 9692 от 15.07.2020 г. по адм. дело № 7088/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение от 09.03.2020 г. по административно дело № 196/2020 г. на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно
В законна сила на 15.7.2020г.
537 Административно дело No 197/2020, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАЗАРДЖИК НАЧАЛНИК НА СГКК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.2.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на директора на Териториалното поделение на Държавно горско стопанство „Пазарджик“ против Заповед № 18-757 от 22.01.2020 година, издадена от началника на Службата по геодезия картография и кадастър – Пазарджик и прекратява административно дело № 197 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 година. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.
В законна сила на 26.5.2020г.
538 Административно наказателно дело (К) No 198/2020, X състав ЗАНН: НАП ФЕРТЕКС БЪЛГАРИЯ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.6.2020г.
Отменя Решение № 766 от 23.12.2019 г., постановено по нахд № 1681/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, като вместо него постановява: Отменя Наказателно постановление № 445790-F465669 / 04.07.2019 г. на директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – Пловдив, с което на “Фертекс България” ООД за нарушение на чл. 124, ал. 5 от Закона за данък добавена стойност, на основание чл. 182, ал. 1 от същия закон, е наложена имуществена санкция в размер на 56 218,46 лв. Решението е окончателно.
539 Административно дело No 199/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 2.9.2020г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подаденият протест на Станка Димитрова – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, подаден против Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Септември, приета с Решение № 338/27.02.2009г. на Общински съвет – Септември, взето с Протокол № 17. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 199/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Септември да заплати в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик сторените разноски за публикуване на обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Пазарджик, а за Общински съвет – Септември – от получаване на определението, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 17.9.2020г.
540 Административно наказателно дело (К) No 200/2020, XII състав чл. 281 от ЗИНЗС МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Н.Н.А. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 31.7.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 500/27.07.2018 г., постановено по адм. дело № 324/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик в частта, в която е осъдено Министерство на правосъдието на Република България да заплати на Н.Н.А. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 800 лв. (осемстотин лева), причинени му в резултат на лишаването му от безплатно облекло и обувки в Затвор гр. Стара Загора в периода 03.01.2007 г. – 01.06.2009 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата, на която решението стане окончателно, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от Н.Н.А. с ЕГН: **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик срещу Министерство на правосъдието на Република България с искане да му заплати обезщетение за неимуществени вреди в размер на 800 лв. (осемстотин лева), причинени му в резултат на лишаването му от безплатно облекло и обувки в Затвор гр. Стара Загора в периода 03.01.2007 г. – 01.06.2009 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата, на която решението стане окончателно. ОСТАВЯ в сила решението в останалата му част. ОСЪЖДА Н.Н.А. с ЕГН: **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик да заплати на Министерството на правосъдието София сторените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение и държавна такса в размер на 112,50 лв. /сто и дванадесет лева и петдесет стотинки/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
541 Административно наказателно дело (К) No 201/2020, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС С.Й.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 451/03.07.2018 г., постановено по адм. дело № 278/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА С.Й.Г. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик да заплати на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"гр. София направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лв. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
542 Административно наказателно дело (К) No 202/2020, X състав чл. 281 от ЗИНЗС ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Ц.Д.П. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 1.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 840/28.11.2019 г., постановено по АД № 374/2019 г. на Административен съд – Пазарджик, едночленен състав, с което искът на Ц.Д.П. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е уважен частично до размер 550 лв. за претърпени неимуществени вреди за периода от 15.04.2015 г. до 30.09.2015 г. вкл., както и обезщетение за забавено плащане в размер на законоустановената лихва върху тази сума, считано от 02.04.2019 г. до окончателното й изплащане, като в останалата му част, над уважения размер от 550 лв., до претендирания размер от 30 000 лв., искът е отхвърлен. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
543 Административно дело No 203/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.Г.М.,
Е.Г.Ч.
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 28.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения иск от Л.Г.М. с ЕГН ********** и Е.Г.Ч. с ЕГН **********, подадена чрез адв. Г. ***, със съдебен адрес ***, офис 8 против Община Пазарджик, с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 18 000 лева, обезщетение за причинени имуществени вреди за периода 30.10.2018 г. до 30.10.2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 203/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 24.9.2020
Административно дело № 5033/2020
Определение № 11876 от 24.09.2020г. на ВАс - София, Трето отделение по АД № 5033/2020г. - ОТМЕНЯ определение №394 от 28.02.2020г. на Административен съд, гр. Пазарджик, постановено по адм.дело № 203/2020г. по описа на съда. ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
544 Административно дело No 206/2020, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.И.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 11.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на С.И.Х.,*** Бобов дол срещу ГД „Изпълнение на наказанията“ София с правно основание чл.285 ЗИНЗС. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 206/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на С.И.Х..
В законна сила на 28.5.2020г.
545 Административно наказателно дело (К) No 207/2020, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.П.Ч. СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 18 от 08.01.2020г. на ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах.дело № 2020/2019г. ОСЪЖДА С.П.Ч. *** да заплати по сметка на ОДМВР Пазарджик съдебни разноски по делото в размер на 80/осемдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Потвърждава решението
546 Административно дело No 209/2020, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 11.11.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 290 по описа на АС Пазарджик за 2020 г. ОСЪЖДА Общински съвет Пещера да заплати на ОП Пазарджик направените разноски за обнародване в ДВ в размер на 20 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за ОП Пазарджик и в 7-дневен срок от съобщаването му на ОбС Пещера пред ВАС.
В законна сила на 24.11.2020г.
547 Административно дело No 211/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.6.2020г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.52, ал.1, т.4, чл.58, ал.4 и ал.5 и чл.64, ал.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Лесичово, приета с Решение № 32/29.02.2008 г. на Общински съвет – Лесичово, взето по протокол № 7/29.02.2008 г., изменена и допълнена с Решение № 161/30.01.2009 г., Решение № 456/28.01.2011 г., Решение № 36 от 29.11.2011 г., Решение № 563 от 27.12.2013 г., Решение №26 от 28.12.2015 г., Решение №180 от 30.09.2016 г. и Решение №530 от 28.01.2019 г. ОСЪЖДА Общински съвет Лесичово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. Решението ДА СЕ РАЗГЛАСИ по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
548 Административно дело No 212/2020, VI състав Изборен кодекс ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2020г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 113-МИ от 28.10.2019 г., допълнено с Решение № 127-МИ от 31.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Панагюрище за определяне на изборните резултати за избиране на общински съветници на Община Панагюрище на местните избори, проведени на 27.10.2019 г. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.6.2020
Административно дело № 4201/2020
РЕШЕНИЕ № 6898 от 09.06.2020 г. по адм. дело № 4201/2020 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 200 от 08.04.2020 г. на адм. дело 212/2020 г. на Административен съд - Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 9.6.2020г.
549 Административно наказателно дело (К) No 214/2020, XII състав ЗАНН: ИААА СЗ 1 ТРАНС ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ от 23.12.2019г. на ПАЗАРДЖИШКИ РАЙОНЕН СЪД, НК, по нах.дело № 1217/2019г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
550 Административно наказателно дело (К) No 215/2020, XI състав ЗАНН: МОСВ НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 738 от 17.12.2019г., постановено по а.н.дело №1866 по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
551 Административно наказателно дело (К) No 216/2020, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.П.Ц. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 757 от 20.12.2019г. на ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах.дело № 1610/2019г. ОСЪЖДА В.П.Ц. *** да заплати по сметка на ОДМВР Пазарджик съдебни разноски по делото в размер на 80/осемдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
552 Административно дело No 217/2020, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.П.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА КЪМ МП СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 10.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.П.К. с ЕГН **********,***. „Четвърта“ № 6 иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от общо 50 000 лева обезщетение за неимуществени вреди за периода от 31.05.2012 до 20.02.2017, ведно със законната лихва от 13.02.2020 г. до крайното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Д.П.К. да заплати на Административен съд Пазарджик сумата от 275 лева направени разноски за съдебно- медицинска експертиза. ОСЪЖДА Д.П.К. да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София сумата от 100 лв. юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 9.9.2020г.
553 Административно дело No 218/2020, I състав ДОПК ИХТИО 2008 ЕООД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.6.2020г.
Отменя хода по същество, даден в открито съдебно заседание, проведено на 18.05.2020 г. Оставя без разглеждане жалба на „ИХТИО 2008“ЕООД с ЕИК 200025183 със седалище и адрес на управление гр.Пещера, ул.“Никола Донски“№10, представлявано от управителя Е.Д., чрез адв.Г. против Акт за установяване на публично държавно вземане №585/19.12.2019г. на Директора на Басейнова дирекция“Източно беломорски район“- Пловдив при МОСВ като недопустима. Прекратява производството по адм. дело № 218/ 2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ Е ОКОНЧАТЕЛНО и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС – София.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 27.7.2020
Административно дело № 7517/2020
ОПРДЕЛЕНИЕ № 10269/27.07.2020 г. на ВАС София, Осмо отделение по адм. дело № 7517/2020г. - ОТМЕНЯ определение № 846/12.06.2020 г. остановено по адм. дело № 218/2020г. по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
554 Административно дело No 218/2020, I състав ДОПК ИХТИО 2008 ЕООД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.12.2020г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане №585/19.12.2019г. на Директора на Басейнова дирекция“Източно беломорски район“- Пловдив при МОСВ, с който на дружеството жалбоподател са установени такси за водовземане от повърхностни води по Разрешително за водовземане от повърхностни води № 31160044/05.08.2011г., издадено от директора на Басейнова дирекция“Източнобеломорски район“/ БД ИБР /, както следва: главница 1576.57 лв. и дължимата лихва за периода на забава общо в размерна 134.46 лв. ОСЪЖДА Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив, да заплати на „ИХТИО 2008“ЕООД с ЕИК 200025183 със седалище и адрес на управление гр.Пещера, ул.“Никола Донски“№10, представлявано от управителя Е.Д. сумата от общо 600 лева, представляваща направени по делото разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
555 Административно наказателно дело (К) No 219/2020, XII състав ЗАНН: МВР Т.Х.А. РУ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 9.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 32 от 15.01.2020 г. на ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах.дело № 2146/2019г. ОСЪЖДА Т.Х.А. *** да заплати по сметка на ОДМВР Пазарджик съдебни разноски по делото в размер на 80/осемдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
556 Административно наказателно дело (К) No 220/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Х.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.7.2020г.
ОТМЕНЯ Решение №31 от 15.01.2020г., постановено по а.н.дело №2128 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на първоинстанционния съд, който следва да се произнесе и по исканията за присъждане на разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
557 Административно наказателно дело (К) No 221/2020, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Х.А. РУ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 30 от 15.01.2020 г. на ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах.дело № 2096/2019г. ОСЪЖДА Т.Х.А. *** да заплати по сметка на ОДМВР Пазарджик съдебни разноски по делото в размер на 80/осемдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Потвърждава решението
558 Административно наказателно дело (К) No 222/2020, XII състав ЗАНН: НАП ФЕРТЕКС БЪЛГАРИЯ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.7.2020г.
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 774 от 27.12.2019 г. на ПАЗАРДЖИШКИ РАЙОНЕН СЪД, НК, по нах.дело № 1682/2019 г. ОТМЕНЯ НП № 445795-F465653/04.07.2019 г. на Директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП Пловдив. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
559 Административно наказателно дело (К) No 223/2020, XI състав ЗАНН: НАП ФЕРТЕКС БЪЛГАРИЯ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.7.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 773/27.12.2019г., постановено по НАХД № 1680/2019г. по описа на Районен съд – Пазарджик. ОТМЕНЯ НП № 445796-F465665/04.07.2019г. на Директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП Пловдив, с което на „Фертекс България“ООД, с ЕИК 203757968 е наложена имуществена санкция в размер на 15640 лева на основание чл. 182, ал. 1 от ЗДДС. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
560 Административно дело No 224/2020, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.А.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.6.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция по безопасност на храните Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на Б.А.В., ЕГН ********** сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 1781/2019 г. на Районен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 211/27.08.2019 г. на директор на ОБДХ Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция по безопасност на храните Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на Б.А.В., ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 16.7.2020г.
561 Административно дело No 225/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Б.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.7.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“- София да заплати на С.Б.К. с ЕГН ********** *** обезщетение за имуществени вреди в размер на 410лв, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 17.02.2020 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“- София да заплати на С.Б.К. с ЕГН ********** *** съдебни разноски в общ размер на 410 лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.8.2020г.
562 Административно дело No 226/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.6.2020г.
ОТМЕНЯ Наредбата за пожарната безопасност на територията на община Лесичово, приета с Решение № 809/30.04.2015 г. на Общински съвет – Лесичово, взето по протокол № 72/30.04.2015 г. ОСЪЖДА Общински съвет Лесичово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. Решението ДА СЕ РАЗГЛАСИ по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 11.7.2020г.
563 Административно дело No 227/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.А.С.,
И.Х.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 16.6.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.А.С. и И.Х.С. против мълчалив отказ на кмета на община – Белово за административна услуга по преписка изх. № 1742/23.12.2019 г. и прекратява адм.д. № 227 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г. Осъжда община – Белово да заплати на С.А.С. и И.Х.С. разноски по делото в размер на 620 лв. (шестстотин и двадесет лева). Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.7.2020г.
564 Административно дело No 228/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.П.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.6.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на П.П.Б., ЕГН **********,***, сумата от 300,00лв.(триста лева), обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 1741 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 19.12.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на П.П.Б., ЕГН **********,*** сумата от 410,00лв. (четиристотин и десет лева), представляващи разноски по заплащане на държавна такса и възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
565 Административно дело No 229/2020, I състав Закон за водите ХЕДА ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 16.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Хеда“ООД с ЕИК 822102528 със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Гео Милев“№9, ет.1,ап.2 против Решение №РР-3345/24.07.2018г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.Жалбата е била адресирана до „Министъра на околната среда и горите, чрез Директора на БДИБР и копие до Премиера на Република България г-н Бойко Борисов“. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 229/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 7.7.2020г.
566 Административно дело No 230/2020, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ РИЦ МЕХАНИКА ООД НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "УРКС",ГД ЕФК И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПИК КЪМ М-ВО НА ИКОНОМИКАТА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.2.2020г.
Прекратява производството по адм.д. № 230/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик. Повдига спор за подсъдност с Административен съд София град. Изпраща делото на Върховен административен съд на Република България на основание чл. 135, ал. 5, в р. с ал. 3 от АПК за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните.
567 Административно дело No 231/2020, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ Г.-С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.12.2020г.
Отхвърля жалбата на ЕТ „Гео-Сергей Пенин“, ЕИК 112049928 против Заповед № 121/30.01.2020 г. на кмета на община – Велинград, с която е наредено премахването на следния преместваем обект за търговия, поставен в УПИ ХХХIII-6571, отреден за търговия, в кв. 139 по плана на гр. Велинград, а именно: „магазин – сглобяема конструкция“. Осъжда ЕТ „Гео-Сергей Пенин“, ЕИК 112049928 да заплати на община – Велинград разноски по делото в размер на 360 лв. /триста и шестедсет лева/. Решението не подлежи на обжалване.
568 Административно дело No 232/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 СТИМ 2016 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.7.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ № ФК-75-0032733/27.01.2020г. на началник отдел „Оперативни дейности“ в ЦУ на НАП. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 7.8.2020г.
569 Административно наказателно дело (К) No 234/2020, X състав чл. 281 от ЗИНЗС Л.И.М.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.6.2020г.
Оставя в сила Решение № 36/16.01.2020 г., постановено по административно дело № 1107/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, едночленен състав, постановено по предявения иск за неимуществени вреди на Л.И.М. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ в размер на 20 000 лв. за периода 27.11.2013 г. до 05.11.2019 г., като с решението искът е уважен частично до размер 1 200 лв., ведно със законната лихва от датата на исковата молба – 30.09.2019 г. до окончателното изплащане, за периодите 07.02.2017 г. до 22.05.2017 г., 23.05.2017 г. до 05.06.2017 г., 01.02.2019 г. до 02.07.2019 г. и на датата 11.09.2019 г., през които ищецът е пребивавал в Затвор – Пазарджик, предвид установеното от съда незаконосъобразно бездействие на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, във връзка с което е допуснала пренаселеност на килиите, както и допускането от нейни служители да бъдат нанесени на Л.И.М. физически наранявания от друг лишен от свобода, а в останалата му част, над уважения размер от 1 200 лв. до претендирания размер от 20 000 лв. искът е отхвърлен. Решението е окончателно. Председател: Членове: 1. 2. Особено мнение на съдия Георги Видев: Не споделям съображенията на мнозинството от съдебния състав, с които той е възприел доводите на първоинстанционния съд за отхвърляне на исковата претенция за периода от 27.11.2013 г. до 23.11.2016 г. Непопълването на делото с доказателства, по отношение на този период не би следвало да се тълкува в смисъл, че ищецът не е бил подложен на нечовешко и унизително отношение, тъй като тежестта на доказване не се носи от него, а от ответника – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Това следва по аргумент от чл. 284, ал. 3, изр. 2 и ал. 5 от ЗИНЗС и е посочено изрично в множество решения на ЕСПЧ, включително – в пилотното решение Нешков и други срещу България. Освен това практиката на ЕСПЧ е категорична, че в случаите, при които е установено по отношение на ищец, че е бил поставен в неблагоприятни битови условия в затвора в по-късен период, но не са събрани доказателства за по-ранни периоди, то липсва основание да се приеме, че положението му в по-ранните периоди е било по-добро. Не следва да се приема във вреда на ищеца липсата на достатъчно конкретизация от него на килиите, в които е пребивавал, съответно на броя лица, с които е съжителствал и на други подобни факти. Очевидно изминалото време го затруднява да посочи конкретните номера и цифри. Но тази информация следва да бъде съхранявана от главната дирекция, която е длъжна да осигурява достойни условия на пребиваване на ищеца в затвора и съответно носи тежестта на доказване, че е изпълнила това си задължение. Поради това намирам, че първоинстанционното решение следваше да бъде отменено частично, като бъде присъдено съответно обезщетение и за исковия период от 27.11.2013 г. до 23.11.2016 г.
Особено мнение
Не споделям съображенията на мнозинството от съдебния състав, с които той е възприел доводите на първоинстанционния съд за отхвърляне на исковата претенция за периода от 27.11.2013 г. до 23.11.2016 г. Непопълването на делото с доказателства, по отношение на този период не би следвало да се тълкува в смисъл, че ищецът не е бил подложен на нечовешко и унизително отношение, тъй като тежестта на доказване не се носи от него, а от ответника – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Това следва по аргумент от чл. 284, ал. 3, изр. 2 и ал. 5 от ЗИНЗС и е посочено изрично в множество решения на ЕСПЧ, включително – в пилотното решение Нешков и други срещу България. Освен това практиката на ЕСПЧ е категорична, че в случаите, при които е установено по отношение на ищец, че е бил поставен в неблагоприятни битови условия в затвора в по-късен период, но не са събрани доказателства за по-ранни периоди, то липсва основание да се приеме, че положението му в по-ранните периоди е било по-добро. Не следва да се приема във вреда на ищеца липсата на достатъчно конкретизация от него на килиите, в които е пребивавал, съответно на броя лица, с които е съжителствал и на други подобни факти. Очевидно изминалото време го затруднява да посочи конкретните номера и цифри. Но тази информация следва да бъде съхранявана от главната дирекция, която е длъжна да осигурява достойни условия на пребиваване на ищеца в затвора и съответно носи тежестта на доказване, че е изпълнила това си задължение. Поради това намирам, че първоинстанционното решение следваше да бъде отменено частично, като бъде присъдено съответно обезщетение и за исковия период от 27.11.2013 г. до 23.11.2016 г.
570 Административно наказателно дело (К) No 235/2020, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Ч.Н. ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 21.9.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 721 от 09.12.2019г. на ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах.дело № 1545/2019г. ОСЪЖДА Иван- Александър Ч.- Н. *** да заплати по сметка на ОДМВР Пазарджик съдебни разноски по делото в размер на 80/осемдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
571 Административно дело No 236/2020, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.Х.Ч. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.6.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Г.Х.Ч. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за неимуществени вреди в размер на 600 /шестстотин/ лева, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 18.02.2020 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.Х.Ч. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 600 /шестстотин/ лева до предявения размер от 30 000 /тридесет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.11.2020
Административно дело № 804/2020
Решение № 851 от 03.11.2020г.на ПАС,XI - ти състав по АД 804/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 297 от 11.06.2020 г. по адм. дело № 236/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик, III състав. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 3.11.2020г.
572 Административно дело No 237/2020, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.Х.Ч. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 21.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба от адв.В.С. в качеството му на пълномощник на Г.Х.Ч. от гр.Карлово , понастоящем в Затвора Пазарджик против ГД“ИН“ София, с цена на иска 30 000 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 237/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Исковата молба да се върне на ищеца. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 10.3.2020г.
573 Административно дело No 238/2020, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.С.Н. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.10.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на Н.С.Н., ЕГН **********, сумата в размер на 500 лева за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие от неосигуряване на минимална жилищна площ за период от 6 месеца – 12 дни от престоя през 01.11.2016г. до 25.11.2016г. в Ареста гр. Пазарджик и 5 месеца и половина за престоя през 25.11.2016г. до 13.07.2017г. в Затвора гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на Н.С.Н., ЕГН **********, законна лихва върху присъдената сума, считано от 18.02.2020г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Н.С.Н., срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за горницата над сумата от 500 (петстотин) лева до предявения с иска размер от 50 000 лв. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
574 Административно наказателно дело (К) No 239/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.М.Н. РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 202/30.12.2019г., постановено по АНХД № 444/19 г. по описа на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
575 Административно наказателно дело (К) No 240/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Е.С. РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.8.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 195/23.12.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 357/2019 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
576 Административно дело No 241/2020, VIII състав Закон за достъп до обществена информация Н.С.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 2.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Н.С.Г.,*** против мълчалив отказ по № 312-000-489/09.01.2020 г. по описа на ОД на МВР - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 241/20г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред ВАС.
В законна сила на 20.6.2020г.
577 Административно наказателно дело (К) No 242/2020, X състав чл. 281 от ЗИНЗС А.И.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.6.2020г.
Оставя в сила Решение № 28/13.01.2020 г. по административно дело № 667/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, едночленен състав, с което е уважен частично до размер 300 лв., предявеният от А.И.В. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди, отнасящ се за периода 12.12.2017 г. до 21.05.2018 г. в който ищецът е пребивавал в Затвор – Пазарджик, във връзка с установеното от съда незаконосъобразно бездействие на ответника да осигури на ищеца минимална жилищна площ от 4 кв.м., като в останалата му част, над уважения размер от 300 лв. до претендирания размер от 50 000 лв. искът е отхвърлен. Решението е окончателно. Председател: Членове: 1. 2. Особено мнение на съдия Георги Видев: Не споделям съображенията на мнозинството от съдебния състав, с които той е възприел доводите на първоинстанционния съд за отхвърляне на исковата претенция за периода от 01.01.2011 г. до 11.12.2017 г. Непопълването на делото с доказателства, по отношение на този период не би следвало да се тълкува в смисъл, че ищецът не е бил подложен на нечовешко и унизително отношение, тъй като тежестта на доказване не се носи от него, а от ответника – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Това следва по аргумент от чл. 284, ал. 3, изр. 2 и ал. 5 от ЗИНЗС и е посочено изрично в множество решения на ЕСПЧ, включително – в пилотното решение Нешков и други срещу България. Освен това практиката на ЕСПЧ е категорична, че в случаите, при които е установено по отношение на ищец, че е бил поставен в неблагоприятни битови условия в затвора в по-късен период, но не са събрани доказателства за по-ранни периоди, то липсва основание да се приеме, че положението му в по-ранните периоди е било по-добро. Поради това намирам, че първоинстанционното решение следваше да бъде отменено частично, като бъде присъдено съответно обезщетение и за исковия период 01.01.2011 г. до 11.12.2017 г.
Особено мнение
Не споделям съображенията на мнозинството от съдебния състав, с които той е възприел доводите на първоинстанционния съд за отхвърляне на исковата претенция за периода от 01.01.2011 г. до 11.12.2017 г. Непопълването на делото с доказателства, по отношение на този период не би следвало да се тълкува в смисъл, че ищецът не е бил подложен на нечовешко и унизително отношение, тъй като тежестта на доказване не се носи от него, а от ответника – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Това следва по аргумент от чл. 284, ал. 3, изр. 2 и ал. 5 от ЗИНЗС и е посочено изрично в множество решения на ЕСПЧ, включително – в пилотното решение Нешков и други срещу България. Освен това практиката на ЕСПЧ е категорична, че в случаите, при които е установено по отношение на ищец, че е бил поставен в неблагоприятни битови условия в затвора в по-късен период, но не са събрани доказателства за по-ранни периоди, то липсва основание да се приеме, че положението му в по-ранните периоди е било по-добро. Поради това намирам, че първоинстанционното решение следваше да бъде отменено частично, като бъде присъдено съответно обезщетение и за исковия период 01.01.2011 г. до 11.12.2017 г.
578 Административно наказателно дело (К) No 243/2020, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Д.К. ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 9.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 7 от 08.01.2020 г. на ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах.дело № 1233/2019г. ОСЪЖДА А.Д.К. да заплати по сметка на ОДМВР Пазарджик съдебни разноски по делото в размер на 80/осемдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
579 Административно наказателно дело (К) No 245/2020, XI състав ЗАНН: ДНСК РДНСК ПАЗАРДЖИК Д.Г.Д. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.8.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 23/09.01.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 1436/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
580 Административно дело No 246/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.В.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 15.6.2020г.
ОСТАВЯ без разглеждане и връща искова молба на Н.В.Н. ***, подадена против ОД на МВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 246/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Н.В.Н. ***, да заплати в полза на ОД на МВР Пазарджик сума в размер на 100/ сто/ лева юрисконсултско възнаграждение. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 5.8.2020
Административно дело № 7789/2020
С определение № 10758 от 05.08.2020г. по адм. дело № 7789/020 г. на ВАС -ОТМЕНЯ Определение № 850 от 15.06.2020 г., постановено по адм. д. № 246 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г. и ВРЪЩА делото на същия състав на Административен съд – Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия при съобразяване на изложеното в мотивите на настоящото определение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Н. Н. за присъждане на разноски в настоящото производство. Определението не подлежи на обжалване.
581 Административно дело No 246/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.В.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.11.2020г.
Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Н.В.Н. *** обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 182,20 лв. /сто осемдесет и два лева и двадесет стотинки/, причинени му от заплащането на адвокатско възнаграждение по нахд № 968/2020 г. на Районен съд – Пазарджик, който с Решение № 10/08.01.2020 г. е изменил издаденото срещу Н. от началник група към Сектор “Пътна полиция“ към ОД на МВР – Пазарджик Наказателно постановление № 19-1006-000892/26.03.2019 г., в една част и е отменил същото в друга част. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Н.В.Н. ***, обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 182,20 лв., считано от 28.02.2020 г. до окончателното изплащане на главницата от 182,20 лв. Отхвърля иска на Н.В.Н. против Областна дирекция на МВР – Пазарджик за присъждане на обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 лв. за сумата над присъдената сума от 182,20 лв., като твърдението е, че вредите са му причинени от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 968/2020 г. на Районен съд – Пазарджик, който с Решение № 10/08.01.2020 г. е изменил издаденото срещу Н. от началник група към Сектор “Пътна полиция“ към ОД на МВР – Пазарджик Наказателно постановление № 19-1006-000892/26.03.2019 г., в една част и е отменил същото в друга част. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Н.В.Н. *** разноски по делото в размер на 270 лв. /двеста и седемдесет лв/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.12.2020г.
582 Административно наказателно дело (К) No 247/2020, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ю.И.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 105 от 16.12.2019г. на ПЕЩЕРСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах.дело № 88/2019г. ОСЪЖДА Ю.И.С. *** да заплати по сметка на ОДМВР Пазарджик съдебни разноски по делото в размер на 80/осемдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Потвърждава решението
583 Административно наказателно дело (К) No 248/2020, X състав ЗАНН: ИААА ВАЛМАР ТРАНС РЕНТ ЛОГИСТИК ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.6.2020г.
Отменя Решение № 4 от 17.01.2020 г., постановено по нахд № 218/2019 г. по описа на Районен съд – Пещера, с което е потвърдено наказателно постановление № 33-0000111/25.07.2019 г. на началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пазарджик, като вместо него постановява: Отменя наказателно постановление № 33-0000111/25.07.2019 г. на началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 7а, ал. 2, пр. 3 от Закона за автомобилните превози на касатора на основание чл. 96г, ал. 1, предл. 2 от същия закон, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева Решението е окончателно.
584 Административно дело No 249/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.С.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.6.2020г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0315-000216/30.10.2019 г. на началник група при РУ Пещера към ОД на МВР Пазарджик, с която на основание чл.171, т.2а, б. „а“ ЗДВП е прекратена регистрацията за срок от една година на пътно превозно средство – лек автомобил „Мерцедес С320“ с рег. № РВ 9961 ТА, собственост на В.С.Н. с ЕГН: ********** ***, като НАМАЛЯВА срока на прекратяване на регистрацията от една година на шест месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 10.6.2020г.
585 Административно наказателно дело (К) No 251/2020, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.И.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 8.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 6/06.01.2020 г. постановено по АНД № 1549/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА М.И.Д. с ЕГН: ********** *** да заплати на ОД на МВР Пазарджик сумата от 80 (осемдесет) лева разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
586 Административно дело No 253/2020, VIII състав Закон за достъп до обществена информация Н.С.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Н.С.Г.,*** против мълчалив отказ по № 181800-379/09.01.2020 г. по описа на ОД на МВР - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 253/20г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред ВАС.
В законна сила на 28.5.2020г.
587 Административно дело No 254/2020, VIII състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица А.М.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 10.8.2020г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № Р-16001319002899-091-001 от 27.11.2019 г., издаден от ГА.на П.а Йовчева, началник сектор в дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Пловдив, възложил ревизията и Костадинка Петрова Янчева, на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП потвърден с с Решение № 49 от 31.01.2020 год. на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" Пловдив, в частта, в която по отношение на А.М.А., ЕГН ********** са установени допълнителни задължения за 2015 , а именно данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ над сумата от 3338,18 лв. лв. както и съответните лихви над сумата от 1211,18 лв., както и в частта в която по отношение на А.М.А., ЕГН ********** са установени допълнителни задължения за 2016 г. в размер на 3409 лв. данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ и лихва в размер на 891,15 лв. ОТХВЪРЛЯ жалбата против ревизионен акт № Р-16001319002899-091-001 от 27.11.2019 г. в останалата й част. ОСЪЖДА А.М.А., ЕГН ********** да заплати на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика", Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 301,31 лв. ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика", Пловдив да заплати на А.М.А., ЕГН ********** разноски в размер на 632,41 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от връчване на преписи на страните.
В законна сила на 9.9.2020г.
588 Административно дело No 255/2020, III състав Закон за данък върху добавената стойност М.К.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.9.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р – 16001317008580-091-001/04.11.2019 г., потвърден с Решение № 34/27.01.2020 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на М.К.Х. с ЕГН **********,***, направените по делото разноски в размер на 1 510 (хиляда петстотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
589 Административно дело No 256/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.Я.К. НАЧАЛНИКА НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 5.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Геоги Я.К. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-0310-000010/22.01.2020 г. на началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Панагюрище. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 5.6.2020г.
590 Административно дело No 257/2020, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.А.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 5.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от С.А.Б., ЕГН ********** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 за заплащане на сумата от 300/триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 18-0340-000135/29.01.2018 г. на Началник РУ на МВР Септември по АНД № 1172/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик, поради настъпило плащане в хода на процеса. ОТХВЪРЛЯ предявения акцесорен иск за заплащане на законната лихва върху главницата в размер на 300 лв. от датата на получаване на исковата молба от ответника – 26.02.2020 г. до окончателното ? изплащане поради настъпило плащане в хода на процеса. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на С.А.Б., ЕГН **********, сторените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева.
В законна сила на 24.7.2020г.
591 Административно дело No 258/2020, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.9.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Стрелча, приета с Решение № 161/26.04.2012 г. на Общински съвет Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 258/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Стрелча ДА ЗАПЛАТИ от бюджета на Община Стрелча направените от Окръжна прокуратура Пазарджик разноски в размер на 20 (двадесет) лв. за заплащане на държавна такса за обнародване в Държавен вестник. Определението ПОДЛЕЖИ на оспорване в 7-дневен срок от датата на съдебното заседание за Окръжна прокуратура Пазарджик, а за ответника– в 7-дневен срок от съобщаването на настоящото определение.
В законна сила на 9.10.2020г.
592 Административно дело No 259/2020, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди НАДЕЖДА ТРАВЪЛ БГ ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 5.6.2020г.
ОСЪЖДА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ, гр. София да заплати на „НАДЕЖДА ТРАВЪЛ БГ“ ООД, ЕИК 203843659 сумата в размер на 600/шестотин лева/, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразно наказателно постановление № 398247-0081885 от 16.01.2019 г. на Началник отдел оперативни дейности- Пловдив при ЦУ на НАП, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 08.11.2019 г. до датата на окончателното й изплащане. ОСЪЖДА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ, гр. София да заплати на „НАДЕЖДА ТРАВЪЛ БГ“ ООД, ЕИК 203843659 сторените в настоящото производство разноски в размер на 175 /сто седемдесет и пет лева/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 9.7.2020г.
593 Административно дело No 260/2020, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 22.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подаденият протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против разпоредбите на чл. 15, ал. 1, чл. 17, ал. 2, предложение първо, чл. 41, ал. 8 в частта „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари“, чл. 41, ал. 9 в частта специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона“, чл. 52, ал. 1, т. 4 и чл. 64, ал. 2 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ракитово, приета с Решение № 828/27.08.2019 г. на Общински съвет Ракитово, взето с Протокол № 60 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 260/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Ракитово да заплати в полза на Окръжна прокуратура Пазарджик сторените разноски за публикуване на обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура Пазарджик и в 7-дневен срок от получаване на настоящото определение за Общински съвет Ракитово.
В законна сила на 5.8.2020г.
594 Административно дело No 261/2020, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 2.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от К.Д.И., ЕГН ********** понастоящем в Затвора гр. Пазарджик иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, за сумата от 200 000 лева, представляващи неимуществени вреди за периода 01.01.2019 г. до 01.09.2019 г., изразяващи се в обиди и унижение, вследствие на представени от ответника по адм. д. 465/2018 г. по описа на Адм. съд Кюстендил два броя медицински справки с невярно съдържание. ОСЪЖДА К.Д.И. да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София сумата от 100 лв. юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.10.2020
Административно дело № 894/2020
Решение № 770 от 09.10.2020г. на Административен съд гр. Пазарджик, XI - ти състав по АД № 894/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 382 от 02.07.2020г., постановено по адм. дело № 261 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 9.10.2020г.
595 Административно наказателно дело (К) No 262/2020, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Н.А.Д.,
С.Я.Д.,
А.Я.Д.,
В.Я.Д.,
А.Я.Д.,
Т.Я.Д.
Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.9.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 88 от 22.02.2018г., постановено по адм. дело № 538 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017г., в частта му с която е Главната дирекция е осъдена да заплати на Янко Стефанов Д. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 400,00лв. (четиристотин лева), заедно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
596 Административно дело No 263/2020, III състав КСО Н.Т.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Т.Б. с ЕГН ********** *** против решение № 1012-12-244-1/27.01.2020 г. на ИД Директор на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № 2139-12-72/13.11.2019 г. на длъжностното лице по „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Н.Т.Б. с ЕГН ********** ***, да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
597 Административно дело No 264/2020, III състав ДОПК КЛАРИМА ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.10.2020г.
ОТМЕНЯ Разпореждане с изх. № С 200013-137-0000123/14.01.2020 г. на публичен изпълнител в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърдено с Решение № 42/05.02.2020 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив. ВРЪЩА преписката на публичния изпълнител за изпълнение на дадените с настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, като определя едномесечен срок за произнасянето му. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.10.2020г.
598 Административно дело No 265/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.6.2020г.
Отменя Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Стрелча, приета с Решение № 40/28.02.2008 г. на Общински съвет – Стрелча. Осъжда Общински съвет – Стрелча да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 28.8.2020
Административно дело № 9123/2020
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба с вх. № 10789/29.07.2020 г. по описа на Върховния административен съд, подадена от Общински съвет - Стрелча, чрез председателя И. Илиева, срещу Решение № 326 от 19.06.2020 г. по адм. дело № 265/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №9123/2020 г. по описа на Върховен административен съд, Първо отделение. Разпореждането може да бъде обжалвано пред тричленен състав на Първо отделение на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.9.2020г.
599 Административно дело No 266/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Н.Г. НАЧАЛНИК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.7.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-1818-000009 от 04.02.2020г. на Началник Районно управление Пазарджик при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо М.Н.Г., ЕГН:**********,***, е наложена принудителна мярка „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 6/шест/ месеца“ на моторно превозно средство, лек автомобил „ФОЛКСВАГЕН МУЛТИВАН“ с рег.№РА6592КН. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, да заплати на М.Н.Г., ЕГН:**********,***, сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последната разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 16.7.2020г.
600 Административно дело No 269/2020, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ХИГИЯ АД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „МБАЛ Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Свети Иван Рилски“ № 3, чрез изпълнителния директор д-р Ц.С.с посочен съдебен адрес ***, адв. Е. Лазарова, срещу Заповед за налагане на санкции № 13/РД-09-34 от 17.01.2020г., издадена от В.Т., изпълняващ длъжността Директор на Районна здравноосигурителна каса, Пазарджик, с която на дружеството, за нарушения по чл. 289, т. 8 от НРД за МД 2018г., във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 5 от ЗЗО ; чл. 287, ал. 3, т. 21 от НРД за МД 2018г., във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 5 от ЗЗО, на основание чл. 402, ал. 3 от НРД за МД 2018г. са наложени четири санкции от по 200,00лв. ОСЪЖДА „МБАЛ Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Свети Иван Рилски“ № 3, да заплати на Национална здравноосигурителна каса сумата от 100,00лв. (сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 4.7.2020г.
601 Административно дело No 270/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Стефан Янев, подаден против Наредба за пожарната безопасност на територията на община Сърница, приета с Решение № 52/28.04.2016г. на Общински съвет – Сърница. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
602 Административно дело No 271/2020, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.7.2020г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 15 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Панагюрище, приета с решение № 722/09.09.2019 г., взето с Протокол № 56 на Общински съвет Панагюрище. ОСЪЖДА Общински съвет Панагюрище да заплати на Окръжна Прокуратура Пазарджик сумата от 20 лв. разноски, представляващи държавна такса за обнародване в ДВ на протеста. Решението може да ссе обжалва пред ВАС в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.11.2020
Административно дело № 8801/2020
Решение № 13897 от 10.11.2020г. на ВАС - СОфия, Първо отделение по АД № 8801/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 427 от 08.07.2020г. на Административен съд – гр.Пазарджик , тричленен състав, постановено по адм.д. № 271/2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.11.2020г.
603 Административно дело No 272/2020, VII състав ДОПК Д.Л.Г. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 4.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Д.Л.Г. против Решение № 501/31.12.2019 г. на Директора на ТД на НАП Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 272/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на Д.Л.Г..
В законна сила на 17.6.2020г.
604 Административно дело No 273/2020, VIII състав Закон за министерство на вътрешните работи Я.В.Г. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 29.6.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Я.В.Г. ***.02.2020 г. на Началника на РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от три месеца. ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик да заплати на Я.В.Г. *** /четиристотин и десет/ лева разноски по делото Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 29.6.2020г.
605 Административно дело No 274/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Ц.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 19.6.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на С.Ц.С. ЕГН: ********** ***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 400 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 25.02.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на С.Ц.С. ЕГН: ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
606 Административно наказателно дело (К) No 275/2020, X състав ЗАНН: ИААА Г.А.Ч. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 22/09.01.2020г. постановено по НАХД № 1134/19г. по описа на РС Пазарджик .
607 Административно наказателно дело (К) No 276/2020, XII състав ЗАНН: КХ КАЛИМАН ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 722 от 09.12.2019г. на ПАЗАРДЖИШКИ РАЙОНЕН СЪД, по нах.дело № 1533/2019г. ОСЪЖДА „КАЛИМАН“ ООД да заплати на ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА съдебни разноски по делото в размер на 80/осемдесет лева/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
608 Административно дело No 277/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Е.Я.-Е. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.7.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ № ФК-133-0385616/12.02.2020г. на началник отдел „Оперативни дейности“ в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на ЕТ„Емилия Янакиева-ЕМИ“, с ЕИК 112023100 направените по делото разноски в размер на общо 500 (петстотин) лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.11.2020
Административно дело № 9503/2020
РЕШЕНИЕ № 14719 от 27.11.2020 г. по адм. дело № 9503/ 2020 г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 520 от 27.07.2020 г. на Административен съд – Пазарджик, постановено по адм. д. № 277/2020 г. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр.София да заплати на ЕТ “Е. Янакиева - Е.“, ЕИК 112023100, със седалище и адрес на управление гр.Велинград, ул.“Ал.Димитров“ 8, вх.А, представляван от Е. Янакиева, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 500 /петстотин/лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.11.2020г.
609 Административно дело No 278/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АЛЕКСАНДРИНА 97 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 3.9.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „АЛЕКСАНДРИНА 97“ ЕООД, с ЕИК 200550512 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Радецки“ № 4, чрез адв. В.Д. срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 0042872/11.02.2020 г., издадена от началник на отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „АЛЕКСАНДРИНА 97“ ЕООД, с ЕИК 200550512 да заплати по сметка на Националната агенция по приходите сума в размер на 100 лв. за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 26.9.2020г.
610 Административно дело No 279/2020, VIII състав ДОПК ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ТРАКИЙСКА ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 10.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Териториална дирекция „Тракийска“/правоприемник на Митница Пловдив/ в Агенция „Митници“ против Решение № 43/07.02.2020 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е оставена без уважение жалба вх. № 70-00-1172/24.01.2020 г. по описа на ТД на НАП гр. Пловдив, подадена от жалбоподателя против Разпореждане с изх.№ С190013-035-0339416/19.12.2019 г. за прекратяване на производството по принудително изпълнение на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив. ОСЪЖДА Териториална дирекция „Тракийска“в Агенция „Митници“ да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив, сумата в размер на 100 лв. /сто лева/, представляващи разноски по осъществената юрисконсултска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.6.2020г.
611 Административно дело No 280/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Т.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.7.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на М.Т.Н., ЕГН: **********,***, сумата от 300,00лв.(триста лева), представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 1483 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 12.12.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на М.Т.Н., ЕГН: **********,***, сумата от 410,00лв. (четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 22.7.2020г.
612 Административно наказателно дело (К) No 281/2020, XII състав ЗАНН: ДИТ ТИТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 203/30.12.2019г., постановено по АНХД № 238/19 г. по описа на Районен съд – Велинград. ОСЪЖДА «ТИТ Инженеринг»ЕООД да заплати на Дирекция «Инспекция по труда» гр. Пазарджик сумата от 80 лв. разноски Решението е окончателно.
613 Административно наказателно дело (К) No 282/2020, XI състав ЗАНН: НАП ЦУ НА НАП ПЛОВДИВ ДИСТО-83 ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.7.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 7/24.01.2020г., постановено по НАХД № 399/2019г. по описа на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
614 Административно наказателно дело (К) No 283/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.К. РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 01/06.01.2020 г., постановено по АНД № 448/2019 г. по описа на Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
615 Административно дело No 284/2020, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 28.7.2020г.
ОТМЕНЯ Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на Община Панагюрище, приета с Решение № 432 от 21.11.2017г. на Общински съвет Панагюрище.. ОСЪЖДА Община Панагюрище, да заплати на Фондация „Гринберг“, ЕИК 205966183, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, Район „Централен“, ул. Райко Даскалов № 53, ет. 1, офис 1, сумата от 630,00лв./шестстотин и тридесет лева/, представляваща извършени разноски по производството. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
616 Административно дело No 285/2020, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.В.В. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.В.В. против Разрешение за строеж № 67/05.12.2019г. на главен архитект на община Пещера. Прекратява производство по адм. д. № 285/2020г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.7.2020
Административно дело № 6341/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9849 от 17.07.2020 г. по адм. дело № 6341/2020 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 653 от 19 май 2020 г., постановено по адм.дело № 285/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 17.7.2020г.
617 Административно дело No 286/2020, XII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 16.9.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустим протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против Решение № 3/31.01.2020 г. на ОбС Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 286/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Окръжна прокуратура Пазарджик ДА ЗАПЛАТИ на ОбС Пазарджик сумата от 500 (петстотин) лв., представляваща сторени по делото разноски. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.12.2020
Административно дело № 11371/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 15378 ОТ 11.12.2020 Г. НА ВАС СОФИЯ, ПЕТО ОТД ПО АДМ. Д. № 11371/20 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1395 от 16.09.2020 г., постановено по адм. дело № 286/2020 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.12.2020г.
618 Административно дело No 287/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ПРИМА-АТАНАСОВ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Прима - А.“ ООД, ЕИК 112669509, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Пионерска“, № 98, представлявано от управителя Кирил Петров А., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-132-0027295 от 12.02.2020г., издадена от Жулиета Михайлова, на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите, с която е разпоредено запечатване на търговски обект – склад, намиращ се в гр. Велинград, Индустриална зона, стопанисван от „Прима - А.“ ООД и забрана достъп до него за срок от 7 (седем) дни. ОСЪЖДА „Прима - А.“ ООД, ЕИК 112669509, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Пионерска“, № 98, да заплати на Национална агенция за приходите, сумата от 100,00 лв. /сто лева/ за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
619 Административно наказателно дело (К) No 289/2020, XI състав ЗАНН: ИААА ТРАНССЕРВИЗ ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 28.7.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 6 от 29.01.2020г., постановено по а.н.дело №240 по описа на Районен съд Пещера за 2019 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 33-0000127 от 12.09.2019г. на Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик, съответно с което на „Транссервиз ООД, ЕИК 112029579 със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ № 158, за нарушение по чл. 7б, ал. 2, предл. 2 от Закона за автомобилните превози, на основание чл. 95б, ал. 1, от Закона за автомобилните превози, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
620 Административно наказателно дело (К) No 290/2020, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” Н.Т.К. АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ТД ТРАКИЙСКА-ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.9.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3/17.01.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 183/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. ОСЪЖДА Н.Т.К. с ЕГН ********** *** да заплати на Агенция „Митници“ ТД Тракийска гр. Пловдив направените по делото разноски в размер на 80 (осемдесет) лева. Решението е окончателно.
621 Административно дело No 291/2020, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Й.А.А.   Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 28.2.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 291 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. ИЗПРАЩА „жалбата“ на Й.А. А.,***, на Началник Затвора Пазарджик за разглеждането и администрирането ?, до Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, като молба за преместване на лишения от свобода в друг затвор. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването, с частна жалба пред Върховния административен съд.
В законна сила на 4.8.2020г.
622 Административно дело No 292/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ В.Г. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.7.2020г.
Отхвърля жалбата на ЕТ „Вера Голомехова“, ЕИК 201921130 против Заповед за налагане на ПАМ № ФК-128-0043078 / 11.02.2020 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в Централното управление на НАП, с която на жалбоподателя е наложена мярката запечатване на стопанисвания от него търговски обект – магазин, находящ се в гр. Велинград, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 7 и забрана за достъп до него за срок от 14 дни. Осъжда ЕТ „Вера Голомехова“, ЕИК 201921130 да заплати на отдел „Оперативни дейности” – Пловдив в Централното управление на НАП разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.8.2020г.
623 Частно административно дело No 293/2020, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ПАНИ-БС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.2.2020г.
ОТМЕНЯ Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № ФК-127-0385575/11.02.2020 г., издадена от Началник Отдел „Оперативни дейности“ Пловдив към ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите /НАП/ да заплати от съответния бюджет на „Пани - БС“ ЕООД, с ЕИК 200051872 и седалище гр. Велинград, представлявано от управителя Борис Димитров Шулев, сумата от 350/триста и петдесет/ лева разноски по производството. Определението не подлежи на обжалване, съгласно чл.188, ал.2 от ЗДДС. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 28.2.2020г.
624 Административно дело No 294/2020, VIII състав КСО К.М.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 22.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.М.Т. против Ревизионен акт за начет № РМ-5-12-00706241 от 20.01.2020 г. на длъжнстно лице по осигуряването в ТП на НОИ гр. Пазарджик, с който на основание чл. 110 от КСО са установени задължения за възстановяване в размер на 1781,95 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 294/20 г. на Административен съд Пазарджик, 8 състав. ИЗПРАЩА преписката на Директора на ТП на НОИ Пазарджик по компетентност за произнасяне по жалбата на К.М.Т.. Определението подлежи на обжалване през ВАС в 7-дн. срок от получаване на съобщението за изготвянето му.
В законна сила на 10.6.2020г.
625 Административно наказателно дело (К) No 295/2020, X състав ЗАНН: НАП ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП СОФИЯ АНИМОЛ ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.6.2020г.
Оставя в сила Решение № 47 от 20.01.2020 г., постановено по нахд № 1872/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 442460-F480766/13.06.2019 г. на началника на Отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в Централното управление на Националната агенция за приходите, с което постановление за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на МФ, във вр. с чл. 118, ал. 4, т. 1 от ЗДДС на „Анимол“ ЕООД на основание чл. 185, ал. 2, във вр. с ал. 1 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 600 лева. Решението е окончателно.
626 Частно админист. наказателно дело (К) No 296/2020, X състав Частни КАНД и КАД П.М.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.8.2020г.
Оставя в сила Определение № 3/08.01.2020 г., постановено по нахд № 572/2019 г., по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е оставена без уважение молбата на П.М.В. за допълване на Решение № 699/04.12.2019 г. в частта му за разноските, като бъде осъдена ОД на МВР – Пазарджик да ? заплати сумата от общо 530 лв., от които 300 лв. адвокатско възнаграждение за обжалване на Електронен фиш Серия К № 2496476 на ОД на МВР – Пазарджик и процесуално представителство по образуваното по жалбата дело, 200 лв. за подаване на частна жалба срещу Определение от 26.03.2019 г. по нахд № 572/2019 г., с което производството е било прекратено като недопустимо и 30 лв., внесена държавна такса по сметка на Административен съд – Пазарджик по подадената частна жалба. Определението е окончателно.
627 Административно дело No 297/2020, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.10.2020г.
ОТМЕНЯ Наредба за издаване на карти за паркиране на хора с увреждания, престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания, живеещи на територията на община Белово, приета с Решение № 404 от 31.05.2013г. на Общински съвет Белово. ОСЪЖДА Община Белово, да заплати на Фондация „Гринберг“, ЕИК 205966183, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, Район „Централен“, ул. Райко Даскалов № 53, ет. 1, офис 1, сумата от 630,00лв./шестстотин и тридесет лева/, представляваща извършени разноски по производството. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
В законна сила на 1.12.2020г.
628 Административно дело No 298/2020, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 13.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Председателя на Общински съвет – Сърница против Заповед № 86/04.05.2015г. издадена от Кмета на община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 298/20 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението може да се обжалва от страните, с частна жалба до Върховния Административен Съд, чрез Административен съд-Пазарджик в 7-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.7.2020
Административно дело № 7505/2020
ОПРДЕЛЕНИЕ № 10363/28.07.200 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. дело № 7505/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 469/13.03.2020 г. по адм. дело № 298/2020г. на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 28.7.2020г.
629 Административно дело No 299/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Н.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 9.3.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 299/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА същото за присъединяване към материалите по административно дело № 266 по описа за 2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящето определение да се изпрати на страните.
630 Административно дело No 300/2020, II състав ДОПК А.А.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.А.К. с ЕГН ********** ***, срещу Решение № 52 от 13.02.2020 г. на Директора на Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите с което е оставена без уважение жалбата на К. срещу Разпореждане за присъединяване изх. № С200013-105-0010715 от 21.01.2020 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП, Пловдив, офис Пазарджик, във връзка с изпълнително дело №190634658 по описа на ТД на НАП, Пловдив за 2019г. ОСЪЖДА А.А.К. с ЕГН ********** *** да заплати на Национална агенция за приходите, гр. София, бул. “Дондуков“, № 52, сумата от 500,00лв.(петстотин лева), представляващи възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.6.2020г.
631 Административно дело No 301/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 КРАСИТАТА ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 17.7.2020г.
Отхвърля жалбата на „Краситата“ ЕООД, ЕИК 205433299 против Заповед за налагане на ПАМ № ФК-145-0385601/14.02.2020 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП, с която на жалбоподателя е наложена принудителната административна мярка – запечатване на търговски обект и забрана за достъп до него за срок от 7 дни по отношение на ресторант „Дайката“, намиращ се в гр. Ракитово, ул. „Грамадка“ № 3. Осъжда „Краситата“ ЕООД, ЕИК 205433299 да заплати на отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.8.2020г.
632 Административно наказателно дело (К) No 302/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.А.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.8.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 67/28.01.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 1786/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
633 Административно дело No 303/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.Б.П.,
Б.В.П.
НАЧАЛНИК РУ ПЕЩЕРА КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Б.П. с ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 19-0315-000244/02.12.2019 г. на Началник РУ – Пещера към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА В.Б.П. с ЕГН ********** *** да заплати на Началник РУ – Пещера към ОД на МВР гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване в тази му част. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.В.П. с ЕГН ********** ***, против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 19-0315-000244/02.12.2019 г. на Началник РУ - Пещера към ОД на МВР гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 303/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ – състав, в тази му част. РЕШЕНИЕТО в прекратителната му част подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.10.2020г.
634 Административно дело No 304/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 14.4.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на Фондация „Гринберг“, ЕИК 205966183, гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 53, ет. 1, офис 1 против Наредбата за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Септември и прекратява адм.д. № 304 по описа на Административен съд – Пазарджикза 2020 г., Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба, подадена чрез настоящия съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 12.8.2020
Административно дело № 6443/2020
Определение № 10996/12.08.2020г. на ВАС- Шесто отделение , по Адм. д. № 6443/2020г.-ОТМЕНЯ определение № 532 от 14.04.2020 г., постановено по адм. д. № 304/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, Х състав. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
635 Административно дело No 304/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 7.10.2020г.
Отменя Наредбата за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Септември, приета с Решение № 679 от 28.03.2017 г. на Общински съвет – Септември. Осъжда Общински съвет – Септември да заплати на Фондация „Гринберг“, ЕИК 205966183, гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 53, ет. 1, офис 1, разноски по делото в размер на 630 /шестстотин и тридесет/ лева. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.11.2020г.
636 Административно дело No 305/2020, II състав Закон за достъп до обществена информация М.К.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.9.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.К.М., ЕГН : **********,***, срещу Решение № 315 от 25.02.2020г. на Кмета на Община Велинград, с което е отказан достъп до обществена информация по Заявление вх. № 94-00/1514 от 28.01.2020г., подадено от М.К.М.. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 21.9.2020г.
637 Административно дело No 306/2020, VII състав Закон за министерство на вътрешните работи Л.И.А. ИНСПЕКТОР ИЛИЯ ВАСКОВ ВЛАСАКИЕВ ПРИ РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 3.8.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Разпореждане на полицейски орган № 310000-1/62 от 14.02.2020 г. от инспектор И. В. В. при РУ Панагюрище към ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на Л.И.А. с ЕГН: ********** сторените по делото разноски в размер на 510 лв. /петстотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, подавана чрез настоящия съд, пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.9.2020г.
638 Административно наказателно дело (К) No 307/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Н.Н. РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.8.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11/13.02.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 244/2019 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
639 Административно дело No 308/2020, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.Г.С. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.7.2020г.
Отменя Заповед № 340з- 48/12.02.2020 г. на началника на Районно управление Септември при ОДМВР - Пазарджик, с която на Н.Г.С. в качеството му на държавен служител – младши инспектор, младши автоконтрольор, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от три месеца. Осъжда Районно управление Септември при ОДМВР - Пазарджик да заплати на Н.Г.С. разноски по делото в размер на 710 лв. (седемстотин и десет лева). Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.7.2020г.
640 Административно дело No 309/2020, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Д.Я. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 21.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Д.Я. с ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 20-1030-000194/29.01.2020 г. на Началник на група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пловдив. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.7.2020г.
641 Административно дело No 310/2020, I състав Закон за акцизите и данъчните складове МАРИЦА ОЛИО АД ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ТРАКИЙСКА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 21.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Марица олио“ АД с ЕИК 112052785, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Христо Касапвелев“ № 3, представлявано от Васил Марин против Решение № РТД 3000-629/17.02.2020г./32-52219 на Директор на Териториална дирекция „Тракийска“ гр. Пловдив, за прекратяване действието на удостоверение за освободен от акциз краен потребител с № BG00300Е0119. ОСЪЖДА „Марица олио“ АД с ЕИК 112052785, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Христо Касапвелев“ № 3, представлявано от Васил Марин да заплати на Директор на Териториална дирекция „Дунавска“ при Агенция „Митници“ направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
642 Административно дело No 311/2020, III състав Закон за акцизите и данъчните складове МАРИЦА ОЛИО АД ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКА ПРИ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Марица олио“ АД с ЕИК 112052785, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Христо Касапвелев“ № 3, представлявано от В.М. против Решение № 32-56216/20.02.2020 г. на Директор на Териториална дирекция „Дунавска“ при Агенция „Митници“. ОСЪЖДА „Марица олио“ АД с ЕИК 112052785, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Христо Касапвелев“ № 3, представлявано от В.М. да заплати на Директор на Териториална дирекция „Дунавска“ при Агенция „Митници“ направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
643 Административно дело No 312/2020, VI състав Закон за движението по пътищата ПЪТИЩА АД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.5.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 312/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
644 Административно дело No 313/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.6.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на Фондация „Гринберг“, ЕИК 205966183, гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 53, ет. 1, офис 1 против Правилника за организацията и дейността на пенсионерските клубове и клубовете на инвалида на територията на община Ракитово/приет с Решение №271 по протокол № 16/25.10.2016 г. на Общински съвет Ракитово/. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 313/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба, подадена чрез настоящия съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 22.7.2020
Административно дело № 7286/2020
Определение № 10012 от 22.07.2020г.на ВАС - София, Шесто отделение по АД № 7286/2020г. - ОТМЕНЯ определение № 801 от 8.06.2020г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 313/2020г. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
645 Административно дело No 313/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.11.2020г.
ОТМЕНЯ Правилникът за организацията и дейността на пенсионерските клубове и клубовете на инвалида на територията на община Ракитово, обл.Пазарджик , приета с Решение № 271 по протокол №16/25.10.2016г. на Общински съвет Ракитово. ОСЪЖДА Община Ракитово, да заплати на Фондация „Гринберг“, ЕИК 205966183, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, Район „Централен“, ул. Райко Даскалов № 53, ет. 1, офис 1, сумата от 630,00лв./шестстотин и тридесет лева/, представляваща извършени разноски по производството. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
646 Административно дело No 314/2020, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 16.10.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територия на Община Брацигово, приета с Решение № 328 по протокол № 22/30.06.2017 г. на Общински съвет Брацигово. ОСЪЖДА Общински съвет Брацигово да заплати на Фондация „Гринберг“ с ЕИК 205966183 сумата в размер на 630 (шестстотин и тридесет) лева, представляваща сторени по делото разноски. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 194 от АПК, при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени, решението да се разгласи по реда предвиден в чл.78, ал.3 от АПК.
В законна сила на 6.11.2020г.
647 Административно дело No 315/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Д.Я. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Д.Я. с ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 20-1030-000195/29.01.2020 г. на Началник на група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пловдив. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.6.2020г.
648 Частно административно дело No 316/2020, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АМОС 2000 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 5.3.2020г.
ОТМЕНЯ Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-144-0042928/14.02.2020г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП да заплати от бюджета на ЦУ на НАП на „АМОС 2000“ ЕИК 201089235 със седалище и адрес на управление гр.Ракитово, представлявано от Димитър Бекташев сумата 350лв.,представляваща разноски за внесена държавна такса и платен адвокатски хонорар. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 5.3.2020г.
649 Административно дело No 317/2020, I състав ДОПК Б.А.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.А.С. ***, подадена против Решение № 56/17.02.2020 г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, с което е потвърдено ПНПОМ с изх. №С200013-023-0000291/29.01.2020 г., издадено от Петко Тодовичин, на длъжност старши публичен изпълнител в дирекция „Събиране" при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Пазарджик, на основание чл. 121, ал. I от ДОПК. ОСЪЖДА Б.А.С. с ЕГН ********** да заплати на ТД на НАП – Пловдив сума в размер на 100/сто/ лева, представляваща разноски за тази инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.8.2020г.
650 Административно дело No 318/2020, VI състав КСО М.Ж.Й. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.8.2020г.
Оставя без разглеждане жалба на М.Ж.Й.,***, против Ревизионен акт за начет № РМ-5-5-12-00706241/20.01.2020г., издаден от длъжностни лица при НОИ Пазарджик. Прекратява производството по административно дело №318/2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 3.9.2020г.
651 Административно дело No 319/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АМОС 2000 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 19.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Амос 2000“ ЕООД с ЕИК 201089235, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Иван Назлънин“ № 30, представлявано от Д. М. Б., подадена чрез адв. Л.М. *** против Заповед № ФК-144-0042928/14.02.2020 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Амос 2000“ ЕООД с ЕИК 201089235, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Иван Назлънин“ № 30, представлявано от Д. М. Б. да заплати в полза на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.12.2020
Административно дело № 10026/2020
РЕШЕНИЕ № 15125 ОТ 0.12.2020 Г. НА ВАС СОФИЯ, ПЪРВО ОТД. ПО АДМ. Д. № 10026/2020 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 321 от 19.06.2020 г. на Административен съд – Пазарджик, постановено по адм. дело № 319/2020 г., ОСЪЖДА „Амос 2000“ ЕООД, с ЕИК 201089235, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Иван Назлънин“, № 3, представлявано от управителя - Димитър Маринов. Бекташев, да заплати на Националната агенция по приходите да заплати разноски по делото за настоящата съдебна инстанция в размер на 100 /сто/лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.12.2020г.
652 Административно наказателно дело (К) No 320/2020, XI състав ЗАНН: МВР С.Г.Д. ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 29/14.01.2020 г., постановено по НАХД № 1321/2019 г. по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
653 Административно наказателно дело (К) No 321/2020, XI състав ЗАНН: ДИТ В.С.Ш. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 28.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 85 от 04.02.2020г., постановено по н.а.дело № 1918 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019г. ОСЪЖДА В.С.Ш., ЕГН **********,***, да заплати на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3, сумата от 100,00лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
654 Административно наказателно дело (К) No 322/2020, XI състав ЗАНН: ДИТ В.С.Ш. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.8.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 87/04.02.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 1907/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА В.С.Ш., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. Решението е окончателно.
655 Административно наказателно дело (К) No 323/2020, XII състав ЗАНН: МВР Т.Х.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОДМВР ГР.ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 8.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 69/30.01.2020 г. постановено по АНД № 2133/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Т.Х.А. с ЕГН: ********** *** да заплати на ОД на МВР Пазарджик сумата от 80 (осемдесет) лева разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
656 Административно наказателно дело (К) No 324/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.А.С. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 29.7.2020г.
Оставя в сила Решение № 44 от 17.01.2020 г., постановено по нахд № 1766/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърдено Наказателно постановление № 19-1006-001465 / 02.05.2019 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 70, ал. 3 от ЗДвП, на основание чл. 185 от същия закон на Д.А.С. е наложена глоба в размер на 20 лв., за нарушение на чл. 137а, ал. 1 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, пр. 1 от същия закон му е наложена глоба в размер на 50 лв. и за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 2 от същия закон му е наложена глоба в размер на 10 лв. Решението е окончателно.
657 Административно наказателно дело (К) No 324/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.А.С. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение (второ) от 16.10.2020г.
Поправя следните две очевидни фактически грешки, допуснати в Решение № 533/29.07.2020 г., постановено по настоящото административно дело № 324 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г., а именно: На страница първа, абзац втори, изречение второ от мотивите на решението вместо „С обжалваното решение е потвърдено Наказателно постановление № 19-1006-001465 / 02.05.2019 г. на директора на Дирекция “ Инспекция по труда“ – Пазарджик“ да се чете „С обжалваното решение е потвърдено Наказателно постановление № 19-1006-001465 / 02.05.2019 г. на началник група КПДГПА в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Пазарджик“, както и На страница трета (последна), в диспозитива на решението вместо „Оставя в сила Решение № 44 от 17.01.2020 г., постановено по нахд № 1766/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърдено Наказателно постановление № 19-1006-001465 / 02.05.2019 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик“ да се чете „Оставя в сила Решение № 44 от 17.01.2020 г., постановено по нахд № 1766/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърдено Наказателно постановление № 19-1006-001465 / 02.05.2019 г. на началник група КПДГПА в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Пазарджик“. Решението е окончателно.
658 Административно наказателно дело (К) No 325/2020, X състав ЗАНН: ИААА Н.К.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.8.2020г.
Отменя Решение № 62 от 27.01.2020 г., постановено по нахд № 1697/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, в частта му, с която е потвърдена т. 2 от Наказателно постановление № 33-0000096 от 25.07.2019 г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пазарджик, с която т. 2 от постановлението за нарушение на чл. 31, ал. 1, предл. последно от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС, на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП от същия закон на Н.К.Г. е наложена глоба в размер на 1 500 лв., като вместо това постановява: Отменя т. 2 от Наказателно постановление № 33-0000096 от 25.07.2019 г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пазарджик, с която т. 2 от постановлението за нарушение на чл. 31, ал. 1, предл. последно от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС, на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП от същия закон на Н.К.Г. е наложена глоба в размер на 1 500 лв. Решението е окончателно.
659 Административно дело No 326/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Т.С.К.М. СПЕЦИАЛИСТ СИНЯ ЗОНА ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 29.4.2020г.
ППРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 326 по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА Жалба вх. № 4837 от 02.03.2020г. на Т.С.К. – М. ***, съобразно изрично посочения от жалбоподателя адресат на жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 28.5.2020г.
660 Административно дело No 327/2020, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Й.В.Б. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 13.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Й.В.Б. с ЕГН ********** държавен служител : мл.инспектор , ст.полицай в група „ОП“ при РУ- Септември при ОДМВР Пазарджик, от гр.Септември, ул.“Бистрица“№5 против Заповед № 340з-51 от 13.02.2020г. на Началник на РУ-Септември при ОДМВР Пазарджик за налагане на дисциплинарно наказание. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №327/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до жалбоподателя с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 28.5.2020г.
661 Административно дело No 328/2020, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ПАНИ-БС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Пани-ВС“ ЕООД, с ЕИК 200051872, представлявано от управителя Борис Димитров Шулев, подадена чрез адв. М., против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № ФК-127-0385575/11.02.2020 г., издадена от Началник Отдел „Оперативни дейности“ Пловдив към ЦУ на НАП, съдържащо се в същата заповед. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 328/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 28.5.2020г.
662 Административно дело No 329/2020, VI състав ДОПК ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ТРАКИЙСКА ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.6.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 46/11.02.2020г. на директор на ТД на НАП Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на директор на ТД Тракийска срещу Разпореждане за прекратяване на производство по принудително изпълнение изх. № С190013-035-0336583/13.12.2019г. на старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик по изп.д.№ 160008394/2016г. с длъжник "Зелена Марка"ЕООД, с ЕИК 202252347, с адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пазарджик, ул. „Райко Даскалов“ № 2, ет. 1, представлявано от Георги Мирчев. ВРЪЩА преписката по изпълнително дело № 160008394/2016г. на публичния изпълнител при Териториална дирекция на Националната агенция по приходите - Пловдив за продължаване на изпълнителното производство. ОСЪЖДА Териториална дирекция на Националната агенция по приходите - Пловдив да заплати на Териториална дирекция "Тракийска", сумата от 100 (сто) лева, представляваща възнаграждение за юрисконсултска защита. Решението не подлежи на обжалване и/или протест.
В законна сила на 29.6.2020г.
663 Административно дело No 330/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ДАНИЕЛ ФРУТ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 22.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Даниел Фрут“ ЕООД, ЕИК 204549952 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Пионерска“ № 50, против ЗППАМ № ФК-153-0383433/18.02.2020 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 330 описа за 2020г. на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.5.2020г.
664 Административно дело No 332/2020, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.И.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 3.7.2020г.
ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР, гр. София да заплати на Д.И.К. ЕГН ********** сумата в размер на 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразно наказателно постановление № 17-24-1204-003400 от 15.12.2017 г. на Началник група към ОДМВР София за заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по АНД 138/2018 г.по описа на РС Ихтиман. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР, гр. София да заплати на Д.И.К. ЕГН ********** сторените в настоящото производство разноски в размер на 310 /триста и десет лева/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 24.7.2020г.
665 Административно дело No 333/2020, V състав ДОПК ПАНИ-БС ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.7.2020г.
Отхвърля жалбата на „Пани - БС“ ЕООД, с ЕИК 200051872 против Решение № 68/24.02.2020 г. на директора на Териториална Дирекция на Националната агенция за приходите – Пловдив, с което е отхвърлена подадената по административен ред жалба от „Пани - БС“ ЕООД и е потвърдено като законосъобразно Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № С200013-022-0004911/03.02.2020 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис - Пазарджик. Осъжда „Пани - БС“ ЕООД, с ЕИК 200051872 да заплати на Териториална дирекция на НАП – Пловдив разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто лева/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.7.2020г.
666 Административно дело No 334/2020, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.9.2020г.
ОТМЕНЯ Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Лесичово, приета с Решение № 335 по Протокол № 29 от 28.02.2013 г. на Общински съвет – Лесичово. ОСЪЖДА Общински съвет с. Лесичово да заплати на Фондация „Гринберг“, ЕИК 205966183 с адрес гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 53, ет. 1, офис 1, подадена чрез пълномощника адв. Й. направените по делото разноски в размер на 630 /шестстотин и тридесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 20.10.2020г.
667 Административно дело No 335/2020, VIII състав Закон за министерство на вътрешните работи Й.В.Б. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 22.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.В.Б., чрез адв. В.П., против Заповед № 340з- 51 от 13.02.2020 на началника на РУ Септември при ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 335 описа за 2020г. на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.5.2020г.
668 Административно наказателно дело (К) No 336/2020, XI състав ЗАНН: ДИТ В.С.Ш. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 28.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 84 от 04.02.2020г., постановено по н.а.дело № 1903 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019г. ОСЪЖДА В.С.Ш., ЕГН **********,***, да заплати на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3, сумата от 100,00лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
669 Административно дело No 338/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.6.2020г.
ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик, представлявана от Директор – ст.комисар Тишев, да заплати на М.П.Ф. с ЕГН **********, сумата от 200/двеста/лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД 1477/19г. по описа на РС Пазарджик, в едно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 09.03.2020г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик, представлявана от Директор – ст.комисар Тишев, да заплати на М.П.Ф. с ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 8.7.2020г.
670 Административно дело No 339/2020, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Л.М.Л. МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.9.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Л.М.Л., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 8121К-258 от 16.01.2020г., на Министъра на вътрешните работи, с която на основание чл. 194, ал. 2, т. 4 ; чл. 197, ал. 1, т. 6 ; чл. 203, ал. 1, т. 13 ; чл. 226, ал. 1, т. 8 и чл. 204, т. 1 от ЗМВР е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и е прекратено служебното правоотношение с МВР на инспектор Л.М.Л. – полицейски инспектор V степен „Териториална полиция“ в група „Охранителна полиция“ при Районно управление Септември в Областна дирекция на МВР, Пазарджик, считано от датата на връчване на заповедта. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
671 Частно админист. наказателно дело (К) No 341/2020, XII състав чл. 281 от ЗИНЗС С.И.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 5.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба /наименована „искова молба“/ вх. № 7239/05.12.2019 г. по описа на Адм. съд гр. Пазарджик подадена от С.И.Х./*** Бобов дол срещу Определение по административно дело № 708/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 341/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Препис от настоящето определение да се изпрати на страните.
В законна сила на 25.6.2020г.
672 Административно наказателно дело (К) No 342/2020, XII състав ЗАНН: ИААА Л.Н.М. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.7.2020г.
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 65 от 28.01.2020г. на ПАЗАРДЖИШКИ РАЙОНЕН СЪД, НК, по нах.дело № 1851/2019г., в частта, в която е потвърдено НП № 33-0000095/25.07.2019г. на Началника на ОО“АА“ в ГД „АИ“ гр. Пазарджик. ОТМЕНЯ НП № 33-0000095/25.07.2019г.на Началника на ОО“АА“ в ГД „АИ“ гр. Пазарджик по т.2 от същото и в частта, която на основание чл. 178а ал.7 т.1 от ЗДвП е наложена глоба от 1500 лв. ОСЪЖДА ОО“АА“ в ГД „АИ“ гр. Пазарджик да заплати на Л.Н.М. сумата от 220/двеста и двадесет лева/ разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
673 Административно наказателно дело (К) No 343/2020, XI състав Други по ЗАНН П.А.Б. ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 28.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 50 от 22.01.2020г., постановено по а.н.дело №1852 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 19-1006-001776 от 27.05.2019г. на Началник Група „КПДГПА“ към Областна Дирекция на МВР, Пазарджик, с което на П.А.Б., за нарушение по чл. 638, ал. 3, от Кодекса за застраховането, на основание чл. 638, ал. 3, от Кодекса за застраховането, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на по 400,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
674 Административно наказателно дело (К) No 344/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.П.К. РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74/31.01.2020г. по АДН № 1339/2019г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
675 Административно наказателно дело (К) No 345/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Й.А. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.8.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 55/27.01.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 1788/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
676 Административно наказателно дело (К) No 346/2020, X състав ЗАНН: ДИТ В.С.Ш. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 86/04.02.2020 г., постановено по АНХД № 1929/19 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.