Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2020г. до 30.4.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 600/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи А.В.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ подадената жалба от А.В.Б. ***, държавен служител на длъжност „разузнавач V степен“, в група 02 „Противодействие на криминална престъпност“ на Сектор „Криминална полиция“ при РУ Пазарджик към ОДМВР Пазарджик против Заповед 312з-972/27.04.2018 г. на директора на ОДМВР Пазарджик, като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ подадената жалба от А.В.Б. ***, държавен служител на длъжност „разузнавач V степен“, в група 02 „Противодействие на криминална престъпност“ на Сектор „Криминална полиция“ при РУ Пазарджик към ОДМВР Пазарджик срещу Заповед № 312з-1249/31.05.2018г., като неоснователна. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република Б. в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
2 Административно дело No 40/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Г.К.,
Н.Г.К.,
М.А.Б.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2020г.
ОБЯВЯВА за нищожно Решение № 309/29.10.2009г. на Общински съвет Батак, с което е одобрен парцеларен план за обект „Транспортно-комуникационна схема за пътна връзка и ОД за имотите край път III-376 Превала – Цигов чарк – Ракитово в участъка от км 0+00 /кръстовището с път II-37, м. Превала/ до км. 3+904 /начало курорт „Яз. Батак“ в дясно“, в ЧАСТТА му, отнасяща се до имот № 023049, който имот по КККР на гр. Батак е имот с идентификатор 02837.9.296 и имот с идентификатор 02837.9.295. ОСЪЖДА община Батак да заплати общо на М.Г.К., Н.Г.К. и М.А.Б. сторените по делото разноските в размер на 1150 (хиляда сто и петдесет) лева. Решението може да бъде обжалвано в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
3 Административно дело No 169/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.Б.Б.-КОМЕРС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.2.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на „К.Б.Б.-Комерс“, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул.“Юндола“ №71, представлявано от управителя Катерина Борисова Бацанова, Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-26-0224562/ 15.01.2019 г., издадена от началник отдел "Оперативни дейности" – Пловдив в ЦУ на НАП, с която е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – ресторант-бистро "Клептуза", находящ се в гр. Велинград, езеро Клептуза и е забранен достъпът до него за срок от 14 дни. ОСЪЖДА НАП да заплати на К.Б.Б.-Комерс“ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул.“Юндола“ №71, ЕИК 202065760 представлявано от управителя Катерина Борисова Бацанова сумата от 570 /петстотин и седемдесет/ лева разноски по производството. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез връчване на преписи.
4 Административно дело No 216/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност ПАНИ-БС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.1.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Пани БС" ЕООД, с ЕИК 200051872, гр. Велинград Ревизионен акт № Р-16001318002378-092-01/02.11.2018 г., издаден от Цветана Спасова Джиева на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, и Иван Георгиев Пенев – главен инспектор, при ТД на НАП - гр. Пловдив, офис Пазарджик, потвърден с Решение № 42/28.01.2019 г. на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА относно допълнително начислен ДДС в размер на 30 741, 02 (тридесет хиляди седемстотин четиридесет и един лева и две стотинки)лева, ведно с прилежащите лихви в размер на 6457, 23 лева (шест хиляди четиристотин петдесет и седем лева и двадесет и три стотинки), като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част по отказ на право на приспадане на данъчен кредит и прилежащи лихви в общ размер на 297 214,87 лева (двеста деветдесет и седем хиляди двеста и четиринадесет лева и осемдесет и седем стотинки) като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "Пани БС" ЕООД, с ЕИК 200051872, със седалище и адрес на управление гр. Велинград да заплати на Национална агенция за приходите сумата от 2 564 лева (две хиляди петстотин шестдесет и четири лева) дължимо юрисконсултско възнаграждение, по съразмерност и компенсация. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
5 Административно дело No 225/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЕТ О.-9.-К.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 21.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Оскар-999-К. Б.“, подаден против Наредба за определяне на размера на местните данъци и такси на територията на община Пещера, приета с Решение № 581/31.08.2010 г. на Общински съвет – Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 225/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на Република България.
6 Административно дело No 311/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност Г.С.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Г.С.Р., ЕГН **********,***, против Ревизионен акт № Р-160013180022708-091-001 от 27.11.2018г., издаден от С.П.П., на длъжност началник на сектор „Ревизии“ в ТД на НАП, Пловдив, като орган възложил ревизията и Даниела Георгиева Делчева на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП,у Пловдив, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 100 от 18.02.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който за Г.С.Р., за отчетен период от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. са установени задължения към бюджета, както следва : годишен авансов данък по ЗДДФЛ в размер на 607,60лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 111,42лв. ; данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ в размер на 397,30лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 66,88лв. ; задължителни вноски за държавно обществено осигуряване в размер на 1879,86лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 347,97лв.; задължителни вноски за здравно осигуряване в размер на 1174,91лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 217,46лв.; вноски да допълнително задължително пенсионно осигуряване – универсален пенсионен фонд в размер на 734,32лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 135,93лв. ; за отчетни периоди 29.08.2016г. до 31.12.2016г., включително – данък върху добавената стойност в размер на 13176,98лв. и лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 2693,12лв. ОСЪЖДА Г.С.Р., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1176,31,18 лв. (хиляда сто седемдесет и шест лева и тридесет и една стотинки), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
7 Административно дело No 323/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.Д. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска на С.Г.Д.,*** срещу Министерството на здравеопазването, за твърдяно бездействие в период от 01.11.2016г. до 20.01.2018г. на ТЕЛК и НЕЛК, за претърпени имуществени вреди в размер на 1252, 80 лева, ведно със законна лихва за периода, и 200 лева разходи за преглед и изследвания. Прекратява производството по делото в тази му част. ОСЪЖДА Националната експертна лекарска комисия да заплати на С.Г.Д.,*** обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3000 /три хиляди/ лева, причинени й от незаконосъобразно бездействие при разглеждане на жалба й срещу Решение № 3955-254/24.10.2016г. на ТЕЛК Пазарджик Първи състав, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 22.01.2018г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Г.Д.,*** срещу Националната експертна лекарска комисия в частта му за обезщетение на имуществени вреди, причинени от незаконосъобразно бездействие на ответника, в размер на 926 лева. Решението в частта, с която исковата молба срещу Министерство на здравеопазването е оставена без разглеждане и производството по делото в тази част е прекратено, може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването на страните. Решението в останалата част може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, подадена чрез Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 333/2019, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Г.М.Т. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 2.3.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2018, в частта, с която са изключени за подпомагане площите от имоти, заявени от него за подпомагане в качеството му на земеделски производител, а именно площ от 0, 56ха, попадаща в парцел № 07572-1053-1-1, площ от 0, 10 ха, попадаща в парцел № 07572-1053-2-1, площ от 0, 10 ха, попадаща в парцел № 07572-1053-4-1, всички находящи се в землището на с. Бъта, община Панагюрище. ИЗПРАЩА преписката на Министъра на земеделието, храните и горите в тази й част за ново произнасяне, при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Министерство на земеделието, храните и горите да заплати на Г.М.Т., ЕГН **********, с адрес ***, направените по делото разноски в размер на 880 (осемстотин и осемдесет)лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
9 Административно дело No 371/2019, I състав ДОПК Д.И.Я. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.1.2020г.
ОТМЕНЯ АУЗД № ПО16001318097497-180-001/03.12.2018г. издаден от Татяна Консулова, на длъжност главен инспектор по приходите в отдел „Услуги за клиенти“ при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение №30/23.01.2019г. на ТД на НАП Пловдив. ОСЪЖДА директора на ТД на НАП Пловдив да заплати на Д.И.Я. ***, деловодни разноски в размер на 60 /шестдесет/ лева. ОСЪЖДА директора на ТД на НАП Пловдив да заплати по сметката на административен съд Пазарджик сума в размер на 34 лева, представляваща сума за доплащане депозит на вещо лице. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 382/2019, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.А.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.2.2020г.
Отхвърля жалбата на К.А.Н. против изричен отказ да се изработи проект за изменение на ПУП, съгласно искане № 44-К-436/23.11.2018 г., обективиран в Писмо изх. № 44-1950/22.03.2019 г. на кмета на община Пазарджик, с което е отхвърлено искането на жалбоподателя с вх. № 44- К-436/23.11.2018 г. за промяна на регулацията на част от кв. 505 и улица с о.т. 6198-6199 в качеството му на собственик на УПИ ХИ-5995 в кв. 505 по плана на гр. Пазарджик като обжалваният отказ е постановен по пътя на препращането към Решение XIV, взето с Протокол № 3/07.03.2019 г. на ОбЕСУТ, с което не е допусната исканата промяна на регулацията. Осъжда К.А.Н. *** разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
11 Административно дело No 385/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.С.М.,
Ф.И.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 13.4.2020г.
ОТМЕНЯ определението, постановено в о.с.з. на 10 март 2020 г., с което е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.М. и Ф.И.М.,***, подадена чрез адв. Т. срещу Разрешение за строеж № 52/08.09.2017 г. на Главния архитект на община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 385/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА И.С.М. и Ф.И.М.,*** да заплатят на община Сърница юрисконсуртско възнаграждение в размер на 100/сто/ лева. ОСЪЖДА И.С.М. и Ф.И.М.,*** да заплатят на С.С.К. *** разноски по производството в размер на 1895/хиляда осемстотин деветдесет и пет/ лева. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
12 Административно дело No 403/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ А.-А.Л. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.1.2020г.
ОБЯВЯВА нищожността на Решение № 015/22.03.2019г. издадено от зам.кмет на община Септември,в частта определяща правата и задълженията за заплащане на таксите за водовземане, както и частта, определяща „Цел на водовземането“ ОСЪЖДА Община Септември да заплати на ЕТ“Анкона – А.Л.“ ЕИК 112530527 , представляван от А.Л. , със седалище и адрес на управление с.Варвара, обл.Пазарджик сумата от 1050 лева, съставляваща сторени в съдебното производство разноски, на основание чл 143, ал 1 АПК Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от уведомяването на страните пред Върховен административен съд Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл. 137 АПК
13 Административно дело No 447/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност КУБИК М3 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р – 16001318003278-091-001/07.12.2018 г., потвърден с Решение № 122/26.02.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на „Кубик М3“ ЕООД с ЕИК 204450146, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 201 А, офис 16, с адрес за кореспонденция гр. Септември, бул. „България“ № 155, представлявано от В.С.Й. - управител, направените по делото разноски в размер на 2 140 /две хиляди сто и четиридесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
14 Административно дело No 458/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.Н.Н. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите в частта ?, с която извън обхвата на площите в добро земеделско състояние са останали: площ от 2. 45 ха., попадаща в парцел № 39579-300-2-2, намиращ се в землището на с. Красново, общ. Хисаря, обл. Пловдивска ; терен с площ от 1,54 ха., попадаща в парцел № 69016-109-1-2, намиращ се в землището на с. Старосел, общ. Хисаря, обл. Пловдивска ; терен с площ от 1,45 ха., попадаща в парцел № 69016-480-1-2, намиращ се в землището на с. Старосел, общ. Хисаря, обл. Пловдивска, всички заявени от И.Н.Н., ЕГН **********,***. ОСЪЖДА Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, да заплати на И.Н.Н., ЕГН **********,***, сумата от 1210,00лв. (хиляда двеста и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
15 Административно дело No 517/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Н.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.Н.Д., ЕГН: ********** ***, срещу Заповед № ДС-76 от 03.04.2019г. на Областният управител на Област с административен център Пазарджик, с която за изграждане на обект „Аварийно възстановяване на път ІІІ-843 Велинград – Сърница, от км. 4+000 до км. 14+100“ на територията на Община Велинград, обл. Пазарджик е постановено отчуждаване на недвижими имоти, подробно описани в приложение към същата по вид, размер, местонахождение, собственици и размер на паричното обезщетение, като е определено общо парично обезщетение за подлежащите на отчуждаване имоти – частна общинска собственост и поземлени имоти – частна общинска собственост в размер на 5347,00лв., а на индивидуалните – съобразно приложението към заповедта, според експертните оценки, изготвени от оценител на имотите през м. октомври 2018г., в частта относно определено обезщетение от 84,00лв. за 0,227дка. от поземлен имот 028033 от картата на възстановената собственост на землището на с. Грашево, общ. Велинград, съставляващ ливада, целият с площ от 3,078дка. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
16 Административно дело No 532/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАР МИНЕРАЛИ СТРЕЛЧА АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 19.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Булгар Минерали Стрелча“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 200117532, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, ул. „Рудник Фелдшпати“, № 1, представлявано от синдика И.Л.К., срещу Заповед № ДК-10-ЮЦР-04 от 30.01.2019г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Южен Централен район, Пловдив, с която е прекратено производството по молба вх. № ДК-04-25-00-046 от 17.01.2019г. на „Булгар Минерали Стрелча“ АД – в несъстоятелност, с искане да се произнесе по жалба вх. № ДК-04-25-00-223 от 21.02.2017г. на „Булгар Минерали Стрелча“ АД и „Сайлест“ ЕООД в частта ? по искането за отмяна като незаконосъобразно на Разрешение за строеж № 39 от 22.11.2016г., издадено от Главния архитект на Община Стрелча за строеж „Производствена база за пегматит, съоръжения и складове към нея“ в поземлен имот 000680, м. „Радин дол“, землище с. Стрелча, обл. Пазарджик с възложител „Булгармин Инженеринг“ АД. ОСЪЖДА „Булгар Минерали Стрелча“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 200117532, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, ул. „Рудник Фелдшпати“, № 1, да заплати на Дирекция за национален строителен контрол, София сумата от 100,00лв. ( сто лв.) представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Определението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 19.2.2020г.
17 Административно дело No 555/2019, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.С.М. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 21.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 5 от 06.01.2004г. на Кмета на Община Велинград, с която е одобрено „….Попълване на кадастъра с верните имотни граници на поземлен имот с пл. № 417, квартал 35, като от него и от имот пл. № 312 образуват нов имот пл. № 1022-общински в кв.35 по кадастралния план на с. Сърница…“ ОСЪЖДА Кмета на Община Велинград да заплати на А.С.М., ЕГН **********,***, сумата от 910,00лв.(деветстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
18 Административно дело No 584/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Г.К.,
Г.К.П.,
Е.К.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.К., Г.К.П. и Е.К.Г. против Заповед № 826/25.04.2019г. на кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА С.Г.К., Г.К.П. и Е.К.Г.,*** сумата от 100 (сто) лева - юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
19 Административно дело No 587/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.А.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.А.Б., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-1006-000198 от 05.04.2019г. на Началник Група към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която за нарушения по чл. 174, ал. 3, пред. второ от ЗДвП, чл. 147, ал. 1 от ЗДвП, 190, ал. 3 от ЗДвП и чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 171, т.1, б. „б“ от ЗДвП, спрямо Б. е приложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца и е отнето СУМПС № 282432470. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.2.2020г.
20 Административно дело No 617/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност Х.Д.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Д.П. с ЕГН ********** *** против Ревизионен акт № Р–16001318004195-091-001/20.02.2019 г., потвърден с Решение № 284/09.05.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Х.Д.П. с ЕГН ********** *** да заплати на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, направените по делото разноски в размер на 1 542 /хиляда петстотин четиридесет и два/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
21 Административно дело No 619/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност АРКУС ТРАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „А.Т.“ ЕООД, ЕИК 202587121, със седалище и адрес на управление: с. Калугерово, ул. „Седемнадесета“, № 40, против Ревизионен акт № Р-16001618004393-091-001 от 13.02.2019г., издаден от Теменужка Вангелова Петкова, на длъжност началник на сектор в Териториална дирекция, Пловдив на Национална агенция за приходите, като орган възложил ревизията и Елена Костадинова Стоицева на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, като ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 286 от 09.05.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на търговското дружество, за отчетен период 01.06.2018г. до 30.06.2018г. е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 22400,00лв. по 15 броя фактури, издадени от „А.Д.-Д.Д.“ ЕООД, ЕИК 201831665, като са начислени лихви за просрочие при разчитането на данъчните задължения с бюджета в общ размер на 75,01лв. ОСЪЖДА „А.Т.“ ЕООД, ЕИК 202587121, със седалище и адрес на управление: с. Калугерово, ул. „Седемнадесета“, № 40 да заплати на Национална агенция по приходите, гр. София сумата от 1204,25, лв./хиляда двеста и четири лв. и двадесет и пет ст./, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
22 Административно дело No 622/2019, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи А.И.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 312з-1473 от 10.05.2019 г. на Директора на ОД на МВР Пазарджик, с която е наложено на А.И.П., държавен служител- младши инспектор, младши автоконтрольор в група „КПДГПА“, в сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР –Пазарджик дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на А.И.П., ЕГН **********,***, със съдебен адрес ***, направените по делото разноски в размер на 830 /осемстотин и тридесет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно оспорване
23 Административно дело No 647/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.К.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.3.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 366 от 16.05.2019г. на Кмета на Община Стрелча, с която на основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ е наредено, К.К.Т.,ЕГН********** ***, да премахне незаконен строеж : част от стопанска сграда, попадаща в УПИ ХІІ-магазин, кв. 35 по плана на гр. Стрелча с размери 4,75м./4,05м. ОСЪЖДА Община Стрелча, обл. Пазарджик да заплати на К.К.Т.,ЕГН********** ***, сумата от 675,00лв. (шестстотин седемдесет и пет лв.), направени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
24 Административно дело No 648/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕИМ 1 ЕООД МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.2.2020г.
Отменя Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019 г., на министъра на Земеделието, храните и горите, с която е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2018, в частите ?, с които са изключени от площите в добро земеделско състояние следните три площи, заявени за подпомагане от жалбоподателя: площта от 0.16 ха, попадаща в парцел № 65807-168-2-1, площта от 0.14 ха, попадаща в парцел № 65807-188-2-1 и площта от 0.10 ха, попадаща в парцел № 65807-863-3-1 и трите, находящи се в землището на с. Свобода, община Стрелча, заявени за подпомагане от жалбоподателя в качеството му на земеделски производител. Отхвърля жалбата на „ЕИМ 1“ ЕООД против Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019 г., на министъра на Земеделието, храните и горите, с която е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2018, в частта ?, с която са изключени от площите в добро земеделско състояние следните седем площи, заявени за подпомагане от жалбоподателя: площта от 2.64 ха, попадаща в парцел № 65807-163-10-1, , площта от 0.46 ха, попадаща в парцел № 65807-171-2-1, площта от 0.12 ха, попадаща в парцел № 65807-171-3-1, площта от 1.09 ха, попадаща в парцел № 65807-207-1-1, площта от 0.36 ха, попадаща в парцел № 65807-207-2-1, площта от 5.24 ха, попадаща в парцел № 65807-311-1-1 и площта от 0.59 ха, попадаща в парцел № 65807-846-2-1 и седемте, находящи се в землището на с. Свобода, община Стрелча, заявени за подпомагане от жалбоподателя в качеството му на земеделски производител. Осъжда „ЕИМ 1“ ЕООД да заплати на министерството на Земеделието, храните и горите разноски по делото в размер на 320 лв. (триста и двадесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
25 Административно дело No 660/2019, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Д.С.Т. ЦЕНТРАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ ПРИ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ-МВР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.С.Т., ЕГН **********,***, срещу Медицинско удостоверение № 56/14 от 02.04.2019г., издадено от Централната лекарска експертна комисия – Медицински институт МВР в което е определено, че увреждането на Д.С.Т., което е причинило възпаление на левия слухов нерв с невросензорна загуба на слуха на лявото ухо с акустична слухова загуба от 18,75dB при нормален слух двустранно и не е довело до трайно отслабване на слуха, а само до разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, което съответства на квалификацията за лека телесна повреда по смисъла на чл. 130, ал. 1 от НК. ОСЪЖДА Д.С.Т., ЕГН **********,***, да заплати на Медицински институт - МВР, гр. София, бул. „Ген. М. Скобелев“, № 79, сумата от 100,00лв.(сто лв.), представляващи възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
26 Административно дело No 661/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ О.-1.-С.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Орион – 10 – Стефанка Костянева“ с ЕИК 030100946, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Милош Папарков“ № 24, представлявано от Стефанка Спасова Костянева против Ревизионен акт № Р – 16001318002332-091-001/13.02.2019 г., потвърдената му част с Решение № 301/13.05.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА ЕТ „Орион – 10 – Стефанка Костянева“ с ЕИК 030100946, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Милош Папарков“ № 24, представлявано от Стефанка Спасова Костянева да заплати на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, направените по делото разноски в размер на 984 (деветстотин осемдесет и четири) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.1.2020г.
27 Административно дело No 667/2019, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.И.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.1.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на А.И.В. ЕГН **********, сумата в размер на 300 лева за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие от неосигуряване на минимална жилищна площ от 4 кв.м. за периода 12.12.2017г. до 21.05.2018г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на А.И.В. ЕГН **********, законна лихва върху присъдената сума, считано от 21.05.2018г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на А.И.В. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за горницата над сумата от 300 (триста) лева до предявения с иска размер от 50 000 лв. за претърпени имуществени вреди за период 01.01.2011г.-31.12.2018г. като неоснователен и недоказан. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик.
28 Административно дело No 667/2019, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.И.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.1.2020г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 28/13.01.2020г. по адм.д. № 667/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик, като на ред 4 в диспозитива на решението на негова страница 10, вместо „имуществени вреди" да се чете „неимуществени вреди". Решението може да се обжалва с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването.
29 Административно дело No 675/2019, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 14.1.2020г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 940 от 17.12.2019г., постановено по адм. дело № 675 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г., като в на стр. 1 ; стр. 13 и стр. 14 в диспозитива на същото вместо „…Община Пазарджик.…“ да се чете „…Община Пещера…“ Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. Решението за поправка да се отбележи върху поправеното решение след влизането му в сила. Препис от решението да се връчи на страните
В законна сила на 13.2.2020г.
30 Административно дело No 677/2019, I състав Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси Н.Б.Н. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 6.1.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Б.Н. , Решение за установяване конфликт на интереси, издадено от постоянна комисия по установяване конфликт на интереси при Общински съвет Септември, с което е установен конфликт на интереси по отношение на Н.Б.Н., в качеството му на кмет на кметство Варвара, община Септември, област Пазарджик, и на основание чл. 171, ал. 2 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 26, ал. 3 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси е наложена на Н.Б.Н. ГЛОБА в размер на 1000 лева платими по сметка на Община Септември,като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Постоянна комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Септември, от бюджета на община Септември, следва да бъде осъдена да заплати на Н.Б.Н. сумата от 2110 лева, представляваща 10 лева внесена държавна такса и 2100 лв. договорено и заплатено адвокатско възнаграждение за един адвокат – 300лв. – за запознаване и проучване на делото, 500лв. за изготвяне на жалбата , 1200лв. за представителство пред съда и 100лв. за явяване след второ съдебно заседание. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
31 Административно дело No 678/2019, VI състав КСО Ц.Д.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.Д.М., с ЕГН **********,***, против Решение № 1012-12-71#1/17.05.2019г. на директор на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № РВ-3-12-00545429/01.04.2019г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 678/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страната.
32 Административно наказателно дело (К) No 682/2019, XI състав ЗАНН: ДНСК Г.Т.Г. РОНСК ПАЗАРДЖИК ПРИ РДНСК ЮЦР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40 от 15.04.2019г., постановено по а.н.дело №20 по описа на Районен съд Велинград за 2019 г., в частта с която е изменено Наказателно постановление № Пз-2 от 08.01.2019г. на Началник Регионален отдел „Национален строителен контрол“, Пазарджик при Регионална дирекция за Национален строителен контрол „Южен централен район“, Пловдив, с което на Г.Т.Г., за нарушение по чл. 178, ал.1, във връзка чл. 177 от Закона за устройство на територията, на основание чл. 233 от Закона за устройство на територията, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500,00лв., като размера на същата е \ на 100,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
33 Административно дело No 699/2019, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Г.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.2.2020г.
Отхвърля жалбата на В.Г. ***, подадена против Заповед № 471/05.07.2017 г. на кмета на Община Пещера. Осъжда В.Г. *** да заплати на Община Пещера разноски по делото в размер на 800 лв. (осемстотин лева). ОСЪЖДА В.Г. *** да заплати на „Матраци Симеонов“ ООД със седалище гр. Пещера, ул. „М. Такев“ № 144 разноски по делото в размер на 1 550 лв. (хиляда петстотин и петдесет лева). Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
34 Административно дело No 730/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ИВИНДЪСТРИ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата „Ивиндъстри“ ЕООД с ЕИК 200262136, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Георги С. Раковски“ № 14, представлявано от И. Г. Л. против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 19-1006-000369/10.06.2019 г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.1.2020г.
35 Административно дело No 760/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност ДЖИ ВИ ЕЛ 63 БИЛДИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на „Джи Ви Ел 63 Билдинг“ ЕООД против Ревизионен акт № Р-16001318005356-091-001/14.03.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 347/07.06.2019 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, с който на жалбоподателя е отказано правото на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер на 31 227 лв. с прилежащи лихви 14 048,66 лв. и допълнително е установен корпоративен данък за 2014 г. – 1 651,75 лв., за 2015 г. – 7 271,75 лв., за 2016 г. – 539,65 лв. с прилежащи лихви в общ размер на 2 947,33 лв. Осъжда „Джи Ви Ел 63 Билдинг“ ЕООД да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите разноски по делото в размер на 2 260,58 лв./две хиляди двеста и шестдесет лева и петдесет и осем стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
36 Административно дело No 761/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност БУЛ ЛЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 4.3.2020г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № Р-16001317005496-091-001 от 06.03.2019г., издаден от Н.Ж.К., на длъжност началник на сектор, като орган възложил ревизията и М.Г.Д. на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 339 от 03.06.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно–осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който за „Бул Лес“ ЕООД, ЕИК 112580829, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Свобода”, №5а, за отчетни периоди 01.04.2017г. до 31.07.2017г. ; 01.02.2015г. до 28.02.2015г. и 01.12.2014г. до 31.12.2014г. е отказано право на данъчен кредит по данък върху добавената стойност в общ размер на 190882,00лв.; начислен е допълнителен данък върху добавената стойност за внасяне в размер на 300,01лв., като са начислени съответни лихва за просрочие при разчитането на задълженията с бюджета в размер на 32957,33лв. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите да заплати на „Бул Лес“ ЕООД, ЕИК 112580829, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Свобода”, №5а, сумата от 6850,00лв. (шест хиляди осемстотин и петдесет лева), за представляваща извършени от дружеството разноски по производството. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне.
37 Административно дело No 765/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Т.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ исковите претенции заявени от С.Т.Т., ЕГН **********,***, да бъде осъдена Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул.“Й. В. Гурко“ №5, да му заплати сумата от 12 000,00лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, представляващи пропуснати ползи в размер на 100,00лв. за работен ден от невъзможността да ползва за търговската си дейност, собствения си товарен автомобил за период от шест месеца, считано от 15.06.2015г. и сумата от 10000,00лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода от 15.06.2015г. до 21.04.2016г., изразяващи се във влошаване на здравословното му състояние, загуба на съня, влошаване на общото състояние и отпадане на тонуса, претърпени като последица от отменена с влязло в сила Решение №10981 от 19.10.2016г., постановено по адм. дело № 13594 по описа на Върховния административен съд за 2016г., Заповед № РД-14-1329 от 16.06.2015г. на Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“, гр. Пазарджик за прилагане на принудителна административна мярка, както и обезщетение за забавено плащане на двете парични суми в размер на законната лихва, считано от 11.07.2019г. до окончателното им изплащане. ОСЪЖДА С.Т.Т., ЕГН **********,***, да заплати на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул.“Й. В. Гурко“ №5, сумата от 100,00лв. (сто лева), представляващи разноски по осъществена юрисконсултска защита в настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
38 Административно дело No 768/2019, VI състав КСО А.В.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.1.2020г.
ДОПЪЛВА Решение № 921/16.12.2019г. по адм.д. № 768/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик, в частта за разноските като: ОСЪЖДА Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Пазарджик да заплати на А.В.К. разноски по производството в размер на 610 (шестстотин и десет) лева за адвокатско възнаграждение и държавна такса. ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 921/16.12.2019г. по адм.д. № 768/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик, като на ред 22 от стр. 1 от мотивите на решението вместо „адв. Икономов" да се чете „адв. П." Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 17.1.2020г.
39 Административно дело No 781/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Т.П.,
Ц.Б.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.1.2020г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Т.П. и Ц.Б.П.,***, подадена против Заповед № 619/22.04.2019 г. на Кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 781/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание.
40 Административно дело No 790/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.Г.Ж. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Г.Ж. ***, подадена против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0315-000065/15.04.2019 г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, РУ Пещера. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
41 Административно дело No 806/2019, IV състав ДОПК Р.И.П. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.И.П. *** против решение по жалба срещу действия на публичен изпълнител № 236/02.07.2019 година на директора на ТД на НАП град Пловдив, с което е оставена без уважение жалба с вх. № 66-20-1004/20.06.2019 г., подадена от Р.И.П. срещу разпореждане изх.№ 1900013-137-0005201/31.05.2019 г., в частта, с която е отказано погасяване по давност на публичните задължения по декларация по образец № 6 за 2010 г. и 2011 г. ОСЪЖДА Р.И.П. *** да заплати на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.268, ал.2 от ДОПК.
42 Административно дело No 809/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност ФАЛКО 123 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 29.1.2020г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 821 от 21.11.2019г., постановено по адм. дело № 809 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г., като в диспозитива на същото вместо „… да заплати на Националния осигурителен институт сумата от 500,00лв….“, да се чете „….. да заплати на Национална агенция за приходите, гр. София сумата от 500,00лв….“ Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. Решението за поправка да се отбележи върху поправеното решение след влизането му в сила. Препис от решението да се връчи на страните
43 Административно дело No 829/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. О.А.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 132 от 12.03.2019 г. на Кмета на Община Панагюрище с която на основание чл. 225, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията на О.А.М. е наредено да се премахне незаконен строеж : „… незаконно изградена пристройка към гараж (петно 1)….“, намиращ се в УПИ „Жилищен комплекс“, кв. 212 по плана на гр. Панагюрище. ОСЪЖДА Община Панагюрище, обл. Пазарджик да заплати на О.А.М., ЕГН **********,***, сумата от 1010,00лв. (хиляда сто и десет лв.), направени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 4.3.2020г.
44 Административно дело No 837/2019, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители БРИГАДА ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.4.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Бригада“ ЕООД с ЕИК 112659461, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Георги Брегов“ № 21, етаж 3, ап. 6, представлявано от управителя А. Т., подадена чрез адв. П., Уведомително писмо, изх. № 01-2600/3955 от 12.07.2019 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд Земеделие. ИЗПРАЩА преписката на ИД на ДФЗ за ново произнасяне, като изпълни указанията по прилагане на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Държавен фонд Земеделие да заплати на „Бригада“ ЕООД с ЕИК 112659461, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Георги Брегов“ № 21, етаж 3, ап. 6, представлявано от управителя А. Т., разноски по делото в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
45 Административно дело No 851/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.И.Н.,
Д.С.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.1.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.И.Н. и Д.С.Н. ***, Заповед № РД-318 от 10.07.2019 г. на кмета на Община Брацигово. ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Брацигово за ново произнасяне по реда на чл. 124а, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ по подаденото заявление, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на М.И.Н. и Д.С.Н.,***, сума в размер на 620 (шестстотин и двадесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
46 Административно дело No 857/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Я.А.Я.,
А.С.Ч.,
Р.В.А.,
Я.А.А.,
Т.А.М.,
Р.В.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Я.А.Я., А.С.Ч., Р.В.А., Я.А.А., Т.А.М., Р.В.М. срещу Разрешение за строеж № 11/07.02.2019г. на главен архитект на Община Пещера с искане за провъзгласяване на неговата нищожност. ОСЪЖДА Я.А.Я., А.С.Ч., Р.В.А., Я.А.А., Т.А.М., Р.В.М. общо, да заплатят на Ц. Борисов М. сумата от 900 /деветстотин/ лева, представляваща изплатено адвокатско възнаграждение и депозит за вещо лице. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
47 Административно дело No 866/2019, V състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) П.К.Н. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 21.2.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на П.К.Н. против Експертно решение № 0865/17.06.2019 г. на Национална експертна лекарска комисия, в частта по т. 19 от същото – противопоказни условия на труд, където не е посочен като противопоказен сменния труд, който му е признат като противопоказен с Експертно решение № 0827/01.03.2019 г. на ТЕЛК при МБАЛ Пазарджик АД. Прекратява административно дело № 866 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
48 Административно дело No 876/2019, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър М.Н.Г. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.Н.Г.,***, срещу действие на Началник Служба по геодезия картография и кадастър Пазарджик по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри Язовир „Батак“, Зона „А“, гр. Батак, по отношение на поземлен имот с идентификатор 02837.503.351, като същият имот е заснет с различни площи и нови идентификатори 02837.503.1211 и 02837.503.1212, а в кадастралния регистър, за имот с идентификатор 02837.503.1212 е вписан и друг собственик на недвижимостта. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне.
49 Административно дело No 878/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 575/17.07.2019г. на кмет на община Стрелча. ОСЪЖДА община Стрелча да заплати на „Булгармин Инженеринг“АД, с ЕИК 112532478, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, представлявано от изпълнителен директор Георги Стойов Симеонов сума в размер на 350 лева (триста и петдесет лева), представляваща сторените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно на основание чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.
50 Административно дело No 881/2019, VI състав КСО Д.В.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 102-12-112#1/02.07.2019г. на Директора на ТП на НОИ гр.Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № ЕГН № 2140-12-127/04.04.2019г. на ръководителя по пенсионно осигуряване, с което е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69б, ал. 2 от КСО на Д.В.Б.. ВРЪЩА преписката, образувана по заявлението на Д.В.Б., на длъжностното лице по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ гр.Пазарджик за ново произнасяне съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр.Пазарджик за заплати на Д.В.Б., сторените от него съдебно-деловодни разноски в размер на 595 /петстотин деветдесет и пет/ лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
51 Административно дело No 888/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК,
РЕЙСЪР АУТО ЕООД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ • разпоредби чл.28 ал.2 и ал.3; • чл.28 ал.5 и ал.6; • чл.34 ал.1 в частта относно „събиране" и ал.2; • чл. 35 ал.1, чл.38 ал.1 и чл. 39 ал.1 в частта относно „събиране"; • чл.37 ал.5 в частта относно „събиране и транспортиране". от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Брацигово(приета с Решение № 531 от 24.04.2014г. на Общински съвет Брацигово) ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД, ЕИК 201327590, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, сумата от 50.00/петдесет/, представляваща извършени деловодни разноски. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик сумата от 20 / двадесет/ , представляваща извършени деловодни разноски Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
52 Административно дело No 900/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ О.-1.-С.К. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.2.2020г.
Отменя Ревизионен акт № Р-16001618001876-091-001/24.01.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията в частта му, с която е определен дължим ДДС по подписания на 31.12.2016 г. приемо-предавателен протокол, между ЕТ „Орион- 10 - Стефанка Костянева“ и „Орион 10 - СИК“ ООД в размер на 27 176,83 лв., заедно с прилежащи лихви, както и лихви за просрочие върху сумата от 4 823,17 лв. в размер на 362,99 лв. Отхвърля жалбата на ЕТ „Орион – 10 – Стефанка Костянова“ против останалата част от Ревизионен акт № Р-16001618001876-091-001/24.01.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
53 Административно дело No 902/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.А.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.1.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-25-758 от 12.07.2019г. на Кмета на Община Ракитово с която на основание чл. 225, ал. 2, т. 2 и чл. 223, ал. 1, т. 8 от Закона за устройство на територията на М.А.Б., ЕГН **********,*** е наредено да се премахне незаконен строеж : „… стопанска сграда, гараж и двуетажна пристройка, напиращи се в ПИ 62004.5.811 по кадастралната карта на гр. Ракитово, ул. „Бежаница“, № 2…“. ОСЪЖДА Община Ракитово, обл. Пловдивска да заплати на М.А.Б., ЕГН **********,***, сумата от 110,00лв. (сто и десет лв. петдесет ст.), направени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 13.2.2020г.
54 Административно дело No 910/2019, II състав ДОПК А.С.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 280 от 01.08.2019 г. на Директора на Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите и потвърденото с него Разпореждане за присъединяване изх. № С190013-105-0184101 от 11.06.2019г. на старши публичен изпълнител при ТД на НАП, Пловдив, офис Пазарджик, съответно с което по изпълнително дело №160103 по описа на ТД на НАП, Пловдив за 2016г. е допуснато присъединяване на публичен взискател по вземане, представляващо глоба в размер на 100,00лв., наложена с Фиш № К1398025 от 26.10.2016 г. на ОД на МВР, Пловдив. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.2.2020г.
55 Административно дело No 921/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност Ф.А.Ф. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р – 16001618006640-091-001/11.04.2019 г., потвърден с Решение № 415/08.07.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на Ф.А.Ф. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес *** – адв. Б., направените по делото разноски в размер на 400 /четиристотин/ лева. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 588 /петстотин осемдесет и осем/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 5.3.2020г.
56 Административно дело No 931/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Г.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата С.Г., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. Г. против Заповед № 1715/31.07.2019 г. на кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА С.Г. *** да заплати в полза на Община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.
57 Административно дело No 933/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност РИГЕЛ 63 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001318007317-091-001/10.05.2019 г., в частта, потвърдена с Решение № 434/22.07.2019г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“-гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с която не се признава приспадане на данъчен кредит общо в размер на 22 564, 40 лв. и лихва в размер на 5 498,68 лева. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на Ригел 63“ЕООД, с ЕИК 112656814, със седалище и адрес на управление гр. Септември, ул. „Сараньово“ № 1, представлявано от управител Гергана Симова С., направените по делото разноски в размер на 1400 /хиляда и четиристотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
58 Административно дело No 944/2019, II състав КСО П.Н.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ СОФИЯ-ГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № РВ-3-21-00552361 от 18.04.2019г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ София - град, с което е разпоредено П.Н.М., ЕГН:**********,*** да възстанови, недобросъвестно получени парични обезщетения за временна нетрудоспособност, поради общо заболяване за периода от 29.03.2018г. до 11.07.2018г., включително в общ размер на 4131,05лв. от които 3794,77лв. – главница и 336,28лв. лихви, потвърдено с Решение № 1040-21-269 от 28.06.2019г. на Директора на Териториално поделение София на Националния осигурителен институт. ОСЪЖДА Националния осигурителен институт, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64 да заплати на П.Н.М., ЕГН:**********,***, сумата от 850,00лв.(осемстотин и петдесет лева), представляваща извършени разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
59 Административно дело No 946/2019, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.Г.П. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.1.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Г.П.,***, срещу Заповед №18-7645/24.07.2019г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с която е одобрено изменение в КККР на гр.Костандово, община Ракитово, одобрена със заповед № РД-18-1637/20.09.2018г. на изп. директор на АГКК, представляващо отстраняване на грешка в одобрената КК. ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр.София /юридическо лице, съгласно чл.10 ал.1 от ЗКИР/ да заплати на А.Г.П.,*** направените в производството разноски от 960 /деветстотин и шестдесет/лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 7.2.2020г.
60 Административно дело No 961/2019, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Д.И.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.3.2020г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) № 13/06/1/0/02449/3/01/04/01 от 31.07.2019 г. с изх. № 01-163-6500/488 от 01.08.2019 г. на директора на ОД на ДФЗ – Пловдив. ВРЪЩА делото като преписка на Областна дирекция гр. Пловдив на ДФЗ – РА за ново произнасяне при съобразяване указанията в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция“ да заплати на Д.И.Д. ***, разноски по производството в размер на 1310 (хиляда триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
61 Административно дело No 967/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.В.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.2.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Й.В.Г. ***, Заповед за учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот № 1089/ 08.08.2019 год., издадена от кмета на община Велинград и подписана от зам.-кмет А. П., оправомощен със Заповед № 965/15.07.2019 год. на кмета на община Велинград. ОСЪЖДА община Велинград да заплати на Й.В.Г. *** сумата от 730 /седемстотин и тридесет/ лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
62 Административно дело No 982/2019, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АРТ ДИЗАЙН ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 13/311/00793/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ гр. София, изведено с изх. № 01-2600/2863#2 от 04.07.2019 г. по сключен договор № 13/311/00793 от 03.11.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. ОСЪЖДА Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ гр. София да заплати на „Арт Дизайн“ ЕООД с ЕИК 112600922, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Симон Налбант“ № 48, вх. А, ет. 4, ап. 10, представлявано от Н.Г.К., направените по делото разноски в общ размер на 7 900 /седем хиляди и деветстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
63 Административно дело No 983/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.Е.С. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.2.2020г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0367-000134/22.07.2019г. на началник РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА РУ Велинград при ОДМВР – Пазарджик да заплати на П.Е.С., с ЕГН ********** деловодни разноски в размер на 836, 95лв. /осемстотин тридесет и шест лева и деветдесет и пет стотинки/. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 172, ал. 5 от Закона за движение по пътищата.
В законна сила на 17.2.2020г.
64 Административно дело No 984/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.Й.К. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Й.К. *** против Решение от 05.06.2019 г., по т.2.61 на УС на камарата на независимите оценители за отказ за вписване в регистъра, потвърдено с Решение на КС на камарата на независимите оценители от 19.08.2019 г., като в условията на евентуалност и против решението на КС, обективирано в писмо с изх.№ 2270/19.08.2019 г., назовано отговор по жалба с вх.№ 5401/02.07.2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 984/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА К.Й.К. *** да заплати на Камарата на независимите оценители в България сумата от 600/шестстотин/лева разноски по производството. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
65 Административно наказателно дело (К) No 991/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.К. РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ СЕПТЕМВРИ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 509/31.07.2019 г., постановено по АНД № 293/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. И вместо него постановява : ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19-0340-000053/ 25.01.2019 г.на началник РУ Септември при ОДМВР ПАЗАРДДИК, с което на Г.И.К. ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** са наложени на основание чл.174, ал.,1 т.2 от ЗДвП - глоба в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца. ОСЪЖДА ОДМВР-Пазарджик да заплати на Г.И.К. ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес ***, сума в размер на 400лв. заплатени разноски за един адвокат. Решението не подлежи на обжалване.
66 Административно дело No 997/2019, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.П.К. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.П.К. ***, против действията на началника на СГКК Пазарджик по изменение на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Батак, относно поземлен имот с идентификатор 02837.503.541, с вписване на нов собственик Държавата. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.
67 Административно дело No 1003/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност Ф.А.Ф. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отменя Ревизионен акт № Р-16001318006205-091-001/30.04.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, в частта му, потвърдена с Решение № 436/23.07.2019 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, а именно, в частта за допълнително начислен ДДС на Ф.А.Ф. на стойност 21 150,64 лв. и лихви – 3 994,11 лв. Осъжда Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите да заплати на Ф.А.Ф., с ЕГН **********, разноски по делото в размер на 1 000 лв. /хиляда лева/. Осъжда Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите да заплати на Административен съд – Пазарджик разноски по делото в размер на 200 лв. /двеста лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
68 Административно дело No 1037/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВЕСЕКО-55-ВЕЛЕВИ СЪДРУЖИЕ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Весеко-55-Велеви съдружие“ ЕООД с ЕИК 112643919, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Братя Маврикови“ № 13, представлявано от К.С.В. против Заповед № 1188/26.08.2019 г. на Кмета на Община Велинград, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Сграда с идентификатор 10450.503.997.6 с площ от 77 кв.м. с предназначение „Сграда за обществено хранене“, находяща се в УПИ VI, в кв. 393, по плана на гр. Велинград“. ОСЪЖДА „Весеко-55-Велеви съдружие“ ЕООД с ЕИК 112643919, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Братя Маврикови“ № 13, представлявано от К.С.В. да заплати на Община Велинград сторените по делото разноски в размер на 1 020 /хиляда и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
69 Административно дело No 1041/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КББ-КОМЕРС ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 19.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „КББ Комерс“ ЕООД от гр. Велинград против Заповед № 1171/22.08.2019 г., издадена от кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1041/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС, в 7-дневен срок, който тече от днес за всяка от страните, тъй като техните процесуални представители присъстват в заседанието.
70 Административно дело No 1072/2019, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.2.2020г.
ОТМЕНЯ Писмена покана № 29-02820 от 19.08.2019г. на Директора на Районна здравно осигурителна каса, гр. Бургас, с която „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, е задължено да възстанови неоснователно получена сума в размер на 3318,00лв. ОСЪЖДА Национална здравноосигурителна каса, гр. София да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, сумата от 300,00лв. (триста лева), представляваща извършени от дружеството разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
71 Административно дело No 1079/2019, IV състав Закон за данък върху добавената стойност ЛЕС ГРУП 2010 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Лес груп 2010 ЕООД, ЕИК 201015772, гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 48, представлявано от управителя С.И.Т., подадена чрез адв. Б. против Ревизионен акт № Р-16001318007512-091-001 от 17.06.2019 г., потвърдената с Решение № 487/18.08.2019 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, гр. Пловдив в частта, с която е определено задължение по ЗКПО в размер на 2545.88 лева и 4533.48 лева задължение по ДДС. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1079/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, в тази му част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Лес груп 2010 ЕООД, ЕИК 201015772, гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 48 против Ревизионен акт № Р-16001318007512-091-001 от 17.06.2019 г., в потвърдената с Решение № 487/18.08.2019 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, гр. Пловдив в останалата u част относно определено задължение по ЗКПО до размера над 2545.88 лева и до размера над 4533.48 лева по ЗДДС. ОСЪЖДА Лес груп 2010 ЕООД, ЕИК 201015772, гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 48, представлявано от управителя С.И.Т. да заплати на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 596 (петстотин деветдесет и шест) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
72 Административно наказателно дело (К) No 1083/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Д.С.Ч. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.1.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 73 от 05.08.2019г., постановено по а.н.дело №160 по описа на Районен съд Пещера за 2019 г., с което е изменено Наказателно постановление № 13-001519 от 21.06.2019г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“, Пазарджик, съответно с което на земеделски производител Д.С.Ч., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда, на основание чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда е наложено административно наказание глоба в размер на 1600,00лв., като размера на размера на наказанието е намален на 160,00лв., като вместо това ПОСТАНОВЯВА : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-001519 от 21.06.2019г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“, Пазарджик, съответно с което на земеделски производител Д.С.Ч., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда, на основание чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда е наложено административно наказание глоба в размер на 1600,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
73 Административно дело No 1084/2019, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.С.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на И. Хами М. с ЕГН **********,***, чрез адв.Г.М.,*** против ГД“Изпълнение на наказанията „- София. Искът е в размер на 15 000 лв. Период за който се твърди, че са причинени неимуществените щети – 28.06.2016г. до 12.12.2018г.при пребиваването му в следствения арест в гр.Кърджали. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 5.2.2020г.
74 Административно дело No 1085/2019, VI състав ДОПК М.В.Р. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.Р., с ЕГН **********, от гр. Септември, срещу Решение № 322/21.08.2019г. на Директор на териториална дирекция НАП Пловдив, издадено по повод неговата жалба с вх. № 94-00-4602#3/19.08.2019г. против Постановление изх. № С180013-022-0023877/12.04.2018г. Определението не подлежи на обжалване на основание чл. 88, ал. 3 от АПК.
В законна сила на 21.1.2020г.
75 Административно дело No 1090/2019, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2020г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Разрешение изх. № 5/11.04.2016 г. на зам. кмета на Община Лесичово, за отсичане и изкореняване на дървета в земеделски земи в площи над един декар. ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Лесичово за разглеждане и произнасяне по заявление на ЕТ „Камелия – 99 – Г.П.“. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
76 Административно дело No 1093/2019, II състав КСО С.А.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.А.К., ЕГН **********,***, заявена чрез процесуалния представител адв. И.Б., срещу Решение № 1012-12-158#3 от 27.08.2019г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което е потвърдено Разпореждане № 2140-12-211 от 01.07.2019г. на ръководителя на пенсионно осигуряване в ТП на НОИ, Пазарджик, съответно с което на К. е отказано да бъде отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 1012-12-158#3 от 27.08.2019г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт в частта му с която е постановено изменение на Разпореждане № 2140-12-211 от 01.07.2019г. на ръководителя на пенсионно осигуряване в ТП на НОИ, Пазарджик, съответно в частта му с която относно С.К. е приет осигурителен стаж от трета категория - 33 г. 7 м. 10дни и общ стаж, превърнат към трета категория - 39 г. 2 м. 16 дни и е определена нова продължителност на осигурителния стаж от трета категория - 33 г. 6 м. и 10 дни и общ стаж, превърнат към трета категория - 39 г. 1 м. и 16 дни. ОСЪЖДА С.А.К., ЕГН **********,***, да заплати на Националния осигурителен институт, гр. София сумата от 50,00лв.(петдесет лева), представляваща съответната част от възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. ОСЪЖДА Националния осигурителен институт, гр. София да заплати на С.А.К., ЕГН **********,*** сумата от 251,44лв.(двеста петдесет и един лева и четиридесет и четири ст.), представляващи съответна част от направените разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
77 Административно дело (К) No 1098/2019, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Л.Г.М. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.1.2020г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 890/05.12.2019г. постановено по к.адм.д.№1098/19г. по описа на Административен съд – Пазарджик десети състав, като в В диспоспозитива на решението да се чете : „ОТМЕНЯ Решение №994/08.07.2019г. постановено гр.д.№ 1500/19г. по описа на Районен съд Пазарджик и връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.“ Решението е окончателно и НЕ подлежи на обжалване.
78 Административно дело No 1099/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност Г.Б.У. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р – 16001318008300-091-001/28.06.2019 г., потвърден с Решение № 511/04.09.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив в частта, с която е определен годишен и авансов данък по ЗДДФЛ за 2016 г. в размер на 1 621.54 лева и лихви в размер на 354.52 лева, както и в частта, с която за периода 29.01.2017 г. – 31.12.2017 г. е начислен ДДС в размера над 1157.61 лева до сумата 16 511.27 лева, както и начислената лихва в размера над 243.30 лева до 3 436.57 лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Б.У. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Л.К. - САК, със съдебен адрес *** против Ревизионен акт № Р – 16001318008300-091-001/28.06.2019 г., потвърден с Решение № 511/04.09.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП в останалата му част, а именно за годишен авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за 2017 г. в размер на 884.61 лева и лихви – 104.20 лева, както и в частта, с която за периода 29.01.2017 г. – 31.12.2017 г. е начислен ДДС в размер на 1 157.61 лева и лихва в размер над 243.30 лева. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на Г.Б.У. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 1 739 /хиляда седемстотин тридесет и девет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
79 Административно дело No 1102/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Р.Т. ЗАМ. КМЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Р.Т. ***, подадена чрез адв. С. против Заповед № 1945/16.08.2018 г. на зам.-кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА Т.Р.Т. *** да заплати в полза на Община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.
80 Административно дело No 1105/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Б.М. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-0315-000154 от 30.07.2019г. на Началник Районно управление Пещера към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо М.Б.М., ЕГН **********,***, на основание чл. 171, т. 2а, б. „а“ от ЗДвП е наложена принудителна мярка - прекратяване на регистрацията на ППС, за срок от шест месеца до една година месеца, а именно за шест месеца и са иззети Свидетелство за регистрация на МПС № 009496360 и два броя табели РА 3897 КМ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 27.2.2020г.
81 Административно дело No 1107/2019, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Л.И.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.1.2020г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на Л.И.М. от с.Мало Конаре в момента в Затвора Пазарджик с ЕГН ********** СУМАТА от 1200 / хиляда и двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр. Пазарджик – пренаселеност на килиите, в които е пребивавал ищеца, и допускане да му бъдат нанесени физически наранявания от друг лишен от свобода – К., за периода от 07.02.2017г. до 22.05.2017г.;23.05.2017г. – 05.06.2017г.;01.02.2019г. – 02.07.2019г,и 11.09.2019г., ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 30.09.2019г., до нейното окончателно изплащане. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Л.И.М. от с.Мало Конаре в момента в Затвора Пазарджик с ЕГН ********** против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част над 1200 лв. до размер 20 000 лв., като неоснователен и недоказан. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред три членен състав на Административен съд - Пазарджик.
82 Административно дело No 1108/2019, I състав Закон за движението по пътищата Х.И.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.И.К. с ЕГН ********** *** против мълчалив отказ на Началника на ПП при ОДМВР Пазарджик, за издаване на ново свидетелство за правоуправление. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1108/19г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Решението с характер на определение може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
83 Административно дело No 1109/2019, III състав Закон за защита от дискриминация РИОСВ ПАЗАРДЖИК КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 467/02.09.2019 г. на Комисията за защита от дискриминация гр. София. ОСЪЖДА Комисия за защита от дискриминация гр. София да заплати на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
84 Административно дело No 1115/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЛАТОРРЕ АВТО ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Латорре Авто“ ЕООД, ЕИК 202435284, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Панайот Волов“ № бл.32, вх.“А“, представлявано от Б.Д.П., подадена чрез адв. П., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № ФК – 589-0028137/11.09.2019 год., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „„Латорре Авто““ ЕООД, ЕИК 202435284, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Панайот Волов“ № бл.32, вх.“А“, представлявано от Б.Д.П. да заплати на Национална агенция по приходите/НАП/ юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
85 Административно дело No 1117/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Е.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София, бул.“Княз Ал. Дондуков“ №3 да заплати на Е.Е.А.,***, сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляваща разноски по АНД № 1711/2018 год. на Районен съд – Пазарджик и по КАНД № 623/2019 по описа на Административен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на НП № 13-001170/28.09.2018 г., издадено от директора на ДИТ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на постановяване на настоящето решение до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София, бул.“Княз Ал. Дондуков“ №3 да заплати на Е.Е.А.,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 370 (триста и седемдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
86 Административно дело No 1129/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВЕСЕКО-55-ВЕЛЕВИ СЪДРУЖИЕ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Весеко-55-Велеви съдружие“ ЕООД с ЕИК 112643919, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Братя Маврикови“ № 13, представлявано от К.С.В. против Заповед № 328/15.03.2018 г. на Кмета на Община Велинград, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Двуетажна сграда“, находяща се в УПИ VI – „За парк“ - 5972, в кв. 393, по плана на гр. Велинград. ОСЪЖДА „Весеко-55-Велеви съдружие“ ЕООД с ЕИК 112643919, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Братя Маврикови“ № 13, представлявано от К.С.В. да заплати на Община Велинград сторените по делото разноски в размер на 1 020 /хиляда и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
87 Административно дело No 1145/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Ц.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.1.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар И.Т., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, да заплати на Е.Ц.С. с ЕГН ********** ***, 500 /петстотин/ лева за имуществени вреди, във връзка с отменено НП № 18-0340-000305 от 13.03.2018 г. на Началника на РУ Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, предмет на разглеждане по НАХ дело № 890/2018 г. на Районен съд гр. Пазарджик, ведно със законната лихва по чл. 86 ЗЗД, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Е.Ц.С. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. П. *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар И.Т., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 500 /петстотин/ лева за неимуществени вреди, във връзка с отменено НП № 18-0340-000305 от 13.03.2018 г. на Началника на РУ Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, предмет на разглеждане по НАХ дело № 890/2018 г. на Районен съд гр. Пазарджик, ведно със законната лихва по чл. 86 ЗЗД, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, както и искането за заплащане на мораторна лихва, касаеща неимуществените вреди, от датата на влизане в сила на съдебното решение по НАХ дело № 890/2018 г. на РС – Пазарджик – 28.11.2018 г. до датата на подаване на исковата молба в размер на 43.61 /четиридесет и три лева и шестдесет и една стотинки/ лева. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар И.Т., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, да заплати на Е.Ц.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 260 /двеста и шестдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 1.2.2020г.
88 Административно дело No 1159/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Я.С.М. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2020г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програма за развитие на селските райони 2007г. – 2013г., за кампания 2016г. с изх. № 02-130-6500/1023 от 06.08.2019г. на Зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, гр. София, с което е отказано финансово подпомагане с исканата сума от 39332,55лв. по заявление с УИН:13/300616/87183 от 12.05.2016г., подадено от Я.С.М., ЕГН **********,***. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Я.С.М., ЕГН **********,***., сумата от 1710,00лв. (хиляда седемстотин и десет лв.), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
89 Административно дело No 1160/2019, III състав КСО Г.Т.Д. РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 10.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Т.Д. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. И. *** и съдебен адрес ***, офис 4 против Акт за прекратяване № 1040-15-76/20.09.2019 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.1.2020г.
90 Административно дело No 1161/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ С.-И.Ф. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И. В. Ф., в качеството и на едноличен търговец с фирма ЕТ„Стилмар – И. Ф.“, със седалище гр. Пазарджик и с ЕИК 203462373, подадена чрез адв. Б. против Заповед № ФК – 652-0029076/02.10.2019 год., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА И. В. Ф., в качеството и на едноличен търговец с фирма ЕТ„Стилмар – И. Ф.“, със седалище гр. Пазарджик и с ЕИК 203462373 да заплати на Националната агенция за приходите /НАП/ юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
91 Административно наказателно дело (К) No 1162/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ПЛОВДИВ КЪМ ЦУ НА АГЕНЦИЯТА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 8.1.2020г.
ОТМЕНЯ Решение №528 от 10.09.2019г., постановено по а.н.дело №1008 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
92 Административно наказателно дело (К) No 1165/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ПЛОВДИВ КЪМ ЦУ НА АГЕНЦИЯТА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 8.1.2020г.
ОТМЕНЯ Решение №531 от 10.09.2019г., постановено по а.н.дело №1045 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
93 Административно дело No 1169/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.З.З. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на И.З.З. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 600 лв. /шестстотин лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик и Затвор – Пловдив, която го е поставила в нечовешки битови условия в периода 02.07.2012 г. – 26.02.2013 г. и в периода от 08.02.2018 г. – 08.06.2018 г. Отхвърля до размера 40 000 лв. над уважения размер 600 лв., предявения от И.З.З. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 40 000 лв., отнасящ се за двата периода, през които е пребивавал в Затвор Пазарджик (и Затвор Пловдив), а именно 02.07.2012 г. – 26.02.2013 г., и 08.02.2018 г. – 08.06.2018 г., като твърденията са, че вредите са му причинени от администрацията на затвора, която го е поставила в нечовешки битови условия. Оставя без разглеждане исковата молба на И.З.З. , в частта ?, с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди в размер на 40 000 лв., отнасящ се за периода 03.01.2014 г. – 02.05.2015 г. и за периода 04.08.2015 г. – 15.12.2016 г., през които твърди, че е пребивавал в Затвор Пазарджик, като твърденията са също, че вредите са му причинени от администрацията на Затвор Пазарджик, която го е поставила в нечовешки битови условия и прекратява делото в тази му част. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на И.З.З. разноски по делото в размер на 5 лв. /пет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия едноличен състав на Административен съд – Пазарджик пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
94 Административно дело No 1173/2019, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.А.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.2.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Г.А.М. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1000 /хиляда/ лева, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 15.10.2019 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.А.М. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 1000 /хиляда/ лева до предявения размер от 30 000 /тридесет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
95 Административно наказателно дело (К) No 1174/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ПЛОВДИВ КЪМ ЦУ НА АГЕНЦИЯТА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №548 от 11.09.2019г., постановено по а.н.дело №1005 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
96 Административно наказателно дело (К) No 1177/2019, X състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.2.2020г.
Оставя в сила Решение № 545/11.09.2019 г., постановено по АНД № 1044, по описа за 2019 г. на Районен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА „Лазур Паркет 97“ ЕООД с ЕИК: 204870755, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 73 да заплати на НАП- София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
97 Административно наказателно дело (К) No 1181/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.А. РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ СЕПТЕМВРИ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.1.2020г.
ОТМЕНЯ Решение №488 от 26.07.2019г., постановено по а.н.дело №545 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0340-001888 от 21.12.2019г. на Началник РУ Септември към Областна Дирекция на МВР, Пазарджик, с което на И.С.А., ЕГН **********, за нарушение по чл. 140, ал.1, от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 175, ал. 1, т.1 от Закона за движението по пътищата, са наложени административни наказания „глоба“ в размер на по 150,00лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
98 Административно наказателно дело (К) No 1184/2019, X състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
Оставя в сила Решение № 541/11.09.2019 г., постановено по АНД № 1014, по описа за 2019 г. на Районен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА „Лазур Паркет 97“ ЕООД с ЕИК: 204870755, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 73 да заплати на НАП- София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
99 Административно наказателно дело (К) No 1185/2019, X състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
Оставя в сила Решение № 539/11.09.2019 г., постановено по АНД № 1004, по описа за 2019 г. на Районен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА „Лазур Паркет 97“ ЕООД с ЕИК: 204870755, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 73 да заплати на НАП- София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
100 Административно дело No 1194/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.1.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на С.С.С. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 775/2019 г. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на НП № 939/21.03.2019 г., издадено от Началник Отдел ОП при ОД на МВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 25.11.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на С.С.С. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.2.2020г.
101 Административно дело No 1195/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ С.-С.М.-А.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на ЕТ „Сюм – Стоян Младенов – Анастасия Младенова“, с ЕИК 205757739 против Уведомително писмо № 01-6500/7590 от 02.10.2019 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, в частта на същото, с която е извършена корекция в проектoбюджета по проектно предложение с идентификационен № BG06RDNP001-4.001-4.001-0345 в ИСУН по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4. 2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., като са приети за недопустими за финансиране разходите, описани в раздел II, т. 1-5 от писмото. Осъжда ЕТ „Сюм – Стоян Младенов – Анастасия Младенова“ да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 200 лв. (двеста лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
102 Административно дело No 1197/2019, VI състав Закон за движението по пътищата К.А.И. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР СОФИЯ, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ИХТИМАН Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.1.2020г.
ИЗМЕНЯ по жалба на К.А.И. Заповед № 19-0274-000170/08.09.2019 г. на началник РУ Ихтиман към ОДМВР София, с която е приложена ПАМ по чл. 171, т. 2а, буква А от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС с рег. № РА6971ВС за срок от 1 година, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от 1 година на шест месеца. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 172, ал. 5 от Закона за движение по пътищата.
В законна сила на 14.1.2020г.
103 Административно дело No 1199/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.М.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.1.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Ц.М.Д., ЕГН : ***********,***, сумата от 300,00лв.(триста лв.), обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение в производството по н.а.д. № 138 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 21.10.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Ц.М.Д., ЕГН : ***********,***, сумата от 310,00лв.(триста и десет лева), представляващи извършени от последната разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 30.1.2020г.
104 Административно дело No 1204/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.В.А. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 19-0367-000155/26.08.2019 г. на Началник РУ гр. Велинград при ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.2.2020г.
105 Административно дело No 1205/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.В.А. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.1.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0367-000154 от 26.08.2019г. на Началник Районно Управление Велинград при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо М.В.А., ЕГН:**********,***, за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 13.1.2020г.
106 Административно дело No 1211/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Н.Н. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2020г.
ИЗМЕНЯ по жалба на С.Н.Н. ***, Заповед № 19-0310-000126/09.10.2019 г., издадена от началник РУ към ОДМВР Пазарджик, РУ Панагюрище, с която е приложена ПАМ на С.Н.Н. по чл. 171, т. 2а, б.“б“ от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за единадесет месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от единадесет на шест месеца. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на С.Н.Н. *** разноски по производството в размер на 255 (двеста петдесет и пет) лева. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване, съгласно чл.172, ал.5 от ЗДвП.
В законна сила на 2.3.2020г.
107 Административно дело No 1217/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.И.Ц.Т. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.3.2020г.
ОХВЪРЛЯ жалба на К.И.Ц. – Т. *** подадена чрез адв. У., против ЗППАМ № 19-0340-000249/26.09.2019 г., издадена от началника на РУ към ОД МВР Пазарджик, РУ Септември, с която е приложена ПАМ на К.И.Ц. – Т. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
108 Административно дело No 1219/2019, III състав КСО В.Т.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Т.Г. с ЕГН ********** *** против Решение № 1012-12-91#1 от 09.08.2018 г. на ИД Директор на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № 2140-12-275 от 05.07.2018 г. на длъжностното лице по „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА В.Т.Г. с ЕГН ********** ***, да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 300 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
109 Административно дело No 1222/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Д.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.1.2020г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на Н.Д.А. *** с ЕГН **********, сумата от 700/ седемстотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 25.10.2019г. – датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на Н.Д.А. *** с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 310 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.1.2020г.
110 Административно дело No 1223/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Н.Г.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо № 558/подмярка 4.1., изх. № 02-6500/4032#5 от 20.09.2019г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, в което е обективиран отказ да се сключи анекс за удължаване срока на Договор за отпускане на финансова помощ №13/04/1/0/03355 от 07.04.2016г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по Заявление вх. № 02-6500/4032 от 09.07.2019г., подадено от Н.Г.Б., ЕГН **********,***, с посочен адрес за призоваване, гр. София, ул. „Летовища“, № 1. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Н.Г.Б., ЕГН **********,***, с посочен адрес за призоваване, гр. София, ул. „Летовища“, № 1, сумата от 2010,00лв. (две хиляди и десет лв.), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
111 Административно наказателно дело (К) No 1224/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ПО ВОЛЕЙБОЛ "ХЕБЪР"-ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.1.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 520/05.09.2019г., по АДН № 1106/2019 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
112 Административно дело No 1229/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Й.Г.Н. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.1.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0367-000156 от 26.08.2019 г. издадена от Началник РУ-Велинград при ОДМВР гр. Пазарджик, с която на Й.Г.Н., ЕГН ********** с адрес *** е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. ""б"" от ЗДвП – временнно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпросаза отговорността, но не повече от 18 месеца. ОСЪЖДА РУ-Велинград към ОДМВР гр. Пазарджик да заплати на Й.Г.Н., ЕГН ********** с адрес ***, направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.1.2020г.
113 Административно дело No 1231/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.М.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.М. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. А. ***, против отказ на Началник на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик за издаване на Свидетелство за управление на моторно превозно средство и контролен талон, обективиран в писмо с рег. № 100600-16979 от 13.09.2019 г. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
114 Административно дело No 1234/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ Наредба за рекламната дейност на физически и юридически лица в община Брацигово, приета с Решение № 142/31.03.2005г. на Общински съвет – Брацигово. ОСЪЖДА Общински съвет Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му до страните пред Върховен административен съд. След влизането му в сила, решението да се обяви по реда чл. 194 от АПК.
В законна сила на 5.3.2020г.
115 Административно дело No 1235/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 63, ал. 2 и ал. 3 и чл. 64, т.1, т.2, т.3, т.4 и т. 5 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Сърница, приета с Решение № 28 по Протокол № 3 от 28.03.2016г. на Общински съвет Сърница. ОСЪЖДА Община Сърница да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
В законна сила на 20.2.2020г.
116 Административно дело No 1239/2019, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 20.2.2020г.
Съдът счита, че с оглед на оттегляне на оспорения акт производството по делото следва да бъде прекратено, поради което на основание чл. 159, т. 3 от АПК ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протест на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик, срещу Решение № 704 от 20.09.2019 г. на Общински съвет Белово. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 1239 по описа на АС Пазарджик за 2019 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно, подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за РП Пазарджик и в 7-дневен срок от съобщаването му на ОбС Белово.
В законна сила на 5.3.2020г.
117 Административно дело No 1243/2019, II състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители А.Г.Г. ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ - АЛБЕНА КЕХАЙОВА КЪМ РС-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.3.2020г.
ОСЪЖДА държавния съдебен изпълнител по изпълнително дело № 178 по описа на Съдебно изпълнителна служба, Районен съд Пещера за 2019г., да извърши необходимите действия по администрирането на заявените от А.Г.Г. ***№ 5417 от 16.10.2019г. до Държавна агенция „Национална сигурност“, София; Молба вх. № 5419 от 16.10.2019г. до Окръжна прокуратура Пазарджик ; Молба вх. № 5420 от 16.10.2019г. до Инспектората към Министерство на правосъдието и Молба вх. № 5418 от 16.10.2019г. до Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, София съобразно правилата установени в Глава VІІІ, Раздели І и ІІІ от АПК. ОПРЕДЕЛЯ три дневен срок от влизане в сила на настоящото решение, за изпълнение на задълженията по Глава VІІІ, Раздели І и ІІІ от АПК, като съответно уведоми заявителя за предприетите действия. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
118 Административно дело No 1244/2019, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.М.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Д.М.Б. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.М.Б. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 55 000 /петдесет и пет хиляди/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Д.М.Б. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора Пазарджик направените разноски по делото в размер на 10 /десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
119 Административно дело No 1246/2019, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.А.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.2.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Г.А.Г. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 31.10.2019 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.А.Г. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 1500 /хиляда и петстотин/ лева до предявения размер от 50 000 /петдесет хиляди/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
120 Административно дело No 1247/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.1.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София, бул.“Княз Ал. Дондуков“ №3 да заплати на С.Д.Ч.,***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по АНД № 64/2019 год. на Районен съд – Панагюрище, във връзка с обжалване на НП № 13-001184/13.02.2019 г., издадено от директора на ДИТ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 31.10.019 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София, бул.“Княз Ал. Дондуков“ №3 да заплати на С.Д.Ч.,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 10 (десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.2.2020г.
121 Административно дело No 1250/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.2.2020г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 27, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, чл. 39, ал. 1 в частта, относно „събиране“, чл. 40, ал. 1 в частта, относно „събиране“, чл. 76, ал. 20, предл. първо и ал. 21, предл. първо, чл. 86, ал. 2 в частта, относно „или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили“ от Наредбата за управление на строителните отпадъци на територията на Община Пещера, приета с Решение № 402/29.07.2013 г. на Общински съвет – Пещера. ОСЪЖДА Общински съвет – Пещера да заплати от бюджета на Община Пещера, на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
122 Административно наказателно дело (К) No 1252/2019, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” М.В.К. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ТД ТРАКИЙСКА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 13.09.2019г., постановено по АНД № 773/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
123 Административно дело No 1253/2019, VII състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица Н.К.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.4.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Ревизионен акт № Р – 16001318008024-091-001/04.07.2019 г., потвърден с Решение № 550/24.09.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на Н.К.Н. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, сторените по делото разноски в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
124 Административно дело No 1259/2019, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.4.2020г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на К.Д.И. с ЕГН **********,*** СУМАТА от 200 /двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр. Пазарджик – непреместване на л.с.Я. в друга килия, и допускането да се стигне до вербални и физически заплахи към ищеца Костадинов, за периода от 02.09.2019г. – 30.10.2019г. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на К.Д.И. с ЕГН **********,*** против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част над 200 лв. до размер 50 000 лв., като неоснователен и недоказан. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред три членен състав на Административен съд - Пазарджик.
125 Административно дело No 1267/2019, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р К.С.Ч.-В., ЕИК 112520604, подадена против Писмена покана на директора на РЗОК Пазарджик, № 13/29-02-1733 от 11.09.2019 г., в частта и по т.1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, и 4.1. ОСЪЖДА МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р К.С.Ч.-В., ЕИК 112520604, да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик сума в размер на 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
126 Административно дело No 1269/2019, VII състав Закон за кадастъра и имотния регистър П.Г.М.,
Г.И.М.
НАЧАЛНИК НА СГКК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.М. и Грозданка И.М.,*** против Решение с изх. № 17-375-14.10.2019 г. на Началник на СГКК Пазарджик, с което се отказва извършването на изменение на КККР, поискано със заявление № 07-7650-06-06-2019 г. в частта на изменението засягащо СОС с идентификатори 10450.502.671.1.2 и 10450.502.671.1.3. ОСЪЖДА П.Г.М. с ЕГН: ********** и Грозданка И.М. с ЕГН: **********,*** да заплатят солидарно на Д.С.Ц. с ЕГН: **********, сумата в размер на 600 /шестстотин/ лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
127 Административно дело No 1271/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 30, ал. 2, ал. 5 и ал. 6 ; чл. 36, ал. 1 в частта ? относно „…събиране…“ ; чл. 36, ал. 1 в частта ? относно „…събиране…“ ; чл. 36, ал. 2 в частта ? относно „…Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (обн. ДВ бр. 90 от 2005 г.)…“; чл. 37, ал. 1 в частта ? относно „…събиране…“ ; чл. 39, ал. 5 и чл. 41, ал. 5 в частта им относно „…събиране, транспортиране…“ от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ракитово, приета с Решение № 638 от 24.07.2018г. на Общински съвет Ракитово. ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 30, ал. 3 и ал. 4, от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ракитово, приета с Решение №638 от 24.07.2018г. на Общински съвет Ракитово. ОСЪЖДА Община Ракитово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
В законна сила на 4.3.2020г.
128 Административно дело No 1277/2019, VI състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители ХОТЕЛ ВИОНАС КЛУБ ЕООД НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2020г.
ОТМЕНЯ отказ на началник на „Пътна полиция при ОДМВР Пазарджик да отрази промяна на собствеността в регистрите на МВР на подаденото на 30.10.2019г. заявление от „Хотел Вионас Клуб“ЕООД с представен договор за покупко – продажба на МПС от 21.10.2019г., заверен от помощник нотариус Ц.К. при М.М.-*** на Нотариалната камара. Връща преписката на Началник на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Пазарджик за произнасяне при съобразяване на мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик да заплати на „Хотел Вионас Клуб“ЕООД, с ЕИК 202944559, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, област Пазарджик, ул. „Двадесет“ № 5, представлявано от управител В. А. К. сторените по делото разноските в размер на 200 (двеста) лева. Решението може да бъде обжалвано в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
129 Административно дело No 1286/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Г.И. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-5313-000120 от 05.09.2019г. на Началник Група „КПДГПА“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо М.Г.И., за нарушение по чл. 6, т. 1 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 171, т. 2, б. „н“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – временно спиране от движение на моторно превозно средство за срок от един месец, като е отнето СРМПС № 009376223. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на М.Г.И., ЕГН:**********,***, сумата от 510,00лв.(петстотин и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
130 Административно дело No 1290/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 29.1.2020г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на правния спор. ОСТАВЯ без разглеждане Протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 31, чл. 32, чл. 61, във връзка с чл. 41, т. 15, чл. 70, чл. 71 и чл. 72 от Наредба № 1 обществения ред в Община Ракитово, приета с Решение № 873 от 30.06.2011г. на Общински съвет Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1290 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването му на страните, с частна касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 11.2.2020г.
131 Административно наказателно дело (К) No 1293/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Й.И. ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПЕЩЕРА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на И.Й.И., срещу Решение № 82/01.10.2019г. по АДН № 80/2019г. на Районен съд – Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1293/2019 г., по описа на Административен съд – Пазарджик, ХI състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в седемдневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 24.1.2020г.
132 Административно дело No 1294/2019, VI състав Закон за достъп до обществена информация Б.В.Л. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.В.Л.,***, срещу Решение за достъп до обществена информация № 21/13.11.2019г. на секретаря на Община Панагюрище. ОСЪЖДА Б.В.Л.,*** да заплати на община Панагюрище сумата от 100 лв./сто/лева, за осъществената юрисконсултска защита. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест на основание чл.40 ал.3 от ЗДОИ.
133 Административно дело No 1295/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ чл. 4 в частта относно “…от 100 лева..“, чл. 26, ал. 1, 2 и 3, чл. 58, ал. 1 от Наредба за опазване на обществения ред, поддържане чистотата, тревната и декоративна растителност, полските имоти, горите и общинско имущество, специализирана закрила на децата на обществени места на територията на община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и обществения ред на летовищата „Васил Петлешков“ и „Розовски вриз“, приета с Решение № 176/19.07.2005г. на Общински съвет – Брацигово. ОСЪЖДА Общински съвет Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му до страните пред Върховен административен съд. След влизането му в сила, решението да се обяви по реда чл. 194 от АПК.
В законна сила на 5.3.2020г.
134 Административно дело No 1297/2019, II състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица А.В.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.2.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001318008154-091-001 от 23.07.2019г., издаден от Н. Ж.К., на длъжност началник на Сектор в Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, като орган възложил ревизията и С.Д.Й.на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 5943 от 16.10.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта с която за А.В.Н., ЕГН:**********,*** са определени задължения към бюджета за вноски за доброволно обществено осигуряване за периода м. януари 2013г. до м. ноември 2013г., включително в размер на 591,36лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 354,99лв.; вноски за ДЗПО – УПФ за периода м. януари 2013г. до м. ноември 2013г., включително в размер на 231,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 138,66лв.; вноски за здравно осигуряване за периода м. януари 2013г. до м. ноември 2013г., включително в размер на 369,60лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 221,86лв. ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.В.Н., ЕГН:**********,*** срещу Ревизионен акт № Р-16001318008154-091-001 от 23.07.2019г., издаден от Н. Ж.К., на длъжност началник на Сектор в Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, като орган възложил ревизията и С.Д.Й.на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 5943 от 16.10.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта с която за А.В.Н. са определени задължения към бюджета за вноски за доброволно обществено осигуряване за м. декември 2013г. в размер на 53,76лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 29,50лв.; за отчетната 2014г. в размер на 645,12лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 324,12лв.; за отчетната 2015г. в размер на 645,12лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 258,59лв.; за отчетната 2016г. в размер на 645,12лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 192,98лв.; за отчетната 2017г. в размер на 761,76лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 150,51лв.; вноски за ДЗПО – УПФ за м. декември 2013г. в размер на 21,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 11,52лв.; за отчетната 2014г. в размер на 252,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 126,61лв.; за отчетната 2015г. в размер на 252,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 101,00лв.; за отчетната 2016г. в размер на 252,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 75,39лв.; за отчетната 2017г. в размер на 276,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 54,54лв.; вноски за здравно осигуряване за м. декември 2013г. в размер на 33,60лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 18,44лв.; за отчетната 2014г. в размер на 403,20лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 202,61лв.; за отчетната 2015г. в размер на 403,20лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 161,57лв.; за отчетната 2016г. в размер на 403,20лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 120,57лв. и за отчетната 2017г. в размер на 441,60лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 87,27лв. ОСЪЖДА А.В.Н., ЕГН:**********,*** да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, Пловдив при Национална агенция за приходите сумата от 821,85лв. (осемстотин двадесет и един лв. и осемдесет и пет ст.), за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне.
135 Административно дело No 1300/2019, VI състав КСО И.Т.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 24.2.2020г.
ОТМЕНЯ определението, с което е дадено начало на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на И.Т.Т., с адрес ***, против Решение № 1012-12-187#3/01.11.2019г. на директор на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 13/прот. № N01328/23.08.2019г. на длъжностно лице при пенсионно осигуряване. Прекратява производството по адм. дело № 1300/ 2019 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА И.Т.Т., с адрес *** да заплати в полза на ТП на НОИ – Пазарджик сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.3.2020г.
136 Административно дело No 1302/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Н.Г. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.3.2020г.
Отменя Заповед за прилагане принудителна административна мярка № 19-0367-000206/16.10.2019 г. на началника на РУ-Велинград към ОДМВР Пазарджик, с която на М.Н.Г. е наложена мярката „прекратяване на регистрацията“ на собствения му лек автомобил „Ауди А 3“, с рег. № РА 5401 ВТ за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 6 месеца. Осъжда РУ-Велинград към ОДМВР Пазарджик да заплати на М.Н.Г. разноски по делото в размер на 310 лв. (триста и десет лева). Решението е окончателно.
137 Административно дело No 1303/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Д.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за премахване на строеж № 1483/05.07.2018 г. на Р.К.. – Секретар на Община Пазарджик, действащ от името на кмета на община Пазарджик, оправомощен със Заповед № 1436/02.07.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на С.Д.Г. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 960 /деветстотин и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.3.2020г.
138 Административно дело No 1305/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност ВИНТАЖ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.2.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001318000199-091-001 от 22.07.2019г., издаден от Г.Н.Ч., на длъжност началник на Сектор в Териториална дирекция Пловдив на Националната агенция за приходите, като орган възложил ревизията и Пенка Грозева Данилова на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 588 от 14.10.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта с която за „Винтаж“ ЕООД, ЕИК 115536122, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул. „Васил Петлешков”, №1, при условията на уредената в чл.177, ал. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност солидарна отговорност е определено задължение към бюджета в размер на 16027,83лв., като са начислени съответни лихва за просрочие в размер на 979,56 лв., за дължим и не внесен данък върху добавената стойност от “Бокстер“ ЕООД, ЕИК 204367711, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Фредерик Жулио Кюри”, № 1, ет. 3 за отчетен периоди м. ноември 2018г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
139 Административно дело No 1307/2019, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 4.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № РД-02-36-1243 от 06.11.2019г. на Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.“, с което е на основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 69, ал. 1 и чл. 70, ал. 1, т. 9 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 7 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове е определена една обща финансова корекция в размер на 64195,50лв. с ДДС на бенефициента Община Панагюрище, изчислена по пропорционален подход, съответно от финансова корекция представляваща 5% върху допустимите разходи по Договор с изпълнител № BG16RFОР001-1.039-0001-С01-D-009 от 11.08.2017г. с изпълнител „Мебеллукс“ АД на стойност 213985,00лв. без ДДС, за нарушение на чл. 39, ал. 3, във връзка с чл. 47 от Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки – наличие на ограничително изискване и от финансова корекция, представляваща 25% върху допустимите разходи по Договор с изпълнител № BG16RFОР001-1.039-0001-С01-D-009 от 11.08.2017г. с изпълнител „Мебеллукс“ АД на стойност 213985,00лв. без ДДС, за нарушение на чл. 107, т. 1 и т. 21 б. „а“, във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗОП – незаконосъобразно отстраняване на участник. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
140 Административно дело No 1308/2019, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни чл.37 и чл.43, ал.2 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик, приета с Решение № 49/31.03.2005 г. на Общински съвет Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик сумата в размер на 20 (двадесет) лева, представляваща сторени по делото разноски. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 194 от АПК, при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени, решението да се разгласи по реда предвиден в чл. 78, ал.3 от АПК.
141 Административно наказателно дело (К) No 1309/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК В.И.Л. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Стефан Георгиев Божилов – началник на РУ Септември при ОДМВР Пазарджик, против Решение № 595 от 10.10.2019 г., постановено по АНД № 982/2019 г., по описа на Районен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1309 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 година. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 7.2.2020г.
142 Административно дело No 1312/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.2.2020г.
ОТМЕНЯ Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и обществено имущество на територията на Община Стрелча, приета с решение № 21/31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Стрелча. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Стрелча да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
143 Административно дело No 1313/2019, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на областния управител на област Пазарджик против Решение № 509 от 27.06.2019 г., прито с Протокол № 42 на Общински съвет – Батак, с което е предвидено шест общински поземлени имота, находящи се в землището на гр. Батак да бъдат предоставени за обезщетяване на Ракитовската Мюсюлманска вероизповедна общност, което решение е прието повторноа, след връщането му за ново обсъждане от областния управител, с Решение № 533 от 25.07.2019 г., протокол № 43 на същия общински съвет. Осъжда областна администрация Пазарджик да заплати на Общински съвет – Батак разноски по делото в размер на 600 лв. (шестотин лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
144 Административно дело No 1314/2019, VII състав Закон за министерство на вътрешните работи П.К.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на П.К.Б. с ЕГН ********** *** против Заповед № 312з-2969 от 21.10.2019 г. на Директора на ОД на МВР Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. ОСЪЖДА П.К.Б. с ЕГН ********** *** да заплати на ОД на МВР Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 400 (четиристотин) лв. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 24.1.2020г.
145 Административно наказателно дело (К) No 1317/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК И.М.П. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №102 от 28.10.2019г., постановено по а.н.дело №184 по описа на Районен съд Панагюрище за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
146 Административно дело No 1320/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.А.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 22.1.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на С.А.Б. с ЕГН: ********** ***, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 300 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 20.11.2019 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на С.А.Б. с ЕГН: ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 8.2.2020г.
147 Административно дело No 1321/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Н.Т. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.2.2020г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Пазарджик да заплати на К.Н.Т. ***, сумата от 200 (двеста) лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отменени Наказателни постановления № 311/21.09.2016 г. и № 399/26.10.2016 г. на директора на РДГ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 31.03.2017 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска за неимуществени вреди в останалата му част над 200 лева, тоест за сумата от 200лв. до 1 000 лева искът се отхвърля като недоказан. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Пазарджик да заплати на К.Н.Т. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 170 (сто и седемдесет) лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.2.2020г.
148 Административно дело No 1323/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 8, чл. 29, ал. 1, чл. 31, ал. 1, в частта им, относно „събиране, транспортиране“, чл. 27, ал. 1, чл. 32, ал. 1 и чл. 34, ал. 1, относно „събиране“ и чл. 34, ал. 2. от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Лесичово, приета с Решение № 521/31.10.2013 г. на Общински съвет – Лесичово ОСЪЖДА Общински съвет Лесичово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. Решението ДА СЕ РАЗГЛАСИ по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
149 Административно дело No 1325/2019, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ХЕРБС ИНДЪСТРИ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.2.2020г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 03-РД/3246#1/25.09.2019 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ гр. София, в оспорената й част по точка ІІ, с която е отказано финансиране на заявлението за подпомагане, в частта му, която надвишава одобрените разходи по т. І от оспорената заповед. ВРЪЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ за произнасяне в едномесечен срок, при спазване на дадените от Върховен административен съд указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ДФ „Земеделие“ гр. София да заплати на „Хербс Индъстри“ ООД с ЕИК 203809518 със седалище и адрес на управление с. Калугерово, представлявано от управителя Ц.И.Ц., сторените по делото разноски в размер на 2 050 /две хиляди и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
150 Административно наказателно дело (К) No 1326/2019, XII състав ЗАНН: Министерство на културата БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 04.10.2019 г., постановено по АНД № 164 по описа за 2019 г. на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
151 Административно дело No 1328/2019, III състав ДОПК ИЛТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване № П-16001319137490-004-001/29.08.2019 г., издаден от Ю.З.И. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, в частта потвърдена с Решение № 636/05.11.2019 г., постановено от Г.Ж.А. – директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при Централно управление на НАП. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на „Илтрейд“ ЕООД, ЕИК 112505545, адрес на управление гр. Велинград, ул. „Вела Пеева“ № 7, представлявано от управителя И.К., със съдебен адрес ***, направените по делото разноски в размер на 920 /деветстотин и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
152 Частно админист. наказателно дело (К) No 1331/2019, X състав Частни КАНД и КАД П.Н.К. СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.2.2020г.
ОТМЕНЯ Определение № 655/12.11.2019 г., постановено по АНД 1995/2019 г. на РС Пазарджик, с което е оставена без разглеждане жалбата на П.Н.К. ***, подадена чрез адв. К.С., против срещу НП № 19-1006-003262 от 04.09.2019 г., издадено от началник група към ОД МВР Пазарджик, група КПДГПА и е прекратено производството по делото. ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд – Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно
153 Административно дело No 1332/2019, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.А.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 13/112/08252/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция, издадено от директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив, с изх. № 01-163-6500/502 от 10.09.2018 г. ВРЪЩА преписката на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив да заплати на А.А.К. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 6 977,84 /шест хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
154 Административно дело No 1333/2019, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи К.А.Б. ПИ ПРИ ВТОРО РУ ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 2.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.А.Б., с постоянен адрес ***, срещу протокол за предупреждение на полицейски орган ПИ при Второ РУ- Пловдив при ОДМВР Пловдив от 28.10.2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1333/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
155 Административно наказателно дело (К) No 1338/2019, X състав ЗАНН: Общини М.П.Ф. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 111/11.11.2019 г., постановено по АНД № 207/2019 г. по описа на Районен съд – Панагюрище. И вместо него постановява : ОТМЕНЯ НП № 152 от 13.08.2019 г. на Кмета на Община Панагюрище, с което на М.П.Ф., ЕГН ********** от гр. Панагюрище, на основание чл. 53 от ЗАНН и за нарушение на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закон за опазване на селскостопанското имущество /ЗОСИ/, е наложено администретивно наказание „глоба“ в размер на 100 лв. Решението не подлежи на обжалване.
156 Административно дело No 1340/2019, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, срещу Писмена покана № 29-02-1000 от 16.10.2019г. на Директора на Районна здравно осигурителна каса, гр. Бургас, с която дружеството е задължено да възстанови неоснователно получена сума в общ размер на 3700,00лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
157 Административно дело No 1343/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност ИЛТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на „Илтрейд“ ЕООД, ЕИК 112505545 против Ревизионен акт № Р-16001319002294-091-001/19.08.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, с който е ангажирана отговорността на жалбоподателя за ДДС по реда на чл. 177 ЗДДС в размер на 262 453.37 лв. главница и 39 334.03 лв. лихви. Осъжда „Илтрейд“ ЕООД, ЕИК 112505545 да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите разноски по делото в размер на 5 547,87 лв. /пет хиляди петстотин четиридесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
158 Административно дело No 1344/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Т.С.К.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.1.2020г.
На основание чл. 159, т.1 от АПК, Съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.С.К. – М.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1344/2019 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъстващите и от съобщаването за отсъстващите пред ВАС на РБългария.
В законна сила на 25.1.2020г.
159 Административно наказателно дело (К) No 1346/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Л.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОТМЕНЯ Решение №599 от 10.10.2019г., постановено по а.н.дело №956 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 19-1818-000137 от 11.04.2019г. на Началник Районно управление Пазарджик към ОД на МВР Пазарджик, с което на С.Л.С., ЕГН **********,***, за нарушение на чл.70, ал. 3 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 185 от Закона за движението по пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 20,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
160 Административно наказателно дело (К) No 1347/2019, XI състав Други по ЗАНН А.П.П. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 29.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 628/28.10.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 1065/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
161 Административно дело No 1349/2019, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители С.Ф.Е. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 5.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.Ф.Е. с ЕГН: ********** *** против Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-6500/3302 от 03.10.2019 г., издаден от Зам. Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, с който спрямо С.Ф.Е. е установено публично държавно вземане в размер на 978,24 лв., представляващо 75 % от общата изплатена сума по мярка 211 за кампании 2013 г. и 2014 г., на основание чл. 14, ал.1, т. 2 от Наредба № 11 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. ОСЪЖДА С.Ф.Е. с ЕГН: ********** *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София сумата от 100 (сто) лева разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за постановяването му.
В законна сила на 8.3.2020г.
162 Административно наказателно дело (К) No 1352/2019, X състав ЗАНН: ИААА П.П.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 92 от 21.10.2019 год., постановено по АНД №177, по описа за 2019 год. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно
163 Административно наказателно дело (К) No 1353/2019, X състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 109 от 06.11.2019 г., постановено по АНД № 198/2019 г. по описа на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
164 Административно наказателно дело (К) No 1354/2019, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” С.А.В. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ТРАКИЙСКА" ПРИ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 90/21.10.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 184/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. ОСЪЖДА С.А.В. с ЕГН ********** *** да заплати на Териториална дирекция „Тракийска“ при Агенция „Митници“ сторените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
165 Административно дело No 1356/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.И.И. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.2.2020г.
Отхвърля жалбата на А.И. ***, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г., за кампания 2015 г., с изх. № 02-130-6500/2765 от 10.07.2018 г. на Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. Осъжда А.И.И. да заплати Държавен фонд „Земеделие“ София – Разплащателна агенция разноски по делото в размер на 200 лв. /двеста лева/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
166 Административно дело No 1360/2019, III състав ДОПК Й.С.П. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 450/12.11.2019 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е потвърдено ПНОМ с № С 190013-022-0094261/14.10.2019 г. и Разпореждане № С 190013-137-0009125/14.10.2019 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Пазарджик. ВРЪЩА преписката на публичния изпълнител за изпълнение на дадените с настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ТД на НАП гр. Пловдив да заплати на Й.С.П. с ЕГН ********** ***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, съставляващи разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
167 Административно наказателно дело (К) No 1361/2019, XI състав ЗАНН: НАП КАРЪКОВА ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение от № 124/17.10.2019г. по АДН № 248/2019г. на Районен съд – Велинград. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Велинград. Решението е окончателно.
168 Административно наказателно дело (К) No 1362/2019, X състав ЗАНН: ИААА Б.К.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 143 от 31.10.2019 г., постановено по НАХД № 264/2019 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
169 Административно наказателно дело (К) No 1363/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ М.-6.-Г.П. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 133 от 23.10.2019г., постановено по а.н.дело №260 по описа на Районен съд Велинград за 2019 г., в частта с която е изменено Наказателно постановление № 442009 – F467922 от 12.06.2019г. издадено от Ж.М., на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в Централно управление на Националната агенция за приходите, съответно с което на Г.Я.П., регистрирана като едноличен търговец с фирма „ МЕГГ – 61 – Г.П.“, ЕИК 822139722, със седалище и адрес на управление, гр. Велинград, ул. „Антон Попов“, № 4, за нарушение по чл. 26, ал. 1, т. 7 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 4 от ЗДДС, на основание чл. 185, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 600,00лв., като размера на санкцията е намален на 500,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
170 Административно наказателно дело (К) No 1365/2019, XI състав ЗАНН: НАП ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП ЕТ М.-6.-Г.П. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 135/24.10.2019г. по АДН № 259/2019г. на Районен съд – Велинград. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Велинград. Решението е окончателно.
171 Административно дело No 1366/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Т.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на И.Т.С. ***, сумата от 600 (шестстотин) лева, представляваща разноски по АНД № 192/2019 год. на Районен съд – Панагюрище, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 19-0310-000725/29.07.2019 год., издадено от началника на РУ към ОД на МВР - Пазарджик, РУ – Панагюрище. ОСЪЖДА ОД на МВР - Пазарджик да заплати на И.Т.С. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
172 Административно наказателно дело (К) No 1367/2019, X състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ДИКРИ 2006 ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.2.2020г.
Отменя Решение № 630 от 29.10.2019 г., постановено по нахд № 1120/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което решение е изменено Наказателно постановление № 346179-F382007 / 09.02.2019 г. Връща делото на друг състав на Районен съд – Пазарджик, който следва да се произнесе по законосъобразността на Наказателно постановление № 346179-F382007 / 09.07.2018 г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване“ при Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – Пловдив, с което постановление на „Дикри 2006“ ЕООД за нарушение на чл. 102, ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 86, ал. 1 и 2 от ЗДДС, на основание чл. 180, ал. 1 от същия закон, е наложена имуществена санкция в размер на 614,86 лв., която съдът е намалил на 200 лв. Решението е окончателно.
173 Административно наказателно дело (К) No 1368/2019, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИКРИ 2006 ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.2.2020г.
Отменя Решение № 631, от 29.10.2019 г., постановено по АНД № 1118/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което решение е изменено Наказателно постановление № 3461180-F382009 / 09.02.2019 г. Връща делото на друг състав на Районен съд – Пазарджик, който следва да се произнесе по законосъобразността на Наказателно постановление № 346180-F382009 / 09.07.2018 г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване“ при Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – Пловдив, с което постановление на „Дикри 2006“ ЕООД за нарушение на чл. 102, ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 86, ал. 1 и 2 от ЗДДС, на основание чл. 180, ал. 1 от същия закон, е наложена имуществена санкция в размер на 687,45 лв., която съдът е намалил на 200 лв. Решението е окончателно.
174 Административно наказателно дело (К) No 1369/2019, X състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ М.П.Ф. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.2.2020г.
Оставя в сила Решение № 110 от 11.11.2019 г., постановено по нахд № 206/2019 г. по описа на Районен съд – Панагюрище, с което е отменено Наказателно постановление № 153 / 13.08.2019 г., издадено от кмета на община – Панагюрище, с което постановление на М.П.Ф. за нарушение на чл. 99, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, на основание чл. 116, ал. 2 от същия закон, е наложена глоба в размер на 300 лв. Решението е окончателно.
175 Административно наказателно дело (К) No 1370/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.И.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.2.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 97/16.10.2019г., постановено по АНД № 204/2019 г., Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
176 Административно наказателно дело (К) No 1373/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП,ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №636 от 30.10.2019г., постановено по а.н.дело №1002 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
177 Административно наказателно дело (К) No 1374/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД ЦУ НА НАП ГР. СОФИЯ ЧРЕЗ ЮРК. МИЛЕН КОЛЕВ ТРИФОНОВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 639/30.10.2019 г., постановено по АНД № 1017/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА „Лазур Паркет 97“ с ЕИК 204870755, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, бул. „България“ № 73, с представляващ Стоян Спасов Спасов, да заплати на ЦУ на НАП гр. София сторените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
178 Административно наказателно дело (К) No 1375/2019, X състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
Оставя в сила Решение № 637/30.10.2019 г., постановено по АНД № 1009, по описа за 2019 г. на Районен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА „Лазур Паркет 97“ ЕООД с ЕИК: 204870755, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 73 да заплати на НАП- София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
179 Административно наказателно дело (К) No 1376/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП,ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №638 от 30.10.2019г., постановено по а.н.дело №1011 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
180 Административно дело No 1377/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Асарел-Медет“АД, с ЕИК822106269, представлявано от своя изпълнителен директор, срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-798-0029828/15.11.2019г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Асарел-Медет“АД, с ЕИК822106269, да ЗАПЛАТИ на Национална агенция по приходите, сумата от 100лв. разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
181 Административно дело No 1378/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.2.2020г.
Отхвърля жалбата на „Асарел-Медет“АД, с ЕИК822106269, срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-799-0025378/15.11.2019 г., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП, с която на жалбоподателя е наложена мярката – запечатване на търговски обект – бензиностанция, находящ се в гр. Панагюрище, местност Асарел, стопанисван от жалбоподателя и забрана за достъп до него за срок от 7 дни. Осъжда „Асарел-Медет“АД да заплати на отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. .
182 Административно дело No 1379/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Д.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 13.2.2020г.
Оставя без разглеждане исковата молба на П.Д.Т., с която е предявен иск за неимуществени вреди в размер на 20 000 лв. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Прекратява административно дело № 1379 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
183 Административно дело No 1382/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Х.Г.К., ЕГН : **********,***, сумата от 100,00лв.(сто лева) обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.д. № 177 по описа на Районен съд Велинград за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 11.12.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Х.Г.К., ЕГН : **********,***, сумата от 310,00лв. (триста и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
184 Административно наказателно дело (К) No 1384/2019, XI състав ЗАНН: КХ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ГРАНД КАЗИНО-2 ООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 566/20.09.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 1127/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
185 Административно наказателно дело (К) No 1385/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД ЦУ НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 640/30.10.2019 г., постановено по АНД № 1043/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „Лазур Паркет 97“ с ЕИК 204870755, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, бул. „България“ № 73, с представляващ Стоян Спасов Спасов да заплати на Национална агенция по приходите сторените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
186 Административно наказателно дело (К) No 1386/2019, XI състав ЗАНН: КЗП ВЕЛМАКС ЛУКС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 613 от 22.10.2019г., постановено по НАХД № 1404/2019 по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
187 Административно наказателно дело (К) No 1387/2019, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.В.Я. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР ВЕЛИНГРАД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 155/08.11.2019 г., постановено по АНД № 324/2019 г. по описа на Районен съд Велинград, като вместо това постановява: ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 19-0367-000380/17.04.2019 г. на Началник РУ Велинград към ОД на МВР Пазарджик, с което на Г.В.Я. с ЕГН: ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 (две хиляди) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от двадесет и четири месеца на основание чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП. Решението е окончателно.
188 Административно наказателно дело (К) No 1388/2019, X състав ЗАНН: КЗП СЕЛЕКТ ТУРИЗЪМ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 123 от 17.10.2019 год., постановено по АНД № 244, по описа за 2019 год. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
189 Административно дело (К) No 1389/2019, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНА СЪРНИЦА А.С.С. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение №304/04.10.2019г., постановено по гр.д.№ 1289/18 г., по описа на Районен съд –Велинград и връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, спазвайки дадените в мотивите задължителни указания. Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.
190 Административно наказателно дело (К) No 1391/2019, XII състав ЗАНН: НАП ВИПЕКС 09 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.2.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 112/12.11.2019 г., постановено по АНД № 213/2019 г. по описа на Районен съд Панагюрище. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен Панагюрище. Решението е окончателно.
191 Административно дело No 1392/2019, VII състав ДОПК ЕТ Р.Ц. ТЕРИТОРИАЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 3.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на ЕТ „Р. Ц.“ ЕИК 112051434, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. „Бачо Киро“ № 24 против Решение № 447 от 11.11.2019 г. на Териториален директор на НАП Пловдив, с което е оставена без уважение като неоснователна жалба с вх. № 70-00-13160/28.10.2019 г. по описа на ТД на НАП Пловдив, срещу Разпореждане за присъединяване с изх. № С190013-105-0337101/14.10.2019 г., издадено от Смуглянка Иванова на длъжност публичен изпълнител в ТД на НАП Пловдив. ОСЪЖДА ЕТ „Р. Ц.“ ЕИК 112051434 да заплати на ТД на НАП Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 268, ал. 2 ДОПК.
В законна сила на 3.2.2020г.
192 Административно дело No 1397/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Б.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Б.Я.,***, против Заповед № 1495/11.07.2018 г., издадена от секретар на община Пазарджик, в качеството му на кмет, оправомощен със Заповед № 1436/02.07.2018г., с която е спряно изпълнението на строеж: "едноетажна жилищна сграда“, находяща се в УПИ II-968, кв. 149 по плана на гр. Пазарджик, изпълнен от нея без строителни книжа. ОСЪЖДА В.Б.Я.,***, да заплати на община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева - юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 13.3.2020г.
193 Административно дело No 1398/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.П.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.3.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на Г.П.Ч., ЕГН **********,***, сумата от 350,00лв.(триста и петдесет лева), обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 1061 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 04.12.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Г.П.Ч., ЕГН **********,***, сумата от 410,00лв. (четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
194 Административно дело No 1401/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.Д.В. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на М.Д.В.,*** против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/3706 от 11.11.2019 г. на зам.изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие“, с който жалбоподателят е изключен от подпомагане и му е определена дължимостта на публично държавно вземане в размер на 600,04 лв., представляващо 50% от общата изплатена му сума по мярката. Осъжда М.Д.В. да заплати на Държавен фонд “Земеделие“ разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
195 Административно дело No 1402/2019, V състав Закон за достъп до обществена информация Н.С.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.3.2020г.
Отменя мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на началника на ОД на МВР – Пазарджик, постановен по заявление на Н.С.Г. № 312000-14569/14.10.2019 г., а именно – отказ за предоставяне на хартиен носител на копия от докладни записки на двама полицаи, участвали в проверка на 13.10.2019 г. около 16:00 ч. в с. Мокрище, инициирана от жалбоподателя с обаждането му на тел. 112 и – отказ за предоставяне на електронен носител на запис от камерата, поставена на полицейския автомобил. Връща преписката на началника на ОД на МВР – Пазарджик за произнасяне при спазване на указанията и срока, посочени в мотивите на това решение Оставя без разглеждане жалбата в частта ? против Уведомление рег. № 312000-16388 от 12.11.2019 година на началника на ОД на МВР – Пазарджик, който не е съобщен на Г. и за който той е узнал при представянето му с преписката по настоящото дело и прекратява делото в тази му част. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Административен съд – Пазарджик разноски по делото в размер на 5 лв. /пет лева/. Осъжда Н.С.Г.,*** да заплати на Административен съд – Пазарджик разноски по делото в размер на 5 лв. /пет лева/. Решението подлежи на касационно оспорване само в прекратителната му част, в 7-дневен срок, с частна жалба, подадена чрез настоящия съд, до Върховния административен съд.
196 Административно дело No 1403/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.2.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на С.Г.А. ***, сумата от 120 (сто и двадесет) лева, представляваща разноски по АНД № 262/2019 год. на Районен съд – Велинград, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 33-0000057/20.05.2019 год., издадено от началника на ОО АА – Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.12.2019 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София да заплати на С.Г.А. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
197 Административно дело No 1404/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.2.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Д.С.Т. ***, сумата от 200 (двеста) лева, представляваща разноски по АНД № 328/2019 год. на Районен съд – Велинград, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-0367-000402/13.04.2018 год., издадено от началник РУП към ОД на МВР - Пазарджик, РУ Велинград, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.12.2019 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР - Пазарджик да заплати на Д.С.Т. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
198 Административно дело No 1405/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Х.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.2.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на И.Х.К. ***, сумата от 400 (четиристотин) лева, представляваща разноски по АНД № 230/2019 год. на Районен съд – Велинград, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-0367-002438/23.02.2019 год., издадено от началник група към ОД на МВР - Пазарджик, РУ Велинград, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.12.2019 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР - Пазарджик да заплати на И.Х.К. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
199 Административно дело No 1406/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.В.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.2.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор да заплати на М.В.С., с ЕГН ********** сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 85/2019 г. на Районен съд Велинград, във връзка с обжалване на НП № 18-0367-002084/30.11.2018г. на началник на РУ Велинград при ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва от 16 лева за забава, и законна лихва върху присъдената като обезщетение сума, считано от 09.12.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор да заплати на М.В.С., с ЕГН ********** направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
200 Административно дело No 1407/2019, VI състав Закон за социално подпомагане Г.Т.К. ДИРЕКТОРА НА ЦНСТПЛУ С.ХАДЖИЕВО КЪМ СДРУЖЕНИЕ ЕГИДА ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 5.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.К., като майка и попечител на Г.Т.К., чрез адв.М.К. срещу Заповед № 30/ 18.11.2019г. на Директора на ЦНСТПЛУ с.Хаджиево. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1407/2019г по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.4.2020
Административно дело № 2445/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4744 от 22.04.2020 г. по адм. дело № 2445/ 2020 г. на ВАС - Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 218/05.02.2019 год. постановено по адм. дело № 1407/2019 год. по описа на Административен съд Пазарджик. Осъжда Г.Т. К. ЕГН ********** чрез Д.Г.К. в качеството и на майка и попечител на К. да заплати на ЦНСТПЛУИ с. Хаджиево, общ. Пазарджик разноски по делото в размер на 300 /триста/ лева представляващи адвокатски хонорар. Освобождава Г.Т. К. чрез Д.Г.К. в качеството и на майка и попечител на К. от заплащането на държана такса по частната жалба в производството пред ВАС. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.4.2020г.
201 Административно дело No 1408/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.С.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.1.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на А.С.К. с ЕГН: ********** ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 500 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 10.12.2019 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на А.С.К. с ЕГН: ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 19.2.2020г.
202 Административно дело No 1410/2019, V състав Закон за акцизите и данъчните складове И.А.Б. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ТРАКИЙСКА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 31.1.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на И.А.Б.,*** против мълчалив отказ на директора на Агенция „Митници“, с който е потвърдено решение № РТД3000-1622/29.08.2019 г. на с.д. ТД „Тракийска“. Прекратява административно дело № 1410 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на директора на Агенция „Митници“.
В законна сила на 3.3.2020г.
203 Административно дело No 1411/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Г.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.3.2020г.
Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на В.Г.Д. обезщетение за имуществени вреди в размер на 670 лв. /шестстотин и седемдесет лева/, причинени на Д. от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 232/2015 г. по описа на Районен съд – Велинград, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 14-0367-000408 / 14.05.2014 г., издадено от началника на РУ Велинград към Областна дирекция на МВР – Пазарджик. Отхвърля иска на В.Г.Д. за обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 2 000 лв. за сумата над присъдената сума от 670 лв., като твърдението е, че вредите са му причинени от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 232/2015 г. по описа на Районен съд – Велинград, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 14-0367-000408 / 14.05.2014 г., издадено от началника на РУ Велинград към Областна дирекция на МВР – Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на В.Г.Д. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 670 лв., считано от 19.12.2019 г. до окончателното изплащане на главницата от 670 лв. Отхвърля иска на В.Г.Д. против Областна дирекция на МВР – Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава върху присъжданото обезщетение от 670 лв., считано 3 години назад от датата на завеждане на исковата молба, а именно от 10.12.2016 г. до 10.12.2019 г. в размер на 608,94 лв., както и законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до датата 18.12.2019 г. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на В.Г.Д. разноски по делото в размер на 2.80 лв. /два лева и осемдесет стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
204 Административно наказателно дело (К) No 1412/2019, XI състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА БЕЛОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 457/23.07.2019г., постановено по АНД № 633/2019г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
205 Административно наказателно дело (К) No 1413/2019, X състав ЗАНН: НАП ДИАНЕЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.2.2020г.
Оставя в сила Решение № 612 от 22.10.2019 г., постановено по нахд № 399/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 392707-F407864 от 27.12.2018 г., издадено от заместник директора на Териториална дирекция на Националната агенция по приходите – Пловдив, с което постановление за нарушение на чл. 16, ал. 2, т. 1-3 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 1 от ЗДДС на „Дианел” ЕООД на основание чл. 185, ал. 2 във връзка с ал. 1 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. Осъжда „Дианел” ЕООД да заплати на Териториална дирекция на Националната агенция по приходите – Пловдив разноски по делото в размер на 100 лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
206 Административно дело (К) No 1414/2019, XII състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Г.А.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1443/30.10.2019 г. постановено по гр. д. № 2224/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Г.А.К. с ЕГН: ********** *** да заплати на Община Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
207 Административно наказателно дело (К) No 1416/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Д.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.2.2020г.
Оставя в сила Решение № 174 от 2019 г., постановено по нахд № 276/2019 г. по описа на Районен съд – Велинград, с което е потвърдено Наказателно постановление № 19-0367-000584 / 07.06.2019 г., на началника на Районно Управление – Велинград при ОД на МВР – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 6, т. 1 от ЗДвП на И.Д.Г.,***, на основание чл. 183, ал. 3, т. 5, пр. 1 от същия закон, е наложена глоба в размер на 30 лв. Решението е окончателно.
208 Административно наказателно дело (К) No 1417/2019, XI състав ЗАНН: НАП РОСГРУП 1 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.1.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 140/29.08.2019 г., постановено по АНД № 322/2019 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Велинград. Решението е окончателно.
209 Административно наказателно дело (К) No 1418/2019, X състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ЕЛИСТЕЛ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.2.2020г.
Отменя Решение № 134 от 24.10.2019 г., постановено по нахд № 166/2019 г. по описа на Районен съд – Велинград. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
210 Административно дело No 1420/2019, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, със седалище гр. Пещера, подадена против Писмена покана № 29-02-1086/19.11.2019 г. на директора на РЗОК гр. Бургас в частта й по т. 1. ОСЪЖДА МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Бургас сума в размер на 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
211 Административно дело No 1421/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.Д.Т. НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на Л.Д. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0267-000077/19.04.2019 г. на началника на Районно управление “Полиция“ Велинград, с която на жалбоподателя в качеството му на водач на МПС е наложена мярката „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство“ на водач до решаване на въпроса за отговорността но за не повече от 18 месеца. Решението не подлежи на обжалване.
212 Административно дело No 1422/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Х.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 5.2.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“ София, с адрес: гр. София, ПК 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5 да заплати на Г.Х.П. с ЕГН: ********** ***, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 150 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 13.12.2019 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“ София, с адрес: гр. София, ПК 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5 да заплати на Г.Х.П. с ЕГН: ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.3.2020г.
213 Административно дело No 1423/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВВС ЛЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С. В. А. с ЕГН ********** – в качеството му на управител на „ВВС ЛЕС“ЕООД, с ЕИК 201915165, със седалище и адрес на управление с.Козарско, общ.Брацигово, чрез адв.Б. срещу Заповед № 287 /29.11.2019г.издадена от Директора на ТПДГС-Пещера,с която е утвърден протокол от 29.11.2019г. за работа на комисия, назначена със Заповед №277/28.11.2019г. на Директора на ТП ДГС Пещера и е обявено класирането на кандидатите в обявения електронен търг – За обект №2002ет с прогнозно количество дървесина 456 куб.м. е обявен за класиран участник със Заявление Вх.№ 000003025 от 25.11.2019г. , 13.59 часа „ВВС“ООД с ЕИК 112637664, със седалище и адрес на управление гр.Пещера, представлявано от В.С.А. с предложена цена в размер на 34164.00лева без ДДС и е определен за купувач на дървесината. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
214 Административно дело No 1424/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Д.-Р.А.П.-А.-И.   Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.1.2020г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ „Д-р Ангел Палешников-АППДМ-ИП“, със седалище гр. Пазарджик, против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1424/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на директора на РЗОК – Пазарджик по подведомственост. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му, вкл. и от органа, на който делото е изпратено.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.4.2020
Административно дело № 2375/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4969 от 28.04.2020 г. на ВАС София, Шесто отд. по адм. д. № 2375 - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 149 от 28.01.2020 г., постановено по адм. дело № 1424 по описа за 2019 г. на Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса, гр. Пазарджик, да заплати на Ангел Иванов Палешников като ЕТ „Д-р А. Палешников – АППДМ - ИП“ гр. Пазарджик, разноски за тази инстанция в размер на 300 лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 28.4.2020г.
215 Административно наказателно дело (К) No 1426/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Д.М.И. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 15.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба, подадена от началника на РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик против Решение № 108/04.11.2019 г. на РС Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1426/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок, който за присъстващите страни – ответника и Окръжна прокуратура Пазарджик започва да тече от днес, а за касатора – от получаване на съобщението.
216 Административно наказателно дело (К) No 1427/2019, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ТД ТРАКИЙСКА-ПЛОВДИВ А.Г.П. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 627/28.10.2019 г., постановено по АНД № 701/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, в частта, в която е отменено НП № 16 от 15.03.2019 г. на Директора на ТД „Тракийска“, с което на А.Г.П., ЕГН: ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2711, 94 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
217 Административно дело No 1429/2019, IV състав ДОПК Й.В.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 2.1.2020г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Й.В.П. ***, подадена чрез адв. М.П., против мълчалив отказ по искане за спиране на АУЗД № АУ000659 от 22.04.2019 г., издаден от орган по приходите в Дирекция „Бюджет и общинска собственост“ към Отдел МДТ при Община Пазарджик, в частта му за заплащане на данък превозни средства (ДПС) на лек автомобил. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1429/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.2.2020
Административно дело № 1726/2020
Определение № 2466 от 17.02.2020г.на ВАС - София, Осмо отделение по АД № 1726/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 5/02.01.2020г. по адм.д. № 1429/2019г. на Пазарджишкия административен съд. ОСЪЖДА Й. П. *** – Отдел „МДТ“ 50лв юрисконсултско възнаграждение. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.2.2020г.
218 Административно дело No 1431/2019, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ЕКО-ХИДРО-90 ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 10.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД, със седалище гр. Пазарджик, представлявано от Георги Стефанов Делчев,, подадена против Решение № 138/18.09.2019 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето по протокол № 9. ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело № 1431/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред ВАС на Република България.
В законна сила на 26.2.2020г.
219 Административно дело No 1435/2019, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър Я.О.П. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 12.2.2020г.
ПРЕКРАТЯВА формално като производство, образувано пред Административен съд Пазарджик настоящото адм. д. № 1435/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Същото ДА БЪДЕ ДОКЛАДВАНО на съдебния състав по адм. д. № 1359/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик, с оглед преценката на този съдебен състави му дали следва настоящото дело да бъде присъединено към първоначално образуваното адм. д. № 1359/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Делото се прекратява само формално, тъй като в случай на присъединяване то ще продължи своята висящност пред Административен съд Пазарджик. С оглед на това определението НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
220 Административно дело No 1436/2019, VII състав Закон за данък върху добавената стойност ТИМШЕЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НАП Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.3.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК 680-0023333/18.10.2019 г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив, потвърдена с Решение № ГДФК 132 от 15.11.2019 г. на директор на Дирекция „Оперативни дейности“ в ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, с която е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект - бензиностанция, находяща се в гр. Панагюрище, ул. „Околовръстен път“, стопанисвана от фирма „Тимшел“ ООД с ЕИК: 112624275 за срок от 5 (пет) дни. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
221 Административно дело No 1437/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Х.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.2.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на В.Х.В.,***, сумата от 600 (шестстотин) лева, представляващи разноски по АНД № 39/2019 г. по описа на Районен съд Панагюрище и КАНД № 960/2019г. на Административен съд Пазарджик във връзка с обжалване на НП № 19-0310-000028/22.01.2019г. на началник на РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху присъдената като обезщетение сума, считано от 22.11.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на В.Х.В.,*** направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
222 Административно дело No 1439/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС - МОСВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.2.2020г.
Отменя Решение от 02.12.2019 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ към министерството на Околната среда и водите, с което на бенефициента община Велинград, в качеството му на възложител на обществена поръчка за извършено нарушение на чл. 59, ал. 2, във връзка с чл. 2, ал. 2 ЗОП, представляващо „нередност“ по смисъла на чл. 2, ал. 36 от Регламент № 1303/2013 и чл. 70, ал. 1, т. 9 от ЗУСЕСИФ, е определена финансова корекция в размер на 10 % по договор № 302/20.03.2019 г., с изпълнител „Б.И.С. - Инженеринг“ ЕООД, сключен на стойност 86 150 лв. без ДДС и предмет „Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор“. Осъжда Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ към министерството на Околната среда и водите да заплати на община Велинград разноски по делото в размер на 998,15 лв. (деветстотин деветдесет и осем лева петнадесет стотинки). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
223 Административно дело No 1441/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ С.М.-К.-9. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № ФК-937-0025815/17.12.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, с която на ЕТ „Сашка Манджукова – Катина – 91“ с ЕИК 822077950, със седалище и адрес на управление с. Алеко Константиново, обл. Пазарджик, ул. „Шипка“ № 20, представлявано от С.Н.М., е наложена ПАМ – „Запечатване на търговски обект“ – хранителен магазин, находящ се в находящ се в с. Алеко Константиново, ул. „Шипка“ № 20, стопанисван от жалбоподателя и е постановена забрана за достъп до него за 14 /четиринадесет/ дни. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на ЕТ „Сашка Манджукова – Катина – 91“ с ЕИК 822077950, със седалище и адрес на управление с. Алеко Константиново, обл. Пазарджик, ул. „Шипка“ № 20, представлявано от С.Н.М., направените по делото разноски в размер на общо 150 (сто и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
224 Административно дело No 1442/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.2.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик, представлявана от Директор – ст. комисар Тишев, с адрес пл. „Съединение“ № 3, гр. Пазарджик да заплати на М.П.Ф. от гр. Панагюрище, сумата от 100 лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик, представлявана от Директор – ст. комисар Тишев, с адрес пл. „Съединение“ № 3, гр. Пазарджик да заплати на М.П.Ф. от гр. Панагюрище, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
225 Административно дело No 1443/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.3.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на М.П.Ф., ЕГН : **********,***, сумата от 100,00лв.(сто лева), обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 107 по описа на Районен съд Панагюрище за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 19.12.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА М.П.Ф., ЕГН : **********,***, да заплати на Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 сумата от 100,00лв. (сто лева), представляващи разноски по осъществена юрисконсултска защита в настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
226 Административно дело No 1444/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.3.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на М.П.Ф., ЕГН : **********,***, сумата от 350,00лв.(триста е петдесет лева), обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 219 по описа на Районен съд Панагюрище за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 19.12.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА М.П.Ф., ЕГН : **********,***, да заплати на Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 сумата от 100,00лв. (сто лева), представляващи разноски по осъществена юрисконсултска защита в настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
227 Административно дело No 1446/2019, IV състав Закон за движението по пътищата Д.И.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.2.2020г.
ИЗПРАЩА делото на петчленен състав на ВКС и ВАС за определяне на подсъдността. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1446/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.
228 Административно наказателно дело (К) No 1447/2019, XII състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ДИЕЛ ТРЕЙД ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 19.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 89/20.09.2019 г., постановено по АНД № 92/2019 г. по описа на Районен съд Панагюрище. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик да заплати на „Диел Трейд“ ООД с ЕИК: 131120358 сумата в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева, представляваща сторени по делото разноски пред касационната инстанция. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
229 Административно наказателно дело (К) No 1448/2019, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ДИЕЛ ТРЕЙД ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 90/20.09.2019 г., постановено по АНД № 91 по описа за 2019 г. на Районен съд – Панагюрище. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик да заплати на „Диел Трейд“ ООД, ЕИК 131120358, представлявано от управителя Л.О.И., сумата от 450 (четиристотин и петдесет) лева разноски по производството.
230 Административно наказателно дело (К) No 1449/2019, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ДИЕЛ ТРЕЙД ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 88/20.09.2019 г., постановено по АНД № 90 по описа за 2019 г. на Районен съд – Панагюрище. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик да заплати на „Диел Трейд“ ООД, ЕИК 131120358, представлявано от управителя Л.О.И., сумата от 450 (четиристотин и петдесет) лева разноски по производството.
231 Административно наказателно дело (К) No 1450/2019, X състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК,
С.Б.Т.
Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Възобновява административнонаказателното производство по глоба с фиш със сериен № Н 466578/17.07.2019 г. на началника на сектор ПП “КАТ” при ОД на МВР – Пазарджик. Отменя глоба с фиш със сериен № Н 466578/17.07.2019 г. на началника на сектор ПП “КАТ” при ОД на МВР – Пазарджик, с който на С.Б.Т. за нарушение на чл. 98, ал. 2, т. 3 от ЗДвП на основание чл. 186, във връзка с чл. 183, ал. 4, т. 8 от същия закон е наложена глоба в размер на 50 лв. Решението е окончателно.
232 Административно дело No 1451/2019, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Б.Л. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 7.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.Б.Л. с ЕГН: ********** *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-1006-000447/12.07.2019 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик, с която временно е отнето свидетелството му за управление на моторно превозно средство до решаване въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 7.2.2020г.
233 Административно дело No 1452/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.2.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, представлявана от изпълнителния директор Бойко Рановски, с адрес на призоваване гр. София, ул. „Гурко“ № 5 да заплати на И.Д.Д. ***, сумата от 300 лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, представлявана от изпълнителния директор Бойко Рановски, с адрес на призоваване гр. София, ул. „Гурко“ № 5 да заплати на И.Д.Д. ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
234 Административно наказателно дело (К) No 1453/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата МЕГАТРАНС ТОП ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 24.10.2019 г., постановено по АНД № 1298/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
235 Административно дело No 1454/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ И.Х.- 6. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Осъжда Националната агенция за приходите да заплати на ЕТ „Илия Харизанов – 69“ обезщетение за имуществени вреди в размер на 650 лв. /шестстотин и петдесет лева/, причинени му от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 350 лв. по нахд № 89/2019 г. на Районен съд – Велинград, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 358153-F381241/12.09.2018 г., издадено от началника на Отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в Централното управление на НАП, както и от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. по кнахд № 963/2019 г. на Административен съд – Пазарджик, с решението по което дело е оставено в сила решението на Районен съд – Велинград. Осъжда Националната агенция за приходите да заплати на ЕТ „Илия Харизанов – 69“ разноски по делото в размер на 350 лв. /триста и петдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
236 Административно наказателно дело (К) No 1455/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЦУ НА НАП ПЛОВДИВ М И М -1 2016 ЕООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.3.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 131/23.10.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 298/2019 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Велинград. Решението е окончателно.
237 Административно наказателно дело (К) No 1456/2019, X състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ СИДИ ГРУП 76 ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отменя изцяло решението Решение № 164 от 21.11.2019 г., постановено по нахд № 382/2019 г. по описа на Районен съд – Велинград. Потвърждава Наказателно постановление № К-0047949 / 27.05.2019 г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите, с което на „Сиди Груп 76“ ООД, ЕИК 202821656, за нарушение на чл. 216, ал. 1, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 2, т. 5 от Закона за туризма, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. Осъжда „Сиди Груп 76“ ООД да заплати на Комисия за защита на потребителите - Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението е окончателно.
238 Административно наказателно дело (К) No 1457/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата О.М.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 160/18.11.2019г. по АДН № 175/2019г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
239 Административно наказателно дело (К) No 1458/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАДИН 2017 ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №170 от 29.11.2019г., постановено по а.н.дело №284 по описа на Районен съд Велинград за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
240 Административно дело No 1460/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ИВЕТА-ДАНИ-68 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 10.3.2020г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Ивета-Дани-68“ ЕООД със седалище с. Габровица, ул. „Десета“ № 10, представлявано от управителя И. К. К., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-886-0025571/04.12.2019 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Ивета-Дани-68“ ЕООД, ЕИК 204246243,със седалище с. Габровица, ул. „Десета“ № 10, представлявано от управителя И. К. К., да заплати в полза на Национална агенция по приходите 300 (триста) лева юрисконсултско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1460/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за оспорващото дружество – от датата на съобщаването му.
241 Частно административно дело No 1464/2019, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ВАНЕСА ФУУДС 77 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 23.12.2019г.
ОТМЕНЯ Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за прилагане на предварителна административна мярка (ЗППАМ) № ФК-933-0025814/17.12.2019 г., издадена от Началник Отдел „Оперативни дейности“ Пловдив към ЦУ на НАП. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
242 Административно дело No 1465/2019, I състав Закон за министерство на вътрешните работи И.В.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед рег. № з-2593 от 27.09.2011г., издадена от Директора на ОДМВР гр.Пазарджик с която на И.В.А. е наложено дисциплинарно наказание “уволнение” и е прекратено служебното му правоотношение като държавен служител категория “Е” – І степен, младши автоконтрольор в група “Престъпления по пътищата” към отдел “Криминална полиция” при ОДМВР гр.Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
243 Административно наказателно дело (К) No 1466/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Л.В. СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 664/20.11.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 136/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
244 Административно дело No 1467/2019, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация А.Г.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 6.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.В. – общински съветник в Общински съвет Велинград, срещу Решение № 63/09.12.2019г. на Общински съвет Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1467/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 27.2.2020г.
245 Административно дело No 1476/2019, IV състав Изборен кодекс С.П.Ч. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТРЕЛЧА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Ч. *** против Решение № 76-МИ/23.12.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стрелча. ОСЪЖДА С.П.Ч. ***, да заплати на Общинска избирателна комисия – Стрелча направените по делото разноски в размер на 500 (петстотин) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.4.2020
Административно дело № 1336/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 20 от 10.01.2020г., постановено по адм. д. № 1476/2019г. от Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА С. Ч. да заплати на Общинска избирателна комисия Стрелча съдебни разноски в размер на 1000 лв / хиляда лева/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Особено мнение на съдията Жанета Петрова: Не съм съгласна с мнението на мнозинството от съдебния състав, че решение №20 от 10.01.2020 г. по адм.дело № 1476/2019 г. по описа на Административния съд - Пазарджик е правилно. Намирам, че решението е постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, поради което следва да бъде отменено и върнато на Административния съд-Пазарджик за ново разглеждане от друг състав. С решение №76-МИ/23.12.2019 г. Общинската избирателна комисия-Стрелча прекратила предсрочно пълномощията на С. Ч.,***, на основание чл.42, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3 от същия закон. Съгласно чл.41, ал.3 ЗМСМА в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява търговска дейност по смисъла на Търговския закон или е контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Общинската избирателна комисия приела, че С. Ч. не е прекратил търговската си дейност, извършвана в качеството му на управител и едноличен собственик на "Българска асоциация по белот" ЕООД със седалище и адрес на управление в едномесечен срок от избирането му, считано от 3.11.2019 г. до 3.12.2019 г. Според изложените от комисията мотиви, Ч. предприел действия едва на 18.12.2019 г., а самите предприети от него действия - провеждане на общо събрание на дружеството на 2.12.2019 г., молба от купувач на дружествените дялове от 22.11.2019 г., както и договор за правна защита от 22.11.2019 г, не представлявали прекратяване на т
В законна сила на 14.4.2020г.
246 Административно дело No 1478/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МЕТАЛИКА ООД НАЧАЛНИК ГРУПА КПДГПА ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Металика“ ООД с ЕИК 112567244, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Цар Калоян“ № 117, представлявано от Р.Ц.Ц. против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 19-1006-000798/26.11.2019 г. на Началник група КПДГПА към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
247 Административно дело No 1479/2019, V състав КСО И.П.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отменя Решение № 1012-12-208#2/06.12.2019 г., издадено от директора на ТП на НОИ Пазарджик, потвърждаващо разпореждане с № 2140-12-322 от 07.10.2019 г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване, с което на И.П.Д. е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 от КСО.. Изпраща делото като преписка на ръководителя на пенсионното осигуряване за ново произнасяне при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания и срок. Осъжда ТП на НОИ Пазарджик да заплати на И.П.Д. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд.
248 Частно админист. наказателно дело (К) No 1484/2019, XII състав Частни КАНД и КАД ПЕРФЕКТ НР ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 10.2.2020г.
ОТМЕНЯ разпореждане № 2891/29.11.2019 г. постановено по АНД № 2240/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което съдът е оставил без разглеждане жалбата на „Перфект НР“ ООД Пазарджик като процесуално недопустима и е прекратил производството по делото. ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
249 Административно дело No 1487/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Д.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д.С. с ЕГН ********** *** против Заповед № 2442/26.11.2019 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено да се премахне незаконен строеж „Дървен навес“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 55155.506.456 по КККР на гр. Пазарджик, съставляващ УПИ XIV-8670 в кв. 44 по плана на гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Н.Д.С. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
250 Административно наказателно дело (К) No 1490/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ц.Г.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР, ПАЗАРДЖИК,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 180 от 06.12.2019г., постановено по а.н.дело №314 по описа на Районен съд Велинград за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
251 Административно наказателно дело (К) No 1491/2019, XI състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК РЕНТАКАР ПАЗАРДЖИК ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2020г.
Оставя в сила Решение № 690 от 27.11.2019 г., постановено по НАХД № 1473/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
252 Административно наказателно дело (К) No 1492/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР, ПАЗАРДЖИК, РАЙННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 688 от 27.11.2019г., постановено по а.н.дело №1403 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
253 Административно наказателно дело (К) No 1493/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 670/22.11.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 1630/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
254 Административно наказателно дело (К) No 1494/2019, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТИ БИ КОНСТРУКШЪН ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 663/20.11.2019 г., постановено по АНД № 1345, по описа за 2019 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
255 Административно дело No 1499/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ТОРГУС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата „Торгус“ ЕООД с ЕИК 822106245 с адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Хан Омуртаг“ № 2, представлявано от управителя Л.Д. срещу Заповед за налагане на ПАМ № ФК – 897-0025445 от 03.12.2019 г., на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив при Централно управление на НАП. ОСЪЖДА „Торгус“ ЕООД с ЕИК 822106245 с адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Хан Омуртаг“ № 2, представлявано от управителя Л.Д. да заплати в полза на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
256 Административно дело No 1500/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност КОНИ-КОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 14.2.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Кони Ком“ ЕООД, ЕИК 112622042 против Ревизионен акт № 886/13.12.2019 г. на началник сектор, възложил ревизията и главен директор по приходите-ръководител на ревизията. Прекратява административно дело № 1500 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на директора на Дирекция „ОДОП при ТД на НАП – Пловдив“.
В законна сила на 17.3.2020г.
257 Административно дело No 4/2020, VII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МЦ ВЕЛИНГРАД 2017 ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД с ЕИК: 204872902 против Заповед за налагане на санкция № РД-09-1554/18.12.2019 г. на И.Д. Директор на РЗКО Пазарджик, с която на основание чл.59, ал.11, т.1, б. „а“ ЗЗО и чл.407, ал.1, б. „а“ НРД за МД за 2018 г. е наложена санкция частично прекратяване на договор № 13/РД-29-1487/21.05.2019 г. по отношение на лекаря д-р Константин Кърпачев с УИН: 2600000183 – изпълнител по пакет „Ортопедия и травматология“ в „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД и частично прекратяване на договор № 13/РД-29-1487/21.05.2019 г. по отношение на лекаря д-р Елма Георгиева с УИН: 1400000321 – изпълнител по пакет „Образна диагностика“ в „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД. ОСЪЖДА „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД с ЕИК: 204872902 да заплати в полза на РЗОК гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
258 Административно наказателно дело (К) No 5/2020, XI състав ЗАНН: ДИТ МЕЛАДИНИС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 669 от 21.11.2019г., постановено по н.а.дело № 607 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
259 Административно дело No 7/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВАНЕСА ФУУДС 77 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на ,,Baнeca Фудc 77“ EOOД, EИK 205707152, против Заповед за прилагане на ПАМ № ФK-933-0025814/17.12.2019 г. на нaчалника на отдел ,,Oперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП, с която е разпоредена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – магазин за хранителни стоки, находящ се в с. Алеко Константиново, община Пазарджик, ул. „Стара планина“ № 1, стопанисван от ЕТ „Ванеса Фуудс 77“ ЕООД и забрана за достъп до него за срок от 14 дни, на основание чл. 186, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд.
260 Административно дело No 12/2020, II състав Закон за социално подпомагане П.Л.Т. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба, заявена П.Л.Т., ЕГН **********,***, срещу Решение № 13-РД-06-0049 от 20.12.2019г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане, Пазарджик с което е отхвърлена жалбата на П.Л.Т. срещу Заповед № ЗСП/Д-РА–ПН/1465 от 22.11.2019г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“, Панагюрище, съответно с която е отказано отпущане Михайлова на целева помощ за отопление при условията на Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 12 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в седем дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.
261 Административно дело No 13/2020, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Булгармин Инженеринг“ АД, ЕИК 112532478, със седалище и адрес на управление, гр. Панагюрище, ул. „Гаврил Кръстевич“, № 2, срещу Заповед № 1204 от 12.12.2019 г. на Кмета на Община Стрелча, с която на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от АПК е допусната поправка на очевидни фактически грешки в Заповед № 576 от 17.07.2019г. на Кмета на Община Стрелча, като текста „идентификационен номер 69835.62.680.26“ на ред 4, и 13 от стр. 1 и ред 4 и 5 от т.1 на стр. 2 на заповедта да се чете „идентификационен номер 69835.62.680.25“, а текста „Булгармин Инженеринг“ АД, ЕИК 112112532478“ от ред 1 на стр. 1 и ред 3 и 4 от т. 5 на стр. 3, да се чете „Булгармин Инженеринг“ АД, ЕИК 112532478“. ОСЪЖДА „Булгармин Инженеринг“ АД, ЕИК 112532478, със седалище и адрес на управление, гр. Панагюрище, ул. „Гаврил Кръстевич“, № 2, да заплати на Община Стрелча сумата от 500,00 лв. /петстотин лева/ разноски по производството за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
262 Административно наказателно дело (К) No 14/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.И.Р. РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 657/19.11.2019 г., постановено по АНД № 546/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
263 Административно дело No 17/2020, VI състав Изборен кодекс МЕСТНА КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ,
П.Н.Ц.,
Г.Ч.Б.,
Н.А.Д.,
Н.Й.Б.,
ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.1.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 190/07.01.2020г. на Общинска избирателна комисия Септември, с което се отказва да се обяви предсрочно прекратяване на пълномощията на М.В.Р.,*** на изборите за общински съветници и кметове, произведени на 27.10.2019г., обявен за избран кмет на Община Септември с Решение № 155/28.10.2019г. на ОИК Септември. ИЗПРАЩА преписката на Общинска избирателна комисия Септември за ново произнасяне, в срок от 14 (четиринадесет) дни от влизане в сила на съдебното решение, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в постановения съдебен акт. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.Н.Ц. – в качеството й на подала сигнала до ОИК Септември като общински съветник в Общински съвет Септември и на кандидат за кмет на Община Септември на местните избори през 2019г. и прекратява производството по отношение на нея. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.Ч.Б., Н.А.Д. и Н.Й.Б., като членове на Инициативен комитет „Да спасим Община Септември“ и в лично качество, подадена срещу Решение № 190/07.01.2020г. на Общинската избирателна комисия Септември, като ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на тях. Осъжда Общинска избирателна комисия Септември да заплати на Местна коалиция „БСП за България, Партия на Зелените, Движение за радикална промяна Българска пролет“ съдебни разноски в размер на 900 /деветстотин лева/. Решението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 2.3.2020
Административно дело № 2025/2020
РЕШЕНИЕ № 3257 от 02.03.2020 г. по адм. дело № 2025/ 2020 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ Решение № 45 от 27.01.2020 г. постановено по адм. дело № 17/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик в частта му, с която е изпратена преписката на Общинска избирателна комисия Септември за ново произнасяне, в срок от четиринадесет дни от влизане на решението в сила, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗПРАЩА преписката на Общинска избирателна комисия Септември за ново произнасяне, в срок от три дни от влизане на решението в сила, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.3.2020г.
264 Административно наказателно дело (К) No 19/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.П.Ф. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.3.2020г.
ОТМЕНЯ определението от 12 февруари 2020г. с което е даден ход по същество на правния спор. ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а. дело № 19 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 год. ИЗПРАЩА а.н. дело № 169 по описа на Районен съд Пещера за 2019г., на същият съдебен състав, за провеждане на производство по реда на чл. 175 от АПК относно Решение №101 от 28.11.2019г., постановено по а.н.дело №169 по описа на Районен съд Пещера за 2019 г. След произнасяне със съдебен акт по чл. 175 от АПК, делото да бъде върнато отново на Административен съд Пазарджик, за произнасяне по касационната жалба. Определението не подлежи на самостоятелно обжалване и протест.
265 Административно дело No 20/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.П.К. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на П.П.К. против Заповед за прилагане на ПАМ № 19-1032-001342/24.09.2019 г. на началник „Група“ в Сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Пловдив, с която на жалбоподателя в качеството му на водач на МПС е наложена мярката „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство“ на водач до решаване на въпроса за отговорността но за не повече от 18 месеца. Решението не подлежи на обжалване.
266 Административно дело No 23/2020, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на МБАЛ ,,Уни Хоспитал“ OOД, EИK 112520604, против Писмена покана № 13/29-02-2056/08.11.2019 г. на директора на РЗОК – Пазарджик, в която са описани двадесет и седем идентични констатации, а именно при двадесет и седем оперативни интервенции по отношение на различни здравноосигурени лица, като асистент е участвал д-р Стефан Здравчев, който не е включен в приложение № 1 на Договор № 13/РД-29-411/30.05.2018 г., като специалист по основен трудов договор и с която е наредено жалбоподателят да възстанови получените без правно основание суми по съответните клинични пътеки в общ размер на 26 320 лв. Осъжда МБАЛ ,,Уни Хоспитал“ OOД, EИK 112520604 да заплати на РЗОК – Пазарджик разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
267 Административно дело No 24/2020, V състав Закон за съдебната власт Н.Й.Б. ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 11.2.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на Г. Й. Николов, представляван от адвокат Н.Б., против разпореждане с №1/04.10.2019 г. на заместник-председателя на ОС-ПЗ, НК, с което е оставено без разглеждане оспорването по административен ред на отказ на съдия-докладчик. действащ като административен орган, за предоставяне пълно копие от поисканото НОХД №507/19г. по описа на ОС-ПЗ, който отказ е обективиран върху молба от 29.10.2019г. и прекратява адм.д. № 24 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
268 Административно дело No 25/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 11.3.2020г.
ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура“ гр. София, с адрес за призоваване гр. София, бул. „Македония“ № 3, п.к. 1606 да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД с ЕИК: 200029573, със седалище и адрес на управление: гр. София, ЖК „Гоце Делчев“, бл.259, вх.А, ет.2-3, сумата в размер на 1400 /хиляда и четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди във връзка с отменено наказателно постановление № 2 от 21.07.2017 г. на ОПУ Пазарджик по АНД № 2341/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик и КАНД № 165/2019 г. на Административен съд Пазарджик, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 1400 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 09.01.2020 г. до окончателното ? изплащане, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска за размера над 1400 лв. до 1800 лв. ОСЪЖДА „Пътна инфраструктура“ гр. София, с адрес за призоваване гр. София, бул. „Македония“ № 3, п.к. 1606 да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД с ЕИК: 200029573, със седалище и адрес на управление: гр. София, ЖК „Гоце Делчев“, бл.259, вх.А, ет.2-3, сумата в размер на 725 /седемстотин двадесет и пет/ лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
269 Административно наказателно дело (К) No 26/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Н.Н.Ч. ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2020г.
Оставя в сила Решение № 687/27.11.2019г. по НАХД № 1461/2019г. Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
270 Административно дело No 27/2020, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСЪЖДА Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52а да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД, ЕИК 200029573, с посочен адрес гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 259, вх.“А“, ет.2-3, ап.2-3 сумата от 4000/четири хиляди/лева, представляваща разноски по АНД № 1533/2018 год. на Районен съд – Пазарджик и по КАНД 560/2019 на Административен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № КГ-2159/03.08.2018 г. на зам.-председателя на ДАМТН, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.01.2020 до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52а да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД, ЕИК 200029573, с посочен адрес гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 259, вх.“А“, ет.2-3, ап.2-3, направените по настоящото дело разноски в размер на 1010 (хиляда и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
271 Административно дело No 28/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.П.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Осъжда Регионална дирекция по горите – Пазарджик да заплати на С.П.Д., ЕГН: **********, обезщетение за имуществени вреди в размер на 800 лв. /осемстотин лева/, причинени му от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. по нахд № 166/19 г. на Рaйонен съд - Пазарджик, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 4/ 09.01.2019 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите - Пазарджик, както и от заплащането на адвокатско възнаграждение също в размер на 400 лв. по кнахд № 736/19 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, с което е оставено в сила решението на Районен съд – Пазарджик. Осъжда Регионална дирекция по горите – Пазарджик да заплати на С.П.Д. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 800 лв., считано от 19.02.2020 г. до окончателното изплащане на главницата от 800 лв. Отхвърля иска на С.П.Д. против Регионална дирекция по горите – Пазарджик за заплащане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 800 лв., считано от 09.01.2020 г. до 18.02.2020 г. Осъжда Регионална дирекция по горите – Пазарджик да заплати на С.П.Д. разноски по делото в размер на 306.59 лв. /триста и шест лева и петдесет и девет стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
272 Административно наказателно дело (К) No 29/2020, XII състав ЗАНН: НАП ЕВРО БИЛДИНГ 2016 ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 681/26.11.2019 г., постановено по АНД № 1167/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протес
273 Административно дело No 31/2020, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСЪЖДА Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52а да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД, ЕИК 200029573, с посочен адрес гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 259, вх.“А“, ет.2-3, ап.2-3 сумата от 300/триста/лева, представляваща разноски по АНД № 975/2018 год. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление НП № 109 от 29.05.2018 г., издадено от началника на Регионален отдел „Южна централна България“ на главна дирекция „Метрологичен надзор“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.01.2020 до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52а да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД, ЕИК 200029573, с посочен адрес гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 259, вх.“А“, ет.2-3, ап.2-3, направените по настоящото дело разноски в размер на 710 (седемстотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
274 Административно дело No 32/2020, VII състав Изборен кодекс ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПК ЕКОГЛАСНОСТ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 10.1.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 32/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА материалите по адм. дело № 32/2020 г. за прилагане и докладване по адм. дело № 17/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
275 Административно дело No 33/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БИ ПИ ЕЛ-ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на „Би пи ел глобъл инвестмънтс груп“ ЕООД, ЕИК 201555398, със седалище и адрес на управление област гр. София, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 5-6, ап. 12, представлявано от управителя В.Б., да бъде осъдена Дирекция за национален строителен контрол, гр. София, бул. „Христо Ботев“, № 47, да заплати на ищеца сумата от 1200,00лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 958 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г.; по н.а.дело № 304 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. и к.н.а.дело №1106 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г., в производството по които е отменено Наказателно постановление № ПЗ-22-15 от 25.05.2018г., издадено от Началника Регионален отдел „Национален строителен контрол“, Пазарджик при Регионална дирекция за Национален строителен контрол „Южен централен район“, Пловдив, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва за периода от подаване на исковата молба (09.01.2020г.) до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА „Би пи ел глобъл инвестмънтс груп“ ЕООД, ЕИК 201555398, със седалище и адрес на управление област гр. София, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 5-6, ап. 12, да заплати на Дирекция за национален строителен контрол, гр. София, бул. „Христо Ботев“, № 47 сумата от 100,00лв. (сто лева), представляващи разноски по осъществена юрисконсултска защита в настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
276 Административно дело No 34/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БИ ПИ ЕЛ-ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на „Би пи ел глобъл инвестмънтс груп“ ЕООД, ЕИК 201555398, със седалище и адрес на управление област гр. София, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 5-6, ап. 12, представлявано от управителя В.Б., да бъде осъдена Дирекция за национален строителен контрол, гр. София, бул. „Христо Ботев“, № 47, да заплати на ищеца сумата от 1200,00лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 957 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г.; по н.а.дело № 305 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. и к.н.а.дело №1107 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г., в производството по които е отменено Наказателно постановление № ПЗ-21-14 от 25.05.2018г., издадено от Началника Регионален отдел „Национален строителен контрол“, Пазарджик при Регионална дирекция за Национален строителен контрол „Южен централен район“, Пловдив, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва за периода от подаване на исковата молба (09.01.2020г.) до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА „Би пи ел глобъл инвестмънтс груп“ ЕООД, ЕИК 201555398, със седалище и адрес на управление област гр. София, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 5-6, ап. 12, да заплати на Дирекция за национален строителен контрол, гр. София, бул. „Христо Ботев“, № 47 сумата от 100,00лв. (сто лева), представляващи разноски по осъществена юрисконсултска защита в настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
277 Административно дело No 36/2020, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Р.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.3.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на И.Р.К.,***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по НАХД № 232/2019 г. на Районен съд Панагюрище, във връзка с обжалване на НП № 19-0310-000785/28.08.2019 г. на началник РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на И.Р.К.,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
278 Административно дело No 40/2020, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Т.С.К.М.   Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 13.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Т.С.К. – М.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 40 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седем дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд на Република България.
279 Административно дело No 42/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Т.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск на Н.Т.С. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. П. *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 800 лева за имуществени вреди, във връзка с отменено НП № 19-1006-001877/07.06.2019 г. на Началник група КПДГПА при ОД на МВР гр. Пазарджик, предмет на разглеждане по НАХ дело № 1765/2019 г. на Районен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от ответната страна за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
280 Административно дело No 45/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ О.-9.-К.Б. ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.1.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 45 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред състав, включващ трима представители на Върховния касационен съд и двама представители на Върховния административен съд, по отношение на компетентния съд по искова молба, предявена от Красимир Костадинов Б., регистриран като едноличен търговец с фирма „ОСКАР – 999- Красимир Б.“, ЕИК 120067776, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Верила“, № 45А, да бъде установено по отношение на Община Пещера да му заплати сумата от 5100,00лв., заявена като част от цялото вземане в размер но 50000,00лв., както и обезщетение за забавено плащане на същата сума в размер на законната лихва от датата на получаване на заявлението по чл. 410 ГПК, т. е. 10.11.2017г. до окончателното и изплащане. Делото да се изпрати на Председателя на Върховния административен съд по компетентност.
281 Административно дело No 46/2020, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър ЕТ Е.-Г.А. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 28.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Експрес – Г.А.“ с ЕИК 115254112, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Никола Делев“ № 11, представлявано от Г.К.А. против действия на Началника на СГКК гр. Пазарджик по изменение на КККР на гр. Батак за имоти 02837.503.202, 02837.503.202.3, 02837.503.202.4, 02837.503.202.1 и 02837.503.202.1, на основание решение № 427 от 31.07.2013 г. по гр. дело № 38/2011 на Районен съд – Пещера, обективирани в уведомление с изх. № 24-15040 от 03.06.2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 46/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
282 Административно дело No 48/2020, II състав Изборен кодекс ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 15.1.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 48 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г. ИЗПРАЩА Протест на прокурор При Районна прокуратура Пазарджик срещу Решение № 190 от 07.01.2020г. на Общинска избирателна комисия гр. Септември, с което на основание чл. 42, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 11 от ЗМСМА е отказала да обяви предсрочно прекратяване на пълномощията на Марин Василев Рачев, като кмет на Община Септември, за присъединяване и общо разглеждане в производството по адм. дело № 17 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението не подлежи на самостоятелно обжалване.
283 Административно дело No 49/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отменя Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Брацигово, приета с Решение № 28/28.02.2008 г. на Общински съвет – Брацигово. Осъжда Общински съвет – Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
284 Административно наказателно дело (К) No 50/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.И.Ч. СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.4.2020г.
Отменя Решение 726/11.12.2019г., постановено по нахд № 319 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., с което е потвърдено Наказателно постановление №19-1006-000029 от 10.01.2019г. на Началник група към Сектор “ПП” при ОДМВР Пазарджик, с което на основание чл.180,ал.1,т.1 ,пр.3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 70лв., за нарушение на чл.35,ал.1 от ЗДвП., вместо което постановява: Отменя Наказателно постановление №19-1006-000029 от 10.01.2019г. на Началник група към Сектор “ПП” при ОДМВР Пазарджик, с което на основание чл.180,ал.1,т.1 ,пр.3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 70лв., за нарушение на чл.35,ал.1 от ЗДвП. Решението е окончателно.
285 Административно дело No 51/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.А.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.3.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик, представлявана от Директор – ст. комисар Тишев, с адрес пл. „Съединение“ № 3, гр. Пазарджик да заплати на И.А.Д. ***, сумата от 500 лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик, представлявана от Директор – ст. комисар Тишев, с адрес пл. „Съединение“ № 3, гр. Пазарджик да заплати на И.А.Д. ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
286 Административно дело No 52/2020, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Т.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.2.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 52/2020 г., по описа на Административен съд Пазарджик. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 52/2020 г. на Административен съд Пазарджик, към адм. д. № 1471/2019 г. на Административен съд Пазарджик, за съвместно разглеждане и постановяване на общо решение. Делото да се изпрати към адм. д. № № 1471/2019 г. на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
287 Административно дело No 53/2020, VII състав ДОПК А.К.М. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.К.М. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адвокат С.Ч. ***, със съдебен адрес *** против Решение № 496/27.12.2019 г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, в частта, в която е оставена без уважение депозираната от Маринов жалба с вх.№ 94-00-7870/11.12.2019 г. по регистъра на ТД на НАП гр. Пловдив, въведена в информационните масиви на ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, с вх.№ 13/РД-16-279 / 10.12.2019 г., срещу опис на недвижим имот, обективиран в протокол за опис с изх.№ С 190013-028-0003219/ 09.12.2019 г., издаден от Красимира Тодорова, на длъжност Главен публичен изпълнител в дирекция „Събиране” при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, като ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решението в останалата част, с което е оставена без разглеждане като просрочена депозираната от М. жалба с вх.№ 94-00-8002/ 19.12.2019 г. по регистъра на ТД на НАП гр. Пловдив и вх.№ 13/ РД-16-292 / 18.12.2019 г., въведена в информационните масиви на ТД на НАП Пловдив офис Пазарджик срещу Постановление на главен публичния изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис - Пазарджик за налагане не обезпечителни мерки по изп. дело № 13150004451/2015 г., в частта му касаеща 1/2 идеална част от Самостоятелен обект в сграда с площ от 90 кв.м., находяща се в гр. Велинград на ул. „Христо Смирненски” № 21, община Велинград, ет.2- втори жилищен етаж от МЖС с идентификатор 10450 501.2867.1.2 и ВРЪЩА преписката на Директора на ТД на НАП Пловдив за произнасяне по същество по жалба с вх.№ 94-00-8002/19.12.2019 г. по регистъра на ТД на НАП гр. Пловдив и вх.№ 13/ РД-16-292 / 18.12.2019 г., въведена в информационните масиви на ТД на НАП Пловдив офис Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 197, ал. 4 ДОПК.
288 Административно наказателно дело (К) No 54/2020, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 573/11.10.2018г., постановено по адм. дело № 293/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
289 Административно дело No 55/2020, I състав Закон за опазване на околната среда ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Варварски минерални бани“ЕООД с ЕИК 822088224, със седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от Н.П. - управител срещу Решение № ПК-15-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Костадин Гешев, директор на РИОСВ-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 55/20 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението може да се обжалва от страните, с частна жалба до Върховния Административен Съд, чрез Административен съд-Пазарджик в 7-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 29.4.2020
Административно дело № 3187/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5162 от 29.04.2020 г. по адм. дело № 3187/ 2020 г. на ВАС- Шесто отделение: ОТМЕНЯ Определение № 110 от 23.01.2020г. по адм. д. № 55 по описа за 2020 г. на Административен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
290 Административно дело No 57/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Й.В.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отменя изричен отказ да бъде прекратена регистрацията на превозно средство – лек автомобил с рег. № РА 7711 ВР, марка „БМВ" модел 320Д, обективиран в Писмо № 100600-24207/23.12.2019 г. на началник Сектор «Пътна полиция» при ОДМВР – Пазарджик. Изпраща делото като преписка на началник Сектор «Пътна полиция» при ОДМВР – Пазарджик за ново произнасяне при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания и срок. Осъжда Сектор «Пътна полиция» при ОДМВР – Пазарджик да заплати на разноски по делото в размер на 510 лв. /петстотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд.
291 Административно наказателно дело (К) No 58/2020, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” А.В.Г. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ТРАКИЙСКА" ПРИ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 685/26.11.2019 г., постановено по АНД № 828 по описа за 2019 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
292 Административно дело No 62/2020, VII състав Закон за социално подпомагане М.Д.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на М.Д.С. с ЕГН ********** *** против Заповед за възстановяване на недобросъвестно получени социални помощи № 1303-РД01-0452/20.12.2019 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик, коригирана със Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка № 1303-РД01-0452/10.01.2020 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
293 Административно наказателно дело (К) No 63/2020, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС И.Г.Ч. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 604/04.12.2017 г., постановено по адм. дело № 430/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
294 Административно дело No 67/2020, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.А.Р. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 02-130-6500/3303 от 14.11.2019 г., издаден от Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ в частта, с която е определено за възстановяване публично вземане в размер на 2525.38 лева. ОСЪЖДА Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ да заплати на И.А.Р. с ЕГН ********** ***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, съставляващи разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
295 Административно наказателно дело (К) No 69/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.А.М. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Оставя в сила Решение № 723 от 09.12.2019 г., постановено по АНД № 1675/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърдено Наказателно постановление № 19-1006-002210 / 28.06.2019 г., с което постановление на Г.А.М. за нарушение на чл. 56 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 179, ал. 2, във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 5, пр. 4 от същия закон е наложена глоба в размер на 200 лв. Решението е окончателно.
296 Административно наказателно дело (К) No 73/2020, XI състав ЗАНН: ИААА Н.В.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 144/01.11.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 263/2019 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
297 Административно наказателно дело (К) No 74/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.К. ГРУПА В РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР-ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Оставя в сила Решение № 178 от 5.12.2019 г., постановено по АНД № 410/2019 г. по описа на Районен съд – Велинград, с което е потвърдено Наказателно постановление № 18-0367-002437 / 12.02.2019 г. на началник група в Районно управление Велинград към ОД на МВР-Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 103 от ЗДвП на П.И.К. на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца. Решението е окончателно.
298 Административно наказателно дело (К) No 75/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Х.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 174 от 03.12.2019г., постановено по а.н.дело №307 по описа на Районен съд Велинград за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
299 Административно наказателно дело (К) No 76/2020, X състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ БОНБОНА ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 188/18.12.2019 г., постановено по АНД № 396 по описа за 2019 г. на Районен съд – Велинград. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
300 Административно дело No 77/2020, V състав ДОПК И.П.Б. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отменя Акт за установяване на задължения № АУ002800/02.12.2019 г., издаден от старши инспектор в сектор „Контрол“ към отдел „МДТ“ при община Пазарджик, с който на жалбоподателя са определени задължения за данък върху превозни средства за собствения му лек автомобил марка „Шкода“, модел „Мадара“ с регистрационен номер РА8353Т за 2018 и 2019 година в общ размер на 938 лв. и 108,09 лв. лихва. Осъжда отдел „МДТ“ при община Пазарджик да заплати на И.П.Б. разноски по делото в размер на 510 лв. /петстотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд.
301 Административно наказателно дело (К) No 78/2020, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС Т.Т.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 686/12.11.2018 г., постановено по адм. дело № 394/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
302 Административно дело No 82/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.И.Я. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.И.Я. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. У. *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 19-1006-000885/16.12.2019 г. на Началник на група в Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 82/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.3.2020г.
303 Административно наказателно дело (К) No 85/2020, XI състав ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 725/11.12.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 945/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
304 Административно наказателно дело (К) No 87/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА срещу Решение № 731 от 12.12.2019г., постановено по а.н.дело №1460 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
305 Административно наказателно дело (К) No 88/2020, XII състав ЗАНН: Агенция „Митници” Д.Г.К. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ТРАКИЙСКА" ПРИ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 650/14.11.2019 г., постановено по АНД № 446/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
306 Административно дело No 90/2020, IV състав КСО Н.В.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.В.К. ***, подадена чрез адв. И.Н.Л.–Г., против Решение № 1012-12-226#1/27.12.2019 г. на директора на ТП на НОИ – Пазарджик. ОСЪЖДА Н.В.К. *** да заплати юрисконсултско възнаграждение на ТП на НОИ Пазарджик в размер на 100 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България
307 Административно дело No 91/2020, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ЗДРАВЕ ВЕЛИНГРАД ЕООД И.Д. ДИРЕКТОР НА РЗОК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "МБАЛ Здраве - Велинград" ЕООД, с ЕИК 200143491, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, представлявано от д-р Т.В.У. против Заповед № 13/РД-09-1534 от 10.12.2019 г. на И. Д. Директор на РЗОК Пазарджик. ОСЪЖДА "МБАЛ Здраве - Велинград" ЕООД, с ЕИК 200143491, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, представлявано от д-р Т.В.У. да заплати на РЗОК Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
308 Административно наказателно дело (К) No 92/2020, X състав ЗАНН: Здравна инспекция РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР.ПАЗАРДЖИК С.Д.В.Д. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 767/23.12.2019 г., постановено по АНД № 1333/2019 г. по описа за 2019 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
309 Административно дело No 96/2020, II състав ДОПК ДЗЗД ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА 2016 НАЧАЛНИК СЕКТОР ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 28.1.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № Р-16001318003937-023-01 от 16.12.2019г., издадена от Албена Атанасова Дончева, на длъжност Началник Сектор в ТД на НАП, Пловдив, с която на основание чл. 34, ал. 1, т. 2 от ДОПК, по повод постъпило искане от Георги Стоянов Гергов, инспектор по приходите в ТД на НАП, Пловдив е спряно производството по извършване на ревизия на ДЗЗД „Топлоизолация Стара Загора 2016“, ЕИК 177151610, възложено със Заповед Р-16001318003937-020-01 от 09.07.2019г. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на ТД на НАП, Пловдив.
В законна сила на 28.1.2020г.
310 Административно дело No 97/2020, V състав ДОПК ДЗЗД ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 НАЧАЛНИК СЕКТОР ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 31.1.2020г.
Отхвърля жалбата на ДЗЗД „Топлоизолация Пловдив 2016“, ЕИК 177149627, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров“, № 12, представлявано от И.Г.Д., против Заповед № Р-16001318003935-023-001 от 16.12.2019 г., издадена от Албена Атанасова Дончева, на длъжност началник Сектор в ТД на НАП – Пловдив. Определението е окончателно. Препис от определението да се изпрати на страните по делото.
В законна сила на 31.1.2020г.
311 Административно дело No 107/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МЕДАРА-87 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, с адрес за призоваване гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3 да заплати на „Медара-87“ ЕООД с ЕИК: 204649276, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 9, сумата от 1000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 1000 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 27.01.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, с адрес за призоваване гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3 да заплати на „Медара-87“ ЕООД с ЕИК: 204649276, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 9, сторените по делото разноски в размер на 351, 41 лв. /триста петдесет и един лева и четиридесет и една стотинки/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
312 Административно дело No 109/2020, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 27.2.2020г.
Съдът счита, че няма пречка така изразената воля да не бъде зачетена, ето защо на основание чл. 159, т. 8 от АПК ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Панагюрище, пл. „20-ти април“, № 13, гр. Панагюрище, срещу Заповед № 18-179 от 07.01.2020г. на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър, Пазарджик с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, ЕКАТТЕ: 55302, одобрена със заповед № РД-18-39 от 17.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, състоящо се в нанасяне на нови обекти в КККР: поземлен имот с идентификатор 55302.501.4116 с площ от 1880,00м?, начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10м.), собственост на Община Панагюрище; поземлен имот с идентификатор 55302.501.4117, с площ 1446,00м?, начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10м.), собственост на „СИНТЕЗ“ ООД; сграда с идентификатор 55302.501.4117.1, с площ от 58,00м?, с предназначение „сграда за енергопроизводство“, собственост на „СИНТЕЗ“ООД; заличаване на обекти от КККР: поземлен имот с идентификатор 55302.501.3877, с площ от 3327,00м?, начин на трайно ползване „ниско застрояване(до 10м.)“, собственост на Община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 109 по описа на АС Пазарджик за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно, подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.3.2020г.
313 Административно наказателно дело (К) No 114/2020, X състав Други по ЗАНН С.Н.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Оставя в сила Решение № 2 от 08.01.2020 г., постановено по нахд № 243/2019 г. по описа на Районен съд – Панагюрище, с което е потвърдено наказателно постановление № 13-0310-000993 от 16.10.2019 г. на началника на Районно управление – Панагюрище при Областна дирекция на МВР – Пазарджик. С постановлението за нарушение на чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ, на касатора на основание чл. 638, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 461, т. 1 от същия кодекс, е наложена глоба в размер на 250 лв.Решението е окончателно.
314 Административно дело No 115/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.С.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.1.2020г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Л-76/17.01.2020 г., издадена от началника на Затвора гр. Пазарджик, с която на И.С.М. е наложено дисциплинарно наказание „Изолиране в Наказателна килия“ за срок от 7 денонощия. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
В законна сила на 30.1.2020г.
315 Административно дело No 118/2020, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД КЛОН МС ЗДРАВЕ ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.2.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 118/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – Пловдив. Определението е окончателно.
316 Административно дело No 122/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Д.Г.К. ЕГН: ********** *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 за заплащане на сумата от 100 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 17-0310-000246/27.04.2017 г. на Началник РУ на МВР Панагюрище по АНД № 95/2017 г. по описа на Районен съд Панагюрище, поради настъпило плащане в хода на процеса. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на Д.Г.К. ЕГН: ********** ***, сумата от 0,42 лв. /четиридесет и две стотинки/, представляваща законната лихва върху главницата в размер на 100 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 28.01.2020 г. до окончателното ? изплащане – 11.02.2020 г. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на Д.Г.К. ЕГН: ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
317 Административно дело No 123/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Г.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от И.Г.И. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. М. *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 400 /четиристотин/ лева за имуществени вреди, във връзка с отменено НП № 1/07.02.2019 г. на Началник РУ Панагюрище при ОД на МВР гр. Пазарджик, предмет на разглеждане по НАХ дело № 61/2019 г. на Районен съд гр. Панагюрище, поради настъпило плащане в хода на процеса. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. "Съединение" № 3, да заплати на И.Г.И. с ЕГН ********** ***, сумата от 1.67 лв. /един лев и шестдесет и седем стотинки/, представляваща законната лихва върху главницата в размер на 400 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 28.01.2020 г. до окончателното ? изплащане – 11.02.2020 г. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. "Съединение" № 3, да заплати на И.Г.И. с ЕГН ********** ***, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
318 Административно дело No 124/2020, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.П.В. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСЪЖДА Община Панагюрище, ул.“20-ти април“ №13 да заплати на В.П.В.,***, с посочен съдебен адрес ***, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски по АНД № 104/2019 год. на Районен съд – Панагюрище, във връзка с обжалване на НП № 42/15.03.2019 г., издадено от кмета на община Панагюрище, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 28.01.2020 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Панагюрище, ул.“20-ти април“ №13 да заплати на В.П.В.,***, с посочен съдебен адрес ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
319 Административно дело No 125/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Ц.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 9.3.2020г.
Съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Б.Ц.С. *** и ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 125 по описа на АС Пазарджик за 2020 г. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на Б.Ц.С. разноски по делото в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване за присъстващите страни в 7-дневен срок от днес, а от ответника в 7-дневен срок от получаване на препис от настоящето определение.
320 Административно наказателно дело (К) No 127/2020, XII състав чл. 281 от ЗИНЗС В.П.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 112/28.02.2018 г., постановено по адм. дело № 586/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
321 Административно наказателно дело (К) No 128/2020, XII състав чл. 281 от ЗИНЗС П.Д.Т. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 31.1.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 128/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред петчленен състав на Върховния административен съд по отношение на компетентния съд да разгледа жалбата на П.Д.Т.,*** против Решение № 13/17.01.2019 г. по адм. дело № 791/2018 г. на Административен съд Пазарджик. Делото да се изпрати на Председателя на Върховния административен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
322 Административно дело No 130/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Д.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 14.4.2020г.
Оставя без разглеждане исковата молба на Г.Д.Г. ***, с която е предявен против Областна дирекция на МВР – Пазарджик следният иск: иск за обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 650 лв., като твърдението е, че вредите са му причинени от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. по нахд № 2232/2019 г. на Районен съд – Пазарджик, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно издаденото против ищеца НП № 19-1006-001967/11.06.2019 г. от началник Група в Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на влизане в сила на решението и прекратява административно дело № 130 по описа на Административен Съд – Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
323 Административно дело No 132/2020, II състав КСО Б.А.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 30.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба на Б.А.П., ЕГН:**********,***, срещу Решение № 1012-12-228#3 от 10.01.2020г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което е отменено Разпореждане № 11, прот. № 01438 от 08.11.2019г. на Ръководителя на пенсионно осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, в частта с която определен размера на личната пенсия за осигурителен стаж, като преписката е върната на ръководителя на пенсионно осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, за постановяване на ново разпореждане, при спазване на указанията дадени в отменителното решение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 132 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването на страните, с частна жалба пред Върховния административен съд..
В законна сила на 20.2.2020г.
324 Административно дело No 133/2020, I състав Изборен кодекс ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК,
ПП ГЕРБ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.2.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № 179-МИ/24.01.2020г. на ОИК Белово, с което е отказала да прекрати предсрочно пълномощията на В.А.Ш. обявен за избран за Кмет на с.Аканджиево, общ.Белово. ИЗПРАЩА преписката на ОИК Белово за ново произнасяне, в срок от 14 (четиринадесет) дни от влизане в сила на съдебното решение, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в постановения съдебен акт. ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия Белово да заплати на ПП ГЕРБ, сума в размер на 720 лв. разноски по делото – изплатен адвокатски хонорар. Решението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 21.2.2020г.
325 Административно наказателно дело (К) No 141/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.В.А. РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 197/27.12.2019 г., постановено по АНД № 415 по описа за 2019 г. на Районен съд – Велинград. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
326 Административно дело No 144/2020, IV състав Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба от Областен управител на област Пазарджик Решение № 257-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Пазарджик, с което са обявени резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019 г. в с. Синитово, община Пазарджик, област Пазарджик местен референдум с въпроси: 1. Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци” да бъде реализиран в землището на село Синитово?“ 2. „Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изменение и разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци” да бъде реализиран в землището на село Синитово?“ 3. „Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изграждане на кариера за добив на мрамори” да бъде реализиран в землището на село Синитово?“. Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗПУГДВМС Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
327 Административно дело No 145/2020, V състав Закон за водите ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.2.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на община Септември против Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 33110147 от 29.10.2019 година, издадено от директора на Басейнова дирекция Източнобеломорски район и прекратява административно дело № 145 по описа на Административен съд- Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок съобщаването му на община Септември.
328 Частно админист. наказателно дело (К) No 146/2020, XII състав чл. 281 от ЗИНЗС К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 19.2.2020г.
ОтменяОТМЕНЯ определение № 1765 от 16.12.2019 г., постановено по адм. д. № 1339/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик и ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по исковата молба. Определението не подлежи на обжалване.
329 Административно дело No 150/2020, III състав Изборен кодекс ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 31.1.2020г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 150/2020 г. към адм. дело № 133/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 150/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
330 Административно дело No 171/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.А.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. "Съединение" № 3, да заплати на Й.А.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 400 /четиристотин/ лева за имуществени вреди, във връзка с отменено НП № 19-0340-000316/15.03.2019 г. на Началник група в РУ Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, предмет на разглеждане по НАХ дело № 1139/2019 г. на Районен съд гр. Пазарджик, ведно със законната лихва по чл. 86 ЗЗД, считано от датата на подаване на исковата молба – 06.02.2020 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения иск срещу Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. "Съединение" № 3, за заплащане на сумата от 135 /сто тридесет и пет/ лева, заплатено възнаграждение за вещо лице по изготвена съдебна експертиза в производството по НАХ дело № 1139/2019 г. на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. "Съединение" № 3, да заплати на Й.А.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
331 Административно дело No 178/2020, I състав Закон за съдебната власт Д.Н.Н. РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 13.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.Н.Н. ***, против разпореждане от 17.12.2019 г. на Районен съд Пазарджик, 9-ти състав, по н.ч.а.х.д. № 2356/2015 г. по описа на същия съд ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 178/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Материалите по делото да се приложат по адм.д. № 135/20г. за послужване. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
332 Административно дело No 180/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.А.Д. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 9.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба (наименувана жалба) на А.А.Д.,*** с правно основание чл.285 ЗИНЗС. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 180/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на А.А.Д..
333 Административно дело No 186/2020, II състав ДОПК ЕТ С.-Я.-Я.Ч. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 4.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба на Янко Иванов Чамов, регистриран като едноличен търговец с фирма „Сигма-Я – Янко Чамов“, ЕИК 822013093, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Иван Кузмов“, № 1, вх. А, ет. 3, ап. 8, срещу Акт за установяване на публично държавно вземане №1335-ЗА от 27.12.2019г. на Председателя на Комисията за финансов надзор с който за ЕТ „Сигма-Я – Янко Чамов“ са определени задължения в размер на 500,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 186 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
334 Административно дело No 196/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Р.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 9.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.Р.Б. *** с която е предявен иск за имуществени вреди в размер на 200 лева в едно с лихва. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 196 по описа на АС Пазарджик за 2020 г. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на К.Р.Б. разноски за водене на настоящето производство в размер на 360 лева, представляващи платено адвокатско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес, който за присъстващите страни важи от днес, а за ответника от получаване на препис от настоящето определение.
335 Административно дело No 197/2020, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАЗАРДЖИК НАЧАЛНИК НА СГКК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.2.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на директора на Териториалното поделение на Държавно горско стопанство „Пазарджик“ против Заповед № 18-757 от 22.01.2020 година, издадена от началника на Службата по геодезия картография и кадастър – Пазарджик и прекратява административно дело № 197 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 година. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.
336 Административно дело No 203/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.Г.М.,
Е.Г.Ч.
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 28.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения иск от Л.Г.М. с ЕГН ********** и Е.Г.Ч. с ЕГН **********, подадена чрез адв. Г. ***, със съдебен адрес ***, офис 8 против Община Пазарджик, с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 18 000 лева, обезщетение за причинени имуществени вреди за периода 30.10.2018 г. до 30.10.2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 203/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
337 Административно дело No 212/2020, VI състав Изборен кодекс ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2020г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 113-МИ от 28.10.2019 г., допълнено с Решение № 127-МИ от 31.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Панагюрище за определяне на изборните резултати за избиране на общински съветници на Община Панагюрище на местните избори, проведени на 27.10.2019 г. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
338 Административно дело No 230/2020, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ РИЦ МЕХАНИКА ООД НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "УРКС",ГД ЕФК И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПИК КЪМ М-ВО НА ИКОНОМИКАТА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.2.2020г.
Прекратява производството по адм.д. № 230/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик. Повдига спор за подсъдност с Административен съд София град. Изпраща делото на Върховен административен съд на Република България на основание чл. 135, ал. 5, в р. с ал. 3 от АПК за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните.
339 Административно дело No 237/2020, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.Х.Ч. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 21.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба от адв.В.С. в качеството му на пълномощник на Г.Х.Ч. от гр.Карлово , понастоящем в Затвора Пазарджик против ГД“ИН“ София, с цена на иска 30 000 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 237/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Исковата молба да се върне на ищеца. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
340 Административно дело No 253/2020, VIII състав Закон за достъп до обществена информация Н.С.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Н.С.Г.,*** против мълчалив отказ по № 181800-379/09.01.2020 г. по описа на ОД на МВР - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 253/20г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред ВАС.
341 Административно дело No 291/2020, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Й.А.А.   Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 28.2.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 291 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. ИЗПРАЩА „жалбата“ на Й.А. А.,***, на Началник Затвора Пазарджик за разглеждането и администрирането ?, до Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, като молба за преместване на лишения от свобода в друг затвор. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването, с частна жалба пред Върховния административен съд.
342 Частно административно дело No 293/2020, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ПАНИ-БС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.2.2020г.
ОТМЕНЯ Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № ФК-127-0385575/11.02.2020 г., издадена от Началник Отдел „Оперативни дейности“ Пловдив към ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите /НАП/ да заплати от съответния бюджет на „Пани - БС“ ЕООД, с ЕИК 200051872 и седалище гр. Велинград, представлявано от управителя Борис Димитров Шулев, сумата от 350/триста и петдесет/ лева разноски по производството. Определението не подлежи на обжалване, съгласно чл.188, ал.2 от ЗДДС. Препис от определението да се изпрати на страните.
343 Административно дело No 294/2020, VIII състав КСО К.М.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 22.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.М.Т. против Ревизионен акт за начет № РМ-5-12-00706241 от 20.01.2020 г. на длъжнстно лице по осигуряването в ТП на НОИ гр. Пазарджик, с който на основание чл. 110 от КСО са установени задължения за възстановяване в размер на 1781,95 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 294/20 г. на Административен съд Пазарджик, 8 състав. ИЗПРАЩА преписката на Директора на ТП на НОИ Пазарджик по компетентност за произнасяне по жалбата на К.М.Т.. Определението подлежи на обжалване през ВАС в 7-дн. срок от получаване на съобщението за изготвянето му.
344 Административно дело No 298/2020, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 13.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Председателя на Общински съвет – Сърница против Заповед № 86/04.05.2015г. издадена от Кмета на община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 298/20 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението може да се обжалва от страните, с частна жалба до Върховния Административен Съд, чрез Административен съд-Пазарджик в 7-дневен срок от съобщението.
345 Административно дело No 299/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Н.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 9.3.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 299/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА същото за присъединяване към материалите по административно дело № 266 по описа за 2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящето определение да се изпрати на страните.
346 Административно дело No 304/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 14.4.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на Фондация „Гринберг“, ЕИК 205966183, гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 53, ет. 1, офис 1 против Наредбата за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Септември и прекратява адм.д. № 304 по описа на Административен съд – Пазарджикза 2020 г., Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба, подадена чрез настоящия съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
347 Частно административно дело No 316/2020, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АМОС 2000 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 5.3.2020г.
ОТМЕНЯ Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-144-0042928/14.02.2020г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП да заплати от бюджета на ЦУ на НАП на „АМОС 2000“ ЕИК 201089235 със седалище и адрес на управление гр.Ракитово, представлявано от Димитър Бекташев сумата 350лв.,представляваща разноски за внесена държавна такса и платен адвокатски хонорар. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 5.3.2020г.
348 Административно дело No 326/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Т.С.К.М. СПЕЦИАЛИСТ СИНЯ ЗОНА ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 29.4.2020г.
ППРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 326 по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА Жалба вх. № 4837 от 02.03.2020г. на Т.С.К. – М. ***, съобразно изрично посочения от жалбоподателя адресат на жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните.
349 Административно дело No 327/2020, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Й.В.Б. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 13.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Й.В.Б. с ЕГН ********** държавен служител : мл.инспектор , ст.полицай в група „ОП“ при РУ- Септември при ОДМВР Пазарджик, от гр.Септември, ул.“Бистрица“№5 против Заповед № 340з-51 от 13.02.2020г. на Началник на РУ-Септември при ОДМВР Пазарджик за налагане на дисциплинарно наказание. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №327/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до жалбоподателя с частна жалба пред ВАС.
350 Административно дело No 328/2020, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ПАНИ-БС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Пани-ВС“ ЕООД, с ЕИК 200051872, представлявано от управителя Борис Димитров Шулев, подадена чрез адв. М., против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № ФК-127-0385575/11.02.2020 г., издадена от Началник Отдел „Оперативни дейности“ Пловдив към ЦУ на НАП, съдържащо се в същата заповед. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 328/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
351 Административно дело No 330/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ДАНИЕЛ ФРУТ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 22.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Даниел Фрут“ ЕООД, ЕИК 204549952 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Пионерска“ № 50, против ЗППАМ № ФК-153-0383433/18.02.2020 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 330 описа за 2020г. на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
352 Административно дело No 335/2020, VIII състав Закон за министерство на вътрешните работи Й.В.Б. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 22.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.В.Б., чрез адв. В.П., против Заповед № 340з- 51 от 13.02.2020 на началника на РУ Септември при ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 335 описа за 2020г. на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
353 Административно дело No 349/2020, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) С.Ф.В. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба, заявена от С.Ф.В., в момента изтърпяващ наказание в Затвор Пазарджик срещу Заповед № Л-294- от 05.03.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 349 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в седем дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.
354 Административно дело No 350/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 14.4.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на Фондация „Гринберг“, ЕИК 205966183, гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 53, ет. 1, офис 1 против Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Сърница и прекратява адм.д. № 350 по описа на Административен съд – Пазарджикза 2020 г., Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба, подадена чрез настоящия съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
355 Административно дело No 368/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Н.И.Д. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 26.3.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 368 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Смолян. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
356 Административно дело No 372/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 З.З.А. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 22.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.З.А. против заповед № Л-380/24.03.2020 г. на Началника на Затвора, гр. Пазарджик, с която на молителя е наложено наказание „изолиране в наказателна килия за срок от седем денонощия“. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 372/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, осми състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд - Пазарджик.
357 Частно административно дело No 373/2020, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК З.З.А. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 22.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.З.А. *** , в която се твърди, че последния го тормози, като упражнява по отношение на жалбоподателя психическо и физическо насилие. Жалбоподателят иска от съда да вземе „спешно мерки“. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 373/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд - Пазарджик.
358 Частно административно дело No 374/2020, VIII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК З.З.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 22.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.З.А., с която твърди, че на 26.02.2020 г. две лица: Ангел Стоянов и Петко Димитров са го наблюдавали докато ползва тоалетната и са го заплашвали с бой. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 374/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, осми състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд - Пазарджик.
359 Частно административно дело No 375/2020, VIII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК З.З.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 22.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.З.А., с която твърди, че служители на Затвор Пазарджик го тормозят психически и физически, не му позволяват да се храни и се оплаква и от мизерните условия в столовата. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 375/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, осми състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд - Пазарджик.
360 Частно административно дело No 376/2020, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЛИП 2014 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ТРАКИЙСКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.4.2020г.
Оставя без разглеждане жалба на „ЛИП 2014“ЕООД, с ЕИК 202947313, със седалище и адрес гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „Г. Бенковски“ № 30, представлявано от Любомир Иванов Петров, чрез адвокат П.М., против допуснато предварително изпълнение на Решение № РТД 3000-622/14.02.2020/32-50524 на директор на ТД Тракийска към Агенция „Митници“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 376 по описа за 2020г. на Административен съд-Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от получаване на съдебния акт.
361 Административно дело No 394/2020, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.Д.Т. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 28.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Д.Т., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Заповед № Л-364/13.03.2020 г. на Началника на Затвора – Пазарджик, за налагане на дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 394/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на Главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
362 Административно дело No 397/2020, III състав ДОПК П.Г.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР КОНТРОЛ КЪМ МДТ ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 27.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Г.Г. с ЕГН ********** *** против мълчалив отказ по жалба № 13-13 от 13.01.2020 г. срещу Акт за установяване на задължения № АУ002971/20.12.2019 г. на Началник сектор „Контрол“ към отдел МДТ при Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 397/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
363 Административно дело No 398/2020, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.А.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 29.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба, заявена от Н.А.Я.,***, срещу Покана за доброволно изпълнение №44-544 от 19.02.2020г. на Заповед № 2602 от 02.11.2018г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено, Я. да премахне незаконен строеж : „Външна тоалетна с попивна яма“, намираща се в местността „Азмъка“, в поземлен имот с идентификатор 55155.19.154, землище гр. Пазарджик, както и заявеното „особено искане“ – да бъде спряно изпълнението на въпросната покана за доброволно изпълнение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 398 по описа на административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
364 Административно дело No 430/2020, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.В.П.ГРУП ЕООД ВРИД КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „В.В.П. Груп“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. „Христо Ботев“ № 18, подадена чрез управителя Валери Христов Петров против Заповед № 399 от 18.03.2020 г. на ВрИД кмет на Община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 430/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.