П Р О Т О К О Л

 

 

22.03.2021 г.                                                               град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК     ІІІ състав 

На двадесет и втори март                                       година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

 

 

Секретар: ЯНКА ВУКЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ  КРИВИРАЛЧЕВА

Административно дело № 764 по описа за 2020 година.

 

На поименното повикване в 13.00 часа се явяват страните:

 

Жалбоподател – Община Пазарджик – редовно уведомена на основание чл. 138, ал. 2 от АПК, представлява се от адв. К. с пълномощно по делото.

Ответник – Директор на РИОСВ Пазарджик – редовно на основание чл. 138, ал. 2 от АПК, не се представлява.

Вещо лице – М.Н.Н. – редовно уведомен, явява се лично.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

Адв. К. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не е налице процесуална пречка за даване ход на делото, с оглед на което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Адв. К. – Доколкото разбирам допълнителното заключение е като пояснение към първоначалното заключение. Затова ще Ви моля да ми дадете възможност да се запозная с същото, тъй като е доста обемно и да бъде изслушано в следващото съдебно заседание. Ще Ви моля, днес да бъде изслушано само основното заключение.

 

ПРИСТЪПИ СЕ към изслушване на допуснатата по делото съдебно-счетоводна експертиза с вх. № 139/08.01.2021 г.

СНЕ СЕ самоличността на вещото лице –

М.Н.Н. – българин, български гражданин, 64г., неосъждан, без родство и служебни взаимоотношения със страните по делото.

Съдът предупреди вещото лице за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

ВЛ Н. – Представил съм заключение, което поддържам.

На въпроси на адвокат К. вещото лице отговори следното:

ВЛ Н. – На стр. 99 от заключението, т. 18 и относно записаното в същата точка, при положение че има съответствие на декларираните и отразени количества, се получава разлика само от това, което е направила експертизата. Като пояснение мога да кажа, че от направените справки в РИОСВ Пазарджик, по принцип те са това, което им дава общината, директно са го преписали, като са се надявали, че е коректно и е така, както трябва да бъде. Оттам се получават тези неща.

Общината дава всеки месец справка на РИОСВ за депонираните количества отпадъци, те не правят проверка, а директно въз основа на декларираните, го пишат като задължение. Но след направения анализ и събраните доказателства се получиха тези разлики.

В т. 21 от заключението, относно записаното, че сумата 14 480,40 лв. не е отразена в справката на Община Пазарджик, имам предвид справката, която ми даде главната счетоводителка на Община Пазарджик за преведените суми на РИОСВ. Имам оригинал с подпис и печат. Тази справка е представена за целите на експертизата. Тази сума е отразена в РИОСВ. Тя е по-благоприятна за общината.

Относно записаното в т. 24, както и в точки от 25 до 35, че са налице разлики за общините Батак, Белово, Брацигово, Велинград и т.н., да, в почти всички общини има разлика в сумите, които са посочени като дължими от общините в поканата. В акта ги няма поотделно като суми. И актът и поканата са въз основа на данните, получени от общината и оттам се получава това нещо. Докато тези разлики са въз основа на изследванията на експертизата и тази разлика, която подчертахте, че се получава, тя де факто е както е в т. 18, само че разбито по-подробно. В т. 18 на заключението, където се получава, че депонираните количества отпадъци, са с 2 068,46 тона повече, отколкото това, което е декларирано от общината и това, което е декларирано и от РИОСВ. Оттам вече се получават тези разлики.

Аз соча, че има разликата в сумите, посочени в поканата за доброволно изпълнение и в АУПДВ, това са фактите, така е по поканата. В акта се коментират само пари. Аз не съм казал, че има разлика между отразеното в поканата и в акта.  

Протоколите за депонирани количества отпадъци от всички общини и отразеното в тях като количество и суми не съответстват на АУПДВ. Оттам има разлика в самата покана за доброволно изпълнение, а поканата съответства на акта.

В т. 33 от заключението има техническа грешка, Ракитово да се чете Септември.

 

Адв. К. – Нямам други въпроси към вещото лице. С оглед отговорите на същото, ще моля да приемете изслушаната експертиза, но да бъде поставена допълнителна задача, която представям в писмен вид. Считам, че не е изцяло изяснен въпросът по отношение разликата в сумите, посочени в поканата и в акта на какво се дължат. Липсват и данни за това какви са задълженията на всяка една от посочените общини в акта поотделно и в сумарен вид, за да може да бъде извършена проверка по отношение съответствието между поканата и акта. Моля, да допуснете допълнителна задача с оглед установяване на наличие на обстоятелства по чл. 64, ал. 5 от ЗУО, а именно дали са изпълнени за процесния период целите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО, както съм описала в молбата, която Ви представям.

 

По приемане на заключението, съдът

Определи

Приема изготвената по делото съдебно-счетоводна експертиза с вх. № 139/08.01.2021 г.

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 400  (четиристотин) лв. от внесения депозит по сметката на Административен съд Пазарджик за вещи лица.

Съдът намира, че следва да бъде дадена възможност на пълномощника на жалбоподателя да се запознае с допълнително представеното заключение с вх. № 1477/16.02.2021 г., по което да вземе становище в следващото съдебно заседание.

Съдът намира за основателно и направеното искане за допускане на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза с поставени въпроси в молба, представена от адв. К. в днешното съдебно заседание. С оглед на изложеното, съдът  

ОПРЕДЕЛИ

ДОПУСКА изслушването на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза с въпроси, поставени в писмената молба, представена в днешното съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 400 (четиристотин) лв., вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес по сметката на Административен съд Пазарджик за вещи лица, като копие от платежния документ да бъде представен по делото.  

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в същия срок да внесе и сумата от 2050 (две хиляди и петдесет) лв. по сметката на Административен съд Пазарджик за вещи лица, като копие от платежния документ да бъде представен по делото. За същата сума е представена справка декларация от вещото лице във връзка с изготвеното допълнително заключение.

 

Адв. К. – Правя искане да бъдат конституирани като заинтересовани страни по делото описаните в писмена молба, която Ви представям. Това са общини и търговски дружества, които са предмет на акта, тъй като считам, че за тях е налице правен интерес от конституирането им като такива. Съгласно изготвената по делото експертиза са налице данни за различия относно образуваните от съответните общини и търговски дружества отчисления по чл. 64 от ЗУО, отразени единствено като отделни суми в поканата за доброволно изпълнение. Според заключението на вещото лице тези суми, посочени задължения на съответните общини не съответстват на дължимите суми съгласно предадените от същите количества отпадъци, изрично посочени в заключението от т. 25 до т. 35 вкл. Налице е правен интерес от конституирането на същите като заинтересовани лица в производството, тъй като по отношение на тях дължимите суми пораждат права и задължения по обжалвания акт. Към настоящия момент е налице промяна в разпоредбите на чл. 64, ал. 8 от ЗУО, като считам че законодателят е променил позицията си, относно това че за дължимите невнесени суми се издава акт, но той се съставя на ползвателя на депото. Ако той не е превел на собственика дължимите суми, актът ще се издаде на собственика единствено, в случаите в които ползвателят е превел по сметка на собственика дължимите суми за отчисления, но той не ги е превел по специалната сметка на РИОСВ. Считам, че доколкото това може да бъде допълнителен аргумент на молбата ми за конституиране на заинтересовани страни в процеса, ще Ви моля да се произнесете по писмената ми молба.

 

По направеното искане с писмената молба от пълномощника на Община Пазарджик за конституиране на заинтересовани страни по делото, съдът ще се произнесе в закрито заседание.

Адв. К. – Нямам други доказателствени искания на този етап.

 

За събиране на доказателства, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 18.05.2021 г. 10,00 часа, за която дата и час жалбоподателят и вещото лице – редовно уведомени в днешното съдебно заседание. Ответникът – редовно уведомен на основание чл. 138, ал. 2 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 13,33  часа.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                          

СЕКРЕТАР:/п/