П Р О Т О К О Л

 

12.02.2021                                                                      Град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК      VІІ състав

На дванадесети февруари                                          година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ЛЕСЕНСКИ

 

                                                           

Секретар: ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ ЛЕСЕНСКИ

Административно дело номер 18 по описа за 2021 година.

 

На поименното повикване в 11:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Д.С.Д. – редовно призован, не се явява, за него се явява адв. П., надлежно упълномощен. Представя пълномощно.

ОТВЕТНИК: МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ – редовно призован, не се явява, за него се явява К. К. – служител с юридическо образование, надлежно упълномощен. Представя пълномощно.

По хода на делото:

СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е по реда на чл. 145 от АПК и е образувано по жалба, подадена от Д.С.Д. ***, чрез адв. Р.П. срещу Заповед № РД46-409/18.12.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, с която не се одобрява Протокол от 23.07.2018 г. от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал. 8, изр. 2 от ЗСПЗЗ за продажба на имоти, частна държавна собственост, представляваща земеделска земя по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в стопански двор на бившите ТКЗС с. Сарая, общ. Пазарджик и прекратяване процедурата за провеждане на търг.

ДОКЛАДВА постъпила преписка, във връзка с определението на съда, по издаването на процесната заповед.

АДВ. П.: От името на доверителя ми, поддържам изцяло жалбата. Запознат съм с преписката, да се приеме. Искам да направя едно уточнение по фактите – на стр. 3 от жалбата, горния абзац, където съм посочил, че министърът се е позовал на Доклад № 938910/28.11.2018 г., фактически това е нов Доклад № 936641/18.12.2020 г. Запознах се, след като се получи преписката, защото фактически основанията за отказа да се одобри протокола се намират в този доклад. Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна. Да се даде ход по същество.

К. К.:  Оспорвам жалбата. Да се приеме представената преписка. Нямам доказателствени искания и няма да соча нови доказателства.

По доказателствата, съдът счита, че следва да бъдат приети писмените доказателства, приложени към жалбата и към административната преписка.

Водим от горното,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРОЧИТА И ПРИЕМА като доказателства по делото писмените такива, приложени към жалбата и към административната преписка.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

АДВ. П.: Уважаеми г-н съдия, моля да уважите жалбата и да ни бъдат присъдени направените деловодни разноски за ДТ и адвокатско възнаграждение по следните съображения. Поддържам изцяло доводите в част „по правото“, като уточнявам, че на практика в заповедта се повтаря доклада за това как е била променена процедурата, след като е била открита, т.е. една процедура, която влиза в сила на 20.12.2019 г., съответно зам.-министърът и най-вече министърът просто не са обърнали внимание, че съществува един § 18 към ПЗР на ПМС № 387/17.12.2019 г. за изменение на правилника, че производствата по чл. 27, ал. 8 и ал. 9 от ЗСПЗЗ, за които до влизане в сила на това постановление има издадена заповед за открита процедура, а тя е още през 2018 г. издадена и поради издаването на нищожни административни актове, т.е. двете дела, които са преминали пред Административен съд – Пазарджик и ВАС не са влезли в сила, се довършват по досегашния ред. В този смисъл всички съображения за нарушаване на държавния интерес, лош закон и т.н. нямат отношение към спора. Явно правителството си ги е изменило, но след това.

К. К.: Уважаеми г-н съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да оставите процесния административен акт в сила. Смятам, че заповедта не страда от пороците, посочени в жалбата, актът е правилен и законосъобразен. Също така, в изпълнение на съдебните решения, министърът, спазвайки правомощията си по специалния закон, не е одобрил протокола на тръжната комисия. Напълно се солидаризирам с мотивите, изложени в акта, че има само един единствен допуснат кандидат, което от своя страна създава така посочената пречка. Моля да ми бъде дадена възможност и за представяне на писмена защита в срок. Претендирам възнаграждение за процесуален представител в размер на 100 лева. Моля също така адвокатският хонорар да бъде съобразен с Наредбата и да бъде намален до съответния минимум за процесуално представителство по подобни дела.

Съдът ДАВА срок до 19.02.2021 г. вкл. на процесуалния представител на ответника за представяне на писмени бележки.

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения едномесечен срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11:53 часа.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:          

 

 

                                                СЕКРЕТАР: