П Р О Т О К О Л

 

 

 

08.03.2021 г.                                                               град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК     V състав   

На осми март                                                           година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: георги видев

 

 

 

Секретар: ЯНКА ВУКЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ  видев

Административно дело № 62 по описа за 2021 година.

 

На поименното повикване в 12.30 часа се явяват страните:

 

Жалбоподател – Н.К.Н. – редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

Ответник – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив – редовно призован, не се представлява.

От процесуалния представител на ответника, юриск. Бонева с представено пълномощно, е постъпила молба по електронната поща, с която сочи, че оспорва жалбата, моли да се приеме преписката и няма други доказателствени искания. При направени такива от страна на жалбоподателя, моли да й се даде възможност да вземе становище по тях. В случай на даване на ход по същество, моли да се отхвърли жалбата, като неоснователна и да бъде потвърден изцяло обжалваният ревизионен акт, като правилен и законосъобразен. Препраща към мотивите в решението на директора на Дирекция „ОДОП“ гр. Пловдив. Моли за възможност за представяне на писмени бележки. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение в минималния размер съгласно Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, като възразява за прекомерност на насрещната претенция.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

Предвид редовното призоваване, съдът  

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът не следва да се произнася по направеното доказателствено искане по приемане на преписката, тъй като същата е приета при първоначалното разглеждане на делото.

Страните нямат други доказателствени искания, а и касационната инстанция при първоначалното разглеждане на делото, като го е върнала, не е дала указания за събиране на нови доказателства. Поради това съдът намира, че не следва да бъдат събирани нови доказателствени искания, освен събраните вече в производството по първоначалното разглеждане на делото от Административен съд Пазарджик. Тъй като и двете страни отсъстват от днешното съдебно заседание, то е невъзможно да бъде постигнато споразумение, поради което съдът

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ

 

Съдът намира делото за разяснено, обявява устните състезания за приключени и посочва, че ще се произнесе в законоустановения едномесечен срок.

 

Съдът дава възможност на страните, които желаят, в 7-дневен срок от днес да представят писмени защити по делото.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 12,40   часа.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                          

СЕКРЕТАР:/п/