П Р О Т О К О Л

 

 

 

08.03.2021 г.                                                               град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК     V състав   

На осми март                                                           година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: георги видев

 

 

Секретар: ЯНКА ВУКЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ  видев

Административно дело № 91 по описа за 2021 година.

 

Заседанието се провежда чрез видеоконферентна връзка по Skype със Затвора Пазарджик, където понастоящем се намира ищецът, като на поименното повикване в 13.47 часа се включиха:

 

Ищец – Б.Т.Е. – редовно призован, явява се лично, както и с адв. С. с пълномощно по делото.

Самоличността на лишения от свобода се потвърждава от Петър Дамянов, служител на Затвора Пазарджик.

Ищецът Е. – Не възразявам да се гледа делото по скайп.

Ответник – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София – редовно призован, явява се мл. юриск. Р. с пълномощно от днес.

Контролираща страна – Прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик – редовно призован, явява се прокурор Янев.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

Ищецът Е. – Да се гледа делото.

Адв. С. – Да се даде ход на делото.

Юриск. Р. – Да се даде ход на делото.

Прокурорът – Да се даде ход на делото.

Предвид редовното призоваване, съдът  

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва писмо с вх. № 1493/16.02.2021 г. от началника на Затвора Пазарджик, с което са представени писмени доказателства относно ищеца Е.. 

 

Адв. С. – Поддържам предявения иск и направените доказателствени искания. Поддържам и допълнителната молба от 01.03.2021 г. Нямам други искания на този етап.

Ищецът Е. – Моля, да бъде разпитан като свидетел Ю.Е.М., който в момента е в Затвора Пазарджик. Той ще установи обстоятелствата от исковата молба.

Юриск. Р. – Оспорвам исковата молба. Моля, да приемете документи, които Ви представям относно увреждания на сградата на затвора в годините. Моля, да допуснете до разпит един свидетел при режим на довеждане за следващото съдебно заседание. Името му е М.Ш., служител на затвора, който отговаря за поддръжката на материалната база.

Адв. С. – Да се приемат представените от процесуалния представител на ответника писмени доказателства в днешното съдебно заседание. Да се приемат и представените писмени доказателства от началника на Затвора Пазарджик. Моля, копие от всички постъпили документи по делото да се изпратят на ищеца в затвора, за да се запознае с тях без заплащане на дължимата такса.

Ищецът Е. – Моля, да ми се изпратят представените писмени доказателства. В моята килия не са правили никакъв ремонт.

Прокурорът – Моля, да приемете постъпилите писмени доказателства. Да се допуснат поисканите от двете страни свидетели. Да се изиска справка от началника на Затвора относно условията в килиите, в които е пребивавал ищецът.  

 

Съдът счита, че са основателни направените доказателствени искания, затова

ОПРЕДЕЛИ

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, описани в писмото на началника на Затвора Пазарджик, постъпило с вх. № 1493/16.02.2021 г.   

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от юриск. Р. в днешното съдебно заседание документи, представени в днешното съдебно заседание, описани в придружително писмо.

Основателно е искането на адв. С. копия от тези посочени документи да се изпратят на ищеца, за да може да се запознае със същите и да вземе становище, затова съдът

ОПРЕДЕЛИ

ДА СЕ ИЗПРАТЯТ копия от посочените документи на ищеца, без да му се изисква държавна такса, тъй като съобразно ЗОДОВ разноски не се внасят предварително от ищците.

Основателни са и доказателствените искания за допускане на гласни доказателствени средства, затова съдът

ОПРЕДЕЛИ

ДОПУСКА ДО РАЗПИТ като свидетел Ю.Е.М., който се намира в Затвора Пазарджик и който да бъде призован за следващото съдебно заседание за разпит по скайп.

ДОПУСКА ДО РАЗПИТ като свидетел М.Ш., служител на Затвора Пазарджик, който следва да бъде доведен в следващото съдебно заседание.  

 

Ищецът Е. – Моля, да се направи справка относно цените на стоките в лавката, както и на фонокартите, с тези които са в магазините в града. В лавката е много по-скъпо.

Адв. С. – Моля, да допуснете икономическа експертиза по този въпрос, като същата бъде заплатена от бюджета на съда.

Юриск. Р. – Не възразявам по това искане.

Прокурорът – Не възразявам.

 

Адвокат С. напусна съдебната зала поради други служебни ангажименти.

 

Юриск. Р. – Лавката е държавна, тя е към фонд „Затворно дело“. Разликата в цените се получава от това, че договорите за доставка на стоки се сключват централно от ГДИН, като различните продукти се доставят от доставчици в различни населени места, което води до оскъпяване, предвид транспортните разходи.

 

Съдът счита, че е основателно искането за събиране на доказателства във връзка с обстоятелството дали има разлика и каква е тя в цените на затворническата лавка и цените в градската мрежа на гр. Пазарджик на продуктите, които се намират в нея, вкл. и за фонокарти. За целта следва да бъде допусната съдебноикономическа експертиза, като заплащането по същата следва да бъде от бюджета на съда, тъй като от една страна е налице такова искане от ищеца. От друга страна, законът предвижда, че лишените от свобода не заплащат такива разноски. Затова следва да бъде изискано разрешение от председателя на съда за отпускане на депозит за възнаграждение на вещото лице, като след евентуалното разрешение, съдът ще допусне експертизата в закрито заседание.

Междувременно следва да бъде задължен началника на Затвора Пазарджик да представи справка с цените на артикулите, които се продават в затворническата лавка, съответно да представи доказателства във връзка с твърденията за начина на формиране на цените в същата. Затова съдът  

ОПРЕДЕЛИ

ЗАДЪЛЖАВА началника на Затвора Пазарджик, в 10-дневен срок от днес, да представи справка с цените на артикулите, които се продават в затворническата лавка, съответно да представи доказателства във връзка с твърденията за начина на формиране на цените в същата.

При неизпълнение в срок, от една страна на отговорното длъжностно лице може да бъде наложена глоба, а от друга страна съдът може да приеме за установени неизгодни за ответника факти. 

 

Съдът счита, че следва да бъде изискана справка от началника на Затвора Пазарджик относно следните обстоятелства във връзка с твърденията на ищеца в исковата му молба, както и в подадената молба от адв. С., а именно – в периода от 09.05.2016 г. до 20.01.2021 г. в кои килии е пребивавал ищецът, вкл. наказателни килии; каква е тяхната площ; какви мебели е имало в килиите, вкл. какви легла и каква е тяхната площ; с колко лишени от свобода е пребивавал ищецът по периоди; има ли място в килията или извън нея за сушене на дрехите на лишените от свобода; имало ли е вредители в килиите; имало ли е влага и мухъл; кога последно са ремонтирани килиите, в които е пребивавал ищецът; дава ли се работа на ищеца, и ако не – защо не му се дава; има ли режим на тока и на топлата вода; спират ли кабелната телевизия в килиите, в които е пребивавал ищецът, вкл. преди Нова година бил ли е два часа без кабелна телевизия; страда ли ищецът от диабет тип ІІ; нуждае ли се от инсулин; осигурява ли се от затворническата администрация и по какъв начин – безплатно или срещу заплащане, и ако е срещу заплащане, на какви цени; води ли се образователна, културна и просветна дейност с ищеца; налага ли се ищецът да готви в килията си и има ли условия за това; мръсни и ръждясали ли са масите в столовата; има ли промени в менюто за хранене през годините.

Предвид изложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ЗАДЪЛЖАВА началника на Затвора Пазарджик, в 7-дневен срок от днес, да представи справка с посочената по-горе информация.

При неизпълнение в срок, от една страна на отговорното длъжностно лице може да бъде наложена глоба, а от друга страна съдът може да приеме за установени неизгодни за ответника факти. 

 

За събиране на доказателства, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 19.04.2021 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

ДА СЕ ИЗПРАТИ призовка за ищеца и за допуснатия до разпит свидетел Ю.Е.М. в Затвора Пазарджик, като се уведоми началникът на затвора, че на тази дата следва да осигури явяването на същите посредством онлайн връзка.

Ответникът може да прецени дали неговият свидетел да бъде доведен в съдебната зала или да бъде разпитан посредством онлайн връзка.

На началника на Затвора Пазарджик да се изпрати извлечение от протокола с определенията, с които той е задължен да представи справката касаеща ищеца Е., както и това, с което е задължен да предостави информация във връзка с цените в затворническата лавка.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14,32    часа.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                          

СЕКРЕТАР:/п/