ПРОТОКОЛ

 

 

 

10.03.2021 г.                                                                 град  ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК      Х състав   

На десети март                                                             година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ШОТЕВА

                                      ЧЛЕНОВЕ:         1. ГЕОРГИ ВИДЕВ

                                                                   2. КРАСИМИР ЛЕСЕНСКИ

 

 

 

Секретар: ЯНКА ВУКЕВА

Прокурор: СТЕФАН ЯНЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от председателя   

КАНД № 100 по описа за 2021 година

 

На поименното повикване в 10.01 часа се явиха:

 

Касатор – МБАЛ „Хигия“ АД гр. Пазарджик – редовно призован, представлява се от адв. К. с пълномощно по делото.

Ответник – Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ гр. София–  редовно призован, не изпраща представител.

По делото е постъпила молба с вх. № 1736/23.02.2021 г., в която не възразяват да се даде ход на делото в тяхно отсъствие.

Контролираща страна Окръжна прокуратура Пазарджик редовно призована, явява се прокурор Янев.     

По хода на делото

Адв. К. – Да се даде ход на делото.

Прокурорът – Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не е налице процесуална пречка за даване ход на делото, с оглед на което

Определи

Дава ход на делото и го докладва

Делото е образувано по касационна жалба на МБАЛ “Хигия“ АД, чрез адв. Е.К. против Решение № 260155/14.12.2020 г., постановено по АНД № 1002/2020 г. по описа на РС Пазарджик.  С жалбата се иска решението да бъде отменено като незаконосъобразно, като бъде намалено наложеното наказание до законовия минимум. Към касационната жалба е представен Анекс № 46/24.10.2020 г.; Писмо изх. № 82-00-902/10.11.2020 г. на директора на НЦЗПБ и Заповед № РД-01-511/17.11.2020 г. на директора на РЗИ Пазарджик.   

Докладва молба с вх. № 1736/23.02.2021 г. от ответника, в която се моли да се потвърди решението на първоинстанционния съд. Представено е пълномощно.

 

Адв. К. – Поддържам жалбата. Моля, да приемете приложените към същата писмени доказателства. Няма да соча нови доказателства.

Прокурорът – Жалбата е частично основателна. Няма да соча доказателства.

 

По доказателствата, съдът

определи

приема и прочита приложените по делото писмени доказателства, както и представените с касационната жалба такива.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Адв. К. – Обжалвали сме НП само по размер пред въззивния съд, така и в настоящия случай, защото считаме, че е прекомерна наложената санкция. Това е така, защото в болницата е извършена всеобхватна проверка, която обхваща всички отделения и са проверени повече от 460 случая, а установените нарушения са около 8 процента, което не сочи, че болницата има предварително замислен подход към пациентите, за да утежни тяхното състояние в този важен за тях момент, касаещ здравето им. Нарушението е извършено за първи път, както и всички останали. Затова считам, че санкцията е прекомерна и резултат би бил постигнат и при минимума от 500 лв. Считам, че въззивният съд, а и наказващият орган не са съобразили със ситуацията в момента в държавата, която е трудна, а болниците са една буферна зона, която поема доста голяма част от борбата с коронавируса. Ако намерите основание да отмените решението и да измените НП, ще моля да присъдите разноски, които са искани пред въззивния съд и е представен договор за правна защита и съдействие. В настоящата инстанция не сочим разноски. Ще Ви моля за решение в този смисъл.   

Прокурорът – Аз също смятам, че може да се намали санкцията с оглед тежкото положение от коронавируса и затрудненото положение на болниците. Нарушението е налице, но става въпрос за размера. Действително може да се намали до минимума. В тази насока ще Ви моля за Вашето решение.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение след съвещание в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10,06  часа.

         

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                           

СЕКРЕТАР: /п/