П Р О Т О К О Л

 

 

04.06.2021                                                                    Град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  ПАЗАРДЖИК          II състав 

На четвърти юни                                                         година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ПЕТРОВ

                  

                                                          

Секретар: Антоанета Метанова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ПЕТРОВ

Административно дело № 107 по описа за  2021 година.

 

На поименното повикване в 09.55 часа се явиха:

         

Жалбоподател „ТиТ ТРЕЙД“ ООД: редовно призовани, явява се адв. М..

Жалбоподателят ЕТ „Турал Метков-Автостил“: редовно уведомен, за него се явява адв. Д..***: редовно призован, не се явява, за него адв. С..

Заинтересована страна „САКСА“ ООД: редовно призовани, явява се М.Щ., упълномощено лице.

Заинтересована страна ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК: редовно призовани, не се представляват.

 

 

          По хода на делото:

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

М.Щ.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че няма пречка да се даде ход на делото, затова

          ОПРЕДЕЛИ

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Образувано по Жалби на „ТиТ Трейд” ООД, с ЕИК 202756799 седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий” №6, представлявано от управителя Турал Мехмедов Метков и ЕТ „Турал Метков-Автостил“ с ЕИК 112000831 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий“ № 6а, срещу Заповед № 42 от 07.01.2021 г. на Кмета на Община Велинград, с която е одобрен проект за подробен устройствен план — частично изменение на плана за регулация и застрояване както следва:

- С проекта за частично изменение на плана за регулация се предвижда промяна на уличната регулация за улица с осови точки 211-171-170 от плана на гр. Велинград (ул. Патриарх Евтимий) в частта й югоизточно от о.т.171, като за сметка на част от съществуващото уширение се образува нов УПИ с площ и отреждане: УПИ ХVI-3540 - „за Паркинг, търговия, обществено обслужване и услуги“, кв. 142 по плана на гр.Велинград - 250 м². Образува се и нова улица с ос.т. 1711-1712. /п.и. 10450.502.3541 по КК на гр. Велинград.

- За новообразуваният УПИ е определен проектен нов идентификатор от СГКК гр. Пазарджик 10450.502.3540 (удостоверение с изх. № 25-217176-

09.09.2020г.), а за останалата част от ПИ 10450.502.3318 - нов проектен идентификатор 10450.502.3541.

- С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в новообразуваният УПИ - свободно застрояване, на улична регулация, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти у през улицата, както е показано в графичната част. Устройствената зона е „за Обществено обслужване”. Параметри на застрояване: плътност на застрояване - 60 %, Кинт - 1,2, височина на стрехата - до 10 м , до три етажа.

 

          АДВ. М.: Това е правния спор, поддържаме жалбата, запознати сме с определението за насрочване и разпределение на доказателствената тежест.

          АДВ. Д.: Това е правния спор, поддържаме жалбата, запознати сме с определението за насрочване и разпределение на доказателствената тежест.

          АДВ. С.: Имам искане за оттегляне на оспорения акт със Заповед № 435/23.03.2021 г. на Кмета на Община Велинград в едно с доказателства за съобщаване на оттеглената заповед, поради което моля да прекратите производството по делото, поради това, че жалбоподателите вече нямат правен интерес от оспорване на вече оттегления административен акт.

          АДВ. М.: Да се приемат доказателствата, запознати сме с тях и предвид искането моля да прекратите производството, като ни сторите съдебно-деловодните разноски, т.к. са сторени своевременно, представени са доказателства за тях в предходното съдебно заседание, вкл. е представен списък на разноските.

          М.Щ.: Съгласни сме.

          АДВ. Д.: Моля да прекратите производството, считаме че с така направеното оттегляне на заповедта спорът е решен. Моля да ни присъдите разноските за което сме представили списъци в предходното съдебно заседание.

          Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИЕМА днес представените доказателства.

          Независимо с оглед сроковете по чл. 91 ал. 1 от АПК с оглед безпротиворечивите становища на страните съдът счита, че следва исканията на всички страни да бъдат зачетени, т.е. с оглед постановената последваща заповед с която процесната такава е оттеглена и искането на жалбоподателите в производството да бъде прекратено, същото следва да бъде прекратено и следва да се присъдят сторените разноски. Затова съдът на основание чл. 159, т. 3 от АПК

ОПРЕДЕЛИ

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на „ТиТ Трейд” ООД, с ЕИК 202756799 седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий” № 6, представлявано от управителя Турал Мехмедов Метков и ЕТ „Турал Метков-Автостил“ с ЕИК 112000831 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий“ № 6а.

ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 107 по  описа на АС Пазарджик за 2021 г.

ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на „ТиТ Трейд” ООД, с ЕИК 202756799 седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий” № 6, представлявано от управителя Турал Мехмедов Метков, 650 /шестстотин и петдесет/ лева разноски.

ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на ЕТ „Турал Метков-Автостил“ с ЕИК 112000831 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий“ № 6а, 650 /шестстотин и петдесет/ лева, извършени разноски по производството.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС.

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.09 часа.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 

                                                                   СЕКРЕТАР: /п/