П Р О Т О К О Л

 

 

18.03.2021 г.                                                               Град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК    VІ състав 

На осемнадесети март                                                       година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина юрукова

                           

                                                

Секретар: Тодорка Стойнова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ юрукова

Административно дело номер 172 по описа за 2021 година.

 

На поименното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

жалбоподател – А.В.Б. – редовно призован, явява се лично и се представлява от адв. П., редовно упълномощен по делото.

ОТВЕТНИК – Министър на вътрешните работи – редовно призован,  не се явява и не се представлява.

По делото, по имейл, са постъпили две идентични молби с вх. № 2479/17.03.2021 г. и с вх. № 2478/17.03.2021 г. от гл. юриск. К.Р., процесуален представител на министъра на вътрешните работи, с които се моли при редовна процедура да се даде ход на делото. Приложено е пълномощно.

По хода на делото:

Адв. П. – Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не е налице процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Делото е образувано по жалба на А.В.Б., с ЕГН **********,***, против Заповед № 8121К-1925/08.02.2021 г. на министъра на вътрешните работи в частта й по т. 2.

С жалбата се излагат подробни съображения, с които се обсъждат фактите и обстоятелствата, като се оспорват същите. Излагат се съображения, с които се счита, че заповедта в оспорената точка е незаконосъобразна, постановена при нарушение на административно-производствените правила, материалния закон, в несъответствие с целта на закона и неспазване на установената форма. 

Жалбата е постъпила директно в съда.

В изпълнение на съдебно разпореждане ответникът е представил административната преписка с писмо с вх. № 1889/01.03.2021 г.

С определението за насрочване на делото е указана доказателствената тежест на страните.

С постъпилите молби от ответника, юриск. Райкова представя писмена защита и пълномощно.

ДОКЛАДВА се постъпило по електронна поща искане по доказателствата с вх. № 1963/04.03.2021 г. от процесуалния представител на жалбоподателя.

Адв. П. – Уважаема госпожо председател, поддържаме жалбата с изложените в нея фактически и правни основания. Искам да направя една корекция. В крайна сметка, това съм го изложил в допълнителната молба, ответната страна не е представена нищо от цялата преписка. Представил е само една минимална част – някакво предложение. Преписката е доста обемиста. Вие сами може да се убедите, че там има събрани сведения, има други неща събрани, някакви снимки, за които се твърди, че има. Въобще не са изпълнили задълженията, които съдът им вмени да представи преписката. Ето защо, аз поддържам всички доказателствени искания, изложени в жалбата, с изключение на тези в т. 1.4. Поддържам и тези доказателствени искания, които съм представил с допълнително искане, което цитирахте от 04.03.2021 г. Правя това, тъй като Вие в изпълнение на закона сте разпределили доказателствената тежест и сте указали, че ние като оспорващи трябва да установим съществуването на фактите, които излагаме в жалбата, а това може да стане единствено и само ако се съберат тези доказателства – писмени и гласни. Ето защо, Ви моля да бъдат уважени всичките доказателствени искания, за да може да се проведе един справедлив процес.

По отношение на доказателствата, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите с жалбата писмени доказателства и изпратената от ответника административна преписка.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА постъпилите от ответника молби с писмена защита и пълномощно, както и искането по доказателствата на адв. П..

Съдът счита, че е основателно искането на жалбоподателя за допълване на административната преписка доколкото изпратената не е пълна, видно от текста на оспорения административен акт и на предложението, поради което съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ЗАДЪЛЖАВА административния орган да представи по делото пълната административна преписка.

УКАЗВА на ответника, че следва да представи всички доказателства, цитирани в жалбата на А.Б., чрез адв. П., ако някои от цитираните не е налично, то същото следва да бъде заявено.

Преписката съставлява всички цитирани и ползвани като основание писмени доказателства – актове, сведения, проверки, които са послужили за изводите на административния орган, съответно като основание за издаване на процесната заповед.

Да се представят всички доказателства по т. 1 от доказателствените искания в жалбата.

Да се представи и кадрова справка за А.Б..

Да се представят доказателства има ли издаден акт за разпределението на жалбоподателя да присъства в Тилова база на ОДМВР Пазарджик по отношение на процесуалните действия, свързани с обезпечаването на доказателствата по отношение на алкохола.

Да бъдат представени и писмените доказателства, формулирани в искането от 04.03.2021 г. на адв. П..

УКАЗВА на административния орган, че доказването на основанията за издаване на процесната заповед е в тежест на ответника на основание чл. 171 от АПК и същият следва да представи всички доказателства, послужили му като основание за издаване на акта.

 При неизпълнение на задължението в 10-дневен срок от получаване на съобщението ще бъде наложена глоба на отговорното длъжностно лице за неизпълнение на съдебно разпореждане.

Адв. П. – С жалбата сме изискали и медицинското досие на жалбоподателя. Моля да ревизирате своето определение за спиране като дойде това медицинско досие.

В заповедта се твърди за някакви бутилки, поради което т. 2 от доказателствените искания в жалбата също е доста специфична. Трябва да се каже каква е стойността, къде се намират, има ли такива бутилки, които да са предмет на престъпление. Това мисля, че е квинтесенцията на предмета на делото. Министърът твърди, че жалбоподателят е помогнал да се натовари една каса, после му вменяват две каси, но никой не казва какъв е този алкохол, има ли въобще алкохол в тези каси и съответно направен ли е някакъв анализ на тези каси, съхранил ли ги е като доказателство и оценил ли ги е. Спорното е това, че не е товарил каси. Второто - когато е пренасял алкохол да излива във ваната е имало каси, след което тези каси, изпразвайки бутилките, са останали обратно. Когато говорим за две каси, които са били натоварени от друг човек в колата и след това са върнати, би трябвало някой да е извършил процесуални действия и да ги е установил. Какви са тези каси – пълни ли са, празни ли са, с какъв алкохол, на каква стойност. Искам да убедя съда, че всичко е нагласено, че няма никакви процесуални действия, с които да се установява подобно действие.

 

С оглед оспорването на фактическите обстоятелства по отношение на наличните бутилки алкохол в процесното със заповедта деяние СЪДЪТ УКАЗВА на ответника, че следва да ангажира доказателства за наличния алкохол, съответно придружителните документи, съставени във връзка с извършените процесуални действия.

ДА СЕ ИЗИСКА от Районна прокуратура Пазарджик дали са налице и дали са предприети действия за наказателната отговорност на жалбоподателя А.Б. във връзка с изпратена административна преписка от ОДМВР Пазарджик с рег. № 312000-20335 от 17.12.2020 г., съответно движението по преписката, ако има образувана такава.

Доказателствените искания в т. 5 от жалбата административният орган следва да изпълни ако са налице протоколи или други доказателства във връзка с процесната акция така, както са цитирани в основания за издаване на процесната заповед да бъдат представени в копие от същите, съответно разпореждане кои лица е следвало да присъстват там, съответно са възлагани действия във връзка с обезпечаването на тези доказателства с алкохола.

По отношение на медицинския картон съдът счита, че същият е неотносим към правния спор доколкото жалбоподателят навежда твърдения, че същото искане е свързано с искане по чл. 166 от АПК. Доколкото това са лични документи, касаещи личното здраве на жалбоподателя, до следващото съдебно заседание съответно ако същият ги изиска може да ги представи на собствено основание, поради което съдът отказва към настоящия момент това доказателствено искане.

Адв. П. – Относно искането за събиране на гласни доказателства – В.В. е началника на групата, който би следвало да поеме тази задача и съответно са били там да преливат. К.Р. също е служител, който е работил там. А.С. е човекът, който го е срещнал и с него ще доказваме, че е бил извън базата. Д.К. също ще доказва, че е бил извън базата. Д.Д. е основният заподозрян и фактически с него се твърди, че той е изнесъл тези неща. Г.К. е лицето, което твърди, че той е натоварил касите в служебния автомобил на Д.Д., тъй като Д. началникът на службата ТИЛ е трябвало да го кара в Митница Пловдив, за да се спести претоварването от тези бутилки с дозатор във вана от 1000 литра. За тези обстоятелства искаме разпита на свидетелите.

Моля да допуснете поне началника на групата В.В.; Серев, който го е виждал извън базата в този процесен ден; Д.Д. и Г.К.. Обосновал съм искането за всеки един свидетел на стр. 2 от жалбата. В.В. е инспекторът, който ще каже дали на него му е възлагано да води тази процедура по преливане на бутилките, вкл. че е бил непрекъснато с него и не е видял той да товари и изнася тези касетки. С А.С. ще доказваме, че в периода от 13 до 14 часа го е виждал извън Тиловата база, а не както се твърди, че от 11,50 часа до 14 часа е бил там. Д.Д. е човекът, който се твърди, че със служебния автомобил е натоварил две каси и тръгнал да ги изнася. Г.К. е лицето, за което в заповедта се твърди, че е натоварил касите в служебния автомобил и че Б. няма нищо общо с цялата тази работа. 

 

По отношение на доказателственото искане за гласни доказателства съдът ще се произнесе след като получи пълната административна преписка и представените сведения към нея с оглед твърденията, които в момента се излагат в настоящото съдебно заседание и така посочените в жалбата.

Адв. П. – На основание чл. 22 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК правя искане за Вашия отвод с оглед липсата на водене на обективно дело и отказ да се допуснат относими доказателства.

С оглед така заявеното от адв. П. искане за отвод на настоящия съдебен състав, тъй като същото е направено в съдебно заседание в присъствие на жалбоподателя, съответно са изразени изцяло съмнения за обективното водене на процеса, съдът счита, че с оглед осигуряване на съдебен процес, който се желае от страната, съдът ще уважи искането. Съдът счита обаче, че извършените процесуални действия до този момент не са били нито във вреда на някоя от страните, нито в съмнения, а същите са били с оглед изясняване на всички факти и обстоятелства по делото така, както са заявени и представени.

С оглед на изложеното съдът счита, че следва да бъда даден отвод на основание чл. 22, т. 6 от ГПК във връзка с искането на процесуалния представител адв. П., поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ОТВЕЖДА съдия Христина Юрукова от административно дело № 172/2021 г., по описа на Административен съд Пазарджик.

Делото да се докладва на председателя на съда за определяне на нов съдия докладчик.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11:00 часа. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 

                                                                       СЕКРЕТАР: /П/