П Р О Т О К О Л

 

21.05.2021                                                                      Град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК      VІІ състав

На двадесет и първи май                                            година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ЛЕСЕНСКИ

 

                                                           

Секретар: ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ ЛЕСЕНСКИ

Административно дело № 234 по описа за 2021 година.

 

На поименното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Д.Б.Б. – редовно призован, не се явява, за него се явява адв. Г. с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИК: КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО – редовно призован, не се явява, за него се явява юрк. Р., надлежно упълномощена. Представя пълномощно.

По хода на делото:

СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е по реда на чл. 145 от АПК във връзка с чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и е образувано по жалба на Д.Б.Б. *** против Заповед № РД-25-107 от 12.02.2021 г., издадена от кмета на Община Ракитово.

ДОКЛАДВА и постъпила в цялост административната преписка от Община Ракитово.

АДВ. Г.: Поддържам жалбата. Моля да приемете така представената административна преписка от община Ракитово. Поддържам искането си назначаване и изготвяне на СТЕ. Моля да ми дадете възможност, в зависимост от становището и доказателствените искания на ответната страна, да направя впоследствие и други доказателствени искания.

ЮРК. Р.: Уважаеми г-н съдия, оспорвам жалбата изцяло. Не възразявам срещу направените доказателствени искания. Също правя искане за назначаване на СТЕ с няколко въпроса, а именно:

Вещото лице – инженер-конструктор, да извърши проверка на място и установи следното:

1.                 Какво представлява навесът, предмет на процесната заповед, като вид, конструкция, параметри, разположение и начин за захващане за сградата?

2.                 Изграждането на навеса увеличава ли застроената площ на сградата, променя ли фасадата на сградата, повишава ли натоварването върху конструктивните елементи на сградата?

3.                 Спазени ли са изискуемите отстояния, съгласно ЗУТ, до страничната регулационна линия към имот с идентификатор 62004.6.300. по КК на гр. Ракитово?

4.                 Да извърши проверка в Община Ракитово, Техническа служба, като установи дали са издавани строителни книжа за процесния навес и дали същият е отразен в КК на града?

Нямам други искания.

АДВ. Г.: Не възразявам да бъдат зададени тези въпроси на вещото лице.

По доказателствата, съдът счита, че следва да бъдат приети писмените доказателства, приложени към жалбата и към административната преписка. Основателно е и искането за допускане на СТЕ по въпроса, който е поставен в жалбата и днес поставените въпроси от процесуалния представител на ответника.

Водим от горното,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРОЧИТА И ПРИЕМА като доказателства по делото писмените такива, приложени към жалбата и към административната преписка.

ДОПУСКА изготвянето на СТЕ, като вещото лице, след като извърши проверка на място, да отговори на въпроса, поставен в жалбата и на днес поставените въпроси, а именно:

1.                 Представлява ли описаният в процесната заповед на кмета на община Ракитово обект незаконен строеж по смисъла на § 5, т. 38 от ДР на ЗУТ?

2.                 Какво представлява навесът, предмет на процесната заповед, като вид, конструкция, параметри, разположение и начин за захващане за сградата?

3.                 Изграждането на навеса увеличава ли застроената площ на сградата, променя ли фасадата на сградата, повишава ли натоварването върху конструктивните елементи на сградата?

4.                 Спазени ли са изискуемите отстояния, съгласно ЗУТ, до страничната регулационна линия към имот с идентификатор 62004.6.300. по КК на гр. Ракитово?

5.                 Да извърши проверка в Община Ракитово, Техническа служба, като установи дали са издавани строителни книжа за процесния навес и дали същият е отразен в КК на града?

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Б. З. Г..

УКАЗВА на страните, в 7-дневен срок от днес, по сметка на Административен съд – Пазарджик, да внесат сума от по 100 лева за всяка от страните депозит за възнаграждение на вещо лице.

Вещото лице да се уведоми за допуснатата експертиза, след представяне на доказателства за внасяне на депозитите.

На вещото лице да се укаже да изготви експертиза в срок до следващото съдебно заседание.

За изслушване на вещото лице по допуснатата експертиза,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 09.07.2021 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните – уведомени.

ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10:55 часа.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:          

 

 

                                                СЕКРЕТАР: