П Р О Т О К О Л

 

 

 

20.05.2021 г.                                                               град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК     VІІІ състав        

На двадесети май                                                     година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: светомир бабаков

 

 

 

Секретар: ЯНКА ВУКЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ  БАБАКОВ

Административно дело № 342 по описа за 2021 година.

 

На поименното повикване в 10.30 часа се включиха:

 

Жалбоподател – „Ледър тренд“ ЕООД гр. Пещера – редовно призован, представлява се от адв. М.-А. с пълномощно от днес.

Ответник – Директор на РИОСВ София – редовно призован, представлява се от Н.С., директор на Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“, служител с юридическо образование.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

Адв. М.-А. – Да се даде ход на делото.

Н. С. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не е налице процесуална пречка за даване ход на делото, с оглед на което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА  ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Докладва жалбата.

Докладва административната преписка.

 

Адв. М.-А. – Поддържам жалбата. Да се приеме административната преписка. Нямам други искания.

Н. С. – Оспорвам жалбата. Моля, да приемете представената административна преписка. Нямам други искания.

Съдът по доказателствата, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРОЧИТА и ПРИЕМА постъпилите по делото писмени доказателства.

Предвид липсата на други доказателствени искания съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и

ОПРЕДЕЛИ

ОБЯВЯВА ЗА ПРИКЛЮЧЕНО СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Адв. М.-А. – Моля, да отмените заповедта, с която е наложена ПАМ, именно спиране на производствената му дейност, като счетете същата за незаконосъобразна и неправилна. Подробни аргументи са изложени в жалбата.

Искам да добавя, че няма установено нарушение. Единственото, което спиращият орган е констатирал е, че доверителят ми работи в първа фаза на своето инвестиционно намерение, че има действащ към момента договор с ВиК и че отпадните води се отвеждат точно чрез този договор. Не виждам точно какво нарушение и предотвратено и защо се налага да бъде спряна дейността. Моля, да постановите в този смисъл съдебния си акт.

Н. С. – Моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите издадената заповед, с която е наложена ПАМ. Считам, че същата е издадена от компетентен орган при спазване на материалните и процесуални изисквания на закона, както и в предвидената от закона форма е спазена целта на закона.  

Искам да отбележа, че съгласно ЗООС ПАМ се издават както за предотвратяване, така и за преустановяване на административни нарушения, като  в случая е приложена хипотезата за предотвратяване на възникването на такива нарушения, като едно от тях е неспазване на реда, предвиден в ЗООС, поради което възложителят е длъжен да информира компетентния орган за настъпилите промени. За процедурите по Глава VІ е предвидено възложителят да предостави уведомление, което съдържа информация за инвестиционното намерение с посочване на параметри и как ще бъде осъществявано то. Съгласно същото уведомление е предвидено заустването на отпадъчните води да се извършва в градската канализация на гр. Етрополе, като при последващи проверки е установено, че същото не се изпълнява, а същото е от значение за преценяване на оценката на въздействие върху околната среда съгласно процедурите по Глава VІ от ЗООС. Неуведомяването представлява нарушение на закона и с оглед предотвратяване извършването на това нарушение на дружеството е наложена ПАМ.

През годините е констатирано нерегламентирано заустване в р. Малък Искър, което се изразява в това, че дружеството не притежава разрешение за ползване на воден обект по реда на Закона за водите, което също е нарушение и с оглед предотвратяването му е наложена процесната ПАМ. Считам, че мотивите и предпоставките в издадената заповед са налице, поради което намирам, че същата е законосъобразна и моля да бъде потвърдена.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10,39 часа.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                          

СЕКРЕТАР:/п/