П Р О Т О К О Л

 

 

20.05.2021 г.                                                                Град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК      VІ състав  

На двадесети май                                                          година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Юрукова

                            

         

Секретар: Тодорка Стойнова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ Юрукова

Административно дело номер 367 по описа за 2021 година.

 

На поименното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ищец – С.Г.И. – редовно призован, явява се лично и се представлява от адв. Г., упълномощена по делото.

ОТВЕТНИК – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ София – редовно призовани, не се явява представител.

По делото е постъпил отговор на исковата молба с вх. № 4298/10.05.2021 г. от ответника, в който не е взето становище по хода на делото.

Контролираща страна – Окръжна прокуратура Пазарджик – редовно призована, явява се прокурор Савов.

По хода на делото:

Адв. Г. Моля да дадете ход на делото.

Прокурорът – Няма пречка да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Производството е образувано по искова молба на С.Г.И., чрез валидно упълномощен процесуален представител – адвокат Г., срещу Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, представлявана от изпълнителен директор, с искане за осъждане за причинени имуществени вреди в размер на 10 835 лева от отменен по съдебен ред Отказ Писмо с № 37-02-20-19/4 от 13.03.2019 г. на изпълнителен директор на ИААА.

С исковата молба се посочва, че това е имуществена щета, равняваща се на трудовото възнаграждение за периода март 2019 г. - декември 2019 г. в размер на 560 лв. месечно, в общ размер 5040 лв., както и за периода от 01.01.2020 г. до 11.09.2020 г. в размер на 610 лв. месечно, в общ размер 5 795 лв.

По делото е постъпил отговор на искова молба с вх. № 4298/10.05.2021 г. от гл. юриск. И., пълномощник на ответника, с който се посочва, че е образувано адм. дело № 1345/2020 г., по описа на Административен съд Пазарджик, съответно има висящо дело по същия правен спор. Приложено е пълномощно.

Постъпила е молба от адв. Г., с която излага съображения, че не е налице идентичност на правния спор. Прилага молба по чл. 192 от ГПК, копие от исковата молба, предмет на адм. дело № 1345/2020 г. и копие на съдебното решение по същото дело.

Адв. Г. – Поддържам исковата молба, поддържам и допълнението. Във връзка с искането по чл. 159, т. 7 искам да добавя, че се позовават на недопустимост като процесуалната предпоставка на предявения иск във връзка с чл. 126, ал. 1 от ГПК, тъй като се касае за исково производство и са приложими разпоредбите на ГПК, съгласно чл. 144 от АПК. В тази връзка искам да добавя към молбата, която подадох вчера, във връзка с направеното възражение за допустимостта на предявения иск, че в самия отказ, който е постановен от административния орган са разграничени и двете длъжности, за които се отказва на физическото лице С.Г.И., а именно – посочено е, че не отговаря на изискванията за ръководител на учебна дейност и за преподавател, тоест за инструктор на кандидатите за обучение за управление на МПС. В тази връзка и в самото съдебно решение, предполагам че Вие сте направили служебно справка в системата на съда, е видно, че предмет на предходния иск е било само търсеното имуществено обезщетение, че е бил лишен да заеме длъжността „ръководител учебен център на „Авто Прециз-И. 1“ ЕООД“. Изрично и съдът е посочил, че не е била заявена претенция за лишаването му от правоспособност на преподавател, каквото се съдържа в отказа и няма произнасяне по този иск. Затова считам, че не е налице пълна идентичност на предмета на настоящото дело и на това, на което се позовава ответникът.

Поддържам доказателствените искания така, както са направени в допълнителната молба, както и в исковата молба за задължаване за представяне на административната преписка по издаването на акта. Има цяла преписка по издаване на административния акт, по който е поставен отказа, а именно това е по писмо с изх. № 37-02-20-19-4/13.03.2019 г. Там се съдържат данни какви длъжности не е могъл да заема в резултат на поставения акт. По същия отказ има цяла преписка, по която е станало замяна на ръководител учебен център и съответно са приложени списъци със съответните преподаватели, които за този период са работили по трудово правоотношение, отделно от ръководител на учебен център като инструктори за обучение на кандидатите за управление на МПС. Тъй като всичко това е в една единна система към ИААА и се съдържат такива данни във връзка с изнесените твърдения в исковата молба. В предходното дело е като ръководител, а сега е като преподавател, тъй като той е лишен от правоспособност, която притежава, да упражнява такава дейност не само към „Авто Прециз-И. 1“ ЕООД, а и към който да е друг учебен център, регистриран на територията на РБ.

Поддържаме искането за допускане до разпит на двамата свидетели, които сме посочили в допълнителната молба. Не поддържаме искането за трети свидетел. Това са инспекторите И.Е.М. и П.К.К. за обстоятелствата дали е работил като преподавател към различни учебни центрове, респ. дали е предал удостоверението за правоспособност по чл. 27. Да, действително ще доказваме отрицателни факти, макар че считам, че тежестта за доказване по отношение на тези отрицателни факти не следва да пада върху ищеца, но по косвен път чрез доказването на тези факти, които твърдим, тъй като това са инспекторите, които са се занимавали с преписката и са му иззели удостоверението за правоспособност, впоследствие към 11 септември са издали ново такова, за да може да упражнява професията си. Считам, че ще внесат яснота и ще установят фактите, изложени в исковата молба. Държим да бъдат при режим на призоваване с адрес по месторабота.

          Прокурорът – Смятам, че възражението по допустимостта е основателно. Касае се за един и същ иск, между едни и същи страни, за едни и същи обстоятелства, един и същи период от време, с едни и същи доказателства. Считаме, че искът е недопустим. Те твърдят, че той не е имал възможност да осъществява трудова дейност. Според мен разликата в исковете е само, че единият е до 11, а другият е до 19 септември. Ако прецените, че искът е допустим не възразявам по доказателствените искания. Към настоящия момент от наша страна нямаме доказателствени искания.

Адв. Г. – Искам да допълня, че става въпрос единствено и само за периода, който е посочен в едната и в другата искова молба. Липсва идентичност относно длъжностите, които е можел той да заема и съответно е бил лишен от тази възможност. Предмет по адм. дело № 1345/2020 г. е длъжността „ръководител учебен център“, която е бил лишен да заема. Предмет на настоящото дело е длъжността „преподавател по теория и практика“ по смисъла на чл. 12 от Наредбата. Това са различни длъжности.  Размерът като обезщетение, което следва да бъде присъдено, ако бъде уважен иска е предмет на доказване.

 

По доказателствата, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА всички доказателства, представени с исковата молба, допълнени с допълнителната молба с вх. № 4662/19.05.2021 г.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА отговор на исковата молба с вх. № 4298/10.05.2021 г.

Съдът счита, че следва да се изясни така породилия се спор между страните за допустимост на производството, поради следва да бъдат уважени част от доказателствените искания.

Съдът счита, че молбата по чл. 192 от ГПК следва да бъде администрирана и да бъде изпратена до третото неучастващо по делото лице, което да представи посочените в нея доказателства, доколкото същите са относими към длъжността, за която се иска обезщетяване с имуществени вреди. Да се изискат от ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик посочените в молбата доказателства, които да се представят в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

От ответника следва да бъде изискана преписката по заявление с вх. № 37-02-20-19/14.02.2019 г., подадено пред ОО“АА“ Пазарджик от ищеца С.Г.И. с всички относими документи, които са събрани по същата преписка, вкл. заявлението, съответното произнасяне, списъци и други съпътстващи документи към нея.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 10-дневен срок от получаване на съобщението да представи извлечения и справки от електронната си система за проведени изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС за периода 13.03.2019 г. – 11.09.2020 г., съответно с изрични данни дали ищецът като преподавател е заявявал за изпити кандидати за управление на МПС.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 10-дневен срок от получаване на съобщението да представи данни от деловодната система, съответно поверените регистри, дали ищецът е предал в ОО“АА“ удостоверението му на преподавател, издадено по чл. 27 от Наредбата, издавано ли е такова друго за периода 13.03.2019 г. – 11.09.2020 г.

Съдът отлага произнасянето по искането за събиране на гласни доказателства с оглед представянето на писмени такива.

Да се изиска справка от адм. дело № 1345/2020 г., по описа на Административен съд Пазарджик, от деловодната система на съда за движението на делото, съответно копие на сканирани съдебни разпореждания и определения във връзка с конституиране на страните, съответно цялото движение на делото доколкото следва да бъде направена преценка от съда във връзка с направените възражения.

Адв. Г. – На този етап нямам други доказателствени искания.

Прокурорът – Нямам доказателствени искания.

За събиране на доказателства делото следва да бъде отложено за друга дата, поради което съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.07.2021 г. от 10:15 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10:50 часа. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 

                                                                        СЕКРЕТАР: /П/