ПРОТОКОЛ

 

 

 

16.06.2021 г.                                                                град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  ПАЗАРДЖИК        ХI състав  

На шестнадесети юни                                                          година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:        1. ГЕОРГИ ПЕТРОВ

                                      2. СВЕТОМИР БАБАКОВ

 

 

 

Секретар: ЯНКА ВУКЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БАБАКОВ   

Административно дело № 391 по описа за 2021 година

 

На поименното повикване в 10.59 часа се явиха:

 

Жалбоподател – Фондация „Върховенство на закона“ гр. София – редовно призован, не се представлява.

По делото е постъпила молба с вх. № 5531/14.06.2021 г., с която не се възразява да бъде даден ход на делото в отсъствие на процесуален представител.

Ответник – Общински съвет Пещера – редовно призован, представлява се от адв. Кръстев с пълномощно от днес. Представя и списък на разноските.

Контролираща страна – Прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик – редовно призован, явява се прокурор Пенев.   

 

По хода на делото

Адв. Кръстев – Да се даде ход на делото.

Прокурорът – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

Определи

Дава ход на делото и го докладва

Делото е образувано по жалба на Фондация „Върховенство на закона“, ЕИК 205988920, със седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, ул. „Дамян Груев“ № 29, ет. 2, представлявана от Ю.П.Н., подадена чрез адв. И.Я. против чл. 4, ал. 5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера, приета с Решение № 673/28.02.2011 г., изменена и допълнена с Решение № 393/28.12.2017 г. на Общински съвет Пещера.

За направеното оспорване е съобщено в Държавен вестник, бр. 40/14.05.2021 г.

Представена е относимата административна преписка.

 

Адв. Кръстев – Жалбата е процесуално недопустима, алтернативно е неоснователна. Да се приемат представените писмени доказателства.  

Прокурорът – Допустима е жалбата. Да се приемат приложените писмени доказателства.

По доказателствата, съдът

определи

прочита и приема постъпилите по делото писмени доказателства.

Предвид липсата на доказателствени искания от страните и тъй като съдът счете делото за изяснено от фактическа страна,

ОПРЕДЕЛИ

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Адв. Кръстев – Абсолютна процесуална предпоставка за упражняване на правото на оспорване на подзаконов нормативен акт, каквото представлява наредбата на ОбС Пещера, предполага наличието на правен интерес. Вярно е, че Тълкувателно решение № 2/2010 г. на ВАС определя възможността, дава принципно разрешение на въпроса за възможността сдружение с идеална цел, да оспорва подзаконови нормативни актове и цели, които постигат, е записано: „свързано с упражняване на контрол за законосъобразност на подзаконови нормативни актове на общински съвет“, но с оглед формираната вече практика на ВАС, напр. по адм. д. №  9106/2017 г. с Решение № 13476/06.11.2018 г., както и  по адм. д. № 14747/2019 г. на ВАС с Решение № 9781/16.07.2020 г., по еднотипни казуси, по които сдружения с идеална цел, в случая става въпрос за фондация, но формулираните принципи считам, че са абсолютно приложими към настоящия казус, върховните съдии казват, че не е достатъчно само да има в предмета на дейност тази формулировка. Трябва за всеки конкретен казус съответното сдружение с идеална цел да е формирало конкретен правен интерес, обоснован от засягането по какъвто и да е начин от разпоредбите на оспорената наредба, да създават права и задължения, когато става въпрос за сдружение с идеална цел, за всички членове на сдружението, а когато става въпрос за фондация можем да приемем, че за да се създадат конкретни права и задължения за конкретната фондация. При това положение върховните съдии приемат, че оспорването е недопустимо, тъй като само прокурорът има право да осъществява общ надзор за законност, без да следи за наличието на правен интерес, поради което такива производства са недопустими, когато не е конкретно обоснован и описан правен интерес за тази фондация, поради което постановените предходни съдебни актове са обезсилени и производствата са прекратени.

Ако не възприемете този подход, по същество оспорването е чисто формално. Текстовете в тази част на наредбата са били вече въпрос на разглеждане от Административен съд Пазарджик, като има влязло в сила съдебно решение. Решението е цитирано в придружителното писмо и материалите, които са приложени. Фактът, че в наредбата са възпроизведени принципи в закона, които в последващата алинея са доразработени, в никакъв случай не може да се възпроизведе изводът, че става въпрос за нищожен подзаконов нормативен акт.

Законодателната техника, която е използвана в случая, използва възможността, която предоставя законът, като в последващата алинея е доразработил принципите, които дава възможност законът, да се доразработят от общинския съвет. Наредбата е издадена по законния ред, въз основа на правомощия по закон, във връзка с материя, която подлежи на регламентиране с наредба на общинския съвет.

Изложените доводи за нищожност са несъстоятелни. Нямаме подзаконов нормативен акт, който в обжалваната част да съдържа норма, която да противоречи на законов текст от по-висока степен. Дали е преповторен даден текст от закона в наредбата, не може да обоснове извод за нищожност.

Моля, да прекратите производството, а алтернативно – отхвърлите жалбата като неоснователна. Моля, да присъдите разноските по представения списък.

Прокурорът – Съгласен съм с колегата, че е налице законова делегация за издаване на атакуваната наредба. На второ място, няма противоречие на чл. 4, ал. 5 от законова разпоредба. Моето заключение е, че жалбата следва да бъде оставена без уважение.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение след съвещание в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в  11,09  часа.

         

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                           

СЕКРЕТАР: /п/