П Р О Т О К О Л

 

 

29.06.2021                                                                    Град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  ПАЗАРДЖИК          IX състав

На двадесет и девети юни                                           година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛИНКА ПОПОВА

                  

                                                           

Секретар: Антоанета Метанова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ПОПОВА

Административно дело № 488 по описа за  2021 година.

 

На поименното повикване в 13.40 часа се явиха:

         

 

Жалбоподател „ТРАКИЙСКО ЦВЕТЕ-2002“ ООД: редовно призовани, не изпращат представител.

Ответник НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП: редовно призован, не се явява, за него се явява юриск. Т., редовно упълномощен с писмено становище приложено по делото.

Съдът докладва: Постъпила е молба от процесуалния представител на жалбоподателя в която се моли да не се дава ход на делото, т.к. е служебно ангажирана на същата дата и час по гр.д. в РС Панагюрище. В случай, че се даде ход на делото заявява доказателствено искане за допускане на гласни доказателства.

 

          По хода на делото:

ЮРИСК. Т.: Да се даде ход на делото. По доказателственото искане, няма пречка да бъдат допуснати гласни доказателства.

 

Съдът счита, че не е налице процесуална пречка за даване ход на делото, т.к. служебната ангажираност на процесуалния представител на жалбоподателя не е пречка за разглеждане на делото в днешното съдебно заседание. При липса на доказателства за причини поради които законният представител на жалбоподателя не е в състояние да се яви в днешното съдебно заседание. Това обосновава извода на съда, че  ход на делото в днешното съдебно заседание следва да бъде даден, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Производството е по реда на чл. 148 и сл. от АПК, във връзка с чл. 186 и чл. 187  ЗДДС.

        Образувано е по жалба на „ТРАЙКИЙСКО ЦВЕТЕ -2002 „ООД  ЕИК 112556970, със седалище и адрес на управление: с. Звъничево, общ. Пазарджик, ул. „Пета“ № 4, представлявано от управителя Й. И. П. , чрез адв. Д.С.  от ПАК , със съдебен адрес ***, кантора № 5 против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК -126-0081604/25.03.2021 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив, в ЦУ на НАП Ж. Н. М. – запечатване на търговски обект и забрана  за достъп до него  за срок от 14 дни на основание чл. 186 ал.1 ЗДДС  и чл. 187 ал.1 ЗДДС. Искането е въпросната заповед да бъде   отменена, като незаконосъобразна.

          Съдът докладва постъпилото по делото писмено становище от процесуалния представител на ответника в което са изложени доводи по съществото на правния спор. Заявено е искане за присъждане на съдебно-деловодни разноски.

          Към настоящия момент е постъпила административната преписка във връзка с оспорената в настоящото производство заповед за налагане на ПАМ.

          Съдът с определение по чл. 170, във вр. с чл. 171 от АПК се е произнесъл по доказателствените искания на страните към настоящия момент и е дал указания във връзка с разпределение на доказателствената тежест.

 

          ЮРИСК. Т.: Оспорвам жалбата. Моля съда да допуснете до разпит един свидетел Й. К. М., присъствал на проверката при режим на призоваване по месторабота гр. Пловдив, ул.“Трети март“ № 26, ДОД към ЦУ на НАП.

 

          По доказателствените искания на страните съдът намира, че следва да бъдат приети писмените доказателства приложени към жалбата и представени към административната преписка. Освен това намира за основателно искането да бъдат събрани гласни доказателства, като бъдат допуснати до разпит по 1 свидетел на двете страни в производството.

          С оглед на изложеното, Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИЕМА представените към жалбата и приложените към административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА по делото да бъде разпитан 1 свидетел при довеждане от жалбоподателя, както и свидетеля Й. К. М., посочен от ответната страна, който да бъде призован по месторабота на адреса посочен по-горе в изявлението на процесуалния представител на ответника.

          За събиране на допуснати доказателства, а именно гласни доказателства, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.10.2021 г. от 14.30 часа, за която дата и час, жалбоподателят е призован при условията на чл. 138 от АПК. Ответникът уведомен, чрез процесуалния си представител. Допуснатият свидетел при довеждане от жалбоподателя. Да се призове другия допуснат по делото свидетел.

         

          Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 13.51 часа.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 

                                                                   СЕКРЕТАР: /п/