П Р О Т О К О Л

 

22.06.2021                                                                     Град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК      ІІІ състав  

На двадесет и втори юни                                            година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

 

                                                           

Секретар: ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ КРИВИРАЛЧЕВА

Административно дело № 565 по описа за 2021 година.

 

На поименното повикване в 11:06 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: „ЛИДЕР МЕС“ ЕООД – редовно призовани, не се явява законен представител, явява се адв. П., редовно упълномощена от днес.

ОТВЕТНИК: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. СОФИЯ – редовно призовани, не се явява, представлява се от адв. П. с пълномощно по делото.

По хода на делото:

СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не е налице процесуална пречка за даване ход на делото, с оглед на което

Определи:

Дава ход на ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е по реда на чл. 145 от АПК във връзка с чл. 27, ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), във връзка с чл. 166, ал. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) и е образувано по жалбата на „Лидер Мес“ ЕООД, ЕИК 201276982, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Георги Кьосеиванов“ № 23, представлявано от управителя Я. С. Д., против Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/04/1/0/03364/3/01/04/01 с изх. № 01-2600/318/3 от 09.04.2021 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ гр. София.

В жалбата се твърди, че обжалваният АУПДВ е неправилен и незаконосъобразен. Моли се да бъде отменен. Подробни съображения във връзка с твърденията за незаконосъобразност са изложени в жалбата. Направени са и доказателствени искания.

Представена е относимата административна преписка.

С определението за насрочване на делото съдът е указал на страните, че съгласно чл. 170, ал. 1 от АПК доказателствената тежест лежи върху административния орган. Той трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и дали са изпълнени законовите изисквания при издаването му. От своя страна, жалбоподателят следва да докаже твърденията си в жалбата.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище вх. № 5785/21.06.2021 г. от ИД на ДФЗ, наименовано становище-отговор по жалбата. В същото са изложени съображения, във връзка с твърденията в жалбата, относно законосъобразността на обжалвания акт.

Представени са и писмени доказателства, във връзка с предявен е списък на разноски с молба вх. № 5330/08.06.2021 г.

АДВ. П.: Уважаема г-жо съдия, поддържам жалбата. Моля да приемете приложените към нея писмени доказателства, както и представените с административната преписка от административния орган и със становището, което е депозирано. Поддържам направенете доказателствени искания за допускане на СИЕ и СТЕ, които да отговорят на задачите, които са формулирани в жалбата, както и доказателственото искане за допускане до разпит при режим на довеждане на един свидетел, който е присъствал по време на извършената проверка от ДФЗ.

АДВ. П.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете преписката и представените допълнително доказателства. По отношение на доказателствените искания съм направил възражения в отговора, които поддържам – една част от въпросите са неотносими, а за другите не са необходими специални знания.

По доказателствата,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото представените с жалбата писмени документи, както и цялата административна преписка, изпратена от административния орган с писмо вх. № 4505/14.05.2021 г.

ПРИЕМА и представените доказателства с молба вх. № 4811 от 25.05.2021 г., както и представения писмен отговор с вх. № 5785 от 21.06.2021 г.

Съдът намира за основателни направените искания по доказателствата в жалбата, с оглед на което

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА изслушването на съдебноикономическа експертиза, като вещото лице след като се запознае с материалите по делото, да отговори на поставените в жалбата въпроси.

НАЗНАЧАВА за вещо лице Б. С. Д. от списъка за вещи лица при Пазарджишки съдебен район.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 300 (триста) лева, вносим от жалбоподателя, в тридневен срок, считано от днес по сметката на Административен съд – Пазарджик за вещи лица, като копие от платежния документ да бъде представен по делото.

ДОПУСКА изслушването на съдебнотехническа експертиза, като вещото лице, след като се запознае с материалите по делото и извърши оглед на място, да отговори на поставените в жалбата въпроси.

НАЗНАЧАВА за вещо лице Г. И. Ч. от списъка за вещи лица при Пазарджишки съдебен район.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 300 (триста) лева, вносим от жалбоподателя, в тридневен срок, считано от днес по сметката на Административен съд – Пазарджик за вещи лица, като копие от платежния документ да бъде представен по делото.

ДОПУСКА до разпит в следващото съдебно заседание един свидетел при режим на довеждане от жалбоподателя.

За събиране на доказателства,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 14.09.2021 г. от 11:30 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени чрез процесуалните им представители.

ДА СЕ ПРИЗОВАТ вещите лица.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11:20 часа.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:          

 

 

                                                СЕКРЕТАР: