П Р О Т О К О Л

 

12.01.2021                                                                      Град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК      VІІ състав

На дванадесети януари                                              година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ЛЕСЕНСКИ

 

                                                           

Секретар: ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ ЛЕСЕНСКИ

Административно дело номер 1015 по описа за 2020 година.

 

На поименното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦ: Н.С. БАКЪРЖДИЕВА – редовно уведомена, не се явява, за нея се явява адв. М., надлежно упълномощена.

ИЩЕЦ: В.Н.Б. – редовно уведомен, не се явява, за него се явява адв. М., надлежно упълномощена.

ОТВЕТНИК: КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО – редовно уведомен, не се явява, представлява се от гл. юрк. Р. с пълномощно по делото.

ВЕЩО ЛИЦЕ: Л.Г.М. – редовно призована, явява се.

По хода на делото:

СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпило заключение от вещото лице.

СТРАНИТЕ (поотделно): Запознати сме със заключението.

СНЕМА СЕ самоличността на вещото лице, както следва:

Л.Г.М.: 60 г., българка, българска гражданка, средно специално образование, неосъждана, без връзки със страните по делото.

Съдът ПРЕДУПРЕДИ вещото лице за наказателната отговорност, която се носи по чл. 291 от НК.

ПРОЧЕТЕ СЕ заключението на вещото лице по изготвената СТЕ.

ВЛ М.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. С проекта са обособени двата имоти и това е одобрено със заповед, но не са отразени така обособените имоти в КК. Подробно съм описала в констативно-съобразителната част, че е внесен проект в Службата на кадастъра, съгласно одобрения ПУП, започнала е процедурата, но не е довършена и след изчитане на 6-месечния срок, проектът е заличен. Административна пречка донякъде е, защото за да се приключи проекта, трябва да се приключи цялата процедура по смяна на предназначението на имотите. Това значи, че трябва да има решение, с което е сменено предназначението. До 50 имота се одобряват от Регионална дирекция по горите на областно ниво. Инициатива и отговорност е на административния орган, който е поел процедурата и собственик на имота е Общината, би трябвало Общината да приключи с тази процедура, да се върне с решението и тогава вече Службата по кадастъра приключва проекта, актуализира и се обособяват вече надлежно имотите. В КК не са обособени имотите, съгласно одобрения ПУП. Процедурата на промяна на предназначението на земята, принципно е задължение на собственика на имота. По принцип тази процедура се извършва, независимо, в момента е Община Ракитово, но ако беше частно лице, самият собственик ще предприеме цялата процедура. В случая е Община Ракитово.

АДВ. М.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението, като считам, че тази заповед, която е цитирана в него, а именно Заповед № РД-13-255/09.11.2017 г., считам че въз основа на това, че вещото лице е направило извод, въз основа на тази заповед и с оглед това, че то ще се приеме по делото, тази заповед следваше да бъде представена от административния орган към административната преписка. Моля да бъде изискана тази заповед. Считам, че за изясняване на фактическата обстановка по делото е необходимо да бъде поставена една допълнителна задача към вещото лице. Имаме данни от Имотния регистър, който е публичен, за това че съседен имот, който е в същата местност „Тупавиците“ в община Ракитово, по същия начин са се случили нещата по обособяването на прилежаща площ от друг парцел, по същия начин е продаден, в същия период от време, а именно този период е от 2015 г. Считаме, че за изясняване на фактите по делото, а именно предмета на делото в случая е – ние оспорваме бездействието на Общината, Общината е извършила същите фактически действия по отношение на друг имот. Считаме, че вещото лице, за да изследва нещата в пълнота, е необходимо да направи справка по партидата на този имот, относно процедурата по отношение на него, на одобряване на ПУП, смяна на предназначение и изменение на КК по дати.

ЮРК. Р.:  Да се приеме заключението.

Съдът счита, че вещото лице е отговорило точно и компетентно на поставените въпроси и следва да бъде прието заключението на изготвената съдебнотехническа експертиза.

Водим от горното,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА заключението на вещото лице по изготвената съдебнотехническа експертиза.

На вещото лице ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева от внесения депозит по сметка на вещото лице, съгласно представена справка-декларация.

ЮРК. Р.: Уважаеми г-н съдия, считам и двете доказателствени искания за неотносими към спора. Въпреки това не възразявам срещу изискването и прилагането на заповедта на ИД на АГКК. Относно следващото доказателствено искане, да се прави от вещото лице справка в имотния регистър и аналогия на извършените преписки, абсолютно възразявам.

Съдът, по така направените доказателствени искания, счита че следва да бъде уважено това, което касае изискването на Заповед № РД-13-255/09.11.2017 г. на ИД на АГКК, като искането за поставяне на допълнителна задача на вещото лице следва да бъде оставена без уважение, тъй като се касае за имоти, които не са предмет на настоящото дело. По какъв начин процедира Община Ракитово по отношение на други имоти, няма връзка с настоящото дело.

Водим от горното,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М. за поставяне на допълнителна задача на вещото лице.

Съдът освободи вещото лице.

ДА СЕ ИЗИСКА Заповед № РД-13-255/09.11.2017 г. на ИД на АГКК.

За събиране на доказателства,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 02.02.2021 г. от 09:45 часа, за която дата и час страните – уведомени. 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11:13     часа.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:          

 

 

                                                СЕКРЕТАР: