П Р О Т О К О Л

 

 

01.04.2021 г.                                                                Град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК      VІ състав  

На първи април                                                                     година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Юрукова

                            

         

Секретар: Тодорка Стойнова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ Юрукова

Административно дело номер 1028 по описа за 2020 година.

 

На поименното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

ищец – „Голд“ ООД – редовно призован, не се явява законен представител, представлява се от адв. К., редовно упълномощена по делото.

ОТВЕТНИК – Държавна агенция за метрологичен и технически надзор гр. София – редовно призован, явяват се адв. М. и от ст. експерт с юридическо образование В., редовно упълномощени по делото.

Контролираща страна – Окръжна прокуратура Пазарджик - редовно призована, явява се прокурор Пешев.

По хода на делото:

Адв. К. – Моля да се даде ход на делото.

Адв. М. – Да се даде ход на делото.

Юрист В. – Да се даде ход на делото.

Прокурорът Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не е налице процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Същото се докладва така, както е в Определение № 318/17.02.2021 г. по отношение на исковата претенция, насочена към ответника Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с оглед множеството допълнения и уточняване на исковата молба.

Исковата молба е депозирана първоначално пред Окръжен съд Пазарджик, след което е изпратена по компетентност и е образувано настоящото производство. Иска се осъждане за сумите, посочени в Определение № 318/17.02.2021 г.

С определението за насрочване на делото е указана доказателствената тежест на страните.

С писмо с вх. № 2153/09.03.2021 г. от ответника е постъпил писмен отговор на исковата молба с приложения, изрично посочени в същия.

С придружително писмо с вх. № 2342/12.03.2021 г. частен съдебен изпълнител Н.М. е изпратил копие на изпълнително дело № 20198410401648/2019 г. по описа на ЧСИ Митев, рег. № 841 с взискател В.Н.Д. и длъжнициГолд“ ООД и С.В.Р..

По делото е постъпило и допълнение към писмения отговор от ДАМТН, чрез ст. експерт В. и адв. М., с вх. № 2832/26.03.2021 г. и с вх. № 2807/25.2021 г. (по имейл). Приложено е пълномощно на адв. М..

С писмо с вх. № 2969/30.03.2021 г. е постъпило гр. дело № 964/2015 г., по описа на Окръжен съд Пазарджик, за послужване по настоящото дело.

Адв. К. – Поддържам исковата молба така, както е обективирана с тези суми и законни лихви, които съдът е посочил в определението. Да се приемат доказателствата.

Поддържам искането за прилагане и на наказателното дело така, както е поискано още в исковата молба. Моля да се изиска наказателното производство за осъждане на ЕТ „С.Р.-Елвес“. Там се виждат техническите неизправности, които са констатирани, точно какво е констатирано. Освен това, там се съдържат всички документи. Става въпрос за НОХД № 434/2015 г., по описа на Районен съд Велинград.

Поддържам искането за представяне на досието на ЕТ „С.Р.-Елвес“ във връзка с регистрацията му по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП. Същото искане е направено в молбата с уточненията, в последна точка. Моля да задължите ответника да представи в цялост цялото досие на ЕТ „С.Р.-Елвес“, притежаващо удостоверение по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП с цел установяване дали е отговаряло на изискванията за притежаване на такова удостоверение, до кой момент е отговаряло на тези изисквания, какви проверки са извършвани и какво е констатирано при тези проверки. Това е изцяло в предмета на делото и твърденията ни, че не е осъществяван контрол върху това лице.

Поискали сме също да се установи какви трудови договори е имал сключени ЕТ „С.Р.-Елвес“. Моля да ми бъде издадено съдебно удостоверение, което да ми послужи пред ТД на НАП Пловдив, за установяване на фактите какви трудови договори е имало сключени ЕТ „С.Р.-Елвес“ за периода 2011 г. – 2014 г., с кого са сключени, кога са прекратени, с какъв период, съответно дати на сключване и прекратяване, както и трудови договори, сключени от С.Р. и Г.Г. с други работодатели към този момент. Това е пряка необходимост да се установи дали фирмата изобщо е отговаряла на изискванията, докога е отговаряла, откога не отговаря. Може да се окаже, че Г.Г. изобщо няма договор. Той реално е бил там и е осъществявал техническа поддръжка на асансьора.

В същото време от наказателното дело и от самата присъда има данни, че тези лица са имали трудов договор и с друг работодател, а там категорично е отречено, че от 2011 г. фирмата ЕТ „С.Р.-Елвес“, от юли месец 2011 г., няма сключени трудови договори с други лица, освен управителя, който се води на работа. 

Към поисканата техническа експертиза допълвам така поставените въпроси. Моля вещото лице да отговори допълнително на въпроса:

Кои от нарушенията по РА № 6 са налични и съществуващи, и при извършената проверка с РА № 9. Може ли да се каже дали са били отстранени след съставяне на РА № 6 и пускане на асансьора до съставяне на РА № 9, или е възможно да са били налични през този период?

Правя уточнение, че бездействието по неупражняване на контрол се състои не само в липса на извършени проверки, а и във формално извършени такива, без да са констатирани нарушения както по отношение на асансьора, така и по отношение на лицето ЕТ „С.Р.-Елвес“, като формално са попълвани протоколи, без да е извършена проверката с необходимите качества.

Оспорвам възраженията на ответника.

Адв. М. – Оспорваме изцяло предявените искове по основание и размер. Поддържаме направените възражения в писмения отговор на исковата молба и в допълнителния писмен отговор.

Поддържаме възражението за изтекъл давностен срок за предявяване на настоящите искове.

Поддържаме искането за съпричиняване в пълна степен от страна на ищцовото дружество.

Считаме, че неправилно и незаконосъобразно са предявени исковете изцяло срещу ДАМТН, предвид солидарното осъждане на ЕТ „С.Р.-Елвес“.

Оспорваме и предявените искове в частите, освен солидарната отговорност на ЕТ „С.Р.-Елвес“ и на получените обезщетения от Застрахователна кампания „Уника“, която е участвала в производството по гражданското дело.

По отношение на доказателствените искания на ищцовото дружество  сме заявили становище в писмения отговор, като считаме, че голяма част от въпросите към съдебно-техническата експертиза са неотносими към настоящия спор, особено пък в частите, които касаят трети неучастващи в процеса лица, а именно – проверка на останалите хотели в гр. Велинград и извършените проверки на техните асансьори.

Гражданското дело и изпълнителното дело са допуснати, и са приложени към настоящото дело. Запознахме се със същите в общи линии с колегата преди съдебното заседание. По отношение на тях, моля да се ценят единствено крайните актове, а не събраните доказателства в хода на гражданското производство.  

Не възразявам и се присъединявам към искането за представяне на наказателното дело, с което С.Р. е признат за виновен за извършено престъпление.

Поддържаме направените доказателствени искания в допълнението към писмения отговор. Уточняваме, че в случай че бъде допуснат разпит на посочените от нас свидетели, то моля относно съдебнотехническата експертиза експертът да работи след разпита на свидетелите и след представяне на наказателното дело, в които би имало доказателства за извършения първоначален оглед на мястото на произшествието на органите на следствието и полицията. Запознавайки се с изпълнителното дело установихме, че поискания от нас свидетел и лицето, което е солидарно отговорен длъжник в производството С.В.Р. е починал на 12.03.2020 г., поради което оттегляме искането за разпита му като свидетел. Поддържаме искането си за разпит на Р.Б.С. и Г.П.Г. като преки и непосредствени очевидци на злополуката.

Юрист В. – Оспорвам исковата молба. Поддържам всичко, което каза адв. М..

Възразявам срещу искането да представим цялото досие по чл. 36 на ЕТ „С.Р.-Елвес“. С отговора на исковата молба са представени относимите към спора документи, а самото досие съдържа редица документи, които нямат връзка с предмета на спора и излишно ще утежни доказателствения материал по делото.

Що се отнася до допълването на исканата от ищеца съдебно-техническата експертиза сме изложили аргументи, че тя е неотносима към предмета на спора с въпросите, които са поставени. Те касаят отговаряне на въпроси, свързани с проверки на други асансьори и на други хотели, които не са собственост на ищеца и се поддържат от други лица по чл. 36, а не на ЕТ „С.Р.-Елвес“. Освен това, с допълнителния въпрос, който е поставен за повредите, които са установени с РА № 6 дали са налице и при РА № 9, обръщам внимание, че РА № 9 е последващ като извършване спрямо инцидента с пострадалия ползвател на хотела В.Д. и отново отговорът на този въпрос би бил неотносим към изясняване предмета на спора.

Обръщам внимание, че част от въпросите, които са поставени към вещото лице от ищеца касаят изискването за пропорционалност между асансьорните техници и броят на поддържаните асансьори от даденото лице по чл. 36 от ЗТИП, което изискване наредбата, която урежда поддържането на асансьорите, наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори го въвежда с изменение, влязло в сила на 24.10.2014 г., а § 4В от ПЗР на наредбата дава възможност на поддържащите асансьори лица да приведат дейността си в съответствие до 01.01.2015 г. Следователно изискването за пропорционалност не е било приложимо спрямо поддържащото лице към момента на настъпване на инцидента с В.Д..

Адв. М. – Освен това в една от многобройните молби на колегата К. се правеше и искане за съдебно-счетоводна експертиза, не чухме дали го поддържа. Ако го поддържа, ние ще молим за допълнителна възможност също да поставим въпроси към тази експертиза, с оглед многобройните плащания, липсата на доказателства за извършените плащания и дати, на които са извършени тези плащания. Може би наистина един експерт счетоводител би се справил по-добре от нас със сметките, които ние бихме направили.

Прокурорът – Считам, че исковите претенции са недопустими, тъй като не са насочени към ответник, който би могъл да отговаря за тези претенции. Подробно ще изложа аргументи в хода по същество. По доказателствата - няма да сочим доказателства. Моля да бъдат приети представените по делото доказателства.

 Адв. К. – Във връзка с възраженията за представяне на досието на ЕТ „С.Р.-Елвес“, самият ответник в момента заяви, че за да се установи пропорционалност на техниците с оглед броят на асансьорите, които се поддържат, без това досие ние не можем да се установим колко асансьори е поддържал ЕТ „С.Р.-Елвес“, колко работници, съответно да се направи справка, каква квалификация, каква правоспособност имат, както и дали броят съответства на поддържаните съоръжения с повишена опасност. Това досие е абсолютно необходимо. Без него не може да се отговори. Това е предмет на делото – дали техникът, който е допуснал това нарушение е бил контролиран, така че да не го допусне това нарушение. Той трябва да има техническа база, да има брой персонал, който да има необходимата квалификация. Защото ако това беше сторено този човек С.Р. нямаше самичък да се опитва да поддържа всичките съоръжения. Вярно е, че те твърдят в отговора, че регистърът е публичен на лицата, които поддържат асансьорите. Да, но те се проверяват от агенцията и тя контролира, че тези лица отговарят на изискванията, че могат да поддържат тези съоръжения. В това досие се съдържат тези данни, от които можем да направим извод дали това лице е отговаряло на изискванията за поддръжка на съоръженията с повишена опасност и само техническа експертиза може да ни даде този отговор, защото ние нямаме специалните знания за необходимата квалификация към броя на съоръженията с повишена опасност, които са поддържани към момента на настъпване на инцидента и периода, който трябва да се проверява или период три години преди това, за да стане ясно дали е имало контрол или не.

По отношение на другите хотели, това, за което сме искали да представят справка - не е вярно, че те се поддържат от друго лице. Това,  което сме поискали като справка е пак за асансьорите, поддържани от ЕТ „С.Р.-Елвес“, за да стане ясно какъв брой съоръжения с повишена опасност поддържа това лице и дали изобщо е имал право, с оглед персонала и техническата база, която има, да поддържа такъв брой асансьори и дали това е контролирано от агенцията, която по ЗТИП и наредбите има задължение да контролира това. Тоест тези документи са абсолютно необходими и са пряко свързани с предмета на делото. Ние сме посочили заповедта от 12.12.2014 г. за кои обекти и за кои асансьори става въпрос, те там са посочени, поддържани от същото лице.

По отношение на техническата експертиза – поддържаме си исканията. Във връзка с поставените от ответника въпроси във втория допълнителен отговор, по отношение на така поставения първи въпрос -какви са били техническите неизправности на асансьора – това е решено с влязла в сила присъда, която искаме и двете страни. Техническите неизправности са установени. По отношение на третия въпрос, в случай че го допуснете, моля да се допълни въпроса може ли да се определи от кога съществуват тези неизправности, има ли обективни данни за начален момент, от който съществуват тези неизправности. По отношение на четвъртия въпрос, той изисква знания за факти, никакви технически или специални знания не изисква, така че считам, че не е от компетентността на вещото лице.

Поддържам искането за съдебносчетоводна експертиза.

Юрист В. – Отново искам да отбележа, че ние няма как да изследваме изискването за пропорционалност, тъй като вече обясних, че на това изискване трябва да отговаря в един по-късен спрямо инцидента момент. Освен това, за да отговори на въпроса отговарял ли е ЕТ „С.Р.-Елвес“ на изискването за поддържащо лице, в случая трябва да му е направена проверка през 2014 г. Тя е годишна проверка, може да се направи до края на календарната година, а ние сме представили, с отговора на писмената молба, доклад от главния директор на ГД“ИДТН“, с който е предложено заличаване от регистъра на ЕТ „С.Р.-Елвес“, съответно заповедта, с която се заличава и му се обезсилва удостоверението. Отделно, съдебнотехническата експертиза, която ние предлагаме може да отговори по-добре на въпроса – какви са били повредите на асансьора, които са станали причина за настъпилия инцидент и кой е виновен за нанасянето, дали са в резултат на човешки действия или на естественото износване на материалите при ползването. Считам, че експертизата би спомогнала по-пълно за изясняване на предмета на делото, за първоизточника на причинените вреди на В.Д., които след това са обезщетени и се търси обезвъзмездяване, и кой е отговорен за тях.

Адв. М. – Във връзка с възражението на колегата, че в наказателното производство било установено какво точно се е случило, считам че събраните доказателства и доказателствени средства в други производства, било то наказателни или граждански, не са задължителни за настоящия състав и те нямат стойност тогава, когато са събрани по друг ред, между други страни и в друго производство. Затова е направено искането от наша страна за пълно изясняване на относимите факти и обстоятелства в настоящия процес.

Адв. К. – Влязлата в сила присъда има значение за нарушенията и за неизправностите, те са категорични и те са задължителни за настоящия съд. По отношение на възраженията на колегата – въпросът е към датата на инцидента ответникът е констатирал е, че ЕТ „С.Р.-Елвес“ не е отговарял на изискванията и защо не е отговарял на изискванията. Въпросът към техническата експертиза е откога не е отговарял, за да може да се отговори на предмета на делото, това може ли да бъде констатирано от ответника, в какъв дълъг период не е извършвана проверка и не са спазени задълженията на ответника.

 

По отношение на доказателствата, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото всички постъпили с исковата молба и изпратени от Окръжен съд Пазарджик писмени доказателства, съответно депозирани с допълненията.

ПРИЛАГА отговорите от ответника на исковата молба и допълненията, входирани по имейл и чрез пощенски куриер в същия вариант, ведно с приложените доказателства.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото гр. дело № 964/2015 г. по описа на Окръжен съд Пазарджик и копие на изп. дело № 20198410401648/2019 г., по описа на ЧСИ Н.М..

По отношение на искането за прилагане на наказателното дело, с оглед указаната доказателствена тежест и въпреки, че делото е административно, то има исков характер, съдът счита, че искането е основателно, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДА СЕ ИЗИСКА НОХД № 434/2015 г., по описа на Районен съд Велинград.

ЗАДЪЛЖАВА ДАМТН да представи досието на ЕТ „С.Р.-Елвес“, като с оглед възражението, че не всичко е относимо във връзка с правния спор, това ще бъде обсъдено с оглед цялата съвкупност от доказателства.

По отношение на искането за допускане на съдебнотехническа експертиза, съдът отлага произнасянето, с оглед представяне на досието, съответно разпит на свидетели, с оглед правилното изясняване и относимостта на всички поставени от страните въпроси. С оглед на това отлага и произнасянето за съдебно-счетоводната експертиза, тъй като същата цели да представи като краен резултат всички факти и обстоятелства, като произнасянето по искането ще бъде след изясняване на техническата експертиза.

ДОПУСКА до разпит свидетелите Р.Б.С. и Г.П.Г. при режим на призоваване.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за призоваването им в размер на по 20 лв. за всеки свидетел, вносим от ответника в 7-дневен срок от днес.

УКАЗВА на адв. К. в 3-дневен срок от днес да представи молба по реда на чл. 192 от ГПК, като посочи исканата информация от ТД на НАП. Молбата ще бъде администрирана и изпратена за представяне на доказателства.

Юрист В. – Моля да задължите ищеца да представи документите, свързани с асансьора, които са посочени в допълнението на писмения отговор. 

Адв. К. – Всички документи са иззети и са приложени към наказателното производство.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ЗАДЪЛЖАВА ищеца да представи до следващото съдебно заседание всички документи във връзка с процесния асансьор, които се намират у него, като впоследствие ще бъде преценено кое липсва по наказателното дело относно това техническо съоръжение.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират и други доказателства във връзка с представените, съответно депозираните.

За събиране на доказателства делото следва да бъде отложено и насрочено за друга дата, поради което съдът  

ОПРЕДЕЛИ:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 10.06.2021 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

След внасянето на депозита да се призоват допуснатите свидетели.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11:30 часа. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 

                                                                        СЕКРЕТАР: /П/