П Р О Т О К О Л

 

09.03.2021                                                                     Град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК      ІІІ състав  

На девети март                                                            година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

 

                                                           

Секретар: ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ КРИВИРАЛЧЕВА

Административно дело номер 1036 по описа за 2020 година.

 

На поименното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: П.И.Е. – редовно уведомена, не се явява, за нея се явява адв. Ч. с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИК: ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. СОФИЯ – редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

По делото е постъпила писмена молба вх. № 2130/09.03.2021 г., с която ст. юрк. Н. – процесуален представител на ответника, моли да се даде ход на делото, поддържа искането за изслушване на експертиза. Няма искания по доказателствата.

ВЕЩО ЛИЦЕ: Л.Г.М. – редовно призована, явява се.

По хода на делото:

АДВ. Ч.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не е налице процесуална пречка за даване ход на делото, с оглед на което

Определи:

Дава ход на ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпило адм. д. № 576/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.

АДВ. Ч.: Да се приеме.

По доказателствата,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото адм. д. № 576/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.

ПРИСТЪПИ СЕ към изслушване на допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза.

СНЕ СЕ самоличността на вещото лице, както следва:

Л.Г.М.: *** г., българка, българска гражданка, неосъждана, без родствени и служебни отношения със страните по делото.

Съдът ПРЕДУПРЕДИ вещото лице за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК.

ВЛ М.: Представила съм заключение, което поддържам. Всички 18 БЗС, които фигурират в съдебното решение, са санкционирани в уведомителното писмо, заради недопустимия слой. Общата им площ е 4,47 ха, които са определени със съдебното решение, че са в допустимия слой, и на практика в уведомителното писмо тази площ трябва да бъде, като в добро земеделско състояние, допустима. Санкцията в уведомителното писмо е само за допустимия слой, като има само един парцел, който е с 0,03 ха, където са двойнозаявени площи, това са 300 кв. м., които не влияят на площите.

АДВ. Ч.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

По приемане на заключението,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА изготвената по делото съдебнотехническа експертиза.

На вещото лице ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждение в размер на 400  (четиристотин) лева от внесения депозит по сметката на Административен съд – Пазарджик за вещи лица.

Съдът освободи вещото лице.

АДВ. Ч.: Нямам други искания по доказателствата. Представям списък на разноските.

С оглед липсата на други доказателствени искания от страните и тъй като съдът счете делото за изяснено от фактическа страна,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

АДВ. Ч.: Уважаема г-жо съдия, от името на моя доверител ще Ви моля да постановите решение, с което да отмените процесното уведомително писмо по отношение на обжалваните от нас блокове в частта, която сме обжалвали и ни присъдите сторените по делото разноски, съгласно списъка, който представих. Считам, че от анализа на приложените по делото писмени доказателства, касаещи както административната преписка, така и приложеното административно дело, съпоставени със заключението на вещото лице, се установи по безспорен и категоричен начин, че санкцията, която е наложена по отношение на тези обжалвани от нас 18 блока, касае единствено и само недопустимия слой. Както и вещото лице заяви в съдебно заседание, друга санкция няма. Има установено само застъпване, което не влияе на санкцията, която ни е наложена. И с оглед обстоятелството, че има решение на Административен съд – Пазарджик, потвърдено от ВАС, с което тези 18 блока, по отношение на тази площ именно, за която са санкционирани, са включени в допустимия слой и касаят 4,47 ха, моля в тази част да бъде отменено процесното уведомително писмо, с което е наложена съответната санкция и да ни бъдат присъдени сторените по делото разноски.

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10:40 часа.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:          

 

 

                                                СЕКРЕТАР: