П Р О Т О К О Л

 

 

26.04.2021 г.                                                                          Град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК      І състав     

На двадесет и шести април                                         година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ШОТЕВА

                            

                                                 

Секретар: Тодорка Стойнова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ ШОТЕВА

Административно дело № 1053 по описа за 2020 година.

 

На поименното повикване в 09:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ – „Бин-2“ ЕООД – редовно уведомени, не се представляват.

Постъпило е становище с вх. № 3960/26.04.2021 г. от жалбоподателя „Бин-2“ ЕООД, чрез адв. Г., с което уведомява съда, че е в невъзможност да присъства на днешното съдебно заседание, но не възразява да бъде даден ход на делото в негово отсъствие. Същото становище е постъпило и с вх. № 3961/26.04.2021 г.

ОТВЕТНИК – Главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и ръководител на УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. - 2020 г. – редовно уведомен, не се явява представител.

Вещото лице Б.С.Д. се явява лично.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Съдът счита, че не е налице процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, с оглед на което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА се постъпило заключение с вх. № 2039/05.03.2021 г. на извършената съдебно-счетоводна експертиза.

От вещото лице е постъпила и справка-декларация с вх. № 2096/08.03.2021 г.

В постъпилото становище от жалбоподателя, чрез адв. Г., се поддържа така депозираната по делото жалбата. Заявено е, че нямат въпроси към вещото лице и молят да бъде прието заключението. Изразено е становище по същество и се претендират сторените по делото разноски.

Съдът пристъпи към снемане самоличността на вещото лице.

Б.С.Д. – на 50 години, българка, български гражданин, омъжена, неосъждана, без родство и служебни взаимоотношения със страните по делото.

Съдът предупреди вещото лице за отговорността по чл. 291 от НК, в случай че даде невярно или заинтересовано заключение.

Прочете се заключението и се пристъпи към изслушване на вещото лице.

Вещото лице Д. – Представила съм писмено заключение, което поддържам. 

Съдът констатира, че от двете страни не са постъпили въпроси към вещото лице, поради което 

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА така представеното заключение от вещото лице Б.Д.. Определя възнаграждение в размер на 200 лв., което следва да бъде изплатено на вещото лице от внесения за целта депозит и съгласно приложената справка-декларация.

Вещото лице беше освободено от съдебната зала.

Съдът, по доказателствата,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА и ПРОЧИТА приложените по делото писмени доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, с оглед на което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

Съдът дава възможност на страните в 7-дневен срок от днес да представят писмени бележки по делото.

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 09:30  часа. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 

                                                                        СЕКРЕТАР: /П/