П Р О Т О К О Л

 

05.02.2021                                                                      Град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК      VІІ състав

На пети февруари                                                        година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ЛЕСЕНСКИ

 

                                                           

Секретар: ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ ЛЕСЕНСКИ

Административно дело номер 1077 по описа за 2020 година.

 

На поименното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Н.И.К. – редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв. Б. и адв. К., надлежно упълномощени. Представят пълномощни.

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: В.Г.К. – редовно уведомена, не се явява, представлява се от адв. Б. и адв. К., надлежно упълномощени. Представят пълномощни.

ОТВЕТНИК: МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ – редовно уведомен, представлява се от юрк. Т., надлежно упълномощена.

По делото с вх. № 14.12.2020 г. е постъпило писмо от М. Т., процесуален представител на МЗХГ, с приложено пълномощно, към което са приложени писмен отговор по жалбата, молба – опис на доказателства с приложени доказателства за съда и жалбоподателите и молба-уточнение по исканата оценителска експертиза.

По хода на делото:

СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е по реда на чл. 145 от АПК, във връзка с чл. 166, ал. 3 от Данъчно – осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), вр. чл.38, ал.1, вр. ал.3 ЗДП  и е образувано по жалба на Н.И.К. и В.Г.К.,*** против Акт за установяване на публично държавно вземане № РД 05-40/26.03.2020 г., издаден от Министъра на земеделието, храните и горите.

 

 

 

АДВ. К.: Поддържаме жалбата. Моля да се приеме приложената преди предходното съдебно заседание административна преписка. Не сме запознати с допълнително представените доказателства. Моля да ни дадете срок да се запознаем със същите, да направим възражения, вкл. и оспорвания. Моето становище е, че по отношение допускането на доказателства, в т. ч. и експертизата, тъй като разбрах, че в становището на ответната страна има задачи, моля по допускането й и задачите, които ще бъдат допуснати, да се произнесете след вземане на становище от наша страна в следващото съдебно заседание.

АДВ. Б.: Уважаеми г-н Председател, наред с основанията, които сме посочили в подадената от нас жалба, при произнасянето си по правния акт, моля да съобразите и обстоятелството, което правим като възражение, че по отношение на жалбоподателите в настоящото производство и бенефициенти, както ги отчита ответникът, понятието за предприятие по смисъла чл. 107, § 1 от договора, с оглед търсенето на отговорността  им чрез създаването на процесния и обжалван от нас публичен акт, е недопустимо. Липсват предпоставките за категоризацията на лицата. Поддържам исканията на колегата К. по отношение на възможността за вземане на становище по въпросите към оценката, като към основанията по оспорване добавяме, след запознаване с първоначално представената административна преписка, че спрямо оценителите при извършването на съответния оценителски акт, представените декларации, в частта им по § 1, т. 3 от ДР на ДОПК, а именно твърденията, че извършилите оценката лица не са свързани лица с възложителя, е невярна. „Агролеспроект“, от справката, която сме направили в Търговския регистър, е изцяло собственост на МЗХГ и предвид обстоятелството, че и подопечната му структура, свързана с горите, е в състава на министерството, оценката е направена и в условията на обвързаност, което компрометира. Последното ми искане е по отношение на конституирането, направено в т. 1 от исканията ни, да бъде конституирано като трета заинтересована страна Изпълнителна агенция по горите. Обосновали сме в молбата си защо и в какво отношение се съдържа и считаме, че ответник, наред с министерството, следва да бъде и ИАГ.

АДВ. К.: Изрично да заявявам, че оспорваме оценката, залегнала в АУПДВ, относно методика и стойност. Във връзка с направеното възражение от адв. Б., относно свързаността на оценителя с ответника, представям и моля да приемете разпечатка от Търговския регистър за улеснение на съда.

ЮРК. Т.: Оспорваме жалбата. Моля да се приеме преписката. Не възразявам за исканията за срок за запознаване с документите и за конституиране на трета заинтересована страна. Представям за лицето Н.К. справка, относно регистрацията му като земеделски производител за периода 2007-2020 г., за извършването на такава дейност. Отделно представям, във връзка с решението от 2011 на ЕК за откриване на процедурата срещу България, което е част от решението от 2014 г., в което всъщност  се излагат предпоставките за започване на процедурата, изрично се казва, че получената в замяна земя може да бъде използвана както пряко, така може да бъде използвана и непряко, чрез продажба, чрез обезпечение или за подобряване баланса на съответното лице. В тази връзка Ви представям справка от Имотния регистър със земите извършено разпореждане от страна на страните по договора – те са извършили продажба на две лица. Отделно в справката от Имотния регистър и за двете лица може е да се види каква богата стопанска дейност са осъществявали. Разпореждането, само по себе си, с получената в предимство земя, предвид това, че практиката на Съда на ЕС е категорична, че земя, която е получена на по-ниска пазарна стойност, представлява елемент на държавна помощ, в този смисъл разпореждането с нея представлява икономическа дейност, за което Ви представям и справките за двете отделни физически лица. Ако тези лица са в брак, моля да задължите жалбоподателите да представят удостоверение за сключен брак, предвид това, че в справките от Имотния регистър са действали като такива, продавайки съответните имоти, отдавайки ги под наем. По отношение на становището за свързаността. Министерство на земеделието, храните и горите с изричен доклад, който е представен в допълнителната молба – опис на доказателства, възлага извършването на обществената поръчка от ИАГ. Обществената поръчка е проведена от ИАГ, която е самостоятелно юридическо лице, която всъщност има самостоятелни правомощия да си провежда поръчка. Освен това, обществената поръчка, в молбата с доказателства съм представила писмо на ЕК от 2017 г., която изрично потвърждава проведената поръчка, посочва че отговаря на тези критерии за провеждане на поръчката, че е уведомена, че е избрана „Агролеспроект“ и отделно в Таблица № 180, т. 4 се казва, че всъщност изборът трябва да бъде проведен за независими оценители и да бъде одобрен от ЕК. Това се е случило, поради което Ви представих обществената поръчка в цялост, заедно с писмото на ЕК, с която одобрява избора, плюс възлагателния доклад, с който се посочва колко поръчки преди това са правени от министерството, които не са отговаряли на критериите и с което с възлагателен доклад се възлага на отделно юридическо лице да проведе поръчката.

Съдът намира следното. На първо място, ще следва да бъде приета административната преписка така, както е изпратена с писмо вх. № 7843/06.11.2020 г. Ще следва да се даде възможност на процесуалните представители на жалбоподателите да се запознаят с постъпилите с писмо вх. № 9048/14.12.2020 г. писмен отговор, становище и молба с доказателства по опис, както и днес представените от страна на юрк. Т.. По приемането им съдът ще се произнесе след вземане на становище от страна на страните. Също така в закрито заседание съдът ще се произнесе след запознаване със становищата и всички представени доказателства, по отношение на това дали трябва да бъде конституирана като трета заинтересована страна Изпълнителна агенция по горите.

Водим от горното,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРОЧИТА И ПРИЕМА като доказателства по делото писмените такива, приложени към административната преписка.

ВРЪЧВА на процесуалните представители на жалбоподателите препис от постъпилите писмени доказателства, както и препис от молбата за експертизата на юрк. Т..

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалните представители на жалбоподателите, в срок до 19.02.2021 г. за представяне на писмено становище по представените доказателства и молбата за експертиза. Становището следва да бъде представено в същия срок с писмена молба до съда, след което да бъде докладвана незабавно на съдията докладчик за произнасяне по направените искания.

За събиране на доказателства,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 12.03.2021 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните – уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11:06 часа.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:          

 

 

                                                СЕКРЕТАР: