П Р О Т О К О Л

 

12.03.2021                                                                      Град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК      VІІ състав

На дванадесети март                                                   година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ЛЕСЕНСКИ

 

                                                           

Секретар: ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ ЛЕСЕНСКИ

Административно дело номер 1077 по описа за 2020 година.

 

На поименното повикване в 11:09 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Н.И.К. – редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв. Б. и адв. К., надлежно упълномощени.

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: В.Г.К. – редовно уведомена, не се явява, представлява се от адв. Б. и адв. К., надлежно упълномощени.

ОТВЕТНИК: МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ – редовно уведомен, представлява се от юрк. Т., надлежно упълномощена.

По хода на делото:

СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпило становище от процесуалните представители на жалбоподателите.

С оглед определението в предходното съдебно заседание съдът счита, че на първо място следва да се произнесе по направеното искане за конституиране като заинтересована страна на Изпълнителна агенция по горите. Съдът счита така направеното искане за неоснователно. На първо място, безспорно е, че ИАГ не е страна в настоящото производство, не е издател на атакувания административен акт. Предмет на настоящото производство е АУПДВ. При евентуално потвърждаване на този акт от страна на съда, то за жалбоподателите няма да се породи регресно вземане по отношение на ИАГ, доколкото отношенията между тях са въз основа на сключен договор, поради което ще следва именно този договор да бъде предмет на отделно производство. От друга страна, ако се отмени като незаконосъобразен издаденият АУПДВ, то тогава пък това е в полза на жалбоподателите и също няма да възникне за тях регресно вземане, поради което съдът счита, че ИАГ не се явява заинтересована страна в настоящото производство, тъй като за нея по никакъв начин не се пораждат права или задължения от атакувания административен акт или от евентуалната му отмяна.

Водим от горното,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за конституиране като заинтересована страна на Изпълнителна агенция по горите.

Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес.

ЮРК. Т.: Представям техническо предложение от обществената поръчка, техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка и подписана методология от „Агролеспроект“. Отделно искам да обърна внимание, че на всеки оценителски доклад на стр. 3 всъщност са инкорпорирани, като неразделна част от оценителския доклад, декларациите по чл. 21, ал. 1 от ЗНО. Представям и становище на „Агролеспроект“, в което те описват, че сравнителната таблица, методиката и декларациите са неразделна част от оценителския доклад. Представям и оценителските доклади, съответно подписани и заверени на всяка страница от „Агролеспроект“. Представям и първоначалните оценителски доклади от 2005 г., когато са започнали, за сключване на договора, с оглед улеснение на вещото лице. Представям и договор, сключен между „Агролеспроект“ и ИАГ, като обръщам внимание, че договорът е сключен 2017 г. и в тази връзка исканите декларации, които са по Закона за мерките за изпиране на пари, разпоредбата влиза и е обнародвана от 2018 г. и в този смисъл тя е била неприложима към момента на провеждане на обществената поръчка, така че декларации по ЗМИП не прилагам. Прилагам копие от ДВ за наложен мораториум за промяна предназначение на всички придобити земи в замяна. В този смисъл е съществувала забрана за каквато и да била дейност върху земите. Представям всички тези доказателства с копие за жалбоподателите. Обръщам внимание, че обществената поръчка е качена на сайта на ИАГ и може да бъде видяна. По отношение на доказателственото искане за експертиза, представям молба, с екземпляр за жалбоподателите, в която всъщност правя уточнение на допълнителни въпроси, ако допуснете експертиза. Възразявам по отношение на искането за довеждане на двама свидетели. Твърдя, че обстоятелствата, които искат да се установят с тези двама свидетели, а именно местонахождение на имота, месторастене на дървесните видове, твърдя, че това може да бъде предмет на експертизата, да бъде установено от вещото лице и не считам, че трябва да се допуска довеждане на двама свидетели, тъй като тези обстоятелства могат да бъдат установени от вещото лице. Нямам други искания.

АДВ. Б.: Не сме се запознали с представените в днешното съдебно заседание доказателства. То е невъзможно и предвид обема им, поради което Ви молим да ни дадете възможност да вземете становище по тях, вкл. и по твърденията за представени декларации, каквито в момента при разлистване на тази документация, не можем да установим.

Съдът, с оглед направеното искане от страна на процесуалните представители на жалбоподателя и с оглед действително големия обем на представените в днешното съдебно заседание доказателства, счита че следва да даде възможност за вземане на становище по тях. Съдът счита, че следва да се допусне СТЕ, която да даде заключение относно обстоятелствата „Каква е била средната пазарна цена на заменяните недвижими имоти към момента на извършването на сделката?“, като вещото лице отговори и на въпросите, които са поставени в молбата от процесуалния представител на ответника, като се вземат предвид и там посочените обстоятелства. По отношение на искането за разпит на свидетели, съдът счита, че същото е основателно и следва да бъде допуснато. Вярно е, че вещото лице ще изследва имотите, но то може да изследва имотите към настоящия момент, а това дали те към настоящия момент са в състоянието, в което са били към момента на замяната, може да бъде установено и от свидетели на този етап, поради което и за правилното решаване на делото, съдът счита, че следва да бъдат допуснати така исканите двама свидетели.

Водим от горното,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА представените в предходното съдебно заседание доказателства от страна на процесуалния представител на ответника, по които процесуалните представители на жалбоподателите са взели становище в писмена молба.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалните представители на жалбоподателите в срок до следващото съдебно заседание да вземат становище по представените днес с молба – опис доказателства.

ДОПУСКА изготвянето на съдебнотехническа експертиза по поставените въпроси, а именно: „Каква е била средната пазарна цена на заменяните недвижими имоти към момента на извършването на сделката?“, като вещото лице съобрази всички уточнения в молба, представена в съдебно заседание от процесуалния представител на ответника юрк. Т..

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С. Г. Б., като вещото лице след съобщаване на експертизата, да представи данни дали има правоспособност за оценител на горски имоти.

УКАЗВА на процесуалните представители на страните, в 7-дневен срок от днес да внесат сума в размер на по 200 (двеста) лева за всеки един от тях, депозит за изготвяне на експертиза, по сметка на Административен съд – Пазарджик за вещи лице, като се представят и доказателства за внасяне на депозита в същия срок.

Вещото лице ДА СЕ УВЕДОМИ след представяне на доказателства за внесените депозити.

ДОПУСКА ДО РАЗПИТ двама свидетели при режим на довеждане от процесуалните представители на жалбоподателите за следващото съдебно заседание за посочените обстоятелства.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 14.05.2021 г. от 10:30 часа, за която дата и час страните уведомени. Вещото лице да се призове след внасяне на депозита. Двамата свидетели – при режим на довеждане от страна на жалбоподателите.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11:25 часа.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:          

 

 

                                                СЕКРЕТАР: