П Р О Т О К О Л

 

 

18.01.2021 г.                                                                град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК                   І състав     

На осемнадесети януари                                             година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ШОТЕВА

                            

 

                                                 

Секретар: ЯНКА ВУКЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ ШОТЕВА

Административно дело номер 1137 по описа за 2020 година.

 

На поименното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподател – „КАС–2012“ ЕООД – редовно призован, представлява се от адв. М., с пълномощно от днес.

Ответник – Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП – редовно призован, представлява се от гл. юриск. С. с пълномощно от днес.

По хода на делото

Адв. М. – Да се даде дава ход на делото.

Юриск. С. – Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не е налице процесуална пречка за даване ход на делото, с оглед на което 

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба подадена от „КАС – 2012“  ЕООД с ЕИК 201865105 със седалище и адрес на управление с. Церово, обл. Пазарджик, представлявано от управителя К.А., чрез адв. М. против Заповед за налагане на ПАМ № ФК-550-0077721 от 25.09.2020 г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив към ЦУ на НАП.

С жалбата се иска заповедта да бъде отменена като неправилна и незаконосъобразно постановена. Направени са доказателствени искания, а именно да се приложи цялата административна преписка, както и да се допусне до разпит един свидетел.

Административната преписка е приложена в цялост.

Адв. М. – Поддържам жалбата. Моля, да приемете писмените доказателства, представени с административната преписка. Моля, да допуснете до разпит при режим на довеждане Й.М.Г., който е присъствал на проверката.

Юриск. С. – Оспорвам жалбата. Не възразявам по искането за разпит на свидетеля.

Представям и моля, да приемете като доказателства цитираните в заповедта 2 бр. НП, както дневен финансов отчет от 20.09.2020 г., когато е извършена проверката. Няма да соча други доказателства.

Адв. М. – Да се приемат днес представените писмени доказателства.

 

Съдът, по доказателствата

ОПРЕДЕЛИ

ПРИЕМА и ПРОЧИТА приложената по делото административна преписка и останалите писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание.

С оглед обстоятелството, че се твърди, че свидетелят е присъствал при извършване на проверката, съдът счита, че същият следва да бъде допуснат за следващото съдебно заседание, поради което съдът

ОПРЕДЕЛИ

ДОПУСКА ДО РАЗПИТ при режим на довеждане свидетеля Й.М.Г..

За събиране на доказателства, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 01.03.2021 г. от 10,30 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени. Свидетелят да бъде доведен за разпит в следващото съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11,04  часа. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                           

СЕКРЕТАР:/п/