П Р О Т О К О Л

 

 

10.05.2021 г.                                                               Град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК    І състав    

На десети май                                                          година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ШОТЕВА

                           

                                                

Секретар: Тодорка Стойнова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ ШОТЕВА

Административно дело номер 1173 по описа за 2020 година.

 

На поименното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ ЕТ „Гери-Атанас Петров“ – редовно уведомен, явяват се А.Г. и адв. С., редовно упълномощен по делото. 

ОТВЕТНИК Директор на Дирекция ОДОП гр. Пловдив при ЦУ на НАП – редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

По делото е постъпила молба с вх. № 4222/05.05.2021 г. от ответника, чрез юриск. П., с която не се възразява да се даде ход на делото в тяхно отсъствие, ако не са налице процесуални пречки за това.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Адв. С. – Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, с оглед на което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

По делото е постъпила молба с вх. № 3496/12.04.2021 г. от юриск. П. във връзка с доказателствените искания на жалбоподателя.

Докладва се постъпило писмо с вх. № 3890/22.04.2021 г. от третото неучастващо по делото лице „М и БМ Експрес“ ООД с информация по хронология на поставените въпроси.

С молбата на ответника с вх. № 4222/05.05.2021 г. не се възразява да се приемат доказателствата, изпратени от „М и БМ Експрес“ ООД. Изразено е становище по съществото на спора.

Адв. С. – Да се приеме писмото на „М и БМ Експрес“ ООД.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА така представеното писмо с вх. № 3890/22.04.2021 г. от третото неучастващо по делото лице „М и БМ Експрес“ ООД.

Адв. С. – Моля да допуснете следното доказателство: направил съм нова справка от системата на куриерската фирма -проследяване на пратка по номерата на двете товарителници. И след проведеното съдебно заседание пратките продължават да съществуват като е написано в тях, че за момента няма налични данни. Представям списък с разноските и допълнително пълномощно.

Съдът, по доказателствата,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА така представените писмени доказателства в днешното съдебно заседание.  

Адв. С. – Да се приключва делото.

Съдът, по доказателствата,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА и ПРОЧИТА приложените по делото писмени доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, с оглед на което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Адв. С. – Уважаема госпожо председател, моля да уважите искането ни и да счетете, че жалбата срещу РА е подадена в срока, като дадете указания на директора на Дирекция ОДОП за разглеждането на същата. Категорично от доказателствата, които се представиха, вкл. и днес приетите е ясно, че не е изпълнен състава на чл. 32 от ДОПК като не е пратено писмо с обратна разписка, а що се касае до съставените протоколи, които оспорихме, за посещения през 7 дни, считам с оглед на събраните свидетелски показания, че самите протоколи ще бъдат компрометирани в мнението на съда. Моля да ни присъдите разноските, които сме поискали.

Моля за определяне на подходящ срок за представяне на писмени бележки по делото.

 

Съдът дава възможност на двете страни за представяне на писмени становища в 7-дневен срок от днес.

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11:38 часа. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 

                                                                       СЕКРЕТАР: /П/