П Р О Т О К О Л

 

05.02.2021                                                                      Град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК      VІІ състав

На пети февруари                                                        година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ЛЕСЕНСКИ

 

                                                           

Секретар: ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ ЛЕСЕНСКИ

Административно дело номер 1253 по описа за 2020 година.

 

На поименното повикване в 11:39 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Н.Н.А. – редовно призован, явява се лично. Явява се и адв. У., определен за процесуален представител на жалбоподателя от Адвокатска колегия – Пазарджик.

ОТВЕТНИК: НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ГР. ВРАЦА – редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам против адв. У. да ми е процесуален представител.

Преди даване ход на делото,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА за процесуален представител на жалбоподателя Н.Н.А. адв. А.У., определен от Адвокатска колегия – Пазарджик.

АДВ. У.: Запознат съм с материалите по делото.

По хода на делото:

АДВ. У.: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Делото е образувано по жалба на Н.Н.А.,***, против мълчалив отказ на Началника на Затвора гр. Враца да издаде заповед на основание чл. 198, ал. 5 от ЗИНЗС.

Съдът ДОКЛАДВА постъпил писмен отговор по жалбата от началника на Затвора гр. Враца, с който се оспорва жалбата. Счита се същата за недопустима, неоснователна и недоказана. Излагат се съображения в тази насока.

АДВ. У.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените доказателства. Нямаме доказателствени искания.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата, както съм я предявил. Становището на началника на затвора може ли да ми го предоставите да се запозная?

Съдът ВРЪЧВА препис от писмения отговор на началника на Затвора гр. Враца на жалбоподателя.

По доказателствата, съдът счита, че следва да бъдат приети писмените доказателства, приложени към административната преписка.

Водим от горното,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРОЧИТА И ПРИЕМА като доказателства по делото писмените такива, приложени към административната преписка, изпратени от Затвора Враца.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Аз моля да задължите директора на СУ „Мито Орозов“ в гр. Враца да представи доказателства. Аз съм депозирал заявление чрез ИСДВР А. Б. от Затвора Пазарджик. Директора на училището трябва да се задължи от съда да представи чрез ИСДВР А. Б. изпратено заявление до СУ „Мито Орозов“ и това заявление е през 2020-2021 г. за тази учебна година да съм включен в учебно мероприятие. Цялата преписка да се изисква, защото и дипломата ми е там в тази преписка и всичко там е изпратено. Цялата преписка със заявлението да се изиска. Да се изиска Заповед № Л-3020/01.07.2019 г. на ГД на ГДИН София. Тази заповед е изготвена от ГДИН за реда за включване на образование. Да се изиска и правилника на СУ „Мито Орозов“, има такъв правилник за дейността на училището за учебната 2020-2021 г.  От началника на Затвора Пазарджик да се изиска Заповед № Л-492/23.04.2020 г., с което е удължено изтърпяване на наказанието при специален режим, това е заповедта, която оспорвам.

АДВ. У.: Уважаеми г-н съдия, аз считам че трябва да уважат доказателствените искания на жалбоподателя А., като допустими и основателни в частта, относно документацията, която се изисква от третото лице, а именно от директора на СУ „Мито Орозов“. Считам, че същата е относима към предмета на спора, тъй като се касае именно за спор относно невключването му в образователната дейност на това училище и фактът дали той е подал заявление към директора на училището, съответства на фактическия състав на настоящия спор, вкл. и относно компетентността, така че моля да бъдат изискани.

По доказателствата, съдът счита, че следва да бъдат уважени направените доказателствени искания, касаещи изискването на информация от СУ „Мито Орозов“. Исканията за събиране на останалите доказателства е неоснователно, тъй като посочените заповеди не касаят обжалвания мълчалив отказ на началника на Затвора гр. Враца.

Водим от горното,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ЗАДЪЛЖАВА трето неучастващо по делото лице – директора на СУ „Мито Орозов“, да представи информация дали са постъпвали в училището заявление и декларация по отношение на лишения от свобода Н.Н.А.. Ако е постъпило такова заявление, същото да бъде представено, ведно с приложенията към него, в както и Правилника на училището за 2020-2021 г., 7-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за изискване на Заповед № Л-3020/01.07.2019 г. на Главния директор на ГДИН София и Заповед № Л-492/23.04.2020 г. на началника на Затвора Пазарджик.

За събиране на доказателствата,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 12.03.2021 г. от 11:30 часа, за която дата страните уведомени.

ДА СЕ ПРИЗОВЕ лишеният от свобода  чрез началника на Затвора Пазарджик.

ДА СЕ ИЗИСКА горепосочената информация от Трето неучастващо лице – директора на СУ „Мито Орозов“.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11:54 часа.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:          

 

 

                                                СЕКРЕТАР: