П Р О Т О К О Л

 

19.03.2021                                                                      Град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК      VІІ състав

На деветнадесети март                                               година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ЛЕСЕНСКИ

 

                                                           

Секретар: ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ ЛЕСЕНСКИ

Административно дело номер 1280 по описа за 2020 година.

 

На поименното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: „АГРОИМЕКС“ ООД – редовно призовани, не се явява законен представител, явява се адв. П., надлежно упълномощен. Представя пълномощно.

ОТВЕТНИК: ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ СОФИЯ – редовно призован, не се явява, за него се явява юрк. М., надлежно упълномощена.

По хода на делото:

СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е по реда на чл. 145 от АПК, във връзка чл. 166, ал. 3 от Данъчно – осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), вр. с чл. 20а, ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) и е образувано по жалба на „Агроимекс“ ООД, с ЕИК: 201689269, против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/4824#1 от 15.10.2020 г., издаден от Зам.-Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ София.

Съдът докладва, че по същия акт е постъпила и друга жалба, по която е образувано адм. д. № 108/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, което е прекратено и материалите са изпратени за присъединяване към настоящото производство.

АДВ. П.: Поддържам изцяло жалбата. Да се приеме административната преписка, както и приложените към жалбата ни писмени доказателства. Нямаме други искания, няма да сочим нови доказателства.

ЮРК. М.:  Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка. Нямам други искания.

По доказателствата, съдът счита, че следва да бъдат приети писмените доказателства, приложени към жалбата, към административната преписка, както и към адм. д. № 108/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.

Водим от горното,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРОЧИТА И ПРИЕМА като доказателства по делото писмените такива, приложени към жалбата, към административната преписка, както и към адм. д. № 108/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.

СТРАНИТЕ (поотделно): Нямаме други искания.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

АДВ. П.: На 21.10.2011 г. дружеството сключва договор за аренда на земеделска земя, подава съответните документи за плащане, вкл. и по мярка 211-Агроекологични плащания. Представя пред ДФЗ всички необходими документи. Междувременно, на един по-късен етап, се изменя законът, като законът изисква за аренда на земеделска земя, арендаторът да има животни, т.е. за дружеството възниква ангажимент за тази площ да придобие над 12 крави, вкл. и други съоръжения, в които да бъдат гледани, т.е. една инвестиция на стойност около 30-40 000 лева – непосилна за дружеството. С писмо № РД-03-993/2016 г. (представил съм го) сме поканени да прекратим договора за аренда, тъй като не отговаряме на изискванията на закона. С допълнително споразумение от 27.07.2016 г. договорът е прекратен. С прекратяването на договора за аренда дружеството губи владението върху имота и няма правна възможност да заявява, че ще изпълнява ангажиментите си по мярка 211-Агроекологични плащания, след като имотът не е очертан, т.е. по силата на закона ние вече губим тази възможност. След това получаване АУПДВ, депозирана е жалбата възражение. Към момента в Наредбата № 11, цитирана в АУПДВ, от 03.04.2008 г., в чл. 15 е казано (цитира). Считам, че именно в случая става въпрос за изключително обстоятелство, а именно промяна на правилата на играта по време на действие на един договор. Относно допълнителното споразумение, направихме го, защото в противен случай трябваше да минем през дело и за дружеството отново да има загуби, договорът да бъде прекратен по съдебен път, затова решихме, че по-добре да бъде прекратен. Представям на съда списък на разноските – 150 лева адвокатски хонорар и 50 лева платена държавна такса. Моля съда да отмени обжалвания АУПДВ и да ни присъди разноските.  Моля за срок за писмени бележки.

ЮРК. М.: Уважаеми г-н съдия, считам жалбата за неоснователна. Моля да потвърдите процесния АУПДВ като правилен и законосъобразен. Моля да присъдите юрисконсултско възнаграждение в нормативно определения размер и моля да ми дадете срок за представяне на писмени бележки.

Съдът ДАВА на страните срок до 26.03.2021 г. вкл. за представяне на писмени бележки.

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения едномесечен срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11:24 часа.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:          

 

 

                                                СЕКРЕТАР: